Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 010782 22949837 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjęć cyfrowych - książka
Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjęć cyfrowych - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1890-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop elements
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najcenniejsze możliwości 'młodszego brata' Photoshopa!

Program Photoshop Elements, od lat rozwijany przez firmę Adobe, wciąż traktowany jest po macoszemu przez rzesze użytkowników droższego i bardziej zaawansowanego Photoshopa. Myli się jednak ten, kto sądzi, że nie warto zadać sobie trudu opanowania możliwości oferowanych przez ten program. Photoshop Elements w wielu przypadkach dorównuje swemu 'starszemu bratu', a czasem nawet go przewyższa -- pozwalając na przykład na katalogowanie zdjęć czy tworzenie własnych, unikalnych kompozycji. Z drugiej strony paleta jego opcji związanych z edycją obrazu w zupełności wystarcza do poprawienia jakości fotografii tak amatorskich, jak i półprofesjonalnych.

Książka 'Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjęć cyfrowych' autorstwa Anny Owczarz-Dadan, od lat zajmującej się problematyką fotografii cyfrowej, to znakomity zestaw ćwiczeń dla początkujących i zaawansowanych użytkowników tego programu. Znajdziesz tu skrótowe omówienia oraz konkretne ćwiczenia z zakresu obsługi aplikacji, poleceń i technik edycji oraz retuszu zdjęć -- od wprowadzania zaznaczeń, przez pracę z warstwami, kadrowanie czy prostowanie, aż po tak szczegółowe tematy, jak poprawianie wyglądu osób na portretach czy tworzenie kolaży. Wszystko to podane na licznych ilustracjach, pokazujących kolejne etapy poszczególnych procesów, co znacznie ułatwi i przyspieszy Twoją naukę.

Wykorzystaj możliwości świetnego programu do obróbki fotografii cyfrowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photos hop Elements 7 PL. Obróbka zdjêæ cyfrowych Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-1890-3 Format: 168x237, stron: 248 Poznaj najcenniejsze mo¿liwoœci „m³odszego brata” Photoshopa! • Poznaj interfejs programu i zasady jego u¿ywania • Pracuj z zaznaczeniami i warstwami w Photoshop Elements 7 • Opanuj korekcjê koloru, balansu bieli oraz przeœwietleñ Program Photoshop Elements, od lat rozwijany przez firmê Adobe, wci¹¿ traktowany jest po macoszemu przez rzesze u¿ytkowników dro¿szego i bardziej zaawansowanego Photoshopa. Myli siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e nie warto zadaæ sobie trudu opanowania mo¿liwoœci oferowanych przez ten program. Photoshop Elements w wielu przypadkach dorównuje swemu „starszemu bratu”, a czasem nawet go przewy¿sza — pozwalaj¹c na przyk³ad na katalogowanie zdjêæ czy tworzenie w³asnych, unikalnych kompozycji. Z drugiej strony paleta jego opcji zwi¹zanych z edycj¹ obrazu w zupe³noœci wystarcza do poprawienia jakoœci fotografii tak amatorskich, jak i pó³profesjonalnych. Ksi¹¿ka „Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjêæ cyfrowych” autorstwa Anny Owczarz-Dadan, od lat zajmuj¹cej siê problematyk¹ fotografii cyfrowej, to znakomity zestaw æwiczeñ dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych u¿ytkowników tego programu. Znajdziesz tu skrótowe omówienia oraz konkretne æwiczenia z zakresu obs³ugi aplikacji, poleceñ i technik edycji oraz retuszu zdjêæ — od wprowadzania zaznaczeñ, przez pracê z warstwami, kadrowanie czy prostowanie, a¿ po tak szczegó³owe tematy, jak poprawianie wygl¹du osób na portretach czy tworzenie kola¿y. Wszystko to podane na licznych ilustracjach, pokazuj¹cych kolejne etapy poszczególnych procesów, co znacznie u³atwi i przyspieszy Twoj¹ naukê. • Uruchamianie i zamykanie programu • Zaznaczanie, kopiowanie i przesuwanie elementów • Zmiana widoku w oknie obrazu • Praca z warstwami • Cofanie wykonanych czynnoœci • Kadrowanie obrazu • Prostowanie obrazu • Korekcja kolorów oraz kontrastu • Korekcja balansu bieli, przeœwietleñ i niedoœwietleñ • Usuwanie szumów • Korekcja wad obiektywu • Cyfrowa lampa b³yskowa • Retusz zdjêæ portretowych • £¹czenie fotografii w panoramy i kola¿e Wykorzystaj mo¿liwoœci œwietnego programu do obróbki fotografii cyfrowych!       J  K LM N N OPNJ  Y N M N M K Z ! #$ # ( )!* + ,-#$ # ./ 0123 ! 4#5$6 *#71891 :# .. 06 *2#$ # #-412!4#$6 *2# .; *= ! # 31 =#=#$ #0 * - $#?6 !*-# .@ *= ! # 31 =A#4* #=1 B! ,#32C2#=2B= *6! #=# 4! #$ # D. E= 1 ! #! = # 4!# 31# D. F$ -2=! #1 !#=$ =91 !2#=# 4! # 31# DD G23! #+ *2#=24 12-*2=! #9 #1$ -# 31 =#$ #0 * - $#?6 !*-# DH F24! #$ # DI F1!1! #C # 3-1# 31# D@ Q!6 =! #11!1 ! # DR 912-4 =! #-! 8* #11!1 ! # DR F1!1! # 6 !* =# # 6!2#4-1*C*# DR F1!1! # 6 !* =# #! 6!2#4-1*C*# ;D S-- # ;D S-- # ! *21! # ;; F1!1! #$1 1#46 4! 8 # ;I F1!1! #$1 1#$ ! # ;T F1!1! #$1 1#6 =! # ;( U 92+ 4,#11!1 ! #0 6 ! #0 $=#4=89V#5W + ! #?9 :# H. 9=! #11!1 ! # HH F1!1! #1#, 9! 1 -!2#-* - =! # + 4* =#9 $- =! # HI X $ =! # #=46 ,! # HR 01 -! 8 # H( 0 6 #-* $! #$ = 84-1 ! # I. 71891 #0 = 84-1! #5F :# ID 06 *#7= * #57[ * :# IH 71891 #W14#5]!9:# IT ! # $ ! $W!X!Y$ ! a X!bc ! hi! cj$    ( )*+, -.,/012. ,/( 0-3(/21-345*,/(/50160 7+,/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889: ; 7+ * /( 0-3( /= 1/(/( 0-3(4/0 -301(?/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889@ =(10.,*+,/*1(, /( 0-3( /+/* 2 ( *+,/* .( /8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889A B C3 (*+ *+,/( 0-3( /+/.7+ * / , /51 1),*+ /(/5 D,E+,/F 0-3( /888888888888888888888888888888888888888888GH B-I( *+,/( 0-3( /888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GJ K?E.,*+,/+/01. ?E. *+,/( 0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GJ L15+1( *+,/( 0-3(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888G@ L15+1( *+,/( 0-3(/(/1M04M+,/ ,2*,61/21CI7,*3I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888G@ L15+1( *+,/( 0-3(/./21CI7,*3I/21/21CI7,*3I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GA NE D *+,/( 0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:H ;7+ * /C0 E+ /( 0-3( /888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:H BC0 ( *+,/( 0-3( /88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:O =0 M /7+,-. *+ /( 0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:P F 0-3( /215 -1( *+ /+/( 5, *+,*+ /8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:9 Q0I5I /./5150.,2*+7+/R/-51-SM/* /7 -C4/(/50160 7+,/TU131-U15/VD,7,*3-/888888888888888888@H F0 E *+,/21/5150.,2*+EU/E. **1ZE+/. /5171E?/51D,E,*+ /[1*+ /]B*21^/88888888888888888888888888@9 [1 *+,/E. **1ZE+/( C1* * EU/(/1C*+,/1M0 .I/R/5 D,3 /_+-310+ /E1*+4`/888888888888888888888888@G T17*+, -. *+,/.2 4E+ /888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AO ;7+ * /01.7+ 0I/1M0 .I/* /5130.,M /20ICI/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Ad ;7+ * /01.7+ 0I/1M0 .I/* /5130.,M /+**,/*+)/20IC/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A9 L 201( *+,/1M0 .I/. /5171E?/* 0.42.+ /L 201( *+,/][015^/8888888888888888888888888888888888888888888888A: L 201( *+,/(+,DI/1M0 .S(/ ,2*1E.,Z*+,/. /5171E? 51D,E,*+ /T12.+,D/.,-C *1( *,/.2 4E+ /]e+f+2,/NE **,2/TU131-^/88888888888888888888888888888888888888888OHO L 201( *+,/21/C-.3 3I/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OHO L 201( *+,/./. EU1( *+,7/. - 2 /30.,EU/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OH: L 201( *+,/. /5171E?/51D,E,*+ /L 20I /][015^/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOH T01-31( *+,/1M0 .I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOO gM0 E *+,/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOP g2M+ *+,/1M0 .I/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOJ ;7+ * /01.7+ 0I/1M-. 0I/01M1E.,61/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOJ T0.,C-.3 E *+,/1M0 .I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OdH k -C (+E.* /C10,CE /C1D10S(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od9 ; *+7/01.51E.*+,-./C10,CE 4l/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od9 L10,CE /C1D10S(/. /5171E?/51.+17S(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od: ;7+ * /3,75,0 3I0 /M 0(*, /.2 4E+ /]1E+,5D *+,/+/1EU 2. *+,^/8888888888888888888888888888888888888888888OPP B-I( *+,/217+* *3 /M 0(*, /88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OP: ; 7+ * /C1D10S(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OP@ ; 7+ * /.2 4E+ /(/1M0 ./E. 0*1mM+ /888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OJd )*+,+-./01**2-,+-3+,45 -,*.-,600000000000000000000000000000000000000000000000000000007 8 )*+,+-.H0I-4*6J-34++-K-,33-,*L +M 6+6*NO000000000000000000000007H7 )*+,+-.7T0UM +3+,45V0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000W7H [6*+L+,45V2L*+L-3L ]2M^ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000WW_ **2,+000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000WWH     !   #$  # ( 9 # :;  ;; $ # ;!  ;( 9 ## =  : ?   ( 9 ! 9 ##@A# B $ # B ! $ $$ $ # ! CD  $@ ! E ## =!! F####$ #  :G E #=:( P D B@ #: (; 9  #: #(( 9 ##  # ?Q E## $ ?Q RDB #?QG S  # ?Q : ? X # #:$ ?( Y #$ B Z ???  ! # $ ## # ( @ABCDA D AD  EFCDF G HD ) # $*+$ ,# #)! ! - ./ +  0 #+$. 0#-1 # ! - -* #* $#*$,2( *!/ 3# 2 .3 3 # + #2, #2 /!3 -4+### 2!,56789:; =6; 78?- ! * # # ! *#$ -I*0 .0*#+3 2 *#.(.0*#2(/ + *#! ,JKL M6NOP7QRST?# #.- 3)*#-U#. V* $/ $#+WXYZW[]# ]^Z[W[]-_* # !/ #! #2 - #.+( + # * -` #3 ( +#+ #2, #  # ,2- a b $.+/! +(03*#.(/ ! *, )/ *#$-c# 3! #,2( # )/ ,# $/ $#- dXWYZXeJKLefghijklLmnop( )#$+# ## $ #* ##  0#+q-r/ $$# 32 * +3 2* /* $#s 0/# # $ , -1 b!(*,0#+-t#3*  $ / +# #2! ($* *#,02 **#!  ( */*#, + ! 0# #$ +# (, # 0*,* ##*# * $- /*0#/,u 2! $* vwQx M6NOP7QRST?- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy q$  +$* 0#(* ## )0 $,## #.- ) #$# +$* * # ! 56789:; =6; 78?$ 56789:6xz =6; 78xz?- ÄÅ ÆÇ   È     ! #$ ()*+*$ ,-(.# $ #* -(/( -0 *#* -12(345674389:;9 =73 8?974 :@74A + 0, B/C(DE7:@4F;94G@EA4@6H53 8979HI7 J 97KJ8F43 49F4K 8LEM98J8A83@G9NE EO 45GP9QENH54:9G?6743 4934 5RN5 9H569QEJ8H8S9JGO9@7E 5E389:;9Q 5859G?6@KE7T 3 K49Q EL 4AGP9K@= 69:KE 56:@4959QEJ8H83 49UVWXYZV[]ZV[UVWXYZV^_`VabW[Z[ `VabWc9JGO9KJ K3 89 KE3R9dYZeWf^ZVWXYZg9_hWbVYb^V^ibZ^jVabWc979Q4J8H 89UVWXYZa^_`VabWXcC k+ B(#lmn/o($/p( #$ (# $ #* -(*q( -0 *#* rst9! #$ (# $ #* -(@E974 T :@76P9349K@= 6HI954A 8:5H54389:;9A4Q69O @E78P9H56J 9EO 4569 4:@ E7895OGNE7438 59Q K:8J C9uE?349F89QENN474v98N6HF P9:@E:E74v93493 HI98w8K@69:Q8HF4J389 @QC x974 :@79 4:@ E76HI934J8?69KE 56:@4v97@8N6P9LN6954A 8 54:59Q 4HE74v959EO 4T 58A9O @A4QE76AP949@4K?89EO 8K@4A 9 9@8K:@8AP9349K@= 6HI9HIH8:5954:@E:E74v QEJ8H83 49JGO9G?6v934 5RN5 9N5 4y4F;H6HI976y;H53 8934974 :@74HI9 4:@ E76HIC z8MJ 958HIH8:59:KE 56:@4v959F8N38LE959@4K HI934 5RN5 P9Q 4HGF;H934974 :@7 8978KT @E E78FP9Q EL 4A9QEQ E: 9E9NEKE343 8954A 436974 :@76978K@E E78F979 4:@ E7;C {74L4P9O4 N5E974?38|||9x7 RK:583 89 E5A 4 G9EO 45G9 4:@ E78LE9:QE7ENGF89F8LE N8wE A4HFR9 9G@ 4@R9F4KEMH C9}49 #$ rs( -0 *#* rs9AEL;9O6v954A 8:5H5438 76y;H53 89EO 8K@6978K@E E789 9@8K:@978K@E E76C9~4?N698J8A83@9EO 45K4978K@ET E78LE9_EO 8K@c9AE?349NE7EJ3 895A 83 4v9_3QC9QE7 RK:54vP9QEA3 8F:54v9 @QCcP954T HIE7GF;H9F8LE9Q 8 7E@3;9H56@8J3EMvC D 56954yE?83 GP9?89@7E 56A6974 :@7R9QE974 :@7 89 979A RN56H54: 893 895A 8T 3 4A69QEyE?83 49?4N38F9593 HI9349J MH 89Q4J8@6P9 HI9GyE?83 89ORN5 8934:@RQGF;H8 349:4A6A9NEJ89J :@69F8:@974 :@749€]^_‚Vƒ„…W]†i‡cP9QE3 874?95E:@4y49G@7E 5E34 F4KE9Q 8 7:54P94934N93 ;9534FNGF;9: R9KEJ8F38974 :@76C9}49:4A8F9L= 589J :@69534FT NGF89: R974 :@749G@7E 5E349F4KE9E:@4@3 4C z8MJ 9HIH8:5954A 83 v974 :@7R9€]^_‚Vƒ„…W]†i‡c979576Ky;974 :@7R9_ 4:@ E7;cP9KJ KT 3 F9F;9N7GK E@3 89JGO976O 8 59QEJ8H83 89UVWXYZV[]ZV[UVWXYZV^f^YV9_`VabW[Z[ `VabW^ÉW]Ê^‚Vƒ„…W]†i‡cP949K 8N69QEF47 9: R9EK3E9N 4JELE789]ZV^ZVWXYZV^_Z^`VabWc Ë9 6:G38K9ÌCÍ9Ë979QEJG9VfZV^_VÊbc97Q E74NÎ93457R9NJ49@7E 5E38F974 :@76Ï 9KJ K3 F9ÐÑC ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ˆ‰Š‹ŒŽ‹‘’“”•–—‹˜™’—š“”›‹‰Šœ‹žŸ ¡¢£‹£‹¤¥£ž‹¦ £ž ¥§‹¨¤ ¥¢Š¨©‹¢‹Œ Ž¡£ž ª«¬­®‘’“”•–—¯˜‘°¬±­–®™’—š“”›² ³‹¦£´‹ŒŽŠ‹‘’“”•–—¯˜™’—š“”›‹¢£©Ÿ´©µ‹¨ž¶‹ Œ¡©‹Œ ¢Ž©µ¡‹¦²ž£²‹Ÿ Œ¨ ·‹Š¸ŽµŸ ŒŽŠ‹Ÿ ‹£¨¢Š¡¹‹Œ ¥¢‰²‹ºŽž¤£ž©‹Œ¥¢Š¡ž¨¤‹–°»¼š½‹˜¾­“š›§‹‹Œ ‹´¢Š¨¤£ž´‹Ÿ ¨¶Œ´‹Ÿ ‹¦£´ Š‰ž¥¢‹¢‹Žž¨Š‹ª¿¼½š¯¿’Àš•—‹˜Á’Àš••š¯ª¿•°­¬”›²‹³‹  ¥¢ £Š¦‹ ¤£ž‹¦ Â¨¢‹¢¢£¡¢Š· Š‰¥£‹ Œ¡©§‹‰Š‹ ¤¥ÃŽž·‹£Œ²‹¥ ¢¦ž¥‹¦ž£ž´¥¤ž‹¥¨Š‹ ¥¢‹¢¥ Ã·‹¦ž£ž´¥¤ž² Ï9ÓEA6MJ3 89Q EL 4A934N4F89F8F93457R9UVWXYZV^Ô^_`VabW^ÔcC [     ]^_`abcdef_g`hdcij`kf_lbi`cmelbcnopqrstuvowxoyz{|wyzo{z|w{xyz}~o€uu‚ouxrop} yoƒz€v„uvo…†‡ˆ‰Š‹opŒ†‹‡ˆ}op{Ž|vo‘’o“oƒxo€vyv‚}‘o”zyz•~o•voxyzoyz{|wyzotx– |wz—zo˜uv|t„txzoyoƒz€v„uvo…†‡ˆ‰Š‹opŒ†‹‡ˆ}oqvtƒx™{vsuxozsoyz{|wyšozwŽyš p{Ž|vo‘’o“oƒxoƒ{zyv‚}‘   ! #$ ()* +,- !. ! / 012345678493#$ 3: ()* +,;3 5= ?@ A343 42BCD345678493 3EF= @ 9G ?=3?85EH3F84 ?65@ 5 FB@53I 5JFKF4?KF3L !:LMN M;O3BJ B@ P3PD3I4HB6F8@ ?3J?42=3E6 2G 7B ?= =27 2O3@5G 7B5PDG3BJ54 7 3QR!S3TU4G 57345678453 F785@ ?3 5= ?@ F@53434567849365786F4DO 53E6FK65=3@5I53P?P3IF=2VJ@ ?3@5 493W !X3:N MX;S3YG 24 VG ?O3@5 493=FZ?7 43E6 27 CFVG 3 = ?@ AS  › # œMM M (œ !M- ! ž *MŸ  !   ž¡RMM! ¢ ž RMM-£L ! œ !M+! œ , !/)! / ž žM- 0123H84F6 2A3@F4D34567849O3=FZ?7 36U4@ ?Z37BF6 2785A3 3EFJ?G?@ 53W !¤L ¤W ! :N M¤LM¤N M;O35J?34U4G 573F84F6 F@?3 F785@ ?3IFI58BF4F3FB@F3I 5JFKF4?3L ! :LMN M;3:627H@?B3¥S¦;O343B8U62=319I ?7 3=UKC3FI365 H3@5I5A3@F4F384F6 F@?P3456784 ? 4C57@D3@5 49S3T27856G 234E 75A3PD343EFJH3Lœ:LM;S3§ ?I237BF¨G 27 O3BJ B@ P3©ªS ½ ¾¾ ¾¾ ¿À¾ ¾Á      YZ[]^_`a_bac]dedcfghd[ijklmknmojnpqrsjrjtpluvmujwxyz{|}~€x}yz‚ijpjnpƒ„st… nmujrj†„r†‡q†nˆ‰jrj„unjƒt†ƒŠ‹jt†lŒjrt‡†rpŽjn†rjnpqrsjmjnpvmnmojklprmƒq ‘’{yj‡ˆƒŒnukj“”“‚”j•†–uƒqj‡Šrnmu–jƒk†‡qˆƒ„p—jqjt†luvunmpjwxyz{|x˜w™xš›œ|š›œ |xyz{|}j€x}y˜€x}y~žyŸy{œz‚jmjrj†„r†‡q†nˆ‰j†knmujmpl† †rˆ‰jw™xš›œ|š›œ |xyz{|}~€x}y~žyŸy{œz‚jrt‡†rpqm—jrjt†lŒj¡x¢|xj¡x£‚jn†rjnpqrs”j¤‹ˆjqp… „rmu‡qm—ijklmknmoj¥¦” Âun†vqunmuj‰†–uƒqjuˆ„†rp—j„ˆlk†jounjrp‡ƒ„rsjrˆ‹‡pnjƒt†‡Šj„r†‡qvˆvà †‹‡pq”jÄj„ˆ‰jvulŒj‰Œƒmƒqjojnpotmu‡rjŒpk„ˆrnm—vqˆijopkjmnnmj‰prmpoijÅqp… qnpvqˆ—Æ‚”j¤‹ˆj„†jq‡†‹m—ijklmknmojrjtpluvmujwxyz{|}j€x}yz‚”jÂulmjrp‡ƒ„rpjnmujouƒ„ pk„ˆrnpijnmvqu †jqjnmjnmujq‡†‹mƒq” Çmuˆjrp‡ƒ„rpjouƒ„joŒ–jpk„ˆrnpij‰†–npj‡†qt†vq—jt‡pvsijvqˆlmjnt”j]^_`a_bÈ`È ÉÊËÊÌ`a_`dÉcÍ`Î_`”jÂpkjrvqunmuojrƒt†‰nmpÏp‰ijt‡† ‡p‰jƒp‰jt†‡qkŒoujŒkÏp rp‡ƒ„rjrjtpluvmujwxyz{|}~€x}yz‚”jÄp‡ƒ„rˆjŒƒqu‡u †rpnujƒjnpjlmvmujruÏŒ jvqpƒŒi ! #$ ()*+,-(.(/0 1(/,)/,234/, 510/)-,602789:; = ? 9@A=BCDEFAGH=IEDJ=DKF@CDLM=K;9=CKNM=OG=AE@CKPK=KBCEQKCG AI 9=BQ 9@A AEIK=RES DKF@CDJ=KNCGDIJ=TK=I 9=IKS=I JM=UKN=SA 9U9=@ L=CE=AKADG AKUVM=N; NI U= NEIL=TV=A=D :I LCGQ N;KD @A9Q=W42-X ! ##)§¨+, ,) ,©/6)/,234/6ª)«-+ +¬)*/­ 2(4 +0) ,©/®)/,234/6)5¯()-0/0¬7°),) +0*6)(4/(2©( 0)©(34, +0 ¯(-0)40 34(/0°)/¯2(/,*±) (/²) ,©/®)5¯()¯2,/0¬7 ³SGOG:=N; NIJP= NEIL=TV=A=D :I LCGQ=N;KD @A9Q=´-4M=Qµ¶POG:=ES=FKAB=IKSKH=CDEFAEI9U DKF@CD 9=DPK@IJ=IKADLX=·R UK=CK=SKU9=CKN =@KQ=9¸9NC=UKN=DGOFKI 9=RE;9 9I K=¹,234/,º1(/,º ¹,234/,)T»,602º10/º»,602V=¼=C9I=@KQ=9¸9NCM=CG;NE=@AGO 9UX ]^_`_ ab_``_`cd^e fb`gh_` gi_^_ jk_ l    ! #$  ! ( )!* * (*! +!,- - )  ) !* ! , +*.! / #0/*(! ,!( , *. * .!)1,!!* !(2*! * ,* #3,- -*! , *.456789:; = 6?@AB# CD* !*1- !)1!-*)(* 8( , *!. E !**(2 !* D B !- E1FGHGIJKJHLMNOJPQRPRSMLTJUVMWGJKXJNOLYZ[ KXQWGKGIVF[# mnomp, .(* /(2(*D)+ *1*!!D # q *.8rs tuvB# mwomx!( /(2( *. D1 *!(*)!* -*yztzsz D !+1!(!D8 ! {#|B# ‚‚ƒ„‚•ƒ†™••š’‚Œ‘m›om3. !* , .(* ! !( 8rs tuœB * 8rs turB *- ,!, ! #pD- !* * (!!! *  +(! E+ ( .* #$!* /! * D! , +( *.!(2!*E(28 ! {#B# mžomŸ * !+.  !+1 ,. !*. # q !* *. E +(2(  !+1 !#  )-*!*  -*!* + - (* ¡: ¢s£¤8¥:¤z ¢B# e`_} ~ €‚ƒ„‚ƒ…†‡ˆ‰Š‡‹Œ†„„†Ž‚Ž…†ƒ……ƒƒŽ‰…‘’‘“ƒ…†‚”•Ž•„–Š—“…’‚˜†—†‡†     GHIGJKLMNOPQRSMTUVWXPVYTSWPZYRT[ZPQ]^PZYRT[ZPSPUTUV_[ONP[`MNaPbcOP[] SR]c_XdPUN_MeXPVY^PV_WPfURT]RP_PVYL_TfYgWLPhMZOPQRSOL_TfPNOTSOdPQRSMTUi ZYRT[ZPZPZOcRYVMPN_MgTLMPh_T[OaPJSYRVYPh_V_YdPQ]gYZ_YgWLYPT_PQ]^LSYT QRSMTUZYV_YPjROTUVMfPkalmdP[]P_Vn]RNYLgYP]P[ONdPZPf[oRONPN_MgTLUPZPLKZ_h_ SZ]hV_MV_YPQRSOL_TfUPNOTSOPS]T[YV_MPUN_MTSLS]VYPZYRT[ZYaPpYUZYqdPqM SN_YVYPQ]`]qMV_YPZYRT[ZOPQ]Z]^UgMPRoZV_MqPSN_YVPZOrhW^UPZP]fV_M ]cRYSUa t_Mf_M^OPN]qMPT_P]fYSYXdPqMPf]h]ROT[OfYP]cRYSUP_PV]ZMr]P[`YPV_MP^]Pf]iLY T_PSrY^SYgWdP_LKPQ]`WLSMV_MPV_MPZOrhW^YPVY[URYhV_MaPbcOP[]PTf]ROr]ZYXd N]qMNOPU[Z]RSOXPV]ZWPZYRT[ZPZOQM`V_]VWPgM^V]h_[ONPf]h]RMNdPf[oRO SRoZV]ZYqOPf]h]ROT[OfP]cUPZYRT[ZaPuYRT[ZP[PUN_MeL_NOPVY^PZTSOT[f_N_ ZYRT[ZYN_P]cRYSUa GvIGw[ZoRSPSY[MNPV]ZWPZYRT[ZP_PZOQM`V_gPgWPZOcRYVONPf]h]RMNPjZOc_MRSPf]h]Rd fh_fYgWLPQ]hMPSN_YVOPf]h]RUPVYRS^S_YPZPxyz{|}y~€dP_Pfh_fV_gP‚ƒdPYPVYT[QV_M UqOgPfhYZ_TSOP„…†‡ˆ‰…mPjROTUVMfPkaŠma ! #$ ()*+,$ -.*+$/-$01234567$8-$91:+$;31$ 01$=+:+ ?$ 12;-31$191$2.10*1:-9+$*$:.=+ 19+$ 1$1@A-84, 9- $.;BA6/$0A-)4 +/6$ 01$CA1 .4 ?$D1:+$;31$89-=-831$2*($9-$91:+ $:-A2;:*+$0131519+ $9- :65+ $:$2;12*+$0-=+;6 E-A2;:6$ F-6+A2 $ 01$0A-:+ ! #$sA8+9128+9*+$:-A2;:6$8$91:6/$;3+/$01 $:-A2;:($8$4249*(;6/$;3+/    456789:; = ;?5?@A;B6CDE5; F;8D65C;G6CDHIDJK;H5L;97C@78MID;956789@;9;78N7IDA ON D?@;8N;C6NEIK;85M;75?N; 5M;9;M6NM=;PAQ;5RD;GNM5 :;IHH@;7GN7SEA;TNRDU5 NH;H5;= @VI=;NLGN9IDLHIDUN;GNRDVDHI5;C;?DH=;WXYZ[X]^_`abcdXefY]gYYXhifjA klmk4@EID6C;GNRDVDHID;WXYZ[X]^_`a]nYofZpqbhXb fYostbcdXefY]gYYXhif]ufhvb[wbxYwh[jQ 5;9567895;CN785HID;G6CDHID7INH5;H5L;97C@78MID;956789@;89N6CFVD;NE65C c6@7=HDM;PAyjA;z5;RIJVID;?DH=;WXYZ[X]^_`abcdXefY]gYYXhifj;CH5 L= F;7I: 85M D;GNRDVDHI5{ |knYofZpqbvwb}Yowvp;c~YrhibxwYXYvj;;GN9NL= D;G6CDHID7IDHID;956789@;N; DLDH GNCIN?;LN;US6@;cH5L;956789:Q;M8S65;CH5 LN95€5;7I:;H5L;G6CD7=95HFjQ |knYofZpqbvwb[e_pbcufhvb~XsXYvj;;7G659I5Q; D;9567895;CN785 D;G6CD7=HI:85 N; DLDH;GNCIN?;9;LS€;cGNL;956789:Q;M8S65;CH5 LN95€5;7I:;GNL;G6CD7=95HFjQ |knYofZpqbhXbZ}`vbcufhvb[wb~Xsj;;= @ ;8DUN;GNRDVDHI5Q; DJRI;V‚VD7CQ;5E@;9567895 5M8@9H5;CH5R5C€5;7I:;H5;75?@?;LNRD;RI78@Q;EDCGNJ6DLHIN;H5L;956789F;ƒ_w c~XsiYwphvj;;GNL;97C@78MI?I;9567895?I;89N6CFV@?I;NE65CA k„mk4567895;CN785€5;G6CDHID7INH5A;…?ID†; D ;86@E;?ID7C5HI5;H5;‡X_XvX cˆ‰fYŠXej;I;C?HID 7C;M6@VIDQ;9G6N95LC5 FV;9;GNR=;‹Yesrf;cˆ}Xsr[ej;9568NJK NMN€N;ŒŽbc6@7=HDM;PAjA;4;8D ;V‚9IRI;HID;E:L:;N?59I5K;8@V‚;NGV IA …6NEI:;8N;9;L5R7CD ;VC:JVI;6NCLCI5€=A   ! #$ $ $ () (* + ,) $ - ( $ ! +! $ . / + 0 +$ #+$12 $ ! +3 , ()  2+$ ( ‘’“”•–—˜•–™š–›œ˜ž–˜™’Ÿ ˜—š¡˜’¢–•–£¤˜Ÿ ˜¢¥–¦¡“•š ˜’§¥–•¨˜›–˜¦–¥—¦š ˜•˜¨—¨›š¡œ™˜—–¥œ™ ž ™˜—©˜•§œ˜’—¥ ª˜«§œ˜’˜•ž–¬’“•š£¤˜¨–¢œ¦›š­˜¡˜¦–¥—¦¡¤˜›–—¡®›š ˜¦ž©”•˜›–¥•¡“•š  ¯+( $ ˜°± /²˜š˜®¥• —¨³˜¢¨¥—’¥ ™˜®’˜¢¥–¦¡“•š–”´˜’§¥–•¨ª H I  wxIIyxI      JKLMNOKOPOQRSLRTKUTVPWUXKOTYWXUQRZKZ[KTKQTPWS]QRMKQTLRPYTZ[LKYNTURP^K_`aKYNRYQRZ UK]TNMLRMKbcdeafghijcgkdelKRYmQSKYmP^TKiVXPOQMYKnopploKqmrMP^KVsUQRMrK]mK]VmPWO ]V^MLR[tQ[uKUTVPWUSKQTvKRYmQSKYmP^To z[L^MQRMKUTVPWUKZMPWK{TVv^mK]V^XvTWQ[KO|RMZSWQm}LR[oKqmrQTKZMKUXYmV^XPWTuKvm Ym]RmUTQRTK]V^MPOQRSLRTKUXVsUQTQRTKRKVm^|RMP^L^MQRTKTKWTYrMK]V^MYP^WT~LMQRT YRNYOKUTVPWUKQTKVT^oKm^UTNTK^TmP^L^Sv^RuKP]mVmKL^TPOoK€mK~[L^MQRTKUTVPWU ! # $ ()* (+ ,()-),./-) )( 0 -1 */-2,(13,-* 2*/4+ -1 */-2,-,)5 1 + ! 67,89+1(1,/ 25.,9+ * 1(+1,) 1 ,*/):(+1,4 2;+1,()- 0,-1 */-2, ,4) ) 9,:) -) +=1,(131 ,-1 */-+ ,()-29,/= 9,) 1 ,-1 */-+ , , .3?9+,*:@0(A,4) ) 2*/24BC,D 132,91(+:. 1;0+,: 2,) 2E+(1 (29, 30B;+., )*/1=2 *: 2/(+ , 1/1 / C,FG 4/, -+; (+1,-,4) ) , (103 + * ,(1,4) ) )- 0,-4=13; jk l m nk ok o pqrks r    234567589:;3 =6 6?=643@A;9;B ?32CD65EC? FG;3?:H345ECI:?D3JKLMNOPQRSTUQVPWXYZ[ RV]ST^3W^3_6? H4BC32348A;I:;3285? 2`3a 8G;3?:H3_6? H4BCb3G;cA:32348A;I:;3E8EB8IE6B; ?d345ECB8G9B:;G3_2:;3285? 2C`3e;? 3 63E56EF9:8f;b3g63h;gC346fdIECi3E;3?6gd3D:AD8 285? 2b3B8A;hC3G;3B8G4:;523E8EB8IECi` tuvtw 2x5E36DB636g58EF3E82:;58GdI;3D:AD83285? 2`3y3456G;DI:;3gH_E:;39:3E8A;h8f6 B83 C9b38gC345E;?FBdi3 ;D? 323:BB;39:;G?I;3658E3Ff6hCi3763236_462:;_B: ?46?xg`3wIEC2:cI:;b3967f8gC93D8h_d3285? 2H3E3 ;D? ;93F8D C2B:8i 463D6A;:3:345E;?F28i3232Cg58B;39:;G?I;b38A;396hB83 63E56g:i3?ECgI:;G` yC? 85IEC346fdIECi3285? 2C3E;3?6gdb3G;_B8D3gC3 63E56g:ib3B8G4:;5239F?EH G;3E8EB8IECi`z{|}z~~€~}‚zƒ„…ƒz†‡ˆ‰†b3F8D C2B:G34:;52?Ed3E3B:I=b 83B8? H4B:;b3B8I:?D8GdI3DA82:?E3ŠUS3DA:D8G32348A;I:;3‹RSTUQVPWXRV]ST^346E6? 8f; 285? 2C3W5C?FB;D3Œ`Ž^`   ! !#$ $ ( ) #$ )*(+,! -.,! !/0- 0(!) ( $ 0#0 ( - 1#( +,!,1 -. ‘’“”•–—˜™•š›”œ™—”žŸž˜ ” – ¡–ž š¢›”•š˜™£¤¥¦§”¤¨”˜¨©“›”ª¨«˜ ” – ¡–ž š¢”¤“—•˜ §  ”•–—˜™•›”¡–˜™£¤¡“”¡–ž“˜¡§¢”œ’–•“˜ ”¬­®(”“”œ’“œ¡§¢”•–—˜™•£”¨˜™–™¡“§”¯” –ªšœ–¦§ž§ ž“§°”¡–˜™£¤¥¦§žšžŸ”¤¨”˜¨©“”•–—˜™•± ‘’“”žŸž˜ ” – ¡–ž š¢”•˜ š˜™œ“”•–—˜™•š”²¡“ –’«¡“”¨³”™š¤¥´” ”•š¦§™œ“ª”•–—˜™•š”µ¶! ²· ¸1!0/´›”•š©“— ”¤¨’ž¡“”¹ $ $º»#$ #( 1#( ²¬ (º*¼ 1#´”’¥©”¥«š¦ ˜œ—™¥”*(½¾(1½*±”¿”¦‘’“”žŸž˜ ” – ¡–ž š¢”¦³š¡“”•–—˜™•š”™°¨”˜–ª°¨”™š¤¥›”ž¨”•–—˜™•– –œ™š•¡–”¯”¥–œ™š•¡“¦”¦§”“”•š©“— ”¤¨’ž¡“”¹ $ $ºÀ!/!Á 1#( ²¬ (º¬) 1¼ 1#´±    ; =; ?@ABCDEFGH?IJHCKLMNOJPHO?OD?NOKDFHQ?R@AQJGHQJ@A?RNOJHSTESDMPHCROJNE@S UVWXYZ[]^_`a[bcdef[g]ah^_iHbRJ@jDFSHklmnilHoEFpJHQ?R@AQJHOK@A?DMHOFH@KIM CKLMNOKDFGHCKHCR?QFqH@ARKDEFHENrHD?OQJHQHC?TFNEFHs]^_`a[bc]ah^_iHCKq?QE @EBHOD?NOFSHbilHt@OJ@ASEFHQ?R@AQJHQHC?TFNEFGHSAuRFHv?qMHA?SEHOD?NOFSG @MHCKLMNOKDFl ;w=;xKDEFQ?yHQ?R@AQJH@MHOFH@KIMHCKLMNOKDFGHvKyF@OHAFR?OH@CR?QpOEPGHq?SEF SKROJzNEHCLJDMHOHAF{KH|?SAjlH}?SAJQDEqHD?ROBpOEFHU^Zh_~edYdhHb€VhiG STESDEqHqFpDMHOHCKLMNOKDJNrHQ?R@AQHEHCROF@j‚HOD?qpjqMNJH@EBHD?HDEFq FTFvFDAHQHKSDEFHKIR?OjlHƒKI?NOGHNKH@EBHpOEFqFlHtR?OHOHDEvHCROF@jQ?DF @MHFTFvFDAJHOD?qpjqMNFH@EBHD?HQ?R@AQ?NrHCKLMNOKDJNrHOHQ?R@AQMH?SAJQDM bRJ@jDFSHklmkil ! #$ () *( )+, - ./0- ( 0,1/0,2 343.(,( +*5 16+1 )+, ( -*+7)+8092 16 -+/(,2 :0.6    = ?@A@BCDECFCGCHCDIJKFLDMNOPNQRSRTFUEVFDMFW@AQRL@DSRTFKMXUIKMRTFH@BCUL IMYBCFO@WMU@KSKMZFKL[GVOCHFUECEC]F?@KECOLHS^FBCFRTREMAMSHFICXML^ MSFICYUIF_`a`bcdeFL@UIMAFWXLCUPDEVISFO@FWXMKCNFYXMKVOLEFICYUIPFfgead`dhi jklcgmn]FoFISHFRCGPFDMFWMUYPF@WRNEFYGEYMHFEY@DVFpigqrd`sFtuvcadwFEFKSECXMH @WRNVFfg`rekxg`ryzbceFt{canmk|zae}w]F~CYUIFL@UIMAFKSXJKDMDSFtXSUPDCYF]€w]   !! #$ ! ( ) ) *+ * , * #!! -! # .*.) + -/ 0) 1 . 2 3.- * # ) !! 4 ) ) ! - ( ! 1 #$ ! ( 5) ) ! -6  7 . , +3(.!-4.-8 ,!-4- ! ( ) ! !9:!.( 3!(# ) . ,( (!-+3(#!-4.- ,!(#$ ! ( !$9*(; (!1# ) 1 ‘ ’ ’ ‘ ’ ’  ’      *,(:2*,89?@A?BCDEFGHIJKHDLEMGIJKHGNOEHOEPGCJEQRFPSQDTENRUOVDEWOEHRHNRKHDLEXEYUXYNJL MFHDKXPYEZ[]^_`abcdeaf`ghijk`lbfmcdnEgno “RFPSQDEQEMFG”FR•XOE–—GSGP—GME˜UO•ONSPE•GVNREMGQXOURLEHRF™QNGEQEGCFšCXO WO›NO”GEGYNREGCFRHœTEWRYEXEHEWO›NO”GEGYNREGCFRHœE›GE›Fœ”XO”Go BCDEPYGMXGQRLEQDCFRNJEQRFPSQšEQESD•EPR•D•EGYNXOEGCFRHœTENRUOVDEWJEœRYSDQž NXLTERENRPSšMNXOEœVDLEPYF™SœEYURQXPHGQO”GEŸecl ¡EUœCEMFHOKXJ”NJLEWOWE•XNXRSœFš NR›EXYGNšE¢ea£c_`abcdea¤`gŸcmbem`b`¥ma`hbfmcnTEHNRW›œWJKJEPXšEQE”™FNOWEKHš¦KXEMRž UOSDE§bcdeaf`ghbfmcdnEgFDPœNOYE¨o©ªnoE“™QKHRPEPYGMXGQRNREQRFPSQREHNRW›HXOEPXš ! #$ ()*+ *,+-./.0.1.+2)* 3+,456478 89/:-;/+,/ = 783=+ 89 pqrstusvtwxyzt{ry|sz}s~tqxs€~‚stuwxyzrƒs„}u{x…srq€{x…s†€‡‚r{ˆ„s„xsˆs‡‰ˆ‡{ˆ„svzryˆ~‡ Š= 783/*,(:2* s‹Œ-+/0, .(:Žs€~‚€szt~‚€{ˆ}stuwxyzt{€ bc dd    ; = ? @AB?C D@EFG; H;C G IJ=KGL MBE?; N ODPEQH;GL KDAB ;GL RLR ; = ; ; K? S B M A P R M ; K? ? @AB?E D@EFG; H;LRTS K =DUGAMGLP VWXYZ[]WX^_ G ;`PL@LP MDa HLR;EP MDUGGN e @AB?E PDf; MDUGD? g @h?;GLf PGJ=KE DM; PG DI@ Kh? DB?D@KD;Eij ? UHGa M iRGN k MBE?;GR ? @AB?J U@KLK; iKD;C =D AMDUGD? ;G G ?EIGL@K UDHLiL;GL lZmnopZqrWpYst[pZmnopu[vZ^smqwxXtY]Zos[vZ^sm_N yB? @BL KDAB ;GL K; ;L R`f DM;D =G HDFD?L rWpYst[pZmnopu[wxXtY]Zos[vZ^sm_N e UDH` zZVW[{n_ ; = R ; K?J AMDUGDa ? ;LR ? @AB?GLN e UDH` wWVx|s}o[wW]x|s}o_ ?EIGL@K ; K?J DM; DI@ K`S =D MBha @LFD ijiLAK AMDUGD? g ? @AB?JN ~ MD;GLi MHGM;GR € @EA`;LM N‚ƒ_N „MDUGD? ; ? @AB? KDAB ;GL `PGLAKiKD; ? DM;GL =DiLHD?EP ; = ? @AB?C UDU@KL=;GD Ma BE?;CN …L@ K D; AB ;GL AGJ ? @AB?C MBE?;CN ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨   ! #!$ # $  ( )* +( # $ #, !+##() # -!-. / 012! ### $# $-3 (## #/( 4# $ .5# 0#, 3 * #63 # (+7(  #+$#!) #3) #! * #68 )-3!/  #9! #:. # 0  † ‡!, #/* ˆ /# $+ .‰- / (#$5# 0Š‹ŒŽ‘‹’“”‹•–—“‹Œ–Ž‹’˜—™Ž—š›œ˜Ž˜›š›’žš•—–—š‹Ÿ——˜–›— ›“¡¢£¡’Ž’“–›”™Ž‹š ™—¤¥“¦œ”‹“‹’— ¥§ T eERCBLM AB ;D?G AEB` iR S F=E DI@ K AM© = AGJ RL=E;GL K ? @AB?E[ª«W ¬Z]V­mWx}®_S PE K UDPDiC AM@hB` MH ?GAKD?LFD ¯omt°z[MDUG`RLPE RLR K ? @BDQg ; ;D?C ? @AB?JN eh?iK A ;D?D `B?D@KD; ? @AB? IJ=KGL ;DAG© ; K?J lZmnopZ[± vZ^smn[±_N ! !! ”!!•–!! ! — !˜™   !š!     #$ $ ()*$+,-*)./ (0$) $)12#3( 4)5,.1$,3#3$ 46) #7)*)8(9 2:); ()8(,-)-/)8(9 $=)-/),$ /?)#/)12#3( ()*$+,-*)/ @* / ()*AB(8:) #$ $ ()*$+,-*)./*/948( 4 (,3#3( ()3 $89482#A#7), C) $) #7)( ( ( -@*) $)8(9 (8?)*,.@ (8)*$+,-* (: #$ D) /B $)9* () 4E)* C#(8)*$+,-*:)F/02)-/)EAD)*$+,-*A)./3/,-$82#()3(),/E2 *)E(3./G+(9 ),2, (93-* () 4E)9/*/ ()*$+,-*A)* 9/#3 ()*).$ (# ()HIJKLMN 5OINPJK6:QRSTUVWXYZYT[X[Y]VW^X_`WTX`]a[b`cXd]e_fegYTX[WhXiTjkUaT_dWkXeT_d]Xjk_ _aflg?)4$=-A* 8)-C)*$+,-*C?)=-@+$)3 $8948(), C)*AB(8)*),-/, ()*$+,-*?) )4BA8 ,=+@-4)mLJnop)E29q)./ (#( $)HIJKLMIrstInuMuvwxu5OINPJryPJzPu{|M}6: QRSTUVWXYZYT[X[Y]VW^X`]a[b`c~Xb€aTXdWTXd]e_fegX[WhXkikX[WTiWTX`X[bk[WT )3$3 $#3)8() )4BA8)./ (#( $)HIJKLMIrstInuMIJKLMN)5OINPJryPJzPuOINPJK6)E29q ,=+@-4)= $* $-4+/*(0/)mLJnop: QRSTUVWXYZYT[X[Y]VW^X`[c[bWTX`]a[b`cXb`kagYTXkia])*)8(9 2)*$+,-*C? 4BA8)./ (#( $)HIJKLMIrs‚xIKƒtƒu|„JIƒ)5OINPJr…nILLP}u†‡IzP6: QRSTUVWXYZYT[X[Y]VW^XbcVkXbTX`]a[b`cXb`kagYTXkia]~Xb€aTX[gX`W_kYdTˆ? *AE (+3)./ (#( ()HIJKLMIr‰xŠtƒuM‹v|tƒ}Pu5OINPJryPJzPuŒ‹K‹„nP6) 4E)4BA8),=+@-4 s‹ŽLomLJnop:)=+A-()*$+,-*A) (),2)4,4*$ (: ‘ $ $)=+A# $)*$+,-*A)-/)3 $ $),-/. $)* 9/#3 /G# ). =,( ) $)*$+,-* ()$= -A* (8:)F/B(,3)-/)3+/E D?)=/+3A,-$82#)3)/.#8 )’JNt‹Pu5“‚It‹LN6)9/,-C. (8)*).$ (# ( HIJKLMN)5OINPJK6: R›œR$=-A* 8)*$+,-*C?) $)8$= (8)3 $89482), C)( ( ( -A?)=-@+A#7)=+A# ()#7#(,3 3 (8,3AD:))/ $* $ A ).+3A=1$93 ()8(,-)-/)*$+,-*$)3$* (+$82#$)9*$ E $1().$,= )* 9/#3 () $)0@+3() ) $)9/ ()/= $)/E+$34:)ž7#C)3 (8,3AD) #7 =+A# (?)=-@+()-(+$3)*A /, )Ÿ  ¡:)¢3 $#3$)-/?)B()( ( ( -A),2)*).(1 )* 9/#3 ( 5+A,4 (=)ˆ:Ÿ£6: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ˆ)¥ ¦/+ $#8() $)-( $-)* 9/#3 /G# )*$+,-*)3 $893 (,3)*)./9+/393 $ ()§=+A*$ ()*$+,-*A¨: s     ; =; ?@ABCDCEFGHCIJKLMNOPQRSLMTKUCDE@FDAVWCVFDFGXYCDA@ZF[C]X^?_`BYCFVCabbcd eFf?`BC@gDX^?fCEFCE@F`ZHChG^hXYC`Z@BAihjCFkFhCDA@ZF[l^C^Ch^?VmCDm[D^?ZGFXm BF`ZAX^?C`HDAhnCE@B?`HXYCoFCDCG?DFCPAkmCB]X^?_`BmCh@ml^?UdCp]C]X^?_`BA PD^jh`BAUCDA@ZF[ CZm]CE^h`?G?CDA@`ZDmC`YC]X^?_CPkA@VB^?_UCD^VFlBX? P@m`HX?hCqdarUd tBmCD^VB^`BCEFCG?D?_C`Z@FX^?CXABDmCDA@`ZDmC^hFXjCDmoGYVA_YlYC_AhCuvuCP@m`Hw X?hCqdxbCyCEFCG?D?_UzC{BXAlBACFXAnCf?CDA@`ZDAC_?`ZCD^VFlBXACDCFhX^?CFk@ABHdC|?[G^ hG^hX^?`BC^hFXjnC`EFDFVH_?`BC_?_CHh@ml^?CP@m`HX?hCqdxbCyCEFCE@AD?_UdC}A@`ZDA E@B?`ZAX^?CkmCD^VFlBXACVFC]F]?XZHnCh^?VmCBXgDChG^hX^?`BCDCEFGHC^C`EFDFVH_?`B   ! #$ ( )$*(+)$,-(#.)$/,-(#) 012234 5,( 5() 46.5$.)+ 7,)$5,(-/!-8 .9,(,-.8:,/ 5,     ! #$ ()* +,-./) *.01234- * 256 70)4-8 9: .4-1); *.0 1*) + . =.,- /. 12 -8 -4? *-@24+/234-A B, ,/-8C +. *.0123DE 1), ,/-8C +8 =0)4-8E . 42 +. 1), -@+-8E . =- F ,/-8C *-@24+/8 ! G H835- * 256 2 58*8C 102/-8 ,-/-.160) *.0 1*) I 1.=-, C.= +.+/.4+2/8 /. 0) 6/=6 I *-@/-8C8 -=2/. 2=.E +.*.0123D *.0 1*) C8 1 *-@24+/. * 2=/-8 2J0.+6A 75-=/-K4-8 18C -=2/) 2*2@6C8 6=0)4-8 +.*.01234- *.0 1*) 9 2 0.*8C; 9 :; =     ! #$  $   ($ )* +$+#) #) $, -.#/$ ##/ 0+ +) .#)1# )$,) +,, )+23 $$ )3##/2 ) 4 * ,$ $- ))+)3,  #++3 $3 5+6#) 73#),)$7 8 7$ # #?@ABCDEFGH@EIABJ+$$ ,. 3#2- $ 2 ,* ) $G K LMN J ) .1#+$O $- )$ 2- 2 )) $2+)-273#) $$) , $ )+ 3##/+3 P),Q$ ),2  1 O $ 2 $$ ++ )+)  $+ ,$R 4,$1R 2 ++#/$ 2-,)$#+#)+# Q$O Q#Q #/ S) $ ORO 3+2 )- $ )R $ 3#Q$ (+,1 $$))$ 2TDEUVEFGWXAY@ZJ $- + .)$) $) $1R $)+ 3##/+ * $3)$,$ 2, 0,$ 2 ,) $+ ),#/+* +)72 [#),$ 2 $+$+ )$#/ $ ) $3VXFG]@^U_AX`abJ 8 2,) 7.3O )O+ )#/+)7,G K LMN J c= d ef ghijkligminolpqgrsiqknotughvjkgwxvyjzpzi{|}kg~xzi€glnqwgxzko~izigpinolpqgi‚lqpk{grƒvgjkpk{t vni~gƒv„~zi…glnq†pgig‡nwƒqˆg~‡v„zkg~gz}‰g„~zi…izkxgrƒvgƒnipk{t UVVW V XV V V YZ YVV     ! #$ ! ()*+, $!-,./012/32,4.5673869:;, #= ?, @A, @$?BCD;,=E,-C?FE,@C EGE,#-H $? (, ?,B?$ BCE, ? *, CI, CEBCJ#+ E;,)EKGC, ? E ,)? CEK,EGE E !, ?)J*, CI -C?F! , GE;, @#B#J()E, #,( $!+CE, F?A,LJ!-!K, E+M+C?F,( $!D,+ ?$ E, F#,#-$? (; (=!), $!-(,./012/32N0OPQ07/0RS3,4TSQ22/:A [][^ B_$ ,B!-G? GE, J)I+CE,C,@#BCEG,B?$ BI, F?,4 @A,(=!B?)*+, G?BC !,`7Q6ab: 4$! ( E ,cAdd:A [†][‡ CEˆ, $!-, CE ? C?,? !B E),B?$ B!, , $!-(,‰P9Š‹9,4Œ0QŽ6:, ?,./012/32 4.5673869:A, CI C, E (, ?-CE#BC, CEBCJ#+ E,J# !+M+ ? ,‘$? E !,B!-G? FE# #-$? (, ?)*, CI,BCJ#+ E,4$! ( E ,cAd’:A,“EKGC,E‘E ,”CI, ? ! ‘? +)# ()E; #=E , ? #ˆ+ !D,DBC+ E CEA,“EKGC, CE;,B! # ?), #GE) !, $# A e Xffghijklmnogpqrstuovgmwxyogtzto{ig|}qql~gm}yomtruvg}ylpglmwi€lgg|lkotuoghlywig‚ƒlioy„ lywlgjsq…tlgm}|u…glywigwnl c c    3. 45 6.7(8 $9:;9 = ?@ABCDEF GHB CIJE KBLMNOPQRSBEFA@BICTFUB?A@BVKWT?@BE=BD=G?@XTG@U CVFBYITF IZX?[BJTXT@]FB FVACD]@=BTW^KX?CBLIFJ_G@DB`ab`Sa ICX_^HXBTBW= =AGFdB=VICT@dUBd=e@dFBGCBG?dBJE=J= C[BIZeG@BY=A@X@G?CBW=f JEKYG@B BYI=ICd?@B g=E=Jg=YBhA@d@GEJUB BEFdBECDe@BY=A@X@G?CBY=T CAC^HX@ Td?@G?[BD=A=IFJEFDKB=VICT_BXTFBJE=Y?@iB^CJG=jX?aBk?@A@BTBG?XgBd=eGCBTGCA@l[BGC A?jX?@B Bd@G_BmPnopqrLstuvtwnSaBxKWT?@B=BG?XgBd= CB BWCAJT@^BXTKjX?BDJ?HeD?aBy?@WF XgX@dFBTCJE=J= C[B^@WG=BTBG?XgUBE=BzB=XTF ?jX?@BzBGC^Y?@I B JDCT_^@dFB CIf JE KUBGCBDEZI@^BdCBT=JEC[B_eFE@UB?BW=Y?@I=B E@WFB FV?@ICdFBTBA?JEFBd@G_BGCT K Y=A@X@G?CaBkZ XTCJB=E =IT=G@BT=JECG?@B=DG=BW?CA== @UB BDEZIFdBJHBIZeG@B=YX^@U J_ CD?B?EYaUBY=T CAC^HX@BTd?@G?[B FAHWB=VICT_aBy?@WFB_JEC ?dFB^_eB JTFJED?@   ! #$ ()$$* #+,+!- , ./)$ ,0(.0$1 2$!( #     ABCBDEFCGHIHJKIJLIEDGHMNOHAPKEQELIEHRPSFBLIEHRBSFPSPTBLEHLBHTBCSFTIEHIHUEUHTGV WKXYHZKEWLIEHFCTB[EUHRDIBLIEHFCBQIDGHUEUHPCGWILBKLGHTGWKXY]^H_E`KIHFECBRHYPUV YRIEDGHYPHTLIPSJZOHaEHRCPbIKI`DGHQP`HLIEHFBJHIHZSFBTIKI`DGHLIET[B`QITEHPAQUE THPJLIEHYIBKPWPTGDHYBLEWPHAPKEQELIBOHDZSIDGHQPcLXdHQB[XHPAECBQUeHIHRBQRXd TSRGSFJPHPYHLPTB^HfKFECLBFGTXHYKBHFEWPHSAPSPbZHAPSFeAPTBLIBHUESFHSJPCRGSFBV LIEHRHTBCSFTGHYPABSPTBLIB^ gBCSFTGHYPABSPTBLIBHPCBRHTGAE[LIELIBHSXHFPHSAEQUBKLEHTBCSFTGOHRBHJFhCGQiHAPV DPQXHDPaLBHACREACPTBYRIdHJPCEJFeHbBCTLXHIHFPLBKLXHPbCBRZHYPTPKLXHIKP`dHCBRGO BHPAECBQUEHFEHLIEHAPTPYZUXHRDIBLHTHTGWKXYRIEHPbCBRZHPCGWILBKLEWPHRLBUYZUXQEWP SIeHLBHTBCSFTBQiHAPLIaEUHTBCSFTGHYPABSPTBLIB^ ! # $ ()*)+()$ ,-./ 0$1)$12()+( +02$/-03)2$2().1,+(,$ 12,4+(,$)5)6/$7$4 -,1$ (86.1,$(* 9: 03*,6;04 $5-,=2)+/ $1?@84(,$./,@)$.(8$ (? 41+, jklmnopqoprstuvsuvkqnwqnkxvsqoklmnopyqxnzlsqrw{ok|k}~qoprstuvqw€lk{qxw|wlsyq‚lkƒvsuns |„€qo{wlxvsqukq{kmkƒk…†qnkxv…†qmkp…†yq}kxvsqw€wov~{„}~qƒ|kqoklmnoqƒwrkmwokuvk‡qjqxkˆƒs} …†ov|vyqx|vxk}~…qvuvkn„l‰qoklmnopqoprstuvsuvkyqwˆsm{qrwolz…vqƒwqwxukqrw|s…suvkqvq{vsuv }s‚wq„mnkovsuvk‡
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obróbka zdjęć cyfrowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: