Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 004865 22596825 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere 6.5. Biblia - książka
Adobe Premiere 6.5. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-132-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe Premiere 6.5 umożliwia montaż cyfrowego wideo na zwykłych komputerach PC i Apple. Jego możliwości w zupełności wystarczają profesjonalistom, dla początkującego użytkownika mogą być nawet oszałamiające.

'Adobe Premiere 6.5. Biblia' to książka dla producentów multimediów, projektantów witryn internetowych, grafików, artystów, filmowców oraz użytkowników kamer wideo -- dla wszystkich, którzy, korzystając z komputera, chcą tworzyć filmy wideo i umieszczać je na taśmach VHS, płytach CD-ROM lub w Internecie. Czytając tę książkę szybko się przekonasz, że jest ona czymś więcej niż tylko źródłem informacji opisującym praktycznie wszystkie funkcje programu Adobe Premiere. Omawiane w książce koncepcje i możliwości programu Premiere są wyjaśniane za pomocą wielu krótkich ćwiczeń. Książka jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Nie zwlekaj. Zacznij czytać i dowiedz się, jak zrealizować swoje pomysły.

Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający między innymi próbną wersję programu Adobe Premiere 6, klipy wideo wykorzystywane w ćwiczeniach zawartych w książce i bibliotekę sekwencji wideo, dźwięków i grafik, które możesz stosować we własnych filmach.

Książka ta stanowi nie tylko doskonałe źródło wiedzy o programie Adobe Premiere 6.5. Dzięki niej w krótkim czasie będziesz mógł konkurować z najlepszymi montażystami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Premiere 6.5. Biblia Autorzy: Adele Droblas, Seth Greenberg T³umaczenie: Bogdan Czogalik, £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-132-0 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere 6.5 Bible Format: B5, stron: 664 Adobe Premiere 6.5 umo¿liwia monta¿ cyfrowego wideo na zwyk³ych komputerach PC i Apple. Jego mo¿liwoġci w zupe³noġci wystarczaj¹ profesjonalistom, dla pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika mog¹ byæ nawet osza³amiaj¹ce. „Adobe Premiere 6.5. Biblia” to ksi¹¿ka dla producentów multimediów, projektantów witryn internetowych, grafików, artystów, filmowców oraz u¿ytkowników kamer wideo — dla wszystkich, którzy, korzystaj¹c z komputera, chc¹ tworzyæ filmy wideo i umieszczaæ je na taġmach VHS, p³ytach CD-ROM lub w Internecie. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê szybko siê przekonasz, ¿e jest ona czymġ wiêcej ni¿ tylko ĥród³em informacji opisuj¹cym praktycznie wszystkie funkcje programu Adobe Premiere. Omawiane w ksi¹¿ce koncepcje i mo¿liwoġci programu Premiere s¹ wyjaġniane za pomoc¹ wielu krótkich æwiczeñ. Ksi¹¿ka jest niezast¹pionym ĥród³em informacji zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych u¿ytkowników. Nie zwlekaj. Zacznij czytaæ i dowiedz siê, jak zrealizowaæ swoje pomys³y. • Twórz cyfrowe filmy, prezentacje i wideoklipy korzystaj¹c z w³asnego komputera • Eksportuj cyfrowe projekty wideo na dysk twardy, p³yty CD-ROM, taġmy VHS lub do Internetu • £¹cz narracjê, muzykê i efekty dĥwiêkowe wzbogacaj¹c nimi obraz • Odkryj mo¿liwoġci wspó³pracy programu Premiere 6.5 z aplikacjami takimi jak Photoshop, Illustrator, After Effects czy GoLive • Przekszta³æ zwyk³e sekwencje wideo nakrêcone typow¹ cyfrow¹ kamer¹ w pe³ne ¿ycia i pasji projekty filmowe • Wykorzystaj w produkcji grafikê JPEG i TIFF, a tak¿e cyfrowe wideo i dĥwiêk Uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest CD-ROM zawieraj¹cy miêdzy innymi próbn¹ wersjê programu Adobe Premiere 6, klipy wideo wykorzystywane w æwiczeniach zawartych w ksi¹¿ce i bibliotekê sekwencji wideo, dĥwiêków i grafik, które mo¿esz stosowaæ we w³asnych filmach. Ksi¹¿ka ta stanowi nie tylko doskona³e ĥród³o wiedzy o programie Adobe Premiere 6.5. Dziêki niej w krótkim czasie bêdziesz móg³ konkurowaæ z najlepszymi monta¿ystami. 5RKUVTGħEK 2TGFOQYC  9RTQYCFGPKG  úħè+2TGOKGTGōRKGTYUGMTQMK  4QFKCđ2TGOKGTGōU[DMKUVCTV  Możliwości programu Adobe Premiere...................................................p.................................... 29 Jak działa Premiere...................................................p...................................................p............. 30 Twój pierwszy film wideo...................................................p...................................................p... 32 Początek projektu w programie Premiere ...................................................p........................... 33 Montowanie elementów projektu...................................................p....................................... 39 Tworzenie przejścia ...................................................p...................................................p......45 Eksport filmu wideo...................................................p...................................................p......48 Podsumowanie...................................................p...................................................p................... 50 4QFKCđ2TGOKGTGōYKCFQOQħEKRQFUVCYQYG Okna programu Premiere ...................................................p...................................................p.... 51 Manipulowanie oknami programu Premiere ...................................................p....................... 51 Okno Project ...................................................p...................................................p................ 52 Okno Timeline — listwa czasowa ...................................................p..................................... 53 Okno Monitor..........................................p...................................................p........................ 55 Okno Audio Mixer...................................................p...................................................p........ 56 Palety programu Premiere ...................................................p...................................................p... 57 Paleta Navigator ...................................................p...................................................p........... 57 Paleta History...................................................p...................................................p............... 58 Paleta Commands ...................................................p...................................................p......... 58 Paleta Info ...................................................p...................................................p................... 59 Paleta Effect Controls ...................................................p...................................................p...60 Palety Video i Audio ...................................................p...................................................p.....60 Paleta Transitions...................................................p...................................................p.......... 61 Menu programu Premiere.............................p...................................................p.......................... 61 Menu File ...................................................p...................................................p.................... 62 Menu Edit...................................................p...................................................p.................... 62 Menu Project..................................................p...................................................p................. 62 Menu Clip...................................................p...................................................p.................... 66 Menu Timeline ...................................................p...................................................p............. 66 Menu Window..........................................p...................................................p.......................69 Menu Help ...................................................p...................................................p................... 69 Podsumowanie...................................................p...................................................p................... 70 #FQDG2TGOKGTG$KDNKC 4QFKCđ7UVCYKGPKCRTQLGMVW  Co to jest cyfrowe wideo? ...................................................p...................................................p... 71 Montaż liniowy a montaż nieliniowy ...................................................p................................. 72 Cyfrowe wideo — wiadomości podstawowe ...................................................p............................ 72 Prędkość odtwarzania klatek wideo ...................................................p................................... 73 Rozmiar klatki ...................................................p...................................................p.............. 73 Kolor RGB i głębia bitowa koloru ...................................................p..................................... 74 Kompresja ...................................................p...................................................p................... 74 Ustawienia projektu...................................................p...................................................p............ 76 Ustawienia ogólne...................................................p...................................................p......... 77 Ustawienia wideo...................................................p...................................................p.......... 79 Ustawienia Keyframe and Rendering ...................................................p................................. 80 Podsumowanie...................................................p...................................................p................... 82 4QFKCđ2TGU[đCPKGOCVGTKCđWYKFGQPCF[UMVYCTF[  Pierwsze kroki ...................................................p...................................................p................... 83 Właściwe podłączenie ...................................................p...................................................p... 84 Zakup karty do przechwytywania wideo ...................................................p............................ 85 Rozwiązywanie problemów ze sterownikami...................................................p...................... 86 Rozpoczęcie przechwytywania materiału wideo...................................................p....................... 86 Ustawianie dysku roboczego...................................................p............................................. 87 Przechwytywanie analogowego materiału wideo...................................................p................. 87 Zmiana ustawień wideo...................................................p...................................................p. 89 Zmiana ustawień dźwięku...................................................p................................................. 91 Przygotowanie do przechwytywania cyfrowego materiału wideo ............................................ 92 Przechwytywanie materiału wideo za pomocą okna Movie Capture .............................................. 93 Przechwytywanie z możliwością sterowania urządzeniem ...................................................p... 94 Przechwytywanie wsadowe ...................................................p.............................................. 96 Dodanie kodu czasowego do klipu ...................................................p.......................................... 98 Przechwytywanie klipów z użyciem techniki stop motion ...................................................p......... 99 Przechwytywanie dźwięku ...................................................p...................................................p 101 Ustawienia nagrywania dźwięku ...................................................p..................................... 101 Przechwytywanie analogowego dźwięku (użytkownicy Windows)........................................ 102 Przechwytywanie analogowego dźwięku (użytkownicy komputerów Macintosh) ................... 102 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 102 úħè++/QPVCľG 4QFKCđ2QFUVCYQYGVGEJPKMKOQPVCľW  Montaż — podstawowe zagadnienia i narzędzia...................................................p..................... 107 Okno Storyboard ...................................................p...................................................p........ 108 Środowisko robocze...................................................p...................................................p.... 108 Okno Timeline ...................................................p...................................................p................. 111 Okno Timeline z bliska...................................................p...................................................p 111 Typ środowiska roboczego a wygląd okna Timeline...................................................p.......... 113 Poruszanie się w oknie Timeline ...................................................p........................................... 113 Ścieżki z opcją Shy oraz ścieżki z opcją Exclude ...................................................p.............. 114 Wybieranie i przesuwanie klipów w oknie Timeline...................................................p.......... 114 Zmiana wyglądu okna Timeline ...................................................p...................................... 117 5RKUVTGħEK Ustawianie punktów początkowych i końcowych w oknie Timeline............................................ 118 Montaż za pomocą narzędzia Selection...................................................p............................ 118 Montaż z udziałem znaczników listwy czasowej...................................................p............... 119 Montaż z udziałem narzędzi In Point i Out Point ...................................................p.............. 120 Przycinanie klipu w oknie Clip ...................................................p............................................. 120 Montaż w oknie Monitor...................................................p...................................................p...122 Umieszczanie klipów na listwie czasowej za pomocą okna Monitor ...................................... 124 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 125 4QFKCđ/QPVCľFļYKúMW  Rola dźwięku w filmie wideo ...................................................p............................................... 127 Odtwarzanie klipu dźwiękowego ...................................................p.......................................... 128 Regulacja poziomu głośności dźwięku...................................................p................................... 130 Regulacja poziomu głośności za pomocą polecenia Audio Gain............................................ 130 Regulacja poziomu głośności za pomocą linii głośności dźwięku.......................................... 131 Balans głośności dźwięku...................................................p...................................................p.. 135 Panorama dźwięku...................................................p...................................................p...... 135 Balans dźwięku stereo...................................................p...................................................p. 136 Narzędzie Cross Fade ...................................................p...................................................p....... 137 Obróbka dźwięku w oknie Audio Mixer ...................................................p................................ 139 Automatyzacja.........................................p...................................................p......................140 Opcja Mute oraz opcja Solo...................................................p............................................ 141 Balans...............................................p...................................................p............................ 141 Głośność ...................................................p...................................................p.................... 141 Odtwarzanie ...................................................p...................................................p............... 141 Opcje okna Audio Mixer ...................................................p................................................ 141 Zapisywanie zmian za pomocą okna Audio Mixer ...................................................p............ 142 Efekty dźwiękowe ...................................................p...................................................p............ 143 Paleta Audio...................................................p...................................................p............... 143 Stosowanie efektów dźwiękowych ...................................................p.................................. 144 Stosowanie efektów dźwiękowych zmiennych w czasie...................................................p..... 145 Przegląd efektów dźwiękowych ...................................................p...................................... 146 Filtry TC Works...................................................p...................................................p............... 153 Eksport plików dźwiękowych...................................................p............................................... 154 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 156 4QFKCđ6YQTGPKGRTGLħè  Rzut oka na paletę Transitions ...................................................p..............................................157 Korzystanie z menu palety Transitions...................................................p............................. 157 Edycja A/B oraz edycja jednościeżkowa ...................................................p.......................... 159 Tworzenie przejść z wykorzystaniem ścieżek A/B ...................................................p............ 159 Korzystanie z przejść w trybie edycji jednościeżkowej...................................................p...... 162 Edycja ustawień efektu przejścia ...................................................p..................................... 166 Tworzenie domyślnego efektu przejścia...................................................p................................. 167 Stosowanie domyślnego efektu przejścia ...................................................p............................... 167 Zastępowanie i usuwanie efektów przejść...................................................p.............................. 168 Przegląd efektów przejść..............................p...................................................p........................ 168 Przejścia z grupy 3D Motion...................................................p........................................... 168 Przejścia z grupy Dissolve ...................................................p.............................................. 171 Przejścia z grupy Iris...................................................p...................................................p...172 Przejścia z grupy Map...................................................p...................................................p. 173 #FQDG2TGOKGTG$KDNKC Przejścia z grupy Page Peel ...................................................p............................................ 174 Przejścia z grupy QuickTime ...................................................p.......................................... 175 Przejścia z grupy Slide ...................................................p...................................................p 176 Przejścia z grupy Special Effects ...................................................p..................................... 178 Przejścia z grupy Stretch ...................................................p................................................ 179 Przejścia z grupy Wipe...................................................p...................................................p 181 Przejścia z grupy Zoom...................................................p.................................................. 183 Galeria efektów przejść programu Premiere...................................................p........................... 184 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 198 úħè+++6GMUVKITCHKMC G 4QFKCđ6YQTGPKGPCRKUÎYKITCHKMKYQMPKG#FQDG6KVNG GUKIPGT Elementy okna Adobe Title Designer ...................................................p.................................... 201 Tworzenie prostego napisu ...................................................p............................................. 202 Przegląd narzędzi okna Adobe Title Designer...................................................p................... 204 Menu Title ...................................................p...................................................p................. 204 Zapisywanie, zamykanie i otwieranie klipu napisu...................................................p.................. 204 Tworzenie i stylizacja napisów ...................................................p............................................. 207 Tworzenie poziomych i pionowych napisów ...................................................p.................... 207 Przemieszczanie tekstu na obrazie ...................................................p................................... 209 Modyfikowanie atrybutów tekstu ...................................................p.................................... 211 Kolor..............................................p...................................................p.................................... 214 Wybór koloru w oknie Color Picker ...................................................p................................ 214 Teoria kolorów RGB...................................................p...................................................p... 215 Wybór koloru za pomocą narzędzia Eyedropper Tool ...................................................p....... 216 Wypełnianie tekstu i grafiki jednolitym kolorem...................................................p............... 217 Stosowanie świateł i tekstur w napisach i obiektach graficznych........................................... 218 Tworzenie i nakładanie gradientów...................................................p.................................. 220 Tworzenie efektów wytłoczenia napisów i grafiki ...................................................p............. 222 Cienie rzucane przez napisy i grafikę ...................................................p............................... 223 Obrysy napisów i grafiki...................................................p................................................. 224 Style................................................p...................................................p................................... 224 Wczytywanie i stosowanie stylów ...................................................p................................... 226 Zmienianie nazwy, usuwanie i modyfikowanie stylów ...................................................p...... 226 Umieszczanie napisu w projekcie...................................................p.......................................... 227 Dodawanie tła do napisów tytułowych...................................................p................................... 227 Rysunki logo...................................................p...................................................p.................... 231 Szablony.............................................p...................................................p................................ 232 Wykorzystanie napisu utworzonego z szablonu...................................................p...................... 233 Napisy przewijane w pionie i w poziomie ...................................................p.............................. 239 Tworzenie prostej grafiki ...................................................p...................................................p.. 241 Przekształcanie grafiki ...................................................p...................................................p...... 241 Przemieszczanie obiektów graficznych ...................................................p............................ 242 Zmiana wymiarów obiektów...................................................p........................................... 242 Parametry stylu obiektów graficznych ...................................................p................................... 243 Zmiana koloru wypełnienia...................................................p............................................. 243 Dodawanie cienia...................................................p...................................................p........ 243 Dodawanie obrysu ...................................................p...................................................p...... 244 Praca ze ścieżkami...................................................p...................................................p............ 244 Prowadzenie tekstu po ścieżce ...................................................p.............................................. 250 5RKUVTGħEK Tworzenie rysunku logo...................................................p...................................................p.... 251 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 252 4QFKCđ6YQTGPKGVGMUVWKGHGMVÎYITCHKEP[EJ Tworzenie i importowanie grafik z programu Adobe Photoshop................................................. 253 Tworzenie filmu za pomocą programów Adobe Photoshop oraz Adobe ImageReady.............. 254 Tworzenie sekwencji zniekształcenia tekstu w programach Photoshop i ImageReady ............. 258 Projekt „Time Flies” ...................................................p...................................................p... 259 Tworzenie półprzezroczystego tekstu ...................................................p.................................... 261 Tworzenie tekstu z efektem fazy w Photoshopie ...................................................p............... 262 Przygotowanie projektu „Zoo”...................................................p........................................ 263 Animowanie tekstu i grafik utworzonych w programie Illustrator za pomocą efektów wideo......... 265 Tworzenie zakrzywionego tekstu w programie Adobe Illustrator........................................... 266 Tworzenie grafiki w programie Adobe Illustrator...................................................p.............. 267 Projekt Hurricane Season ...................................................p............................................... 267 Animacja napisów na tle grafiki z wykorzystaniem efektu ruchu i odwróconego kanału alfa ......... 270 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 274 úħè+8 CCYCPUQYCPGVGEJPKMKKGHGMV[URGELCNPG 4QFKCđ CCYCPUQYCPGVGEJPKMKOQPVCľW  Narzędzia do montażu ...................................................p...................................................p...... 277 Paleta History...................................................p...................................................p............. 278 Wycinanie i wklejanie klipów ...................................................p......................................... 278 Usuwanie luk z okna Timeline ...................................................p........................................ 281 Oddzielanie i łączenie części wideo i części dźwiękowej klipu.............................................. 281 Edycja klipów za pomocą narzędzi okna Timeline...................................................p.................. 283 Technika montażu Rolling ...................................................p.............................................. 283 Technika montażu Ripple ...................................................p............................................... 285 Technika montażu Slip ...................................................p...................................................p 286 Technika montażu Slide ...................................................p................................................. 286 Montaż trzy- i czteropunktowy ...................................................p............................................. 288 Montaż trzypunktowy ...................................................p...................................................p. 288 Montaż czteropunktowy...................................................p................................................. 289 Technika montażu Lift oraz technika montażu Extract...................................................p............ 291 Precyzyjny montaż w trybie wyświetlania Trim okna Monitor...................................................p. 292 Kopie klipów i klipy wirtualne...................................................p..............................................293 Tworzenie kopii klipów...................................................p.................................................. 294 Tworzenie klipów wirtualnych...................................................p........................................ 294 Edycja klipu za pomocą poleceń menu Clip ...................................................p........................... 296 Polecenie Motion...................................................p...................................................p........ 296 Polecenia Duration i Speed ...................................................p............................................. 297 Polecenie Frame Hold ...................................................p...................................................p. 298 Polecenia Maintain Aspect Ratio i Aspect Fill Color ...................................................p......... 299 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 299 4QFKCđ5VQUQYCPKGGHGMVÎYURGELCNP[EJ  Paleta Video Effects programu Premiere...................................................p................................ 301 Podręczne menu palety Video Effects ...................................................p.............................. 302 Paleta Effect Controls ...................................................p...................................................p. 303 Podręczne menu palety Effect Controls...................................................p............................ 304 Stosowanie efektów specjalnych...................................................p........................................... 305 #FQDG2TGOKGTG$KDNKC Stosowanie efektów z wykorzystaniem ujęć kluczowych...................................................p........ 307 Ścieżka ujęć kluczowych...................................................p................................................ 308 Stosowanie efektów na różnych obszarach obrazu za pomocą maski obrazu ................................ 311 Efekty programu Premiere ...................................................p...................................................p 314 Folder Adjust ...................................................p...................................................p............. 314 Folder Blur...................................................p...................................................p................. 316 Folder Blur Sharpen...................................................p...................................................p 317 Folder Channel ...................................................p...................................................p...........318 Folder Distort...................................................p...................................................p............. 319 Folder Image Control ...................................................p...................................................p.. 326 Folder Perspective ...................................................p...................................................p...... 328 Folder Pixelate...................................................p...................................................p............ 329 Folder QuickTime...................................................p...................................................p....... 330 Folder Render........................................p...................................................p........................ 331 Folder Sharpen ...................................................p...................................................p...........332 Folder Stylize ...................................................p...................................................p............. 332 Folder Time ...................................................p...................................................p............... 336 Folder Transform..................................................p...................................................p......... 338 Folder Video ...................................................p...................................................p.............. 341 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 341 4QFKCđ0CMđCFCPKGQDTCWMNKRÎY  Cyfrowe wideo a przezroczystość ...................................................p......................................... 343 Efekt stopniowego pojawiania się lub zanikania obrazu...................................................p..... 344 Tworzenie efektu stopniowego pojawiania się lub zanikania obrazu za pomocą narzędzi Fade Adjustment oraz Fade Scissors ...................................................p............................. 348 Nakładanie obrazu klipów za pomocą okna dialogowego Transparency Settings .......................... 351 Wyświetlanie okna Transparency Settings...................................................p........................ 351 Klucz Chroma ...................................................p...................................................p............ 352 Klucz RGB Difference ...................................................p...................................................p 354 Klucze Blue Screen i Green Screen ...................................................p................................. 355 Klucz Non-Red...................................................p...................................................p........... 356 Klucz Luminance...................................................p...................................................p........ 357 Klucz Alpha Channel ...................................................p...................................................p.. 358 Klucze Black Alpha Matte oraz White Alpha Matte ...................................................p.......... 360 Klucz Image Matte...................................................p...................................................p...... 360 Klucz Difference Matte ...................................................p.................................................. 361 Klucz Track Matte...................................................p...................................................p...... 361 Klucze Multiply i Screen ...................................................p................................................ 362 Tworzenie efektu podzielonego ekranu za pomocą okna dialogowego Transparency Settings...... 362 Tworzenie makiety eliminującej niepożądany obiekt...................................................p......... 363 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 364 4QFKCđ2QUđWIKYCPKGUKúOCUMCOKMQNQTWQTCOCUMCOKVđC  Tworzenie maski koloru...................................................p...................................................p.... 365 Tworzenie maski koloru w oknie projektu...................................................p........................ 366 Edycja maski koloru...................................................p...................................................p.... 367 Tworzenie maski tła w oparciu o statyczne ujęcie...................................................p................... 367 Tworzenie masek w Photoshopie ...................................................p.......................................... 369 Tworzenie prostego tła za pomocą narzędzia Gradient..................................................p........ 369 Projekt „Orchid Flower shop” ...................................................p......................................... 372 Tworzenie obrazów tła za pomocą polecenia Pattern Fill ...................................................p... 374 5RKUVTGħEK Tworzenie masek w Illustratorze...................................................p........................................... 376 Projekt „Flowers Everywhere”...................................................p........................................ 378 Tworzenie plików tła i filmów QuickTime w programie Painter ................................................. 380 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 382 4QFKCđ6YQTGPKGGHGMVÎYTWEJW Okno dialogowe Motion Settings ...................................................p.......................................... 385 Okienko podglądu...................................................p...................................................p....... 387 Modyfikowanie ścieżki ruchu ...................................................p......................................... 387 Oś czasu — dodawanie ujęć kluczowych ...................................................p......................... 389 Zmiana prędkości...................................................p...................................................p........ 390 Tworzenie zbliżeń, przerw, zniekształceń i obrotów...................................................p.......... 391 Opcja Fill Color...................................................p...................................................p.......... 393 Zapisywanie, wczytywanie, przywracanie i usuwanie ustawień efektu ruchu.......................... 393 Edycja ustawień efektu ruchu ...................................................p......................................... 394 Kanały alfa ...................................................p...................................................p...................... 394 Parametr Alpha w oknie dialogowym Motion Settings ...................................................p...... 395 Ruchome makiety.......................................p...................................................p......................... 397 Tworzenie projektów wykorzystujących efekt ruchu ...................................................p.............. 400 Prezentacja obrazująca sprzedaż kawy...................................................p............................. 400 Animowana okładka książki ...................................................p........................................... 405 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 409 4QFKCđ2QRTCYKCPKGLCMQħEKQDTCW  Model koloru RGB ...................................................p...................................................p........... 411 Korekta jasności i kontrastu ...................................................p............................................ 414 Balans kolorów...................................................p...................................................p...........414 Równoważenie poziomów ...................................................p.............................................. 415 Pozostałe efekty z grupy Adjust ...................................................p...................................... 417 Efekty z grupy Image Control ...................................................p......................................... 417 Efekty z grupy Video ...................................................p...................................................p.. 418 Retusz i korekta kolorów w Photoshopie ...................................................p............................... 419 Wczytywanie klipu wideo w Photoshopie ...................................................p........................ 420 Tworzenie selekcji w programie Photoshop ...................................................p........................... 423 Zaznaczanie zakresu kolorów...................................................p.......................................... 423 Zapisywanie zaznaczenia w kanale alfa...................................................p............................ 424 Polecenia dopasowania programu Photoshop...................................................p......................... 425 Posługiwanie się paletą Info...................................................p............................................ 426 Korekta jasności i kontrastu ...................................................p............................................ 426 Korekta poziomów...................................................p...................................................p...... 426 Korekta krzywych ...................................................p...................................................p...... 427 Korekta barwy i nasycenia...................................................p.............................................. 429 Korekta balansu kolorów ...................................................p................................................ 430 Dodawanie i usuwanie postaci ludzkich w obrazie klipu wideo za pomocą narzędzi Photoshopa..... 431 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 433 úħè8 MURQTVE[HTQY[EJHKNOÎYYKFGQ  4QFKCđ MURQTVQYCPKGHKNOÎY3WKEM6KOG#8+K/2 )  Rozpoczynanie procesu eksportu pliku ...................................................p.................................. 437 Dobieranie ustawień parametrów eksportu...................................................p............................. 439 #FQDG2TGOKGTG$KDNKC Dobieranie ustawień parametrów wideo...................................................p................................. 440 Wybór metody kompresji dla formatu QuickTime ...................................................p............ 440 Wybór metody kompresji dla formatu Video for Windows ...................................................p 442 Zmiana głębi bitowej koloru ...................................................p........................................... 442 Wybór jakości kompresji ...................................................p................................................ 443 Wybór gęstości strumienia bitowego...................................................p................................ 443 Ponowna kompresja...................................................p...................................................p.... 444 Zmiana rozmiaru ramki obrazu i prędkości odtwarzania ...................................................p.... 444 Określanie ujęć kluczowych...................................................p............................................ 444 Okno QuickTime File Export Settings ...................................................p............................. 445 Dobieranie ustawień parametrów audio ...................................................p................................. 446 Kodeki audio formatu QuickTime ...................................................p................................... 447 Pozostałe opcje audio...................................................p...................................................p.. 447 Kodeki audio formatu Video for Windows ...................................................p....................... 447 Eksportowanie plików MPEG ...................................................p.............................................. 448 Narzędzie Adobe MPEG Encoder ...................................................p................................... 448 Tworzenie płyt DVD ...................................................p...................................................p........ 450 Proces tworzenia płyty DVD...................................................p........................................... 451 Tworzenie płyty DVD w programie DVDit!...................................................p..................... 451 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 457 4QFKCđ 2T[IQVQYCPKGMNKRÎYYKFGQFQRWDNKMCELK YUKGEKCEJ+PVGTPGVKKPVTCPGV  Publikowanie filmów w sieci ...................................................p................................................ 459 Strumieniowe przesyłanie danych...................................................p.................................... 460 Odtwarzanie progresywne...................................................p............................................... 460 Formaty plików wideo spotykane w sieci Internet..................................................p.................... 461 HTML ...................................................p...................................................p............................ 462 W jaki sposób film jest wczytywany na stronę WWW ...................................................p...... 462 Ustawienia filmów QuickTime eksportowanych na strony WWW ........................................ 464 Dołączanie filmu QuickTime do strony WWW w programie Adobe GoLive................................ 465 Wykorzystanie ścieżek filmu QuickTime na stronie WWW ...................................................p.... 467 Tworzenie hiperłączy w programie Premiere ...................................................p.................... 468 Tworzenie ścieżek QuickTime w programie Adobe GoLive.................................................. 469 Zmiana położenia i tworzenie prostych behawiorów...................................................p.......... 475 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 477 4QFKCđ2WDNKMQYCPKGMNKRÎYYKFGQYUKGEK  Eksportowanie klipów wideo za pomocą pluginu Advanced RealMedia ...................................... 480 Właściwości pliku...................................................p...................................................p....... 480 Właściwości klipu wideo...................................................p................................................ 481 Modyfikowanie ustawień...................................................p................................................ 481 Dołączanie informacji o klipie wideo...................................................p............................... 484 Wybieranie docelowej grupy odbiorców ...................................................p.......................... 485 Eksportowanie pliku...................................................p...................................................p.... 485 Eksportowanie klipów wideo za pomocą programu Discreet Cleaner........................................... 485 Eksportowanie za pomocą pluginu Advanced Windows Media...................................................p 487 Wybór profilu strumieniowego przesyłania danych...................................................p........... 487 Dołączanie informacji o klipie...................................................p......................................... 488 Eksportowanie pliku...................................................p...................................................p.... 489 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 489 5RKUVTGħEK 4QFKCđ2TGPQUGPKGRTQLGMVÎYPCVCħOúYKFGQ  Przygotowanie materiału do przeniesienia na taśmę wideo ...................................................p...... 491 Sprawdzanie ustawień właściwości projektu...................................................p..................... 492 Podgląd obrazu przy docelowej prędkości odtwarzania...................................................p...... 493 Sprawdzanie ustawień opcji dysku magazynującego oraz funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych...................................................p................. 493 Ustawianie opcji odtwarzania...................................................p.......................................... 494 Eksportowanie z funkcją sterowania urządzeniem ...................................................p.................. 495 Przenoszenie projektów na taśmę z użyciem funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych klasy DV ...................................................p...................................................p.................496 Przenoszenie projektów na taśmę z użyciem funkcji kontroli analogowych urządzeń zewnętrznych ...................................................p...................................................p.......... 496 Przenoszenie projektów na taśmę bez funkcji sterowania urządzeniem........................................ 497 Tworzenie listy edycyjnej................................p...................................................p..................... 498 Tworzenie listy edycyjnej...................................................p............................................... 498 Dołączanie do listy edycyjnej informacji o przejściach...................................................p...... 501 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 502 4QFKCđ 2TGPQUGPKGRTQLGMVÎYPCRđ[Vú 41/ KYURÎđRTCECRTQITCOGO/CETQOGFKC KTGEVQT Przenoszenie klipów wideo na płytę CD-ROM...................................................p....................... 504 Ustawianie właściwości projektu...................................................p..................................... 504 Przenoszenie projektu na płytę CD-ROM za pomocą programu Cleaner ................................ 506 Współpraca z programem Macromedia Director...................................................p..................... 510 Krótka charakterystyka programu Director...................................................p....................... 510 Importowanie klipów wideo w programie Director...................................................p............ 511 Zmiana właściwości filmu ...................................................p.............................................. 512 Umieszczanie filmu na scenie ...................................................p......................................... 512 Korzystanie z języka Lingo...................................................p............................................. 513 Wykorzystywanie filmów Premiere w programie Macromedia Flash........................................... 517 Proces produkcji w programie Flash ...................................................p................................ 518 Umieszczanie filmów Premiere we Flashu ...................................................p....................... 519 Tworzenie skryptu w języku ActionScript...................................................p........................ 520 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 521 úħè8+ 9URÎđRTCECRTQITCOW2TGOKGTG KPP[OKRTQITCOCOK G 4QFKCđ6T[OQYCPKGMNKRÎYHKNOQY[EJYRTQITCOKG#HVGT HHGEVU  Trymowanie klipów wideo w After Effects — o co w tym chodzi? ............................................. 526 Tworzenie projektu After Effects ...................................................p.................................... 526 Trymowanie klipów wideo w oknie Time Layout...................................................p................... 528 Przesuwanie punktu początkowego i końcowego klipu...................................................p...... 529 Trymowanie przy użyciu wskaźnika czasu...................................................p....................... 529 Trymowanie klipów wideo w oknie Layer ...................................................p............................. 530 Eksportowanie plików edytowanych w programie Adobe After Effects ....................................... 531 Eksportowanie pliku QuickTime z programu After Effects ...................................................p 532 Eksportowanie sekwencji obrazów z programu After Effects ................................................ 533 Polecenie Make Movie ...................................................p...................................................p 534 Importowanie plików programu After Effects do programu Premiere .......................................... 535 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 536 #FQDG2TGOKGTG$KDNKC 4QFKCđ9URÎđRTCEC2JQVQUJQRGO Eksportowanie pojedynczych klatek filmowych do Photoshopa.................................................. 539 Importowanie do programu Photoshop pojedynczej klatki projektu Premiere ......................... 543 Eksportowanie pojedynczej klatki filmowej z programu After Effects do Photoshopa................... 543 Wykorzystanie warstw i kanałów w Photoshopie...................................................p.................... 544 Tworzenie pliku z warstwy i powielanie jej w Photoshopie...................................................p 545 Kopiowanie warstwy...................................................p...................................................p... 547 Tworzenie pliku Photoshopa z kanałem przezroczystości ...................................................p.. 548 Importowanie kanałów alfa i warstw Photoshopa do programu Premiere ............................... 549 Wprowadzanie zawartości kanału alfa i warstw Photoshopa do ścieżek wideo........................ 551 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 553 4QFKCđ9URÎđRTCEC+NNWUVTCVQTGO  Tworzenie elementów tekstowych w Illustratorze...................................................p................... 555 Konwersja tekstu na krzywe ...................................................p........................................... 559 Edycja ścieżek...................................................p...................................................p............ 560 Użycie napisu programu Illustrator w projekcie Premiere...................................................p........ 562 Tworzenie masek w programie Illustrator ...................................................p.............................. 565 Importowanie pliku Illustratora jako maski ...................................................p............................ 569 Zastosowanie maski Luminance ...................................................p...................................... 569 Zastosowanie maski Image Matte...................................................p.................................... 571 Tworzenie maski za pomocą Photoshopa i Illustratora ...................................................p............ 574 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 578 4QFKCđ F[ELCY[MQT[UVCPKGOOCUGMYRTQITCOKG#HVGT HHGEVU  Maski w programie After Effects — krótki przegląd...................................................p............... 580 Tworzenie masek owalnych i prostokątnych ...................................................p.......................... 580 Edycja masek owalnych i prostokątnych w oknie Layer i za pomocą menu Layer ........................ 582 Tworzenie masek w oparciu o krzywe Béziera...................................................p....................... 584 Edycja maski w oknie Time Layout ...................................................p...................................... 587 Importowanie masek z Photoshopa i Illustratora...................................................p..................... 588 Tworzenie maski na podstawie ścieżki utworzonej w programie Illustrator.................................. 590 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 590 4QFKCđ QFCYCPKGGHGMVÎYURGELCNP[EJYRTQITCOKG#HVGT HHGEVU  Idea funkcjonowania programu After Effects ...................................................p......................... 591 Importowanie projektów programu Premiere do programu After Effects ..................................... 592 Importowanie i animowanie obrazków Photoshopa w programie After Effects............................. 593 Importowanie i animowanie obrazków Illustratora w programie After Effects.............................. 596 Tworzenie i animacja elementów tekstowych w programie After Effects ..................................... 598 Wykorzystanie ścieżek ruchu...................................................p................................................ 603 Animacja z wykorzystaniem punktu kontrolnego...................................................p.............. 603 Animacja z wykorzystaniem opcji Motion Sketch...................................................p............. 605 Tworzenie złożonego klipu wideo...................................................p......................................... 606 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 609 4QFKCđ QFCVMQYGRTQITCO[FQVYQTGPKCGHGMVÎYURGELCNP[EJ  Pluginy — oprogramowanie uzupełniające ...................................................p............................ 611 Instalacja pluginów ...................................................p...................................................p..... 611 Jak używać pluginów?...................................................p...................................................p. 612 SpiceMaster...................................................p...................................................p..................... 612 5RKUVTGħEK Boris FX..............................................p...................................................p............................... 613 Boris Graffiti...................................................p...................................................p.................... 615 SFX Machine...................................................p...................................................p................... 617 Podsumowanie...................................................p...................................................p................. 617 QFCVMKG QFCVGM#9KVT[P[KPVGTPGVQYGMVÎTGYCTVQQFYKGFKè Pluginy...................................................p...................................................p............................ 622 Różne materiały ...................................................p...................................................p............... 624 Sprzęt...............................................p...................................................p.................................. 625 Biblioteki zdjęć, dźwięków i klipów wideo...................................................p............................ 626 QFCVGM$,CMFQD[èNKEGPELúPCRTQITCO3WKEM6KOG  QFCVGM 5VWFKQE[HTQY[EJPCITCēYKFGQ  Komputery ...................................................p...................................................p...................... 629 Wymagania dla komputera Macintosh ...................................................p............................. 630 Wymagania dla komputera PC...................................................p........................................ 630 Szybkość procesora ...................................................p...................................................p.... 631 Wieloprocesorowość ...................................................p...................................................p... 631 Szybkość dysku twardego...................................................p............................................... 631 Urządzenia w standardzie IEEE-1394...................................................p.............................. 631 Karty wideo ...................................................p...................................................p............... 632 Macierze dyskowe Raid...................................................p.................................................. 632 Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej ...................................................p.............................. 633 Analogowe systemy przechwytywania sygnału wideo...................................................p............. 633 Cyfrowe kamery wideo...................................................p...................................................p.....634 Obiektywy...................................................p...................................................p....................... 635 Mikrofony ...................................................p...................................................p....................... 635 Oświetlenie...................................................p...................................................p...................... 637 5MQTQYKF  4QFKCđ 6YQTGPKGRTGLħè Cięcie pomiędzy kolejnymi scenami w klipie wideo jest wyśmienitym przejściem w przy- padku klipów przedstawiających dynamiczną akcję. Jednak jeśli chciałbyś uwypuklić upływ czasu bądź zależy Ci na uzyskaniu efektu, w którym wybrana scena stopniowo przechodzi w następną, proste cięcie może okazać się niewystarczające. Lepszy (pod względem artysty- cznym) rezultat osiągniesz, jeśli posłużysz się efektem typu Cross Dissolve, umożliwiają- cym zobrazowanie płynnego przejścia od jednego klipu do drugiego. Gdyby natomiast zależało Ci na podkreśleniu dramatyzmu sceny i zaskoczeniu widza czymś niespodziewa- nym, mógłbyś wykorzystać efekt Clock Wipe, który sprawia, że jedna scena zastępowana jest inną w sposób przypominający przesuwanie się
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere 6.5. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: