Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00012 004110 24085961 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne - książka
Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-965-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> premiere
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Masz kamerę cyfrową, a jednak Twoim filmom czegoś brakuje? Chcesz profesjonalnie je zmontować, dodać efekty i udźwiękowić? Poznaj Adobe Premiere 6, jeden z najlepszych programów do nieliniowej edycji cyfrowego materiału wideo. Choć jest to program profesjonalny, książka, którą trzymasz w ręku, przeznaczona jest także dla amatorów, chcących zgłębić jego niesamowite możliwości. Dzięki serii ćwiczeń krok po kroku poznasz arkana komputerowej obróbki filmów wideo.

Książka przedstawia:

Oglądanie dobrze zmontowanych filmów dostarcza o wiele więcej radości niż oglądanie surowego materiału. Wytnij dłużyzny, dodaj efekty, pochwal się przed znajomymi! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w tej książce.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Premiere 6. Æwiczenia praktyczne Autor: Maciej Gdula ISBN: 83-7197-965-7 Format: B5, stron: 140 Masz kamerê cyfrow¹, a jednak Twoim filmom czegoġ brakuje? Chcesz profesjonalnie je zmontowaæ, dodaæ efekty i udĥwiêkowiæ? Poznaj Adobe Premiere 6, jeden z najlepszych programów do nieliniowej edycji cyfrowego materia³u wideo. Choæ jest to program profesjonalny, ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, przeznaczona jest tak¿e dla amatorów, którzy chc¹ zg³êbiæ jego niesamowite mo¿liwoġci. Dziêki serii æwiczeñ krok po kroku poznasz arkana komputerowej obróbki filmów wideo. Ogl¹danie dobrze zmontowanych filmów dostarcza o wiele wiêcej radoġci ni¿ ogl¹danie surowego materia³u. Wytnij d³u¿yzny, dodaj efekty, pochwal siê przed znajomymi! W ksi¹¿ce przedstawiono: • Podstawowe informacje o obróbce wideo • Konfigurowanie Adobe Premiere • Import i przechwytywanie obrazu • Podstawy monta¿u wideo • Dodawanie efektów i przejġæ • Dodawanie tytu³ów • Podk³adanie dĥwiêku • Zaawansowan¹ edycjê • Eksport zmontowanych materia³ów i sposób ich publikacji w Internecie IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z................................................5 Rozdział 1. Kilka podstawowych wiadomości ...................................................z.........................................7 Podstawowe wiadomości o edycji wideo...................................................i...................7 Podstawowe pojęcia...................................................p...................................................p........... 7 Edycja online i offline...................................................p...................................................p........ 8 Ścieżki edycyjne ...................................................p...................................................p................ 9 Przebieg typowego procesu edycyjnego ...................................................p............................. 10 Sprzęt...................................................i...................................................i.....................11 Rozdział 2. Parametry projektu i preferencje programu ...................................................z................13 Wybór sposobu edycji...................................................i..............................................13 Definiowanie parametrów projektu...................................................i..........................14 Definiowanie preferencji programu ...................................................i.........................23 Rozdział 3. Import materiałów źródłowych i zarządzanie nimi...................................................z.........27 Proces importu...................................................i...................................................i.......27 Import klipów wideo...................................................p...................................................p...... .. 27 Import plików dźwiękowych ...................................................p.............................................. 30 Import obrazów nieruchomych ...................................................p........................................... 31 Zarządzanie składnikami projektu ...................................................i...........................36 Rozdział 4. Przechwytywanie klipów wideo ...................................................z..........................................41 Sprzęt...................................................i...................................................i.....................41 Połączenie urządzeń ...................................................i.................................................42 Przygotowanie do przechwytywania...................................................i........................42 Przechwytywanie ...................................................i...................................................i..45 Rozdział 5. Podstawowe operacje edycyjne...................................................z........................................ 49 Okno Timeline...................................................i...................................................i.......49 Okno Monitor...................................................i...................................................i........53 Umieszczanie klipów na ścieżkach...................................................i..........................55 4 Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 6. Przejścia ...................................................z...................................................z.......................................65 Paleta Transitions ...................................................i...................................................i..65 Umieszczanie przejść w montowanym materiale ...................................................i...67 Rozdział 7. Efekty wideo...................................................z...................................................z.................................73 Palety Video Effects i Effect Controls ...................................................i.....................74 Nakładanie efektów na klipy...................................................i....................................75 Animowanie efektów ...................................................i...............................................80 Rozdział 8. Nakładanie tytułów i klipów...................................................z.................................................85 Tworzenie i nakładanie tytułów ...................................................i...............................85 Rozdział 9. Podstawowe zasady pracy z dźwiękiem...................................................z........................101 Ścieżki dźwiękowe...................................................i.................................................101 Klipy dźwiękowe...................................................i...................................................i.102 Paleta Audio Mixer ...................................................i................................................107 Modyfikacje kanałów dźwięku stereo...................................................i....................109 Klipy wideo z dźwiękiem...................................................i.......................................109 Efekty dźwiękowe ...................................................i..................................................111 Rozdział 10. Zaawansowane operacje edycyjne...................................................z.................................113 Tworzenie składników projektu...................................................i.............................113 Edycja klipów wideo...................................................i..............................................115 Wirtualne klipy...................................................i...................................................i....121 Rozdział 11. Eksport...................................................z...................................................z......................................... 123 Eksport całego materiału...................................................i........................................123 Eksport pojedynczego klipu ...................................................i...................................127 Eksport pojedynczej klatki ...................................................i.....................................128 Eksport ścieżki dźwiękowej ...................................................i...................................129 Dodatek A Przegląd przejść z palety Transitions...................................................z.............................131 Rozdział 8. Nakładanie tytułów i klipów Po lekturze poprzedniego rozdziału wiesz, jak przypisywać do klipów różne efekty. Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj efektów, które można uzyskać w Adobe Premiere. Efekty te opierają się na możliwości sterowania przezroczystością, wielkością i położeniem klipu w kadrze. Dzięki tym możliwościom możesz tworzyć efekty typu „kadr w kadrze” i „po- dzielony ekran” lub efekty przenikania klipów. Możesz też, co w wielu przypadkach jest niezbędne, nakładać na klip napisy i elementy graficzne, na przykład logo. W czasie lektury tego rozdziału poznasz podstawowe zasady tworzenia ztakich efektów. Tworzenie i nakładanie tytułów Pierwszym zagadnieniem, jakie omówimy, jest tworzenie tytułów. Adobe Premiere posiada wbudowane narzędzie, przeznaczone do tworzenia napisów i prostych elementów graficz- nych, noszące nazwę Title (rysunek 8.1). Jak widać na rysunku, okno Title przypomina wyglądem prosty edytor graficzny. W oknie tym znajduje się paleta narzędziowa, próbki kolorów iz obszar roboczy. Narzędzia do tworzenia kształtów geometrycznych umożliwiają tworzenie zarówno figur wypełnionych, jak i niewypełnionych. Rodzaj tworzonego kształtu określa się poprzez kliknięcie odpowiedniej połowy ikony narzędzia. Kliknięcie lewej połowy narzędzia umożliwia tworzenie kształtów niewypełnionych, a kliknięcie prawej — kształtów wy- pełnionych. 86 Rysunek 8.1. Okno Title Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Zaznaczenie opcji Draft powoduje włączenie uproszczonego trybu wyświetlania edyto- wanych obiektów, co w przypadku skomplikowanych plansz tytułowych może znacznie przyspieszyć pracę programu. Suwak, znajdujący się pod polem Draft, pozwala na regulowanie grubości linii i konturów tworzonych obiektów. Pod ikonami narzędzi znajdują się próbki kolorów. Pierwsza z nich określa kolor obiektu, druga — kolor cienia. Kliknięcie każdej z nich powoduje otwarcie okna dialogowego Color Picker, umożliwiającego wybór koloru. Kolejne próbki koloru pozwalają określić kolory wypełnienia gradientowego (czyli ta- kiego, w którym jeden kolor stopniowo przechodzi w inny). Lewa próbka określa kolor początkowy gradientu, a prawa — kolor końcowy. Znajdujące się nad próbkami ikony w kształcie trójkątów umożliwiają określenie przezroczystości — kolejno koloru począt- kowego gradientu, całego wypełnienia i koloru końcowego gradientu. Pod próbkami koloru gradientu znajduje się kwadrat, wokół którego umieszczone są trójkątne ikony. Umożliwiają one określenie orientacji gradientu. Kliknięcie jednej z nich powoduje nadanie wypełnieniu gradientowemu takiej orientacji, aby położenie początkowego koloru gradientu odpowiadało położeniu ikony względem kwadzratowego pola. Ostatnie pole w palecie narzędziowej pozwala określićz pozycję cienia względem obiektu. Zacznijmy od stworzenia prostego napisu. Ćwiczenie 8.1. Rozpocznij edycję planszy tytułowej. Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 87 1. 2. Wybierz z menu polecenie File/New/Title. Wyświetlone zostanie okno Title. Kliknij ikonę narzędzia Type (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Narzędzie Type w palecie narzędziowej edytora tytułów 3. Kliknij w obszarze roboczym. Wpisz treść napisu (rysunezk 8.3). Rysunek 8.3. Pierwszy etap tworzenia planszy tytułowej 4. 5. Kliknij ikonę narzędzia Selection (strzałkę), a następnie kliknij utworzony w punkcie 3. napis i przeciągnij go w miejsce, gdziez ma się znaleźć. Wybierz z menu polecenie File/Save i zapisz planszę tytułową na dysk. Utworzony napis ma teraz domyślny kolor — biały. Możesz oczywiście zmodyfikować kolor napisu, podobnie jak inne jego atrybuty: krój i rozmiar czcionki, wyrównanie i orien- tację. 88 Ćwiczenie 8.2. Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Zmodyfikuj atrybuty napisu. 1. 2. Za pomocą narzędzia Pointer zaznacz utworzony w poprzednim ćwiczeniu napis. Kliknij próbkę koloru obiektu (rysunek 8.4). W oknie dialzogowym Color Picker wybierz nowy kolor napisu i kliknij przycisk OK. Napis zmieni kolor. Rysunek 8.4. Próbka koloru obiektu w oknie Title 3. 4. 5. 6. Wybierz z menu polecenie Title/Font lub kliknij napis prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Font. W oknie dialogowym Czcionka wybierz czcionkę Arial Black. Kliknij OK. Rozwiń menu Title/Size i wybierz z niego pozycję 24 określającą rozmiar czcionki. Rozwiń menu Title/Justify i wybierz z niego pozycję Center. Treść napisu zostanie wyśrodkowana względem ramki ograniczającej. Zapisz stan pracy na dysk za pomocą polecenia File/Save lub skrótu klawiszowego Ctrl+S. Ćwiczenie 8.3. Dodaj cień do napisu. 1. Zaznacz napis. 2. 3. Umieść kursor myszy w polu Shadow Position (rysunek 8.5) nad literą T. Wciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij kontur literzy T w takie położenie, w jakim ma znaleźć się cień względem napisu. Zwolnij klawisz mzyszy. Do napisu dodany zostanie cień (rysunek 8.6). 4. Zapisz stan pracy na dysk. Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 89 Rysunek 8.5. Pole Shadow Position umożliwiające określenie położenia cienia względem obiektu Rysunek 8.6. Cień pod napisem Wygląd planszy tytułowej możesz wzbogacić prostymi kształtami geometrycznymi. W po- niższym ćwiczeniu utworzysz prostokąt z wypełnieniem gradientowym stopniowo zani- kającym. Ćwiczenie 8.4. Dodaj do planszy tytułowej prostokąt. 1. 2. 3. Kliknij prawą stronę ikony narzędzia Rectangle. Kliknij próbkę koloru początkowego gradientu i wybierzz kolor czerwony. Kliknij próbkę koloru końcowego gradientu i wybierz kozlor biały. Kliknij ikonę w kształcie trójkąta, znajdującą się nad próbką koloru zi za pomocą suwaka zmień wartość parametru Opacity na 0 (rysunek 8.7). 90 Rysunek 8.7. Zmiana przezroczystości koloru Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne 4. W polu Gradient/Transparency Direction kliknij trójkąt, znajdujący się przy lewej krawędzi kwadratowego pola. W ten sposób określisz kiezrunek gradientu — kolor czerwony będzie przechodził w kolor biały od lewej krazwędzi kadru (rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Zmiana kierunku gradientu 5. 6. 7. Narysuj w obszarze roboczym prostokąt o szerokości rówznej szerokości kadru. Zauważ, że prostokąt zostanie wypełniony gradientem ztakim, jaki zdefiniowałeś w punktach 2 – 4. (rysunek 8.9). Zapisz stan pracy na dysk i kliknij ikonę zamknięcia zokna Title. Spójrz na okno Project. Zobaczysz w nim planszę tytułową, którą przed chwilą utworzyłeś (rysunek 8.10). Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 91 Rysunek 8.9. Prostokąt z wypełnieniem gradientowym Rysunek 8.10. Plansza tytułowa widoczna w oknie Project Gotową już planszę tytułową możesz nałożyć na klip. Ćwiczenie 8.5. Nałóż planszę tytułową na klip. 1. 2. 3. Umieść klip, na który chcesz nałożyć planszą tytułową,z na ścieżce Video 1A. Przeciągnij planszę tytułową z okna Project na ścieżkę Video2 w oknie Timeline. Za pomocą narzędzia Selection z palety narzędziowej okna Timeline ustal, jak długo plansza tytułowa ma być wyświetlana na klipie (rysunezk 8.11). 92 Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 8.11. Zmiana długości „klipu” tworzonego z planszy tytułowej 4. Wygeneruj podgląd materiału i odtwórz go. Zobaczysz, żze na klip nałożona została, stworzona przez Ciebie, plansza tytułowa. Puste obszazry planszy są przezroczyste, a wypełnienie gradientowe prostokąta stopniowo zanizka, dokładnie tak jak zdefiniowałeś w oknie Title (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Plansza tytułowa nałożona na montowany materiał Po odtworzeniu podglądu możesz odczuwać pewien niedosyt. Owszem, plansza tytułowa jest, wygląda też całkiem nieźle, jak na pierwszy raz, ale sposób w jaki się pojawia i znika jest... trochę zbyt gwałtowny, trochę... nieprofesjonalny. Na szczęście, dzięki możliwości sterowania przezroczystością możesz sprawić, że plansza stopniowo pojawi się i zaniknie. Sterowanie przezroczystością klipu, umieszczonego na ścieżce Video2, odbywa się za pomocą narzędzia Opacity Rubber Band (obwiednia przezroczystości). Obwiednia prze- zroczystości jest narzędziem bardzo prostym do opanowania. Obrazuje ona przebieg zmian przezroczystości. Kształt obwiedni można zmieniać, modyfikując w ten sposób przebieg zmian. Ćwiczenie 8.6. Wyświetl obwiednię przezroczystości dla ścieżki Video2. 1. Kliknij ikonę rozwijania ścieżki (korzystałeś z tej ikzony w rozdziale 7., wyświetlając klatki kluczowe efektów) znajdującą się obok nazwy ściezżki Video2. 2. Kliknij ikonę Display Opacity Rubberbands (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Ikona Display Opacity Rubberbands Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 93 Pod ścieżką, zawierającą planszę tytułową, wyświetlona została ścieżka z czerwoną linią (rysunek 8.14). Linia ta odzwierciedla przebieg zmian przezroczystości. Tło, na którym umieszczona jest linia, pełni rolę skali — im bliżej górnej krawędzi ścieżki znajduje się linia, tym niższa jest wartość przezroczystości klipzu. Rysunek 8.14. Obwiednia przezroczystości Kształt obwiedni przezroczystości definiuje się za pomocą punktów. Początkowo obwiednia posiada tylko dwa punkty — na początku i na końcu klipu. Oba znajdują się przy górnej krawędzi ścieżki. Położenie punktów możesz modyfikować za pomocą myszy. Zmiana położenia pierwszego punktu wpłynie na przezroczystzość planszy tytułowej na początku klipu, a zmiana położenia drugiego punktu — na przezroczystość planszy na końcu klipu. Ćwiczenie 8.7. Zmodyfikuj przezroczystość planszy tytułowej, tak aby plansza stopniowo stawała się niewidoczna. 1. 2. 3. Umieść kursor myszy nad punktem kontrolnym obwiedni, zznajdującym się przy końcu klipu. Kursor przyjmie kształt palca. Wciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij punkt kontrozlny tak, aby znalazł się przy dolnej krawędzi ścieżki. Wygeneruj podgląd. Zauważ, że plansza na początku klipu jest widoczna wyraźnie, a potem stopniowo zanika. Oczywiście kontrolowanie przebiegu obwiedni za pomocą dwóch punktów kontrolnych daje zdecydowanie zbyt mało możliwości tworzenia efektów. Na szczęście możesz dodać do obwiedni dodatkowe punkty kontrolne i za ich pomocą precyzyjniej formować jej kształt. Ćwiczenie 8.8. Dodaj do obwiedni dwa dodatkowe punkty kontrolne i zmodyfikuj jej przebieg tak, aby plansza tytułowa stopniowo pojawiała się na początku klipu i stopniowo zanikała przy jego końcu. 1. Umieść kursor myszy nad obwiednią w miejscu, w którym zplansza tytułowa ma być w pełni widoczna. Kursor przyjmie kształt palca, a zobok niego wyświetlone zostaną znaki „+” i „–” (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Kursor ustawiony w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony nowy punkt kontrolny obwiedni 94 Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne 2. 3. 4. 5. 6. Kliknij lewym klawiszem myszy. Dodasz w ten sposób puznkt kontrolny. Przeciągnij nowy punkt kontrolny do górnej krawędzi zścieżki. Przesuń pierwszy punkt kontrolny obwiedni do dolnej zkrawędzi ścieżki. Umieść trzeci punkt kontrolny w miejscu, gdzie ma rozzpocząć się zanikanie planszy tytułowej. Przeciągnij go do górnej krawędzi ścieżki.z Przeciągnij czwarty, ostatni punkt kontrolny obwiednzi do dolnej krawędzi ścieżki. Obwiednia powinna mieć taki kształt, jak przedstawiozno na rysunku 8.16. Rysunek 8.16. Kształt obwiedni przezroczystości 7. Wygeneruj podgląd. Teraz plansza tytułowa stopniowo pzojawia się, pozostaje przez pewien czas widoczna, a następnie stopniowo zanika.z Wykorzystując narzędzie Fade Scissors (rysunek poniżej), możesz klikając w odpowiednim miejscu obwiedni, utworzyć jednocześnie dwa punkty jkontrolne leżące obok siebie. Jeśli chcesz usunąć punkt kontrolny, przeciągnij go pojza skalę. Oczywiście, im więcej dodasz punktów kontrolnych, tym precyzyjniej możesz kształ- tować przebieg obwiedni. Te same reguły pracy z obwiedniami dotyczą również sytuacji, w których sterujesz przezroczystością innego klipu (a nie planszy tytułowej) lub obrazka bitmapowego czy wektorowego. W tych przypadkach możesz również definiować różne efekty przezroczystości za pomocą kluczowania kolorów z wykorzystaniem kanału alfa. Szczegółowe omówienie tych za- gadnień zdecydowanie przekracza zakres i założenia merytoryczne „Ćwiczeń praktycznych” (opis technik kluczowania kolorów znajdziesz w wydanej przez Wydawnictwo Helion Biblii Adobe Premiere 6), więc tu jedynie ograniczymy się do opisania jednej z możliwości kluczowania kolorów. W rozdziale 3., w którym poznałeś zasady importowania składników projektu, dowie- działeś się również, że po zaimportowaniu grafiki zapisanej w postaci pliku EPS, możesz łatwo nałożyć ją na klip, ponieważ Premiere traktuje jej niewypełnione obszary jako przezroczyste. Możliwość wykorzystywania grafik w formacie EPS jest również dużym atutem w sytuacji, gdy trzeba umieścić w montowanym materiale na przykład logo klienta, które zwykle trudno jest odtworzyć w edytorze tytułów Premiere’az. Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 95 Ćwiczenie 8.9. Nałóż na klip grafikę zapisaną w formacie EPS. 1. 2. 3. Zaimportuj do projektu grafikę w formacie EPS. Przygotzuj ją tak, aby obszary, które w montowanym materiale mają być przezroczyste,z były niewypełnione. Umieść na ścieżce Video1A klip, na który chcesz nałożyć grafikę. Przeciągnij zaimportowaną grafikę z okna Project na ścieżkę Video2. Za pomocą narzędzia Selection okna Timeline ustal długość klipu, tworzonego z grafiki, na około połowę długości klipu znajdującego się na ścieżcze Video1A (rysunek 8.17). Rysunek 8.17. Grafika w formacie EPS i klip przygotowane do połączenia 4. Kliknij prawym klawiszem myszy na klipie utworzonymz z grafiki. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Video Options/Transparency.... Wyświetlone zostanie okno dialogowe Transparency Settings (rysunek 8.18). Rysunek 8.18. Okno dialogowe Transparency Settings 5. 6. Z listy Key Type wybierz opcję White Alpha Matte. Kliknij OK. Wygeneruj podgląd materiału. Niewypełnione miejsca grzafiki będą przezroczyste (rysunek 8.19). 96 Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 8.19. Grafika w formacie EPS nałożona na klip Oczywiście teraz możesz, wykorzystując wiedzę z ćwiczeń 8.7 i 8.8, zmienić przebieg zmian przezroczystości całej grafiki. Pamiętaj tylko, że zmiany dokonywane za pomocą obwiedni przezroczystości są niezależne od przezroczystości definiowanych za pomocą kluczy koloru. Klucze koloru umożliwiają określenie przezroczystych obszarów klipu, a obwiednie sterują przezroczystością całego klipu. Często spotykanym efektem jest skalowanie i przemieszczanie w obrębie kadru elementów takich, jak logo. Wykorzystując możliwości Adobe Premiere, możesz utworzyć również i takie efekty. Ćwiczenie 8.10. Przypisz nałożonemu w ćwiczeniu 8.9 elementowi graficznemu efekt skalowania i prze- suwania się przez obszar kadru. 1. 2. 3. 4. Zaznacz klip utworzony z grafiki w formacie EPS (ćwiczzenie 8.9). Kliknij klip prawym klawiszem myszy. Z rozwiniętego mzenu kontekstowego wybierz polecenie Video Options/Motion.... Wyświetlone zostanie okno dialogowe Motion Settings (rysunek 8.20). Jak widać na rysunku, ruch klipu animowany jest za pzomocą klatek kluczowych, w których można określać jego położenie, rozmiar i ozrientację w obszarze kadru. Początkowo na skali czasu widoczne są dwie klatki klzuczowe odpowiadające początkowi i końcowi klipu. Możesz oczywiście utworzyć więcej klatek kluczowzych i tym samym przypisać klipowi bardziej skomplikowanze efekty. Umieść kursor myszy nad początkiem skali czasu i klikznij lewym klawiszem myszy. W polu Zoom wpisz wartość 50 , a w polu Rotation — wartość 180. Kliknij lewym klawiszem myszy w połowie długości skazli czasu, aby utworzyć w tym miejscu klatkę kluczową. Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 97 Rysunek 8.20. Okno dialogowe Motion Settings 5. 6. 7. W polu Rotation wpisz wartość 0, a w polu Zoom — wartość 25. Kliknij przycisk Center. Kliknij lewym klawiszem myszy koniec skali czasu. W polu podglądu ścieżki przeciągnij symbol animowanego klipu do prawego górnego rogu obszaru kadru (rysunek 8.21). Zauważ, że ścieżka ruczhu zmieniła kształt. Rysunek 8.21. Położenie animowanego klipu w trzeciej klatce kluczowej 8. 9. W polu Rotation wpisz wartość –180, a w polu Zoom — wartość 10. Kliknij przycisk OK. Wygeneruj podgląd montowanego materiału. Logo, nałożozne na klip, wysunie się zza lewej krawędzi kadru, obracając się dojdzie do środka kadru, a następnie „odleci” do prawego górnego rogu. 98 Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne Wykorzystując opisaną wyżej technikę, możesz animować ruch nie tylko statycznych elementów graficznych, ale również innych klipów. Wykorzystując możliwości oferowane przez okno dialogowe Motion Settings, możesz również utworzyć efekt „kadru w kadrze”. Ćwiczenie 8.11. Umieść jeden klip w lewym górnym rogu drugiego. 1. 2. Umieść klip, który ma być tłem, na ścieżce Video1A. Umieść klip, który chcesz nałożyć na tło, na ścieżce Video2. Rozmieszczenie klipów przedstawia rysunek 8.22. Rysunek 8.22. Klipy przygotowane do nałożenia na siebie 3. 4. 5. 6. Kliknij prawym klawiszem myszy klip znajdujący się naz ścieżce Video2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Video Options/Motion.... Wyświetlone zostanie okno dialogowe Motion Settings. Kliknij początek skali czasu, a następnie przycisk Center. Kliknięciem lewym klawiszem myszy mniej więcej w ¼ dłuzgości skali czasu utwórz klatkę kluczową. Wpisz w polu Zoom wartość 40 , a w polu podglądu ścieżki przeciągnij symbol animowanego klipu do lewego górnego rogu obszaru kazdru (rysunek 8.23). Zapamiętaj współrzędne wyświetlane w polach tekstowych zobok etykiety Info. Rysunek 8.23. Położenie animowanego klipu względem obszaru kadru 7. 8. 9. Kliknij lewym klawiszem myszy koniec skali czasu, zzaznaczając znajdującą się tam klatkę kluczową. W polu Zoom wpisz wartość 40 . W polach tekstowych obok etykiety Info wpisz współrzędne z punktu 6. Wygeneruj podgląd materiału. Górny klip, stopniowo zmzniejszając się, przesunie się do lewego górnego rogu dolnego klipu (rysunek 8.24). Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie tytułów i klipów 99 Rysunek 8.24. Efekt „kadru w kadrze” Opisane w tym rozdziale techniki to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Manipulowanie przezroczystością klipu, klucze kolorów i możliwość animowania ruchu klipu pozwalają na utworzenie wielu różnych efektów wizualnych. Spróbuj więc, jako podsumowanie tego rozdziału, połączyć wiedzę z wszystkich zawartych w nim ćwiczeń i rozbudować projekt z poprzednich rozdziałów o dodatkowe efekty przezrozczystości i ruchu. W następnym rozdziale poznasz podstawowe zasady praczy z dźwiękiem w Adobe Premiere.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: