Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 004870 22596831 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-520-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rekomendowane przez firmę Adobe źródło wiedzy o Premiere Pro

Premiere Pro to rozbudowana aplikacja do nieliniowego montażu materiałów wideo, umożliwiająca edycję w czasie rzeczywistym. Umożliwia połączenie klipów wideo, statycznych obrazów i dźwięku w zapierający dech w piersiach film z efektami specjalnymi i przestrzennym dźwiękiem. Funkcje Premiere Pro pozwalają na realizację wszystkich etapów procesu edycyjnego - od importu materiałów źródłowych, poprzez stworzenie wstępnego montażu, dodanie przejść, efektów i podkładu dźwiękowego, aż do wyeksportowania zmontowanego materiału do pliku lub na taśmę wideo. Adobe Premiere Pro to wszechstronna platforma edycyjna, której możliwości docenią zarówno niezależni twórcy, jak i profesjonalne studia produkcyjne.

'Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik' to materiał szkoleniowy przygotowany i zatwierdzony przez firmę Adobe. W kolejnych rozdziałach opisane są wszystkie możliwości programu. Autorzy książki, profesjonaliści legitymujący się certyfikatami wydanymi przez Adobe, przedstawią Ci techniki korzystania z narzędzi oferowanych przez Premiere Pro i tworzenia za ich pomocą efektownych materiałów wideo.

Oficjalne podręczniki firmy Adobe potwierdziły swoją skuteczność na wielu kursach i szkoleniach. Przekonaj się, jak wiele możesz się nauczyć.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Premiere Pro. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Premiere Pro Classroom in a Book T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-520-2 Tytu³ orygina³u: The official training workbook from Adobe Systems, Inc. Format: 170x230 mm, stron: 392 Rekomendowane przez firmê Adobe ĥród³o wiedzy o Premiere Pro Premiere Pro to rozbudowana aplikacja do nieliniowego monta¿u materia³ów wideo, umo¿liwiaj¹ca edycjê w czasie rzeczywistym. Umo¿liwia po³¹czenie klipów wideo, statycznych obrazów i dĥwiêku w zapieraj¹cy dech w piersiach film z efektami specjalnymi i przestrzennym dĥwiêkiem. Funkcje Premiere Pro pozwalaj¹ na realizacjê wszystkich etapów procesu edycyjnego — od importu materia³ów ĥród³owych, poprzez stworzenie wstêpnego monta¿u, dodanie przejġæ, efektów i podk³adu dĥwiêkowego, a¿ do wyeksportowania zmontowanego materia³u do pliku lub na taġmê wideo. Adobe Premiere Pro to wszechstronna platforma edycyjna, której mo¿liwoġci doceni¹ zarówno niezale¿ni twórcy, jak i profesjonalne studia produkcyjne. „Adobe Premiere Pro. Oficjalny podrêcznik” to materia³ szkoleniowy przygotowany i zatwierdzony przez firmê Adobe. W kolejnych rozdzia³ach opisane s¹ wszystkie mo¿liwoġci programu. Autorzy ksi¹¿ki, profesjonaliġci legitymuj¹cy siê certyfikatami wydanymi przez Adobe, przedstawi¹ Ci techniki korzystania z narzêdzi oferowanych przez Premiere Pro i tworzenia za ich pomoc¹ efektownych materia³ów wideo. • Podstawy obs³ugi programu • Import materia³ów ĥród³owych • Podstawowe techniki edycyjne i tworzenie wstêpnego monta¿u • Dodawanie przejġæ do montowanego materia³u • Korekcja kolorystyki klipów i efekty przezroczystoġci • Efekty specjalne • Wspó³praca z After Effects i Photoshopem • Zaawansowane techniki edycyjne • Tworzenie napisów i plansz tytu³owych • Dodawanie podk³adu dĥwiêkowego • Eksport zmontowanego materia³u Oficjalne podrêczniki firmy Adobe potwierdzi³y swoj¹ skutecznoġæ na wielu kursach i szkoleniach. Przekonaj siê, jak wiele mo¿esz siê nauczyæ. Spis treści Na początek...................................................e...................................................e...................9 O książce .................................................................................................................................9 Co powinieneś wiedzieć przed lekturą? ..................................................................................10 Instalacja programu Adobe Premiere Pro................................................................................10 Uruchamianie Programu Adobe Premiere Pro......................................................................... 11 Kopiowanie plików z płyt CD dołączonych do książki.............................................................. 11 Przywracanie domyślnych ustawień programu.......................................................................12 Dodatkowe źródła informacji.................................................................................................14 Certyfikaty Adobe ..................................................................................................................14 Cyfrowa edycja materiału wideo ...................................................e.................................. 15 Rola programu Adobe Premiere w produkcji wideo ................................................................16 Czas a wideo ..........................................................................................................................16 Rozmiar i rozdzielczość klatek ................................................................................................21 Kompresja danych wideo......................................................................................................24 Przechwytywanie materiału wideo........................................................................................29 Przezroczystość i nakładanie klipów ...................................................................................... 37 Wykorzystanie dźwięku .........................................................................................................38 Tworzenie finalnego produktu ..............................................................................................40 Pytania ..................................................................................................................................40 Odpowiedzi ...........................................................................................................................40 Przegląd podstawowych funkcji programu Adobe Premiere Pro...................................43 Tworzenie nowego projektu .................................................................................................44 Importowanie klipów.............................................................................................................44 Wstępny podgląd zwiastuna.................................................................................................46 Montaż wstępny ...................................................................................................................46 Podgląd w oknie Monitor .....................................................................................................48 Przycinanie klipów .................................................................................................................49 Edycja metodami Invert i Overlay ...........................................................................................51 Ustawianie punktów In i Out na panelu podglądu Source........................................................... 52 Efekty specjalne.....................................................................................................................53 Tworzenie napisów................................................................................................................60 Dźwięk ..................................................................................................................................62 Zapis gotowego filmu ............................................................................................................64 4 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Przestrzeń robocza...................................................e.........................................................65 Przestrzeń robocza programu Premiere Pro...........................................................................66 Poznaj przestrzeń roboczą ....................................................................................................68 Praca z oknem Project............................................................................................................70 Importowanie klipów i plików graficznych............................................................................. 72 Praca z oknem Monitor.......................................................................................................... 76 Praca z oknem Timeline.......................................................................................................... 79 Przechodzenie do określonych fragmentów materiału ..........................................................83 Korzystanie z etykiet..............................................................................................................85 Wykorzystywanie palet..........................................................................................................85 Dostosowywanie skrótów klawiaturowych ...........................................................................89 Pytania ..................................................................................................................................90 Odpowiedzi ...........................................................................................................................90 Podstawowe operacje edycyjne...................................................e....................................... 91 Na początek… ........................................................................................................................92 Wyświetlanie gotowego filmu...............................................................................................92 Edycja w czasie rzeczywistym ...............................................................................................93 Umieszczanie klipów w oknie Timeline ..................................................................................94 Tworzenie sekwencji przy użyciu funkcji Automate to Sequence ..........................................94 Wykorzystanie polecenia Automate to Sequence .................................................................. 97 Łączenie wielu sekwencji........................................................................................................ 97 Podgląd wstępnie zmontowanego materiału.........................................................................98 Poprawianie montażu wstępnego....................................................................................... 100 Wstępne przycinanie klipów w panelu Source ......................................................................105 Dopracowywanie montowanej sekwencji w oknie Timeline................................................ 109 Eksport listwy czasowej ........................................................................................................ 114 Spróbuj sam.......................................................................................................................... 115 Pytania ................................................................................................................................. 115 Odpowiedzi .......................................................................................................................... 116 Przejścia...................................................e...................................................e...................... 117 Na początek… ....................................................................................................................... 118 Przejścia................................................................................................................................ 119 Paleta Effects .......................................................................................................................120 Umieszczanie przejścia w materiale......................................................................................122 Podgląd przejścia ..................................................................................................................125 Wstępne przycięcie klipu i zastosowanie przejść................................................................... 127 Wstawienie przejścia za pomocą palety Effects....................................................................129 SPIS TREŚCI 5 Zmiana parametrów przejścia ..............................................................................................130 Wstawianie kilku przejść ......................................................................................................133 Przejścia jako efekty specjalne..............................................................................................134 Eksport gotowego materiału................................................................................................138 Spróbuj sam..........................................................................................................................139 Pytania .................................................................................................................................139 Odpowiedzi ......................................................................................................................... 140 Kolor i krycie...................................................e...................................................e...............141 Na początek .........................................................................................................................142 Wyświetlanie gotowego filmu..............................................................................................142 Zarządzanie kolorem i korekcja ............................................................................................143 Znaczenie techniki klatek kluczowych ..................................................................................153 Krycie ...................................................................................................................................154 Tworzenie efektu podzielonego kadru .................................................................................154 Kluczowanie metodą Blue Screen.........................................................................................156 Zastosowanie klucza Chroma.............................................................................................. 158 Zastosowanie klucza Track Matte ....................................................................................... 160 Eksportowanie gotowego filmu ...........................................................................................162 Spróbuj sam..........................................................................................................................163 Pytania .................................................................................................................................163 Odpowiedzi ..........................................................................................................................163 Ścieżki ruchu...................................................e...................................................e.............. 165 Na początek .........................................................................................................................166 Wyświetlanie gotowego filmu..............................................................................................166 Tworzenie animacji w programie Premiere Pro .....................................................................167 Tworzenie maski ruchomej...................................................................................................174 Eksportowanie gotowego filmu ...........................................................................................178 Spróbuj sam…........................................................................................................................179 Pytania .................................................................................................................................179 Odpowiedzi ......................................................................................................................... 180 Efekty specjalne — korzystanie z okna Effect Controls .................................................181 Na początek .........................................................................................................................182 Wyświetlanie gotowego filmu..............................................................................................182 Do czego służą efekty? .........................................................................................................182 Przestrzeń robocza Effects...................................................................................................183 Wykorzystywanie efektów z innych programów Adobe........................................................ 184 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 6 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Przypisywanie efektów ........................................................................................................ 185 Przypisywanie efektów w określonej kolejności ................................................................... 186 Kopiowanie efektów, klatek kluczowych i ustawień ............................................................ 189 Zmiana parametrów efektów w czasie................................................................................ 190 Zastosowanie efektów Scale, Rotate i ZigZag...................................................................... 194 Przypisywanie efektów dźwiękowych ................................................................................. 198 Eksportowanie gotowego filmu ...........................................................................................201 Spróbuj sam......................................................................................................................... 202 Pytania ................................................................................................................................ 202 Odpowiedzi ......................................................................................................................... 202 Współpraca programów Adobe After Effects, Photoshop i Illustrator z Premiere Pro ...................................................e...........................................203 Na początek ........................................................................................................................204 Wyświetlanie gotowego filmu.............................................................................................204 Użycie efektów z innych programów Adobe.......................................................................205 After Effects i Photoshop „wewnątrz” Premiere Pro ............................................................206 Eksport gotowego filmu........................................................................................................218 Współpraca programów Photoshop i Illustrator z Premiere Pro — spróbuj sam....................218 Pytania .................................................................................................................................218 Odpowiedzi ..........................................................................................................................219 Podstawy edycji wielopunktowej ...................................................e............................... 221 Na początek ........................................................................................................................ 222 Wyświetlanie gotowego filmu............................................................................................. 222 Przegląd zmontowanego projektu ...................................................................................... 223 Edycja trzy- i czteropunktowa............................................................................................. 223 Łączenie i rozłączanie klipów................................................................................................227 Usuwanie przerwy za pomocą polecenia Ripple Delete........................................................ 233 Eksportowanie gotowego filmu ..........................................................................................234 Spróbuj sam......................................................................................................................... 235 Pytania ................................................................................................................................ 236 Odpowiedzi ......................................................................................................................... 236 Zaawansowane techniki edycyjne. Część pierwsza — techniki jednoklatkowe .........237 Na początek ........................................................................................................................238 Wyświetlanie gotowego filmu.............................................................................................238 Przegląd zmontowanego projektu ...................................................................................... 239 Funkcje Extract i Lift............................................................................................................. 239 Usuwanie klatek za pomocą narzędzia Extract ....................................................................240 Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Rozdział 11. SPIS TREŚCI 7 Usuwanie klatek za pomocą narzędzia Lift.......................................................................... 242 Dopracowanie cięć...............................................................................................................244 Okno Trim ........................................................................................................................... 253 Wklejanie klipów uzupełniających .......................................................................................256 Eksportowanie gotowego filmu ..........................................................................................258 Pytania ................................................................................................................................259 Odpowiedzi .........................................................................................................................259 Zaawansowane techniki edycyjne. Część druga — sekwencje zagnieżdżone i wielkokrotne ............................................. 261 Na początek ........................................................................................................................ 262 Wyświetlanie gotowego filmu............................................................................................. 262 Praca z wieloma sekwencjami ............................................................................................. 263 Zagnieżdżanie sekwencji..................................................................................................... 263 Duplikaty klipów ..................................................................................................................264 Sekwencje zagnieżdżone ....................................................................................................265 Tworzenie sekwencji zagnieżdżonych .................................................................................266 Nadawanie sekwencji zagnieżdżonej ostatecznego wyglądu ...............................................272 Eksportowanie gotowego filmu .......................................................................................... 279 Spróbuj sam.........................................................................................................................280 Pytania ................................................................................................................................280 Odpowiedzi ..........................................................................................................................281 Tytuły i napisy ...................................................e..............................................................283 Co oferuje moduł Title Designer?.........................................................................................284 Wyświetlanie gotowego filmu.............................................................................................285 Użycie istniejącego projektu................................................................................................285 Tworzenie prostej planszy tytułowej....................................................................................289 Zastosowanie narzędzia Ellipse ...........................................................................................302 Wypełnienie teksturą ...........................................................................................................304 Przesuwające się napisy ......................................................................................................306 Wykorzystanie plansz w projekcie........................................................................................310 Umieszczanie plansz w oknie Timeline.................................................................................. 311 Tworzenie napisów za pomocą innych programów ..............................................................314 Eksportowanie gotowego filmu ...........................................................................................315 Spróbuj sam..........................................................................................................................316 Pytania .................................................................................................................................316 Odpowiedzi ..........................................................................................................................316 8 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Rozdział 12. Dźwięk ...................................................e...................................................e...................... 317 Na początek… .......................................................................................................................318 Poznaj przestrzeń roboczą Audio .........................................................................................319 Automatyzacja procesu miksowania ................................................................................... 323 Tworzenie i dostosowywanie efektów dźwiękowych .......................................................... 327 Synchronizowanie klipów przy użyciu markerów.................................................................328 Uzupełnianie filmu efektami dźwiękowymi i muzyką .......................................................... 333 Użycie wielu efektów dźwiękowych w jednym klipie ...........................................................334 Praca z plikami dźwiękowymi 5.1......................................................................................... 337 Eksport filmu w postaci pliku audio 5.1 ................................................................................342 Spróbuj sam.........................................................................................................................344 Pytania ................................................................................................................................344 Odpowiedzi .........................................................................................................................344 Rozdział 13. Materiał wyjściowy...................................................e......................................................345 Produkt wyjściowy...............................................................................................................346 Ćwiczenia w rozdziale..........................................................................................................346 CD-ROM .............................................................................................................................348 Polecenie Export to DVD ......................................................................................................351 VCD/SVCD..........................................................................................................................353 Rozdział 14. Praca z programem Adobe Encore DVD ...................................................e......................355 Przeglądanie ukończonego projektu Encore DVD ................................................................356 Tworzenie markerów w programie Premiere Pro ................................................................. 357 Eksport pliku MPEG2 z programu Premiere Pro....................................................................358 Importowanie pliku MPEG2 z osadzonymi markerami.........................................................359 Łączenie markerów rozdziałów z miniaturkami przycisków .................................................361 Podgląd projektu .................................................................................................................363 Eksport pliku AVI z Premiere Pro .........................................................................................363 Korzystanie z polecenia Edit Original programu Encore DVD...............................................365 Użycie narzędzia do edycji kaskadowej ...............................................................................365 Uaktualnianie pliku AVI w Encore DVD................................................................................366 Tworzenie łączy i definiowanie zachowań........................................................................... 367 Podgląd projektu .................................................................................................................368 Wypalanie płyty...................................................................................................................368 Skorowidz...................................................e...................................................e.................. 371 8 Podstawy edycji wielopunktowej Podczas dokładnej edycji scen często zachodzi konieczność oddzielenia, usunięcia lub zsynchronizowania obrazu z dźwiękiem. Premiere Pro umożliwia wykonywanie tych operacji na wiele sposobów. 222 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik W tym rozdziale dopracujesz fragment filmu, w którym dziewczyna składa zamówienie. Podczas wykonywania ćwiczeń poznasz następujące techniki: edycję trzy- i czteropunktową; • edycję sześciopunktową; • automatyczne umieszczanie materiału na określonej ścieżce wideo lub audio; • • łączenie, rozłączanie i synchronizowanie klipów audio i wideo; edycję rozdzielną przy użyciu funkcji rozłączania; • • likwidowanie przerw pomiędzy klipami za pomocą polecenia Ripple Delete. Na początek W ćwiczeniach wykorzystasz gotowy projekt zawierający wstępnie zmontowany materiał. Składniki tego projektu znajdziesz w plikach, które skopiowałeś z pierwszej płyty CD-ROM dołączonej do książki. Niezbędne informacje znajdziesz w podrozdziale „Kopiowanie plików z płyt CD dołączonych do książ- ki” na stronie 4. 1. Uruchom program Premiere Pro. 2. Kliknij przycisk Open Project (otwórz projekt) w oknie powitalnym. 3. Po otwarciu okna dialogowego Open Project odszukaj katalog 08Lesson skopiowany z płyty CD-ROM na dysk twardy. 4. Odszukaj plik 08Lesson.prproj w katalogu 08Lesson i kliknij przycisk Open (projekt ten możesz otworzyć również dwukrotnym kliknięciem ikony). 5. W razie potrzeby zmień układ okien i palet, aby się nie pokrywały. W tym celu wybierz polecenie Window/Workspace/Editing (okno/przestrzeń robocza/edycja). Wyświetlanie gotowego filmu Aby zorientować się, co jest celem ćwiczenia, obejrzyj gotowy film. 1. Uaktywnij okno Project (projekt) i wybierz polecenie File/New/Bin (plik/nowy/folder). W oknie Project pojawi się nowy folder. 2. Zaznacz ów folder i kliknij dwukrotnie w polu jego nazwy. 3. Wpisz Resources i naciśnij klawisz Enter. 4. Kliknij trójkątny przycisk widoczny obok ikony folderu Resources. 5. Zaznacz folder Resources, zaznaczając go. 6. Wybierz polecenie File/Import (plik/importuj) i dwukrotnie kliknij ikonę pliku 08Final.wmv znajdującego się w katalogu 08LessonFinnished. Plik zostanie zaimportowany do folderu Resources w oknie Project. 7. Kliknij dwukrotnie ikonę 08Final.wmv, by wyświetlić plik na panelu Source okna Monitor. 8. Kliknij przycisk Play (odtwarzaj) ( ) na panelu Source, by obejrzeć film. ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 223 9. Możesz usunąć folder Resources lub zachować go i zawarty w nim plik jako materiał porównawczy. W pierwszym przypadku zaznacz folder, a następnie kliknij ikonę Clear (czyść) ( ) widoczną na pasku u dołu okna Project. Przegląd zmontowanego projektu Przyjrzyj się projektowi na obecnym etapie montażu. Nie ma w nim przejść, filtrów ani też żadnych efektów. 1. Upewnij się, że linia edycyjna ustawiona jest na początku listwy czasowej. 2. Aby obejrzeć projekt, kliknij przycisk Play ( ) na panelu Program okna Monitor. Choć zmontowany projekt prezentuje się bardzo podobnie do gotowego filmu, być może zauważyłeś pewne niedoskonałości, które można usunąć, poddając projekt edycji. W niniejszym rozdziale bę- dziesz posługiwał się narzędziami edycyjnymi pozwalającymi łączyć klipy wideo i audio z różnych źródeł. Techniki edycji wielopunktowej, o których będzie tu mowa, zapewniają zachowanie długości projektu lub określonego fragmentu. Edycja trzy- i czteropunktowa W niektórych sytuacjach może wystąpić potrzeba zastąpienia pewnego fragmentu montowanego materiału fragmentem klipu źródłowego. W Premiere Pro możesz zrealizować to zadanie, dokonując edycji trzypunktowej lub czteropunktowej — obie te techniki są często wykorzystywane w edycji wideo. W poprzednich rozdziałach korzystałeś z punktów początkowych i końcowych w klipach źródło- wych. Oprócz nich istnieją także punkty początkowy i końcowy dla montowanego materiału — punkty te wyznaczają fragment montowanej sekwencji, który będzie poddawany modyfikacjom. Możliwość określenia punktów początkowych zarówno dla klipów źródłowych, jak i dla montowanego materiału daje Ci większą kontrolę i gwarantuje maksymalną precyzję operacji edycyjnych. W przy- padku edycji trzy- i czteropunktowej korzystanie z punktów początkowych i końcowych klipów źró- dłowych i montowanego materiału jest niezbędne. Edycja trzypunktowa. Tę metodę edycji stosuje się w przypadku, gdy położenie jednego • z punktów (początkowego lub końcowego) w klipie źródłowym bądź montowanym materiale nie jest istotne. Edycja trzypunktowa stosowana jest znacznie częściej niż czteropunktowa, ponieważ jest mniej skomplikowana, a edytowane fragmenty nie muszą mieć tej samej długości. Premiere Pro automatycznie ustala położenie punktu w taki sposób, aby długość materiału źródłowego wyrównała się z długością fragmentu zawartego w montowanej sekwencji. Nazwa tej metody edycji wynika z konieczności zdefiniowania trzech punktów — dowolnej kombinacji punktów początkowych i końcowych materiału źródłowego i montowanego (patrz pierwszy rysunek na następnej stronie). Edycja czteropunktowa. Ten rodzaj edycji stosujemy w sytuacjach, gdy należy zastąpić • fragment montowanego materiału fragmentem klipu źródłowego o tej samej długości. Nazwa pochodzi od sposobu definiowania segmentów — ustalania położenia czterech punktów: punktów początkowego i końcowego w klipie źródłowym i w montowanej sekwencji (patrz drugi rysunek na następnej stronie). 224 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik W edycji trzypunktowej należy określić położenie trzech punktów edycyjnych, zaś Premiere Pro ustala położenie czwartego Dokonując edycji czteropunktowej, musisz samodzielnie wyznaczyć wszystkie cztery punkty edycyjne. Jeśli fragment źródłowy ma inną długość niż zastępowany, Premiere Pro umożliwia jej dopasowanie Jeśli materiał źródłowy ma inną długość niż materiał zastępowany, Premiere Pro umożliwia dopa- sowanie go za pomocą dwóch różnych opcji — Fit to Fill (dopasuj do wypełnienia) i Trim Source (przytnij fragment źródłowy). Pierwsza z opcji powoduje zmianę długości i szybkości odtwarzania segmentu źródłowego, tak aby wypełnić zaznaczony obszar montowanej sekwencji. Druga z nich powoduje zmianę położenia punktu końcowego w materiale źródłowym, co jest w zasadzie równo- znaczne z przeprowadzeniem edycji trzypunktowej. W następnym ćwiczeniu dokonasz edycji trzypunktowej. Edycja trzypunktowa Dokonasz teraz edycji trzypunktowej, nakładając fragment dźwiękowy z klipu Dooropen.avi na ścieżkę audio klipu Byebye.avi. Jednym z Twoich zadań będzie usunięcie niepotrzebnego dialogu na końcu klipu ByeBye.avi. Zaczniesz jednak od otwarcia klipu źródłowego na panelu Source i doko- nania podglądu. 1. Za pomocą kontrolek Time Zoom (powiększenie skali czasu) powiększ widok w oknie Timeline, tak aby widzieć całą sekwencję (aby dopasować widok sekwencji do szerokości okna Timeline naciśnij klawisz ). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę klipu Dooropen.avi znajdującego się w folderze Bin 01 okna Project. Klip zostanie otwarty w panelu Source okna Monitor. 3. Obejrzyj klip, klikając przycisk Play ( dźwięk drzwi otwieranych przez wychodzącego mężczyznę. Dźwięk dobiega spoza kadru, a zatem wykorzystasz jedynie ścieżkę dźwiękową klipu. ). Najważniejszymi klatkami są te, w których słychać ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 225 Ustaw punkt początkowy klipu Dooropen.avi w miejscu nieznacznie poprzedzającym otwarcie drzwi. 4. Za pomocą kontrolek znajdujących się na panelu Source okna Monitor odszukaj klatkę poprzedzającą moment otwarcia drzwi. Usłyszysz ich zgrzyt i ujrzysz jasną szparę pomiędzy skrzydłami drzwi. Możesz także kliknąć na wyświetlaczu kodu czasowego, wpisać 220 (00;00;02;20) i naci- snąć klawisz Enter. Realizując bieżący projekt, wielokrotnie będziesz musiał wyznaczać punkty początkowe i końcowe. Więcej informacji na temat działania pokrętła jog i suwaka shuttle oraz wykorzystania ich podczas precyzyjnych operacji edycyjnych znajdziesz na stronie 67 dokumentacji „Adobe Premiere Pro User Guide”. 5. Kliknij przycisk Set In Point (ustaw punkt początkowy) ( punkt początkowy klipu Dooropen.avi. ) na panelu Source, wyznaczając 6. Przesuń znacznik czasu na panelu Source o 22 klatki do przodu. 7. Kliknij przycisk Set Out Point (ustaw punkt końcowy) ( edycji trzypunktowej. ), by wyznaczyć drugi punkt 8. Wyreguluj skalę widoku w oknie Timeline w taki sposób, by wyraźnie widoczny był wykres dźwiękowy na ścieżce audio klipu Byebye.avi. Następnie odszukaj odpowiednią klatkę w klipie Byebye.avi, w której umieścisz trzeci punkt. 9. Za pomocą suwaka shuttle odszukaj klatkę, w której Father otwiera drzwi (mniej więcej w punkcie 00;00;30;08). Ustaw w tym punkcie znacznik czasu bieżącego. W ten sposób wyznaczysz trzeci punkt. Wyświetlacz długości klipu ( Tyle wynosi długość odcinka pomiędzy punktami początkowym a końcowym (patrz pierwszy i drugi rysunek na następnej stronie). ) na panelu Source wskazuje obecnie 00;00;00;23. Za każdym razem, gdy za pomocą skrótów klawiaturowych lub przycisków z okna Monitor (co właśnie zrobisz), umieszczasz klip w oknie Timeline, musisz wskazać ścieżkę, na której ma on zostać usytuowany. Wyznaczysz teraz ścieżkę docelową i określisz, jaka część klipu źródłowego ma być wykorzystana. Użyjesz także przycisku Toggle Take Audio and Video (pobierz obraz i dźwięk) znajdującego się na panelu Source. 10. Kliknij na nagłówku ścieżki Audio 1 w oknie Timeline, by wskazać tę ścieżkę jako docelową (patrz trzeci rysunek na następnej stronie). Ponieważ na ścieżce Video 1 znajduje się klip wideo, wykorzystasz jedynie fragment dźwiękowy klipu Dooropen.avi, nie zmieniając zawartości tej ścieżki. 226 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Ścieżka Audio 1 wyznaczona jako docelowa ścieżka edycji trzypunktowej 11. Kliknij przycisk Toggle Audio and Video znajdujący się w prawym dolnym rogu panelu Source okna Monitor i wybierz opcję Audio Only (tylko dźwięk) ( ). Ponieważ wyznaczyłeś już punkt początkowy i końcowy fragmentu źródłowego, początkowy punkt fragmentu programu, a także wybrałeś ścieżkę docelową, możesz zastąpić materiał programowy fragmentem źródłowym. 12. Kliknij przycisk Overlay (nałóż) ( ) znajdujący się na panelu Source okna Monitor. Ciąg klatek zaznaczonych na ścieżce audio klipu Byebye.avi zastąpiony zostanie równym mu ciągiem klatek pobranych z klipu Dooropen.avi. ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 227 Fragment ścieżki dźwiękowej klipu Dooropen.avi został umieszczony na ścieżce Audio 1 13. Obejrzyj rezultaty dokonanej edycji. 14. Zapisz projekt. Więcej informacji na omówiony tu temat znajdziesz na stronie 125 dokumentacji „Adobe Premiere Pro User Guide”. Łączenie i rozłączanie klipów W Premiere Pro możesz łączyć klipy dźwiękowe z klipami wideo i przesuwać je razem w oknie Time- line. Przeciągnięcie jednego z połączonych klipów powoduje przesunięcie drugiego. Połączone klipy są zaznaczane jednocześnie, bez względu na to, który z nich zostanie wyselekcjonowany. Nazwa każdego klipu połączonego z innym wyróżniana jest podkreśleniem. Możesz czasowo anulować połączenie bez rozłączania klipów. Jeśli chcesz zmodyfikować jeden z połączonych klipów, powinieneś wyłączyć synchronizację, wybierając polecenie Unlink Audio and Video (rozłącz obraz i dźwięk) z menu Clip (klip) albo z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu klipu prawym przyciskiem myszy. Kiedy synchronizacja klipów jest włączona, klipy zachowują połączenie. W tym trybie wszystkie operacje edycyjne — zaznaczanie, przycinanie, rozdzielanie, usuwanie, przesuwanie lub zmiany długości albo szybkości odtwarzania — wpływają na oba złączone klipy. Gdy synchronizacja jest wyłączona, połączone klipy można modyfikować niezależnie. Dźwięk zarejestrowany przez kamerę jest przechwytywany i importowany do programu Premiere Pro jako dołączony do obrazu. Rozłączenie klipów jest przydatne w sytuacjach, gdy trzeba „podmienić” dźwięk. Możesz także rozłączyć klipy, gdy chcesz indywidualnie ustalać dla nich położenie punktu początkowego i końcowego. Wykorzystałeś tę możliwość w poprzednim rozdziale, tworząc cięcie L. W następnym ćwiczeniu wykonasz trzy operacje. Na początek połączysz klip wideo z klipem dźwię- kowym, potem dokonasz resynchronizacji połączonych klipów, a na koniec czasowo anulujesz połą- czenie, aby przeprowadzić edycję rozdzielną. Edycja rozdzielna (znana także jako edycja cięcia L lub 6-punktowa) polega na tym, że dźwięk z jednego klipu jest słyszalny również podczas odtwarzania klipy następnego lub poprzedniego. W tym przypadku dźwięk będzie słyszalny przed rozpoczęciem odtwarzania odpowiadającego mu klipu wideo. 228 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Łączenie klipów Ćwiczenie to rozpoczniesz od rozłączenia połączonych klipów i usunięcia ścieżki audio. Następnie wczytasz nowy klip dźwiękowy, wyrównasz go względem klipu wideo i połączysz oba klipy. Choć klip dźwiękowy Pay.wav jest dłuższy niż Pay.avi, po dokonaniu edycji będą się one zaczynały w tym samym punkcie. 1. Za pomocą kontrolek Time Zoom dostosuj skalę widoku w oknie Timeline, tak by widoczna była cała sekwencja (możesz także użyć klawisza , by dopasować skalę widoku sekwencji do szerokości okna). 2. Klikając przycisk Go to Previous Edit Point (przejdź do poprzedniego punkty edycji) ( ) na panelu Program, przesuń linię edycyjną na początek sekwencji Brownie. (Możesz też użyć klawisza Home, o ile żaden klip nie jest zaznaczony. W przeciwnym bowiem razie naciśnięcie Home spowodowałoby ustawienie linii edycyjnej na początku tegoż klipu). Klip Pay.avi jest umieszczony w niewłaściwym miejscu sekwencji Brownie. Zanim przesuniesz klip w odpowiednie miejsce, musisz rozłączyć tworzące go segmenty wideo i audio, usunąć drugi z nich, a następnie połączyć klip wideo z innym klipem dźwiękowym. 3. Zaznacz klip Pay.avi w oknie Timeline. 4. Wybierz polecenie Clip/Unlink Audio and Video. 5. Usuń zaznaczenie obu części klipu, klikając w pustym obszarze okna Timeline. Podkreślenie nazwy klipu zniknie, co sygnalizuje rozłączenie segmentów. 6. Zaznacz część dźwiękową klipu Pay.avi i wybierz polecenie Edit/Clear (edycja/czyść). 7. W polu kodu czasowego wpisz 4329, ustawiając znacznik czasu bieżącego. 8. Przeciągnij klip Pay.wav z folderu Bin 01 okna Project na ścieżkę Audio 2, wyrównując go do linii edycyjnej ustawionej na początku klipu Pay.avi (00;00;43;29). ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 229 9. Zaznacz oba klipy, Pay.avi i Pay.wav, wciskając klawisz Shift i klikając je. 10. Wybierz polecenie Clip/Link Audio and Video (klip/połącz dźwięk i obraz). Klipy Pay.avi i Pay.wav zostaną połączone. Przekonaj się o tym, przeciągając jeden z nich. Zauważysz, że oba klipy przesuwają się razem. W kolejnym ćwiczeniu dowiesz się więcej na temat łączonych klipów. Cięcie L W tym ćwiczeniu zmienisz położenie klipu Pay.avi/Pay.wav na listwie czasowej, nie tracąc żadnego ujęcia. 1. Włącz narzędzie do zaznaczania ( ), klikając jego ikonę na palecie Tools (narzędzia). Aby zapobiec niezamierzonym modyfikacjom materiału, zawsze wyłączaj narzędzie edy- cyjne po wykonaniu operacji, chyba że jest to narzędzie do zaznaczania. Najprostszym sposobem wyłączenia narzędzia edycyjnego jest wybór Selection Tool. Akcja w połączonych klipach ma się rozgrywać w chwili, gdy Father płaci za ciastko wybrane przez syna. A zatem klip musi być przesunięty ku początkowi listwy czasowej. Twoim zadaniem jest więc cofnięcie klipu Pay.avi i dołączonego doń klipu audio Pay.wav do momentu, w którym Son kończy wypowiadać kwestię „I want a brownie”. Zaraz potem Father sięga do kieszeni po pieniądze (w punkcie 00;00;12;16). 2. Ustaw wskaźnik czasu bieżącego w punkcie 00;00;12;16, wpisując 1216 w polu kodu czasowego lub przeciągając linię edycyjną. 3. Zaznacz klip Pay.avi w oknie Timeline. 4. Przeciągnij klip w lewo, klikając segment audio i uważając, by pozostał on na ścieżce Audio 2. Obserwuj początkowe i końcowe klatki klipów wyświetlanych na panelu Program. W ten sposób dokonasz cięcia L, nie naruszając zawartości ścieżki Audio 1 (patrz pierwszy i drugi rysunek na następnej stronie). Pay.avi i Pay.wav zostały przesunięte do punktu 00;00;12;16, a drugi z nich uformował cięcie L. Zwróć uwagę, że żaden klip oprócz przeciąganych nie został przesunięty w lewo, w rezultacie czego w miejscu klipu Pay.avi pojawiła się luka (patrz trzeci rysunek na następnej stronie). Domyślnym trybem wklejania klipów w Premiere Pro jest Overlay (nakładanie) i dlatego klip Pay.avi został po prostu nałożony na fragment klipu Order.avi. Nie przejmuj się jednak powstałą przerwą. Wkrótce ją usuniesz. 230 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik W rezultacie przesunięcia klipu Pay.avi połączonego z klipem Pay.wav powstała luka o równej mu długości; klip Pay.wav został przesunięty wzdłuż ścieżki Audio 2 5. Dokonaj podglądu sekwencji Brownie. 6. Zapisz projekt. Łączenie klipów rozsynchronizowanych Premiere Pro przechowuje informacje o synchronizacji zaimportowanych do projektu klipów wideo oraz zawartych w nich ścieżek dźwiękowych i próbuje zachować ich synchronizację podczas pracy. Zwróć uwagę na okno Projekt, w którym widać, że klip Dooropen.avi zawiera własną ścieżkę audio. Gdyby nastąpiło rozsynchronizowanie obrazu i dźwięku, w punktach początkowych obu klipów pojawiłyby się białe znaczniki na czerwonym tle, a obok nich czerwone liczby informujące o wiel- kości przesunięcia. Przesunięcie mierzone jest względem połączonego klipu w jednostkach czasu. Klipy można również „rozsynchronizować” przypadkiem, podczas edycji. Na szczęście ich ponowne zsynchronizowanie nie jest zbyt trudne. Aby przećwiczyć sposób działania w takiej sytuacji, rozsynchronizujesz ścieżki obrazu i dźwięku w klipie Nearby.avi. 1. Zaznacz segment wideo lub audio klipu Nearby.avi w oknie Timeline. Ponieważ segmenty te są połączone, toteż oba zostaną zaznaczone. ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 231 2. Wybierz polecenie Clip/Unlink Audio and Video. Aby upewnić się, że klipy zostały rozłączone, kliknij klip audio Nearby.avi. Zaznaczenie powinno objąć tylko klip dźwiękowy, z pominięciem klipu wideo. 3. Przesuń klip Nearby.avi w prawo, o około połowę długości znajdującej się za nim wolnej przestrzeni. 4. Zaznacz klipy audio i wideo Nearby.avi, wciskając klawisz Shift i kolejno je klikając. 5. Wybierz polecenie Clip/Link Audio and Video. 6. W punkcie początkowym każdego z zaznaczonych klipów pojawi się znacznik informujący, że rozbieżność pomiędzy klipami wynosi 00;00;01;11 (w Twoim przypadku wartość ta może być nieco inna). 7. Aby przywrócić synchronizację obu klipów, kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik w punkcie początkowym klipu wideo Nearby.avi i wybierz polecenie Move into Sync (przesuń do punktu synchronizacji). Po zsynchronizowaniu segmentów wideo i audio klipu Nearby.avi czerwone znaczniki znikną. Aby się przekonać, że segmenty zostały zsynchronizowane, obejrzyj klip Nearby.avi. Aby określić położenie początku paska obszaru roboczego, wciśnij klawisze Ctrl + Shift i dwukrotnie kliknij na pasku pod listwą tytułową okna Timeline. Długość paska zostanie dopasowana do długości fragmentu listwy czasowej widocznego oknie Timeline. Chcąc prze- sunąć punkt początkowy lub końcowy paska obszaru roboczego, przeciągnij odpowiedni uchwyt. Pamiętaj jednak, że jeśli nie chwycisz uchwytu, przesunięty zostanie cały pasek (patrz pierwszy rysunek na następnej stronie). 232 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik 8. Po dopasowaniu długości paska obszaru roboczego do klipu Nearby.avi naciśnij klawisz Enter, by uruchomić podgląd. Teraz będziesz mógł stwierdzić, czy klipy są zsynchronizowane. W tym celu zwiększ głośność dźwięku i powiększ widok na panelu Program. 9. Przywróć pierwotne położenie klipu, wyrównując jego punkt początkowy do punktu końcowego klipu Byebye.avi (00;00;31;08). Pozostaw lukę powstałą po przesunięciu klipów Pay.avi i Pay.wav. 10. Zapisz projekt. Edycja rozdzielna Nieco wcześniej dokonałeś edycji rozdzielnej, określanej także jako cięcie L lub edycja 6-punktowa, rozłączając klipy wideo i audio. Teraz poznasz inną technikę edycji rozdzielnej — z tymczasowym rozłączaniem klipów. Wykonując kolejne ćwiczenie, rozciągniesz klip audio w obu kierunkach, przed i za klip wideo, z którym jest zsynchronizowany. 1. Za pomocą kontrolek Time Zoom dopasuj skalę widoku w oknie Timeline do długości sekwencji Brownie. Dokonasz teraz edycji klipu audio niezależnie od klipu wideo. 2. Zaznacz klip Pay.avi/Pay.wav. Zmienisz teraz położenie klipu Pay.wav tak, by „wystawał” on z obu stron klipu Pay.avi. 3. Wciśnij klawisz Alt i przeciągnij klip Pay.wav w lewo. W ten sposób przesunąłeś połączony i zsynchronizowany klip audio, nie zrywając łącza z klipem wideo. Nazwy obu klipów są podkreślone, co świadczy o tym, że klipy nie zostały rozłączone. ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 233 Przywróć synchronizację klipów. 4. Wybierz polecenie Edit/Undo (edycja/cofnij). 5. Zapisz projekt. Usuwanie przerwy za pomocą polecenia Ripple Delete Nieco wcześniej przesunąłeś klip Pay.avi, co spowodowało powstanie luki pomiędzy klipami Near åby.avi i Browse.avi. Teraz za pomocą polecenia Ripple Delete (usuń kaskadowo) usuniesz tę lukę. Działanie tego polecenia polega na przesunięciu wszystkich klipów znajdujących się na prawo od luki. W odróżnieniu od edycji kaskadowej, aby móc użyć polecenia Ripple Edit, należy najpierw za- znaczyć lukę albo jeden bądź więcej klipów w oknie Timeline. Musisz zapamiętać, że polecenia Ripple Delete można używać tylko w stosunku do jednego lub kilku klipów albo luki pomiędzy nimi — nie można natomiast stosować go do usuwania ciągów klatek wyznaczonych punktami początkowym i końcowym, co umożliwia przycisk Extract (wyodrębnij) (omówiony w następnym rozdziale). Ponadto polecenie Ripple Delete nie oddziałuje na klipy znaj- dujące się na ścieżkach zablokowanych. Blokowanie ścieżek Aby uchronić wybrane części programu przed działaniem polecenia Ripple Delete, należy zablokować powiązane z nimi ścieżki. Zablokowanie ścieżki uniemożliwia wprowadzanie jakichkolwiek zmian na niej. 1. Kliknij w pustym polu widocznym po prawej stronie ikony głośnika, na nagłówku ścieżki Audio 1. Pojawi się w nim ikona kłódki świadcząca o zablokowaniu ścieżki. Sama zaś ścieżka pokryta zostanie ukośnymi liniami (patrz pierwszy rysunek na następnej stronie). 2. Zaznacz lukę pomiędzy klipami Nearby.avi i Browse.avi w oknie Timeline (patrz drugi rysunek na następnej stronie). 3. Wybierz polecenie Edit/Ripple Delete (patrz trzeci rysunek na następnej stronie). Na skutek usunięcia luki wszystkie klipy znajdujące się po jej prawej stronie zostaną przesunięte w lewo. Ponieważ ścieżka Audio 1 została zablokowana, klip Browse.avi ulegnie rozsynchronizowaniu. Teraz zamkniesz lukę na ścieżce Audio 1. 234 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Ścieżka Audio 1 została zablokowana 4. Kliknij ikonę kłódki na nagłówku Audio 1, by odblokować ścieżkę. 5. Zablokuj ścieżkę Video 1, klikając w polu blokowania na nagłówku ścieżki. Pojawi się w nim ikona kłódki. 6. Zaznacz lukę pomiędzy klipami audio Nearby.avi i Browse.avi umieszczonymi na ścieżce Audio 1. 7. Wybierz polecenie Edit/Ripple Delete. Luka oddzielająca klipy audio zostanie usunięta. 8. Odblokuj ścieżkę Video 1. Konieczne może okazać się zsynchronizowanie klipu Browse.avi. W takim przypadku wykonaj czynności opisane we wcześniejszej części rozdziału. 9. Dokonaj podglądu. 10. Zapisz projekt. Eksportowanie gotowego filmu Zakończyłeś proces edycji? A zatem nadszedł czas na wyeksportowanie filmu. 1. Jeśli wcześniej wyłączyłeś odsłuch ścieżek audio, włącz go z powrotem, klikając w odpowiednim polu na nagłówku każdej wyłączonej ścieżki. Powinna pojawić się w nim ikona głośnika ( ). 2. Wybierz polecenie File/Export/Movie (plik/eksportuj/film). 3. Kliknij przycisk Settings (ustawienia) w oknie Export Movie (eksportuj film). Z menu File Type (typ pliku) na karcie ustawień General (ogólne) wybierz opcję Microsoft DV AVI. ROZDZIAŁ 8. Podstawy edycji wielopunktowej 235 4. Z menu Range (zakres) wybierz opcję Entire Project (cały projekt). 5. Upewnij się, że zaznaczone są pola wyboru opcji Export Video (eksportuj wideo), Export Audio (eksportuj dźwięk), Add to Project When Finished (dodaj do projektu po zakończeniu) oraz Beep When Finished (sygnał dźwiękowy po zakończeniu). 6. Z menu Sample Rate (częstotliwość próbkowania) na karcie Audio wybierz opcję 48000 Hz, z menu Sample Type (typ próbki) opcję 16-bit, a z menu Channels (kanały) — Stereo. 7. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Export Movie Settings. 8. W oknie Export Movie wskaż katalog 06Lesson jako lokalizację pliku, a jako jego nazwę wpisz 06Done. Kliknij przycisk Save (zapisz). Podczas generowania pliku Premiere Pro będzie wyświetlał wskaźnik postępu oraz czas pozostały do zakończenia procesu. Kiedy plik zostanie utworzony, pojawi się w oknie Project. 9. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku, by otworzyć go na panelu Source okna Monitor. 10. Naciśnij przycisk Play ( ), uruchamiając odtwarzanie zapisanego filmu. Spróbuj sam Po zakończeniu projektu spróbuj trochę z nim poeksperymentować. Oto kilka naszych sugestii: przeprowadź edycję czteropunktową, w której materiał źródłowy będzie krótszy od materiału • zastępowanego i sprawdź, jakie opcje oferuje w takiej sytuacji Premiere Pro; • przeanalizuj działanie palety History, modyfikując projekt i obserwując pojawianie się na palecie nowych stanów (na przykład umieść nowy klip w oknie Timeline, nałóż nań efekt, skopiuj i wklej na inną ścieżkę) — każda z tych czynności powinna generować nowy stan; zobacz, co dzieje się, gdy zaznaczysz na palecie jeden z poprzednich stanów projektu; modyfikację projektu możesz wznowić od wybranego stanu; zmień nazwę jednego z klipów w oknie Project, nie wybierając polecenia Clip/Rename • (klip/zmień nazwę); oto podpowiedź: nie musisz używać żadnych poleceń, ikon ani przycisków, o ile okno Project pracuje w trybie List View (widok listy); po dokonaniu zmiany sprawdź jej efekty w oknie Timeline. 236 ADOBE PREMIERE PRO Oficjalny podręcznik Pytania 1. W jakich oknach, oprócz okna Timeline, można przesuwać linię edycyjną? 2. Jaka jest zaleta edycji trzypunktowej? 3. Co należy zrobić, aby móc edytować oddzielnie obraz i dźwięk w połączonym klipie, nie zrywając łącza? 4. Jak zabezpieczyć montowany materiał przed przypadkową modyfikacją? 5. Jakiego narzędzia należy użyć, by zmienić położenie punktów początkowego i końcowego w klipie, zachowując jego długość? Odpowiedzi 1. Linię edycyjną można przesuwać na panelu Program okna Monitor za pomocą znajdujących się tam kontrolek oraz w oknie Effect Controls, przeciągając linię wzdłuż listwy czasowej. 2. W procesie edycji trzypunktowej Premiere Pro automatycznie dobiera położenie czwartego punktu. 3. Naciskając klawisz Alt podczas dokonywania operacji edycyjnej. 4. Przed przypadkową modyfikacją ścieżki zabezpiecza wybranie narzędzia Selection i (lub) jej zablokowanie. 5. Można tego dokonać, zmieniając szybkość wyświetlania klipu z poziomu okna dialogowego Clip/Speed/Duration (należy zmienić wartość w polu Speed) albo za pomocą narzędzia Rate Stretch (rozciąganie) ( ).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: