Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 006037 20303514 na godz. na dobę w sumie
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe - książka
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1373-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Otwarte źródła danych a bezpieczeństwo aplikacji

Otwartość i bezpieczeństwo, utopijne połączenie słów, a zarazem nieodwracalna przyszłość sieci internetowej. Współdzielenie zasobów niesie ze sobą szereg zagrożeń na różnych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzieć potencjalne zagrożenia na etapie tworzenia aplikacji i zapobiec im, niż później łatać dziury w oprogramowaniu. Każdy programista tworzący oprogramowanie sieciowe ostatecznie będzie musiał zmierzyć się z niepożądaną ingerencją mającą swoje źródło w sieci internetowej. Bądź na to przygotowany i nie daj się zaskoczyć, wykorzystaj wiedzę zawartą w tej książce.

Książka 'Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe' traktuje o zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń aplikacji sieciowych, a szczególnie dynamicznych interfejsów API. Przeznaczona jest zarówno dla programistów zaczynających przygodę z Ajaksem, jak i dla tych, którzy Ajaksa jeszcze nie znają. Przyda się każdemu, kto stoi na straży bezpieczeństwa aplikacji sieciowych, uczy bowiem, jak zapobiegać zagrożeniom w trakcie pisania aplikacji oraz jak przeciwdziałać im w już istniejącym oprogramowaniu sieciowym.

Twórz rozległe aplikacje sieciowe i zadbaj o ich bezpieczeństwo?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe Autor: hristopher Wells T‡umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-1373-1 Tytu‡ orygina‡u: Securing Ajax Applications: Ensuring the Safety of the Dynamic Web Format: B5, stron: 248 Otwarte (cid:159)r(cid:243)d‡a danych a bezpieczeæstwo aplikacji (cid:149) Jak zabezpieczy(cid:230) przep‡yw danych klient-serwer? (cid:149) Jak strzec serwera aplikacji przed atakami? (cid:149) Jak przewidzie(cid:230) i przeciwdzia‡a(cid:230) potencjalnym zagro¿eniom w dynamicznych aplikacjach? Otwarto(cid:156)(cid:230) i bezpieczeæstwo, utopijne po‡„czenie s‡(cid:243)w, a zarazem nieodwracalna przysz‡o(cid:156)(cid:230) sieci internetowej. Wsp(cid:243)‡dzielenie zasob(cid:243)w niesie ze sob„ szereg zagro¿eæ na r(cid:243)¿nych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzie(cid:230) potencjalne zagro¿enia na etapie tworzenia aplikacji i zapobiec im, ni¿ p(cid:243)(cid:159)niej ‡ata(cid:230) dziury w oprogramowaniu. Ka¿dy programista tworz„cy oprogramowanie sieciowe ostatecznie bŒdzie musia‡ zmierzy(cid:230) siŒ z niepo¿„dan„ ingerencj„ maj„c„ swoje (cid:159)r(cid:243)d‡o w sieci internetowej. B„d(cid:159) na to przygotowany i nie daj siŒ zaskoczy(cid:230), wykorzystaj wiedzŒ zawart„ w tej ksi„¿ce. Ksi„¿ka (cid:132)Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe(cid:148) traktuje o zagro¿eniach i sposobach zabezpieczeæ aplikacji sieciowych, a szczeg(cid:243)lnie dynamicznych interfejs(cid:243)w API. Przeznaczona jest zar(cid:243)wno dla programist(cid:243)w zaczynaj„cych przygodŒ z Ajaksem, jak i dla tych, kt(cid:243)rzy Ajaksa jeszcze nie znaj„. Przyda siŒ ka¿demu, kto stoi na stra¿y bezpieczeæstwa aplikacji sieciowych, uczy bowiem, jak zapobiega(cid:230) zagro¿eniom w trakcie pisania aplikacji oraz jak przeciwdzia‡a(cid:230) im w ju¿ istniej„cym oprogramowaniu sieciowym. (cid:149) Bezpieczeæstwo aplikacji sieciowych (cid:149) Technologie zabezpieczeæ komunikacji klient-serwer (cid:149) Zabezpieczenia na poziomie protoko‡(cid:243)w (cid:149) Serwer WWW i zagro¿enia p‡yn„ce z internetu (cid:149) Zabezpieczanie otwartych zasob(cid:243)w danych (cid:149) Bezpieczeæstwo interfejs(cid:243)w API (cid:149) Zagro¿enia bezpieczeæstwa w aplikacjach typu mushup Tw(cid:243)rz rozleg‡e aplikacje sieciowe i zadbaj o ich bezpieczeæstwo? Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................7 1. Ewoluująca Sieć ............................................................................................................11 12 Powstanie Sieci 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych ................................................................... 41 41 49 53 Zagadnienia podstawowe Analiza ryzyka Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych 3. Technologie zabezpieczeń ..........................................................................................69 69 74 90 Jak witryny komunikują się ze sobą Bezpieczeństwo przeglądarek Wtyczki, rozszerzenia i programy dodatkowe 4. Zabezpieczanie serwera ............................................................................................113 114 117 135 143 Bezpieczeństwo sieci Bezpieczeństwo komputera Poprawianie zabezpieczeń serwera WWW Poprawianie zabezpieczeń serwera aplikacji 5. Słabe podstawy ......................................................................................................... 145 146 151 159 161 164 165 168 Słabe punkty protokołu HTTP Zagrożenia JSON XML RSS Atom REST 5 6. Zabezpieczanie usług sieciowych ..............................................................................171 172 183 188 Ogólne informacje o usługach sieciowych Usługi sieciowe a bezpieczeństwo Web Service Security 7. Tworzenie bezpiecznych interfejsów programowania ............................................191 192 197 197 197 198 201 Tworzenie własnych interfejsów API Warunki wstępne Warunki końcowe Niezmienniki Zagadnienia bezpieczeństwa Usługi sieciowe w architekturze REST 8. Aplikacje typu mashup ..............................................................................................209 211 212 214 218 219 222 Aplikacje internetowe i otwarte internetowe interfejsy API Dzika Web 2.0 Aplikacje typu mashup a bezpieczeństwo Otwarte kontra bezpieczne Bezpieczna przytulanka Studium przypadków Skorowidz .............................................................................................................................233 6 | Spis treści ROZDZIAŁ 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych W rozdziale 1. opisano, jak powstała Sieć oraz w jaki sposób działa. Ważne jest, by zapamiętać, że nowoczesna Sieć bazuje na grupie abstrakcji programowych oraz że tworzenie godnych zaufania i bezpiecznych aplikacji internetowych wciąż wymaga od programistów znajomości podstawowego protokołu i infrastruktury. W niniejszym rozdziale dokładniej poznasz zasady działania mechanizmów zabezpieczeń oraz możliwości ich zastosowania w aplikacjach internetowych. Jeśli aplikacja działa w Inter- necie, to znajduje się w pierwszej linii Twojej firmowej lub domowej sieci. Można by ją po- równać z drzwiami do świata zewnętrznego, przez które odwiedzający mogą wejść i spraw- dzić, co masz do zaoferowania. Twoja aplikacja musi zatem być bezpieczna, a Ty sam musisz mieć świadomość zagrożeń, na jakie naraża ona Twoją sieć. Zagadnienia podstawowe Wyobraź sobie strażnika przechadzającego się nocą po słabo oświetlonych korytarzach jakie- goś biurowca. Kiedy strażnik wchodzi do kolejnych pomieszczeń, oświetla je latarką, szuka- jąc wszystkiego, co mogłoby się wydać podejrzane, po czym zamyka drzwi i idzie dalej. Strażnik wykonuje te czynności każdej nocy, zapewniając dzięki temu bezpieczeństwo bu- dynku i znajdującym się w nim biur. Cóż, aplikacje internetowe zazwyczaj nie mają takich strażników. Nie ma nikogo, kto mógłby zabezpieczyć je przed potencjalnymi włamywaczami. Potrzeba wbudowania zabezpieczeń A zatem co można zrobić? Pierwsze, co mogą zrobić programiści, to zauważyć konieczność wyposażenia aplikacji w mechanizmy zabezpieczeń. Oprócz tego należy się upewnić, co tak naprawdę wymaga ochrony. Gdzie aplikacja zaczyna się, a gdzie kończy? Jaka jest jej po- wierzchnia? Jeśli Twoja aplikacja przypomina typowe aplikacje internetowe, to składa się z trzech podstawowych elementów, które opiszę w dalszej części rozdziału. 41 Oczekuj niespodzianek Alarm! Internetowi napastnicy próbują włamać się do naszej aplikacji. Używają aplikacji w nieprzewidziany sposób, by doprowadzić do wystąpienia błędów i innych sytuacji, które mogliby wykorzystać do swoich celów. Sytuacji, których nikt nie przewidział, niemal zawsze stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Czy pamiętasz strażnika? Patroluje on budynek, szukając w nim wszystkiego, co odbiega od normy. Doskonale wie, że jeśli coś znajdzie się nie na swoim miejscu, to na pewno coś musiało do tego doprowadzić. Oczywiście inteligentny włamywacz czeka do momentu, gdy strażnik sprawdzi wszystkie pomieszczenia, i zaatakuje dopiero później. Podmioty Podmioty to wszyscy używający aplikacji. Oczywiście, najpopularniejszymi podmiotami będą zwyczajni użytkownicy (czyli osoby odwiedzające aplikację), jednak mogą to także być inne programy korzystające z usług sieciowych lub udostępnionego, zewnętrznego interfejsu pro- gramowania (API). Niezależnie od rodzaju podmioty zawsze są „bytami” zewnętrznymi ko- rzystającymi z systemu. Wyobraźmy sobie, że dysponujemy witryną WWW zajmującą się sprzedawaniem różnego typu kontrolek do aplikacji. Witryna implementuje zwyczajny koszyk zakupów oraz usługę sieciową. Takiej aplikacji mogą używać dwa odrębne typy podmiotów: Klienci: Czyli osoby, które zajrzały na witrynę, by kupić któryś z oferowanych produktów, uży- wając przy tym koszyka do zakupów. Partnerzy: Programy korzystające z usług sieciowych do zarządzania produktami i wchodzące w skład większej, złożonej aplikacji. Gdyby coś miało pójść nie tak, chcielibyśmy wiedzieć, co się zdarzyło i kto doprowadził do wystąpienia problemów. Wyobraź sobie dowolny film kryminalny — podmiotami byliby wszyscy objęci dochodzeniem. Obiekty Obiektami nazywamy wszelkie zasoby aplikacji. Zazwyczaj będą to należące do niej dane, lecz mogą to być także pliki, połączenia, usługi oraz wszelkie inne rzeczy, które mają dla niej jakąś wartość lub które do niej należą. W naszym przykładzie obiektami będą takie rzeczy, jak prywatne dane klientów, dane do- stawców, firmowe dane zgromadzone w bazie danych oraz same sprzedawane kontrolki. Innymi słowy, obiekty te można by porównać do przeróżnych cennych drobiazgów prze- chowywanych przez ojca w kredensie. Przyglądając się tym wszystkim obiektom i danym, należy zadać sobie pytanie, czy trzeba zachować ich poufność? Czy aplikacja powinna je w jakiś sposób zabezpieczać? Jakie będą konsekwencje dla Ciebie lub firmy, jeśli te dane pojawią się nagle wystawione na sprzedaż na jakiejś witrynie w byłym Związku Radzieckim? 42 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Operacje Operacje wiążą ze sobą podmioty i obiekty. To rzeczy, które aplikacja może wykonywać. Operacje zapewniają podmiotom dostęp do obiektów (a mówiąc precyzyjniej, podmioty uży- wają operacji, by pobierać obiekty i manipulować nimi). W naszej przykładowej witrynie operacjami dostępnymi dla klientów mogłyby być: • dodanie wybranej kontrolki do koszyka z zakupami, • usunięcie kontrolki z koszyka, • zamówienie wybranych kontrolek, • przeglądanie katalogu. Podobnie usługa używana przez partnerów mogłaby udostępniać następujące operacje: • wyszukiwanie kontrolek, • zakup kontrolek. Wszystkie trzy wymienione wcześniej podstawowe elementy aplikacji — podmioty, obiekty oraz operacje (przedstawione na rysunku 2.1) — określają wspólnie powierzchnię aplikacji. Rysunek 2.1. Podmioty, obiekty oraz operacje Powierzchnia Każdy użytkownik dodany do systemu, każda operacja wykonywana przez aplikację oraz każdy używany przez nią zasób zwiększają powierzchnię aplikacji. A zatem, wziąwszy pod uwagę zagadnienia bezpieczeństwa, należy to sobie uświadomić i ograniczyć możliwości aplikacji jedynie do tych, które są jej absolutnie niezbędne. Zagadnienia podstawowe | 43 Należy ograniczać powierzchnię ataku. Ograniczenie liczby funkcji aplikacji jedynie do tych, które są niezbędne, ułatwi nam właściwe zajęcie się jej zabezpieczeniem. Po ustaleniu powierzchni aplikacji — czyli określeniu, kim będą jej użytkownicy oraz jakie czynności będą mogli wykonywać — będziemy mogli zająć się wykorzystaniem najlepszych metod zabezpieczania w pozostałych obszarach aplikacji. Poufność Kluczowym elementem dynamicznych witryn WWW są dane. To właśnie one sprawiają, że witryny są dynamiczne. Niektóre dane są banalne, na przykład wartość pola wyboru lub przycisku opcji. Jednak są także dane specjalne, na przykład nazwiska i adresy klientów, daty ich urodzenia, numery ubezpieczeń, kart kredytowych i tak dalej. Takie specjalne dane muszą być chronione, a aplikacja powinna je ujawniać tylko w odpowiednich sytuacjach. Ponieważ aplikacje internetowe obsługują wiele rodzajów takich wrażliwych informacji, za- tem ich zadaniem jest także je chronić. To oznacza, że koniecznie należy upewnić się, iż w trakcie działania aplikacji informacje te w żaden niezaplanowany i przypadkowy sposób nie zostaną ujawnione. Oprócz tego, jeśli aplikacja przesyła wrażliwe dane przez sieć, konieczne jest przedsięwzięcie odpowiednich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji podczas transmisji, na przykład zaszyfrowanie ich. Prywatność Czym jest prywatność, albo mówiąc ściślej: czym są dane prywatne? Cóż, gdybym zdradził tę informację, to chyba nie można by ich już było nazywać prywatnymi, nieprawdaż? Pro- blem z prywatnością polega na tym, że dla różnych osób oznacza ona zupełnie co innego. Jednak większość ludzi określa dane prywatne jako takie, które nie powinny stać się ogólno- dostępne ani bezpańskie. Ich wartość polega na tym, że pomagają ustalić unikalną tożsamość ich właściciela. Hackerzy uwielbiają dane prywatne. W ich poszukiwaniu będą grzebać w naszych śmie- ciach, segregować lepkie odpadki, rozmokłe kawałeczki papieru i wąchać resztki kości z kur- czaka. Będą to robić chętnie, wiedząc, że kiedyś ich styl życia się zmieni. Wyobrażają sobie zupełnie nowe, inne życie — życie w którym będą kimś zupełnie innym, takim jak Ty. Szyfrowanie Dobrym sposobem zabezpieczenia danych jest ich szyfrowanie. Zalecanym sposobem szy- frowania jest wykorzystanie matematycznie mocnego algorytmu zatwierdzonego przez National Institute of Standards and Technology (w skrócie: NIST, Narodowy Instytut Standardów i Technologii), takiego jak AES. 44 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Szyfrowanie wrażliwych danych — zabezpieczanie wrażliwych danych przy wyko- rzystaniu matematycznie mocnego algorytmu. Szyfrowanie zapewnia poufność oraz integralność danych. Istnieje kilka ogólnie dostępnych, dobrych algorytmów szyfrowania, opracowanych przez godne zaufania instytucje. Wybierając jeden z nich, należy się także upewnić, że również wybrana implementacja algorytmu pochodzi od dostawcy godnego zaufania. Nie warto silić się na tworzenie własnej implementacji. Zagadnienia związane z szyfrowaniem są trudne. Należy wybrać algorytm, który będzie sto- sowany, zarządzać kluczami szyfrującymi oraz zaimplementować specjalny kod służący do przechowywania danych. To naprawdę sporo zachodu. Dlatego też zamiast szyfrowania nie- którzy programiści decydują się ukrywać, separować bądź w jakikolwiek inny sposób „za- ciemniać” dane, utrudniając przez to ich analizę i zrozumienie. Poniżej przedstawiono kilka sposobów takiego zaciemniania danych: • kodowanie Base64, • kodowanie stosowane w adresach URL, • kodowanie UTF8, • zaciemnianie przez przesuwanie bitów. Jeszcze gorsi są programiści, którzy uważają, że są w stanie zaimplementować algorytmy szyfrowania lepiej, niż to zrobił Bruce Schneier1. Ci wkładają swoje klejnoty koronne do tek- turowego pudełka i umieszczają je w Internecie, wprost przed wszelkimi hackerami. Integralność i walidacja Ponieważ obecnie tak wiele aplikacji internetowych bazuje na danych, dlatego tak ogromne znaczenie ma zapewnienie prawidłowości danych, przy czym w tym kontekście oznacza to, że stosowanie danych musi być bezpieczne, a same dane nie mogą być modyfikowane. Speł- nienie tych warunków oznacza, że dane zostaną sprawdzone za każdym razem, gdy trafią do systemu, oraz że będą istnieć sposoby weryfikacji ich poprawności. Niestety, niezwykle łatwo jest założyć, że ktoś inny za nas zajął się zapewnieniem poprawności danych. Dodatkowo należy się upewnić, że dane nie zmienią się ani nie uszkodzą. Jednym z dobrych rozwiązań tego problemu jest szyfrowanie danych, kiedy nie są używane. Dzięki temu moż- na mieć pewność, że później, kiedy dane zostaną odszyfrowane, będą miały dokładnie taką samą postać jak w momencie szyfrowania. Uwierzytelnianie Od uwierzytelnienia powinna zaczynać się każda dobra sesja. Nic nie powinno się zdarzyć, zanim nie upewnimy się, z kim mamy do czynienia. Uwierzytelnianie jest procesem po- zwalającym określić, czy osoba lub rzecz jest tym, za kogo lub za co się podaje. 1 Bruce Schneier to amerykański kryptograf i specjalista z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego — przyp.tłum. Zagadnienia podstawowe | 45 Zarówno w prywatnych, jak i publicznych sieciach komputerowych (w tym w Internecie) uwierzytelnianie jest często wykonywane przy wykorzystaniu nazw użytkowników i haseł. Znajomość nazwy użytkownika oraz skojarzonego z nią hasła jest traktowana jako potwier- dzenie autentyczności użytkownika. Każdy użytkownik początkowo rejestruje się (lub jest przez kogoś rejestrowany), podając jakieś przypisane mu lub samodzielnie określone hasło. Podczas następnych wizyt użytkownik musi znać to hasło i je podać. Problem z hasłami polega na tym, że ludzie często je zapominają. To w końcu naturalne. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na narzucane reguły konstrukcji haseł, do których użytkownicy muszą się stosować. Zobaczmy, czemu musimy stawić czoła. Otóż wymyślane hasła nie mogą być zwyczajnymi słowami, muszą zawierać dziwne znaki, duże i małe litery oraz cyfry. Któż byłby w stanie zapamiętać coś takiego? Dlatego też ludzie zapominają hasła. A to z kolei sprawia, że zapi- sują je na małych samoprzylepnych karteczkach i przyklejają pod klawiaturą, w szufladzie lub na monitorze. Dlatego też coraz więcej firm wykorzystujących Internet w swojej działalności, na przykład banki, zaczyna wymagać stosowania dodatkowych mechanizmów uwierzytelniania. Niektóre używają specjalnych żetonów (ang. token), które użytkownicy mają przy sobie, inne stosują certy- fikaty cyfrowe. Wraz z rozwojem prowadzonej działalności rośnie także potrzeba stosowania pewnych i wiarygodnych metod uwierzytelniania oraz zapewnienia niezaprzeczalności. Jak już zaznaczono, wszelka interakcja z aplikacją powinna zaczynać się od uwierzytelnienia użytkownika. Zanim mu cokolwiek udostępnimy, użytkownik powinien zadeklarować, kim jest. Dotyczy to wszystkich żądań przesyłanych Internetem. Co więcej, jeśli nie uwierzytelniono użytkownika, nie należy tworzyć sesji. Należy przeprowadzać uwierzytelnianie wszystkich żądań przesyłanych Internetem. Dotyczy to także żądań przesyłanych asynchronicznie. Nie zapominaj uwierzytelniać żądań przesyłanych przy użyciu obiektu MXLHttpRequest — i to każdego z nich. Oczywiście, po uwierzytelnieniu należy przeprowadzić autoryzację (choć obie te operacje mogą się wydawać ze sobą powiązane). Autoryzacja i kontrola dostępu No dobrze, zatem użytkownik zalogował się… i co dalej? No cóż, samo to, że ktoś zalogował się do aplikacji, nie oznacza wcale, że powinien mieć uprawnienia do wykorzystania wszyst- kich jej możliwości. Zawsze należy określać, jakie możliwości będzie miał uwierzytelniony użytkownik. Autoryzacja jest procesem przydzielania użytkownikom uprawnień do wykonywania pew- nych czynności lub dostępu do określonych danych. W systemach komputerowych obsługujących wielu użytkowników ich administratorzy okre- ślają, jacy użytkownicy mają prawo dostępu do systemu oraz jakie mają uprawnienia (na przykład do jakich katalogów będą mieć dostęp, w jakich godzinach będą mogli korzystać z systemu, jaki obszar dysku zostanie im przydzielony i tak dalej). Jeśli ktoś zalogował się do systemu operacyjnego lub aplikacji, system lub aplikacja może chcieć określić, do jakich za- sobów dany użytkownik powinien mieć dostęp podczas sesji. 46 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych A zatem pod pojęciem autoryzacji rozumie się czasami zarówno wstępne przydzielenie uprawnień przez administratora systemu, jak i późniejsze, faktyczne sprawdzenie uprawnień przypisanych użytkownikowi, wykonywane w momencie, gdy żąda on dostępu do jakiegoś zasobu lub wykonania jakiejś operacji. Autoryzacja jest zazwyczaj wykonywana po uwie- rzytelnieniu. W końcu aby sprawdzić, co jakaś osoba może zrobić, trzeba najpierw określić, kim ona jest i jakie ma uprawnienia. Rozdział obowiązków Interfejsy i funkcje używane przez administratorów systemu powinny być oddzielone od funkcji dostępnych dla zwyczajnych użytkowników. Dlatego w każdym z tych obszarów aplikacji należy umieścić odpowiednie kontrolki. Poza tym kod wymagający uprawnień oraz kod obsługujący zwyczajnych użytkowników nie powinny być wdrażane i umieszczane razem. Także samo środowisko aplikacji powinno być dzielone na warstwy, na podstawie których będzie następnie przeprowadzany proces tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Taka organizacja zapewnia, że do użytkownika końcowego trafi sprawdzony kod o odpowiedniej, produkcyjnej jakości. Oto typowe warstwy, na które jest dzielone środowisko aplikacji: Warstwa programowania Wykorzystywana do celów tworzenia, wykrywania i usuwania błędów w aplikacji. Warstwa testowania Używana do przeprowadzania testów modułów, testowania wydajności i jakości. Warstwa produkcyjna Gotowa i działająca witryna WWW. Przez zastosowanie strategii polegającej na zwiększaniu ograniczeń wraz ze zbliżaniem się do momentu wdrożenia aplikacji, można dokładniej kontrolować dostęp w miejscach, gdzie autoryzacja ma największe znaczenie. Niezaprzeczalność Kiedy użytkownik zostanie już uwierzytelniony, należy śledzić wykonywane przez niego operacje i rejestrować te spośród nich, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa systemu. Dzięki temu, jeśli stanie się coś złego, będzie można uzyskać informację o tym, co się stało oraz kto może być za to odpowiedzialny. Rejestracja zdarzeń związanych z bezpieczeństwem systemu — rejestrowanie takich zdarzeń, jak próby uwierzytelniania, dostępu, edycji i usuwania danych, tworzy ich fizyczny ślad, który może pomóc w uzyskaniu niepodważalności. Poniżej podano kilka przykładów ważnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem systemu: • inicjalizacja lub utworzenie sesji; • udane, jak i nieudane próby zalogowania się do systemu; • wylogowanie się użytkownika; Zagadnienia podstawowe | 47 • próby logowania, w których podano nieprawidłowe hasło; • operacje utworzenia, odczytu, aktualizacji i usunięcia konta użytkownika; • zmiany konfiguracji; • uruchomienie i zatrzymanie serwera; • nieprzewidziane zdarzenia systemowe; • próby wykonania operacji, do których użytkownik nie ma uprawnień; • zmiany hasła; • wykonanie czynności wymagającej większych uprawnień; • transakcje; • zastosowanie metody GET zamiast POST. Podczas rejestrowania powyższych zdarzeń koniecznie należy zapisywać także następujące dane: • kto wykonał operację; • skąd pochodziło żądanie; • na jakich zasobach żądanie operowało; • na jakiej stronie została wykonana operacja; • data oraz godzina zajścia zdarzenia … oraz wszelkie inne informacje, które mogą później przydać się w prowadzeniu dochodzenia. Dostępność To, czy aplikacja będzie dobra czy zła, nie będzie miało większego znaczenia, jeśli nie za- pewnimy użytkownikom możliwości korzystania z niej. Ponieważ aplikacje zależą od do- stępności zasobów i danych, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, by także te systemy były dostępne. Jednym ze sposobów mierzenia dostępności jest wyrażenie jej przy wykorzystaniu mitu dziewiątek. Stwierdzenie „nasz system jest dostępny przez 99,99 czasu” można rozumieć w ten sposób, że system nie działa przez 52,6 minuty w roku lub przez 1,01 minuty dziennie (odpowiednie przeliczenia można znaleźć w tabeli 2.1). Tabela 2.1. Tabela dostępności dostępności Czas przestoju w roku Czas przestoju w miesiącu Czas przestoju w tygodniu 98 99 99,5 99,9 99,99 99,999 99,9999 7,30 dnia 3,65 dnia 1,83 dnia 8,76 godziny 52,6 minuty 5,26 minuty 31,5 sekundy 7,30 dnia 3,65 dnia 3,60 godziny 43,2 minuty 4,32 minuty 25,9 sekundy 2,59 sekundy 3,36 godziny 1,68 godziny 50,4 minuty 10,1 minuty 1,01 minuty 6,05 sekundy 0,605 sekundy 48 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych W przeważającej większości przypadków ten sposób pomiaru dostępności jest stosowany w dokumentach marketingowych — zapewne dlatego, że wygląda dosyć imponująco. Niemniej jednak takie informacje o dostępności często są zamieszczane w oficjalnych kontraktach i umowach o świadczeniu usług, dlatego warto je zapamiętać. Zaufanie Zaufanie to pewność co do integralności danej osoby lub rzeczy. W kontekście aplikacji in- ternetowych zaufanie w przeważającej większości przypadków odnosi się do użytkowników. Aby uzyskać zaufanie użytkowników, musimy: • zapewnić odpowiednie uwierzytelnianie; • upewnić się, że użytkownik wykonuje jedynie te operacje, które może wykonywać; • sprawdzać i przeprowadzać weryfikację wszystkich pobieranych danych; • rejestrować i generować raporty z informacjami o wszystkich ważnych operacjach. Problem z zaufaniem polega na tym, że zawsze jest ono aktem wiary. Nigdy do końca nie wiadomo, czy danej osobie bądź rzeczy można w pełni zaufać. Analiza ryzyka A co, jeśli coś pójdzie źle? Trzeba mieć plan na takie sytuacje. Musimy wiedzieć, co należy zrobić, kiedy nasza aplikacja zostanie zaatakowana. Doskonałym sposobem znalezienia roz- wiązania tego problemu jest opracowanie modelu zagrożenia dla aplikacji. W jaki sposób można oszacować bezpieczeństwo aplikacji? Cóż, w pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest aplikacja internetowa. Anatomia aplikacji internetowych Aplikacje internetowe zapewniają użytkownikom dostęp do bazy danych z dowolnego miej- sca na świecie. Z jednej strony aplikacje te działają w Internecie, obsługują nadsyłane żądania HTTP i wysyłają odpowiedzi. Z drugiej strony operują na znajomych elementach: plikach, zasobach systemowych i danych. Ponieważ zapewniają one dostęp do zasobów na serwerze, trzeba je sprawdzić bardzo uważnie i krytycznie. Punkty wejścia Punktami wejścia są te miejsca aplikacji, w których dane są wprowadzane do systemu. Takie dane muszą być zweryfikowane. Jeśli nie przeprowadzimy walidacji (czy też kontroli) danych przed ich zastosowaniem, to należy je uznać za potencjalnie skażone. Do poprawnego działania aplikacje wymagają prawidłowych danych. Jeśli do systemu trafią skażone dane, to aplikacja mogłaby je nieumyślnie wyświetlić. Oprócz tego stosowanie ska- żonych danych mogłoby doprowadzić do zgłoszenia wyjątku, który stanowiłby źródło in- formacji o systemie. Internetowi napastnicy poszukują takich sytuacji i wykorzystują je do swoich celów. Analiza ryzyka | 49 Informacje mogą trafiać do aplikacji z wielu różnych źródeł: • od użytkowników, • z plików, • z gniazd sieciowych, • z właściwości systemowych, • z potoków, • z interfejsów programistycznych, • z rejestru systemowego, • z poczty elektronicznej, • z argumentów wiersza poleceń, • z parametrów inicjalizacyjnych, • z zmiennych środowiskowych, • z bazy danych. Ważne, by przeanalizować każdy z tych punktów wejścia i określić typy przekazywanych przez niego danych oraz sposób, w jaki są one używane przez aplikację. Poziom zaufania Poziom zaufania to zaufanie, jakim obdarzany jest zewnętrzny byt przez przydzielenie mu roli określającej możliwości dostępu do punktu wejścia aplikacji. Na przykład rola Admini- strator jest rolą uprzywilejowaną, mającą znacznie więcej uprawnień niż zwyczajni użytkownicy. Użytkownikom aplikacji należy przypisywać role, na podstawie których system będzie okre- ślać, czy mają oni uprawnienia niezbędne do wykonywania poszczególnych operacji. Przez rozdzielenie operacji, które można wykonywać w aplikacji, pomiędzy kilka różnych ról można utrudnić jednemu użytkownikowi uzyskanie zbyt dużej kontroli nad systemem. Aktywa Osoby atakujące aplikację zazwyczaj czegoś chcą. Tym „czymś” są aktywa aplikacji. Mogą to być dane albo użytkownicy. Może to być tajny przepis na pieczonego kurczaka. Czymkolwiek by te aktywa były, atakujący ich chcą, a zadaniem twórców aplikacji jest ich ochrona. Zagrożenia i ścieżki ataku Napastnicy nie mają żadnego powodu do atakowania aplikacji, o ile nie zawiera czegoś, co ich interesuje. Zanim zaczniemy chronić wszystko, co tylko można zobaczyć w aplikacji, mu- simy odpowiedzieć na pytanie, czy dany punkt wejścia bądź operacja stwarzają jakieś zagro- żenie dla bezpieczeństwa aplikacji. Czy jest w niej coś interesującego? Czy w efekcie ataku system może przestać prawidłowo działać? Jeśli weźmiemy pod uwagę punkt wejścia, połączymy go z poziomem zaufania użytkownika, a następnie z aktywami aplikacji, uzyskamy ścieżkę ataku. Analizując przepływ danych wzdłuż ścieżki ataku, można określić wszystkie możliwe zagrożenia czyhające na dane, użytkownika oraz system. 50 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Trzeba myśleć jak włamywacz A zatem w jaki sposób można się włamać do aplikacji? W jaki sposób można wykorzystać punkt wejścia lub dane? W jaki sposób można skazić dane trafiające do systemu? W jaki spo- sób można by przeprowadzić atak? Nadszedł czas, by pomyśleć jak internetowy włamywacz. Co najgorszego może się zdarzyć? Zadaj sobie następujące pytania: • Jak przejąć kontrolę nad systemem? • Jak uzyskać dostęp do informacji? • Jak manipulować informacjami? • Jak spowodować awarię systemu? • Jak uzyskać dodatkowe uprawnienia? Doskonale! A skoro system został już zaatakowany, co mógłby zrobić napastnik: • bez zostania zarejestrowanym? • przez pominięcie kroków kontroli dostępu? • przez podszycie się pod innego użytkownika? Napastnicy w swoich atakach wcale nie muszą silić się na oryginalność. Okazuje się, że w praktyce nowe rodzaje ataków pojawiają się stosunkowo rzadko. Zazwyczaj atakujący wykorzystują dobrze znane słabości, gdyż jest to znacznie prostsze od poszukiwania nowych sposobów. Internetowi napastnicy nie lubią utrudniać sobie życia. Najczęściej spotykane typy ataków Analizując punkt wejścia w poszukiwaniu potencjalnych słabych punktów, należy sprawdzić, czy atakujący może: • dokonać trwałych modyfikacji; • bezpośrednio przeglądać zasoby; • modyfikować lub wprowadzać fałszywe dane. Oprócz tego należy sprawdzić, czy aplikacja jest w stanie prawidłowo: • weryfikować dane wejściowe; • stosować najlepsze praktyki pozytywnej weryfikacji; • uwierzytelniać użytkowników; • autoryzować role; • zarządzać konfiguracją; • prawidłowo obsługiwać wyjątki; • uwierzytelniać i autoryzować systemy serwerowe; • rejestrować zdarzenia w dziennikach; • szyfrować obecnie nieużywane dane. Analiza ryzyka | 51 Analiza zagrożeń W praktyce analiza zagrożeń polega na zrozumieniu, w jaki sposób atakujący postrzega naszą aplikację. Co chce osiągnąć? Musimy określić, w jaki sposób atakujący będzie chciał wykorzy- stać aplikację. Z jakich ról oraz operacji atakujący skorzysta, by zagrozić jej bezpieczeństwu? Znalezienie odpowiedzi na te wszystkie pytania wymaga pewnych założeń co do możliwości zręcznego napastnika. Zatem przy jakich założeniach można mówić o zagrożeniu? Otóż często zakłada się, że atakujący może na przykład chcieć: • czegoś (na przykład danych); • coś uszkodzić (atak typu odmowa dostępu); • uniemożliwić komuś zrealizowanie pewnego celu; • coś zmienić; • coś ukryć. Nie należy jednak zgadywać na ślepo, lecz kierować się przemyśleniami bazującymi na wiedzy dotyczącej ataków. Oto co jeszcze można założyć: • w jakim stanie musi się znajdować aplikacja; • jaką rolę ma atakujący; • w którym miejscu systemu zostanie przeprowadzony atak; • czy atak nie zostanie wykryty? Modelowanie zagrożeń pozwala także spojrzeć na aplikację strukturalnie i zbadać zagrożenia faktyczne, a nie jedynie reagować na ogóle słabości zabezpieczeń. Nie można zabezpieczyć aplikacji bez wcześniejszego określenia zagrożeń. Pionierem badań dotyczących modelowania zagrożeń jest firma Microsoft, a zgromadzone przez nią wnioski stanowią doskonały punkt wyjściowy. Według Microsoftu proces mode- lowania zagrożeń składa się z sześciu następujących etapów: 1. Identyfikacji aktywów — określenia typów danych lub informacji, które mogą intereso- wać napastników, oraz przeanalizowania ich obecnych zabezpieczeń. 2. Stworzenia ogólnego opisu architektury — przeanalizowania komponentów systemu w celu wskazania punktów wejścia aplikacji oraz udokumentowania ścieżek przepływu danych w systemie. 3. Dekompozycji aplikacji — przeanalizowania każdej z funkcji aplikacji oddzielnie i okre- ślenia ścieżek przepływu danych oraz komponentów, które biorą w nim udział. 4. Określenia zagrożeń — wskazania miejsc, w których mogą się pojawić usterki w aplikacji, oraz potencjalnych miejsc ataku. 5. Dokumentacji zagrożeń — zapisania wszystkich możliwych zagrożeń. 6. Oszacowania zagrożeń — określenia możliwości wystąpienia i wykrycia poszczególnych zagrożeń. 52 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych Czasami najprostszym sposobem znalezienia słabych punktów aplikacji jest przeanalizowa- nie tego, co się zdarzyło w przeszłości. Przez przeanalizowanie słabych punktów wykrytych w innych aplikacjach możemy uczyć się na cudzych błędach. OWASP OWASP — Open Web Application Security Project (Otwarty projekt do spraw bezpieczeństwa aplikacji internetowych) — to otwarta społeczność osób, których celem jest umożliwienie or- ganizacjom i firmom tworzenia, kupowania oraz utrzymywania godnych zaufania aplikacji. OWASP posiada narzędzia, dokumenty, fora dyskusyjne i lokalne oddziały zajmujące się rozwojem bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Wszystkie te zasoby są darmowe i dostępne bez ograniczeń dla wszystkich osób zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa aplikacji. OWASP sugeruje rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa aplikacji poprzez analizę za- gadnień związanych z ludźmi, procesami oraz technologią. Okazuje się bowiem, że najbardziej efektywne sposoby poprawiania bezpieczeństwa aplikacji internetowych ściśle wiążą się z usprawnieniami w tych trzech dziedzinach. Jeśli jeszcze nie trafiłeś na stronę OWASP, to koniecznie powinieneś na nią zajrzeć: http:// www.owasp.org. 10 najczęściej spotykanych słabych punktów według OWASP OWASP określiła listę 10 najczęściej występujących słabych punktów, stanowiących plagę aplikacji internetowych. Oto ona: Brak weryfikacji danych wejściowych Informacje przekazywane w żądaniach nie są weryfikowane przed ich zastosowaniem w aplikacji. Napastnicy mogą wykorzystać tę usterkę, by za pośrednictwem aplikacji in- ternetowej przeprowadzić atak na komponenty serwerowe. Wadliwa kontrola dostępu Ten problem polega na niewłaściwym określaniu lub stosowaniu ograniczeń dotyczących możliwości, jakie ma uwierzytelniony użytkownik systemu. Napastnicy mogą wykorzy- stać usterki tego typu do uzyskania dostępu do kont innych użytkowników, przeglądania ważnych plików bądź wykonywania operacji, do których nie mają prawa. Wadliwe uwierzytelnianie lub zarządzanie sesjami Ten problem polega na niewłaściwej ochronie informacji stosowanych do uwierzytelnia- nia użytkowników lub danych sesji. Napastnicy, którzy mogą przejąć hasła, klucze, cookies używane do obsługi sesji oraz inne dane, mogą przełamać system uwierzytelniania i podszywać się pod innych użytkowników. Ataki typu cross-site scripting Aplikację internetową można wykorzystać jako środek ataku na przeglądarkę użytkow- nika. Udany atak tego typu może ujawnić napastnikowi informacje o sesji użytkownika, umożliwić zaatakowanie lokalnego komputera lub zmodyfikowanie treści strony w celu wprowadzenia użytkownika w błąd. Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 53 Przepełnienie bufora W przypadku nieprawidłowej weryfikacji danych komponenty aplikacji internetowych pisanych w niektórych językach programowania mogą działać nieprawidłowo, a niekiedy można je wykorzystać do przejęcia kontroli nad procesem. Te komponenty to między in- nymi skrypty CGI, biblioteki, sterowniki oraz wykonywane na serwerze komponenty aplikacji internetowych. Usterki związane ze wstawianiem kodu Kiedy aplikacje internetowe korzystają z systemów zewnętrznych lub lokalnego systemu operacyjnego, przekazują do nich parametry. Jeśli atakujący będzie w stanie przekazać w nich odpowiednio spreparowane polecenia, to zewnętrzny system będzie mógł je wykonać. Nieprawidłowa obsługa błędów Ten problem polega na niewłaściwej obsłudze błędów pojawiających się podczas normal- nego działania aplikacji. Jeśli napastnikowi uda się doprowadzić do wystąpienia błędu, którego aplikacja nie obsługuje prawidłowo, to będzie mógł uzyskać szczegółowe infor- macje o systemie, sprawić, że aplikacja nie będzie odpowiadać na żądania, przełamać me- chanizmy zabezpieczeń, lub nawet doprowadzić do awarii serwera. Mechanizmy przechowywania danych, które nie zapewniają bezpieczeństwa Aplikacje internetowe często wykorzystują funkcje kryptograficzne do zabezpieczania in- formacji i danych uwierzytelniających. Zastosowanie tych funkcji jest trudne, a kod inte- grujący je z resztą aplikacji jest trudny do napisania, co często powoduje, że ochrona danych jest słaba. Odmowa działania aplikacji Ten problem polega na tym, że atakującym uda się wykorzystać zasoby aplikacji do tego stopnia, iż jej pełnoprawni użytkownicy nie będą w stanie z niej korzystać. Atakujący mogą także odciąć użytkowników aplikacji od ich kont, a nawet doprowadzić do całkowitej awarii aplikacji. Niebezpieczne zarządzanie konfiguracją Zastosowanie pewnego standardu konfiguracji serwera ma kluczowe znaczenie dla bez- pieczeństwa aplikacji internetowych. Wiele aspektów konfiguracji serwerów ma wpływ na bezpieczeństwo, a ich domyślne ustawienia nie zawsze są optymalne. Oczywiście istnieje znacznie więcej słabych punktów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa aplikacji, niemniej jednak powyższa lista obejmuje te najważniejsze i najczęściej występujące. Teraz, kiedy poznałeś już 10 najczęściej spotykanych słabych punktów aplikacji internetowych, przyjrzyjmy się każdemu z nich nieco dokładniej. Niezweryfikowane dane wejściowe Jeśli z niniejszej książki miałbyś zapamiętać tylko jedną informację, to niech nią będzie ta: nie można ufać żadnym informacjom pochodzącym z klienta lub przeglądarki. Rysunek 2.2 pokazuje, gdzie często mogą się pojawiać niezweryfikowane dane wejściowe. 54 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Rysunek 2.2. Niezweryfikowane dane wejściowe Trzeba pamiętać, że aplikacje internetowe są bezstanowe, co oznacza, że poszczególne żąda- nia są od siebie całkowicie odseparowane, a pomiędzy nimi występują przerwy. W trakcie jednej z takich przerw, przed przesłaniem żądania na serwer, atakujący może zmodyfikować dowolną jego część. Wartości zapisane w nagłówkach, cookies, polach formularzy, polach ukrytych, parametrach łańcucha zapytania, informacjach o kliencie — wszystkie te dane są zagrożone. Oznacza to, że bez przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji nie można ufać żadnym danych przesyłanym z przeglądarki. Zawsze należy weryfikować dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Dane trafiające do aplikacji ze źródeł zewnętrznych, takich jak użytkownicy, kanały informacyjne i inne aplikacje, zawsze powinny być weryfikowane. Weryfikacja pozytywna oraz negatywna Jednym z popularnych rozwiązań stosowanych przez programistów jest poszukiwanie kon- kretnych danych wykorzystywanych do przeprowadzania ataków. Kiedy takie dane uda się odnaleźć, zostają one usunięte. Rozwiązania tego typu określane są mianem weryfikacji negatywnej. Weryfikacja negatywna ma jednak pewną wadę: nie można znać wszystkich potencjalnych metod ataku i zabezpieczyć aplikacji przed nimi. Poza tym jest tyle różnych metod pozwalających na zakodowanie lub inną zmianę postaci danych, iż uzyskanie 100-procentowej pewności, że żadne spreparowane i wrogie dane nie przedostaną się do systemu, jest praktycznie niemożliwe. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie weryfikacji pozytywnej. Polega ona na określeniu, jak powinny wyglądać prawidłowe dane, i podejmowaniu odpowiednich działań, jeśli dane, które dotarły do aplikacji, nie są zgodne z tymi prawidłowymi wzorcami. Na przykład, jeśli dane wpisane przez użytkownika w polu Nazwisko będą się zaczynały od znaku apostrofu, a nie od jakiejś litery, to będzie można uznać, że podane nazwisko nie jest prawidłowe. Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 55 Weryfikacja po stronie klienta Zadziwiająco dużo aplikacji wykorzystuje kod pisany w języku JavaScript do przeglądania formularzy przed ich przesłaniem na serwer i sprawdzeniem, czy podane w nich informacje są prawidłowe. W przeszłości powszechna była opinia, że przeprowadzanie weryfikacji pól formularza po stronie klienta przy wykorzystaniu do tego celu mocy obliczeniowej przeglądarki jest chytrym rozwiązaniem. Niestety, ponieważ cały ten kod ma działać po stronie przeglądarki, nie ma żadnej gwarancji, że faktycznie zostanie wykonany. Atakujący może przejrzeć ten kod i ominąć go samodzielnie, przesyłając formularz z dowolnie spreparowanymi danymi. Rozmywanie Modyfikowanie danych oraz wprowadzanie fałszywych danych w celu doprowadzenia do awarii działających aplikacji internetowych określane jest jako rozmywanie (ang. fuzzing). Jest to najprawdopodobniej najpopularniejszy sposób przeprowadzania ataków na aplikacje internetowe. Skrypty i narzędzia używane przez internetowych napastników zaczynają po- woli automatyzować przeprowadzanie ataków tego typu, a zatem można przypuszczać, że w przyszłości staną się one jeszcze bardziej popularne. Nieprawidłowa kontrola dostępu Kontrola dostępu to proces polegający na ograniczaniu możliwości dostępu do funkcji i da- nych systemu. Nie każdy powinien mieć dostęp do wszystkiego. Model uwierzytelniania aplikacji internetowych jest ściśle powiązany z wykorzystywanymi w nich rolami oraz funk- cjonalnością aplikacji, a użytkownik powinien mieć możliwość wykonywania wyłącznie tych operacji, które dopuszcza przydzielona mu rola. Rysunek 2.3 przedstawia kilka potencjalnych słabych punktów, związanych z nieprawidłowo działającymi mechanizmami kontroli dostępu. Rysunek 2.3. Nieprawidłowa kontrola dostępu Prawidłowe zaimplementowanie mechanizmów kontroli dostępu jest trudne. Programiści stosunkowo często nie doceniają złożoności i trudności tego zagadnienia. Niektórzy próbują implementować własne metody autoryzacji, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa apli- kacji. Zastosowanie wypróbowanego modelu autoryzacji jest znacznie lepszym rozwiąza- niem niż tworzenie własnego z nadzieją, że uda się obsłużyć wszystkie miejsca i sytuacje wymagające kontroli dostępu. 56 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Zasada najniższych uprawnień: użytkownik powinien mieć możliwość wykonywa- nia tylko absolutnie niezbędnych czynności. Interfejsy administracyjne Kolejny problem związany z autoryzacją pojawia się, kiedy użytkownicy korzystający z apli- kacji internetowej mają dostęp do interfejsów lub funkcji administracyjnych. Interfejsy te sta- nowią łakomy kąsek dla napastników atakujących aplikację, gdyż jeśli uda się do nich dostać, napastnik będzie mógł dowolnie zwiększyć swoje uprawnienia. Rozdział obowiązków — należy przypisywać użytkownikom role i przydzielać róż- ne poziomy uprawnień. Należy kontrolować sposób, w jaki aplikacja jest tworzona, testowana i wdrażana, oraz to, kto ma dostęp do jej danych. Interfejsy administracyjne ze względu na swoje ogromne możliwości powinny być wdrażane niezależnie od podstawowej aplikacji internetowej; dzięki temu będzie można monitorować i określać prawa dostępu bardziej dokładnie. Wadliwe uwierzytelnianie i zarządzanie sesjami Stój! Kto idzie? Kim są osoby logujące się do aplikacji? Skąd to wiemy? Jak można się prze- konać, czy osoby korzystające z aplikacji faktycznie są tymi, za które się podają? Przed frontowymi drzwiami do naszej internetowej aplikacji stoją systemy uwierzytelniania. Wymagają one, by użytkownicy przed „wejściem” do aplikacji przeszli rodzaj testu. Każdy taki test jest uważany za czynnik uwierzytelniania i użytkownik musi go przejść, aby uzy- skać dostęp do systemu. Uwierzytelnianie zostało symbolicznie przedstawione na rysunku 2.4. Rysunek 2.4. Wadliwe uwierzytelnianie Czym jest czynnik uwierzytelniania? Czynnik uwierzytelniania to pewna informacja wykorzystywana do potwierdzenia tożsa- mości osoby. Czterema najlepiej znanymi i najczęściej stosowanymi czynnikami uwierzytel- niania są: Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 57 • coś, co użytkownik zna, na przykład hasło lub kod; • coś, co użytkownik ma, na przykład karta kredytowa lub specjalne urządzenie sprzętowe (tak zwany token); • coś związanego z samą osobą użytkownika, na przykład odcisk palca, wzór siatkówki oka lub inne cechy biometryczne; • miejsce przebywania, na przykład fizyczna lokalizacja użytkownika. Informacje uwierzytelniające W przypadku aplikacji internetowych najczęściej stosowanymi informacjami uwierzytelniają- cymi są nazwa użytkownika i hasło. Istnieją pewniejsze metody uwierzytelniania, takie jak cechy biometryczne lub certyfikaty cyfrowe, niemniej jednak ich koszt jest zbyt duży, by sto- sować je w aplikacjach internetowych. Zdecydowanie najważniejsze jest, by system uwierzytelniania był bezpieczny. Nawet dobre mechanizmy uwierzytelniania mogą zostać przełamane w efekcie wystąpienia błędu, zasto- sowania niewłaściwej konfiguracji, braku dostępu (na przykład do bazy danych z informa- cjami uwierzytelniającymi), nieodpowiedniego zarządzania nazwą użytkownika i hasłem do- stępu i tak dalej. Interfejsy administracyjne Ponieważ interfejsy administracyjne mają duże możliwości i mogą wykonywać operacje wymagające wyższych uprawnień, należy je lepiej ochraniać. Na przykład można zastosować dodatkowe czynniki uwierzytelniania. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie co naj- mniej dwóch czynników. Rysunek 2.5 pokazuje sposób obsługi sesji przy wykorzystaniu identyfikatora sesji oraz cookie. Rysunek 2.5. Obsługa sesjami 58 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Obsługa sesji Czy pamiętasz, że protokół HTTP jest bezstanowy? Oznacza to, że nie jest on wyposażony w mechanizmy obsługi sesji. Obsługa sesji została dodana do aplikacji internetowych oraz serwerów aplikacji jako sposób pozwalający na zachowanie stanu. Często się jednak zdarza, że programiści sami obsługują zarządzanie stanem. Serwery udostępniają ograniczone mechanizmy obsługi sesji, które zazwyczaj bazują na wy- korzystaniu nagłówków HTTP oraz cookies. Sesje należy jednak traktować jako obiekty chronione, a otrzymanie sesji przez użytkownika powinno być poprzedzone jego uwie- rzytelnieniem. A zatem początek sesji powinien być wyznaczany przez uwierzytelnienie. W rzeczywistości w ogóle nie należy tworzyć sesji, jeśli użytkownik nie został uwierzytelniony. Po przeprowadzeniu uwierzytelnienia system musi zapewnić, że gdy użytkownik ponownie odwiedzi aplikację, zostanie rozpoznany bez konieczności ponownego uwierzytelniania. Nie- stety, większość systemów internetowych wykorzystuje do tego celu cookies. Aplikacja tworzy cookie zawierające identyfikator użytkownika. Identyfikator ten pozwala, by w przyszłości, w momencie nadesłania nowego żądania, zostało ono powiązane z sesją użytkownika. Koniecznie należy zrozumieć i zapamiętać, że po udanym przeprowadzeniu uwie- rzytelniania wykorzystującego dwa czynniki (takie, jak identyfikator użytkownika i hasło) kolejne żądania będą obsługiwane na podstawie tylko jednego czynnika uwierzytel- niania — identyfikatora użytkownika. Należy zauważyć, że ze względu na bezstanowy charakter protokołu HTTP cała komu- nikacja z klientem (bądź przeglądarką) powinna być realizowana przy wykorzystaniu bez- piecznego kanału, takiego jak HTTPS (SSL/TLS). Jest to konieczny warunek zachowania integralności cookie przechowującego identyfikator użytkownika oraz wszystkich przesyłanych danych. Nie pozwalaj na ponowne wizyty starych gości Często systemy uwierzytelniania aplikacji są tworzone w taki sposób, by rozpoznawały użytkowników odwiedzających aplikację po dłuższym czasie. Nie należy jednak wpuszczać użytkownika do aplikacji tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś się do niej zalogował. Jeśli sesja użytkownika wygasła lub jeśli od ostatniej wizyty użytkownika minął dłuższy okres, należy ponownie go uwierzytelnić. Ataki typu cross-site scripting (XSS) Ataki typu cross-site scripting (w skrócie: XSS) wykorzystują słabe punkty aplikacji interne- towych, używając przy tym danych dostarczonych przez atakującego, które w dynamiczny sposób zostają wyświetlone w przeglądarce użytkownika. Dane dostarczane przez napastni- ków przybierają zazwyczaj formę skryptów i są wykonywane w przeglądarce użytkownika. Sposób przeprowadzania ataków typu cross-site scripting z wykorzystaniem odbitych oraz zachowanych danych przedstawiono na rysunku 2.6. Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 59 Rysunek 2.6. Atak typu cross-site scripting Zazwyczaj ataki XSS przybierają jedną z dwóch form: ataku z wykorzystaniem danych za- chowanych lub odbitych. W przypadku ataku z wykorzystaniem danych zachowanych ata- kujący zapisuje swój skrypt na serwerze (na przykład w bazie danych). Później, gdy ofiara odwiedzi witrynę WWW, w dynamiczny sposób wyświetli ona zachowany złośliwy kod, co spowoduje przeprowadzenie ataku. Z kolei atak z wykorzystaniem danych odbitych polega na tym, że atakujący wstawia swój skrypt do zmiennej żądania lub parametru łańcucha zapytania i przekazuje łącze do ofiary. Ataki XSS pozwalają napastnikom także na wyświetlanie w przeglądarce wybranej zawartości HTML, wykonywanie w przeglądarce dowolnych skryptów (napisanych w języku JavaScript lub VB Script) oraz umieszczanie na stronach złośliwego kodu (takiego, jak aplety, kontrolki ActiveX lub Flash). Ataki tego typu mogą powodować niezamierzone ujawnienie danych, doprowadzić do zniszczenia witryny WWW, pozwalać na przechwytywanie sesji, przejmowanie tożsamości i zasobów konta, podszywanie się oraz uniemożliwianie obsługi innych żądań. Jeszcze innym sposobem przeprowadzania ataków XSS jest wykorzystanie serwera WWW oraz jego domyślnych stron i mechanizmów obsługi błędów. Często zdarza się, że serwery WWW oraz serwery aplikacji wyświetlają na stronach informujących o błędach dane przeka- zane w żądaniu. Jeśli atakującemu uda się umieścić kod XSS w żądaniu, a serwer umieści go na stronie informacyjnej i zwróci do użytkownika, to taka strona informacyjna może stać się narzędziem do przeprowadzania ataków. Wiele witryn ma słabe punkty pozwalające na przeprowadzanie ataków XSS. Zapewne dla- tego jest to obecnie najczęściej spotykany typ ataków na aplikacje internetowe. Usterki i słabe punkty pozwalające na stosowanie ataków XSS można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Programiści, którzy próbują filtrować i odrzucać złośliwe części żądania, łatwo mogą przegapić potencjalne ataki, które na przykład wykorzystują nowe sposoby kodowania. 60 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Popularność ataków XSS ma jednak także swoją pozytywną stronę. Otóż powstało wiele na- rzędzi ułatwiających wykrywanie słabych punktów aplikacji, które mogłyby zostać wykorzy- stane do przeprowadzenia ataku. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jakie można zastosować, jest kodowanie wszystkich dynamicznych danych przed ich przesłaniem do przeglądarki. W takim przy- padku cały kod skryptowy zostanie potraktowany jako tekst, a przeglądarka, zamiast go wy- konać, wyświetli go. Przepełnienie bufora Przepełnienie bufora jest zapewne najlepiej znanym problemem występującym we wszelkie- go typu aplikacjach komputerowych. Najczęściej występuje ono w aplikacjach, które samo- dzielnie zarządzają pamięcią oraz zasobami i wykorzystują dane wejściowe, których długość i typ nie zostały sprawdzone. Atak polegający na przepełnieniu bufora został przedstawiony na rysunku 2.7. Rysunek 2.7. Przepełnienie bufora Usterki umożliwiające przeprowadzenie ataków tego typu jest trudno wykryć, gdyż zazwy- czaj występują one wyłącznie w sytuacji, gdy aplikacja znajduje się w ściśle określonym stanie. Na przykład klasyczny scenariusz przeprowadzenia ataku wykorzystującego przepełnienie bufora polega na tym, że atakujący znajduje obszar, w którym aplikacja nie sprawdza długo- ści zapisanych danych. Następnie atakujący umieszcza w nim wartość, której długość prze- kracza wielkość obszaru przydzielonego przez aplikację. W efekcie dane umieszczone na sto- sie wywołań zostają nadpisane przez dane podane przez napastnika, który zyskuje w ten sposób możliwość określenia, gdzie zostanie przekazane sterowanie. W ten sposób atakujący może wykonywać dowolne operacje w systemie, wykorzystując przy tym uprawnienia, jakie miał zaatakowany program. Czasami usterki umożliwiające dokonanie ataku tego typu są ukryte głęboko w kodzie. Zazwyczaj występują one dlatego, że programista dokonał pewnych założeń co do długości danych i z jakiegoś względu zrezygnował z ich weryfikacji. Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 61 Przepełnienie bufora w aplikacjach internetowych Aplikacje internetowe nie są odporne. Atakujący mogą w nich przesyłać „złośliwą” zawar- tość przy wykorzystaniu formularzy, a jeśli aplikacja nie będzie sprawdzać typów i długości odbieranych danych, to także może paść ofiarą ataku typu przepełnienie bufora. Usterki umożliwiające przeprowadzenie ataku tego typu mogą być umiejscowione w samej aplikacji, serwerze WWW bądź serwerze aplikacji. W końcu serwery wykonują oprogramo- wanie pisane przez programistów, którzy zawsze robią jakieś założenia. Może się okazać, że usterka nie jest nawet zlokalizowana w kodzie, do którego ma dostęp twórca aplikacji — może się ona znajdować w którejś z używanych bibliotek lub kompo- nentów. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie typów oraz długości wszystkich odbieranych danych przed ich przekazaniem do innego kodu wykonywanego na serwerze. Usterki związane ze wstawianiem Usterki związane ze wstawianiem występują w sytuacji, gdy aplikacja pobiera niezweryfi- kowane dane wejściowe i zapisuje je w zmiennych, używanych następnie do uzyskania do- stępu i korzystania z innych zasobów systemowych, takich jak bazy danych SQL, polecenia systemowe oraz inne programy. Różne rodzaje ataków polegających na wstawianiu zostały przedstawione na rysunku 2.8. Rysunek 2.8. Różne typy ataków polegających na wstawianiu Ponieważ do zmiennych dodawane są niezweryfikowane dane wejściowe, atakujący może zmienić te dane w dowolny sposób, określając w ten sposób informacje, które zostaną później przekazane do systemu operacyjnego bądź innego programu. Za każdym razem, gdy aplika- cja używa dowolnego zasobu interpretera lub systemu operacyjnego, jest narażona na prze- prowadzenie ataku polegającego na wstawianiu. Szczególnie narażone na takie ataki są funkcje zewnętrzne, takie jak wysyłanie poczty elek- tronicznej lub korzystanie z baz danych przy wykorzystaniu zapytań SQL. Ataki polegające na wstawianiu można wykrywać w prosty sposób. W Internecie można znaleźć wiele skryptów i programów, które robią to automatycznie. 62 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Niewłaściwa obsługa błędów Nawet w przypadku, gdy w naszej aplikacji wydarzy się jakaś awaria, musimy zwrócić uwagę, by nie zdradzić zbyt wielu informacji o używanym środowisku. Każda informacja, jaką zdobędzie napastnik, może zwiększyć możliwość przeprowadzenia pomyślnego ataku. Podczas pracy w środowisku roboczym, przed wdrożeniem aplikacji w środowisku produk- cyjnym, każdy chce wiedzieć, gdzie występują problemy i usterki; dlatego też tworzone są wszelkiego rodzaju dzienniki i kod testujący, ułatwiający wykrywanie problemów. Kiedy jednak kod aplikacji będzie już gotów do umieszczenia w środowisku produkcyjnym, wszelki kod testujący powinien być usunięty. Jeśli programista zapomni usunąć z aplikacji kod testujący, w przeglądarce mogą być wy- świetlane informacje o błędach oraz zrzuty stosu wywołań. Zarówno komunikaty o błędach, jak i zrzuty stosu wywołań mogą dostarczyć napastnikom bardzo cennych informacji. Dzięki nim napastnik może poznać kluczowe szczegóły dotyczące stosowanej infrastruktury: nazwy zmiennych i metod, schemat przepływu danych i tak dalej. Komunikaty o błędach należy skonfigurować w taki sposób, by prezentowały jedynie te in- formacje, które powinny dotrzeć do użytkownika. Większość serwerów WWW oraz serwe- rów aplikacji zawiera grupę domyślnych stron z informacjami o błędach oraz narzędzi po- mocnych przy testowaniu aplikacji. Zarówno te domyślne strony, jak i narzędzia mogą jednak ujawnić szczegółowe informacje o środowisku, w którym aplikacja jest wykonywana. Infor- macje tego typu są nieocenione dla osób przygotowujących ataki. Jeśli użytkownik planujący atak na aplikację uzyska możliwość przeglądania komunikatów o błędach, tworzonych, by ułatwić jej testowanie (takich, jak informacje o wyjątkach i postać stosu wywołań), to będzie mógł wykorzystać te informacje do dokładniejszego wybrania miejsca ataku oraz określenia sposobu, w jaki należy go przeprowadzić. Kolejnym źródłem problemów są sytuacje, w których atakujący jest w stanie doprowadzić do wystąpienia błędu w aplikacji, który pozwoli mu ominąć pewne jej kluczowe mechanizmy (na przykład uwierzytelnianie lub kontrolę dostępu). Sytuacja taka występuje, gdy aplikacja reaguje pozytywnie na wystąpienie problemu. W przypadku implementacji mechanizmów zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie lub kontrola dostępu, znacznie lepszym rozwiąza- niem jest tworzenie kodu, który w razie jakichkolwiek problemów nie będzie zezwalał użyt- kownikowi na dostęp do aplikacji. Wszystkie mechanizmy związane z zabezpieczeniami powinny odmawiać dostępu aż do momentu pomyślnego uwierzytelnienia użytkownika oraz określenia jego uprawnień. Poniższy listing demonstruje, w jaki sposób nieprawidłowo napisany kod obsługi błędów może doprowadzić do błędnego działania mechanizmu uwierzytelniania: authenticated = true; try { if (authenticateUser(user, password) { // użytkownik został uwierzytelniony authenticated = true; } else { // użytkownik nie został uwierzytelniony authenticated = false; } } catch (Exception e) { System.out.print( Błąd uwierzytelniania: + e.message()); } Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych | 63 Jeśli w metodzie authenticateUser() zostanie zgłoszony wyjątek, będzie można kontynu- ować uwierzytelnianie, gdyż sam test określający, czy użytkownik powinien być uwierzytel- niony, czy nie, zostanie pominięty. Bezpiecznie obsługuj sytuacje awaryjne. Jeśli jakiś warunek może doprowadzić do awarii aplikacji lub sprawić, że jakaś jej część nie zostanie wykonana prawidłowo, upewnij się, że domyślny stan, w jakim znajdzie się aplikacja, będzie bezpieczny. Kod obsługi błędów implementowany w mechanizmach związanych z zabezpieczeniami aplikacji powinien być także znacznie bardziej podejrzliwy. To właśnie nim hackerzy będą najbardziej zainteresowani. Ze względu na znaczenie funkcjonalności związanej z uwierzy- telnianiem i kontrolą dostępu można przypuszczać, że napastnicy znacznie częściej będą próbowali wywoływać błędy właśnie w tych, a nie innych fragmentach aplikacji. Z tych sa- mych powodów mechanizmy zabezpieczeń powinny znacznie częściej korzystać z dzienni- ków. W ich przypadku należy rejestrować absolutnie wszystko! Rejestracja błędów w kodzie związanym z zabezpieczeniami aplikacji ma kluczowe znaczenie, jeśli zależy nam na two- rzeniu dobrych i przydatnych dzienników. W końcu po udanym ataku dziennik może być wszystkim, co nam pozostanie. Niebezpieczne mechanizmy przechowywania Aplikacje zazwyczaj muszą przechowywać wrażliwe dane lub informacje. W niektórych przypadkach przechowywane dane (które w danej chwili nie są używane) wymagają dodat- kowego zabezpieczenia. Takie informacje, jak hasła, numery ubezpieczeń społecznych czy kart kredytowych, wymagają takich zabezpieczeń, by nie można ich było wykorzystać, jeśli zo- staną przypadkowo znalezione w systemie. W takich przypadkach najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest użycie szyfrowania. Chociaż mechanizmy kontroli dostępu stały się stosunkowo łatwe do zaimplementowania i użycia, programiści i tak zazwyczaj popełniają błędy podczas stosowania ich w aplikacjach internetowych. Programiści mogą przeceniać poziom ochrony, jaki zapewnia szyfrowanie, i nie przykładać odpowiedniej wagi do wykorzystania innych mechanizmów zabezpieczeń. OWASP wskazuje często popełniane błędy: • całkowitą rezygnację z szyfrowania krytycznych danych; • zastosowanie niewłaściwych sposobów przechowywania kluczy, certyfikatów i haseł; • niewłaściwą konfigurację; • zastosowanie niewłaściwych sposobów przechowywania tajnych danych w pamięci; • słabe generatory liczb pseudolosowych; • niewłaściwy dobór algorytmów; • próby wymyślania nowych algorytmów szyfrujących; • rezygnację z implementacji mechanizmów zmiany kluczy szyfrujących oraz innych wy- maganych procedur pielęgnacyjnych. 64 | Rozdział 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Jeśli zastosowane mechanizmy szyfrowania zostaną przełamane, bezpieczeństwo danych bę- dzie zagrożone. Dlatego też poprawna konfiguracja oraz efektywne zarządzanie mechani- zmami szyfrowania mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa aplikacji. Odmowa działania aplikacji Czasami nie mamy kontroli nad niektórymi zdarzeniami. Doskonale sobie radzimy. Prowa- dzimy fantastyczną, nową witrynę WWW. Jest ona na tyle interesująca, że ktoś zamieścił in- formację o niej w popularnym serwisie agregującym, takim jak Digg. I nagle BUM! Nasz niewielki serwer umieszczony w piwnicy zawiesza się z powodu nawału żądań od osób ze wszystkich stron świata, które nagle chcą obejrzeć naszą witrynę. Innym razem jakiś napastnik może znaleźć sposób na to, by aplikacja korzystała z coraz to większej ilości zasobów systemowych — pamięci, dysku itp. — i zużywała
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: