Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 005794 21750732 na godz. na dobę w sumie
Ajax. Ćwiczenia - książka
Ajax. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0686-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ajax to nowe podejście do tworzenia witryn internetowych bazujące na różnorodnych technologiach, takich jak HTML i JavaScript, obiekty XMLHttpRequest, style CSS, model DOM czy XML. Charakterystyczne dla stron budowanych zgodnie z tym podejściem jest to, że nie wymagają one przeładowywania. Dzięki temu, że przesyłane są tylko niezbędne dane, takie witryny internetowe działają w sposób zbliżony do standardowych aplikacji. Daje to wiele nowych możliwości, dlatego Ajax zasłużenie szybko zyskał dużą popularność.

'Ajax. Ćwiczenia' to zbiór praktycznych ćwiczeń pokazujących, jak za pomocą technologii związanych z Ajaksem oraz języka PHP wykonywać operacje pozwalające tworzyć bardziej reaktywne witryny. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się między innymi wysyłać i pobierać dane za pomocą obiektów XMLHttpRequest oraz dynamicznie aktualizować strony. Dowiesz się, w jaki sposób Ajax współpracuje ze skryptami PHP oraz jak obsługiwać dane XML. Poznasz także wiele różnych technik pozwalających na efektywne przesyłanie informacji między serwerem a przeglądarką w synchroniczny i asynchroniczny sposób. Dzięki lekturze tej książki nauczysz się tworzyć bogatsze i bardziej reaktywne witryny internetowe.

Tchnij więcej życia w swoje witryny internetowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Ajax. Æwiczenia Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0686-6 Format: A5, stron: 168 Przyk³ady na ftp: 32 kB Ajax to nowe podejœcie do tworzenia witryn internetowych bazuj¹ce na ró¿norodnych technologiach, takich jak HTML i JavaScript, obiekty XMLHttpRequest, style CSS, model DOM czy XML. Charakterystyczne dla stron budowanych zgodnie z tym podejœciem jest to, ¿e nie wymagaj¹ one prze³adowywania. Dziêki temu, ¿e przesy³ane s¹ tylko niezbêdne dane, takie witryny internetowe dzia³aj¹ w sposób zbli¿ony do standardowych aplikacji. Daje to wiele nowych mo¿liwoœci, dlatego Ajax zas³u¿enie szybko zyska³ du¿¹ popularnoœæ. „Ajax. Æwiczenia” to zbiór praktycznych æwiczeñ pokazuj¹cych, jak za pomoc¹ technologii zwi¹zanych z Ajaksem oraz jêzyka PHP wykonywaæ operacje pozwalaj¹ce tworzyæ bardziej reaktywne witryny. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê miêdzy innymi wysy³aæ i pobieraæ dane za pomoc¹ obiektów XMLHttpRequest oraz dynamicznie aktualizowaæ strony. Dowiesz siê, w jaki sposób Ajax wspó³pracuje ze skryptami PHP oraz jak obs³ugiwaæ dane XML. Poznasz tak¿e wiele ró¿nych technik pozwalaj¹cych na efektywne przesy³anie informacji miêdzy serwerem a przegl¹dark¹ w synchroniczny i asynchroniczny sposób. Dziêki lekturze tej ksi¹¿ki nauczysz siê tworzyæ bogatsze i bardziej reaktywne witryny internetowe. (cid:129) Przesy³anie danych za pomoc¹ obiektów XMLHttpRequest (cid:129) Wspó³praca Ajaksa z PHP (cid:129) Obs³uga danych XML (cid:129) Przesy³anie danych w ró¿nych formatach (cid:129) Generowanie kodu po stronie serwera (cid:129) Obiekty JSON Tchnij wiêcej ¿ycia w swoje witryny internetowe Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy Pierwsze kroki z AJAX-em Obiekt XMLHttpRequest Właściwości i metody obiektu XMLHttpRequest Wysyłanie żądania do serwera Przesyłanie danych między przeglądarką a serwerem Transmisja synchroniczna Inne sposoby tworzenia obiektu XMLHttpRequest Rozdział 2. Kolejne kroki z AJAX-em Pobieranie danych z różnych plików Co nieco o obrazach Dynamiczne zmiany na stronie Rozdział 3. AJAX i skrypty serwera (PHP) AJAX i PHP Wysyłanie danych do serwera metodą GET Wysyłanie danych do serwera metodą POST AJAX i PHP w praktyce 5 9 9 12 17 21 23 31 33 39 39 45 53 59 59 67 79 87 4 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia Rozdział 4. AJAX i XML Krótko o XML Reprezentacja dokumentów XML Odbieranie danych XML Dynamiczne listy wyboru AJAX, XML i PHP Rozdział 5. Równoległa obsługa wielu żądań Problemy z równoległą obsługą żądań Użycie kilku obiektów XMLHttpRequest Wykorzystanie funkcji wewnętrznych Rozdział 6. Kiedy serwer odpowiada kodem Serwer wysyła kod Obiekty w standardzie JSON 105 105 107 110 120 126 133 133 140 143 147 147 157 4 AJAX i XML Krótko o XML Skrót AJAX oznacza Asynchronous Javascript and XML — z samej nazwy wynika więc, że technika ta jest związana z językiem XML. Co prawda, jak pokazały poprzednie rozdziały, stosowanie XML-a wcale nie jest konieczne do tworzenia aplikacji AJAX-a, warto jednak wiedzieć, jak wygląda współpraca między XML-em i AJAX-em oraz jak się tworzy, pobiera i przetwarza tego typu dane. Takim właśnie zagadnieniom po- święcony jest czwarty rozdział. XML to EXtensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znacz- ników. Jest to rozwijany przez organizację W3C (http://www.w3.org) niezależny od platformy systemowej język opisu danych. Faktycznie XML służy do wyprowadzania innych języków, tzw. aplikacji XML. Pozwala na definiowanie struktury danych, struktury dokumentów, zupełnie niezależnej od sposobu ich prezentacji, jak jest np. w HTML. Nie ma w nim też narzuconego z góry zestawu znaczników. I to jest jego największa siła. Dzięki tym cechom umożliwia łatwą wymianę danych oraz bezproblemowe ich przetwarzanie. Dokument XML składa się z nagłówka oraz zbioru znaczników defi- niujących elementy dokumentu. Każdy element musi mieć znacznik otwierający i zamykający, np.: 106 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia element1 dane /element1 chyba że jest elementem pustym (czyli niezawierającym danych). W tym ostatnim przypadku znacznik będzie miał postać: znacznik / W nagłówku należy natomiast określić wersję języka. W dalszych ćwi- czeniach będziemy stosować nagłówek w postaci: ?xml version= 1.0 ? Elementy dokumentu XML mogą być zagnieżdżane (podobnie jak znacz- niki HTML), np.: element1 element2 dane /element2 /element1 Mogą także posiadać atrybuty, choć w niniejszej publikacji nie bę- dziemy ich stosować. Jak może wyglądać prosty dokument XML? Na przykład następująco: ?xml version= 1.0 ? dokument To jest pierwszy dokument! /dokument Mamy tu znacznik otwierający dokument i zamykający /dokument . Te znaczniki definiują element XML o nazwie dokument, natomiast tekst znajdujący się między nimi to zawartość tego elementu. Przy czym dokument bynajmniej nie jest predefiniowanym elementem języka — jest to nasz własny znacznik, który sobie wymyśliliśmy. Równie dobrze można go nazwać np. napis: ?xml version= 1.0 ? napis To jest pierwszy dokument! /napis Te wiadomości wystarczą już do wykonania ćwiczeń znajdujących się na kolejnych stronach. Rozdział 4. • AJAX i XML 107 Reprezentacja dokumentów XML W poprzednich rozdziałach zaprezentowano wiele ćwiczeń pokazują- cych, w jaki sposób odbierać dane tekstowe za pomocą obiektu XMLHttp- Request. Dane te były zarówno statyczne, jak i generowane dynamicz- nie, jednak dostęp do nich zawsze był uzyskiwany przez odwołanie się do właściwości responseText. Jeśli zajrzymy teraz do tabeli 1.1 z roz- działu 1., znajdziemy w niej również właściwość responseXML. Właśnie ona zawiera dane w formacie XML, o ile oczywiście w takiej formie zostały przesłane z serwera. W rzeczywistości właściwość ta zawiera obiekt posiadający właściwości pozwalające na dostęp do danych za- wartych w pobranym dokumencie XML. Typowe właściwości zostały przedstawione w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Właściwości pozwalające na dostęp do struktury dokumentu XML Nazwa attributes childNodes Opis Atrybuty węzła Tablica węzłów potomnych documentElement Główny element dokumentu firstChild lastChild localName name nextSibling nodeName nodeType nodeValue Pierwszy węzeł potomny Ostatni węzeł potomny Lokalna nazwa węzła Nazwa węzła Kolejny węzeł sąsiadujący Nazwa węzła Typ węzła Wartość węzła previousSibling Poprzedni węzeł sąsiadujący Aby zrozumieć znacznie tych właściwości, trzeba wiedzieć, że doku- ment XML w obiekcie wskazanym przez właściwość responseXML jest traktowany jako struktura drzewiasta, w której poszczególne elementy dokumentu są węzłami. Załóżmy, że mamy do dyspozycji dokument XML w postaci: 108 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia ?xml version= 1.0 ? osoba imie Jan /imie nazwisko Kowalski /nazwisko /osoba Będzie on reprezentowany jako struktura widoczna na rysunku 4.1. Rysunek 4.1. Drzewiasta struktura dokumentu XML Jak widać, taki dokument posiada węzeł (ang. node) odpowiadający elementowi osoba , zaś węzeł ten posiada dwa podwęzły (ang. sub- nodes), czyli węzły potomne (ang. child nodes): imie i nazwisko . Każdy z węzłów potomnych posiada dodatkowo podwęzeł przecho- wujący tekstowe dane zdefiniowane w elementach imie i nazwisko . Wynika z tego, że: (cid:84) węzeł osoba jest węzłem głównym, (cid:84) właściwość firstChild węzła osoba to węzeł imie , (cid:84) właściwość lastChild węzła osoba to węzeł nazwisko , (cid:84) właściwość firstChild węzła imie to węzeł tekstowy zawierający ciąg znaków Jan, (cid:84) właściwość firstChild węzła nazwisko to węzeł tekstowy zawierający ciąg znaków Kowalski, (cid:84) właściwość nextSibling węzła imie to węzeł nazwisko , (cid:84) właściwość previousSibling węzła nazwisko to węzeł imie (cid:84) itd. Tak więc, jeśli odbierzemy dane i dokonamy przypisania: var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; to aby dostać się do węzła osoba , napiszemy: xml.documentElement Rozdział 4. • AJAX i XML 109 Aby dostać się do węzła imie , wpiszemy: xml.documentElement.firstChild bowiem węzeł imie jest pierwszym węzłem potomnym (firstChild) węzła osoba . Aby dostać się do węzła nazwisko , napiszemy: xml.documentElement.lastChild bowiem węzeł nazwisko jest ostatnim węzłem potomnym (lastChild) węzła osoba . Aby dostać się do węzła tekstowego zawierającego imię, napiszemy: xml.documentElement.firstChild.firstChild bowiem węzeł ten jest pierwszym (i zarazem jedynym) węzłem po- tomnym węzła imie . Można by przytoczyć jeszcze kilka innych konstrukcji (np. wykorzy- stujących węzły sąsiadujące), nie ma chyba jednak takiej potrzeby — zasady dostępu z pewnością są już jasne. Niestety powyższy opis sprawdzi się w pełni tylko w przypadku prze- glądarki Internet Explorer. Przeglądarki oparte na module Gecko (np. Firefox), ale również np. Opera nieco inaczej interpretują dane XML. Otóż białe znaki (a więc znaki końca linii, tabulacji, spacje itp.) znaj- dujące się w treści dokumentu pomiędzy znacznikami są traktowane jako węzły tekstowe. Stąd przedstawiony wyżej dokument — jako obiekt XML w przeglądarce — będzie miał postać przedstawioną na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Struktura dokumentu XML w przeglądarkach Firefox, Opera itp. Tak więc w tym przypadku węzeł osoba również jest węzłem głów- nym, ale pierwszym węzłem potomnym jest węzeł tekstowy zawiera- jący znak końca linii i spacje. Dopiero pierwszym sąsiadem tego węzła jest węzeł imie . Jeśli zatem odbierzemy dane i dokonamy przypisania: var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; 110 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia to aby dostać się do węzła osoba , napiszemy: xml.documentElement Aby dostać się do węzła imie , wpiszemy: xml.documentElement.firstChild.nextSibling bowiem węzeł imie jest kolejnym węzłem sąsiadującym (nextSibling) z pierwszym węzłem potomnym (firstChild) węzła osoba . Aby dostać się do węzła nazwisko , napiszemy: xml.documentElement.lastChild.previousSibling bowiem węzeł nazwisko jest przedostatnim węzłem potomnym (czyli wcześniejszym węzłem sąsiadującym ostatniego węzła potomnego) węzła osoba . Aby dostać się do węzła tekstowego zawierającego imię, napiszemy: xml.documentElement.firstChild.nextSibling.firstChild bowiem węzeł ten jest pierwszym (i zarazem jedynym) węzłem po- tomnym węzła imie . Jak widać, czasami niezbędne może okazać się pisanie dwóch wersji kodu, obsługujących dwa przedstawione sposoby reprezentacji danych. Jednak w wielu przypadkach uda nam się obejść te ograniczenia i utwo- rzyć kod działający poprawnie w obu rodzajach przeglądarek. Pomoc- na może być w tym właściwość nodeType każdego węzła, pozwalająca określić jego typ. Typy węzłów i odpowiadające im wartości zostały przedstawione w tabeli 4.2. Ich znajomość przyda się przy wykonywa- niu jednego z ćwiczeń przedstawionych w kolejnym podrozdziale. Odbieranie danych XML Dwa poprzednie podrozdziały zawierały wiele informacji na temat XML-a i sposobu reprezentacji dokumentów tego typu w przeglądarkach. Czas wykorzystać tę wiedzę i wykonać pierwszy przykład, który pokaże, jak za pomocą AJAX-a pobrać dane znajdujące się w pliku tekstowym zawierającym dokument XML oraz wyświetlić je na ekranie przeglądarki. Rozdział 4. • AJAX i XML 111 Tabela 4.2. Typy węzłów dokumentu XML Wartość Typ węzła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Element Atrybut Węzeł tekstowy Sekcja CDATA Referencja do encji Węzeł encji Instrukcje przetwarzania XML Komentarz XML Węzeł dokumentu XML Definicja typu dokumentu Część dokumentu XML Notacja XML Ć W I C Z E N I E 4.1 Pobieranie danych XML Napisz skrypt pobierający z serwera dane w formacie XML i wyświe- tlający je na ekranie. Najpierw należy przygotować plik w formacie XML. Będzie on miał bardzo prostą postać: ?xml version= 1.0 ? imie Anna /imie Cała zawartość takiego dokumentu to jeden element (określony przez znacznik imie ) zawierający dane o imieniu Anna. Przedstawioną treść należy zapisać w pliku index.xml. Jak pobrać w tle i przetworzyć takie dane, pokazuje skrypt widoczny na poniższym listingu: 112 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Ajax /title script type= text/javascript var XMLHttpRequestObject = false; if(window.XMLHttpRequest){ XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest(); } else if(window.ActiveXObject){ XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ); } function pobierzDane(dest) { if(XMLHttpRequestObject){ var div = document.getElementById(dest); var url = http://localhost/index.xml ; XMLHttpRequestObject.open( GET , url); XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() { if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 XMLHttpRequestObject.status == 200){ var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; var imie = xml.documentElement.firstChild.nodeValue; var str = Imię odczytane z dokumentu XML to: + imie; div.innerHTML = str; } } XMLHttpRequestObject.send(null); } } /script /head body input type= button value= Kliknij tu onclick= pobierzDane( dataDiv ); / hr /div div id= dataDiv Ten tekst zostanie zmieniony. /div /body /html Rozdział 4. • AJAX i XML 113 Na stronie znajduje się przycisk, któremu została przypisana procedura obsługi zdarzenia onclick w postaci funkcji pobierzDane oraz warstwa o identyfikatorze dataDiv służąca do wyświetlania danych. Funkcja pobierzDane przyjmuje jeden argument określający identyfikator war- stwy, na której mają pojawić się wyniki jej działania. W jej wnętrzu na początku wykonywane są typowe operacje niezbędne do transmisji i przetwarzania danych, czyli pobranie obiektu warstwy wskazywanej przez argument dest: var div = document.getElementById(dest); podanie adresu wskazującego plik XML, który ma zostać pobrany: var url = http://localhost/index.xml ; oraz zainicjowanie żądania za pomocą metody open: XMLHttpRequestObject.open( GET , url); Dane tradycyjnie odczytywane są za pomocą funkcji anonimowej przy- pisanej właściwości onreadystatechange obiektu XMLHttpRequestObject. W przeciwieństwie jednak do przykładów prezentowanych we wcze- śniejszych rozdziałach, odczyt następuje przez odwołanie się do wła- ściwości responseXML: var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; Po wykonaniu takiej instrukcji zmienna xml będzie zawierała obiekt odzwierciedlający strukturę dokumentu XML. Ponieważ nasz dokument ma bardzo prostą strukturę, gdzie elementem głównym jest znacznik imie , to dostęp do tego znacznika osiągamy przez odwołanie się do właściwości documentElement, natomiast dostęp do węzła tekstowego zawierającego imię — przez odwołanie się do właściwości firstChild. nodeValue. Jest to realizowanie przez instrukcję: var imie = xml.documentElement.firstChild.nodeValue; Odczytana wartość węzła tekstowego jest następnie wykorzystywana do skonstruowania napisu, który pojawi się na stronie. Jest on zapi- sywany w zmiennej str: var str = Imię odczytane z dokumentu XML to: + imie; Z kolei wartość zmiennej str jest przypisywana właściwości in- nerHTML warstwy wskazywanej przez obiekt div: div.innerHTML = str; Ostatecznie po kliknięciu przycisku zobaczmy widok przedstawiony na rysunku 4.3. 114 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 4.3. Dane pobrane z dokumentu XML zostały wyświetlone na stronie Ćwiczenie 4.1 pokazało, w jaki sposób odebrać dane w formacie XML i wyświetlić je na witrynie. Struktura dokumentu była jednak bardzo prosta, nie występowały więc żadne problemy związane z różnymi spo- sobami reprezentacji danych stosowanych w przeglądarkach, a opisa- nych w poprzednim podrozdziale. Spróbujmy zatem poprawnie prze- tworzyć nieco bardziej złożony dokument zawierający zagnieżdżone znaczniki. Ć W I C Z E N I E 4.2 Przetwarzanie dokumentu XML Napisz skrypt przetwarzający dane z dokumentu XML zawierającego kilka zagnieżdżonych znaczników. Dokument XML, który wykorzystamy w tym ćwiczeniu (należy go za- pisać w pliku index.xml), będzie miał postać: ?xml version= 1.0 ? imiona imie Anna /imie imie Magdalena /imie imie Jolanta /imie /imiona Nie jest on bardzo skomplikowany, jest to jednak struktura drzewiasta, bardziej złożona niż w poprzednim ćwiczeniu. Widzimy, że elementem głównym jest znacznik imiona . Wewnątrz niego za pomocą znaczni- ków imie zostały zdefiniowane trzy kolejne elementy, a każdy z tych elementów zawiera dane tekstowe. Możemy być zatem pewni, że Inter- Rozdział 4. • AJAX i XML 115 net Explorer zinterpretuje te dane inaczej niż Firefox czy Opera. Pierw- szym pomysłem, który się nasuwa, jest rozpoznanie typu przeglądarki (co i tak wykonujemy podczas tworzenia obiektu XMLHttpRequest) oraz napisanie dwóch różnych wersji kodu. W tym przypadku nie musimy jednak tak postępować. Zamiast tego wystarczy bowiem odpowiednio wykorzystać właściwości childNodes i nodeType, tak jak zostało to wyko- nane w poniższym skrypcie: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Ajax /title script type= text/javascript var XMLHttpRequestObject = false; if(window.XMLHttpRequest){ XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest(); } else if(window.ActiveXObject){ XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ); } function przetwarzajXML(xml, dest) { var div = document.getElementById(dest); var imiona = xml.documentElement.childNodes; var str = Imiona odczytane z danych XML: br / ; for(var i = 0; i imiona.length; i++){ if(imiona[i].nodeType == 1){ str += imiona[i].firstChild.nodeValue + br / ; } } div.innerHTML = str; } function pobierzDane(dest) { if(XMLHttpRequestObject){ var url = http://localhost/index.xml ; XMLHttpRequestObject.open( GET , url); XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() { if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 XMLHttpRequestObject.status == 200){ var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; 116 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia przetwarzajXML(xml, dest); } } XMLHttpRequestObject.send(null); } } /script /head body input type= button value= Kliknij tu onclick= pobierzDane( dataDiv ); / hr /div div id= dataDiv Ten tekst zostanie zmieniony. /div /body /html Przycisk oraz warstwa z danymi zostały zdefiniowane w taki sam spo- sób jak w poprzednim ćwiczeniu. Funkcja pobierzDane ma również po- dobną strukturę. Pewnym zmianom uległa natomiast funkcja ano- nimowa przypisana właściwości onreadystatechange obiektu XMLHttp- RequestObject. Najpierw pobiera ona obiekt XML będący reprezentacją danych przesłanych z serwera: var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; a następnie przekazuje go w postaci argumentu funkcji przetwarzajXML zajmującej się przetwarzaniem i interpretacją danych: przetwarzajXML(xml, dest); Drugim argumentem jest identyfikator warstwy, na której ma się po- jawić tekst wynikowy. Funkcja przetwarzajXML najpierw pobiera obiekt warstwy (i przypisuje go zmiennej div): var div = document.getElementById(dest); a następnie tablicę zawierającą węzły potomne węzła głównego (jest ona zapisana we właściwości childNodes): var imiona = xml.documentElement.childNodes; Ponieważ węzłem głównym jest w tym przypadku imiona , tablica ta będzie zawierała elementy zdefiniowane za pomocą znaczników imie oraz — w przypadku przeglądarek innych niż Internet Explorer — węzły tekstowe. Pozostaje więc znaleźć sposób na odróżnienie ich Rozdział 4. • AJAX i XML 117 od siebie i pobranie danych tylko węzłów typu imie . Ta czynność wykonywana jest w pętli for: for(var i = 0; i imiona.length; i++){ Przechodzi ona wszystkie elementy tablicy imiona, począwszy od ele- mentu pierwszego, o indeksie 0, aż do ostatniego, o indeksie imiona. length – 1 (o jeden mniejszym niż całkowity rozmiar tablicy zapisany we właściwości lenght). We wnętrzu pętli za pomocą instrukcji warunkowej if sprawdzany jest typ węzła zapisany we właściwości nodeType każdego z nich. W przy- padku naszego dokumentu będziemy mieli do czynienia z dwoma typami węzłów: (cid:84) typem 1 — definiującym element XML (czyli określonym za pomocą znaczników imie ), (cid:84) typem 3 — tekstowym. Tak więc odwołanie do imion ma sens tylko wtedy, kiedy aktualnie przetwarzany węzeł ma typ równy 1: if(imiona[i].nodeType == 1){ W takim przypadku, ponieważ mamy wtedy do czynienia z elementem imie , trzeba się odwołać do pierwszego (i jedynego) węzła potom- nego zawierającego dane konkretnego imienia. Dane te są dopisywane do zmiennej str: str += imiona[i].firstChild.nodeValue + br / ; Dzięki temu po zakończeniu pętli mogą być one wyświetlone na dol- nej warstwie, tak jak jest to widoczne na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Imiona odczytane z dokumentu XML 118 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia Oprócz przedstawionego wyżej sposobu pobierania danych, niezależ- nego do przeglądarki, jaka jest do tego wykorzystywana, istnieje także inny. Otóż zamiast przeglądać „ręcznie” strukturę dokumentu, moż- na wykorzystać metodę getElementsByTagName, która pobierze wszyst- kie węzły o zadanej nazwie i zwróci je w postaci tablicy. Wystarczy więc wywołać ją na rzecz obiektu odzwierciedlającego strukturę do- kumentu (zapisanego we właściwości responseXML), aby otrzymać dane poszukiwanych węzłów bez konieczności sprawdzania ich typów. Jak to zrobić, pokaże kolejne ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 4.3. Użycie metody getElementsByTagName Zmodyfikuj kod ćwiczenia 4.2, tak aby do przetwarzania danych zo- stała użyta metoda getElementsByTagName. Treść dokumentu XML pozostanie taka sama jak w poprzednim ćwi- czeniu, natomiast kod skryptu będzie miał następującą postać: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 title Ajax /title script type= text/javascript var XMLHttpRequestObject = false; if(window.XMLHttpRequest){ XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest(); } else if(window.ActiveXObject){ XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ); } function przetwarzajXML(xml, dest) { var div = document.getElementById(dest); var imiona = xml.getElementsByTagName( imie ); var str = Imiona odczytane z danych XML: br / ; for(var i = 0; i imiona.length; i++){ var imie = imiona[i].firstChild.nodeValue; str += imie + br / ; } div.innerHTML = str; } Rozdział 4. • AJAX i XML 119 function pobierzDane(dest) { if(XMLHttpRequestObject){ var url = http://localhost/index.xml ; XMLHttpRequestObject.open( GET , url); XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() { if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 XMLHttpRequestObject.status == 200){ var xml = XMLHttpRequestObject.responseXML; przetwarzajXML(xml, dest); } } XMLHttpRequestObject.send(null); } } /script /head body input type= button value= Kliknij tu onclick= pobierzDane( dataDiv ); / hr /div div id= dataDiv Ten tekst zostanie zmieniony. /div /body /html Ogólna struktura skryptu jest taka sama jak w ćwiczeniu 4.2, zmianie uległa jednak treść funkcji przetwarzajXML. Po pobraniu obiektu warstwy docelowej o identyfikatorze wskazywanym przez argument dest: var div = document.getElementById(dest); następuje wywołanie metody getElementsByTagName operującej na obiekcie dokumentu XML: var imiona = xml.getElementsByTagName( imie ); Argumentem wywołania tej metody jest ciąg znaków określający, jakie elementy (węzły) dokumentu chcemy pobrać (w tym przypadku są to elementy zdefiniowane przez znaczniki imie ), natomiast wynikiem działania jest tablica węzłów. Ta tablica przypisywana jest zmiennej imiona. Odczytanie imion odbywa się w pętli for, która przebiega wszystkie elementy tablicy: for(var i = 0; i imiona.length; i++){ 120 Ajax(cid:31)• Ćwiczenia Ponieważ w każdej komórce znajduje się jeden węzeł zdefiniowany za pomocą znacznika imie , to dane dotyczące imienia odnajdziemy w pierwszym węźle potomnym, czyli we właściwości firstChild.node- Value: var imie = imiona[i].firstChild.nodeValue; Każde odczytane imię jest zapisywane w zmiennej pomocniczej imie, która następnie wykorzystywana jest przy tworzeniu ciągu zapisywa- nego w zmiennej str: str += imie + br / ; który po zakończeniu pętli zostanie wyświetlony na warstwie do- celowej: div.innerHTML = str; Dynamiczne listy wyboru Skoro wiemy już, w jaki sposób pobierać i przetwarzać dane XML, mo- żemy wykonać ćwiczenie wykorzystujące tę technikę do budowania dynamicznych list wyboru. Listy takie są standardowo tworzone za pomocą znacznika select , a wszystkie zawarte w nich opcje umiesz- czane są w pliku HTML za pomocą serii znaczników option . Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby opcje zostały zapisane w pliku XML i były pobierane w tle dopiero na żądanie użytkownika. Taki efekt reali- zowany jest w ćwiczeniu 4.4. Do wykonania tego ćwiczenia niezbędna jest znajomość dynamicznego tworzenia opcji w listach rozwijalnych. Na szczęście nie jest to skomplikowane. Każda lista ma właściwość options zawierającą dostępne na niej opcje. Zakładając więc, że obiekt listy jest zawarty w zmiennej lista, do pierwszej (o indeksie 0) pozycji listy odwołamy się, pisząc: lista. options[0], do drugiej — lista.options[1] itd. Tablica options posiada z kolei właściwość length, która zawiera całkowitą liczbę opcji. Co waż- ne, przypisanie tej właściwości wartości 0: lista.options.length = 0; spowoduje usunięcie wszystkich pozycji z listy. Jeśli chcemy dodać nową pozycję do listy, należy utworzyć obiekt typu Option i przypisać go tej pozycji. Schematyczne wywołanie konstruktora ma postać:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: