Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 005946 22759425 na godz. na dobę w sumie
Ajax dla twórców aplikacji internetowych - książka
Ajax dla twórców aplikacji internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0959-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprojektuj i stwórz nowatorskie aplikacje WWW

Chcesz, aby tworzone przez Ciebie aplikacje WWW stały się wygodniejsze w użytkowaniu i przypominały programy, z których korzystasz codziennie? Wykorzystaj możliwości, jakie oferuje technologia Ajax -- połączenie języka JavaScript i potęgi znaczników XML. Dzięki Ajaksowi stworzysz aplikacje internetowe pozbawione podstawowej wady, która często była przeszkodą w ich użytkowaniu -- konieczności przeładowywania stron. Ajax pozwala na pobieranie danych w tle, lecz nie jest to jedyna jego zaleta -- za jego pomocą można również weryfikować poprawność danych wprowadzanych przez użytkowników, tworzyć elementy graficzne generowane w czasie rzeczywistym i wprowadzać do aplikacji wiele użytecznych elementów.

'Ajax dla twórców aplikacji internetowych' to podręcznik, dzięki któremu poznasz praktyczne aspekty tej technologii i zasady wykorzystywania jej w projektach. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak działają witryny WWW zrealizowane za pomocą Ajaksa. Nauczysz się wykorzystywać język JavaScript do tworzenia mechanizmów Ajax oraz komponentów, które będziesz mógł stosować w różnych aplikacjach internetowych. Przeczytasz także o komunikacji z bazami danych, zabezpieczaniu aplikacji i obsłudze błędów.

Wykorzystaj technologię Ajax
i stwórz aplikacje, które będą wzorem dla innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax dla twórców aplikacji internetowych Autor: Kris Hadlock T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-0959-8 Tytu³ orygina³u: Ajax for Web Application Developers Format: B5, stron: 256 Zaprojektuj i stwórz nowatorskie aplikacje WWW (cid:129) Poznaj technologiê Ajax (cid:129) Wykorzystaj wzorce projektowe (cid:129) Zoptymalizuj komunikacjê z baz¹ danych Chcesz, aby tworzone przez Ciebie aplikacje WWW sta³y siê wygodniejsze w u¿ytkowaniu i przypomina³y programy, z których korzystasz codziennie? Wykorzystaj mo¿liwoœci, jakie oferuje technologia Ajax — po³¹czenie jêzyka JavaScript i potêgi znaczników XML. Dziêki Ajaksowi stworzysz aplikacje internetowe pozbawione podstawowej wady, która czêsto by³a przeszkod¹ w ich u¿ytkowaniu — koniecznoœci prze³adowywania stron. Ajax pozwala na pobieranie danych w tle, lecz nie jest to jedyna jego zaleta — za jego pomoc¹ mo¿na równie¿ weryfikowaæ poprawnoœæ danych wprowadzanych przez u¿ytkowników, tworzyæ elementy graficzne generowane w czasie rzeczywistym i wprowadzaæ do aplikacji wiele u¿ytecznych elementów. „Ajax dla twórców aplikacji internetowych” to podrêcznik, dziêki któremu poznasz praktyczne aspekty tej technologii i zasady wykorzystywania jej w projektach. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, jak dzia³aj¹ witryny WWW zrealizowane za pomoc¹ Ajaksa. Nauczysz siê wykorzystywaæ jêzyk JavaScript do tworzenia mechanizmów Ajax oraz komponentów, które bêdziesz móg³ stosowaæ w ró¿nych aplikacjach internetowych. Przeczytasz tak¿e o komunikacji z bazami danych, zabezpieczaniu aplikacji i obs³udze b³êdów. (cid:129) Zasada dzia³ania aplikacji Ajax (cid:129) Formatowanie danych za pomoc¹ XHTML i CSS (cid:129) Tworzenie mechanizmów Ajax za pomoc¹ jêzyka JavaScript (cid:129) Wykrywanie i usuwanie b³êdów z kodu JavaScript (cid:129) Budowanie w³asnych komponentów w technologii Ajax (cid:129) Stosowanie wzorców projektowych w aplikacjach Ajax (cid:129) Po³¹czenia z baz¹ danych z poziomu PHP, ASP.NET i ColdFusion (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji internetowych Wykorzystaj technologiê Ajax i stwórz aplikacje, które bêd¹ wzorem dla innych Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ...................................................................................... 9 Przedmowa ................................................................................. 11 2 3 I Podstawy .................................................................. 13 1 Wprowadzenie do technologii Ajax ........................................... 15 Obiektowy model dokumentu XML 16 Zestawienie korzyści 16 Żądanie ....................................................................................... 19 19 XMLHttpRequest od podszewki 23 Tworzenie obiektu Asynchroniczny transfer danych 24 26 Stan gotowości Kody stanu i nagłówki HTTP 27 Odpowiedź .................................................................................. 31 XML 31 39 JSON 4 Wizualizacja odpowiedzi za pomocą XHTML-a i CSS .............. 45 45 48 XHTML CSS II Tworzenie i używanie silnika w języku JavaScript .. 51 Obiektowy JavaScript ................................................................. 53 5 54 Sposoby podejścia obiektowego 56 Konstruktory obiektów Prototypy 60 Tworzenie silnika ....................................................................... 67 67 Tworzenie własnego interfejsu Ajax Obiekt AjaxUpdater 71 6 6 Ajax dla twórców aplikacji internetowych 7 8 9 Korzystanie z silnika .................................................................. 73 73 Początek pracy 74 Realizacja żądania Metody i właściwości silnika 75 Usuwanie błędów ....................................................................... 77 77 Zdarzenie JavaScriptu onerror 79 responseText 79 IE Developer Toolbar Safari Enhancer 82 FireBug 84 Rozbudowa silnika ..................................................................... 93 93 Obiekt Utilities Obsługa kodów statusu za pomocą obiektu HTTP 99 III Tworzenie komponentów Struktura danych Obsługa odpowiedzi Wizualizacja w interfejsie graficznym Początki Tworzenie obiektu Accordion Funkcjonalność paneli i wyświetlanie danych nadających się do ponownego użycia .................... 107 10 Akordeon .................................................................................. 109 109 112 115 11 Widok drzewa .......................................................................... 119 119 121 122 12 Weryfikacja danych po stronie klienta .................................... 129 Wstęp 129 Tworzenie obiektu weryfikatora 131 Strona serwera 136 Siatka danych ........................................................................... 143 143 Wstęp Tworzenie obiektu siatki danych 144 148 Wyświetlanie danych 13 Wzorzec Singleton w skrócie Tworzenie obiektów z użyciem wzorca Singleton Używanie obiektu Singleton IV Wzorce Ajax ........................................................... 155 14 Wzorzec Singleton .................................................................... 157 157 158 161 15 Model View Controller ............................................................. 163 163 165 166 Podstawy wzorca MVC Tworzenie wzorca Korzystanie z wzorca MVC Spis treści 7 Wprowadzenie Obiekt obsługujący błędy Korzystanie z obiektu obsługującego błędy 16 Wzorzec Observer ..................................................................... 169 169 170 176 17 Wzorzec Data Reflection .......................................................... 177 177 180 18 Wzorce interakcji ..................................................................... 183 183 189 19 Wzorce użyteczności ................................................................ 195 196 Tworzenie historii za pomocą cookies Przeciąganie i upuszczanie Wprowadzenie Tworzenie wzorca Obsługa zwracanych informacji, komunikatów o błędach i ostrzeżeń 21 V Interakcja po stronie serwera ................................. 203 20 Wprowadzenie do interakcji Ajaksa z bazami danych ............ 205 Łączenie się z PHP 206 Interakcja z bazą danych od strony serwera ........................... 221 221 Łączenie się z ASP.NET Łączenie się z ColdFusion 225 Zaawansowana interakcja z bazą danych ................................ 229 229 Aktualizacje masowe XML i JSON po stronie serwera 232 22 24 VI Ostateczny szlif ....................................................... 235 23 Zabezpieczanie aplikacji .......................................................... 237 237 Luki w bezpieczeństwie 239 Zabezpieczanie żądań Ajaksa hasłami Weryfikacja haseł po stronie serwera 241 Zalecane praktyki ..................................................................... 243 243 Korzystanie z silnika 244 Wzorce projektowe 244 Korzystanie z komponentów Odpowiedzi statyczne i dynamiczne 244 245 Obsługa błędów i komunikatów 245 Historia aplikacji Bezpieczeństwo 246 Skorowidz ................................................................................. 247 1 Wprowadzenie do technologii Ajax D ZIĘKUJĘ ZA ZAKUP EGZEMPLARZA niniejszej książki. Moim celem jest nie tylko przedsta- wienie w niej technologii definiujących Ajax i tego, jak wspólnie umożliwiają zaawanso- waną interakcję po stronie klienta, lecz również zaprezentowanie praktycznych przykła- dów, które można będzie wykorzystać ponownie w innych aplikacjach WWW opartych na Ajaksie. Przykłady te będą w pełni zorientowane obiektowo, aby zapewnić skalowal- ność i elastyczność niezbędne w rozbudowanych aplikacjach korporacyjnych. Książka składa się z rozdziałów, które przeprowadzą Czytelnika przez indywidualne przykłady po- kazujące między innymi tworzenie uniwersalnego silnika Ajax, komponentów obsługują- cych Ajax oraz mój ulubiony — prezentujący połączenie technologii Ajax z językami wy- konywanymi po stronie serwera. Ajax do wymiany danych wymaga technologii pomocniczych, jak na przykład XML (ang. Extensible Markup Language) i JSON (ang. JavaScript Object Notation), a do wizualizowania i wyświetlania danych takich techno- logii jak JavaScript i CSS (ang. Cascading Style Sheets — kaskadowe arkusze stylów), które omówimy przed zagłębieniem się w świat bardziej złożonych rozwiązań. Dyspo- nując wiedzą o integracji frontonu i zaplecza, pokażemy, jak wszystkie przykłady można połączyć w funkcjonalną aplikację; w końcu Ajax wymaga znajomości obu stron z uwa- gi na to, że są tak mocno z sobą zintegrowane. Omówimy też typowe techniki progra- mowania, które można zastosować w Ajaksie, by przyspieszyć i usystematyzować tworzenie aplikacji. Następnie przedstawimy zalecane metody zabezpieczania aplikacji Ajax i two- rzenia intuicyjnych mechanizmów interakcji z użytkownikiem, obsługi komunikatów i in- nych aspektów wyświetlania danych po stronie klienta. Nazwa Ajax to skrót od Asynchronous JavaScript and XML. Jednym z najważniejszych składników tej technologii jest obiekt XMLHttpRequest należący do obiektowego modelu dokumentu (DOM) XML. Obiektowy model dokumentu XML jest niezmiernie istotną częścią Ajaksa, więc na początek przyjrzymy się mu, aby poznać jego miejsce wśród za- gadnień, które będziemy omawiać. 16 Rozdział 1. Wprowadzenie do technologii Ajax Obiektowy model dokumentu XML Obiektowy model dokumentu (DOM — Document Object Model) XML definiuje standar- dową metodę dostępu i manipulowania dokumentami XML. Pozwala na pełny dostęp do dokumentów XML i XHTML z poziomu języka JavaScript przez umożliwienie dostępu do poszczególnych elementów definiujących strukturę tych dokumentów. Jest to możliwe dzięki zestawowi wbudowanych obiektów JavaScriptu, których zadaniem jest manipula- cja DOM. Z modelu DOM będziemy korzystać w całej niniejszej książce, ponieważ jest wymagany do parsowania odpowiedzi, które otrzymujemy z serwera po utworzeniu żą- dania XMLHttpRequest (XHR). Jak już wspomniano, XHR jest rdzeniem modelu Ajax i bez niego cały model nie mógłby istnieć. Ten właśnie element układanki narobił ostatnio szumu wokół całej technologii, ponieważ pozwala na wysyłanie żądań HTTP do serwera bez odświeżania okna przeglądarki. Wprawdzie technologia Ajax zyskała ostatnio spory rozgłos, lecz istnieje już od dłuż- szego czasu. Microsoft udostępnił po raz pierwszy obiekt XHR w przeglądarce systemu Windows IE 5 jako obiekt ActiveX dostępny przez języki JavaScript i VBScript. Obecnie XHR jest obsługiwany przez przeglądarki Mozilla, Firefox, Safari, Opera i Netscape za pomocą wbudowanego obiektu JavaScriptu. Obiekt ten jest również obsługiwany przez Internet Explorer 7. Wprawdzie odpowiednie technologie są dostępne i wykorzystywane przez programistów już od jakiegoś czasu, lecz dopiero ostatnio zdobyły większą popu- larność. Główną tego przyczyną jest obsługiwanie technologii przez przeglądarki, ponieważ starsze wersje przeglądarek często nie miały wbudowanej obsługi DHTML-a, XHTML-a, CSS i XMLHttpRequest. Powszechne przyjęcie się tych technologii wysunęło Ajax na plan pierwszy i ponownie stworzyło ciekawe możliwości dla autorów stron WWW. Pojawiają się niewielkie, niezależne firmy, których aplikacje WWW rywalizują z lokalnymi aplika- cjami komputerowymi, oferując użytkownikom potężną funkcjonalność i wygodę pracy. Zestawienie korzyści Ajax jest potężnym zbiorem języków, które wspólnie pozwalają tworzyć wyjątkowo in- tuicyjne interfejsy użytkownika i mechanizmy interakcji po stronie klienta. Z tego powo- du, niestety, wielu programistów do tego stopnia zasugerowało się szumem medialnym wokół technologii, że po prostu wstawia kod do aplikacji bez uprzedniego oszacowania korzyści, jakie to może przynieść. Nie każda aplikacja WWW potrzebuje technologii Ajax, lecz wiele elementów aplikacji można ulepszyć, korzystając z jej zalet. W niniejszej książce omówimy wzorce użyteczności, które obsłużą zwracanie informacji użytkowni- kowi i będą sprawdzać poprawność formularza jeszcze po stronie klienta przed jego wy- słaniem, oraz komponenty wykorzystujące Ajax, które ulepszą działanie fragmentów apli- kacji WWW bez popadania w przesadę. Ajax jest technologią doskonałą, gdy zachodzi potrzeba łączenia się z serwerem i ewentualnie interakcji z bazą danych bez odświeżania strony w przeglądarce. Taka funkcjonalność jest największą siłą technologii Ajax, po- nieważ pozwala na interakcję z serwerem, odbieranie kodów stanu HTTP, zapisywanie informacji w bazie danych i zdecydowanie, jakie dane przedstawić użytkownikowi bez Zestawienie korzyści 17 odświeżania strony. Taki mechanizm żądanie-odpowiedź może funkcjonować nieustan- nie, tak jak w lokalnej aplikacji, lecz dzięki technologii Ajax można udostępniać aplikacje WWW w Internecie każdemu użytkownikowi dysponującemu łączem internetowym, bez kosztów wysyłki dużych i niepotrzebnych pudeł z oprogramowaniem. WWW jest nowym „pulpitem” komputerowym i nadchodzi poważna rewolucja na rynku oprogramowania, w której możemy uczestniczyć aktywnie jako pionierzy technologii informacji dostarczanej na żądanie. Ajax może być cennym połączeniem pomiędzy interfejsem i oprogramowaniem zaple- cza, pozwalając na korzystanie z potężnych i niezawodnych aplikacji zaplecza poprzez prosty i intuicyjny interfejs zwracający użytkownikom informacje na żądanie. Umożliwia też wymianę danych ze skryptami języków wykonywanych po stronie serwera i zapisy- wanie ich w bazach danych bez przerywania kontaktu użytkownika z aplikacją powodo- wanego w aplikacjach standardowych przez odświeżenie okna przeglądarki. Po ukończeniu lektury niniejszej książki Czytelnik będzie dysponował wiedzą wystarczającą, by tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje Ajax.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax dla twórców aplikacji internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: