Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 002917 22415320 na godz. na dobę w sumie
Ajax on Rails - książka
Ajax on Rails - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1048-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> rails - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zobacz, jak wykorzystać potencjał technologii Ajax i Rails
w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych!

Ajax to olbrzymie możliwości w zakresie tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych, działających niemal tak szybko, jak tradycyjne programy. Jednak lepsza jakość witryn wymaga zwykle pisania bardziej skomplikowanego kodu i, co za tym idzie, większych nakładów pracy i czasu. Tak też było do niedawna w przypadku Ajaksa, ale obecnie, gdy wzrosła popularność tej technologii, a ona sama dojrzała, programiści mogą korzystać z wielu bibliotek i platform, dzięki którym tworzenie efektownych aplikacji internetowych stało się niezwykle proste.

'Ajax on Rails' to podręcznik dla programistów, którzy chcą szybko i łatwo budować wydajne aplikacje internetowe na bazie dwóch popularnych mechanizmów -- technologii Ajax oraz platformy Rails. Czytając go, dowiesz się, w jaki sposób Ajax umożliwia kreowanie funkcjonalnych i wygodnych w obsłudze witryn, a także nauczysz się błyskawicznie stosować tę technologię w oparciu o biblioteki Prototype i scipt.aculo.us oraz kompletną platformę do tworzenia aplikacji internetowych, czyli Rails. Poznasz też sposoby sprawnego diagnozowania aplikacji ajaksowych oraz zapewnisz im bezpieczeństwo i wydajność, aby udostępniać swym klientom produkty najwyższej klasy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax on Rails Autor: Scott Raymond T‡umaczenie: Adrian Elczewski ISBN: 978-83-246-1048-8 Tytu‡ orygina‡u: Ajax on Rails Format: B5, stron: 336 Zobacz, jak wykorzysta(cid:230) potencja‡ technologii Ajax i Rails w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych! (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) platformy Rails do budowy dynamicznych aplikacji internetowych? (cid:149) Jak szybko tworzy(cid:230) witryny ajaksowe, wykorzystuj„c wydajne biblioteki? (cid:149) Jak zwiŒkszy(cid:230) komfort pracy u¿ytkownik(cid:243)w Twoich aplikacji internetowych? Ajax to olbrzymie mo¿liwo(cid:156)ci w zakresie tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych, dzia‡aj„cych niemal tak szybko, jak tradycyjne programy. Jednak lepsza jako(cid:156)(cid:230) witryn wymaga zwykle pisania bardziej skomplikowanego kodu i, co za tym idzie, wiŒkszych nak‡ad(cid:243)w pracy i czasu. Tak te¿ by‡o do niedawna w przypadku Ajaksa, ale obecnie, gdy wzros‡a popularno(cid:156)(cid:230) tej technologii, a ona sama dojrza‡a, programi(cid:156)ci mog„ korzysta(cid:230) z wielu bibliotek i platform, dziŒki kt(cid:243)rym tworzenie efektownych aplikacji internetowych sta‡o siŒ niezwykle proste. (cid:132)Ajax on Rails(cid:148) to podrŒcznik dla programist(cid:243)w, kt(cid:243)rzy chc„ szybko i ‡atwo budowa(cid:230) wydajne aplikacje internetowe na bazie dw(cid:243)ch popularnych mechanizm(cid:243)w (cid:150) technologii Ajax oraz platformy Rails. Czytaj„c go, dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b Ajax umo¿liwia kreowanie funkcjonalnych i wygodnych w obs‡udze witryn, a tak¿e nauczysz siŒ b‡yskawicznie stosowa(cid:230) tŒ technologiŒ w oparciu o biblioteki Prototype i scipt.aculo.us oraz kompletn„ platformŒ do tworzenia aplikacji internetowych, czyli Rails. Poznasz te¿ sposoby sprawnego diagnozowania aplikacji ajaksowych oraz zapewnisz im bezpieczeæstwo i wydajno(cid:156)(cid:230), aby udostŒpnia(cid:230) swym klientom produkty najwy¿szej klasy. (cid:149) Przegl„d mechanizm(cid:243)w technologii Ajax (cid:149) Dzia‡anie platformy Rails (cid:149) Ajaksowe przesy‡anie danych za pomoc„ biblioteki Prototype (cid:149) Dodawanie efekt(cid:243)w do witryn przy u¿yciu biblioteki scipt.aculo.us (cid:149) Generowanie kodu JavaScript za pomoc„ szablon(cid:243)w RJS (cid:149) ZwiŒkszanie u¿yteczno(cid:156)ci aplikacji (cid:149) Diagnozowanie aplikacji na platformie Rails (cid:149) Zapewnianie bezpieczeæstwa programu (cid:149) ZwiŒkszanie wydajno(cid:156)ci aplikacji Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa .....................................................................................................................7 1. Wprowadzenie ..............................................................................................................11 11 12 18 21 21 27 Dla kogo jest ta książka Czym jest Ajax? Czym jest Rails „Twój Ajax w moim Rails” Nabieranie prędkości Podsumowanie 2. Pierwsze kroki ..............................................................................................................29 29 33 35 40 Staromodny sposób Prototype oraz inne biblioteki JavaScript Rails pojawia się na horyzoncie Podsumowanie 3. Wprowadzenie do Prototype .......................................................................................41 41 44 48 51 52 54 55 Ustawianie sceny Łącza w Ajaksie Formularze Formularze w Ajaksie Przyciski Obserwatory formularza Podsumowanie 4. Wprowadzenie do script.aculo.us ...............................................................................57 57 62 70 Efekty wizualne Przeciągnij i upuść Podsumowanie 3 5. RJS .................................................................................................................................. 71 71 72 85 87 Instrukcje zamiast danych Umieszczenie R w skrócie RJS Przykłady z życia wzięte Podsumowanie 6. Użyteczność Ajaksa ......................................................................................................89 90 94 97 103 107 Zasady użyteczności Kontekst Internetu Użyteczność w Internecie Programowanie uwzględniające różne przeglądarki Podsumowanie 7. Testowanie i usuwanie błędów .................................................................................109 110 122 134 Usuwanie błędów Testowanie Podsumowanie 8. Bezpieczeństwo .......................................................................................................... 135 135 144 145 146 148 151 152 152 Zdrowy sceptycyzm: nie ufać danym wejściowym użytkownika Hashowanie haseł Uciszanie logów Polityka tej samej domeny Używanie i nadużywanie metod HTTP Szyfrowanie i certyfikaty bezpieczeństwa Lista mailingowa o bezpieczeństwie w Rails Podsumowanie 9. Wydajność ................................................................................................................... 153 153 154 155 160 162 164 Środowiska projektowe i produkcyjne Przechowywanie sesji Buforowanie wyjścia Pakowanie zasobów Postępowanie z długo działającymi zadaniami Podsumowanie 10. Informator o Prototype ..............................................................................................165 166 Wsparcie Ajaksa Manipulacja DOM 172 185 Wbudowane rozszerzenia 4 | Spis treści 11. Informator o script.aculo.us .......................................................................................199 Efekty wizualne 199 209 Przeciągnij i upuść 218 Kontrolki Rozszerzenia klasy element 226 228 Konstruktor DOM 229 Testowanie jednostkowe JavaScript Metody narzędziowe 232 Przykład A Quiz ...........................................................................................................233 Przykład B Galeria zdjęć ............................................................................................ 249 Przykład C Aplikacja współpracy w grupie ...............................................................267 Skorowidz ................................................................................................................... 315 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 2. Pierwsze kroki O, Ajaksie! Znowuż Cię przyzywam. — Sofokles W tym rozdziale głównym zamysłem jest zrobienie rundki, małymi kroczkami, po naprawdę prostych przykładach wykorzystania technologii Ajax. Rails dostarcza wiele możliwości two- rzenia złożonych interakcji w technologii Ajax z użyciem bardzo małej ilości kodu. Ale żeby zrozumieć, co się dzieje „pod maską”, każdy powinien być obeznany z najniższym pozio- mem działania technologii Ajax (np. obiektem XMLHttpRequest). Po przyswojeniu treści tej książki tworzenie obiektu XMLHttpRequest za pomocą biblioteki Prototype lub bez jej użycia nie będzie stanowiło problemu. Czytelnik będzie potrafił z pomocą Rails utworzyć proste inte- rakcje w technologii Ajax bez pisania jakiegokolwiek kodu w JavaScripcie. Z tym założeniem zdobędziemy wiedzę na temat działania pomocników Rails oraz dowiemy się, jak wielu kło- potów one oszczędzają. Dla czytelników, którzy mieli okazję zapoznać się z Rails i znają podstawy Ajaksa, ten roz- dział będzie okazją do odświeżenia wiedzy, warto przynajmniej przyjrzeć się przykładom. Staromodny sposób Żeby rozpocząć, wykonajmy najprostszą rzecz do zrobienia z użyciem technologii Ajax: klik- nijmy łącze i zaprezentujmy odpowiedź z serwera — używając bezpośrednio XMLHttpRequest, bez pomocy Prototype czy pomocników Rails dla JavaScript. Używanie XMLHttpRequest jest często opisywane jako coś wyjątkowo trudnego. Łatwo zauwa- żyć, że po zdobyciu odrobiny doświadczenia i poznaniu kilku nowych koncepcji nie jest to aż tak zawiłe, jak można by było się spodziewać na podstawie powszechnej opinii. Rozpoczynanie projektu Osoby, które nie stworzyły przykładu szkieletu Rails w poprzednim rozdziale, powinny zrobić to teraz, wpisując w wierszu poleceń systemowych: rails ajaxonrails cd ajaxonrails script/server 29 Za pomocą przeglądarki należy otworzyć stronę http://localhost:3000/ — powinien się pojawić ekran powitalny Rails (dla celów przyszłego projektowania warto pamiętać, że script/server uruchamia na porcie 3000 serwer HTTP). Teraz utwórzmy nowy kontroler, który nazwiemy Chapter2Controller, z akcją myaction. (Po uruchomieniu serwera w jednym terminalu warto otworzyć inny). script/generate controller chapter2 myaction Generator Rails jest używany do uzupełniania szkieletu — przeważnie przez tworzenie nowych kontrolerów i modeli. Oczywiście można by w prosty sposób utworzyć kontroler plików ręcznie, ale używanie generatora jest oszczędnością pisania — co zapobiega robieniu błędów. Generator ma także inny skutek: za każdym razem, gdy generuje się kontroler, two- rzony jest również współpracujący z nim plik testów funkcjonalnych. To sposób Rails na przypominanie, że testowanie jest ważną częścią tworzenia aplikacji. Aby do- wiedzieć się więcej o dostępnych generatorach i ich opcjach, należy uruchomić script/generate bez żadnych argumentów. Teraz trzeba przejść do http://localhost:3000/chapter2/myaction. Należy się spodziewać nowo utwo- rzonego widoku jak na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Nowo utworzony kontroler Rails i jego widok Proszę zauważyć, że domyślnie pierwsza część adresu URL determinuje kontroler, a druga akcję — metodę w ramach kontrolera. Teraz będziemy edytować szablon dla tej akcji, do którego pro- wadzi ścieżka app/views/chapter2/myaction.rhtml. Dodajemy ten fragment HTML na dole pliku. p a href= # onclick= alert( Cześć ! ); Inline alert( ) /a /p Jak można zauważyć, tworzymy akapit z prostym łączem — ale zamiast standardowego atrybutu href używamy onclick, do którego dostarczamy fragment kodu JavaScript do uruchomie- nia. Po odświeżeniu przeglądarki i kliknięciu łącza pojawi się to, co przedstawia rysunek 2.2. Więcej niż jedna czy dwie instrukcje wstawione do atrybutu onclick mogłyby szybko stać się niewygodne. Przenieśmy kod do osobnej funkcji JavaScript poprzez dodanie tego, co znaj- duje się poniżej: p a href= # onclick= customAlert( ); Wywołanie własnej funkcji /a /p script type= text/javascript function customAlert( ) { alert( Powitanie z własnej funkcji. ); } /script 30 | Rozdział 2. Pierwsze kroki Rysunek 2.2. Prosta ramka ostrzegawcza Proszę spróbować ponownie odświeżyć stronę i zobaczyć, co się stanie. Rezultat powinien być w zasadzie taki sam jak poprzednio. Koniec rozgrzewki, teraz zajmiemy się Ajaksem. (Ale proszę pamiętać, że wciąż zaglądamy „pod maskę” — pod koniec tego rozdziału sporo złożoności Rails znacznie się uprości). Po pierwsze, musimy zdefiniować nową akcję w kontrolerze, app/controllers/chapter2_controller.rb. Teraz znajduje się tam akcja myaction, więc następną nazwijmy myresponse. Aby to zrobić, należy utworzyć nowy plik, myresponse.rhtml w katalogu app/views/chapter2. Do zawartości pliku wprowadźmy: Powitanie z serwera. Żeby mieć pewność, że wszystko działa, proszę odwiedzić tę akcję w swojej przeglądarce pod adresem http://localhost:3000/chapter2/myresponse — będzie widoczne to, co przedstawia rysunek 2.3. Rysunek 2.3. Wynik akcji myresponse Teraz wróćmy do myaction.rhtml i dodajmy kolejny fragment kodu HTML i JavaScript. p a href= # onclick= serverSideAlert( ); Wywołanie funkcji po stronie serwera /a /p script type= text/javascript function serverSideAlert( ) { var request = new XMLHttpRequest( ); request.open( get , /chapter2/myresponse , false); request.send(null); alert(request.responseText); } /script Staromodny sposób | 31 Za pomocą przeglądarki przejdźmy z powrotem do http://localhost:3000/chapter2/myaction i klik- nijmy nowe łącze. Jeśli wszystko poszło dobrze, powinna się pojawić wiadomość z serwera, taka jak na rysunku 2.4. Ostrzegamy, że ten przykład nie będzie działał we wcześniejszych niż siódma wersjach Internet Explorera (ten problem podejmiemy później). Rysunek 2.4. Rezultat pierwszego wywołania w Ajaksie Teraz do czegoś doszliśmy! Żeby się przekonać, warto zerknąć na terminal, gdzie uruchomiony jest script/server. Za każdym razem, gdy klika się „zajaksowane” łącze, rejestrowane bę- dzie nowe kliknięcie: Processing Chapter2Controller#myresponse [GET] Parameters: { action = myresponse , controller = chapter2 } Completed in 0.00360 (278 reqs/sec) | Rendering: 0.00027 (7 ) | 200 OK [http://localhost/chapter2/myresponse] Dużym problemem omawianego przykładu jest to, że nie działa on w jednej z najbardziej rozpowszechnionych przeglądarek, Internet Explorer 6. Przyczyną jest obiekt ActiveX w im- plementacji XMLHttpRequest Microsoftu (a właściwie dwa takie obiekty, co zależy od wersji IE), który musi być tworzony w inny sposób. Żeby zlikwidować ten problem i sprawić, aby nasz przykład działał poprawnie we wszystkich przeglądarkach, tworzymy małą funkcję. Oto wersja przyjazna dla IE: p a href= # onclick= IEAlert( ); Wywołanie serwera (działające pod IE) /a /p script type= text/javascript function IEAlert( ) { function getRequestObject( ) { try { return new XMLHttpRequest( ) } catch (e) {} try { return new ActiveXObject( Msxml2.XMLHTTP ) } catch (e) {} try { return new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ) } catch (e) {} return false } var request = getRequestObject( ); request.open( get , /chapter2/myresponse , false); request.send(null); alert(request.responseText); } /script Ta wersja jest taka sama jak wcześniejsza, z wyjątkiem tego że zamiast tworzyć bezpośrednio obiekt XMLHttpRequest, wywoływana jest funkcja getRequestObject(), która wybiera moż- liwą opcję. Ta funkcja robi użytek z deklaracji try w JavaScripcie, która jest wykorzystywana 32 | Rozdział 2. Pierwsze kroki do wyłapywania wyjątków i tłumienia ich. (Ten przykład wprowadza także ideę deklarowa- nia funkcji w funkcji, która może być nowością dla niektórych programistów). Dotychczas odrobinę oszukiwaliśmy, ponieważ wywołanie Ajaksa nie jest asynchroniczne. Decyduje o tym trzeci parametr w metodzie request.open(). Do tej pory zakładaliśmy, że wywołanie nie było synchroniczne. W związku z tym request.send() było blokujące — in- terpreter JavaScript zatrzymywał wykonywanie w tym wierszu i nie przechodził do następnego, dopóki nie nadeszła odpowiedź z serwera. Żeby sprawić, aby wywołanie było asynchroniczne, musimy trochę zmienić kod. Proszę dodać ten fragment kodu do myaction.rhtml: p a href= # onclick= asyncAlert( ) Asynchroniczne wywołanie serwera /a /p script type= text/javascript function asyncAlert( ) { function getRequestObject( ) { try { return new XMLHttpRequest( ) } catch (e) {} try { return new ActiveXObject( Msxml2.XMLHTTP ) } catch (e) {} try { return new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ) } catch (e) {} return false } var request = getRequestObject( ); request.open( get , /chapter2/myresponse ); request.onreadystatechange = function( ) { if(request.readyState == 4) alert(request.responseText); } request.send(null); } /script We wszystkich poprzednich przykładach wywoływaliśmy request.send() i natychmiast po- tem odwoływaliśmy się do request.responseText(). Teraz, gdy wysyłamy asynchroniczne żądanie, odpowiedź niekoniecznie wraca po zakończeniu wywołania. Aby rozwiązać ten pro- blem, obiekt XMLHttpRequest ma atrybut readyState, który zmienia się w czasie cyklu życia żądania. Ma także atrybut onreadystatechange, gdzie można zdefiniować funkcję, która bę- dzie wywoływana za każdym razem, gdy status readyState będzie się zmieniał. W tym przy- kładzie definiujemy funkcję, która sprawdza, czy readyState jest równy 4 (co oznacza, że żądanie się zakończyło; kody readyState opisane są w pełni w rozdziale 3.), a jeśli tak, wy- świetla okienko z komunikatem. Opanowanie asynchronicznych zdarzeń może wymagać trochę czasu, ale jest zasadniczą częścią ręcznego programowania w Ajaksie. Prototype oraz inne biblioteki JavaScript Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Ajaksem, prawdopodobnie zaczęły zauważać, że pisanie w czystym Ajaksie, pozbawionym wsparcia dodatkowych bibliotek albo metod pomocniczych, nie jest powszechne. W ogóle pomysł pisania więcej niż tuzina wierszy kodu w celu stworzenia najprostszego możliwego zadania jest odpychający. Dziesiątki bibliotek JavaScript wychodzą z siebie, żeby sprawić, by Ajax był łatwiejszy w obsłu- dze. Jedną z najbardziej popularnych jest Prototype, która stanowi część Rails. Będziemy oma- wiać Prototype gruntownie w rozdziale 10., ale teraz przyjrzyjmy się pewnym przykładom. Zanim zaczniemy coś innego, przeróbmy ponownie ostatni przykład, tym razem używając Prototype. Oto nowy fragment do dodania: script src= /javascripts/prototype.js type= text/javascript /script p a href= # onclick= prototypeAlert( ); Wywołanie funkcji z Prototype /a /p Prototype oraz inne biblioteki JavaScript | 33 script type= text/javascript function prototypeAlert( ) { new Ajax.Request( /chapter2/myresponse , { onSuccess: function(request) { alert(request.responseText); }}) } /script Proszę zwrócić uwagę na pierwszy wiersz, gdzie włączamy ładowanie źródła pliku prototype.js, by móc z niego korzystać na naszej stronie. Przy pierwszym tworzeniu szkieletu aplikacji Rails kopia Prototype była umieszczona w katalogu public/javascripts. Wewnątrz funkcji prototype- Alert() pierwszy wiersz tworzy nową instancję Ajax.Request, jednej z klas Prototype. Pierwszy wywoływany argument jest adresem URL, drugi — jest obiektem JavaScript — kolekcją par kluczy – wartości, które zachowują się podobnie do map albo tablic asocjacyjnych w innych językach programowania. W tym przypadku jedyną wartością jest onSuccess określająca funkcję wywoływaną jako funkcja zwrotna. Proszę zwrócić uwagę, iż w tym przykładzie nie ma żadnego kodu specyficznego dla obsługi wersji XMLHttpRequest dla przeglądarki IE i żadnej obsługi kodów readyState. Prototype obsługuje te szczegóły, udostępniając programiście dużo czystsze API. Dotychczas wszystkie nasze przykłady tworzyły okno komunikatu alert() — które, w rze- czywistych aplikacjach, prawdopodobnie nie jest najczęściej używane. Znacznie częściej do- dawana jest nowa zawartość strony albo modyfikowana dotychczasowa. Oto nowy fragment do dodania: p a href= # onclick= updateElement( ) Uaktualnij element /a /p p id= response /p script type= text/javascript function updateElement( ) { new Ajax.Request( /chapter2/myresponse , { onSuccess: function(request) { $( response ).update(request.responseText); }}) } /script Proszę zauważyć różnice między powyższym a wcześniejszym przykładem: dodany został nowy pusty element akapitu z atrybutem id= response , który będzie przechowywał odpowiedź otrzymaną z serwera. Funkcja onSuccess została zmieniona, zamiast wywołania alert() funkcja ta umieszcza tekst odpowiedzi w elemencie response (używając metody update() z biblio- teki Prototype, która ustawia właściwość elementu innerHTML). Symbol dolara jest faktycznie nazwą funkcji definiowanej przez Prototype, która pobiera ciąg znaków i zwraca element HTML na podstawie tego ID. Ponieważ aktualizacja elementów HTML będzie bardzo często wykonywanym zadaniem, Prototype ułatwia to poprzez Ajax.Updater. Proszę to sprawdzić: p a href= # onclick= updater( ) Modernizuj za pomocą Ajax.Updater /a /p p id= response2 /p script type= text/javascript function updater( ) { new Ajax.Updater( response2 , /chapter2/myresponse ); } /script Funkcja $() w Prototype będzie używana bardzo często, z bliska wygląda niezwy- kle wartościowo. Na pierwszy rzut oka jest prostym opakowaniem dla standardowej metody DOM document.getElementById z nazwą dużo prostszą do zapamięta- nia i sprawiającym wrażenie składni JavaScript. Ale to więcej niż tylko opakowanie. 34 | Rozdział 2. Pierwsze kroki Przede wszystkim może przyjąć dowolną liczbę argumentów, więc można otrzymać kilka elementów jednocześnie. Ponadto każdy zwracany element jest automatycznie rozszerzany o potężny zestaw metod omówionych w rozdziale 10. Prawdopodobnie najbardziej istotne jest, że jeśli przekaże się do metody $() ciąg znaków, zwróci ona element DOM z tym właśnie ID. Ale jeśli przekaże się obiekt ja- kiegokolwiek innego typu — powiedzmy element DOM — w prosty sposób zwróci ten obiekt bez zmian. Wynikiem jest to, że można używać $() z wartościami, nawet jeśli nie jest się pewnym, czy wartości te są ciągiem znaków czy elementem DOM, co sprawia, że API JavaScript jest mniej podatne na błędy. Proszę zwrócić uwagę, że ten przykład nie ma w sobie funkcji onSuccess, tutaj Ajax.Updater pobiera tylko dwa argumenty: ID elementu HTML, który ma być zaktualizowany, i URL żą- dania. Ajax.Updater wywołuje URL i automatycznie tworzy funkcję onComplete służącą do zaktualizowania określonego elementu DOM za pomocą wartości response.Text. Tak jak w przypadku Ajax.Request, ostatni argument jest zestawem opcji. Jedna z nich jest nazwana insertion. Pozwala na pójście dużo dalej niż prosta zamiana zawartości elementu, zamiast tego umożliwia wstawienie zawartości w rozmaitych punktach. Istnieją cztery typy wstawia- nia: Before, Top, Bottom oraz After. Na przykład: p a href= # onclick= appendToElement( ) Dodaj do elementu /a /p p id= response3 /p script type= text/javascript function appendToElement( ) { new Ajax.Updater( response3 , /chapter2/myresponse , { insertion:Insertion.Bottom }); } /script Kiedy kliknie się łącze za pierwszym razem, odpowiedź z serwera będzie dodana do tej stro- ny tak jak poprzednio. Przy późniejszych kliknięciach, zamiast zastąpić wcześniejszą zawar- tość, kolejne odpowiedzi będą dołączane do poprzednich. Proszę zauważyć, że zdołaliśmy zredukować dość złożone zachowanie do postaci funkcji z za- ledwie jedną instrukcją. Aby zatoczyć pełne koło, możemy zredukować kod do postaci poje- dynczego atrybutu onclick: p a href= # onclick= new Ajax.Updater( response4 , /chapter2/myresponse , { insertion:Insertion.Bottom }); Dodaj do elementu /a /p p id= response4 /p Jak będzie można się wkrótce przekonać, jest to dokładnie ten sam kod, który generują pomoc- niki JavaScript w Rails. Rails pojawia się na horyzoncie Rails dostarcza dogodną integrację z Prototype w formie metod pomocników, które generują wywołania funkcji udostępnianych przez Prototype. Odkryjemy, jak tworzyć Ajaksa bez pi- sania jakiegokolwiek kodu w JavaScripcie, używając metody pomocnika link_to_remote(). Po pierwsze, musimy cofnąć się odrobinę i dowiedzieć się, jak Rails obsługuje widoki. Rails pojawia się na horyzoncie | 35 Podstawy ERb Osoby, które kiedykolwiek korzystały z PHP, ColdFusion, ASP, JSP albo czegoś podobnego, uznają, że jest to znajoma koncepcja. Wbudowany Ruby (Erb, ang. Embedded Ruby) pozwala na łączenie fragmentów Ruby z HTML-em. ERb definiuje zestaw specjalnych znaczników, które są interpretowane jako Ruby; wszystko inne jest traktowane jako czysty HTML i zwra- cane w nienaruszonej postaci. Oto te specjalne znaczniki: = = - - # Najczęściej używany, zawiera wyrażenie Ruby — którego wynik zwracany jest w miejscu znacznika. Działa tak jak powyższy, ale usuwa znaki nowego wiersza znajdujące się za tym znacznikiem, co pozwala na czystsze zorganizowanie plików szablonów bez zbędnych pustych miejsc w wynikowych dokumentach HTML. Przechowuje fragment kodu Ruby, ale nie zwraca niczego. Działa tak jak powyższy, ale usuwa znaki nowego wiersza znajdujące się za tym znacznikiem. To jest komentarz Ruby, który jest ignorowany i niczego nie zwraca. Teraz spójrzmy na przykład. Czy pamiętasz dyskusję o MVC z rozdziału 1.? Tutaj MVC zaczyna odgrywać swoją rolę. Zwykle kontroler będzie otrzymywać żądanie wyświetlenia strony i przygotowywać dane po- trzebne dla widoku. W Rails dane te są umieszczane w zmiennych instancji (które są rozpoznawane dzięki brzydkiemu znakowi @, od którego się zaczynają ich nazwy). Proszę sobie zatem wy- obrazić, że mamy taką akcję kontrolera: def myaction @foo = Witaj, świecie! end Akcja definiuje zmienną nazwaną @foo i przypisuje jej łańcuch znaków Witaj, świecie!. Nasz szablon mógłby więc zawierać coś takiego: = @foo I, gdy szablon jest wywoływany, = @foo będzie zastąpione przez Witaj, świecie!. Cał- kiem oczywista sprawa. W praktyce przeważnie chce się wykorzystać zmienną w strukturze HTML, np.: h1 = @foo /h1 Ponieważ znacznik nie produkuje żadnego wyjścia, najczęstsze jego użycie związane jest ze strukturami kontrolnymi, takimi jak instrukcja if i iteracje each. W odróżnieniu od innych systemów szablonowych nie istnieje składnia specyficzna dla ERb dla tych konstrukcji; ERb używa zwyczajnych wyrażeń języka Ruby. Kilka przykładów: if @page_title h1 = @page_title /h1 end unless @names.empty? ul @names.each do |name| li = name /li end /ul end Proszę spojrzeć na drugi wiersz. Zaczyna się od wyrażenia warunkowego unless — odpo- wiednika Ruby dla if not. Proszę zwrócić też uwagę na @names.empty?. Wszystkie tablice Ruby korzystają z metody nazwanej empty? — zazwyczaj nazwy metod Ruby zwracających prawdę lub fałsz kończą się znakiem zapytania. Ostatnią sprawą wartą podkreślenia jest czwarty wiersz. Wywołanie metody each dla @names iteruje przez każdy element tablicy, zatem kod ten przejdzie całą tablicę @names i zwróci listę elementów w HTML dla każdego imienia. 36 | Rozdział 2. Pierwsze kroki Układ graficzny Układ graficzny tworzą specjalne szablony, które przechowują powszechnie używane znacz- niki dla wielokrotnie wykorzystywanych widoków. W innych systemach szablonowych jest to często osiągane poprzez tworzenie plików z szablonami nagłówka i stopki, które są włączane do szablonu strony. Rails działa odwrotnie — nagłówki i stopki są zdefiniowane w jednym pliku wystroju graficznego, a stamtąd dołączana jest treść strony. Pliki układu graficznego są przechowywane w app/views/layouts i domyślnie Rails najpierw poszuka tego, którego nazwa jest taka sama jak aktualnego kontrolera, np. chapter2.rhtml. Jeśli Rails takiego pliku układu graficznego nie znajdzie, poszuka pliku nazwanego application.rhtml. Zawartość pliku wystroju graficznego może wyglądać następująco: html head title Moja Aplikacja Rails /title = javascript_include_tag prototype /head body = yield /body /html Najważniejszą częścią, o której należy wspomnieć, jest = yield . Jej zadaniem jest dołą- czenie kodu z szablonu widoku. Innymi słowy, spowoduje wstawienie kodu szablonu widoku do pliku układu graficznego. Proszę nie zapominać o dołączeniu tego wywołania w pliku układu graficznego, bo w przeciwnym razie strony mogą się wydawać puste. Części Części są podszablonami zaprojektowanymi dla fragmentów złożonych ze znaczników, które wykorzystywane są ponownie — albo np. chce się je trzymać w osobnym pliku, żeby pliki szablonów pozostały przejrzyste. Części są łatwe do zidentyfikowania, ponieważ ich nazwy zawsze zaczynają się od znaku podkreślenia. Na przykład, można stworzyć plik app/views/ chapter2/_person.rhtml zawierający: p = person.name /p Z głównego szablonu można by było załączyć taką część: = render :partial = person Jest trochę magii wplecionej w przekazywanie zmiennych do części. Ponieważ ta część jest nazwana „person”, główny szablon będzie szukał zmiennej instancji @person i przekazywał ją do części jako zmienną lokalną person. Co jeśli przykładowa zmienna nie pasowałaby do na- zwy części? Wtedy trzeba ją przekazać jawnie jak tu: = render :partial = person , :locals = { :person = @adrian } Wszystkie pary klucz – wartość w tablicy asocjacyjnej :locals będą dostępne jako zmienne lokalne części. Dość częstym zastosowaniem części jest przeglądanie tablicy obiektów i generowanie części dla każdego obiektu. Metoda render sprawia, że jest to proste dzięki opcji :collection. Na przykład: = render :partial = person , :collection = @people Rails pojawia się na horyzoncie | 37 W tym przykładzie główny szablon zawiera tablicę @people, która będzie przeglądana, a każdy element tablicy — zmienna lokalna person — zostanie przekazany do części. Domyślnie szablony części powinny znajdować się w tym samym katalogu co szablon główny. Aby wykorzystać części z poziomu innych kontrolerów, wystarczy dodać nazwę katalogu jako przedrostek. Na przykład: = render :partial = chapter1/person Pomimo że głównym szablonem jest chapter2/index.rhtml, część będzie generowana na podstawie pliku chapter1/_person.rhtml. Pomocniki Pomocniki są prostymi metodami Ruby dostępnymi w szablonach, dostarczającymi innego sposobu na to, by szablon pozostał czysty i czytelny. Dla każdego kontrolera tworzony jest jeden plik pomocnika, zatem Chapter2Controller będzie powiązany z plikiem app/helpers/ chapter2_helper.rb. Jeśli chce się mieć pomocnika dostępnego dla wszystkich kontrolerów, na- leży zdefiniować go w application_helper.rb. Rails dostarcza szereg wbudowanych pomocników, które są powszechnie używane — właści- wie już widzieliśmy kilka z nich. W części „Układ graficzny” powyżej czwarty wiersz jest wy- wołaniem pomocnika: = javascript_include_tag prototype javascript_include_tag() jest metodą Ruby zdefiniowaną przez Rails, która pobiera jako ar- gument łańcuch znaków (albo tablicę łańcuchów znaków) i zwraca fragment HTML, jak np.: script src= /javascripts/prototype.js type= text/javascript /script Innym użytecznym pomocnikiem jest h, który zamienia HTML na czysty tekst. Na przykład, = h @foo zapobiegnie zwróceniu znaków specjalnych HTML w wyjściu, zamieniając je na encje, co jest ważnym posunięciem ze względów bezpieczeństwa przy wyświetlaniu danych wprowadzonych przez użytkownika. Implikację tę będziemy rozważać dokładniej w roz- dziale 8. Być może najczęściej używanym pomocnikiem jest link_to, który w prosty sposób generuje łącze. Na przykład: = link_to Kliknij tutaj , :url = /chapter2/myresponse Ten pomocnik zwraca: a href= /chapter2/myresponse Kliknij tutaj /a . Jest to całkiem trywialny przykład, ale interesującą sprawą jest to, że zamiast przekazywania zwykłego adresu URL jako parametru można przekazać nazwę kontrolera, nazwę akcji i inne parametry — a URL zostanie odpowiednio skonstruowany. Wspaniałe tutaj jest to, że gdy zmienia się ścieżki aplikacji, łącza automatycznie zostaną zmienione tak, aby pasowały do zmienionych ścieżek. = link_to Kliknij tutaj , :action = myresponse Wyjście tej wersji jest takie samo jak powyżej. Proszę zauważyć, że nie określaliśmy nazwy kon- trolera — została ona pominięta. Rails domyśla się, że chcemy użyć tego samego kontrolera, w którym właśnie się „znajdujemy”. 38 | Rozdział 2. Pierwsze kroki Wewnętrznie link_to korzysta z innego pomocnika, url_for do stworzenia adresu URL łącza. Pomocnik url_for pobiera tablicę asocjacyjną elementów jako parametry i dopasowuje je na podstawie konfiguracji ścieżek aplikacji (pliku routes.rb), aby zwrócić URL. Inne klucze, które nie mają odpowiedniego obszaru w ścieżce, są dołączane jako łańcuch argumentów wejścio- wych. W dodatku istnieje kilka kluczy tablicy asocjacyjnej mających specjalne znaczenie: • :anchor jest używany do dodawania kotwic (fragmentu URL po znaku #) do ścieżki. • :only_path może być ustawiony na prawdę albo fałsz; jeśli zostanie użyta wartość true, protokół i fragment hostu URL zostaną pominięte. • :trailing_slash może być ustawiony jako true, by do końca adresu URL dołączony został prawy ukośnik — co zwykle nie jest potrzebne i może powodować problemy z bu- forowaniem strony. • :host może być określony, by wymusić inny adres hosta. • :protocol, jeśli określony, zmienia aktualny protokół (np. HTTP, HTTPS, FTP). Na przykład: url_for :only_path = false, :protocol = gopher:// , :host = example.com , :controller = chapter2 , :action = myresponse , :trailing_slash = true, :foo = bar , :anchor = baz #= gopher://example.com/chapter2/myresponse?foo=bar/#baz Pomysł oddzielania aktualnego URL od lokalizacji w obrębie aplikacji (kontrolera i akcji) jest centralnym założeniem Rails. To jest właściwie zawsze preferowane w celu wskazania lokali- zacji aplikacji i pozwala się Rails tworzyć aktualną ścieżkę według zasad trasowania. Wracając do Ajaksa Omówiliśmy większość koncepcji systemu widoków Rails, które stanowią wszystko, co po- trzebne do tego, by wrócić do Ajaksa. Do myaction.rhtml proszę dodać następujący fragment (zakładając, że prototype.js został już wcześniej załączony do tego dokumentu): p = link_to_remote Powiadomienia z Pomocnika Javascript , :url = /chapter2/myresponse , :success = alert(request.responseText) /p Ten przykład korzysta z pomocnika JavaScript link_to_remote, który jest ajaksowym warian- tem pomocnika link_to omówionego wcześniej. Gdy spojrzy się na źródło wygenerowane przez pomocnika, można zobaczyć: p a href= # onclick= new Ajax.Request( /chapter2/myresponse , {onSuccess:function(request){ alert(request.responseText) }}); return false; Alert z pomocnika Javascript /a /p Ten kod robi dokładnie to samo, co nasz pierwszy ajaksowy przykład: tworzy łącze z atry- butem onclick, które tworzy obiekt XMLHttpRequest dla chapter2/myresponse i przekazuje wynik do alert(). Jeśli zamiast używać alert(), chce się wstawić tekst do strony, jest to jeszcze prostsze: p = link_to_remote Aktualizacja z pomocnikiem Javascript , :url = {:action = myresponse }, :update = response5 /p p id= response5 /p Rails pojawia się na horyzoncie | 39 Proszę zauważyć, że zamiast przekazywać opcję :success, przekazujemy opcję :update, która oczekuje ID elementu DOM. Kiedy :update jest określona, pomocnik korzysta z po- chodzącego z Prototype wywołania Ajax.Updater zamiast Ajax.Request. Kolejna różnica: we wszystkich pozostałych dotychczasowych przykładach żądanie URL było określane jako ścieżka bezwzględna /chapter2/myresponse. To działa, ale jest nieco ograniczone (wcześniej było to omawiane w części „Pomocniki”). Tym razem określamy już tylko nazwę akcji i po- zwalamy, by właściwy URL został wygenerowany. Kod wygenerowany przez pomocnika wygląda następująco: p a href= # onclick= new Ajax.Updater( response5 , /chapter2/myresponse ); return false; Aktualizacja z pomocnikiem Javascript /a /p p id= response5 /p Właśnie przekraczamy kamień milowy: po raz pierwszy utworzyliśmy wywołanie Ajaksa bez pisania czegokolwiek w JavaScripcie. Podsumowanie W tym rozdziale odkryliśmy mnóstwo podstaw przez budowanie prostych, działających wy- łącznie po stronie klienta skryptów JavaScript, poprzez ręczne wywołania Ajaksa, później — dodawanie wsparcia z biblioteki Prototype i wreszcie pominięcie JavaScriptu dzięki pomocni- kom Rails do JavaScript. Po przyswojeniu treści tego rozdziału czytelnik powinien mieć solidne podstawy do budowania aplikacji Ajax z pomocą Rails, a kilka kolejnych rozdziałów je umocni. 40 | Rozdział 2. Pierwsze kroki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax on Rails
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: