Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 009402 21038163 na godz. na dobę w sumie
Aktualności BHP, wydanie lipiec 2014 r - ebook/pdf
Aktualności BHP, wydanie lipiec 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 2080-072X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
„Aktualności BHP” to czasopismo, które dostarczy Ci wyselekcjonowanych informacji wpływających na faktyczne bezpieczeństwo w firmie.
To jedyny na rynku miesięcznik przedstawiający skondensowane informacje na temat aktualnych rozwiązań i zmian prawnych w dziedzinie bhp.
To serwis, który pomaga szybko dotrzeć do zmian w przepisach bhp. Pokazuje pełny przegląd tego, co się dzieje w branży i jak inni specjaliści poradzili sobie z trudnymi sytuacjami. 
W 'Aktualnościach BHP' znajdziesz praktyczne omówienie przepisów. Możesz je szybko przeczytać i od razu wykorzystać zawarte w nim porady i wskazówki.

Dowiedz się:
 
Dzięki biuletynowi 'Aktualności BHP' możesz być pewny, że każde przyjęte przez Ciebie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Będziesz poinformowany o wszystkich wydarzeniach i zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją pracę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lipiec 2014 ISSN 2080-072X n o w o ś c i z a r z ą d z a n i e b h p p y t a n i a i o d p o w i e d z i p r z y k ł a d y w z o r y d o k u m e n t y w n u m e r z e m . i n . 7 8 i 9 NOWOŚCI Zła organizacja to najczęstszy powód wypadków przy pracy w transporcie 2 Nowe zasady przyznawania odszkodowań z tytułu wypadku funkcjonariuszom służb mundurowych 3 ORZECZNICTWO SĄDOWE Nie ma sankcji za nieprawidłowe podanie danych do ubezpieczenia wypadkowego TEMAT NUMERU W ocenie ryzyka zawodowego należy uwzględnić stres i czynniki go wywołujące OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym wymaga pisemnego udokumentowania Weryfikację oceny ryzyka zawodowego należy przeprowadzać co 2–3 lata 10 WARUNKI PRACY Tylko wykwalifikowany operator może obsługiwać wózek jezdniowy Wentylacja awaryjna musi być stosowana w sytuacji zagrożenia wybuchem MASZYNY Obowiązkiem producenta jest dostarczenie tłumaczenia instrukcji oryginalnej maszyny BHP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Niepełnoletni praktykant może uzyskać kwalifikacje SEP Pracownika odurzonego narkotykami należy odsunąć od pracy 11 10 13 15 16 nologie, biotechnologie, 12 dzi monitorujących, Wzmocnienie mechanizmu współpracy z organizacjami międzynarodowymi (takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i partnerów) w celu zmniej- szenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz poprawy warunków pra- cy na całym świecie. Instrumenty w postaci dialogu społecznego, podnoszenia świadomości, egzekwowania przepisów UE, synergia z: innymi obszarami polityki (zdrowie, edukacja); funduszami UE takimi jak: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i zatrudnienia; Programem Inno- wacji Społecznej (WNE). Zapobieganie zagrożeniom i popularyzacja bezpiecznych i hi- gienicznych warunków pracy, przyczyni się do dobrego samopoczucia i zdrowia pra- cowników, a także poprawi wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowa strategia została określona 6 czerwca 2014 r. Komisja Europejska określiła nową strategię bhp na lata 2014–2020 Komisja Europejska przedstawiła nowe ramy strategiczne w sprawie bezpie- czeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020. Celem jest lepsza ochrona 217 milionów pracowników UE przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodo- wymi oraz promowanie wysokich standardów warunków pracy. Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w całej UE są podobne. Dlatego aby wszystkim państwom członkowskim zapewnić: równe szanse w ich rozwiązywaniu, podob- ne standardy i ochronę pracowników, właściwe stosowanie zasad bhp w miejscu pracy, określono najważniejsze wyzwania, cele strategiczne oraz instrumenty niezbędne do ich osiągnięcia. Oto one: Wyzwania bhp: (cid:122) poprawa wdrażania istniejących zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przez zwięk- szenie zdolności mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw do wprowadzenia skutecznych i efektywnych strategii zapobiegania ryzyku, (cid:122) poprawa działań związanych z profilaktyką chorób zawodowych przez usuwanie ist- niejących i pojawiających się zagrożeń, (cid:122) uwzględnienie starzenia się siły roboczej w UE. Cele strategiczne: (cid:122) kontynuacja łączenia krajowych strategii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy poprzez koordynację polityki i wzajemne uczenie się, (cid:122) zapewnienie praktycznego wsparcia dla małych i mikroprzedsiębiorstw w celu lep- szego przestrzegania zasad bhp, (cid:122) możliwość korzystania przez firmy z pomocy technicznych i praktycznych narzędzi, takich jak ocena ryzyka (Online Interactive), OiRA platformy internetowej zapew- niającej sektorowe narzędzia do oceny ryzyka, (cid:122) poprawa skuteczności krajowych inspektoratów pracy poprzez ich ocenę, (cid:122) uproszczenie obowiązującego prawodawstwa w celu eliminacji zbędnych obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, (cid:122)  rozwiązanie istniejących i nowych zagrożeń takich jak: nanomateriały, zielone tech- (cid:122)  poprawa dotycząca gromadzenia danych statystycznych dla lepszego rozwoju narzę- 1 l LIPIEC 2014 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl Nowości BHP O D R E D A K C J I DRODZY CZYTELNICY! Urząd Dozoru Technicznego ma nowy statut Minister Gospodarki nadał statut Urzędowi Dozoru Technicznego. Obecnie kieruje nim prezes przy pomocy: wiceprezesa, dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, dyrektorów komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych. W skład UDT wchodzi: (cid:122) 13 komórek organizacyjnych: tralne Laboratorium Dozoru Technicznego tworzą Pion Bezpieczeństwa Technicznego. Jego organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin organiza- cyjny nadany przez prezesa. – Departament Koordynacji Inspekcji; – Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności; – Departament Innowacji i Rozwoju; – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego; – Biuro Prezesa; – Departament Infrastruktury i Infor- matyki; – Departament Finansowo-Księgowy; – Departament Organizacyjno-Prawny; – Departament Kadr; – Zespół Ochrony Informacji Niejaw- – Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewa- nych; luacji; – Zespół Kontroli Wewnętrznej; – Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pra- cy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. (cid:122) 29 oddziałów terenowych. Departament Koordynacji Inspekcji; De- partament Certyfikacji i Oceny Zgodności; Departament Innowacji i Rozwoju; Cen- Przy prezesie działa Kolegium UDT, które jest jego organem opiniodawczo-doradczym w zakresie przygotowywania projektów roz- wiązań służących realizacji oraz zwiększa- niu efektywności i jakości działań urzędu. Wraz z wejściem w życie nowego rozporzą- dzenia 16 maja 2014 r. przestało obowią- zywać rozporządzenie ministra gospodar- ki z 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 5, poz. 19 ze zm.). Podstawa prawna rozporządzenie ministra gospodarki z 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 682). Zła organizacja to najczęstszy powód wypadków przy pracy w transporcie Państwowa Inspekcja Pracy w latach 2011–2013 zbadała 154 wypadki przy pracy w transporcie drogowym. Poszkodowanych zostało 163 kierowców, w tym 66 poniosło śmierć, a 45 ciężkie uszkodzenia ciała. Z tego do 108 zdarzeń doszło podczas: (cid:122) postoju pojazdu drogowego – 68,5 sta- nowił rozładunek lub załadunek towaru, (cid:122) usuwania awarii – 21,3 , (cid:122) odpoczynku kierowcy – 10,2 stano- wiły nagłe przypadki medyczne lub na- paść. Wśród najczęstszych powodów tych 154 wypadków przy pracy zawodowych kie- rowców należy wymienić: 1. Przyczyny organizacyjne (50 ): – nieprawidłowy podział pracy, – niewłaściwe polecenia przełożonych, – brak nadzoru i koordynacji prac w ze- społach ludzkich, – brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracownika w zakresie bhp, – nieodpowiednie przejścia i dojścia, – brak środków ochrony indywidualnej. 2. Przyczyny ludzkie (45 ): – lekceważenie zagrożenia, – wykonywanie prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika, – niewłaściwe używanie sprzętu lub narzędzi. 3. Przyczyny techniczne (5 ): – niewłaściwe naprawy i remonty po- jazdów drogowych, – ukryte wady materiałowe. Stres związany z pracą stanowi jedno z najbardziej znaczących zagrożeń zawodowych w obszarze obcią- żenia psychicznego występującego na stanowisku pracy. Może prowadzić do chorób i urazów. Aby się przed tym ustrzec, należy zidentyfikować czynniki, które przyczyniają się do jego występowania na sta- nowisku pracy, i podjąć działania polegające na ich usunięciu u źródła lub zmniejszeniu poziomu ich od- działywania. Będzie to możliwe dzięki ocenie ryzyka zawodowego. Pozwoli ona na udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, dlatego polecam temat numeru na str. 8–9. Zamieściliśmy w nim również praktyczny przykład listy kontrolnej do identyfikacji stresu zawodowego i kwestionariusz dotyczący stresu związanego z pracą. Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowni- ków w całej UE są podobne. Dlatego aby wszystkim państwom członkowskim zapewnić: równe szanse w ich rozwiązywaniu, podobne standardy i ochronę pracowników, określono najważniejsze wyzwania oraz instrumenty niezbędne do ich osiągnięcia. Co obejmują nowe ramy strategiczne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020, przedstawiamy w artykule na str. 1. Na koniec polecam także lekturę stałego działu „BHP w pytaniach i odpowiedziach” (str. 14–16). Serdecznie pozdrawiam, życząc jednocześnie satysfakcjonującej lektury. Agnieszka Świeboda redaktor prowadząca AKTUALNOŚCI BHP Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadząca: Agnieszka Świeboda Wydawca: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ticas Korekta: Zespół Druk: Paper Tinta Nakład: 2300 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa e-mail: aktualnoscibhp@wip.pl, e-mail: cok@wip.pl Zamówienia: tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stoso- wanie zawartych w „Aktulnościach BHP” lub innych ele- mentach subskrypcji informacji, wskazówek, przykładów itp. do konkretnych przypadków. e.aktualnoscibhp.pl – sprawdź już teraz! LIPIEC 2014 l 2 Nowości BHP spowodowane lekceważeniem, (cid:122) nieprawidłowe zachowania pracownika Do innych zdarzeń zbadanych przez PIP należą wypadki komunikacyjne powstałe w czasie pracy kierowców, których przy- czyną były: Nowe zasady przyznawania odszkodowań z tytułu wypadku funkcjonariuszom służb mundurowych (cid:122) niedostateczna koncentracja uwagi na prowadzeniu pojazdu, chorowanie (4 ). (cid:122) zagrożenia, (cid:122) zbyt szybka jazda (96 ), (cid:122) zmęczenie, zdenerwowanie, nagłe za- 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania i wypłaty jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku pozostającego w związku ze służbą lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; świadczeń odszkodowawczych; ustalania okoliczności i przyczyn wypadku oraz związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Dotychczas obowiązujące przepisy uległy dezaktualizacji i wymagały dostosowania do aktualnych potrzeb służb mundurowych w zakresie przyznawania świadczeń odszko- dowawczych z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służ- by. Zmianie ulegnie definicja wypadku po- zostającego w związku z pełnieniem służby. Wypadek Za wypadek uważa się nagłe zdarzenie wy- wołane przyczyną zewnętrzną, powodują- ce uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas: (cid:122) wykonywania lub w związku z wykony- waniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych; (cid:122) wykonywania lub w związku z wykony- waniem czynności w interesie służby, nawet bez polecenia przełożonych; (cid:122) uczestniczenia lub w związku z uczest- niczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifika- cji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy; (cid:122) wykonywania lub w związku z wykony- waniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w służbie związek za- wodowy funkcjonariuszy albo organi- zacje zawodowe lub społeczne; (cid:122) ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z grożącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem; (cid:122) udzielania lub w związku z udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych. Przyznawanie świadczeń Świadczenia odszkodowawcze przysługują: (cid:122) funkcjonariuszowi policji, Straży Gra- nicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpie- czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy- wiadu oraz Centralnego Biura Antyko- rupcyjnego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby; (cid:122) członkom rodziny funkcjonariusza, któ- ry zmarł wskutek wypadku albo choroby: – małżonkowi, z wyjątkiem przypadku orzeczonej separacji, – dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzy- manie przed osiągnięciem pełnoletno- ści, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnukom, rodzeństwu i in- nym dzieciom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wy- magane do uzyskania renty rodzinnej, – rodzicom, osobom przysposabiają- cym, macosze i ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza pro- wadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli funkcjonariusz bezpośrednio przed śmiercią znaczą- co przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimen- tów ze strony tego funkcjonariusza. Wysokość jednorazowego odszkodowania Do ustalenia wysokości jednorazowego od- szkodowania przyjmuje się przeciętne wy- nagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji przyznającej odszkodowanie. w a ż n e Kwotę jednorazowego odszkodowa- nia lub jego zwiększenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje (w wysokości 20 przeciętnego wynagro- dzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu), jeżeli funkcjonariusz albo funk- cjonariusz zwolniony ze służby: (cid:122) doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku; (cid:122) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby; (cid:122) zmarł wskutek choroby w ciągu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby. Zwiększenie jednorazowego odszkodo- wania następuje o: (cid:122) 20 przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według któ- rego było ustalone to odszkodowanie gdy wskutek pogorszenia się stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu, któ- ry był podstawą przyznania jednora- zowego odszkodowania, zwiększy się co najmniej o 10 punktów procento- wych; (cid:122) kwotę stanowiącą 3,5-krotność przecięt- nego wynagrodzenia, gdy funkcjona- riusz, wskutek wypadku lub choroby, został uznany za niezdolnego do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu lub niezdolnego do samo- dzielnej egzystencji. Jeżeli zmiany w stanie zdrowia funkcjona- riusza uzasadniające przyznanie tego od- szkodowania nastąpiły w terminach: (cid:122) 3 lat od dnia wypadku; (cid:122) nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnionym: (cid:122) jest tylko jeden członek rodziny funkcjo- nariusza, przysługuje ono w wysokości: – 18-krotnego przeciętnego wynagro- dzenia, gdy uprawnionym jest mał- żonek lub dziecko, 3 l LIPIEC 2014 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aktualności BHP, wydanie lipiec 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: