Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 003655 21770497 na godz. na dobę w sumie
Alfabet Góry - ebook/pdf
Alfabet Góry - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7906-065-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Portret jednego z najważniejszych polskich duszpasterzy ostatnich dziesięcioleci – utkany z jego własnych tekstów. Ojciec Jan Góra, twórca spotkań lednickich, opowiada o swojej wierze, Kościele, rodzinie, przyjaciołach, mistrzach. Pisze o sprawach poważnych i o pozornie błahych. Dzieli się marzeniami, wątpliwościami, sukcesami i trudnościami. Zmaga się z pytaniami, komentuje, prowokuje i bawi. Legendarny dominikanin od A do Z!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e BOOK © Copyright by Polska Prowincja Dominikanów, 2016 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2016 Redakcja Dominik Jarczewski OP Wybór tekstów Dominik Jarczewski OP Arnold Pawlina OP Paweł Szylak OP Projekt okładki i stron tytułowych Justyna Czyżak Fotografia na okładce Maciej Mańkowski Redakcja techniczna Justyna Nowaczyk ISBN 978-83-7906-06(cid:28)-(cid:25) Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2016 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne! Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, Więc Ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku, Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, Światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać Swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, Przez bór, pustynię Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, Aż mrok przeminie, Aż świt odsłoni te drogie postaci, Którem ukochał niegdyś, którem stracił. kard. Jan Henryk Newman Wierzę... a Od redakcji W jaki sposób opowiedzieć o duszpasterzu, ojcu, nauczy- cielu, współbracie…? Jakich słów użyć, by nie trąciły senty- mentalizmem, a jednocześnie oddały to, kim był? O czym wspomnieć, a co pominąć? Czemu dać pierwsze miejsce, a co zostawić na koniec? Jeśli tym ojcem, bratem, mistrzem jest Jan Góra, przynaj- mniej pierwszy problem mamy z głowy. Ojciec Jan jest au- torem kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów i fe- lietonów. Od pierwszego numeru z różną częstotliwością gościł na łamach dominikańskiego miesięcznika „W dro- dze”, w którym w latach 1998–2013 miał stały dział „Z no- gami za kaloryferem”. To właśnie z tych felietonów posta- nowiliśmy zbudować opowieść o ojcu Janie – odświeżyć zapomniane teksty i pozwolić im jeszcze raz przemówić. 7 Alfabet Góry Ta książka nie jest biografią duszpasterza. Nie jest też zbiorem mądrości, choć od jej bohatera można się sporo nauczyć. Jest raczej zaproszeniem do wejścia w świat ojca Jana, po którym oprowadza nas sam gospodarz. Opowia- da o tym, co dla niego ważne, fundamentalne: o wierze, Kościele, rodzinie, przyjaciołach, mistrzach. Dzieli się swo- imi marzeniami, z których tak wiele udało mu się spełnić. Pisze o tym, co go cieszy i drażni. Obok spraw wzniosłych pojawiają się proste i banalne, jak kupka kompostowa czy szynka konserwowa. I jedne, i drugie budują jego świat. To w takim świecie, a nie w jakimś wymuskanym, „po- święconym” przeżył szczęśliwe życie i spotkał Boga. Ojciec Jan nie chciał być nauczycielem wykładającym in- nym prawdy życia i wiary – swoją drogę rozpoznawał jako drogę świadectwa. Mamy nadzieję, że tą książką nie tyle po- uczymy, ile pokażemy człowieka zafascynowanego i fascy- nującego Bogiem. Tym, którzy go znali osobiście, chcemy go przypomnieć – ludzka pamięć ma to do siebie, że często skry- wa największe skarby pod mgiełką zapomnienia. Tym, którzy osobiście się z nim nie zetknęli, chcemy go pokazać z bliska. Tym, którzy wcześniej o nim nie słyszeli (jest ktoś taki w Pol- sce?), po prostu opowiedzieć o pięknym człowieku. 8 Od redakcji Forma książki oparta jest o strukturę alfabetu. Układem rozdziałów kieruje zatem logika liter, a nie linearna narra- cja. Wszystkie teksty ukazały się wcześniej na łamach mie- sięcznika „W drodze”, choć na potrzeby niniejszej publika- cji zostały „pozszywane” na nowo, aby jak najlepiej oddać kolejne słowa alfabetu Góry. Zdecydowaliśmy się jednak nagiąć tę strukturę i wyróżnić dwa teksty przypisane grec- kim literom: alfa i omega. Początkiem będzie „Wierzę”, za- kończeniem – „Amen”. Kto przeczyta te dwa wyjątkowe teksty, zrozumie, dlaczego nie mogliśmy postąpić inaczej. 9 Alfabet Góry 10 Wierzę... a a Wierzę… Dzisiaj, kiedy upływa 35 lat od przyjęcia przeze mnie świę- ceń kapłańskich, ponawiam swoją do Ciebie, Boże, przy- należność, prosząc pokornie, byś przyjął ofiarę całego mo- jego życia. Proszę Cię też, abyś nadal zechciał się mną posługiwać dla swojej chwały i zbawienia dusz. Pozwól mi pozostać Twoim narzędziem w objawianiu Twojej miłości światu i wszystkim ludziom. Co dzisiaj mam do powiedzenia? Co dzisiaj mam do powiedzenia? Sprawa najbardziej oczywista i ważna – Pan Bóg napraw- dę jest! 11 a Alfabet Góry On jest osią i centrum wszystkiego. On jest moim OJCEM. Wiem o tym od Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata – i objawia nam siebie, czyli bezgra- niczną Miłość Ojca. Wierzę, że Duch Święty codziennie odnawia oblicze ziemi. Bóg jest więc moim Ojcem. To informacja, którą przeka- zał mi Jezus. Dzięki temu, że Jezus nadal żyje, mogę z Nim rozmawiać. Jeśli On jest cały dla mnie, ja też jestem cały dla Niego. Ze wszystkich sił… Dziękuję za dar powołania, czyli łaskę skoncentrowa- nia całego swojego życia wokół jednej sprawy – pójścia za Nim i służenia Mu ze wszystkich sił. Codziennie odkrywam jakiś aspekt Jego miłości. Pozna- nie prowokuje miłość. Staram się nadążyć z tą moją miło- ścią za jej poznaniem. Pragnę dzielić się tą moją fascynacją Jezusem, czyli objawiającą się Miłością, z innymi. Dlatego Lednica i wybór Chrystusa! Lednica jest moim narzędziem docierania do innych i dawania Chrystusa. Lednica to wy- bór Chrystusa i determinacja, by iść za Nim… Chrystus obecny we mnie, uświadomiony przeze mnie rodzi relacje i więzi. Odwraca mnie od siebie, a zwraca ku innym. Bo chrześcijaństwo to drugi człowiek… 12 Wierzę... a Staram się na serio żyć Jezusem, Jego przykazaniem mi- łości… To znaczy, staram się kochać innych i poszerzać zakres tej miłości uświadomionej o kolejne osoby. Staram się reagować z życzliwością, w miarę stanu ner- wów – grzecznie i delikatnie. Staram się nie ulegać prowokacjom i na zaczepki nie od- powiadać złośliwie. Staram się nie podejmować gry na płaszczyznach, które mi nie odpowiadają. Staram się nie myśleć źle o ludziach, o których wiem, że mnie nie lubią lub nie podzielają mojego entuzjazmu. Staram się nie oceniać ani nie krytykować pracy innych kapłanów, szczególnie tych, którzy mnie krytykują. Staram się mieć inicjatywę miłości w stosunku do współ- braci i innych osób. Pragnę pielęgnować ducha wdzięczności wobec tych, którzy byli mi przyjaźni. Doceniam media, ale nie mam czasu na oglądanie tele- wizji i czytanie gazet. Nie lubię pić piwa ani biesiadować, ale lubię szybko zjeść i kocham pracować. Kocham kwe- stie metafizyczne, bo to fundament, reszta to głupstwa. Nie znoszę agresji, głupoty, uporu. 13 a Alfabet Góry Najbardziej kocham moje poranki, kiedy zdążam do ka- plicy akademickiej odprawić mszę świętą. Kocham tę ciszę i samotne czekanie na studentów. Rozmawiam wtedy z Je- zusem. Mówię też zawsze: Veni, Sancte Spiritus… I znowu rozmawiam z Jezusem. Uzgadniam plan dnia. Wspólne msze święte w naszej kaplicy to najważniej- sza chwila dnia. Kocham młodych, którzy przybyli razem ze mną na spotkanie z Jezusem. A najbardziej wtedy, gdy przystępują do Komunii Świętej. Wiem, że bez Jezusa nie jestem zrozumiały dla innych, bez Jezusa nie ro zumiem samego siebie ani swojego losu, ani tego, co robię. Bez Jezusa nie wiedziałbym nawet, skąd idę i dokąd zdążam. Wszystko wiem dzięki Jezusowi. A Lednica to Jezus! Dla- tego Lednica jest moją drogą, moją prawdą i moim życiem. Dzięki Jezusowi wierzę w życie wieczne i nieśmiertelność Miłości, którą nam objawił. Amen. Co mam jeszcze do zrobienia? Co mam jeszcze do zrobienia? Panie i Boże mój! Staję przed Tobą z coraz większą świa- domością, że do Ciebie należę. Zawsze pragnąłem do Cie- bie należeć, ale daleko mi było do tego, aby całkowicie zrezygnować z siebie dla Ciebie. Nie wiedziałem jeszcze 14 Wierzę... a tego, że tylko rezygnując z siebie dla Ciebie, siebie mogę odzyskać i być całkowicie sobą. Tylko w Tobie mogę być sobą. Mijają lata, a ja jeszcze nie umiem być taki, jakiego Ty chcesz mnie mieć. Ty jeden masz prawo ode mnie tego wymagać. Jesteś moim Panem i Stworzycielem. Tak trudno mi przestać być sobą, tak trudno mi wyrzec się siebie i z siebie zrezygno- wać. Ale przecież Ty niczego nie niszczysz, niczego nie unicestwiasz. Dlaczego więc jeszcze się waham? Pomóż mi być sobą w Twoim oczekiwaniu na mnie, na- ucz mnie być sobą według Twojego zamysłu. Weź mnie za rękę i prowadź, abym zrozumiał Ciebie i Twoje działanie we mnie. Niech wszystko, co mnie spotyka, będzie znakiem od Ciebie, również ludzie, których stawiasz na moich drogach. Proszę Cię, abym nigdy nie zwątpił, że to Ty prowadzisz mnie i cały świat. Pragnę wykonać to, co dla mnie posta- nowiłeś. Pragnę całym sercem spłacić dług z mojego ży- cia w tych zadaniach, które zamierzyłeś dla mnie. Pragnę spełnić do końca moje życiowe powołanie. Pragnę do nie- go dorosnąć. Proszę Cię, Panie, o siłę i pokój duszy, o siłę i pokój uczuć oraz o siły potrzebne mojemu ciału. Pozwól mi być oparciem i drogowskazem dla wszystkich, którzy do mnie się zbliżają i oczekują mojej pomocy. 15 a Alfabet Góry Pragnę, aby Lednica i Jamna były instrumentami zwra- cającymi ludzi ku Tobie. Aby tam odnajdywali wiarę, na- dzieję i miłość. Aby gościnność tych miejsc była sposobem ukazywania Ciebie i przebywania w Twojej bliskości. Aby intymność osobistego spotkania z Tobą i Twoją Matką po- zostawiała trwały ślad Twojej obecności w duszach. Lednica i Jamna to moje dwie studnie głębinowe, z któ- rych wydobywa się krystalicznie czysta woda. Znad Ledni- cy płynie woda wiary, z Jamnej woda nadziei, miłość nato- miast winna rozlewać się w sercach ludzkich. Lednica to wiara. Tak, tam Mieszko wybrał Chrystusa, uwierzył, a dzisiaj ta wiara – umocniona obecnością i bło- gosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II – rezonuje w sercach naszej młodzieży. Jamna natomiast to źródło na- dziei oczyszczone i odbudowane dzięki błogosławieństwu Jana Pawła II. Niech Pan zachowa te niewysychające źró- dła dla jak najdalszych pokoleń. Pragnę je im przekazać. Jestem szczęśliwy w zakonie i w kapłaństwie Jestem szczęśliwy w zakonie i w kapłaństwie Tak, jestem szczęśliwy, będąc w zakonie, a następnie w ka- płaństwie Chrystusowym. Jestem szczęśliwy, że Pan mnie 16 Wierzę... a wezwał i obdarował powołaniem na swoją służbę. Ale nie znaczy to wcale, że nie cierpię. Jestem szczęśliwy, że widzę swoje powołanie i swoją drogę jako spełnianie się odwiecznego sensu, który dla mnie, Panie, przygotowałe ś. Jestem szczęśliwy, że widzę liczne znaki Bożej Opatrzności i Bożej Miłości na swojej drodze, potwierdzające tę drogę. Dziękuję za to, że mogę cierpieć dla Jezusa poprzez niezrozumienie, marginalizację, kpiny czy posądzenia o gwiazdorstwo i megalomanię. Dziękuję szczególnie za światło, że cierpienie dla Imienia Twojego jest łaską. Dzię- kuję za samotność w niezrozumieniu mojej misji, brak ak- ceptacji i zimną obojętność, z którą tyle razy musiałem się zmierzyć. Ty, Panie, nauczyłeś mnie wdzięczności za upo- korzenia, dzięki którym zachowuję równowagę, walczę z własnym egoizmem, a upokorzenia mogę Tobie ofiaro- wać jako coś naprawdę mojego. Dzięki temu wszystkiemu mogę się dzisiaj współofiaro- wać wraz z Tobą, Panie, Twojemu Ojcu i siebie samego składać na Twoim ołtarzu. 17 a Alfabet Góry 18 Spis treści Spis treści Od redakcji Wierzę… Awansem Budowanie Choroba papieska Chwila Dojrzewanie Duszpasterstwo akademickie Dziedzictwo Jana Pawła Dzwon Exsultet Formacja Głuchota Hermanice Imieniny Jamna Język wiary 313 7 11 19 25 31 35 39 43 48 52 57 61 67 71 77 81 86 Spis treści 91 94 97 105 111 114 119 123 128 133 138 141 147 151 157 162 167 172 175 180 184 189 193 197 202 Kapłaństwo Kazania Klasztor Kobiety Kompost Kościół nieidealny Krańce świata Krzyż Kultura Lednica Liturgia czasu Łaska świętości Matka Boża Częstochowska Mniszki Nielegalnie Nowicjusze Obowiązki Odejścia z kapłaństwa Ojciec Święty Ojcostwo Ornat Orzeł Podręcznik pokolenia JP2 Pomarańcza Proboszcz i kobiety 314 Spis treści Prudnik Przyjemności i sukcesy Rekolekcje Ręka Rodzice Roszczenia Rozczarowania Sens Słów zmartwychwstanie Starość Starość księdza Sylwester na Jamnej Szynka Świece Talenty Uwiedziony emocjonalnie przez wspólny śpiew Wakacje moich dzieci Wieczory nad Lednicą Wizja Wychowawcy Zgorszenia Amen 205 211 215 218 222 227 233 239 242 245 250 254 258 263 267 273 279 284 289 294 299 305 315
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Alfabet Góry
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: