Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 003412 21348878 na godz. na dobę w sumie
Algorytmy. Almanach - książka
Algorytmy. Almanach - książka
Autor: , , Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2209-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> algorytmy - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Cała wiedza o algorytmach w jednym podręczniku!

Tworzenie niezawodnego oprogramowania wymaga stosowania sprawnych algorytmów. Jednak programiści rzadko poświęcają im uwagę, dopóki nie pojawią się kłopoty. Aby ich uniknąć, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób poprawianie efektywności najważniejszych algorytmów przesądza o sukcesie Twoich aplikacji. W tej książce znajdziesz przetestowane i wypróbowane metody wykorzystywania oraz poprawiania skuteczności algorytmów -- do użycia w celu wdrożenia sprawnych rozwiązań programistycznych.

Książka 'Algorytmy. Almanach' to cała wiedza o algorytmach, potrzebna ambitnemu programiście, zebrana w jeden kompletny podręcznik. Książka zawiera opisy algorytmów do rozwiązywania rozmaitych problemów, pomaga w wyborze i realizacji algorytmów odpowiednich do Twoich potrzeb, a także dostarcza wydajnych rozwiązań zakodowanych w kilku językach programowania, które łatwo można zaadaptować w konkretnych zadaniach. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się projektować struktury danych, a także dowiesz się, na czym polega przeszukiwanie drzewa binarnego oraz jak korzystać z informacji heurystycznych. Poznasz zaawansowane struktury danych, przydatne do usprawniania algorytmów, a jednocześnie niezbędne dla zagwarantowania pełnego sukcesu Twoich rozwiązań programistycznych.

Cała wiedza o algorytmach, potrzebna każdemu programiście!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Algorytmy. Almanach Autorzy: George Heineman, Gary Pollice, Stanley Selkow T³umaczenie: Zdzis³aw P³oski ISBN: 978-83-246-2209-2 Tytu³ orygina³u: Algorithms in a Nutshell Format: 168×237, stron: 352 Ca³a wiedza o algorytmach w jednym podrêczniku! (cid:129) Jaki wp³yw na ró¿ne algorytmy wywieraj¹ podobne decyzje projektowe? (cid:129) Jak rozwi¹zywaæ problemy dotycz¹ce kodowania? (cid:129) Jak wykorzystaæ zaawansowane struktury danych do usprawnienia algorytmów? Tworzenie niezawodnego oprogramowania wymaga stosowania sprawnych algorytmów. Jednak programiœci rzadko poœwiêcaj¹ im uwagê, dopóki nie pojawi¹ siê k³opoty. Aby ich unikn¹æ, powinieneœ wiedzieæ, w jaki sposób poprawianie efektywnoœci najwa¿niejszych algorytmów przes¹dza o sukcesie Twoich aplikacji. W tej ksi¹¿ce znajdziesz przetestowane i wypróbowane metody wykorzystywania oraz poprawiania skutecznoœci algorytmów – do u¿ycia w celu wdro¿enia sprawnych rozwi¹zañ programistycznych. Ksi¹¿ka „Algorytmy. Almanach” to ca³a wiedza o algorytmach, potrzebna ambitnemu programiœcie, zebrana w jeden kompletny podrêcznik. Ksi¹¿ka zawiera opisy algorytmów do rozwi¹zywania rozmaitych problemów, pomaga w wyborze i realizacji algorytmów odpowiednich do Twoich potrzeb, a tak¿e dostarcza wydajnych rozwi¹zañ zakodowanych w kilku jêzykach programowania, które ³atwo mo¿na zaadaptowaæ w konkretnych zadaniach. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê projektowaæ struktury danych, a tak¿e dowiesz siê, na czym polega przeszukiwanie drzewa binarnego oraz jak korzystaæ z informacji heurystycznych. Poznasz zaawansowane struktury danych, przydatne do usprawniania algorytmów, a jednoczeœnie niezbêdne dla zagwarantowania pe³nego sukcesu Twoich rozwi¹zañ programistycznych. (cid:129) Algorytmy w ujêciu matematycznym (cid:129) Wzorce i dziedziny (cid:129) Algorytmy sortowania (cid:129) Wyszukiwanie sekwencyjne (cid:129) Przeszukiwanie drzewa binarnego (cid:129) Algorytmy grafowe (cid:129) Drzewa poszukiwañ (cid:129) Korzystanie z informacji heurystycznych (cid:129) Algorytmy przep³ywu w sieciach (cid:129) Geometria obliczeniowa (cid:129) Zapytania przedzia³owe Ca³a wiedza o algorytmach, potrzebna ka¿demu programiœcie! Spis treści Przedmowa ...............................................................................................................................7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 Zasada: oddziel algorytm od rozwiązywanego problemu Zasada: wprowadzaj tylko tyle matematyki, ile trzeba Zasada: analizę matematyczną stosuj doświadczalnie Odbiorcy Treść książki Konwencje stosowane w tej książce Zastosowanie przykładów w kodzie Podziękowania Literatura Część I ...............................................................................................................15 1. Algorytmy są ważne .....................................................................................................17 18 19 23 23 25 Postaraj się zrozumieć problem Jeśli to konieczne, eksperymentuj Kwestia uboczna Nauka płynąca z opowiedzianej historii Literatura 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym .........................................................................27 27 29 33 37 49 50 52 52 Rozmiar konkretnego problemu Tempo rośnięcia funkcji Analiza przypadku najlepszego, średniego i najgorszego Rodziny efektywności Mieszanka działań Operacje do pomiarów wzorcowych Uwaga końcowa Literatura 3 3. Wzorce i dziedziny ......................................................................................................53 53 55 57 59 59 60 64 66 Wzorce — język komunikacji Forma wzorca pseudokodu Forma projektowa Forma oceny doświadczalnej Dziedziny a algorytmy Obliczenia zmiennopozycyjne Ręczne przydzielanie pamięci Wybór języka programowania Część II ............................................................................................................. 69 4. Algorytmy sortowania .................................................................................................71 71 77 81 91 98 99 104 106 111 115 Przegląd Sortowanie przez wstawianie Sortowanie medianowe Sortowanie szybkie Sortowanie przez wybieranie Sortowanie przez kopcowanie Sortowanie przez zliczanie Sortowanie kubełkowe Kryteria wyboru algorytmu sortowania Literatura 5. Wyszukiwanie ............................................................................................................117 117 118 128 140 146 Przegląd Wyszukiwanie sekwencyjne Wyszukiwanie z haszowaniem Przeszukiwanie drzewa binarnego Literatura 6. Algorytmy grafowe ................................................................................................... 147 147 153 160 163 174 177 180 Przegląd Przeszukiwania w głąb Przeszukiwanie wszerz Najkrótsza ścieżka z jednym źródłem Najkrótsza ścieżka między wszystkimi parami Algorytmy minimalnego drzewa rozpinającego Literatura 4 | Spis treści 7. Znajdowanie dróg w AI ..............................................................................................181 181 198 201 211 214 222 Przegląd Przeszukiwania wszerz A*SEARCH Porównanie Algorytm minimaks Algorytm AlfaBeta 8. Algorytmy przepływu w sieciach ............................................................................. 231 231 234 243 246 249 250 252 253 254 Przegląd Przepływ maksymalny Dopasowanie obustronne Uwagi na temat ścieżek powiększających Przepływ o minimalnym koszcie Przeładunek Przydział zadań Programowanie liniowe Literatura 9. Geometria obliczeniowa ...........................................................................................255 255 263 272 283 294 300 Przegląd Skanowanie otoczki wypukłej Zamiatanie prostą Pytanie o najbliższych sąsiadów Zapytania przedziałowe Literatura Część III ...........................................................................................................301 10. Gdy wszystko inne zawodzi ......................................................................................303 303 304 304 305 305 312 315 Wariacje na temat Algorytmy aproksymacyjne Algorytmy offline Algorytmy równoległe Algorytmy losowe Algorytmy, które mogą być złe, lecz z malejącym prawdopodobieństwem Literatura Spis treści | 5 11. Epilog ...........................................................................................................................317 317 317 318 319 319 321 Przegląd Zasada: znaj swoje dane Zasada: podziel problem na mniejsze problemy Zasada: wybierz właściwą strukturę Zasada: dodaj pamięci, aby zwiększyć efektywność Zasada: jeśli nie widać rozwiązania, skonstruuj przeszukanie Zasada: jeśli nie widać rozwiązania, zredukuj problem do takiego, który ma rozwiązanie Zasada: pisanie algorytmów jest trudne, testowanie — trudniejsze 321 322 Część IV ......................................................................................................... 325 Dodatek. Testy wzorcowe .........................................................................................327 327 328 329 335 337 Podstawy statystyczne Sprzęt Przykład Raportowanie Dokładność Skorowidz ..................................................................................................................339 6 | Spis treści ROZDZIAŁ 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Wybierając algorytm do rozwiązania problemu, próbujesz przewidzieć, który będzie najszybszy dla konkretnego zbioru danych na konkretnej platformie (lub rodzinie platform). Określenie oczekiwanego czasu działania danego algorytmu jest procesem z natury matematycznym. W tym rozdziale przedstawiamy narzędzia matematyczne pomagające w takich przewidywaniach. Po przeczytaniu tego rozdziału Czytelnicy będą rozumieć różne pojęcia matematyczne występujące w tej książce. Wspólnym motywem tego rozdziału (w istocie — przyjętym w całej książce) jest założenie, że wszystkie hipotezy i przybliżenia mogą się różnić o pewną stałą, przy czym w naszych uogól- nieniach stałe takie możemy pomijać. Dla wszystkich algorytmów ujętych w tej książce stałe te są małe w przypadku niemal wszystkich platform. Rozmiar konkretnego problemu Przez egzemplarz (ukonkretnienie) problemu rozumie się określony zbiór danych, na którym działa program. W większości problemów czas wykonania programu wzrasta z rozmiarem ko- dowania rozwiązywanego egzemplarza. Z drugiej strony reprezentacje nazbyt zwarte (np. po- wstałe z użyciem technik kompresji) mogą niepotrzebnie spowalniać wykonanie programu. Zdefiniowanie optymalnego sposobu zakodowania konkretnego problemu jest zaskakująco trudne, ponieważ problemy występują w świecie rzeczywistym i trzeba je tłumaczyć na odpowiednią reprezentację maszynową, aby można było je rozwiązać na komputerze. Rozważmy dwa zako- dowania liczby x, pokazane nieco dalej w ramce „Konkrety są kodowane”. O ile to tylko możliwe, chcemy w ocenie algorytmów korzystać z założenia, że zakodowanie konkretnego problemu nie ma decydującego wpływu na możliwość uzyskania sprawnej realizacji algorytmu. Choć rozmiary obu kodowań (w ramce) są niemal identyczne, wiąże się z nimi różna sprawność podstawowej operacji, zależna od tego, czy x ma w reprezentacji dwójkowej parzystą, czy nieparzystą liczbę bitów o wartości 1. Wybór reprezentacji konkretnego problemu zależy od typu i rozmaitości operacji, które mają być wykonywane. Projektowanie efektywnych algorytmów często zaczyna się od wyboru odpowied- nich struktur danych, za pomocą których można przedstawić problem wymagający rozwiązania, co pokazano na rysunku 2.1. 27 Rysunek 2.1. Bardziej skomplikowane zakodowanie konkretnego problemu Konkrety są kodowane Załóżmy, że masz wielką liczbę x i chcesz wyznaczyć parzystość liczby jedynek w jej reprezentacji dwójkowej (to znaczy, chcesz sprawdzić, czy w jej reprezentacji dwójkowej występuje parzysta liczba bitów o wartości 1). Jeśli na przykład x = 15 137 300 128, to jej przedstawienie przy pod- stawie 2 jest następujące: x2= 1110000110010000001101111010100000 a liczba jedynek jest w niej parzysta. Rozważamy dwie możliwości kodowania: Pierwsze kodowanie x: 1110000110010000001101111010100000 W tym przypadku reprezentacją problemu jest 34-bitowe przedstawienie x przy podstawie 2, zatem rozmiar wejścia1 wynosi n = 34. Zauważmy, że log2(x) ≅ 33,82, zatem kodowanie to jest optymalne. Aby jednak obliczyć parzystość liczby jedynek, trzeba sprawdzić każdy bit. Optymalny czas obliczenia parzystości rośnie liniowo wraz z n (logarytmicznie z x). Liczbę x można też zakodować w postaci n-bitowej z dodaniem bitu sumy kontrolnej, który wskazuje parzystość liczby jedynek w kodowaniu x. Drugie kodowanie x: 1110000110010000001101111010100000[0] Ostatni bit x w drugim kodowaniu jest równy 0, co oznacza, że x ma parzystą liczbę jedynek (parytet parzysty2 = 0). W tej reprezentacji n = 35. W obu przypadkach rozmiar n zakodowanego egzemplarza problemu rośnie logarytmicznie ze wzrostem x. Jednak czas optymalnego algorytmu obliczenia parzystości x z użyciem pierwszego kodowania rośnie logarytmicznie z rozmiarem kodowania x, a w drugim kodowaniu czas algorytmu optymalnego jest stały i nie zależy od roz- miaru kodowania x. 1 Tam, gdzie nie powoduje to niejednoznaczności, używamy określeń wejście, wyjście zamiast dane wejściowe, dane wyjściowe — przyp. tłum. 2 Albo „równą parzystość” (ang. even parity); wskutek tłumaczenia w matematyce, fizyce i informatyce angielskiego parity jako „parzystość” powstaje tu zabawna sytuacja: dosł. „parzystość parzysta” — przyp. tłum. 28 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Ponieważ nie możemy formalnie zdefiniować rozmiaru konkretnego problemu, zakładamy, że jest on zakodowany w jakiś ogólnie akceptowany sposób. Na przykład, sortując n liczb, przyjmujemy ogólną zasadę, że każda z n liczb mieści się w słowie danego komputera, a rozmiar konkretnych danych, które mają być posortowane, wynosi n. Gdyby któraś z tych liczb wymagała więcej niż jednego słowa — lecz tylko skończonej, ustalonej liczby słów — to nasza miara rozmiaru kon- kretnego problemu różniłaby się o pewną stałą. Tak więc algorytm, który wykonuje obliczenia na 64-bitowych liczbach całkowitych, może działać dwa razy dłużej niż podobny algorytm zakodowany dla liczb przechowywanych na 32 bitach. Do przechowywania zestawów (kolekcji) informacji większość języków programowania udo- stępnia tablice — ciągłe obszary pamięci indeksowane całkowitym i, umożliwiające szybki dostęp do i-tego elementu. Tablica jest jednowymiarowa, jeśli każdy element mieści się w słowie plat- formy (np. tablica liczb całkowitych, wartości boolowskich lub znaków)3. Inne tablice mają wiele wymiarów, umożliwiając ciekawsze reprezentacje danych, jak pokazano na rysunku 2.1. Trzeba też dodać, co pokazano nieco dalej, w ramce „Wpływ kodowania na sprawność”, że kodowanie może oddziałać na sprawność algorytmu. Wskutek olbrzymiej różnorodności języków programowania i sprzętu komputerowego, na którym są wykonywane programy, badacze algorytmów godzą się z tym, że nie są w stanie obliczyć z wyśrubowaną dokładnością kosztów wynikających z użycia takiego czy innego kodowania w implementacji. Przyjmują więc, że koszty działania różniące się stałym mnożnikiem są asymptotycznie równoważne. Choć taka definicja byłaby niepraktyczna w realnych sytuacjach (kto byłby zadowolony, słysząc, że musi zapłacić rachunek tysiąckrotnie wyższy niż zakładany?), służy uniwersalnie do porównywania algorytmów. Jest oczywiste, że gdy chodzi o zrealizowanie algorytmu w kodzie na potrzeby przemysłowe, szczegóły wyrażone w tych stałych są istotne. Tempo rośnięcia funkcji Powszechnie akceptowaną metodą opisywania zachowania algorytmu jest przedstawienie tempa wzrostu czasu jego wykonania w funkcji rozmiaru konkretnego, wejściowego problemu. Cha- rakteryzowanie w ten sposób sprawności algorytmu jest abstrakcją, w której pomija się szczegóły. Właściwe posługiwanie się tą miarą wymaga uświadomienia sobie szczegółów, które taka abs- trakcja skrywa. Każdy program jest wykonywany na platformie — termin ten ogólnie określa, co następuje: • komputer, na którym program jest wykonywany, jego jednostkę centralną (CPU), pamięć podręczną, jednostkę obliczeń zmiennopozycyjnych (FPU) i inne właściwości zrealizowane układowo; • język programowania, w którym program jest napisany, wraz z kompilatorem lub inter- preterem i ustawieniami dotyczącymi optymalizowania generowanego kodu; • system operacyjny; • inne procesy wykonywane w tle. 3 Jest to dość tendencyjna definicja, ponieważ liczba rozmiarów tablicy jest wyznaczona przez liczbę wskaźni- ków (adresów pośrednich) potrzebnych do dotarcia do jej elementu. Sam element tablicy może zajmować wiele słów maszynowych lub część słowa — przyp. tłum. Tempo rośnięcia funkcji | 29 Wpływ kodowania na sprawność Załóżmy, że program przechowuje informacje o układzie okresowym pierwiastków. Do częstych pytań należą: (a) „Ile wynosi ciężar atomowy pierwiastka o numerze N?”, (b) „Ile wynosi ciężar atomowy pierwiastka o nazwie X?” i (c) „Jak się nazywa pierwiastek o numerze N?”. Ciekawą kwestią w tym zadaniu jest to, że według danych na styczeń 2008 r. pierwiastek 117 nie został odkryty, choć pierwiastek 118, Ununoctium, jest już znany. Pierwsze kodowanie układu okresowego. Zapamiętaj dwie tablice: nazwaPierwiastka[], której i-ta wartość jest nazwą pierwiastka o liczbie atomowej i, i tablicę ciężarElementu4, której i-ty element ma wartość ciężaru atomowego pierwiastka. Drugie kodowanie układu okresowego. Zapamiętaj napis złożony z 26265 znaków, reprezentujący cały układ okresowy. Pierwsze 62 znaków wygląda następująco: 1 H Hydrogen 1,00794 2 He Helium 4,002602 3 Li Lithium 6,941 W poniższej tabeli pokazano wyniki z 32 prób liczących po 100 000 losowych zapytań (w tym również niepoprawnych). Usunięto wynik najlepszy i wynik najgorszy, zostawiając 30 prób, których średni czas wykonania (i odchylenie standardowe) podano w milisekundach. Numer 131,73±8,83 1050,43±75,60 Nazwa 2,63±5,99 664,13±45,90 Ciężar 2,1±5,45 635,07±41,19 Kodowanie 1 Kodowanie 2 Zgodnie z oczekiwaniami drugie kodowanie daje gorsze czasy wykonania, ponieważ każde za- pytanie wymaga działań na napisach. Kodowanie 1 umożliwia sprawne przetwarzanie zapytań o ciężar i nazwę, lecz pytania o numer zmuszają do przeszukania nieuporządkowanego układu. Ten przykład wykazuje, że różne zakodowanie danych powoduje (lub może powodować) olbrzymie różnice w czasie wykonania. Pokazuje również, że projektanci powinni zastanowić się nad wyborem operacji, które chcą optymalizować. Przyjmuje się tu założenie, że zmiana któregokolwiek z parametrów platformy zmieni czas wy- konania programu o czynnik stały. Aby osadzić dalsze omówienie w jakimś konkretnym kon- tekście, dokonamy zwięzłego przeglądu algorytmu WYSZUKIWANIA LINIOWEGO, przedstawio- nego w rozdziale 5. WYSZUKIWANIE LINIOWE polega na przejrzeniu po jednym wykazu n≥1 określonych elementów aż do znalezienia potrzebnej wartości v. Na razie załóżmy, że: • na wykazie jest wyodrębnionych n elementów, • poszukiwany element v występuje na wykazie, • każdy element wykazu może mieć wartość v z jednakowym prawdopodobieństwem. Aby zrozumieć osiągi WYSZUKIWANIA LINIOWEGO, musimy wiedzieć, ile elementów jest w nim sprawdzanych „średnio”. Ponieważ wiadomo, że v występuje na wykazie i każdy element 4 W nazwach nie należących do większych fragmentów kodu dla wygody czytania używamy liter ze znakami diakrytycznymi. Nazwy takie są również w tekście odmieniane przez przypadki — przyp. tłum. 5 Ta liczba odnosi się do angielskich nazw pierwiastków — przyp. tłum. 30 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym może przyjąć wartość v z równym prawdopodobieństwem, średnia liczba E(n) elementów sprawdzanych jest sumą liczb elementów sprawdzanych dla każdej z n wartości, podzieloną przez n. Wyrażając to matematycznie: nE )( n = ∑ 1 n i = )1 nn ( 2 + n = 1 2 n + 1 2 i 1 = Zatem zgodnie z tymi założeniami w WYSZUKIWANIU LINIOWYM jest sprawdzanych około połowy elementów na wykazie n różnych elementów. Jeśli liczba elementów wykazu zostanie podwojona, to WYSZUKIWANIE LINIOWE powinno sprawdzać około dwa razy więcej elementów; oczekiwana liczba badań jest liniową funkcją n. Oczekiwana liczba badań jest zatem liniowa, czyli wynosi „około” c·n, gdzie c jest pewną stałą. W danym wypadku c = 1/2. Podstawowy wniosek z tej analizy jest taki, że stała c jest nieistotna dla dłuższych wykonań, ponieważ najważniejszym czynnikiem kosztu jest rozmiar egzemplarza problemu, czyli n. Wraz ze wzrostem n błąd w stwierdzeniu, że 1 2 n ≈ n 1 2 + 1 2 staje się mało znaczący. W rzeczywistości proporcja między oboma stronami tego przybliżenia dąży do 1. To znaczy: lim n ∞→ = ⎛ ⎜ ⎝ 1 2 1 2 n n + ⎞ ⎟ ⎠ 1 n ⎞ ⎟ ⎠ ⎛ ⎜ ⎝ = 1 aczkolwiek błąd w oszacowaniu jest znaczący dla małych wartości n. Biorąc to pod uwagę, mó- wimy, że tempo wzrostu oczekiwanej liczby elementów, które trzeba zbadać w WYSZUKIWANIU LINIOWYM, jest liniowe. Tym samym pomijamy czynnik stały i koncentrujemy się tylko na eg- zemplarzach problemów dużego rozmiaru. Posługując się przy wybieraniu algorytmów abstrakcją tempa wzrostu, musimy być świadomi następujących założeń: Stałe są ważne Z tego powodu używamy superkomputerów i unowocześniamy nasze komputery co pe- wien czas. Rozmiar n nie zawsze jest duży W rozdziale 4. zobaczymy, że czas wykonania algorytmu QUICKSORT rośnie wolniej niż czas wykonania SORTOWANIA PRZEZ WSTAWIANIE. Mimo to SORTOWANIE PRZEZ WSTA- WIANIE przewyższa QUICKSORT dla małych tablic na tej samej platformie. Tempo wzrostu czasu algorytmu przesądza o tym, jak będzie się on zachowywał w przypadku coraz większych konkretnych problemów. Odnieśmy tę podstawową zasadę do bardziej złożo- nego przykładu. Zajmiemy się oceną czterech algorytmów sortowania w pewnym zadaniu sortowania. Następujące dane dotyczące sprawności wygenerowano podczas sortowania bloku n losowych napisów. Dla bloków długości n = 1…512 wykonano 50 prób. Usunięto sprawność najlepszą i najgorszą i na wykresie przedstawionym na rysunku 2.2 ukazano średni czas obliczenia (w mikrosekun- dach) pozostałych 48 wyników. Wariancja między tymi wykonaniami jest zaskakująca. Tempo rośnięcia funkcji | 31 Rysunek 2.2. Porównanie czterech algorytmów sortowania małych zbiorów danych Jedna z możliwych interpretacji tych wyników polega na próbie obmyślenia funkcji, która prze- widywałaby sprawność każdego algorytmu na egzemplarzu problemu o rozmiarze n. Ponieważ odgadnięcie takiej funkcji jest mało prawdopodobne, korzystamy z dostępnego na rynku opro- gramowania do obliczania krzywej trendu za pomocą procesu statystycznego zwanego analizą regresji. Miarą „dopasowania” krzywej trendu do rzeczywistych danych jest liczba z przedziału [0, 1], nazywana wartością R2. Wartości bliskie 1 wskazują duże dopasowanie. Jeśli na przykład R2 = 0,9948, to szansa na to, że dopasowanie krzywej trendu jest spowodowane losowymi zmia- nami w danych, wynosi tylko 0,52 . 32 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym SORT-4 działa wyraźnie najgorzej z tych algorytmów. Dla 512 punktów danych naniesionych na wykresie krzywa trendu, której odpowiadają te dane, wygląda następująco: 2 n − ,0 3601 n +⋅ ,39 212 y ,0 0053 = ⋅ R 2 = 9948 ,0 Poziom ufności R2 tak bliski 1 zaświadcza, że oszacowanie to jest dokładne. Najszybszą realizację w zadanym przedziale punktów umożliwia algorytm SORT-2. Jego zachowanie jest scharaktery- zowane przez następujące równanie: 9653 05765 ,7) + ,0 = y ⋅ n ⋅ log( n SORT-2 z początku minimalnie przewyższa SORT-3, ostatecznie zaś można przyjąć, że jest o 10 szybszy niż SORT-3. Algorytm SORT-1 zachowuje się dwojako. Dla bloków 39 napisów — lub mniejszych — zachowanie jest opisane wzorem: 2 − ,0 2939 n +⋅ 1838 ,3 n y 0016 ,0 ⋅ = R 2 = ,0 9948 Jednakże dla 40 napisów i więcej jego zachowanie jest scharakteryzowane przez: y = ,0 0798 ⋅ n ⋅ n ) log( + ,142 7818 Współczynniki liczbowe w tych równaniach całkowicie zależą od platformy, na której działają dane realizacje. Jak opisano wcześniej, tego rodzaju przypadkowe różnice nie mają znaczenia. Trend dłu- goterminowy, towarzyszący wzrostowi n, dominuje w obliczeniach tego typu zachowań. I rzeczy- wiście, na rysunku 2.2 zachowanie uwidoczniono w dwu różnych przedziałach, aby pokazać, że dopóki n nie jest dostatecznie duże, dopóty prawdziwe zachowanie algorytmu może się nie ujawnić. Osoby projektujące algorytmy dążą do zrozumienia różnic w zachowaniu poszczególnych algorytmów. Kod takich algorytmów można pobrać z powszechnie dostępnych magazynów („repozytoriów”) kodu źródłowego, a obejrzenie wpływu wyborów projektowych na ogólne działanie jest bardzo pouczające. SORT-1 odzwierciedla działanie funkcji qsort w systemie Linux 2.6.9. Przeglądając kod źródłowy (można go znaleźć w dowolnej składnicy kodu linukso- wego6), napotykamy następujący komentarz: „Qsort routine from Bentley McIlroy’s Engi- neering a Sort Function”. Bentley McIlroy [1993] podają, jak zoptymalizować QUICKSORT, zmieniając strategię stosownie do rozmiarów problemu: mniejszych niż 7, zawartych między 8 a 39 i większych od 40. Przyjemnie jest skonstatować, że przedstawione tutaj wyniki empiryczne potwierdzają to, co zawiera implementacja. Analiza przypadku najlepszego, średniego i najgorszego Rodzi się pytanie, czy wyniki z poprzedniego podrozdziału będą ważne dla wszystkich konkre- tyzacji problemu. A może SORT-2 jest najlepszy tylko do sortowania małej liczby napisów? Dane wejściowe mogą się przecież różnić pod wieloma względami: • Napisów mogłoby być milion. Jaka będzie skalowalność algorytmu dla tak dużego wejścia? • Dane mogą być częściowo posortowane, to znaczy, prawie wszystkie elementy nie są zbyt oddalone od swoich miejsc na posortowanym wykazie. 6 Zob. np. http://lxr.linux.no/linux+v2.6.11/fs/xfs/support/qsort.c. Analiza przypadku najlepszego, średniego i najgorszego | 33 • Te same wartości mogą występować w danych wejściowych wielokrotnie. • Niezależnie od rozmiaru n zbioru wejściowego elementy mogłyby pochodzić ze znacznie mniejszego zbioru i mogłoby się znajdować pośród nich wiele takich samych wartości. Choć SORT-4 z rysunku 2.2 był najwolniejszy ze wszystkich czterech algorytmów w sortowaniu n losowych napisów, okazuje się, że jest on najszybszy, gdy dane są już posortowane. Ta przewaga jednak szybko zanika — wystarczy, aby losowych 16 elementów nie znajdowało się na właściwych miejscach (zob. rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Porównanie algorytmów sortowania przy sortowaniu danych już posortowanych lub prawie posortowanych Przypuśćmy jednak, że tablica wejściowa z n napisami jest „prawie posortowana”, tzn. n/4 napisów (25 procent) pozostaje na zamienionych pozycjach, lecz tylko w odległości czterech miejsc od właściwej. Można się zdziwić, widząc na rysunku 2.4, że SORT-4 jest wówczas lepszy od innych. 34 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Rysunek 2.4. Algorytm Sort-4 wygrywa w przypadku danych prawie posortowanych Wnioski, które można z tego wyciągnąć, są takie, że dla wielu problemów nie istnieje jeden optymalny algorytm. Wybór algorytmu zależy od zrozumienia rozwiązywanego problemu; wy- pada też uwzględnić rozkłady prawdopodobieństwa w konkretnych danych oraz zachowanie poszczególnych algorytmów. Aby dostarczyć pewnych wskazówek, algorytmy są zazwyczaj przedstawiane z uwzględnieniem trzech typowych przypadków: Przypadek najgorszy Definiuje klasę danych wejściowych, dla której algorytm wykazuje najgorszy czas działania. Zamiast określania konkretnych danych projektanci na ogół opisują właściwości danych wej- ściowych, które powodują, że algorytm nie działa wydajnie. Przypadek średni Definiuje zachowanie oczekiwane w przypadku wykonywania algorytmu na losowych da- nych wejściowych. Mówiąc nieformalnie, nawet jeśli dla jakichś egzemplarzy problemu trzeba będzie zużyć więcej czasu z jakichś specjalnych powodów, zdecydowana większość problemów wejściowych nie będzie odbiegać od tej normy. Miara taka określa, na co może liczyć prze- ciętny użytkownik algorytmu. Przypadek najlepszy Definiuje klasę danych wejściowych, na której algorytm działa najlepiej. Z takimi danymi algorytm ma najmniej do roboty. W rzeczywistości przypadki najlepsze zdarzają się rzadko. Znając sprawność algorytmu w tych poszczególnych przypadkach, możesz rozstrzygnąć, czy jest on odpowiedni w Twojej konkretnej sytuacji. Analiza przypadku najlepszego, średniego i najgorszego | 35 Przypadek najgorszy Wraz ze wzrostem n większość problemów ma więcej możliwych konkretyzacji rozmiaru n. Dla dowolnej konkretnej wartości n ilość pracy wykonana przez algorytm lub program może być zdecydowanie różna, zależnie od egzemplarza problemu rozmiaru n. Dla danego programu i wartości n czas działania w przypadku najgorszym jest maksymalnym czasem wykonania wybranym spośród wszystkich czasów działania na egzemplarzach rozmiaru n. Przykładanie wagi do przypadku najgorszego jest pesymistycznym widzeniem świata. Najgorszy przypadek zachowania algorytmu interesuje nas z powodu: potrzeby uzyskania odpowiedzi analiza złożoności algorytmu jest w tym przypadku często najłatwiejsza; ograniczeń czasu rzeczywistego jeśli planujesz system do pomagania chirurgowi wykonującemu operację na otwartym sercu, to jest nie do przyjęcia, aby program działał nadspodziewanie długo7 (nawet jeśli takie wolne działanie nie zdarza się „często”). Ujmując rzecz bardziej formalnie, jeśli Sn jest zbiorem konkretyzacji problemu si rozmiaru n, a t oznacza czas wykonania algorytmu w każdym z tych przypadków, to działanie algorytmu na Sn w przypadku najgorszym wynosi maksimum t(si), gdzie si ∈ Sn. Jeśli oznaczyć najgorszy przy- padek działania na Sn przez Twc(n), to tempo rośnięcia Twc(n) określa złożoność algorytmu w naj- gorszym przypadku. Ogólnie biorąc, nie wystarczy zasobów, aby obliczyć algorytm dla każdego przypadku si po to, żeby określić doświadczalnie problem wejściowy prowadzący do przypadku najgorszego dzia- łania. Zamiast tego oponent próbuje wysmażyć najgorszy przypadek problemu wejściowego na podstawie opisu algorytmu. Przypadek średni System telefoniczny zaprojektowany do obsługi dużej liczby n telefonów musi w najgorszym przypadku zdołać obsłużyć wszystkie rozmowy, gdy n/2 osób chwyta za słuchawki i dzwoni do innych n/2 osób. Choć system taki nie ulegałby nigdy awarii z powodu przeciążenia, cena jego budowy byłaby zaporowa. Poza tym prawdopodobieństwo, że każda z n/2 osób dzwoni do innej spośród pozostałych n/2 osób, jest nadzwyczaj małe. Można zaprojektować system tańszy, a mimo to bardzo rzadko doznający załamań z powodu przeciążenia (możliwe, że nigdy). Mu- simy się jednak odwołać do aparatu matematycznego, aby rozważyć prawdopodobieństwa. Ze zbiorem konkretnych problemów rozmiaru n kojarzymy rozkład prawdopodobieństwa Pr, w którym prawdopodobieństwa z przedziału od 0 do 1 są przypisane każdemu problemowi w ten sposób, że suma prawdopodobieństw wszystkich konkretnych problemów rozmiaru n wy- nosi 1. Nieco bardziej formalnie, jeśli Sn jest zbiorem konkretyzacji rozmiaru n, to Pr{ is 1} = ∑ ∈ nSis 7 W systemach czasu rzeczywistego mniej chodzi o szybkość działania, a bardziej o terminową i niezawodną obsługę w ustalonym z góry czasie; to jest istotna różnica — przyp. tłum. 36 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Jeśli t jest miarą pracy wykonanej przez algorytm w każdym z przypadków, to praca wykonana przez algorytm na Sn w przypadku średnim jest określona następująco: nT )(ac = 1 S n | ∑ nSis ∈ | st ( i ) s Pr{ } i Oznacza to, że faktyczna praca t(si) w przypadku si jest ważona prawdopodobieństwem tego, że si wystąpi jako dane wejściowe. Jeśli Pr{si} = 0, to faktyczna wartość t(si) nie wpływa na oczekiwaną pracę wykonywaną przez program. Jeśli oznaczyć przypadek średni na Sn przez Tac(n), to tempo rośnięcia Tac(n) określa złożoność algorytmu w przypadku średnim. Przypomnijmy, że opisując tempo rośnięcia pracochłonności lub czasu, konsekwentnie po- mijamy stałe. Jeśli więc mówimy, że WYSZUKIWANIE LINIOWE ze zbioru n elementów zaj- muje średnio 1 2 +n 1 2 badań (stosownie do naszych wcześniejszych założeń), to na zasadzie umowy mówimy po prostu, że wedle tych przypuszczeń oczekujemy, iż WYSZUKIWANIE LINIOWE będzie sprawdzać liniową liczbę elementów8, czyli rzędu n. Przypadek najlepszy Znajomość najlepszego przypadku działania algorytmu jest przydatna, mimo że sytuacja taka rzadko występuje w praktyce. W wielu wypadkach daje ona wgląd w optymalne warunki da- nego algorytmu. Na przykład, najlepszy przypadek WYSZUKIWANIA LINIOWEGO występuje wówczas, gdy poszukuje się wartości v, która znajduje się na początku wykazu. Nieco odmienna metoda, którą będziemy nazywać WYSZUKIWANIEM ZE ZLICZANIEM, polega na poszukiwaniu danej wartości v i zliczaniu, ile razy wystąpiła ona na wykazie. Jeśli licznik po obliczeniu wynosi 0, znaczy to, że elementu nie znaleziono, toteż algorytm zwraca false; w przeciwnym razie zwraca true. Zauważmy, że WYSZUKIWANIE ZE ZLICZANIEM zawsze dociera do końca wykazu, więc choć jego najgorszy przypadek ma złożoność O(n) — taką samą jak WYSZUKIWANIE LINIOWE — zachowanie algorytmu w przypadku najlepszym również jest rzędu O(n); do poprawy jego działania nie można więc wykorzystać ani przypadku najlepszego, ani średniego. Rodziny efektywności Nasze porównywanie algorytmów opieramy na ocenie ich sprawności dla danych wejściowych rozmiaru n. Jest to metodyka standardowa, opracowana do porównywania algorytmów ponad pół wieku temu. Postępując w ten sposób, możemy określić, które algorytmy skalują się dobrze na problemy niebanalnych rozmiarów, obliczając czas zużywany przez algorytm w powiązaniu z rozmiarem dostarczonego wejścia. Dodatkową postacią oceny efektywności jest uwzględnienie, ile pamięci algorytm potrzebuje do działania. Tymi zagadnieniami zajmujemy się, stosownie do potrzeb, w poszczególnych rozdziałach z algorytmami. 8 Będzie je sprawdzać w czasie liniowym, rosnącym liniowo — przyp. tłum. Rodziny efektywności | 37 W książce stosujemy wyłącznie następujące kategorie, uporządkowane tutaj według malejącej sprawności: • stała, • logarytmiczna, • podliniowa, • liniowa, • n log (n), • kwadratowa, • wykładnicza. Przedstawimy teraz w kilku punktach niektóre z tych kategorii sprawności. Omówienie 0. Zachowanie stałe Analizując działanie algorytmów w tej książce, często przyjmujemy, że sprawność pewnych elementarnych operacji jest stała. Nie przesądza to oczywiście o faktycznym działaniu operacji, gdyż nie odnosimy się do żadnego konkretnego sprzętu. Na przykład, porównanie, czy dwie 32-bitowe liczby x i y są takie same, powinno być wykonywane tak samo sprawnie niezależnie od wartości x i y. Operację działającą w czasie stałym określa się jako mającą sprawność O(1). A co ze sprawnością porównywania liczb 256-bitowych? Albo dwóch liczb 1024-bitowych? Otóż dla ustalonego z góry rozmiaru k porównania dwóch liczb k-bitowych możesz dokonać w stałym czasie. Obowiązuje tu zasada, że rozmiar problemu (tj. wartości porównywanych liczb x i y) nie może przekroczyć ustalonej wartości k. Dodatkowy nakład, będący jako k mnożnikiem stałym, zaniedbujemy w notacji O(1). Omówienie 1. Zachowanie log n Barman oferuje każdemu chętnemu zakład o 10 000 dolarów: „Wybiorę liczbę z przedziału od 1 do 1 000 000, a ty spróbuj ją odgadnąć, typując kolejno (do) 20 liczb; po każdej próbie odgadnię- cia powiem ci: ZA DUŻA, ZA MAŁA lub TRAFIONA. Jeśli wygrasz w 20 pytaniach, dam ci 10 000 dolarów, w przeciwnym razie ty dasz mi 10 000 dolarów”. Przyjmujesz ten zakład? Warto, ponieważ zawsze możesz go wygrać. W tabeli 2.1 pokazano przykładowy przebieg zdarzeń dla przedziału od 1 do 10, w którym każde z serii zadanych pytań zmniejsza rozmiar problemu o połowę. W każdej kolejce, zależnie od odpowiedzi udzielonej przez barmana, rozmiar potencjalnego przedziału z ukrytą liczbą jest obcinany o około połowę. Na koniec przedział z ukrytą liczbą zostaje ograniczony do jednej liczby; dochodzi do tego po ⎡log (n)⎤ próbach. Funkcja sufitowa ⎡x⎤ zaokrągla liczbę x do najmniejszej liczby całkowitej większej lub równej x. Jeśli barman wybierze na przykład liczbę między 1 a 10, to zdołasz ją zgadnąć w ⎡log (10)⎤ = ⎡3,32⎤, czyli w 4 próbach, jak pokazano w tabeli. Działa to tak samo dla miliona liczb. Algorytm ZGADYWANIE, pokazany w przykładzie 2.1, działa w istocie dla dowolnego przedziału [dolne, górne] i wyznacza wartość n po ⎡log (górne – dolne + 1)⎤ krokach. Jeśli liczb jest milion, to algorytm znajdzie liczbę w co najwyżej ⎡log (1 000 000)⎤ = 19,93, czyli 20 krokach (przypadek najgorszy). 38 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Tabela 2.1. Przykład postępowania przy zgadywaniu liczb od 1 do 10 Liczba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pierwsze zgadywanie Czy to jest 5? ZA DUŻA Czy to jest 5? ZA DUŻA Czy to jest 5? ZA DUŻA Czy to jest 5? ZA DUŻA Czy to jest 5? TRAFIONA Czy to jest 5? ZA MAŁA Czy to jest 5? ZA MAŁA Czy to jest 5? ZA MAŁA Czy to jest 5? ZA MAŁA Czy to jest 5? ZA MAŁA Drugie zgadywanie Czy to jest 2? ZA DUŻA Czy to jest 2? TRAFIONA Czy to jest 2? ZA MAŁA Czy to jest 2? ZA MAŁA Czy to jest 8? ZA DUŻA Czy to jest 8? ZA DUŻA Czy to jest 8? TRAFIONA Czy to jest 8? ZA MAŁA Czy to jest 8? ZA MAŁA Trzecie zgadywanie Czy to jest 1? TRAFIONA Czy to jest 3? TRAFIONA Czy to jest 3? ZA MAŁA, więc musi to być 4 Czy to jest 6? TRAFIONA Czy to jest 6? ZA MAŁA, więc musi to być 7 Czy to jest 9? TRAFIONA Czy to jest 9? ZA MAŁA, więc musi to być 10 Przykład 2.1. Kod w Javie do zgadywania liczby w przedziale [dolne, górne] // Wyznacza liczbę kroków, gdy n na pewno znajduje się w przedziale // [dolne, górne] ([low, high]). public static int turns(int n, int low, int high) { int turns = 0; // Wykonuj, dopóki do sprawdzenia pozostają więcej niż 2 liczby. while (high – low = 2) { // Przygotuj punkt środkowy [low, high] jako wybór. turns++; int mid = (low + high)/2; in (mid == n) { return turns; } else if (mid n) { low = mid + 1; } else { high = mid – 1; } } // Tutaj zostały już tylko dwie liczby. Wybieramy jedną z nich i jeśli to // nie ta, to odgadywaną jest druga. Dochodzi więc tylko jeden krok. return 1 + turns; } Algorytmy logarytmiczne są wyjątkowo sprawne, ponieważ szybko dążą do rozwiązania. Swoją popularność zawdzięczają temu, że w każdym kroku zmniejszają rozmiar problemu mniej więcej o połowę. Algorytm ZGADYWANIE dociera do rozwiązania po co najwyżej k = ⎡log (n)⎤ iteracjach, a w i-tym powtórzeniu (i 0) algorytm zgaduje odpowiedź, o której wiadomo, że należy do przedziału ±ε = 2 k–i wokół poszukiwanej liczby. Wielkość ε jest określana mianem błędu lub nie- pewności. Po każdym powtórzeniu pętli ε jest obcinane o połowę. Rodziny efektywności | 39 Innym przykładem ukazującym wydajne działanie jest metoda Newtona obliczania pierwiastków równań z jedną zmienną (innymi słowy, dla jakich wartości x f(x) = 0). Aby znaleźć, kiedy x·sin(x)–5·x = cos(x), weźmy f(x) = x·sin(x)–5·x–cos(x) i jej pochodną f (x) = x·cos(x)+sin(x)–5–sin(x) = x·cos(x)–5. W kolejnym kroku metody Newtona jest obliczane xn+1 = xn–f(xn)/f (xn). Zaczynając od „odgadniętej” wartości x, którą jest 0, algorytm ten szybko wyznacza poprawne rozwiązanie x = –0,189302759, co pokazano w tabeli 2.2. Cyfry dwójkowe i dziesiętne w nawiasach [] oznaczają cyfry dokładne. Tabela 2.2. Metoda Newtona n 0 1 2 3 4 5 6 7 xn dziesiętnie 0.0 –0,2 –[0,18]8516717588… –[0,1893]59749489… –[0,189]298621848… –[0,18930]3058226… –[0,1893027]36274… –[0,189302759]639… xn w bitach (cyfrach dwójkowych) [1011111111001]0011001100110011001100110… [1011111111001000001]0000101010000110110… [101111111100100000111]10011110000101101… [10111111110010000011101]011101111111011… [1011111111001000001110110001]0101001001… [1011111111001000001110110001001]0011100… [101111111100100000111011000100101]01001… Omówienie 2. Zachowanie podliniowe O(nd) dla d 1 W pewnych sytuacjach działanie algorytmu jest lepsze niż liniowe, lecz nie tak wydajne jak logarytmiczne. Jak omówiono w rozdziale 9., kd-drzewo w wielu wymiarach może sprawnie podzielić zbiór n d-wymiarowych punktów. Jeśli drzewo jest zrównoważone, to czas wyszu- kiwania dotyczącego zapytań przedziałowych, zgodnych z osiami punktów, wynosi O(n1–1/d). Omówienie 3. Sprawność liniowa Rozwiązywanie niektórych problemów wymaga wyraźnie większych nakładów pracy niż innych. Każdy ośmiolatek obliczy, że 7+5 to 12. O ile trudniejszy jest problem 37+45? Mówiąc ogólnie, ile zachodu wymaga dodanie dwóch n-cyfrowych liczb an … a1+bn … b1, aby otrzymać cn+1 … c1 cyfr wyniku? Oto elementarne operacje używane w algorytmie DODAWANIE: c i ++← b a ( i i przeniesie nie i nie i ≥ 10 i nie a przeniesie ,1 gdy ⎧ ⎨ w0 ⎩ ←+ 1 i ++ przeciwnym i ) mod b 10 przeniesie razie Prostą realizację DODAWANIA w Javie przedstawiono jako przykład 2.2; liczba n-cyfrowa jest w niej reprezentowana jak tablica wartości int. W przykładach w tym podrozdziale przyjęto, że każda z tych wartości jest liczbą d reprezentującą cyfrę dziesiętną, taką że 0 ≤ d ≤ 9. Przykład 2.2. Realizacja dodawania (add) w Javie public static void add(int[] n1, int[] n2, int[] sum) { int position = n1.length-1; int carry = 0; 40 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym while (position = 0) { int total = n1[position] + n2[position] + carry; sum[position+1] = total 10; if (total 9) { carry = 1; } else { carry = 0; } position--; } sum[0] = carry; } Jeśli tylko problem wejściowy mieści się w pamięci, metoda add oblicza sumę dwóch liczb repre- zentowanych przez tablice n1 i n2. Czy ta realizacja jest równie sprawna jak inna, nazwana last, i pokazana jako przykład 2.3? Przykład 2.3. Realizacja last w Javie public static void last(int[] n1, int[] n2, int[] sum) { int position = n1.length; int carry = 0; while (--position = 0) { int total = n1[position] + n2[position] + carry; if (total 9) { sum[position+1] = total – 10; carry = 1; } else { sum[position+1] = total; carry = 0; } } sum[0] = carry; } Czy te na pozór małe różnice realizacyjne wpływają na sprawność algorytmu? Weźmy pod uwagę dwa inne czynniki, które potencjalnie mogą wpływać na sprawność algorytmu: • Jednym czynnikiem jest język programowania. Metody add i last można bez trudu za- mienić na programy w języku C. Jak wybór języka wpływa na sprawność algorytmu? • Programy mogą być wykonywane na różnych komputerach. Jak wybór sprzętu kompu- terowego wpływa na sprawność algorytmu? Realizacje te były wykonywane po 10 000 razy na liczbach o długości od 256 do 32 768 cyfr. Dla każdego rozmiaru generowano losowo liczbę tego rozmiaru; dalej — w każdej z tych 10 000 prób liczba ta była przesuwana cyklicznie (raz w prawo, raz w lewo), aby powstały dwie różne liczby do dodania. Użyto następujących komputerów: typowego PC-ta i komputera wysokiej klasy, jak omówiono w rozdziale 10. Posłużono się dwoma językami programowania (C i Java). Zaczęliśmy od hipotezy, że wraz z podwojeniem problemu czas wykonania algorytmu ulegnie podwojeniu. Chcieliśmy się również upewnić, że zachowanie to — z grubsza biorąc — występuje niezależnie od użytej maszyny, języka programowania czy implementacji. Na rysunku 2.5 przedstawiono wykres czasu wykonania 10 000 obliczeń (czas ten jest reprezen- towany na osi Y) w funkcji rozmiaru problemu (przypisano mu oś X). Każdy wariant został wykonany na zbiorze konfiguracji: g wersja w języku C skompilowana z dołączonymi informacjami uruchomieniowymi; żadna wersja w języku C skompilowana bez żadnych optymalizacji; Rodziny efektywności | 41 Rysunek 2.5. Porównanie realizacji funkcji add i last w różnych scenariuszach O1, O2, O3 wersja w języku C skompilowana na trzech różnych poziomach optymalizacji; ogólnie, im wyż- szy numer poziomu, tym lepsza optymalizacja, a co za tym idzie — spodziewana sprawność; 42 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Java wersje algorytmów w Javie; PC-Java to jedyna konfiguracja wykonana na PC; poprzednie były wykonywane na komputerze wy- sokiej klasy. Zauważmy, że każdą z linii obliczonych na wykresach po lewej stronie rysunku 2.5 (oznaczonych „typowy PC”) można przybliżyć funkcją liniową, co podtrzymuje założenie, że między warto- ściami X i Y istnieje zależność liniowa. Obliczeń wykonanych na komputerze wysokiej klasy nie da się tak łatwo zakwalifikować jako liniowych, co sugeruje, że wpływ procesora wyższej klasy jest istotny. W tabeli 2.3 przedstawiono podzbiór wykreślonych danych w postaci numerycznej. Stosowne informacje generuje kod uzupełniający książkę. W ostatniej, siódmej kolumnie porównano bezpo- średnio czasy działania realizacji HighEnd-C-Last-O39, wykazane w szóstej kolumnie. Proporcja czasów działania wynosi prawie 2, jak oczekiwano. Niech t(n) będzie rzeczywistym czasem dzia- łania algorytmu DODAWANIE na danych rozmiaru n. Krzywa tego wzrostu dostarcza empi- rycznego dowodu, że czas w milisekundach potrzebny do obliczenia funkcji last dla dwóch liczb n-cyfrowych na komputerze wysokiej klasy z użyciem realizacji w C i z optymalizacją na poziomie –O3 będzie się mieścić między n/11 a n/29. Tabela 2.3. Czas (w milisekundach) wykonania 10 000 wywołań add lub last na liczbach losowych rozmiaru n n 256 512 1024 2048 4096 8192 16 384 32 768 65 536 131 072 262 144 524 288 1 048 576 PC-Java-add 60 110 220 450 921 1861 3704 7430 17 453 35 860 68 531 175 015 505 531 Wysokiej klasy, Java-add 174 36 124 250 500 667 1268 2227 2902 12 870 22 768 31 148 64 192 Wysokiej klasy, C-add-żadna 34 70 139 275 550 1611 3230 4790 9798 20 302 41 800 82 454 162 955 Wysokiej klasy, C-add-O3 11 22 43 87 174 696 1411 1555 3101 7173 14 787 29 012 53 173 Wysokiej klasy, C-last-O3 9 22 43 88 180 688 1390 1722 3508 7899 16 479 32 876 63 569 Proporcja ostatniej kolumny i rozmiaru 2,44 1,95 2,05 2,05 3,82 2,02 1,24 2,04 2,25 2,09 2 1,93 Informatycy teoretycy sklasyfikowaliby algorytm DODAWANIE jako liniowy względem rozmiaru jego wejścia n. To znaczy, istnieje pewna stała c 0, taka że t(n) ≤ c·n dla każdego n n0. Nie mu- simy w istocie znać dokładnie wartości c ani n0 — wystarczy, że istnieją. Można udowodnić, że jest możliwe ustalenie dolnego ograniczenia czasu liniowego złożoności dodawania przez wyka- zanie, że należy sprawdzić każdą cyfrę (rozważ skutki niezbadania którejś z cyfr). 9 Czyli realizacji funkcji last w języku C, skompilowanej z parametrem optymalizacji na poziomie –O3 i wykonanej na komputerze wysokiej klasy, jak opisano w dodatku zawierającym testy wzorcowe. Rodziny efektywności | 43 W realizacji last algorytmu DODAWANIE możemy ustawić c na 1/11 i wybrać 256 jako n0. Inne realizacje DODAWANIA będą miały różne stałe, niemniej ich ogólne zachowanie pozostanie liniowe. Wynik ten może się wydawać dziwny, zważywszy, że większość programistów zakłada, iż działania całkowite są wykonywane w stałym czasie; stały czas dodawania osiąga się jednak tylko wówczas, gdy reprezentacja liczby całkowitej (np. 16- lub 64-bitowa) ma stały rozmiar całkowity n10. W porównywaniu algorytmów stała c nie odgrywa takiej roli jak znajomość rzędu algorytmu. Na pozór drobne różnice spowodowały różne działanie. Realizacja last algorytmu DODAWANIE jest wyraźnie wydajniejsza po wyeliminowaniu operatora modulo ( ), który jest znany z powol- ności, jeśli działa na wartościach nie będących potęgami 2. W rozpatrywanym przykładzie nie- wydajne jest właśnie działanie „ 10”, gdyż musi tu wystąpić dzielenie przez 10, które na kom- puterach binarnych jest operacją kosztowną. Nie oznacza to, że ignorujemy wartość c. Jest oczywiste, że jeśli wykonujemy DODAWANIE wielką liczbę razy, to nawet małe zmiany wartości c mogą istotnie oddziałać na sprawność programu. Omówienie 4. Sprawność n log n Typowe zachowanie wydajnych algorytmów najlepiej charakteryzuje ta rodzina sprawności. Aby wyjaśnić, jak to zachowanie objawia się w praktyce, określmy t(n) jako czas zużywany przez algorytm na rozwiązanie problemu o danych wejściowych rozmiaru n. Skutecznym sposobem rozwiązywania problemów jest metoda „dziel i zwyciężaj”, w której problem rozmiaru n jest dzielony na (z grubsza równej wielkości) podproblemy rozmiaru n/2, które są rozwiązywane rekurencyjnie, a ich rozwiązania są łączone w pewien sposób, aby uzyskać rozwiązanie problemu oryginalnego, rozmiaru n. Matematycznie można to wyrazić tak: nt )( ⋅= nt (2 n )(O)2/ + Oznacza to, że t(n) zawiera koszt dwóch podproblemów oraz nie więcej niż koszt liniowego czasu połączenia wyników. Po prawej stronie równania widzimy t(n/2), czyli czas rozwiązania problemu rozmiaru n/2; na tej samej zasadzie możemy zapisać, że nt ( )2/ ⋅= nt (2 (O)4/ + n )2/ zatem pierwotne równanie przyjmie teraz postać: nt )( ⋅= nt (2[2 ⋅ (O)4/ + n )]2/ + n )O( Jeśli postąpimy tak po raz kolejny, otrzymamy: n /2)] + nt (2[2[2 (O)8/ ⋅= nt )( + n )]4/ + O( ⋅ ⋅ n )O( Ostatnie równanie redukuje się do t(n) = 8·t(n/8)+O(3·n). Uogólniając, możemy powiedzieć, że t(n) = 2 k·t(n/2 k)+O(k·n). Rozwinięcie to kończy się, gdy 2 k = n, czyli gdy k = log(n). W ostatecznym podstawowym przypadku, gdy problem ma rozmiar 1, sprawność t(1) jest stałą c. Widzimy więc, że zamknięty wzór ma postać t(n) = n·c+O(n·log(n)). Ponieważ n·log(n) jest asymptotycznie większe niż c·n dla dowolnie wybranej stałej c, t(n) można prościej zapisać jako O(n log n). 10 Musiałby to być naprawdę gapowaty programista, żeby nie zauważyć, iż omawiane funkcje add i last są w istocie działaniami na wektorach (maszynowych) liczb całkowitych — przyp. tłum. 44 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Omówienie 5a. Sprawność kwadratowa Rozważmy teraz podobny problem, w którym dwie liczby całkowite rozmiaru n są mnożone przez siebie. Przykład 2.4 ukazuje realizację MNOŻENIA, elementarnego algorytmu znanego ze szkoły. Przykład 2.4. Realizacja mnożenia (mult) w Javie public static void mult(int[] n1, int[] n2, int[] result) { int pos = result.length-1; // Wyczyść wszystkie wartości... for (int i = 0; i result.length; i++) { result[i] = 0; } for (int m = n1.length-1; m = 0; m--) { int off = n1.length-1 – m; for (int n = n2.length-1; n = 0; n--, off++) { int prod = n1[m]*n2[n]; // Oblicz sumę częściową, przenosząc z poprzedniej pozycji result[pos-off] += prod 10; result[pos-off-1] += result[pos-off]/10 + prod/10; result[pos-off] = 10; } } } Podobnie jak poprzednio, napisano alternatywny program alt, który eliminuje konieczność używania kosztownego operatora modulo i przeskakuje najbardziej wewnętrzne obliczenia, gdy n1[m] wynosi 0 (alt nie jest tu pokazany, lecz można go znaleźć w udostępnionym magazynie kodu). Wersja alt ma 203 wiersze kodu wygenerowanego w Javie, żeby usunąć dwa operatory modulo. Czy ta odmiana zaoszczędza kosztów, co usprawiedliwiłoby dodatkowe nakłady na do- pracowanie i wypielęgnowanie tego wygenerowanego kodu? W tabeli 2.4 pokazano zachowanie obu realizacji algorytmu MNOŻENIE z użyciem tych samych losowych danych wejściowych, których użyto do zademonstrowania działania DODAWANIA. Działanie algorytmu przedstawiono w postaci graficznej na rysunku 2.6; uwidoczniono na nim paraboliczną krzywą wzrostu, która charakteryzuje zachowanie kwadratowe. Tabela 2.4. Czas (w milisekundach) wykonania 10 000 mnożeń n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 multn(ms) 15 15 62 297 1187 4516 19 530 69 828 273 874 altn(ms) 0 15 15 218 734 3953 11 765 42 844 176 203 mult2n / multn 1 4,13 4,80 4,00 3,80 4,32 3,58 3,92 Mimo że odmiana alt jest około 40 szybsza, zarówno alt, jak i mult wykazują tę samą sprawność asymptotyczną. Iloraz mult2n/multn wynosi około 4, co wskazuje, że sprawność MNOŻENIA jest kwadratowa. Niech t(n) oznacza rzeczywisty czas algorytmu MNOŻENIE na Rodziny efektywności | 45 Rysunek 2.6. Porównanie mult i alt danych rozmiaru n. Zgodnie z tą definicją musi istnieć stała c 0, taka że t(n) ≤ c·n2 dla każdego n n0. Nie musimy znać dokładnie wartości c i n0 — wystarczy, że istnieją. Dla realizacji mult MNOŻENIA na naszej platformie możemy ustalić c jako 1,2 i za n0 wybrać 64. I znów okazuje się, że indywidualne zmiany w realizacji nie pomogły „przełamać” zachowania kwadratowego, tkwiącego w samym algorytmie. Istnieją jednak inne algorytmy [Zuras, 1994] mnożenia par liczb n-cyfrowych, znacznie szybsze niż kwadratowe. Algorytmy te są ważne w aplikacjach w rodzaju szyfrowania, w których często mnoży się duże liczby. Omówienie 5b. Mniej oczywiste obliczenia sprawności Najczęściej już samo przeczytanie opisu algorytmu wystarcza (jak pokazano w DODAWANIU i MNOŻENIU) do sklasyfikowania go jako liniowy lub kwadratowy. Podstawową wskazówką kwadratowości jest na przykład występowanie pętli zagnieżdżonej w innej pętli. Niektóre algorytmy nie poddają się jednak tak prostej analizie. Rozważmy algorytm GCD uwidoczniony w przykła- dzie 2.5, wymyślony przez Euklidesa i służący do obliczania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb całkowitych, których cyfry zapamiętano w tablicach. Przykład 2.5. Algorytm Euklidesa public static void gcd (int a[], int b[], int gcd[]) { if (isZero(a)) { assign (gcd, a); return; } if (isZero(b)) { assign (gcd, b); return; } // Zapewnij, że a i b nie zostaną zmienione a = copy (a); b = copy (b); 46 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym while(!isZero(b)) { // Ostatni argument do odjęcia reprezentuje znak wyniku, który // możemy pominąć, gdyż odejmujemy tylko mniejsze od większych if (compareTo(a, b) 0) { subtract (a, b, gcd, new int[1]); assign (a, gcd); } else { subtract (b, a, gcd, new int[1]); assign (b, gcd); } } // Wartość przechowywana w a jest obliczonym GCD liczb (a, b) assign (gcd, a); } Algorytm powtarza porównywanie dwóch liczb (a i b) i odejmuje liczbę mniejszą od większej, aż dojdzie do zera. Realizacje pomocniczych metod (isZero, assign, compareTo, substract) nie są tu załączone, lecz można je znaleźć w uzupełniającym książkę magazynie kodu. Algorytm ten wyznacza największy wspólny dzielnik (GCD, ang. greatest common divisor) dwóch liczb, lecz na podstawie rozmiaru danych wejściowych nie bardzo wiadomo, ile powtórzeń trzeba będzie wykonać. W każdym kroku pętli jest zmniejszane a lub b i żadne z nich nigdy nie staje się ujemne, co daje gwarancję, że algorytm się skończy, lecz obliczenie niektórych GCD trwa dłużej niż innych; na przykład wykonanie gcd(1000,1) ma 999 kroków! Wyraźnie widać, że działanie tego algorytmu jest bardziej uzależnione od wejścia niż DODAWANIA lub MNOŻENIA, ponieważ różne dane wejściowe tego samego rozmiaru wymagają bardzo różnych czasów obliczeń. Algo- rytm GCD wykazuje najgorsze zachowanie, gdy trzeba obliczyć GCD z (10 n–1, 1); musi wówczas powtarzać pętlę while (10 n–1) razy! Skoro wykazaliśmy już, że dodawanie i odejmowanie są rzędu O(n) względem rozmiaru wejścia n, to GCD wymaga n·(10 n–1) operacji w pętli. Zamieniając w tym równaniu podstawę na 2, otrzymujemy n·(2 3,3219·n)–n, co oznacza sprawność wykładniczą. Klasyfikujemy ten algorytm jako O(n·2 n). Realizację gcd w przykładzie 2.5 z łatwością prześcignie algorytm MODGCD, przedstawiony w przykładzie 2.6, w którym posłużono się operatorem modulo do obliczenia całkowitej reszty z dzielenia a i b. Przykład 2.6. Algorytm MODGCD obliczania GCD public static void modgcd (int a[], int b[], int gcd[]) { if (isZero(a)) { assign (gcd, a); return; } if (isZero(b)) { assign (gcd, b); return; } // Wyrównaj liczbę cyfr w a i b, po czym pracuj na kopiach a = copy (normalize(a, b.length)); b = copy (normalize(b, a.length)); // Zadbaj, aby a było większe od b; zwróć GCD w banalnym przypadku int rc = compareTo(a, b); if (rx == 0) { assign (gcd, a); return; } if (rc 0) { int [] t = b; b = a; a = t; } int [] quot = new int[a.length]; int [] remainder = new int[a.length]; Rodziny efektywności | 47 while(!isZero(b)) { int [] t = copy (b); divide (a, b, quot, remainder); assign (b, remainder); assign (a, t); } // Wartość przechowywana w a jest obliczonym GCD liczb (a, b) assign (gcd, a); } MODGCD będzie dochodził do rozwiązania znacznie szybciej, gdyż nie marnuje czasu na odej- mowanie nieraz naprawdę małych liczb od dużych liczb w pętli while. Ta różnica nie jest tylko szczegółem implementacyjnym; wyraża zasadniczą zmianę w sposobie potraktowania problemu w algorytmie. Czasy obliczeń wykreślone na rysunku 2.7 (i wykazane liczbowo w tabeli 2.5) obrazują wyniki wygenerowania 142 losowych liczb n-cyfrowych i obliczenia największego wspólnego dzielnika każdej z 10 011 par tych liczb. Rysunek 2.7. Porównanie gcd i modgcd Mimo że realizacja MODGCD przewyższa odpowiednią realizację GCD prawie o 60 , sprawność MODGCD jest kwadratowa, czyli O(n2), natomiast GCD jest wykładniczy. Oznacza to, że najgorszy przypadek realizacji GCD (nie pokazany w naszym małym zbiorze wejściowym) jest o rzędy wielkości gorszy niż najgorszy przypadek MODGCD. Obmyślono bardziej wyrafinowane algorytmy obliczania GCD, choć większość z nich jest nie- praktyczna, wyjąwszy przypadki bardzo dużych liczb. Z analizy wynika również, że problem ten umożliwia zbudowanie wydajniejszych algorytmów. 48 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Tabela 2.5. Czas (w milisekundach) wykonania 10 011 obliczeń GCD n 2 4 8 16 32 64 128 modgcd 234 391 1046 2953 8812 29 891 106 516 gcd 62 250 1984 6406 18 609 83 921 321 891 n 2/modgcd 0,017 0,041 0,061 0,087 0,116 0,137 0,154 n 2/gcd 0,065 0,064 0,032 0,040 0,055 0,049 0,051 modgcd2n/modgcdn gcd2n/gcdn 1,67 2,68 2,82 2,98 3,39 3,56 4,03 7,94 3,23 2,90 4,51 3,84 Mieszanka działań Jak opisano wcześniej, w ramce „Wpływ kodowania na sprawność”, projektant musi uwzględnić wiele operacji naraz. Nie wszystkie operacje można optymalizować; w rzeczywistości zoptyma- lizowanie jednej może pogorszyć działanie innej. Jako przykład rozważmy strukturę danych z operacjami op1 i op2. Załóżmy, że istnieją dwa sposoby zrealizowania tej struktury: A i B. Na potrzeby naszych rozważań przyjmiemy, że nie musimy nic wiedzieć o tej strukturze danych ani o żadnym z tych sposobów. Budujemy dwa scenariusze: Małe zbiory danych Przyjmując rozmiar n = 1000 elementów, zmieszaj 2000 operacji op1 z 3000 operacji op2. Duże zbiory danych Przyjmując rozmiar n = 100 000 elementów, zmieszaj 200 000 operacji op1 z 300 000 ope- racji op2. Tablica 2.6 zawiera oczekiwane wyniki wykonania realizacji A i B na tych dwu zestawach danych. Z pierwszego wiersza tabeli widać, że średni koszt wykonania op1 w realizacji A na danych o rozmiarze n = 1000 wyniósł szacunkowo 0,008 ms; pozostałe wartości w drugiej i trze- ciej kolumnie należy interpretować podobnie. W ostatniej kolumnie podano sumaryczny ocze- kiwany czas wykonania; zatem dla wariantu A i danych rozmiaru n = 1000 oczekujemy czasu 2000·0,008+3000·0,001 = 16+3 = 19 milisekund. Choć realizacja B początkowo prześciga realizację A dla małych wartości n, sytuacja zmienia się diametralnie, gdy skala problemu zwiększy się o dwa rzędy wielkości. Zauważmy, że wariant A jest dobrze skalowalny, natomiast B zachowuje się okropnie. Tabela 2.6. Porównanie operacji z różnych realizacji Rozmiar wejścia A na 1000 A na 100 000 B na 1000 B na 100 000 op1 (ms) 0,008 0,0016 0,001 0,1653 op2 (ms) 0,001 0,003 0,001 0,5619 #op1 2000 200 000 2000 200 000 #op2 3000 300 000 3000 300 000 Suma (ms) 19 1220 5 201 630 Mieszanka działań | 49 Operacje do pomiarów wzorcowych Program w języku Scheme w przykładzie 2.7 oblicza 2 n; poniżej pokazano przykład obliczenia 2 851. Przykład 2.7. Kosztowne obliczenia ;; Dwa do n-tej: liczba - liczba (define (TwoToTheN n) (let loop ([i n] [result 1]) if (= i 0) result (loop (sub1 i) (* 2 result))))) ;; Wynik przykładowego obliczenia (TwoToTheN 851) 15015033657609400459942315391018513722623519187099007073355798781525263125238463 41589482039716066276169710803836941092523836538133260448652352292181327981032007 94538451818051546732566997782908246399595358358052523086606780893692342385292277 74479195332149248 W języku Scheme obliczenia są względnie niezależne od platformy. Otóż obliczenie 2 851 w Javie lub C na większości platform spowodowałoby nadmiar numeryczny11. Lecz szybkie obliczenie w Scheme daje wynik pokazany w przykładzie. Czy zatem ukrywanie właściwości platformy, abstrahowanie od niej jest zaletą, czy wadą? Rozważmy dwie następujące hipotezy: Hipoteza H1 Obliczenie 2 n zachowuje się jednolicie niezależnie od wartości n. Hipoteza H2 Wielkie liczby (jak pokazana w poprzednim rozwinięciu) można traktować tak samo jak każdą inną liczbę, na przykład 123 827 lub 997. Aby odrzucić hipotezę H1, wykonujemy 50 prób, w których obliczamy 10 000 potęg 2 n. Pomijamy najlepszy i najgorszy rezultat, pozostawiając 48 prób. Średni czas wykonania tych 48 prób poka- zano na rysunku 2.8. Na początku wyraźnie widać zależność liniową występującą przy zwiększaniu liczby operacji mnóż-przez-2. Gdy jednak wartość x dojdzie do około 30, wystąpi inna zależność liniowa. Z jakichś powodów sprawność obliczania zmienia się, gdy zacznie się używać potęg 2 większych niż 30. Żeby odrzucić hipotezę H2, wykonujemy eksperyment, w którym najpierw jest obliczana wartość 2 n, a potem jest wyznaczany czas obliczenia 3,14159·2 n. Wykonaliśmy 50 prób, a w każdej z nich po 10 000 obliczeń wartości 3,14159·2 n. Pominęliśmy wynik najlepszy i najgorszy, zostawiając wyniki 48 prób. Średni czas tych 48 prób jest przedstawiony na rysunku 2.9 (wyniki te są za- sadniczo takie same nawet wówczas, gdy zamiast przez 3,14159 mnożymy przez 1,0000001). Dlaczego punkty na rysunku 2.9 nie układają się w linii prostej? Dla jakiej wartości x linia ta się załamuje? Można odnieść wrażenie, że operacja mnożenia (·) jest dociążana. Wykonuje coś innego, zależnie od tego, czy mnożone liczby są zmiennopozycyjne, czy całkowite mieszczące się w jed- nym słowie maszynowym, czy też całkowite, lecz tak duże, że muszą być pamiętane w kilku słowach maszyny, lub są kombinacją tychże. 11 Scheme, odmiana Lispu, działa interpretacyjnie. Jeżeli zaprogramować to obliczenie w sposób interpretacyjny, na przykład na tablicach rezerwowanych statycznie lub dynamicznie, to nie ma przeszkód, aby wykonać je w tych językach — przyp. tłum. 50 | Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym Rysunek 2.8. Czasy obliczania 2 x Rysunek 2.9. Czasy wykonania wielkiego mnożenia Operacje do pomiarów wzorcowych | 51 Pierwszy skok na wykresie występuje dla x = {30, 31}, co nie jest łatwe do wyjaśnienia. Pozostałe płaskowyże można wyjaśnić bardziej konwencjonalnie, ponieważ występują przy wartościach (32, 64, 96, 128), co ma związek z długością słowa komputera, na którym wykonywano próby (mianowicie: jedno, dwa, trzy lub cztery słowa 32-bitowe). W miarę jak do zapamiętania liczby trzeba coraz więcej słów, wzrasta też czas potrzebny do wykonania mnożenia. Operacja (kwalifikująca się) do pomiarów wzorcowych (ang. benchmark operation) ma zasadnicze znaczenie w algorytmie, jako że zliczanie czasów jej wykonania stanowi dobrą prognozę czasu wykonania programu. Operacją do pomiarów wzorcowych w TwoToTheN jest ·, czyli operacja mnożenia. Uwaga końcowa W tej książce uprościliśmy omówienie notacji „duże O”. Na przykład
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Algorytmy. Almanach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: