Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003886 24089842 na godz. na dobę w sumie
Algorytmy. Od podstaw - książka
Algorytmy. Od podstaw - książka
Autor: , Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0372-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> algorytmy - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wprowadzenie do problematyki algorytmów i struktur danych

Algorytmy leżą u podstaw programowania. Zasady rozwiązywania typowych problemów programistycznych, opisane w postaci blokowej lub za pomocą uniwersalnego 'pseudokodu', są wykorzystywane codziennie przez tysiące informatyków na całym świecie. Właściwe zrozumienie zarówno samych algorytmów, jak i zasad ich stosowania w praktyce, jest kluczem do tworzenia wydajnych aplikacji. Umiejętność oceny efektywności i złożoności algorytmów przyda się również przy wyborze najlepszego rozwiązania określonego problemu.

Książka 'Algorytmy. Od podstaw' przedstawia podstawowe zagadnienia związane z algorytmami. Dzięki niej nauczysz się wyznaczać złożoność obliczeniową algorytmów i implementować algorytmy w programach. Poznasz algorytmy sortowania, przeszukiwania i przetwarzania danych. Dowiesz się, czym są testy jednostkowe i dlaczego ich stosowanie jest tak ważne podczas tworzenia oprogramowania.

W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

Poznaj sprawdzone i powszechnie używane algorytmy
i zastosuj je w swoich aplikacjach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Algorytmy. Od podstaw Autorzy: Simon Harris, James Ross T³umaczenie: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 83-246-0372-7 Tytu³ orygina³u: Beginning Algorithms Format: B5, stron: 610 Wprowadzenie do problematyki algorytmów i struktur danych (cid:129) Badanie z³o¿onoœci algorytmów (cid:129) Analiza i implementacja algorytmów (cid:129) Zasady testowania kodu Algorytmy le¿¹ u podstaw programowania. Zasady rozwi¹zywania typowych problemów programistycznych, opisane w postaci blokowej lub za pomoc¹ uniwersalnego „pseudokodu”, s¹ wykorzystywane codziennie przez tysi¹ce informatyków na ca³ym œwiecie. W³aœciwe zrozumienie zarówno samych algorytmów, jak i zasad ich stosowania w praktyce, jest kluczem do tworzenia wydajnych aplikacji. Umiejêtnoœæ oceny efektywnoœci i z³o¿onoœci algorytmów przyda siê równie¿ przy wyborze najlepszego rozwi¹zania okreœlonego problemu. Ksi¹¿ka „Algorytmy. Od podstaw” przedstawia podstawowe zagadnienia zwi¹zane z algorytmami. Dziêki niej nauczysz siê wyznaczaæ z³o¿onoœæ obliczeniow¹ algorytmów i implementowaæ algorytmy w programach. Poznasz algorytmy sortowania, przeszukiwania i przetwarzania danych. Dowiesz siê, czym s¹ testy jednostkowe i dlaczego ich stosowanie jest tak wa¿ne podczas tworzenia oprogramowania. W ksi¹¿ce omówiono m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: (cid:129) Testy jednostkowe i biblioteka JUnit (cid:129) Iteracja i rekurencja (cid:129) Kolejki FIFO (cid:129) Listy i stosy (cid:129) Algorytmy sortowania (cid:129) Binarne wyszukiwanie i zastêpowanie (cid:129) Zbiory, mapy i drzewa wyszukiwawcze (cid:129) Wyszukiwanie tekstu Poznaj sprawdzone i powszechnie u¿ywane algorytmy i zastosuj je w swoich aplikacjach O autorach ................................................................................................................................................... 9 Podziękowania ............................................................................................................................................11 Wprowadzenie ...........................................................................................................................................13 Rozdział 1. Zaczynamy .............................................................................................................................. 23 Czym są algorytmy? ..................................................................................................... 23 Co to jest złożoność algorytmu? .................................................................................... 26 Porównywanie złożoności i notacja „dużego O” ............................................................... 27 Złożoność stała — O(1) ........................................................................................... 29 Złożoność liniowa — O(N) ........................................................................................ 29 Złożoność kwadratowa — O(N2) ............................................................................... 30 Złożoność logarytmiczna — O(log N) i O(N log N) ....................................................... 31 Złożoność rzędu silni — O(N!) .................................................................................. 32 Testowanie modułów .................................................................................................... 32 Czym jest testowanie modułów? .............................................................................. 33 Dlaczego testowanie modułów jest ważne? ............................................................... 35 Biblioteka JUnit i jej wykorzystywanie ........................................................................ 35 Programowanie sterowane testami ........................................................................... 38 Podsumowanie ............................................................................................................ 39 Rozdział 2. Iteracja i rekurencja ..............................................................................................................41 Wykonywanie obliczeń .................................................................................................. 42 Przetwarzanie tablic ..................................................................................................... 44 Iteratory jako uogólnienie przetwarzania tablicowego ................................................. 45 Rekurencja .................................................................................................................. 62 Przykład — rekurencyjne drukowanie drzewa katalogów ............................................. 64 Anatomia algorytmu rekurencyjnego ......................................................................... 68 Podsumowanie ............................................................................................................ 69 Ćwiczenia .................................................................................................................... 70 4 Algorytmy. Od podstaw Rozdział 3. Listy .........................................................................................................................................71 Czym są listy? ............................................................................................................. 71 Testowanie list ............................................................................................................ 74 Implementowanie list ................................................................................................... 86 Lista tablicowa ....................................................................................................... 87 Lista wiązana ......................................................................................................... 95 Podsumowanie .......................................................................................................... 104 Ćwiczenia .................................................................................................................. 104 Rozdział 4. Kolejki ....................................................................................................................................105 Czym są kolejki? ........................................................................................................ 105 Operacje kolejkowe ............................................................................................... 106 Interfejs kolejki ..................................................................................................... 107 Kolejka FIFO .............................................................................................................. 107 Implementowanie kolejki FIFO ................................................................................ 111 Kolejki blokujące ........................................................................................................ 113 Przykład — symulacja centrum obsługi ........................................................................ 117 Uruchomienie aplikacji .......................................................................................... 127 Podsumowanie .......................................................................................................... 128 Ćwiczenia .................................................................................................................. 129 Rozdział 5. Stosy .......................................................................................................................................131 Czym są stosy? ......................................................................................................... 131 Testy ........................................................................................................................ 133 Implementacja ........................................................................................................... 136 Przykład — implementacja operacji „Cofnij/Powtórz” .................................................... 140 Testowanie cofania/powtarzania ............................................................................ 141 Podsumowanie .......................................................................................................... 149 Rozdział 6. Sortowanie — proste algorytmy .........................................................................................151 Znaczenie sortowania ................................................................................................. 151 Podstawy sortowania .................................................................................................. 152 Komparatory .............................................................................................................. 153 Operacje komparatora ........................................................................................... 153 Interfejs komparatora ............................................................................................ 154 Niektóre komparatory standardowe ........................................................................ 154 Sortowanie bąbelkowe ............................................................................................... 159 Interfejs ListSorter ................................................................................................ 161 Abstrakcyjna klasa testowa dla sortowania list ........................................................ 161 Sortowanie przez wybieranie ....................................................................................... 165 Sortowanie przez wstawianie ...................................................................................... 170 Stabilność sortowania ................................................................................................ 173 Porównanie prostych algorytmów sortowania ................................................................ 175 CallCountingListComparator .................................................................................. 176 ListSorterCallCountingTest .................................................................................... 177 Jak interpretować wyniki tej analizy? ....................................................................... 180 Podsumowanie .......................................................................................................... 180 Ćwiczenia .................................................................................................................. 181 Spis treści 5 Rozdział 7. Sortowanie zaawansowane .................................................................................................183 Sortowanie metodą Shella .......................................................................................... 183 Sortowanie szybkie .................................................................................................... 189 Komparator złożony i jego rola w zachowaniu stabilności sortowania .............................. 195 Sortowanie przez łączenie ........................................................................................... 198 Łączenie list ......................................................................................................... 198 Algorytm Mergesort ............................................................................................... 199 Porównanie zaawansowanych algorytmów sortowania ................................................... 205 Podsumowanie .......................................................................................................... 208 Ćwiczenia .................................................................................................................. 209 Rozdział 8. Kolejki priorytetowe .............................................................................................................211 Kolejki priorytetowe .................................................................................................... 212 Prosty przykład kolejki priorytetowej ....................................................................... 212 Wykorzystywanie kolejek priorytetowych ....................................................................... 215 Kolejka priorytetowa oparta na liście nieposortowanej ............................................. 218 Kolejka priorytetowa wykorzystująca listę posortowaną ............................................ 220 Kolejki priorytetowe o organizacji stogowej .............................................................. 222 Porównanie implementacji kolejek priorytetowych ......................................................... 229 Podsumowanie .......................................................................................................... 233 Ćwiczenia .................................................................................................................. 233 Rozdział 9. Binarne wyszukiwanie i wstawianie .................................................................................235 Wyszukiwanie binarne ................................................................................................ 235 Dwa sposoby realizacji wyszukiwania binarnego ...................................................... 238 Interfejs wyszukiwania binarnego ........................................................................... 238 Iteracyjna wyszukiwarka binarna ............................................................................. 244 Ocena działania wyszukiwarek ............................................................................... 247 Wstawianie binarne .................................................................................................... 253 Inserter binarny .................................................................................................... 254 Porównywanie wydajności ...................................................................................... 257 Podsumowanie .......................................................................................................... 261 Rozdział 10. Binarne drzewa wyszukiwawcze ....................................................................................263 Binarne drzewa wyszukiwawcze ................................................................................... 264 Minimum ............................................................................................................. 265 Maksimum ........................................................................................................... 265 Następnik ............................................................................................................ 265 Poprzednik ........................................................................................................... 266 Szukanie .............................................................................................................. 266 Wstawianie .......................................................................................................... 268 Usuwanie ............................................................................................................. 269 Trawersacja in-order .............................................................................................. 272 Trawersacja pre-order ............................................................................................ 272 Trawersacja post-order .......................................................................................... 273 Wyważanie drzewa ................................................................................................ 273 Testowanie i implementowanie binarnych drzew wyszukiwawczych ................................. 275 Ocena efektywności binarnego drzewa wyszukiwawczego .............................................. 299 Podsumowanie .......................................................................................................... 302 Ćwiczenia .................................................................................................................. 303 6 Algorytmy. Od podstaw Rozdział 11. Haszowanie ..........................................................................................................................305 Podstawy haszowania ................................................................................................. 305 Praktyczna realizacja haszowania ................................................................................ 311 Próbkowanie liniowe ............................................................................................. 314 Porcjowanie .......................................................................................................... 321 Ocena efektywności tablic haszowanych ...................................................................... 326 Podsumowanie .......................................................................................................... 332 Ćwiczenia .................................................................................................................. 332 Rozdział 12. Zbiory ..................................................................................................................................333 Podstawowe cechy zbiorów ......................................................................................... 333 Testowanie implementacji zbiorów ......................................................................... 336 Zbiór w implementacji listowej .................................................................................... 342 Zbiór haszowany ........................................................................................................ 344 Zbiór w implementacji drzewiastej ............................................................................... 349 Podsumowanie .......................................................................................................... 356 Ćwiczenia .................................................................................................................. 356 Rozdział 13. Mapy ....................................................................................................................................357 Koncepcja i zastosowanie map ................................................................................... 357 Testowanie implementacji map ................................................................................... 362 Mapa w implementacji listowej .................................................................................... 369 Mapa w implementacji haszowanej .............................................................................. 373 Mapa w implementacji drzewiastej .............................................................................. 377 Podsumowanie .......................................................................................................... 384 Ćwiczenia .................................................................................................................. 384 Rozdział 14. Ternarne drzewa wyszukiwawcze ..................................................................................385 Co to jest drzewo ternarne? ........................................................................................ 385 Wyszukiwanie słowa .............................................................................................. 386 Wstawianie słowa ................................................................................................. 389 Poszukiwanie prefiksu ........................................................................................... 391 Dopasowywanie wzorca ......................................................................................... 392 Drzewa ternarne w praktyce ........................................................................................ 395 Przykład zastosowania — rozwiązywanie krzyżówek ....................................................... 409 Podsumowanie .......................................................................................................... 412 Ćwiczenie .................................................................................................................. 412 Rozdział 15. B-drzewa .............................................................................................................................413 Podstawowe własności B-drzew ................................................................................... 413 Praktyczne wykorzystywanie B-drzew ............................................................................ 419 Podsumowanie .......................................................................................................... 431 Ćwiczenie .................................................................................................................. 431 Rozdział 16. Wyszukiwanie tekstu .........................................................................................................433 Interfejs wyszukiwarki łańcuchów ................................................................................ 433 Zestaw testowy dla wyszukiwarki łańcuchów ................................................................ 435 Prymitywny algorytm wyszukiwania ............................................................................... 438 Algorytm Boyera-Moore’a ............................................................................................ 441 Tworzenie testów dla algorytmu Boyera-Moore’a ...................................................... 443 Implementowanie algorytmu Boyera-Moore’a .......................................................... 444 Spis treści 7 Iterator dopasowywania wzorca ................................................................................... 447 Porównanie efektywności wyszukiwania ....................................................................... 449 Pomiar efektywności ............................................................................................. 450 Wyniki eksperymentu ............................................................................................ 454 Podsumowanie .......................................................................................................... 454 Rozdział 17. Dopasowywanie łańcuchów ..............................................................................................457 Soundex .................................................................................................................... 457 Odległość Levenshteina dwóch słów ............................................................................ 468 Podsumowanie .......................................................................................................... 477 Rozdział 18. Geometria obliczeniowa .....................................................................................................479 Podstawowe pojęcia geometryczne .............................................................................. 479 Współrzędne i punkty ............................................................................................ 479 Linie .................................................................................................................... 481 Trójkąty ................................................................................................................ 481 Znajdowanie punktu przecięcia dwóch linii .............................................................. 482 Punkt przecięcia dwóch linii ........................................................................................ 485 Znajdowanie pary najbliższych punktów ........................................................................ 499 Podsumowanie .......................................................................................................... 510 Ćwiczenia .................................................................................................................. 510 Rozdział 19. Optymalizacja pragmatyczna .............................................................................................511 Kiedy optymalizowanie ma sens? ................................................................................ 511 Profilowanie ............................................................................................................... 513 Przykładowy program FileSortingHelper ........................................................................ 514 Profilowanie za pomocą modułu hprof .................................................................... 517 Profilowanie za pomocą JMP .................................................................................. 520 Istota optymalizacji .................................................................................................... 522 Optymalizacja w praktyce ............................................................................................ 523 Podsumowanie .......................................................................................................... 530 Dodatek A Zalecana literatura uzupełniająca ........................................................................................531 Dodatek B Wybrane zasoby internetowe ..............................................................................................533 Dodatek C Literatura cytowana .............................................................................................................535 Dodatek D Odpowiedzi do ćwiczeń .........................................................................................................537 Skorowidz ...............................................................................................................................................585 Opisywane w poprzednich rozdziałach struktury danych pełnią fundamentalną rolę w two- rzonych aplikacjach jako środki organizujące przetwarzanie ogromnych ilości danych. W szcze- gólności sortowanie danych według pewnego kryterium stanowi nieodłączny element wielu algorytmów, w tym algorytmów opisywanych w dalszych rozdziałach niniejszej książki. Jednocześnie staje się ono często wąskim gardłem wydajności aplikacji, nic więc dziwnego, że sortowanie danych rozmaitych typów było przedmiotem intensywnych badań w ostat- nich dziesięcioleciach i nadal stanowi jeden z kluczowych punktów zainteresowań infor- matyki. W niniejszym rozdziale omawiamy trzy proste algorytmy sortowania, łatwe w im- plementacji, lecz przydatne raczej dla niewielkich ilości danych, a to ze względu na złożoność kwadratową O(N2) (N jest liczbą elementów w sortowanym zestawie). Bardziej wydajnym — i jednocześnie bardziej skomplikowanym — algorytmom sortowania poświęcony będzie rozdział 7. W niniejszym rozdziale omawiamy: n znaczenie sortowania — w tworzonych aplikacjach i nie tylko, n rolę komparatorów w konstrukcji i przetwarzaniu struktur danych, n algorytm sortowania bąbelkowego, n algorytm sortowania przez wybieranie, n algorytm sortowania przez wstawianie, n własność stabilności sortowania, n zalety i wady prostych metod sortowania. Przeglądając na co dzień książkę telefoniczną, spis teleadresowy itp., najczęściej nie uświa- damiamy sobie, iż wykorzystujemy fakt ich posortowania. Szukając określonego nazwiska czy firmy, po prostu próbujemy zgadnąć, w którym miejscu spisu możemy się go spodziewać, 152 Algorytmy. Od podstaw i już po kilku takich próbach trafiamy na żądaną stronę, na której w ciągu kilku sekund od- najdujemy to, czego szukamy (bądź stwierdzamy, że taki to a taki abonent w spisie tele- adresowym nie figuruje). Wyobraźmy sobie teraz, że taki spis teleadresowy nie jest posor- towany — abonenci występują w nim w kolejności przypadkowej1. Trzeba mieć dużo dobrej woli i determinacji, by w ogóle podjąć się próby znalezienia w nim czegokolwiek lub kogokolwiek — próby raczej z góry skazanej na niepowodzenie. Wiele zbiorów danych byłoby zupełnie bezużytecznych, gdyby nie zostały posortowane według pewnego użytecz- nego kryterium — dotyczy to nie tylko nazwisk czy nazw w spisie teleadresowym, lecz także np. książek na półkach bibliotecznych. Jako że często zbiory te posortowane są a priori, uważamy to za coś naturalnego i w ogóle o sortowaniu nie myślimy. W przypadku kom- puterowego przetwarzania danych jest zupełnie inaczej: trudno oczekiwać, że użytkownik aplikacji dostarczać będzie dane w kolejności posortowanej, a w każdym razie byłoby czymś kuriozalnym wymagać od niego czegokolwiek, co znacznie efektywniej może za niego wy- konać komputer. Sortowanie rozmaitych danych staje się więc nieodłączną czynnością wielu aplikacji, a dobra znajomość różnych metod sortowania jest warunkiem wykonywa- nia tej czynności w sposób efektywny. Warunkiem wstępnym możliwości posortowania danych według pewnego kryterium jest istnienie struktury zdolnej przechowywać elementy tych danych w określonej kolejności. Jak widzieliśmy w rozdziale 3., to właśnie listy są strukturami zachowującymi (względną) kolejność wstawianych elementów — interfejs List nie zawiera metod zmieniających tę kolejność w sposób bezpośredni, zmiana pozycji elementu w liście nie jest możliwa bez jego usunięcia i ponownego wstawienia. Każdy algorytm sortowania listy elementów opiera się na dwóch fundamentalnych operacjach: n porównywaniu elementów w celu stwierdzenia, czy ich względna kolejność w liście zgodna jest z kryterium sortowania, n przesuwaniu elementów na pozycje wyznaczane przez kryterium sortowania. Zalety i wady danego algorytmu sortowania wynikają przede wszystkim z tego, ile wymienio- nych wyżej operacji należy wykonać w celu posortowania określonego zbioru danych i jak efektywna jest każda z tych operacji. Porównywanie elementów jest czynnością znacznie mniej oczywistą, niż mogłoby się to w pierwszej chwili wydawać; w kolejnym podrozdziale omawiamy wynikającą z niego koncepcję komparatora. Dokładny opis wykorzystywanych operacji listowych — get(), set(), insert() i delete() — znajdzie Czytelnik w rozdziale 3. 1 Albo w kolejności wyznaczonej przez kryterium nieznane użytkownikowi, na przykład w kolejności zgłoszenia swych danych do wydawcy — przyp. tłum. Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 153 W języku Java i w większości innych języków programowania porównywanie wartości dwóch zmiennych całkowitoliczbowych jest czynnością niewymagającą komentarza: int x, y; ... if (x y) { ... } Podobnie ma się rzecz w przypadku podstawowych (primitive) typów danych, lecz w miarę postępującej komplikacji struktur danych porównywanie ich elementów (obiektów) szybko traci swą oczywistość. Wyobraźmy sobie na przykład listę plików znajdujących się w pewnym katalogu: listę tę można (stosownie do różnych potrzeb) sortować według rozmaitych kryte- riów — nazwy, rozszerzenia, rozmiaru, daty utworzenia, daty ostatniej modyfikacji itp. Ważne jest więc oddzielenie kryterium sortowania elementów od samej czynności sorto- wania. Mechanizm narzucający na listę obiektów pewne kryterium porządkujące nosi na- zwę komparatora; dla danej listy (na przykład wspomnianej listy plików) określić można kilka różnych komparatorów wyrażających rozmaite kryteria uporządkowania. Dzięki temu sortowanie listy według różnych kryteriów — nazwy pliku, jego rozszerzenia, rozmiaru itp. — da się zrealizować w sposób jednolity, za pomocą tego samego algorytmu sortowania. Wspomniane oddzielenie kryterium sortowania od samego sortowania jest przykładem bar- dziej ogólnej koncepcji projektowej, zwanej rozdzielaniem zagadnień (separation of con- cerns). Umożliwia ono rozszerzanie użyteczności samego algorytmu dzięki zastosowaniu rozmaitych „wtyczek” (plugins) — nawet takich, które trudno byłoby sobie wyobrazić w mo- mencie implementowania samego algorytmu. Właśnie komparatory są przykładem takich „wtyczek” dla algorytmów sortowania. Można także spojrzeć na całą sprawę z drugiej strony: zastosowanie tego samego komparatora do różnych algorytmów sortowania umożliwia miaro- dajne porównywanie wydajności tych algorytmów. Operacje komparatora Komparator wykonuje tylko jedną operację — jest nią określenie względnej kolejności dwóch porównywanych obiektów. Zależnie od tego, czy pierwszy z wymienionych obiek- tów jest mniejszy, równy lub większy od drugiego (w sensie przyjętego kryterium porów- nywania), wynikiem tej operacji jest (odpowiednio) wartość ujemna, zero lub wartość dodat- nia. Jeśli typ któregokolwiek z wymienionych obiektów wyklucza możliwość porównywania go z innymi obiektami, próba wykonania porównania powoduje wystąpienie wyjątku Class- CastException. 154 Algorytmy. Od podstaw Interfejs komparatora Jedyna operacja komparatora przekłada się na jedyną metodę interfejsu Comparator, okre- ślającą względną relację (porządek) między obiektami określonymi przez jej argumenty: public interface Comparator { public int compare(Object left, Object right); } Argumenty metody nieprzypadkowo określone zostały jako „lewy” (left) i „prawy” (right), mogą być bowiem utożsamiane z (odpowiednio) lewym i prawym argumentem operatora porównania — metoda compare() w istocie stanowi uogólnienie operatora porównania dla typów podstawowych języka. Zależnie od tego, czy obiekt left jest (w sensie przyjętego kryterium porównywania) mniejszy od obiektu right, równy mu lub od niego większy, metoda zwraca (odpowiednio) wartość ujemną (zwykle –1, choć niekoniecznie), zero (ko- niecznie) lub wartość dodatnią (zwykle 1, choć niekoniecznie). Niektóre komparatory standardowe Oprócz nieograniczonych wręcz możliwości definiowania komparatorów przez programistę istnieje w języku Java kilka komparatorów standardowych w dużym stopniu upraszczających tworzenie kodu aplikacji. Każdy z nich jest prosty pod względem koncepcyjnym i wielce użyteczny w konstrukcji wielu złożonych algorytmów prezentowanych w niniejszej książce. Komparator naturalny W wielu typach danych, szczególnie typach podstawowych, jak łańcuchy czy liczby całko- wite, zdefiniowane jest a priori uporządkowanie naturalne: 1 poprzedza 2, A poprzedza B, B poprzedza C itp. Komparator narzucający taki właśnie naturalny porządek nazywamy (jak- żeby inaczej) komparatorem naturalnym. Jak pokażemy za chwilę, dla danych określonego typu zdefiniować można ich naturalne uporządkowanie, bazując na konwencjach obowią- zujących w języku Java — umożliwiającym to środkiem jest interfejs Comparable. Interfejs Comparable Interfejs Comparable posiada tylko jedną metodę: public interface Comparable { public int compareTo(Object other); } zwracającą — podobnie jak metoda compare() interfejsu Comparator — wartość ujemną, zero lub wartość dodatnią zależnie od tego, czy obiekt stanowiący podmiot wywołania metody jest (odpowiednio) mniejszy, równy lub większy od obiektu reprezentowanego przez para- metr other. Zasadnicza różnica między metodą compare() a metodą compareTo() polega na tym, iż ta pierwsza porównuje ze sobą dwa wskazane obiekty, podczas gdy druga porów- nuje dany obiekt z innym obiektem. Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 155 Jest więc jasne, że aby zdefiniować naturalny porządek w stosunku do wartości danej klasy, należy zaimplementować w tej klasie interfejs Comparable. Przykładowo dla rekordów za- wierające dane pracowników za uporządkowanie naturalne można przyjąć uporządkowanie według nazwiska i imienia. Koncepcja ta stanowi uogólnienie operatorów , = i na złożone typy danych — i faktycznie wiele powszechnie używanych klas z pakietu java.lang im- plementuje interfejs Comparable. Gdy wyobrazimy sobie funkcjonowanie komparatora naturalnego (którego klasę nazwiemy NaturalComparator), szybko stanie się jasne, iż należy go przetestować w kontekście trzech przypadków: porównania obiektu „mniejszego z większym”, „większego z mniejszym” oraz dwóch „równych” obiektów. Aby ułatwić sobie zadanie, wykorzystamy fakt, że inter- fejs Comparable zdefiniowany jest standardowo m.in. dla łańcuchów języka Java. spróbuj sam Testowanie komparatora naturalnego Rozpoczniemy od konfiguracji, w której metoda compare() komparatora naturalnego po- winna zwrócić wartość ujemną: public void testLessThan() { assertTrue(NaturalComparator.INSTANCE.compare( A , B ) 0); } Zamieniając miejscami porównywane obiekty, otrzymamy konfigurację, w której metoda compare() powinna zwrócić wartość dodatnią: public void testGreaterThan() { assertTrue(NaturalComparator.INSTANCE.compare( B , A ) 0); } Przy porównywaniu dwóch identycznych wartości metoda compare() powinna zwrócić 0: public void testEqualTo () { assertTrue(NaturalComparator.INSTANCE.compare( A , A ) = 0); } Jak to działa? Dla każdego z trzech możliwych przypadków relacji między porównywanymi obiektami (mniejszy, równy, większy) zdefiniowano osobny przypadek testowy, wykonujący oczywiste porównanie łańcuchów jednoznakowych. Wszystkie przypadki testowe bazują na założe- niu, że istnieje tylko jedna statyczna instancja klasy NaturalComparator i nie należy two- rzyć innych jej instancji. spróbuj sam Implementowanie komparatora naturalnego Ponieważ klasa NaturalComparator nie przechowuje żadnych informacji o stanie, wystar- czające jest istnienie tylko jednej, publicznie dostępnej jej instancji: 156 Algorytmy. Od podstaw public final class NaturalComparator implements Comparator { /** jedyna, publicznie dostępna instancja komparatora */ public static final NaturalComparator INSTANCE = new NaturalComparator(); /** * konstruktor prywatny, nie jest możliwe samodzielne tworzenie instancji */ private NaturalComparator() { } ... } Aby uniemożliwić samodzielne tworzenie kolejnych instancji, uczyniono konstruktor klasy prywatnym, a więc niewidocznym na zewnątrz niej. Ponadto sama klasa oznaczona została jako finalna (final) w celu zapobieżenia jej (być może błędnemu) rozszerzaniu. Ponieważ metoda compare() komparatora naturalnego implementowana jest na bazie inter- fejsu Comparable, zasadnicza jej czynność scedowana została na jej argumenty, co czyni jej implementację niemal banalną: public int compare(Object left, Object right) throws ClassCastException { assert left != null : nie określono lewego obiektu ; return ((Comparable) left).compareTo(right); } Po upewnieniu się, że lewy argument nie jest argumentem pustym, następuje jego rzutowa- nie na instancję interfejsu Comparable i wywołanie metody compareTo() tego interfejsu z pra- wym obiektem jako argumentem. Rzutując obiekt left na instancję interfejsu Comparable nie sprawdzamy, czy rzutowanie to jest wykonalne, tzn. czy typ tego obiektu nie wyklucza wykonywania jego porównań z in- nymi obiektami. Sprawdzenie takie jest niepotrzebne, bowiem interfejs Comparator dopusz- cza występowanie wyjątku ClassCastException w sytuacji, gdy wymieniony wyżej warunek nie jest spełniony. Jak to działa? Klasa NaturalComparator skonstruowana została w celu porównywania dwóch obiektów implementujących interfejs Comparable. Interfejs ten implementowany jest standardowo przez wiele klas Javy i oczywiście można go implementować ad hoc w klasach definiowa- nych samodzielnie. Implementacja taka polega każdorazowo na zrzutowaniu lewego argu- mentu na instancję interfejsu Comparable i wywołaniu na jego rzecz metody compareTo() z prawym argumentem jako parametrem. Wszelka „logika porównywania” nie jest w tej implementacji widoczna, skrywa się bowiem całkowicie w implementacji metody compareTo(). Komparator odwrotny Zdarza się, że mając zdefiniowane pewne uporządkowanie wartości jakiegoś typu, chcieli- byśmy posortować te wartości w kolejności dokładnie odwrotnej niż wynikająca z tego uporządkowania, na przykład wypisać nazwy plików pewnego katalogu w kolejności od- Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 157 wrotnej do kolejności alfabetycznej. Trywialnym sposobem wykonania tego zadania jest zamiana znaczeń obiektów stanowiących argumenty wywołania metody compare() kompa- ratora NaturalComparator: public int compare(Object left, Object right) throws ClassCastException { assert right != null : nie określono prawego obiektu ; return ((Comparable) right).compareTo(left); } Po upewnieniu się, że lewy argument nie jest argumentem pustym, następuje wywołanie jego metody compareTo() z prawym argumentem jako parametrem wywołania. Mimo iż to doraźne rozwiązanie sprawdza się nieźle w tym szczególnym przypadku, jest mało uniwersalne, bowiem dla bardziej złożonych struktur danych, jak lista plików czy lista danych pracowniczych, wymaga definiowania dwóch komparatorów, po jednym dla każdego „kierunku” uporządkowania. Znacznie bardziej eleganckie rozwiązanie, które za chwilę zaprezentujemy, polega na od- wróceniu kierunku wskazanego komparatora poprzez jego „udekorowanie” (otoczenie) innym komparatorem, w wyniku czego otrzymuje się komparator zwany komparatorem odwrotnym. Dla każdego typu danych wystarczy wówczas zdefiniować tylko jeden komparator i w razie potrzeby „odwracać” wyznaczane przez niego uporządkowanie w sposób uniwersalny, za pomocą opisanego odwracania. spróbuj sam Testowanie komparatora odwrotnego Podobnie jak w przypadku komparatora NaturalComparator, tak i w przypadku komparatora odwrotnego — który nazwiemy ReverseComparator — przetestować musimy trzy możliwe przypadki relacji między porównywanymi obiektami. „Dekorowanym” komparatorem, którego kierunek będziemy odwracać, będzie przy tym sam komparator naturalny NaturalComparator. Jeśli lewy argument metody compare() komparatora NaturalComparator jest mniejszy od jej prawego argumentu, metoda ta powinna zwrócić wartość ujemną. Jeżeli jednak na bazie komparatora NaturalComparator stworzymy komparator odwrotny, to jego metoda compare() zwrócić musi w takiej sytuacji wartość dodatnią: public void testLessThanBecomesGreaterThan() { ReverseComparator comparator = new ReverseComparator(NaturalComparator.INSTANCE); assertTrue(comparator.compare( A , B ) 0); } Analogicznie, jeśli lewy argument komparatora odwrotnego jest większy niż prawy, metoda compare() tego komparatora powinna zwrócić wartość ujemną: public void testGreaterThanBecomesLessThan() { ReverseComparator comparator = new ReverseComparator(NaturalComparator.INSTANCE); assertTrue(comparator.compare( B , A ) 0); } 158 Algorytmy. Od podstaw W przypadku porównywania identycznych argumentów nic się nie zmienia, zarówno dla komparatora oryginalnego, jak i odwrotnego metoda compare() powinna zwrócić 0: public void testEqualsRemainstnchanged() { ReverseComparator comparator = new ReverseComparator(NaturalComparator.INSTANCE); assertTrue(comparator.compare( A , A ) == 0); } Jak to działa? Na bazie komparatora naturalnego NaturalComparator tworzony jest komparator odwrotny ReverseComparator, którego działanie (czyli wyniki porównań) powinno być dokładnie od- wrotne w stosunku do pierwowzoru. W szczególności łańcuch „A” powinien być uznany za „większy” od łańcucha „B” i vice versa — łańcuch „B” powinien zostać uznany za „mniej- szy” od łańcucha „A”. W przypadku porównywania dwóch identycznych obiektów kompa- rator odwrotny także powinien uznać je za identyczne. spróbuj sam Implementowanie komparatora odwrotnego Implementacja komparatora ReverseComparator składa się z niewielu linii kodu: package com.wrox.algorithms.sorting; public class ReverseComparator implements Comparator { private final Comparator _comparator; public ReverseComparator(Comparator comparator) { assert comparator != null : nie określono oryginalnego komparatora ; _comparator = comparator; } ... } W konstruktorze klasy przekazywany jest oryginalny komparator, którego działanie ulec ma odwróceniu; jest on zapamiętywany w prywatnej zmiennej _comparator. Pozostaje tylko zaimplementowanie metody compare() — jedynej metody implementowa- nego interfejsu Comparator: public int compare(Object left, Object right) throws ClassCastException { return _comparator.compare(right, left); } Jak to działa? Na pierwszy rzut oka wygląda to ma zwykłe delegowanie wywołania do metody compare() komparatora oryginalnego; jeśli jednak spojrzeć uważnie po raz drugi, łatwo można zauważyć, że delegowaniu temu towarzyszy zmiana kolejności argumentów: przykładowo wywołanie Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 159 compare( A , B ) w interfejsie odwrotnym (ReverseComparator) delegowane jest do inter- fejsu oryginalnego jako wywołanie compare( B , A ). Zamiana kolejności argumentów wywołania metody daje w konsekwencji odwrotny wynik samej metody. Ponieważ nie interesują nas żadne atrybuty porównywanych obiektów, a jedynie wynik ich porównania, opisane rozwiązanie jest w pełni uniwersalne: implementacja komparatora ReverseComparator jest całkowicie niezależna od implementacji komparatora oryginalnego. Skoro opisaliśmy już porównywanie elementów i jego implikacje w postaci komparatorów, zajmijmy się teraz trzema różnymi algorytmami sortowania. Zanim przejdziemy do sortowania bąbelkowego (bubblesort), musimy zdefiniować kilka przypadków testowych dla różnych implementacji sortowania. Ponieważ każdy algorytm sortowania testowany będzie pod kątem spełnienia tego samego kryterium — poprawnego porządkowania sortowanych obiektów — zwyczajowo rozpoczniemy od zdefiniowania klasy bazowej definiującej te aspekty testowania, które są wspólne dla wszystkich algoryt- mów. Specyfikę konkretnych algorytmów powierzymy natomiast poszczególnym klasom pochodnym. W ten sposób otrzymamy zestaw testowy, który łatwo będzie można przysto- sowywać do dowolnych algorytmów sortowania — nawet takich, których być może jeszcze dziś nie znamy. spróbuj sam Przeprowadzanie sortowania bąbelkowego Wyobraźmy sobie rodzinę udającą się do fotografa. Na wspólnej fotografii członkowie ro- dziny powinni ustawić się według starszeństwa, od najmłodszego do najstarszego, gdy tym- czasem ustawieni są w sposób przypadkowy, jak na rysunku 6.1. Rysunek 6.1. Rodzina w przypadkowym szyku Aby dokonać przestawienia członków rodziny według algorytmu sortowania bąbelkowego, porównamy dwie skrajne osoby z lewej strony; nie są one ustawione zgodnie z wymaga- niami — pierwsza z nich jest starsza od drugiej — poprosimy je więc, by zamieniły się miejscami, co da efekt widoczny na rysunku 6.2. Porównując osobę drugą i trzecią, stwierdzamy, że ich względna kolejność jest prawidłowa. Nie można tego powiedzieć o osobie czwartej i piątej, które muszą zamienić się miejscami, doprowadzając do konfiguracji przedstawionej na rysunku 6.3. 160 Algorytmy. Od podstaw Rysunek 6.2. Po pierwszej zamianie miejsc Rysunek 6.3. Po wykonaniu pierwszego kroku — najstarsza osoba znajduje się już na swoim miejscu, czyli na skrajnej prawej pozycji Choć senior rodu zajmuje już właściwą pozycję, kolejność, w jakiej ustawione są pozostałe osoby, nadal pozostawia wiele do życzenia, mimo że wykonaliśmy już kilka porównań i prze- stawień. Na razie musimy się pogodzić z tak nieefektywnym sortowaniem, w następnym rozdziale poznamy jego efektywniejsze algorytmy. Kolejny krok sortowania bąbelkowego przebiega identycznie jak pierwszy z tą jednak róż- nicą, że skrajna prawa pozycja jest już „właściwie obsadzona” i możemy ją pominąć w po- równaniach. Ostatecznie krok ten doprowadza do tego, że druga co do starszeństwa osoba trafia na przeznaczoną dla niej pozycję, jak na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Po wykonaniu drugiego kroku sortowania dwie najstarsze osoby stoją już na swoich miejscach Wykonując jeszcze dwa kroki sortowania, z udziałem najpierw trzech, a potem dwóch osób, otrzymamy ostatecznie pożądany układ widoczny na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Rodzina prawidłowo ustawiona według starszeństwa Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 161 Interfejs ListSorter Jak wiele interfejsów interfejs ListSorter jest skrajnie prosty, zawiera bowiem tylko jedną metodę, odpowiedzialną za posortowanie listy. Metoda sort() otrzymuje listę jako argument wejściowy i zwraca jako wynik jej posorto- waną wersję. Zależnie od implementacji lista wynikowa może być listą oryginalną, w której poprzestawiano elementy (sortowanie „w miejscu”) lub listą nowo utworzoną, zawierającą kopie elementów pierwszej listy. public interface ListSorter { public List sort(List list); } Abstrakcyjna klasa testowa dla sortowania list Mimo iż nie napisaliśmy jeszcze ani jednej linijki algorytmu sortującego, rozpoczniemy od stworzenia zestawu testowego weryfikującego poprawność dowolnej implementacji inter- fejsu ListSorter. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami za podstawę konstrukcyjną wszyst- kich testów posłuży nam abstrakcyjna klasa AbstractListSorterTest, obejmująca wszelkie aspekty testowe niezależne od konkretnego algorytmu sortowania, w szczególności: n utworzenie nieposortowanej listy łańcuchów, n utworzenie posortowanej listy tych samych łańcuchów służącej jako wzorzec oczekiwanego rezultatu sortowania, n utworzenie instancji klasy implementującej interfejs ListSorter — ta operacja wykonywana jest w ramach metody abstrakcyjnej wymagającej zdefiniowania w klasie pochodnej, n posortowanie oryginalnej listy za pomocą metody sort() instancji utworzonej w poprzednim punkcie, n porównanie wyników sortowania z wzorcem utworzonym w punkcie drugim. spróbuj sam Tworzenie abstrakcyjnej klasy testowej Dwie pierwsze z wymienionych przed chwilą czynności — utworzenie listy wejściowej i jej posortowanego odpowiednika — dokonywane są przez metodę settp() klasy testowej. package com.wrox.algorithms.sorting; import com.wrox.algorithms.lists.LinkedList; import com.wrox.algorithms.lists.List; import junit.framework.TestCase; public abstract class AbstractListSorterTest extends TestCase { private List _unsortedList; private List _sortedList; protected void settp() throws Exception { 162 Algorytmy. Od podstaw _unsortedList = new LinkedList(); _unsortedList.add( programowanie ); _unsortedList.add( sterowane ); _unsortedList.add( testami ); _unsortedList.add( to ); _unsortedList.add( mały ); _unsortedList.add( krok ); _unsortedList.add( dla ); _unsortedList.add( programisty ); _unsortedList.add( lecz ); _unsortedList.add( olbrzymi ); _unsortedList.add( skok ); _unsortedList.add( w ); _unsortedList.add( dziejach ); _unsortedList.add( programowania ); _sortedList = new LinkedList(); _sortedList.add( dla ); _sortedList.add( dziejach ); _sortedList.add( krok ); _sortedList.add( lecz ); _sortedList.add( mały ); _sortedList.add( olbrzymi ); _sortedList.add( programisty ); _sortedList.add( programowania ); _sortedList.add( programowanie ); _sortedList.add( skok ); _sortedList.add( sterowane ); _sortedList.add( testami ); _sortedList.add( to ); _sortedList.add( w ); } Obydwie listy zostają zwolnione przez metodę tearDown(): protected void tearDown() throws Exception { _sortedList = null; _unsortedList = null; } Musimy jeszcze zadeklarować abstrakcyjną metodę tworzącą instancję implementującą in- terfejs ListSorter: protected abstract ListSorter createListSorter(Comparator comparator); i zdefiniować metodę wykonującą właściwy test: public void testListSorterCanSortSampleList() { ListSorter sorter = createListSorter(naturalComparator.INSTANCE); List result = sorter.sort(_unsortedList); assertEquals(result.size(), _sortedList,size()); Iterator actual = result.iterator(); actual.first(); Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 163 Iterator expected = _sortedList.iterator(); expected.first(); while (!expected.isDone()) { assertEquals(expected.current(), actual.current()); expected.next(); actual.next(); } } Jak to działa? W pierwszym wierszu tworzona jest instancja klasy realizującej określony algorytm sorto- wania; sortowanie odbywa się w naturalnej kolejności alfabetycznej łańcuchów — specyfi- kowanym komparatorem jest bowiem komparator naturalny. W drugim wierszu wspomnia- ny algorytm jest fizycznie realizowany w testowej liście _unsortedList. Po zakończeniu sortowania jego wynik porównywany jest ze wzorcem: w stosunku do obydwu list — wy- nikowej i wzorcowej — najpierw porównywane są ich rozmiary, a następnie przy użyciu iteratorów porównywane są kolejne pary odpowiadających sobie elementów. Identyczność obydwu list jest warunkiem, który spełniać musi dowolna implementacja algorytmu sorto- wania, jeżeli w ogóle zamierzamy jej użyć do posortowania czegokolwiek! Przechodząc od ogółu do szczegółów, zajmijmy się testowaniem sortowania bąbelkowego. spróbuj sam Testowanie klasy BubbleListSorter Testową klasę dla sortowania bąbelkowego — BubbleListSorterTest — wyprowadzimy z klasy abstrakcyjnej AbstractListSorterTest, implementując odpowiednio jej metodę createListSorter(). package com.wrox.algorithms.sorting; public class BubblesortListSorterTest extends AbstractListSorterTest { protected ListSorter createListSorter(Comparator comparator) { return new BubblesortListSorter(comparator); } } Z kompilacją powyższego kodu musimy jednak poczekać, aż zdefiniujemy klasę Bubble- sortListSorter — uczynimy to niebawem. Jak to działa? Klasa BubbleListSorterTest, mimo iż jej zdefiniowanie sprowadzało się do zdefiniowania jednej metody, dziedziczy po klasie bazowej AbstractListSorterTest zestaw danych te- stowych oraz metodę testListSorterCanSortSampleList() zawierającą całą „logikę testową”. Konkretyzuje ona jedyny abstrakcyjny element tej logiki — metodę createListSorter() tworzącą instancję klasy reprezentującej algorytm sortujący. 164 Algorytmy. Od podstaw spróbuj sam Implementowanie algorytmu sortowania bąbelkowego — klasa BubbleListSorter Implementacja klasy realizującej algorytm sortowania bąbelkowego musi spełniać trzy na- stępujące kryteria: n musi implementować interfejs ListSorter, n musi dopuszczać dowolny komparator określający uporządkowanie elementów, n musi przejść pozytywnie testy opisane przed chwilą. Mając na uwadze powyższe wymogi, rozpocznijmy od zdefiniowania konstruktora: package com.wrox.algorithms.sorting; import com.wrox.algorithms.lists.List; public class BubblesortListSorter implements ListSorter { private final Comparator _comparator; /** * Konstruktor * parametr: komparator określaj cy uporz dkowanie elementrw */ public BubblesortListSorter(Comparator comparator) { assert comparator != null : nie określono komparatora ; _comparator = comparator; } ... } Teraz przed nami najważniejsze — implementacja samego algorytmu sortowania bąbelko- wego. Jak pamiętamy, algorytm ten wymaga wielu przejść przez sortowaną listę; w wyniku każdego przejścia kolejny element w pobliżu końca listy ustawiany jest na swej właściwej pozycji. Wynika stąd, że dla N-elementowej listy po wykonaniu N–1 kroków na swych do- celowych pozycjach znajdzie się N–1 końcowych elementów, a więc także i element po- czątkowy, ergo — liczba kroków potrzebnych do posortowania dowolnej listy jest o jeden mniejsza od liczby elementów zawartych w tej liście. Kod odpowiedzialny za powtarzanie wspomnianych kroków nazwiemy pętlą zewnętrzną (outer loop). W każdym kroku porównywane są pary sąsiadujących elementów; jeżeli względna kolej- ność elementów pary nie jest zgodna z kryterium określonym przez komparator, elementy zamieniane są miejscami — ten cykl nazwiemy pętlą wewnętrzną (inner loop). Ponieważ w każdym kroku kolejny element końcowy „ląduje” na swej pozycji docelowej, liczba ele- mentów porównywanych w kolejnych krokach systematycznie się zmniejsza: w pierwszym kroku musimy wykonać N–1 porównań, w drugim N–2 itd. Wyjaśnia to warunek kontynu- owania pętli wewnętrznej left (size - pass). public List sort(List list) { assert list != null : nie określono listy wejściowej ; int size = list.size(); for (int pass = 1; pass size; ++pass) { // pętla zewnętrzna Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 165 for (int left = 0; left (size - pass); ++left) { // pętla wewnętrzna int right = left + 1; if (_comparator.compare(list.get(left), list.get(right)) 0) { swap(list, left, right); } } } return list; } Jak przed chwilą wspomnieliśmy, jeśli kolejność sąsiadujących elementów nie jest zgodna z kryterium określonym przez komparator, elementy te zamieniane są miejscami. Musimy więc dysponować metodą zamieniającą miejscami wartości elementów o wskazanych in- deksach. private void swap(List list, int left, int right) { Object temp = list.get(left); list.set(left, list.get(right)); list.set(right, temp); } Po zaimplementowaniu i (pomyślnym) przetestowaniu klasy BubblesortListSorter można celowo sprowokować załamanie testu, na przykład zmieniając wzorcową listę w taki spo- sób, by nie spełniała kryterium sortowania. Prędzej czy później trzeba jednak zająć się ko- lejnym algorytmem sortowania. Wyobraź sobie książki o różnej wysokości, przypadkowo ułożono na półce, jak przedstawia to rysunek 6.6. Właśnie spodziewasz się odwiedzin mamy i chcesz jej zaimponować swo- ich zamiłowaniem do porządku domowego, postanawiasz więc poukładać książki według malejącej wysokości od lewej do prawej. Rysunek 6.6. Półka z losowo ustawionymi książkami 166 Algorytmy. Od podstaw Sortowanie bąbelkowe raczej się do tego nie nada, bo przestawianie sąsiednich par byłoby stratą czasu — zamiana miejscami dwóch książek trwa bowiem znacznie dłużej niż porów- nanie ich wysokości. Zdecydowanie lepszą metodą na uzyskanie żądanego ułożenia książek będzie sortowanie przez wybieranie, zwane także sortowaniem przez selekcję (selectionsort). Znajdź na półce najwyższą książkę i zdejmij ją z półki. Powinieneś ją ustawić jako pierw- szą od lewej; zamiast przesuwać w prawo być może dużą liczbę innych książek, po prostu zamień ją z tą, która aktualnie znajduje się najbardziej na lewo (nie unikniesz całkowicie przesuwania książek, bowiem zapewne różnią się one od siebie grubością, ten szczegół nie ma jednak znaczenia w sytuacji, gdy zamiast książek sortowane są elementy listy). Opisana zamiana książek, zamiast przesuwania całej ich grupy, pozbawia sortowanie pewnej wła- sności zwanej stabilnością; zajmiemy się nią w rozdziale 7., na razie jest ona bez znacze- nia. Układ książek po pierwszej zamianie przedstawiony jest na rysunku 6.7. Rysunek 6.7. Najwyższa książka znajduje się już na skrajnej lewej pozycji Jak łatwo się domyślić, w kolejnym kroku należy odszukać najwyższą z pozostałych ksią- żek i zamienić ją miejscami z tą, która aktualnie zajmuje pozycję drugą od lewej. Efekt tej zamiany przedstawiony jest na rysunku 6.8. Rysunek 6.8. Druga co do wysokości książka znajduje się na właściwej pozycji Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 167 Kontynuując konsekwentnie to postępowanie, wybieramy z nieposortowanej jeszcze grupy książek najwyższą i wstawiamy ją na kolejne miejsce od lewej — dlatego właśnie opisana metoda nazywa się sortowaniem przez wybieranie. Kolejne stadia sortowania z użyciem tej metody przedstawione są na rysunku 6.9. Rysunek 6.9. Kolejne pozycje od lewej strony zapełniane są właściwymi książkami 168 Algorytmy. Od podstaw Oczywiście może się tak zdarzyć, że w którymś stadium sortowania książka będzie już znajdować się na swej pozycji docelowej i żadne przestawianie nie będzie wówczas ko- nieczne. Tak czy inaczej nie zmienia to podstawowej własności sortowania przez wybór — tej mianowicie, że grupa elementów jeszcze nieposortowanych, początkowo obejmująca wszystkie elementy, zmniejsza się systematyczne, rozrasta się natomiast grupa elementów już posortowanych, początkowo pusta, a w końcu obejmująca wszystkie elementy. Co wię- cej, wybierana książka od razu trafia na swą docelową pozycję, w przeciwieństwie do sor- towania bąbelkowego, gdzie elementy stopniowo przesuwane są małymi krokami. Znaczna część kodu testowego stworzonego przy okazji sortowania bąbelkowego może być wykorzystana przy okazji sortowania przez wybieranie. Rozpoczniemy od stworzenia ze- stawu testowego, po czym zajmiemy się samym algorytmem sortowania. spróbuj sam Testowanie klasy SelectionSortListSorter Klasę testującą sortowanie przez wybieranie — SelectionSortListSorterTest — skonstru- ujemy w taki sam sposób jak klasę testową dla sortowania bąbelkowego — zaimplementu- jemy odpowiednio metodę abstrakcyjną createListSorter() tak, by zwracała instancję klasy SelectionSortListSorter. package com.wrox.algorithms.sorting; /** */ public class SelectionSortListSorterTest extends AbstractListSorterTest { protected ListSorter createListSorter(Comparator comparator) { return new SelectionSortListSorter(comparator); } } Jak to działa? Klasa testowa SelectionSortListSorterTest dziedziczy po swej klasie bazowej Abstrac- tListSorterTest wszystkie dane testowe i całą logikę testową. Jedynym elementem specy- ficznym dla sortowania przez wybieranie jest zaimplementowana metoda createListSor- ter(), dostarczająca instancji klasy realizującej algorytm sortowania. spróbuj sam Implementowanie klasy SelectionSortListSorter Klasa SelectionSortListSorter jest pod wieloma względami podobna do klasy BubbleSort- ListSorter: implementuje interfejs ListSorter, działa w oparciu o komparator wyznaczający kryterium sortowania i oczywiście musi pomyślnie „zaliczyć” testy przeprowadzane w oparciu o odpowiednią klasę testową. Rozpoczniemy od konstruktora klasy: public class SelectionSortListSorter implements ListSorter { private final Comparator _comparator; /** * Konstruktor * parametr: komparator określaj cy uporz dkowanie elementrw */ Rozdział 6. n Sortowanie — proste algorytmy 169 public SelectionSortListSorter(Comparator comparator) { assert comparator != null : nie określono komparatora ; _comparator = comparator; }
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Algorytmy. Od podstaw
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: