Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 013481 21745469 na godz. na dobę w sumie
Alkohol i jego tajemnice. Co musisz wiedzieć zanim dorośniesz - ebook/pdf
Alkohol i jego tajemnice. Co musisz wiedzieć zanim dorośniesz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: GWP dla dzieci Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60577-71-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> młodzieżowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejsza książka jest adresowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat działania alkoholu i mechanizmu choroby alkoholowej. Wyjaśnia niezrozumiałe zachowania osób dotkniętych tym problemem i przygotowuje do zmian zachodzących po podjęciu leczenia. Dzięki tej książce dzieci nauczą się rozpoznawać i akceptować uczucia – swoje i innych osób. Dadzą sobie prawo do zaspokajania dziecięcych potrzeb, do radości, zabawy i do rozwoju.

Młodsi czytelnicy powinni omawiać poszczególne zagadnienia z terapeutą, pedagogiem szkolnym lub z kimś z rodziny. Starsi mogą czytać książkę samodzielnie, choć rozmowa z dorosłym pomogłaby im lepiej zrozumieć ten trudny temat.

W rozdziale „Do Rodziców, Wychowawców i Terapeutów” autorka wyjaśnia, jak pracować z książką. Nauczyciele mogą skorzystać z gotowych ćwiczeń ilustrujących poszczególne zagadnienia. Dzięki temu lekcje będą zarazem interesujące i pouczające.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alkohol i jego tajemnice . . , Elzbieta Zubrzycka Alkohol i jego tajemnice , Czyli co kazde dziecko musi wiedziec zanim dorosnie , ilustracje: Monika Pollak Sopot 2011 Czesc 1 Najważniejsze informacje. Co mam o tym wszystkim myśleć? Najważniejsze informacje. Co mam o tym wszystkim myśleć? 1. Prze zro czy sty płyn Wo da jest zdro wa, bez niej nie mo żna żyć. Czy wiesz, że bez je dze nia mo - żna prze żyć po nad 40 dni, a bez wo dy tyl ko 3? Al ko hol jest pły nem, któ ry wy glą da jak wo da, ale nie jest po trzeb ny do ży - cia. Ina czej sma ku je. Za tru wa or ga nizm czło wie ka. Al ko hol wy twa rza ją dro żdże, ma leń kie grzyb ki. Nie któ re z nich pod czas pro - ce su zwa ne go fer men ta cją za mie nia ją cu kier w al ko hol. Lu dzie przy go to wu ją spe cjal ne mie szan ki słod kich so ków owo co wych al bo prze cie rów z ziem nia ków czy ry żu lub wo dy, cu kru i ró żnych za pa cho wych do - dat ków, na przy kład owo ców chmie lu. Do tych mie sza nek wsy pu ją dro żdże, któ re za mie nia ją je w wi no, wód kę lub pi wo. Czy wiesz, że do pieczenia ciasta też używa się drożdży? Są to takie drożdże, które podczas fermentacji wytwarzają dużo gazu, ale nie pro- dukują alkoholu. 77 Najważniejsze informacje. Co mam o tym wszystkim myśleć? Naj wię cej al ko ho lu jest w wód ce, mniej w wi nie, a naj mniej w pi wie. Mło dzi lu dzie czę sto uwa ża ją pi wo za na pój chło dzą cy i wy pi ja ją go bar dzo du żo. Wte - dy do ich or ga ni zmów tra fia też mnóstwo al ko ho lu. 2. Ile al ko ho lu mo żna wy pić? Na po cząt ku al ko hol ni ko mu nie sma ku je. Ale lu dzie przy zwy cza ja ją się do je go sma ku, bo wy pi ja ny w ma łych ilo ściach po pra wia hu mor. Dla te go po - da je się go do sto łów w cza sie ró żnych uro czy sto ści. Z cza sem lu dzie uczą się, że przy jem ność, mi łe spo tka nia to wa rzy skie i za ba wa mu szą się łą czyć z pi ciem al ko ho lu. Jed nak to nie praw da. Wie lu lu dzi po tra fi mi ło spę dzać czas w trzeź wo ści. Gra ją w ró żne gry, pro - wa dzą cie ka we roz mo wy, cho dzą na spa ce ry al bo upra wia ją sport z przy ja ciół - mi. Są we se li, za do wo le ni i osią ga ją ten stan du cha bez po pra wia nia hu mo ru al ko ho lem. Czy wiesz, że człowiek na pewno się nie upije i nie będzie miał pro- blemu z alkoholem, jeśli raz na tydzień wypije jedno piwo albo dwa kieliszki wina, albo jeden kieliszek wódki? Wielu ludzi właśnie tak pos- tępuje. Nie potrzebują alkoholu na co dzień. 88 Napisz lub narysuj Czy pa mię tasz ta ką uro czy stość, pod czas któ rej wszy scy pi li al ko hol, ale nikt się nie upił? Opisz ją lub na ry suj ry su nek na ten te mat. W ja kich oko licz no ściach lu dzie uni ka ją pi cia al ko ho lu lub sta ra ją się za - pa no wać nad je go ilo ścią? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najważniejsze informacje. Co mam o tym wszystkim myśleć? 3. Co to jest uza le żnie nie? Nie któ rzy lu dzie bar dzo ła two uza le żnia ją się od al ko ho lu. Naj pierw pi ją nie - wie le, po tem co raz wię cej i czę ściej. Szu ka ją oka zji i pi ją pod by le pre tek stem. Za czy na ją nad uży wać al ko ho lu. Naj chęt niej prze by wa ją w to wa rzy stwie osób, któ re ta kże lu bią się upi jać. Aż pew ne go dnia się oka zu je, że nie po tra fią już się obejść bez al ko ho lu. Czło wiek uza le żnio ny od al ko ho lu cią gle o nim my śli, cią gle mu go bra ku je. Nic nie jest wa żne, tyl ko to, że by się na pić. Nie po tra fi za jąć się dzieć - mi, nie mo że się sku pić na pra cy. Nie jest zły ani nie chce źle po stę po wać. Po pro stu jest cho ry. Czy wiesz, że najłatwiej od alkoholu uzależniają się ci, których rodzice i dziadkowie pili za dużo? Takie osoby powinny się wystrzegać picia alko- holu, bo są bardzo podatne na jego wpływ, bardziej niż ich znajomi i przy- jaciele. Często skłonność do uzależnienia mają zapisaną w genach! 1100
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Alkohol i jego tajemnice. Co musisz wiedzieć zanim dorośniesz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: