Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00603 013552 21066204 na godz. na dobę w sumie
Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe - ebook/pdf
Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-490-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Coraz trudniejsza sytuacja jednostek oświatowych, której przyczyną w dużej mierze jest niż demograficzny, wymaga od zarządzających tymi placówkami podjęcia działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków dających możliwość ich właściwego funkcjonowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych przez placówki oświatowe na realizację ich zadań ze źródeł innych niż te gwarantowane przez budżet państwa.

W pierwszej części omówione zostaną źródła finansowania zagwarantowane w ustawie o systemie oświaty, z uwzględnieniem jednostek zobowiązanych mocą ustawy do prowadzenia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Następnie wskażemy alternatywne źródła finansowania jednostek oświatowych w podziale na pozyskiwanie środków finansowych w ramach posiadanych przez jednostkę składników majątkowych oraz w ramach zewnętrznych możliwości bez angażowania majątku własnego.

Dodatkowo publikacja wzbogacona została o wzory umów, decyzji i uchwał, które muszą zostać podjęte przy rozporządzaniu majątkiem, a także schematy księgowe do najczęściej występujących w tym zakresie operacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RENATA NIEMIEC Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe Spis treści Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe 1. Zagadnienia ogólne ............................................................... 4 1.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia jednostek oświatowych ........................................................................... 5 1.1.1. Ministrowie .............................................................................. 5 1.1.2. Jednostki samorządu terytorialnego ........................................ 6 1.1.3. Osoby prawne i fizyczne ......................................................... 8 2. Źródła finansowania zadań oświatowych ........................... 9 2.1. Finansowanie bezpośrednio z budżetu państwa ....................... 11 2.2. Finansowanie bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ........................................................................... 11 2.3. Środki pozyskane przez publiczną placówkę oświatową ......... 12 3. Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych ........................................................................... 13 3.1. Pozyskanie środków finansowych w ramach posiadanych składników majątku ................................................................. 14 3.1.1. Dochody z tytułu najmu .......................................................... 14 3.1.2. Dochody z tytułu dzierżawy ................................................... 18 3.1.3. Organizowanie kursów zawodowych ...................................... 20 3.1.4. Sprzedaż posiłków, usługi cateringowe .................................. 23 3.2. Pozyskanie środków finansowych w ramach zewnętrznych możliwości .............................................................................. 26 3.2.1. Projekty unijne ........................................................................ 27 3.2.2. Sponsoring .............................................................................. 35 3.2.3. Darowizny ............................................................................... 41 3.2.4. Fundraising – kwesta .............................................................. 45 sierpień 2014 r. 1 Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... 4. Stowarzyszenia i fundacje tworzone przy szkołach i placówkach oświatowych ................................................... 47 4.1. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jako menedżer ...... 48 4.2. Czy organizacja pozarządowa jest potrzebna szkole lub placówce oświatowej ........................................................ 50 4.3. Stowarzyszenie ......................................................................... 52 4.4. Fundacja ................................................................................... 56 5. Wydzielony rachunek dochodów własnych szkół i placówek oświatowych ........................................................ 58 5.1. Możliwość uzyskania zgody na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów własnych ................................................. 60 5.2. Przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów ................................................................. 61 5.3. Ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych ................................................................. 62 6. Wzory dokumentów .............................................................. 63 2 sierpień 2014 r. Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... Renata niemiec Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe Wstęp Coraz trudniejsza sytuacja jednostek oświatowych, której przyczyną w dużej mierze jest niż demograficzny, wymaga od zarządzających tymi placówkami podjęcia działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków dających możliwość ich właściwego funkcjo­ nowania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych przez placówki oświatowe na rea­ lizację ich zadań ze źródeł innych niż te gwarantowane przez budżet państwa. W pierwszej części omówione zostaną źródła finansowania za­ gwarantowane w ustawie o systemie oświaty, z uwzględnieniem jednostek zobowiązanych mocą ustawy do prowadzenia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Następnie wskażemy alternatywne źródła finansowania jedno­ stek oświatowych w podziale na pozyskiwanie środków finanso­ wych w ramach posiadanych przez jednostkę składników majątko­ wych oraz w ramach zewnętrznych możliwości bez angażowania majątku własnego. Dodatkowo publikacja wzbogacona została o wzory umów, de­ cyzji i uchwał, które muszą zostać podjęte przy rozporządzaniu ma­ jątkiem, a także schematy księgowe do najczęściej występujących w tym zakresie operacji. sierpień 2014 r. 3 Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... 1. Zagadnienia ogólne Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), system oświaty obejmuje: 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjal­ ne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; 2) szkoły: zz podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integra­ cyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, zz gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddzia­ łami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiają­ cymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, zz ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sporto­ we, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne; 3) placówki oświatowo­wychowawcze, w tym szkolne schroniska mło­ dzieżowe umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktyczne­ go oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożli­ wiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych; 6) poradnie psychologiczno­pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycz­ ne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno­pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie po­ bierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w tym bursy i domy wczasów dziecięcych; 8) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; 9) biblioteki pedagogiczne; 10) kolegia pracowników służb społecznych. 4 sierpień 2014 r. Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki oświatowe liczne zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką, w tym profilaktyką spo­ łeczną uczniów. Realizacja tak obszernych zadań w całym systemie oświa­ ty wymaga znacznych nakładów finansowych. Ustawa o systemie oświaty w art. 5a gwarantuje w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środ­ ki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek. Jednakże często środki przekazywane na te cele są niewystarczające dla pokrycia wszystkich po­ trzeb tych jednostek. W związku z tym dyrektorzy placówek muszą starać się wszystkimi dostępnymi środkami prawnymi pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na pokrywanie bieżących potrzeb w swoich placówkach. 1.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia jednostek oświatowych Szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy o syste­ mie oświaty, mogą mieć status szkoły lub placówki: zz publicznej, zz niepublicznej zakładanej i prowadzonej przez: zz ministrów, zz jednostki samorządu terytorialnego, zz osoby prawne, zz osoby fizyczne. Należy jednak pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą za­ kładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. 1.1.1. Ministrowie Ustawa o systemie oświaty w art. 5 obliguje wymienionych ministrów do zakładania i prowadzenia wskazanych w przepisach szkół i placówek oświatowych. Zestawienie ministrów oraz wykaz placówek przez nich pro­ wadzonych obrazuje Tabela 1. sierpień 2014 r. 5 Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... TABELA 1. Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów WłAściWy minisTEr ProWAdzonE PLAcóWki ośWiAToWE Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zz szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawiciel- stwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej zz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym Minister ten może też zakładać i prowadzić: zz publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym zz publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zz publiczne szkoły artystyczne oraz placówki zapewniające opiekę i wycho- wanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miej- scem stałego zamieszkania zz placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych Minister właściwy do spraw rolnictwa zz publiczne szkoły rolnicze oraz placówki o znaczeniu regionalnym i ponad- regionalnym zz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych Minister sprawiedliwości zz publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zz publiczne szkoły i placówki przy zakładach karnych i śledczych, przy czym szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury 1.1.2. Jednostki samorządu terytorialnego Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spo­ łecznej, jest zadaniem oświatowym: zz gmin, zz powiatów, zz samorządów województw, – wynika to z art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Jednostki samorządu terytorialnego, jako or­ gany prowadzące szkoły i placówki publiczne, mają obowiązek zapewnie­ nia właściwych warunków działalności tym jednostkom, w tym: zz zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wycho­ wania i opieki, 6 sierpień 2014 r. Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych... zz zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, zz wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyj­ nych w tym zakresie, zz wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej re­ alizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przepro­ wadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. TABELA 2. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego i placówek przez nie prowadzonych WłAściWA jEdnosTkA sAmorządu TEryToriALnEgo Gmina Powiat ProWAdzonE PLAcóWki ośWiAToWE zz publiczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi zz przedszkola specjalne zz inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty zz szkoły podstawowe zz gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi (z wyjątkiem szkół podstawo- wych specjalnych i gimnazjów specjalnych) zz szkoły artystyczne zz szkoły przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zz szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne zz szkoły ponadgimnazjalne, w tym z oddziałami integracyjnymi zz szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego zz placówki oświatowo-wychowawcze, kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne zz młodzieżowe ośrodki wychowawcze zz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym Województwo zz publiczne zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli zz biblioteki pedagogiczne zz szkoły i placówki o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawar­ ciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadze­ sierpień 2014 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: