Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 004005 24093812 na godz. na dobę w sumie
Amortyzacja czy koszt bezpośredni – 36 odpowiedzi na pytania - ebook/pdf
Amortyzacja czy koszt bezpośredni – 36 odpowiedzi na pytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405140 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja składa się z dwóch części.W pierwszej przedstawiamy zasady ogólne ustalania wartości początkowej oraz skutki uznania wydatku związanego z środkiem trwałym za ulepszenie lub remont. Druga część zawiera 36 szczegółowych pytań rozstrzygających istotne w praktyce problemy w formie odpowiedzi na pytania o wydatki dotyczące środków trwałych takich jak m.in.: samochody, komputery, budynki i budowle, wyposażenie biura.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paweł Muż Amortyzacja czy koszt bezpośredni – 36 odpowiedzi na pytania ISBN 978-83-7440-514-0 2 AmortyzAcjA czy koszt bezpośredni Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – zasady ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 Ulepszenie środka trwałego jako element powiększający wartość początkową � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 Remont środka trwałego jako koszt bezpośredni � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 Odpowiedzi na pytania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6  1. Czyzakupoponzimowych/letnichjestulepszeniemsamochodu..............................6  2. Jakrozliczyćzakupsamochoduzdodatkowymkompletemopon..............................6  3. Czyprzeprowadzonyremontsamochoduprzedprzyjęciemgodoużytkowaniazwiększajegowar- tośćpoczątkową.......................................................................7  4. CzywydatkinaubezpieczenieOC,AC,NNWponiesioneprzedprzyjęciemsamochodudoużywania zwiększająjegowartośćpoczątkową ......................................................8  5. Czykosztydelegacjipracownikapowiększająwartośćpoczątkowąśrodkatrwałego .............8  6. Czykosztypobytudelegacjipracownikówsprzedawcypodwyższająwartośćpoczątkowąśrodka trwałego ..............................................................................9  7. Czy zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztówuzyskaniaprzychodów...........................................................9  8. Czypodatekodczynnościcywilnoprawnychpowiększawartośćpoczątkowązakupionegosamo- chodu ...............................................................................10  9. Czymontażinstalacjigazowejwsamochodziezwiększajegowartośćpoczątkową.............. 11 10. Czymontażinstalacjigazowejwsamochodzieprywatnymmożebyćzaliczonybezpośrednio wkosztydziałalności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11. Czyopłatyrejestracyjnezwiększająwartośćpoczątkowąsamochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 12. Czykosztyobsługikredytuzwiększająwartośćpoczątkowązakupionegosamochodu ....... 14 13. Czyumieszczeniereklamynasamochodziemożnaująćbezpośredniowkosztachpodatkowych. . 15 14. Czykosztytransportuśrodkatrwałegowrazztowarempowinnyproporcjonalniezwiększyćwar- tośćpoczątkową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15. Czyinstalacjasiecikomputerowejzwiększawartośćpoczątkowąserweraczybudynku . . . . . . . .17 16. Czywykupienierozszerzonejgwarancjinaśrodektrwałyzwiększajegowartośćpoczątkową. . . . . 18 17. CzyoprogramowanieOEMzwiększawartośćpoczątkowąkomputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18. CzyzakupoprogramowaniawwersjiBOXlubwersjicyfrowejzwiększawartośćpoczątkowąkom- putera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19. Czyoprogramowanie„wchmurze”zwiększawartośćpoczątkowąkomputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20. Czyzakupprogramuantywirusowegozwiększawartośćpoczątkowąkomputera . . . . . . . . . . . . . . . 20 21. Czywymianamonitorananowyzwiększawartośćpoczątkowąkomputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22. Czymonitormożebyćoddzielnymskładnikiemmajątku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23. Czydrukarkastanowielementwartościpoczątkowejśrodkatrwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 24. Czypodatekodgruntuzwiększawartośćpoczątkowąbudowanejnanimnieruchomości. . . . . . . . . 23 25. Czyzwrotkosztówzapodróżpracownikaprywatnymsamochodemzwiększawartośćpoczątkową środkatrwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26. Czywydateknaopracowaniewnioskuodotacjęzwiększawartośćpoczątkowązakupionegozniej środkatrwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27. Czywydatkinazieleńzwiększająwartośćpoczątkowąbudynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 28. Czypołożeniekostkibrukowejprzedbudynkiemnależącymdofirmyzwiększawartośćbudynku. . 25 29. Czykosztmonitoringumożnazaliczyćbezpośredniodokosztów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 30. Czywybudowaniepodjazdudlaniepełnosprawnychpodwyższawartośćpoczątkowąbudynku. . . . 28 31. Czykosztyubezpieczenianażyciezwiększająwartośćpoczątkowąśrodkatrwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 32. Czykosztyzabezpieczeniahipotecznegozwiększająwartośćpoczątkowąśrodkatrwałego. . . . . . 29 33. Czykosztykredytudotyczącekilkuśrodkówtrwałychmogąbyćzaliczonedokosztówuzyskania przychodówbezpośrednio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34. Czypremiazawcześniejszewykonaniebudowystanowielementwartościpoczątkowej. . . . . . . . . . 30 35. Czykosztypromocjiprojektuzwiększająwartośćpoczątkową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36. Czyzestawmebliowartościłącznejpowyżej3500złmożnazaliczyćbezpośrednio dokosztówuzyskaniaprzychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31  IFK maj2015r. AmortyzAcjA czy koszt bezpośredni 3 Amortyzacja czy koszt bezpośredni – odpowiedzi na pytania środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczegól- ności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. podstawowa trud- ność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element war- tości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. ze względu na fakt, że praktyka gospodarcza jest znacznie bogatsza niż regulujące ją przepisy, zagadnienia dotyczące tego wyboru przedstawiamy w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Podatnicyinwestującywewłasneśrodkitrwałepowinniprzedewszystkimprawidłowozakwalifiko- waćwydatkinatencel.Jesttootyleistotne,żeprawidłowezakwalifikowaniewydatkuwpływanapod- stawęopodatkowania,awkonsekwencjinawysokośćpodatkudochodowego.Tozaśjestniemożliwe bezznajomościsposobuustalaniawartościpoczątkowejśrodkówtrwałych. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – zasady ogólne Nasposóbustalaniawartościpoczątkowejwpływasposóbpozyskaniaśrodkówtrwałych.Wprzy- padku: n  zakupu środka trwałego – wartość początkowa to cena nabycia. Za cenę nabycia (art. 22g ust.3updoforazart.16gust.3updop)uważasiękwotęnależnązbywcy,powiększonąokoszty związanezzakupemnaliczonedodniaprzekazaniaśrodkatrwałegolubwartościniematerialnej iprawnejdoużywania,awszczególnościokosztytransportu,załadunkuiwyładunku,ubezpiecze- niawdrodze,montażu,instalacjiiuruchomieniaprogramóworazsystemówkomputerowych,opłat notarialnych,skarbowychiinnych,odsetek,prowizji,orazpomniejszonąopodatekodtowarów iusług,zwyjątkiemprzypadkówgdyzgodniezodrębnymiprzepisamipodatekodtowarówiusług niestanowipodatkunaliczonegoalbopodatnikowinieprzysługujeobniżeniekwotynależnegopo- datkuopodateknaliczonyalbozwrotróżnicypodatkuwrozumieniuustawyoVAT.Wprzypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Cenę nabyciakorygujesięoróżnicekursowe,naliczonedodniaprzekazaniadoużywaniaśrodkatrwa- łego.Wartośćpoczątkowąskładnikówmajątkuwymagającychmontażupowiększasięowydatki poniesionenaichmontaż, n zakupu środka trwałego nabytego częściowo odpłatnie – wartość początkowa to cena nabycia, powiększonaowartośćprzychoduztytułuczęściowoodpłatnegoświadczenia.Ustawypodatkowe wskazująbowiem,że(art.22gust.1pkt1aupdofiart.16gust.1pkt1aupdop)wartośćpoczątkową maj2015r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Amortyzacja czy koszt bezpośredni – 36 odpowiedzi na pytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: