Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 010308 22999059 na godz. na dobę w sumie
Amortyzacja i środki trwałe w praktyce - ebook/pdf
Amortyzacja i środki trwałe w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-287-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym.

Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Także właściwe ustalenie amortyzacji, w praktyce, może sprawić sporo kłopotów. Jej prawidłowe naliczanie jest jednym z podstawowych warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe o znacznej wartości. Amortyzacja jest więc często najwyższym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik.

Z publikacji Czytelnik dowie się:

Całość napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 3 (901) MARZEC 2018 CENA 39,00 ZŁ (W TYM 23 VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU AmortyzAcjA i środki trwałe w praktyce   Jak ustalać wartość początkową środków trwałych    Jaki rodzaj amortyzacji wybrać     W jaki sposób rozliczać składniki majątku o niskiej  wartości początkowej    Które odpisy amortyzacyjne nie stanowią  kosztów podatkowych INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny Najbardziej praktyczny komentarz do VaT plus raport specjalny VaT 2018. plusy i minusy zmian Publikacja VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w styczniu 2018 r. i w lipcu 2018 r. Zamów publikację w prZedsprZedaży 279,30 zł zamiast 399 zł Oprawa flexi, 1400 stron Polecamy wersję PREMIUM Publikacja dostępna w wersji PREMIUM z paKIeTeM 4 WIdeOsZKOLeŃ na pendrive. Zamów wersję PREMIUM 363,30 zł zamiast 519 zł sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl Spis treści Spis treści 1. Środki trwałe – charakterystyka i wycena 1.1. Charakterystyka środków trwałych 1.2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych 1.2.1. Wartość początkowa według przepisów o rachunkowości 1.2.2. Wartość początkowa według przepisów podatkowych 1.2.3. Zwiększenie wartości początkowej – ulepszenie środka trwałego 1.2.3.1. Remont czy ulepszenie środka trwałego 1.2.3.2. Ulepszenia składników majątkowych o niskiej wartości 1.2.4. Zmniejszenie wartości początkowej 1.3. Aktualizacja środków trwałych 1.4. Środki trwałe w budowie 1.5. Inwestycje w obcych środkach trwałych 1.6. Przyjęcie środka trwałego do używania 1.7. Ewidencja niskocennych składników majątku 1.7.1. Pozabilansowa ewidencja niskocennych składników majątku 1.7.2. Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych 2. amortyzacja Środków trwałych 2.1. Amortyzacja dla celów bilansowych 2.2. Amortyzacja dla celów podatkowych 2.3. Metody amortyzacji 2.3.1. Amortyzacja liniowa 2.3.2. Amortyzacja degresywna 2.3.3. Amortyzacja według stawek indywidualnych 2.4. Amortyzacja środków trwałych ulepszonych 2.5. Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym 2.5.1. 2.5.2. Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych a amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie Amortyzacja po nabyciu środka trwałego będącego przedmiotem inwestycji w obcym środku trwałym 2.6. Amortyzacja jednorazowa 2.6.1. 2.6.2. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł Jednorazowa amortyzacja środków trwałych przez podatników rozpoczynających w roku podatkowym działalność gospodarczą i małych podatników Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych 2.6.3. 2.6.4. Wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowych środków trwałych jako koszty uzyskania przychodów 2.7. Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo 2.8. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2.8.1. Odpisy amortyzacyjne samochodów o wartości przekraczającej równowartość 20 000 euro 2.8.2. Odpisy amortyzacyjne dotyczące części wartości początkowej zwróconej w jakiejkolwiek formie 2.8.3. Pozostałe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 5 5 7 7 11 14 17 21 22 24 29 33 35 39 42 44 44 45 46 48 52 54 55 56 59 60 61 61 62 62 67 70 73 75 75 76 77 marzec 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) 3 Spis treści 3. Likwidacja i sprzedaż Środków trwałych 3.1. Likwidacja środka trwałego 3.1.1. Odłączenie części składowej lub peryferyjnej środka trwałego 3.2. Sprzedaż środka trwałego 3.2.1. Sprzedaż środka trwałego jednorazowo umorzonego dla celów podatkowych 3.2.2. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją 3.3. Likwidacja środków trwałych w budowie 3.4. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym 3.5. Likwidacja niskocennych składników majątku 3.6. Prezentacja zysku/straty na sprzedaży środków trwałych 3.7. Odroczony podatek dochodowy 4. odpowiedzi na pytania czyteLników 4.1. 4.2. 4.3. Czy różnica między amortyzacją bilansową i podatkową zawsze powoduje powstanie odroczonego podatku dochodowego Czy można jednorazowo zamortyzować nabyty w 2017 r. środek trwały o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych 78 79 81 84 86 87 88 88 90 91 91 93 93 95 96 4 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) www.pgp.infor.pl środki trwałe – charakterystyka i wycena Amortyzacja i środki trwałe w praktyce 1. środki trwałe – charakterystyka i wycena Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzo- nej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przy- chodu. 1.1. charakterystyka środków trwałych W myśl zapisów ustawy o rachunkowości (dalej: uor) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczo­ ne na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: ■ nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące od­ rębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ■ maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ■ ulepszenia w obcych środkach trwałych, ■ inwentarz żywy. W bilansie rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się w podziale na: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie. Przez środki trwałe w budowie rozumie się, zaliczane do aktywów trwa­ łych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych nie zalicza się m.in.: ■ nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę do realizacji jej zadań statutowych (operacyjnych), lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub innych pożytków, które wykazuje się jako inwestycje, ■ u finansującego (leasingodawcy) – składników majątku oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 uor. W ta­ kim przypadku zalicza się je u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa. !   UWAGA Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następują- cych trzech wielkości: 1)   17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 2)   34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 3)   50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Z kolei przepisy podatkowe wymieniają składniki należące do podlegających amortyzacji środków trwałych w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT lub updof) oraz art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT lub updop). Wskazane tymi przepisami składniki majątku dzielą się na dwie grupy, tj.: 1) składniki majątku uważane za środki trwałe, jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok (dotyczy składników wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego marzec 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) 5 amortyzacja i środki trwałe w praktyce działalnością gospodarczą albo oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), 2) składniki majątku uważane za środki trwałe niezależnie od przewidywanego okresu używania. Tabela 1. Środki trwałe według ustaw podatkowych Składniki majątku uważane za środki trwałe,   jeżeli ich przewidywany okres używania   jest dłuższy niż rok Stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, komplet­ ne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1)   budowle, budynki oraz lokale będące odrębną włas­ nością, 2)   maszyny, urządzenia i środki transportu, 3)   inne przedmioty. Składniki majątku uważane za środki trwałe   niezależnie od przewidywanego okresu używania 1)  2)  3)   inwestycje w obcych środkach trwałych, tj. przy­ jęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,  budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,  składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, nie­ stanowiące własności lub współwłasności podat­ nika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podsta­ wie umowy leasingu (w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT) za­ wartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym odpisów amortyzacyj­ nych dokonuje korzystający. Ponadto przepisy art. 22c ustawy o PIT oraz art. 16c ustawy o CIT określają składniki majątku, które są środkami trwałymi, ale nie podlegają amortyzacji. Tabela 2. Środki trwałe niepodlegające amortyzacji według ustaw o podatkach dochodowych Środki trwałe niepodlegające amortyzacji Uwagi Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów Budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu Budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno­wy­ chowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalnoś­ ci, w której te składniki były używane tylko na gruncie ustawy o PIT tylko na gruncie ustawy o CIT w tym przypadku składniki te nie podle­ gają amortyzacji od miesiąca następują­ cego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność albo jej zaprzestano Tabela 3. Zestawienie różnic w sposobie kwalifikacji składników majątku do środków trwałych dla celów uor  i ustaw podatkowych Według ustawy o rachunkowości Według ustaw podatkowych Do środków trwałych zalicza się: ■ prawo wieczystego użytkowania gruntu, ■ prawa do lokali spółdzielczych, ■ inwentarz żywy, ■ u korzystającego – składniki przyjęte w leasing finan­ sowy zgodnie z ustawą. ■ nieruchomości kwalifikowane dla celów bilansowych jako inwestycje, ■ u korzystającego – składniki przyjęte w leasing uzna­ ny za finansowy zgodnie z przepisami podatkowymi. 6 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) www.pgp.infor.pl środki trwałe – charakterystyka i wycena Do środków trwałych nie zalicza się: ■ nieruchomości kwalifikowanych dla celów bilanso­ ■ u finansującego – składników przekazanych w lea­ wych jako inwestycje, sing finansowy, ■ prawa wieczystego użytkowania gruntu, ■ prawa do lokali spółdzielczych, ■ inwentarza żywego, ■ u korzystającego – składników przyjętych w leasing ■ u finansującego – składników przekazanych w lea­ sing podatkowo uznany za finansowy, amortyzowa­ nych przez korzystającego. ■ u korzystającego – składników używanych na podsta­ podatkowo uznany za operacyjny, wie umów leasingu operacyjnego. 1.2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych Środki trwałe należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego stanowi podstawę do ustalenia i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W zależności od sposobu ich pozyskania, to znaczy zakupu czy wytworzenia we własnym zakresie, wartość początkowa środka trwałego będzie się różnie kształtować. Środki trwałe pozyskane w drodze zakupu wycenia się według ceny nabycia, a wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia. Zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach o podatkach dochodowych znajdziemy wskazówki dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych. W przepisach podatkowych wartość po­ czątkowa środka trwałego została uregulowana bardziej szczegółowo niż w przepisach ustawy o rachunkowo­ ści. Jednak od 2017 r. jednostki mogą korzystać, w zakresie nieuregulowanym w uor, z rozwiązań Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 (dalej: KSR 11), który wszedł w życie 29 maja 2017 r. Rozwiązania przedsta­ wione w KSR 11 mogą być stosowane po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok ob­ rotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Warto zwrócić uwagę, że korzystanie z rozwiązań wprowadzanych przez KSR 11 nie jest obowiązkowe (art. 10 ust. 3 uor). Jednak ich stosowanie daje pewność, że spełniony zostanie obowiązek wynikający z art. 4 ust. 1 uor, tj. rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Należy także pamiętać o tym, że zapis w polityce (zasadach) rachunkowości mówiący o wyborze stosowa­ nia choćby jednego ze Standardów zobowiązuje jednostkę do stosowania wszystkich dotyczących jej Stan­ dardów w sprawach nieuregulowanych ustawą. Zgodnie z pkt 3.2.2 KSR 7 „Zmiany zasad (polityki) rachun­ kowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” nie jest właściwe powoływanie się na stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości i jed­ nocześnie wybiórcze stosowanie niektórych z nich lub ich części i niestosowanie innych. 1.2.1. wartość początkowa według przepisów o rachunkowości Środki trwałe mogą być nabyte lub wytworzone przez jednostki. Szczegółowe zasady wyceny środków trwałych na dzień przyjęcia do użytkowania określa wspomniany KSR 11. Zależą one od tego, czy jednostka nabyła gotowe środki trwałe, czy też środki trwałe zostały wytworzone siłami własnymi jednostki lub obcymi, a także od tego, czy nabycie było odpłatne czy nieodpłatne. Zasady te przedstawia tabela 4. Tabela 4. Zasady wyceny środków trwałych według KSR 11 Sposób pozyskania środków trwałych   przyjmowanych do używania Nabyte odpłatnie gotowe środki trwałe (nowe i używane) komplet­ ne i zdatne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania w mo­ mencie nabycia Nabyte nieodpłatnie gotowe środki trwałe kompletne i zdatne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania w momencie nabycia Środki trwałe wybudowane w całości siłami własnymi jednostki Środki trwałe wybudowane w całości siłami obcymi Środki trwałe wybudowane częściowo siłami własnymi, a częścio­ wo siłami obcymi Zasady wyceny Cena nabycia Cena sprzedaży takiego samego lub podob­ nego przedmiotu albo inaczej ustalona war­ tość godziwa Koszt wytworzenia Cena nabycia Jako suma kosztów wytworzenia i ceny na­ bycia marzec 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) 7 amortyzacja i środki trwałe w praktyce Nabyte odpłatnie nowe (używane) środki trwałe wymagające prze­ prowadzenia remontu lub wykonania prac przystosowawczych, za­ nim staną się zdatne do używania przez jednostkę Nabyte nieodpłatnie nowe (używane) środki trwałe wymagają­ ce przeprowadzenia remontu lub wykonania prac przystosowaw­ czych, zanim staną się zdatne do używania przez jednostkę Ujawnione nadwyżki środków trwałych Jako suma ceny nabycia i kosztów remontu lub przystosowania Jako suma ceny sprzedaży takiego same­ go lub podobnego przedmiotu i kosztów re­ montu lub przystosowania Cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub suma ceny nabycia i kosztów wytworzenia albo cena sprzedaży takiego samego lub po­ dobnego przedmiotu Cena nabycia Wartość początkową nabytego środka trwałego stanowi cena nabycia. Cena nabycia środków trwałych określona jest w art. 28 ust. 2 i 8 uor. Schemat 1. Cena nabycia środka trwałego cena zakupu bez podlegających odliczeniu VAT i akcyzy cło (w przypadku importu) i niepodlegające odliczeniu VAT i akcyza koszty bezpośrednio związane z zakupem środka trwałego koszty bezpośrednio związane z przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania + + + + + + + – – + + + + koszty transportu koszty załadunku, wyładunku koszty składowania koszty wprowadzenia do obrotu rabaty, opusty, inne zmniejszenia odzyski koszty montażu ulepszenia koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środka trwałego różnice kursowe związane z zobowiązaniami zaciągniętymi w celu ich finansowania Cena nabycia stanowiąca wartość początkową środka trwałego obejmuje więc ogół kosztów pozostających w związku przyczynowo­skutkowym z jego pozyskaniem, poniesionych od dnia podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego do dnia udokumentowanego przyjęcia go do użytkowania. W przepisach rachunkowych nie wymienia się szczegółowo, co stanowi cenę nabycia w przypadku innych form nabycia niż zakup. Zgodnie z ogólną zasadą w każdej sytuacji jest to cena nabycia, ale w niektórych przypadkach może się okazać, że trudno będzie określić, jaką kwotę przyjąć za cenę nabycia. Przy zwykłym zakupie cena nabycia wynika z faktur. Jeśli dojdzie do nabycia środka trwałego w formie aportu, jest to wartość papierów wartościowych, które jednostka przekazała w zamian za aport. W przypadku otrzymania środka trwałego w formie darowizny jest to wartość wynikająca z umowy darowizny. Jeżeli wartość przekazanego środka trwałego nie jest określona w umo­ wie darowizny, to wyceny należy dokonać według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.   UWAGA Za cenę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu przyjmuje się wartość pierwszej opłaty. ! 8 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) www.pgp.infor.pl środki trwałe – charakterystyka i wycena PRZYKŁAD 1 Jednostka kupiła nową maszynę produkcyjną z kraju UE. Na cenę nabycia maszyny składają się: ■ cena zakupu maszyny: 1 000 000 zł, ■ koszty transportu i montażu maszyny: 200 000 zł netto plus VAT, ■ koszt przystosowania maszyny do użytkowania (zmiana wersji językowej): 50 000 zł netto plus VAT. W celu zakupu maszyny jednostka zaciągnęła kredyt bankowy na kwotę 300 000 zł. Do dnia wprowadzenia maszyny do użytkowania jednostka poniosła także następujące koszty związane z pozyskaniem finansowania: ■ prowizję od udzielonego kredytu: 1500 zł, ■ odsetki od kredytu naliczone do dnia wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych: 1000 zł. 1 000 000 1 000 000 230 000 230 000 200 000 46 000 246 000 Ewidencja księgowa: 1. Faktura zakupu maszyny: Wn „Środki trwałe w budowie” Ma „Pozostałe zobowiązania” 2. Naliczenie VAT: Wn „VAT naliczony” Ma „VAT należny” 3. Faktura za transport i montaż maszyny: Wn „Środki trwałe w budowie” Wn „VAT naliczony” Ma „Pozostałe zobowiązania” 4. Faktura za przystosowanie maszyny do użytkowania (zmiana wersji językowej): Wn „Środki trwałe w budowie” Wn „VAT naliczony” Ma „Pozostałe zobowiązania” 5. Wpływ na rachunek jednostki kredytu bankowego pomniejszonego o prowizję za udzielenie kredytu: Wn „Rachunek bankowy” Wn „Środki trwałe w budowie” Ma „Kredyt bankowy” 6. Odsetki od kredytu naliczone do dnia wprowadzenia maszyny do środków trwałych: Wn „Środki trwałe w budowie” Ma „Rozliczenia międzyokresowe” 7. Przyjęcie środka trwałego do używania – dokument OT:   Wn „Środki trwałe”   Ma „Środki trwałe w budowie” 1 000 000 + 200 000 + 50 000 + 1500 + 1000 = 1 252 500 50 000 11 500 61 500 298 500 1 500 300 000 1 000 1 000 1 252 500 1 252 500 (7 Środki trwałe w budowie 1 000 000 1 252 500 200 000 50 000 1 500 1 000 VAT naliczony 230 000 46 000 11 500 1) 3) 4) 5) 6) 2) 3) 4) Pozostałe zobowiązania 1 000 000 246 000 61 500 (1 (3 (4 VAT należny 230 000 (2 marzec 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) 9 amortyzacja i środki trwałe w praktyce Rachunek bankowy 298 500 5) Środki trwałe 7) 1 252 500 Kredyt bankowy 300 000 (5 Rozliczenia międzyokresowe 1 000 (6 W cenie nabycia ustala się wartość początkową środków trwałych, zarówno nowych, jak i używanych, które są kompletne i zdatne do używania w momencie nabycia. Takimi środkami trwałymi mogą być np.: kserokopiarka, lada chłodnicza, odkurzacz przemysłowy, wózek widłowy, kosiarka samojezdna, samochód ciężarowy lub osobowy, gotowy do użytku budynek lub budowla. W cenie nabycia, zgodnie z KSR 11, wycenia się także środki trwałe nabyte przez jednostkę, budowane siłami ob­ cymi. Budowa siłami obcymi polega na wykonaniu na rzecz jednostki przez obcych wykonawców prac polegających na: uzyskaniu zezwoleń, opracowaniu dokumentacji projektowo­technicznej, wznoszeniu budynków, budowli, całych instalacji lub innych obiektów, montażu maszyn, urządzeń, wykonaniu prób technologicznych, wykonaniu próbnego rozruchu i innych. Występuje w jednostkach, które zdecydowały o zleceniu budowy środków trwałych metodą „pod klucz”, czyli taką, w której całość prac zlecana jest jednemu (kilku) wykonawcy (podwykonawcy), do którego należy opracowanie dokumentacji projektowo­technicznej, uzyskanie pozwoleń na budowę, wzniesienie obiektów, wykona­ nie prób, uzyskanie stosownych certyfikatów i atestów, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. !   UWAGA Cenę nabycia środka trwałego wyrażoną w walucie obcej przelicza się według średniego kur- su  ogłoszonego  dla  danej  waluty  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  ostatniego  dnia  roboczego  poprzedzającego dzień (datę) wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego cenę za- kupu. Jeżeli dostawa środka trwałego nastąpiła przed otrzymaniem dokumentu zakupu, wówczas do  ustalenia jego wartości początkowej stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień przyję- cia  środka  trwałego.  Po  otrzymaniu  faktury  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  cenę  nabycia  dokonuje się odpowiedniej korekty wartości początkowej środka trwałego. Koszt wytworzenia Środek trwały może być nabywany, ale także jednostka może go wytworzyć we własnym zakresie. W takim przy­ padku wartością początkową środka trwałego będzie koszt wytworzenia. Schemat 2. Koszty wytworzenia według ustawy o rachunkowości koszt wytworzenia koszty bezpośrednie: ■ koszty zużytych materiałów ■ koszty pozyskania i przetworzenia koszty pośrednie koszty pośrednie zmienne koszty pośrednie stałe nie zalicza się do kosztu wytworzenia przy normalnym wy­ korzystaniu zdolności produkcyjnych przy niewykorzystaniu zdolności produkcyjnych koszty zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe Koszt wytworzenia zwiększa się o: 10 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (901) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: