Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 032008 24168310 na godz. na dobę w sumie
Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce - ebook/pdf
Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887368 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Środki trwałe są tym elementem, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może prowadzić swej działalności.. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym.

Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Także właściwe ustalenie amortyzacji w praktyce może sprawić sporo kłopotów. Jej prawidłowe naliczanie jest jednym warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe o znacznej wartości. W publikacji Czytelnik znajdzie omówienie najnowszych rozwiązań podatkowych, które pozwalają zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów nawet 100.000 zł z tytułu amortyzacji środków trwałych.

Amortyzacja jest więc często najwyższym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik.

Z publikacji Czytelnik dowie się:

Książka jest napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami.

Publikacja powinna zainteresować służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw, biura rachunkowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki i zakłady budżetowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1 Środki trwałe – charakterystyka i wycena 1.1. Charakterystyka środków trwałych Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości ak- tywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku docho- dowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosz- tach uzyskania przychodu. W myśl zapisów ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrów- nane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kom- pletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szcze- gólności: ■■ nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budyn- ki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ■■ maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ■■ ulepszenia w obcych środkach trwałych, ■■ inwentarz żywy. W bilansie rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się w podziale na: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie. Przez środki trwałe w budowie rozumie się, zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulep- szenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych nie zalicza się m.in.: ■■ nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę do realizacji jej zadań statuto- wych (operacyjnych), lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści eko- nomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub in- nych pożytków, które wykazuje się jako inwestycje, 5 Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce ■■ u finansującego (leasingodawcy) – składników majątku oddanych do używania na podsta- wie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warun- ków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (dalej uor). W takim przypadku za- licza się je u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa. UWAGA! Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z na- stępujących trzech wielkości: 1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów leasin- gu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Zapisy MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe W myśl zapisów MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które są utrzymy- wane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach dóbr i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych, oraz którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres. Z kolei przepisy podatkowe składniki należące do podlegających amortyzacji środków trwałych wymieniają w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT lub updof) oraz art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT lub updop). Wskazane tymi przepisami składniki majątku dzielą się na dwie grupy, tj.: 1) składniki majątku uważane za środki trwałe, jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok (dotyczy składników wykorzystywanych przez podatnika na po- trzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), 2) składniki majątku uważane za środki trwałe niezależnie od przewidywanego okresu uży- wania. 6 Rozdział 1. Środki trwałe – charakterystyka i wycena Tabela 1. Środki trwałe według ustaw podatkowych Składniki majątku uważane za środki trwałe, jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok Stanowiące własność lub współwłasność podat- nika, nabyte lub wytworzone we własnym zakre- sie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyję- cia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty. Składniki majątku uważane za środki trwałe niezależnie od przewidywanego okresu używania 1) inwestycje w obcych środkach trwałych, tj. przy- jęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, 2) budynki i budowle wybudowane na cudzym grun- cie, 3) składniki majątku należące do sąsiedniej grupy (tj. budowle, budynki oraz lokale będące odręb- ną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty), niestanowią- ce własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwią- zane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu art.  23a pkt  1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT) zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym odpisów amor- tyzacyjnych dokonuje korzystający. Ponadto przepisy art. 22c ustawy o PIT oraz art. 16c ustawy o CIT określają składniki mająt- ku, które są środkami trwałymi, ale nie podlegają amortyzacji. Tabela 2. Środki trwałe niepodlegające amortyzacji według ustaw o podatkach dochodowych Środki trwałe niepodlegające amortyzacji 1 Uwagi 2 Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.   Budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wy- dzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu. Budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe. tylko na gruncie ustawy o PIT tylko na gruncie ustawy o CIT Dzieła sztuki i eksponaty muzealne.   7 Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce 1 2 Składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodar- czej na podstawie przepisów o swobodzie działal- ności gospodarczej albo zaprzestania działalno- ści, w której te składniki były używane. w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po mie- siącu, w którym zawieszono tę działalność albo jej zaprzestano. Tabela 3. Zestawienie różnic w sposobie kwalifikacji składników majątku do środków trwałych dla celów uor i ustaw podatkowych Według ustawy o rachunkowości Według ustaw podatkowych Do środków trwałych zalicza się: ■■ prawo wieczystego użytkowania gruntu, ■■ prawa do lokali spółdzielczych, ■■ inwentarz żywy, ■■ u korzystającego – składniki przyjęte w le- asing finansowy zgodnie z ustawą. ■■ nieruchomości kwalifikowane dla celów bilan- sowych jako inwestycje, ■■ u korzystającego – składniki przyjęte w le- asing uznany za finansowy zgodnie z przepi- sami podatkowymi. Do środków trwałych nie zalicza się: ■■ nieruchomości kwalifikowanych dla celów bi- lansowych jako inwestycje, ■■ u finansującego – składników przekazanych w leasing finansowy, ■■ u korzystającego – składników używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego. ■■ prawa wieczystego użytkowania gruntu, ■■ prawa do lokali spółdzielczych, ■■ inwentarza żywego, ■■ u korzystającego – składników przyjętych w leasing podatkowo uznany za operacyjny, ■■ u finansującego – składników przekazanych w leasing podatkowo uznany jako finansowy, amortyzowanych przez korzystającego. 1.2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych Środki trwałe należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego stanowi podstawę do ustalenia i dokonywania odpisów amor- tyzacyjnych. W zależności od sposobu ich pozyskania, to znaczy zakupu czy wytworzenia we własnym zakresie, wartość początkowa środka trwałego będzie się różnie kształtować. Środki trwałe pozyskane w drodze zakupu wycenia się według ceny nabycia, a wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia. Zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach o podatkach dochodowych znajdziemy wskazówki dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych. W przepi- sach podatkowych wartość początkowa środka trwałego została uregulowana bardziej szcze- gółowo niż w przepisach ustawy o rachunkowości. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: