Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01447 005261 22586812 na godz. na dobę w sumie
Amortyzacja podatkowa i bilansowa - ebook/pdf
Amortyzacja podatkowa i bilansowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 238
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0299-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Niniejsza książka poświęcona jest zagadnieniu amortyzacji w prawie podatkowym i bilansowym wedle stanu prawnego na dzień 30.11.2008 r.

Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów, zarówno dla potrzeb podatkowych, jak i rachunkowych wiąże się z licznymi trudnościami o charakterze prawnym, zaś ewentualne naruszenie prawa w tym zakresie może powodować dla podatnika poważne konsekwencje podatkowe, a niekiedy także karno-skarbowe. Co więcej, pomimo znaczących podobieństw do regulacji prawa podatkowego, przepisy prawa bilansowego należą do odrębnego reżimu prawnego, mającego odmienne cele i rządzącego się własnymi prawami.

Niewłaściwe stosowanie regulacji podatkowych do prowadzonej rachunkowości może również być przyczyną poważnych błędów, mających konsekwencje finansowe dla jednostki gospodarczej, której dotyczy błędnie prowadzona księgowość, a także dla odpowiedzialnych za jej prowadzenie osób. Autor posłużył się ponad 50 przykładami, które nadają książce praktyczny charakter. Dzięki nim Czytelnik może wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w ramach przysługującej mu swobody, a także uchronić się przed błędami. Adresatami publikacji są przede wszystkim podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe i rachunkowe w podmiotach gospodarczych, księgowi, a także inne osoby, którym przydatne jest zrozumienie zagadnienia amortyzacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Amortyzacja podatkowa bilansowa i Rafa∏ Aleksander Nawrot Amortyzacja podatkowa bilansowa i Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Amortyzacja podatkowa i bilansowa Stan prawny: listopad 2008 Redakcja: Emilia Kasperowicz-Medyñska Projekt ok³adki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Druk i oprawa: Marta Œwierk Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-0299-7 Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ............................................................................................. VII Wykaz literatury .......................................................................................... XIII Wykaz orzeczeñ ............................................................................................ XV Wykaz pism i interpretacji ......................................................................... XVII Wprowadzenie .............................................................................................. XIX 1 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. 1.1. Pojêcie amortyzacji ........................................................................... 1 1 1.1.1. Amortyzacja podatkowa ............................................................ 1.1.2. Amortyzacja bilansowa .............................................................. 3 1.2. Przedmiot amortyzacji oraz podmioty uprawnione do jej dokonywania ........................................................................................ 1.2.1. Pojêcie œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych ....................................................................................... 1.2.1.1. Prawo podatkowe ............................................................... 1.2.1.2. Prawo bilansowe ................................................................ 1.2.2. Wartoœæ pocz¹tkowa œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych oraz sposoby jej obliczania ................ 1.2.2.1. Prawo podatkowe ............................................................... 1.2.2.2. Prawo bilansowe ................................................................ 1.2.3. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji ................. 1.2.3.1. Prawo podatkowe ............................................................... 1.2.3.2. Prawo bilansowe ................................................................ 1.3. Ewidencja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych ............................................................................................ 1.3.1. Prawo podatkowe ....................................................................... 1.3.2. Prawo bilansowe ........................................................................ 2. Amortyzacja podatkowa ......................................................................... 2.1. Amortyzacja a forma opodatkowania ............................................... 2.2. Metody amortyzacji ........................................................................... 2.2.1. Metoda liniowa ........................................................................... 2.2.2. Metoda degresywna ................................................................... 2.2.3. Metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych .................... 2.2.4. Metoda jednorazowej amortyzacji ............................................. 2.3. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych ........................................... 2.4. Dopuszczalnoœæ amortyzacji w spó³kach osobowych oraz w spó³ce cywilnej ................................................................................. 2.5. Amortyzacja a przekszta³cenia spó³ek .............................................. 5 5 5 16 20 20 40 45 45 46 47 47 53 59 59 67 68 69 73 76 80 83 84 V Wykaz skrótów 1. Akty normatywne DorPodU . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Wykaz skrótów Wykaz skrótów KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 765 ze zm.) KomPrywU . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KontrSkU . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) KŒT . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych (KŒT), (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) MinWynPU . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- MSRRozpKE . . . . MSRRozpWE . . . niu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1725/2003 z 29.9.2003 r. przyjmuj¹ce okreœlone miêdzynarodo- we standardy rachunkowoœci zgodnie z rozporz¹dze- niem (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L Nr 261 z 13.10.2003 r.) rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1606/2002 z 19.7.2002 r. w sprawie stosowania miêdzynarodowych standardów rachunkowoœci (Dz.Urz. WE L Nr 243.1 z 11.9.2002 r.) OdsZw³ZalO . . . . obwieszczenie Ministra Finansów z 27.3.2008 r. w sprawie stawki odsetek za zw³okê od zaleg³oœci podatkowych (M.P. Nr 28, poz. 262) VII Wykaz skrótów OrdPU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCzCywU . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywil- noprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 6.4.2004 r. w spra- wie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (Dz.U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) PKWiU . . . . . . . . PodKsPiRR . . . . . PLokU . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i op³atach lokal- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przycho- dów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) PomPublU . . . . . . ustawa z 30.4.2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) PrBankU . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBudU . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrUpNaprU . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PSpDarU . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i daro- wizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) PTona¿U . . . . . . . ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tona¿owym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353) PWPU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys- ³owej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RachU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RodzOgrDzU . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³ko- wych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) VIII RozpKEdemin RolRyb . . . . . . . . . Wykaz skrótów rozporz¹dzenie KE Nr 1860/2004 z 6.10.2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesie- niu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sek- tora rolnego i sektora rybo³ówstwa, Dz.Urz. UE L Nr 325.4 z 28.10.2004 r. RozpKEdeminimis rozporz¹dzenie KE Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L Nr 379.5 z 28.12.2006 r. Rycza³tU . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ga- nych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) SDzGospU . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) SpUdzZagrU . . . . ustawa z 14.6.1991 r. o spó³kach z udzia³em zagra- nicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.) StatPublU . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) StrEkU . . . . . . . . . ustawa z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekono- micznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . umowa miêdzynarodowa z 25.3.1957 r. – Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) VATU . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ZobPU . . . . . . . . . ustawa z 19.12.1980 r. o zobowi¹zaniach podatko- wych (tekst jedn. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy 2. Publikacje BRiF . . . . . . . . . . . Biuletyn Rachunkowoœci i Finansów DorPod . . . . . . . . Doradztwo Podatkowe Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. FDP . . . . . . . . . . . Forum Doradców Podatkowych GB . . . . . . . . . . . . Gazeta Bankowa GP . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna KPrP . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Podatkowego M.P. . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy IX Wykaz skrótów MoPod . . . . . . . . . Monitor Podatkowy ONSA . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSN . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych OSS . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych OTK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego artyku³ cytujê czêœæ . . . . . . . . . . . . litera i tak dalej i temu podobne 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . cyt. . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . EKD . . . . . . . . . . . Europejska Klasyfikacja Dzia³alnoœci ETS . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci itd. . . . . . . . . . . . . itp. . . . . . . . . . . . . KE . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska lit. MF . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Finansów MinFin . . . . . . . . . Minister Finansów . . . . . . . . . . miêdzy innymi m.in. nast. . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NBP . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski np. Nr NSA . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny PE . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski PKD . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci pkt . . . . . . . . . . . . punkt PKWiU . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug poz. r. . . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . . RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . RP . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. SA . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny . . . . . . . . . . . . na przyk³ad . . . . . . . . . . . . numer rozdzia³ rozporz¹dzenie . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . pozycja rok redakcja X Wykaz skrótów tom tekst jednolity to znaczy tak zwany SN . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SWW . . . . . . . . . . Systematyczny Wykaz Wyrobów t. . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny tzn. . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. . . . . . . . . . . . . ustêp w zw. . . . . . . . . . . w zwi¹zku WE . . . . . . . . . . . . Wspólnoty Europejskie wg . . . . . . . . . . . . wed³ug WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny ww. zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zmianami zobacz XI Wykaz literatury Bagieñska A., Jak¹ metodê amortyzacji mo¿emy wybraæ – zasady usta- wy o rachunkowoœci i MSR Nr 16, BRiF 2007/10 Gmytrasiewicz M., Karmañska A., Olchowicz I., Rachunkowoœæ finan- sowa, Warszawa 1996 Jaruga A. (red.), Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci a ustawa o rachunkowoœci – podobieñstwa i ró¿nice, Warszawa 2004 Jaruga A., Martyniuk T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, Gdañsk 2006 Karkula Z., Amortyzacja podatkowa i bilansowa, Warszawa 1999 Martowski A., Rozwój leasingu w Polsce, publ. w serwisie interneto- wym „Money.pl”, http://www.msp.money.pl/leasing/leasing_w_polsce/ historia/ Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci a ustawa o rachunkowo- œci – podobieñstwa i ró¿nice, praca zbior. pod red. A. Jarugi, Warszawa 2004 Nawrot R. A., Opodatkowanie dywidend, Warszawa 2007 Nykiel W., Mariañski A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku docho- dowym od osób prawnych, Gdañsk 2007 Radwañski Z., Panowicz-Lipska J., Zobowi¹zania – czêœæ szczegó³o- wa, Warszawa 2001 Wlekliñska A., Rozwi¹zanie umowy leasingu operacyjnego przed up³ywem okresu na jaki zosta³a zawarta umowa – skutki w podatku do- chodowym od osób prawnych, DorPod 2008/4 XIII Wykaz orzeczeñ Wyrok NSA z 7.11.1995 r., SA/Wr 413/95 Wyrok NSA z 3.4.1998 r., I SA/Lu 265/97 Wyrok NSA z 25.6.2002 r., I SA/Lu 1417/01 Wyrok NSA z 8.2.1996 r., SA/Kr 1795/95 Wyrok NSA z 18.8.2004 r., FSK 362/04 Wyrok NSA z 29.5.1995 r., SA/Kr 2822/94 Wyrok NSA z 1.3.2000 r., I SA/Wr 2915/98 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25.9.2007 r., I SA/Go 725/07 Wyrok SN z 8.3.2002 r., III CKN 748/02 Wyrok SN z 29.5.2000 r., III CKN 246/00, OSNC 2000, Nr 11, poz. 213 Uchwa³a NSA z 5.11.2001 r., FPS 6/01 XV Wykaz pism i interpretacji Postanowienie Naczelnika I Urzêdu Skarbowego w Warszawie z 2.8.2007 r., 1471/DPR2/423-80/07/JB Postanowienie Naczelnika I Urzêdu Skarbowego w Rzeszowie z 12.3.2007 r., I USI/415-5/07 Wyjaœnienie Dyrektora Departamentu Podatków Bezpoœrednich Mini- sterstwa Finansów z 4.8.2005 r., PB3-MD-8213-192/05/SP-1827 Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Brzegu z 24.8.2007 r., PD-415/INT/30/07/AL Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Wyszkowie z 3.8.2006 r., 1443ZPD41/415/282/17/06 Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego £ódŸ-Polesie z 28.6.2007 r., IA-415/65/2007 Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego £ódŸ-Polesie z 15.5.2007 r., IA-415/40/2007 Postanowienie Naczelnika I Urzêdu Skarbowego w Radomiu z 15.2.2007 r., 1424/2140/4111/ 415/80/06/07/JS Postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzêdu Skarbowego w Warszawie z 7.10.2004 r., 1MUS/1471/DPD1/423/195/04/EC Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego £ódŸ-Œródmieœcie z 28.11.2005 r., II-2/423/20/05/EG Postanowienie Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Staszowie z 10.8.2006 r., PD/423-1/2006 XVII Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejsza publikacja poœwiêcona jest zagadnieniu amortyzacji w pra- wie podatkowym i bilansowym w stanie prawnym na 15.5.2008 r. Adresa- tami publikacji s¹ przede wszystkim podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe i rachun- kowe w podmiotach gospodarczych, ksiêgowi, a tak¿e inne osoby, dla któ- rych przydatne jest zrozumienie zagadnienia amortyzacji. Zasadniczy podzia³ niniejszej publikacji obejmuje trzy rozdzia³y dotycz¹ce odpo- wiednio zagadnieñ ogólnych zarówno z zakresu ustaw podatkowych, jak i rachunkowoœci, amortyzacji podatkowej i bilansowej. Pierwszy rozdzia³ definiuje samo pojêcie „amortyzacji” oraz jej przedmiot, przedstawia ka- talog podmiotów uprawnionych do jej dokonywania oraz zasady ustalania wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa³ych, a tak¿e wartoœci niematerial- nych i prawnych, jak równie¿ zasady prowadzenia ich ewidencji, odpo- wiednio w prawie podatkowym i bilansowym. Drugi rozdzia³ poœwiêcony jest problematyce amortyzacji podatkowej, która stanowi nieod³¹czny element prowadzenia dzia³alnoœci gospodar- czej, niezale¿nie od jej formy prawnej i rozmiarów. Podatnicy wykorzy- stuj¹c na potrzeby swej firmy okreœlone elementy maj¹tku o wartoœci pocz¹tkowej przekraczaj¹cej 3500 z³ mog¹ zasadniczo zaliczyæ je do kosztów uzyskania przychodów jedynie poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych, wyra¿aj¹cych spadek ich wartoœci pocz¹tkowej w cza- sie. Dokonuj¹c odpisów amortyzacyjnych nale¿y dope³niæ szeregu obo- wi¹zków, wynikaj¹cych z postanowieñ ustaw podatkowych, takich jak obowi¹zek prowadzenia ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci nie- materialnych i prawnych czy zakaz zmiany raz przyjêtej metody i rocznej stawki amortyzacyjnej. Uchybienia prawne w toku amortyzacji mog¹ wywo³ywaæ bardzo powa¿ne konsekwencje natury podatkowej, z niemo¿- noœci¹ zaliczenia dokonanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzys- kania przychodu w³¹cznie, ale tak¿e mog¹ byæ w przypadku ra¿¹cych nad- u¿yæ podstaw¹ do poci¹gniêcia odpowiedzialnych za nie podmiotów do odpowiedzialnoœci karnoskarbowej. Z powy¿szych wzglêdów problema- tyka amortyzacji podatkowej powinna interesowaæ wszystkie podmioty gospodarcze oraz osoby zawodowo odpowiedzialne za rozliczenia podat- kowe. Niniejsza publikacja szczegó³owo prezentuje ca³oœæ regulacji XIX Wprowadzenie prawnych dotycz¹cych powy¿szej tematyki. Analiza ka¿dego problemu prawnego opatrzona zosta³a stosownym komentarzem oraz przyk³adami obrazowo przedstawiaj¹cymi rozwi¹zania praktycznych problemów po- datników, a tak¿e poparta najnowszym orzecznictwem s¹dowym oraz de- cyzjami organów aparatu skarbowego. Ostatnia czêœæ pracy dotyczy amortyzacji bilansowej, dokonywanej dla potrzeb rachunkowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ró¿nic prawa podatkowego i bilansowego oraz miêdzynarodowych standardów rachun- kowoœci (MSR). Prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci poci¹ga za sob¹ konse- kwencje w postaci obowi¹zku uwzglêdniania w ksiêgach rachunkowych aktualnego stanu maj¹tku danej jednostki gospodarczej, w sposób ca³ko- wicie niezale¿ny od jakichkolwiek regulacji podatkowych. Pomimo licz- nych podobieñstw do regulacji prawa podatkowego, przepisy prawa bi- lansowego nale¿¹ do odrêbnego re¿imu prawnego, maj¹cego odmienne cele i rz¹dz¹cego siê w³asnymi prawami. Niew³aœciwe stosowanie regula- cji podatkowych do prowadzonej rachunkowoœci mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych b³êdów, maj¹cych konsekwencje finansowe dla jednostki go- spodarczej, której b³êdnie prowadzona ksiêgowoœæ dotyczy, a tak¿e dla odpowiedzialnych za jej prowadzenie osób, które mog¹ równie¿ byæ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci karnej. Dokonywanie odpisów amorty- zacyjnych na gruncie prawa bilansowego ma na celu odzwierciedlenie w ksiêgach rachunkowych danej jednostki gospodarczej utraty ekono- micznej zdatnoœci do u¿ytku przez poszczególne elementy jej maj¹tku trwa³ego. Prawo bilansowe przyznaje przedsiêbiorcom znaczny zakres swobody w wyborze metody amortyzacji, ustalaniu jej ca³kowitego okre- su oraz stawki amortyzacyjnej, przewiduj¹c dosyæ ogólne ramy prawne, w których podatnik mo¿e siê poruszaæ. Korzystaj¹c z tej swobody nale¿y zachowaæ daleko id¹c¹ ostro¿noœæ, aby nie naruszyæ postanowieñ ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci1, co mo¿e staæ siê niechcianym skutkiem d¹¿enia do zbli¿enia wyniku bilansowego i podatkowego danej jednostki gospodarczej. Stosowanie stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawach podatkowych do celów amortyzacji bilansowej, choæ dopusz- czalne, mo¿e byæ dosyæ ryzykowne i prowadziæ do zniekszta³cenia wyni- ku finansowego podmiotu gospodarczego, którego amortyzacja dotyczy. Wynik finansowy, bêd¹cy jedn¹ z najwa¿niejszych jednostek miary ren- townoœci danego przedsiêbiorstwa, powinien odzwierciedlaæ jego rzeczy- wist¹ kondycjê finansowo-maj¹tkow¹, zaœ zbyt szybko prowadzona amortyzacja bilansowa mo¿e ten wynik zniekszta³caæ. Omówienie zasad 1 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Amortyzacja podatkowa i bilansowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: