Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01000 027012 21126213 na godz. na dobę w sumie
Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego - ebook/pdf
Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7462-430-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze gatunkowym,
które są wielowątkowe. W sprawach tych pojawiają się nie tylko tzw. klasyczne informacje (informacje pochodzące z notatek, z protokołów
oględzin, z protokołów przesłuchania świadków czy też podejrzanych i biegłych), lecz pojawiają się olbrzymie ilości informacji w postaci elektronicznej. Informacje elektroniczne, to połączenia telefoniczne, transakcje finansowe, korespondencja pomiędzy portalami i komunikatorami społecznościowymi, zakupy w sklepach internetowych. Ilość i różnorodność tych informacji ogranicza w znaczący sposób klasyczne metody śledcze, a współczesne organy ścigania muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi elektronicznych.
Analiza kryminalna jest szczególnym narzędziem służącym do analizy informacji i zarządzania informacjami, pochodzącymi zarówno ze źródeł
papierowych, jak i elektronicznych. Pomimo tego, że powstała w XX w., wykorzystywana przez analizę kryminalną metodologia pracy jest niebywale
skuteczna w połączeniu ze współczesnym oprogramowaniem specjalistycznym w zakresie zwalczania wszystkich form i rodzajów przestępczości zorganizowanej.
Analiza kryminalna wprowadzona do Polski przez policję stała się narzędziem pożądanym do codziennej pracy przez wszystkie specjalistyczne
służby państwowe zajmujące się zwalczaniem wszelkiego rodzaju przestępczości, ale chcą z niej korzystać również agencje i służby prywatne.
Pozwala ona w przejrzysty i łatwy sposób pokazać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz podpowiedzieć jak je zwalczać i zapobiegać w przyszłości.
Podręcznik, ten ma zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy w tym zakresie studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrznego, ale również
tym wszystkim, którzy pragną przypomnieć sobie, uzupełnić lub rozszerzyć swoją wiedzę o analizie kryminalnej. Warto jest mieć zawsze pod ręką
wszystkie niezbędne informacje z tej dziedziny.
Analiza kryminalna jest narzędziem wykorzystywanym przez wszelkiego rodzaju międzynarodowe służby zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, dlatego też cieszy się dużą popularnością wśród studiujących w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach programu
ERASMUS. Podręcznik w wersji angielskiej ma ułatwić studentom dostęp do pełnej wiedzy o metodologii i narzędziach stosowanych w analizie kryminalnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marcin Kobylas Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Szczytno 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzent dr inż. Jerzy Kosiński dr Piotr Chlebowicz Tłumaczenie Jakub Muraszko Redakcja Wydawcy Anna Bryczkowska Beata Miszczuk Robert Ocipiński Projekt okładki Przemysław Kozak © Wszelkie prawa zastrzeżone — WSPol Szczytno 2014 ISBN 978-83-7462-430-5 e-ISBN 978-83-7462-432-2 Druk i oprawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 089 621 51 02, fax 089 621 54 48, e-mail: wwip@wspol.edu.pl Objętość: 3,20 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tys. znaków typograficznych) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp ............................................................................................................. 7 1. Pochodzenie, pojęcie i zakres przedmiotowy analizy kryminalnej ......................................................................................... 9 1.1. Historia analizy kryminalnej ..................................................... 9 1.2. Pojęcie analizy kryminalnej ....................................................... 11 1.3. Odmiany analizy kryminalnej .................................................. 13 1.4. Formy analizy kryminalnej ........................................................ 15 1.4.1. Formy analizy koncentrujące się na przestępstwie ...... 15 1.4.2. Formy analizy koncentrujące się na przestępcy ........... 16 1.4.3. Formy analizy koncentrujące się na metodach stosowanych w sprawach ................................................. 16 1.5. Wywiad kryminalny ................................................................... 16 1.5.1. Pojęcie wywiadu kryminalnego ..................................... 16 1.5.2. Proces wywiadu kryminalnego (cykl analizy) ............. 17 1.5.3. Wnioskowanie analityczne.............................................. 18 1.5.4. Analiza kryminalna w strukturze wywiadu kryminalnego ................................................................... 20 1.5.5. Wywiad kryminalny w Polsce ........................................ 27 1.6. Techniki przedstawiania informacji ......................................... 32 1.6.1. Graficzne przedstawianie danych w procesie wykrywczym ..................................................................... 32 1.6.2. Wizualizacja relacyjności powiązań .............................. 35 1.6.3. Wizualizacja przepływu towarów w zgromadzonym materiale ............................................................................ 36 1.6.4. Wydarzenia w zgromadzonym materiale dowodowym ...................................................................... 37 1.6.5. Sposób działania grupy przestępczej ............................. 38 1.6.6. Chronologia przestępstwa ............................................... 39 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2. Obszary i możliwości wykorzystania analizy kryminalnej ....... 41 2.1. Wykorzystanie analizy kryminalnej w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej ................. 41 2.2. Współpraca z analitykiem kryminalnym ................................ 47 3. Oprogramowanie analityczne wspomagające pracę analityka ......................................................... 55 3.1. Analyst’s Notebook ...................................................................... 55 3.2. iBase ............................................................................................... 59 3.3. Pattern Tracer ............................................................................... 63 3.4. Text Chart ..................................................................................... 65 3.5. Link ................................................................................................ 68 3.6. ArcGIS ........................................................................................... 72 3.7. Analyst’s Notebook Esri Edition ................................................ 77 3.8. Quantum GIS (QGIS) ................................................................. 79 3.9. AFIZ (Analizator Faktów i Związków) ..................................... 81 3.10. Moduł Przetwarzania Danych ................................................... 82 Zakończenie ................................................................................................. 85 Bibliografia .................................................................................................. 87 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dla mojej kochanej żony Sylwii oraz ukochanych dzieci Wiktorii i Marcela ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze ga- tunkowym, które są wielowątkowe. W sprawach tych pojawiają się nie tyl- ko tzw. klasyczne informacje (informacje pochodzące z notatek, z protoko- łów oględzin, z protokołów przesłuchania świadków czy też podejrzanych i biegłych), lecz pojawiają się olbrzymie ilości informacji w postaci elek- tronicznej. Informacje elektroniczne, to połączenia telefoniczne, transak- cje finansowe, korespondencja pomiędzy portalami i komunikatorami spo- łecznościowymi, zakupy w sklepach internetowych. Ilość i różnorodność tych informacji ogranicza w znaczący sposób klasyczne metody śledcze, a współczesne organy ścigania muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Analiza kryminalna jest szczególnym narzędziem służącym do anali- zy informacji i zarządzania informacjami, pochodzącymi zarówno ze źró- deł papierowych, jak i elektronicznych. Pomimo tego, że powstała w XX w., wykorzystywana przez analizę kryminalną metodologia pracy jest nieby- wale skuteczna w połączeniu ze współczesnym oprogramowaniem specja- listycznym w zakresie zwalczania wszystkich form i rodzajów przestępczo- ści zorganizowanej. Analiza kryminalna wprowadzona do Polski przez policję stała się na- rzędziem pożądanym do codziennej pracy przez wszystkie specjalistycz- ne służby państwowe zajmujące się zwalczaniem wszelkiego rodzaju prze- stępczości, ale chcą z niej korzystać również agencje i służby prywatne. Pozwala ona w przejrzysty i łatwy sposób pokazać wszelkiego rodzaju nie- prawidłowości oraz podpowiedzieć jak je zwalczać i zapobiegać w przy- szłości. Podręcznik, ten ma zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy w tym za- kresie studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrznego, ale również tym wszystkim, którzy pragną przypomnieć sobie, uzupełnić lub rozsze- rzyć swoją wiedzę o analizie kryminalnej. Warto jest mieć zawsze pod ręką wszystkie niezbędne informacje z tej dziedziny. Analiza kryminalna jest narzędziem wykorzystywanym przez wszelkie- go rodzaju międzynarodowe służby zajmujące się zwalczaniem przestęp- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 Marcin Kobylas czości zorganizowanej, dlatego też cieszy się dużą popularnością wśród studiujących w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach programu ERASMUS. Podręcznik w wersji angielskiej ma ułatwić studentom dostęp do pełnej wiedzy o metodologii i narzędziach stosowanych w analizie kry- minalnej. Marcin Kobylas 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1. Pochodzenie, pojęcie i zakres przedmiotowy analizy kryminalnej 1.1. Historia analizy kryminalnej Analiza kryminalna, w kształcie zbliżonym do obecnego, stosowana jest na świecie od wielu lat, a zapoczątkowana została w latach 60 XX w. w USA, kiedy to prezydencka komisja ds. przestępczości w swym raporcie poświęconym zagrożeniom społeczeństwa przestępczością zorganizowaną zwróciła uwagę na konieczność podniesienia efektywności działań orga- nów państwa1. Opracowany został wówczas Program naukowy Anacapa (Anacapa Science Program), który nakreślał pierwotne ramy analizy kryminalnej. Sprowadzały się one głównie do nakreślenia jednolitych technik prezento- wania i analizowania struktury powiązań i relacji pomiędzy osobami bę- dącymi w zainteresowaniu organów ścigania, chronologii zdarzeń, metod działania, wnioskowania i innych. Firma Anacapa Sciences Inc. swój program rozpowszechniła zwłaszcza na kontynencie europejskim, gdyż począwszy od Wielkiej Brytanii, która wykorzystała wspomniany program do opracowania w policji metropoli- talnej programu szkolenia z dziedziny analizy informacji wywiadu krymi- nalnego2, szkolenia w Belgii, Francji, Holandii, Norwegii — czy też póź- niej w Polsce — organizowane były właśnie na podstawie Anacapa Science Program. W 1994 roku podczas konferencji w Berlinie przedstawiciele państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej oraz Europy Środ- kowej, podpisali deklarację berlińską w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Za- deklarowano stosowanie zgodnego ze standardami Unii Europejskiej wy- posażenia technicznego oraz procedur w zakresie gromadzenia, przetwa- rzania i wymiany informacji. s. 5–6. 1 W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005, 2 Crime Analysis Booklet (przekład G. Butrym), Legionowo 1999, s. 11. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 Marcin Kobylas Efekty uzyskiwane przez analityków amerykańskich, a następnie rów- nież z krajów Unii Europejskiej, sprawiły że od 2000 r. Polska przyjęła standardy dotyczące wymiany informacji oraz sposobów jej wykorzysta- nia (2000 rok jest często podawany przez samych analityków jako począ- tek analizy kryminalnej w Polsce). Standardy to również nowoczesny sys- tem zarządzanie informacją, w którym ogromną rolę odgrywa analiza kryminalna. Stopniowa asymilacja sprawdzonych rozwiązań zagranicz- nych sprawiła, że analiza kryminalna stała się istotnym narzędziem policji do walki z przestępczością, do wzajemnej komunikacji (krajowej i zagra- nicznej) oraz właściwym mechanizmem przetwarzania zmagazynowanych danych3. W tym samym roku zatwierdzony został przez komendanta głównego Policji Program wdrażania analizy kryminalnej, który zawierał główne za- łożenia przyszłego jej funkcjonowania w pracy Policji w Polsce. Głównym założeniem strategii wdrożenia było przygotowanie odpowiedniego zaple- cza kadrowego, inwestycyjnego i organizacyjnego do uruchomienia sys- temu wywiadu i analizy kryminalnej ALERT. System ten miał umożliwić Policji krajową i międzynarodową wymianę informacji w jednolitych stan- dardach oraz współpracę przeszkolonych analityków kryminalnych, posłu- gujących się tymi samymi metodami, technikami analitycznymi i narzę- dziami informatycznymi, podczas prowadzenia działań na terenie kraju i poza jego granicami4. Kolejne lata to intensywne czynności związane z wdrażaniem analizy kryminalnej w polskiej Policji, które zmierzały przede wszystkim do przy- gotowania infrastruktury szkoleniowej, sprzętowej i organizacyjnej. Przy wydatnym wsparciu ze strony Unii Europejskiej wyposażono poszczególne komendy wojewódzkie Policji w jednostki robocze i oprogramowanie ana- lityczne, a także utworzony został w 2001 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Analityków Kryminalnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Rozpo- częto obsadę kadrową komórek analitycznych na poziomie komend woje- wódzkich Policji, które podlegając komendantom wojewódzkim wykony- wały analizy na rzecz pionów kryminalnych i dochodzeniowo -śledczych. Usytuowanie analityków w odrębnych strukturach nie było przypadkowe 3 Por. M. Kobylas, M. Hausman, Zastosowanie analizy kryminalnej w zwalcza- niu przestępczości korupcyjnej (w:) Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, red. Z. Bielecki, J. Szafrański, Szczytno 2007, s. 247–259; W. Ignaczak, wyd. cyt., s. 6. 4 E. Klimczak, Raport nt. Analiza kryminalna, stan aktualny i plany rozwoju, Warszawa 2003. 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego i miało na celu zapewnienie autonomii merytorycznej w pracy analityka kryminalnego, a tym samym zabezpieczenie pełnego obiektywizmu w ana- lizowanych sprawach. Model ten sprawdzał się wcześniej w innych krajach europejskich, a współczesny poziom pracy analityków i efekty realizowa- nych spraw z udziałem analizy kryminalnej w Policji polskiej jedynie po- twierdzają słuszność przyjętych rozwiązań. Długo nie trzeba było czekać na zainteresowanie, cieszącej się już po- pularnością w Policji, nowoczesną metodą pracy. Od 2003 r. również Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wzór Policji roz- poczęły proces wdrożenia analizy kryminalnej we własnych strukturach, korzystając z rozwiązań policyjnych, w tym WSPol. Obecnie zdecydowana większość służb Rzeczypospolitej Polskiej w swych szeregach posiada ko- mórki analityczne, sytuacja taka dotyczy również szybko zwiększającej się liczby analityków kryminalnych zatrudnionych w jednostkach prokuratur. Z racji przyjętego jednolitego systemu szkolenia5 oraz korzystania z iden- tycznych programów analitycznych (Analyst’s Notebook, iBase — firmy i2 i inne) realizacja analiz kryminalnych oraz praca analityków we wszystkich podmiotach w kraju ma zbliżony kształt i charakter (pomimo odmienności problemowych, przede wszystkim związanych z przedmiotem i zakresem działań oraz ustawowych kompetencji). To krótkie wprowadzenie historyczne ma na celu przybliżenie jedynie pewnych istotnych etapów związanych z wdrożeniem — najpierw w Poli- cji, później w pozostałych służbach — analizy kryminalnej, pojmowanej w kontekście jednolitego narzędzia wykorzystywanego w procesie wykryw- czym czy przetwarzaniu dużej ilości danych. Należałoby zdefiniować to co zostało nazwane mianem analizy kryminalnej. 1.2. Pojęcie analizy kryminalnej Analiza kryminalna nie jest nowym pojęciem w pracy organów ści- gania. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość zorganizowaną i inne skomplikowane wielowątkowe sprawy, stosowali analizę w celu zrozumie- nia przestępstwa, przestępcy, rozpoznania jego modus operandi i na tej 5 Większość analityków kryminalnych służb państwowych i prokuratur szko- liło i szkoli się z zakresu analizy kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie według zbliżonych programów kształcenia. W 2006 r. uruchomiono analogiczne szkolenia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Marcin Kobylas podstawie próbowali wyciągnąć wnioski pozwalające na skuteczniejsze ściganie sprawców tych przestępstw. Z punktu widzenia organów ścigania jednym z podstawowych zadań różnego rodzaju analiz jest ustalenie nie- prawidłowości i ich źródeł oraz związków między nimi a przyczynami za- istnienia. Poprawne zrealizowanie tych zadań daje możliwość ujawnienia niekorzystnych zjawisk, pochodzących z przestępstw lub mogące być do tych celów użyte w przyszłości. Tego typu analiza nosi termin „analiza kry- minalna”. Literatura przedmiotu przytacza wiele definicji analizy kryminalnej, co wiąże się z różnorodnością pojmowania zarówno jej istoty, jak i zakresu te- matycznego. Państwa członkowskie Interpolu w 1992 r. przyjęły następu- jącą ujednoliconą definicję: „Analiza jest to ustalenie związków pomiędzy danymi o działalności przestępczej a innymi, potencjalnie z nimi powią- zanymi, w celu ich wykorzystania przez organy ścigania i sądownictwo”6. Inna definicja mówi, że „analiza kryminalna polega na metodycznym wy- szukiwaniu i wykazywaniu związków z jednej strony — między samy- mi danymi dotyczącymi przestępstwa, a z drugiej strony — między nimi i innymi możliwymi do wyróżnienia informacjami w celu przygotowania wniosków policyjnych i sądowych. Stanowi narzędzie wspomagające pro- cesy decyzyjne”7. Zarządzenie nr 16/pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r. w sprawie metod prowadzenia przez policję współpracy z osobowymi źró- dłami informacji, obserwacji i wykorzystania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności operacyjno -rozpoznawczych, podawało, że „analiza kryminalna to poszukiwanie i identyfikacja powiązań między informacjami dotyczącymi przestępstwa lub przestępcy oraz wszelkimi in- nymi danymi uzyskanymi z różnych źródeł i wykorzystanie ich do celów operacyjnych i procesowych”8. Konwencja o Europolu opisuje analizę kryminalną jako pozyskiwa- nie, zestawianie, przetwarzanie i analizowanie informacji, również danych wywiadowczych9. W myśl przepisów regulujących działalność Europolu, 6 M. Kobylas, Zastosowanie analizy kryminalnej w zwalczaniu cyberterrory- zmu (w:) Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnic- ki, K. Rajchel, Warszawa 2009, s. 540. 7 Analiza kryminalna, część I — kurs dla analityków kryminalnych, praca zbio- rowa, Szczytno 2002, s. 17. 8 M. Kobylas, Analiza kryminalna (w:) Iure et facto, red. J. Wójcikiewicz, Kra- ków 2006, s. 382. 9 Art. 3 ust. 1 pkt (2) konwencji o Europolu. 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego analizą kryminalną, określa się jako zestawienie, przetwarzanie lub wyko- rzystywanie danych, w celu uzyskania pomocy w dochodzeniu karnym10. Komendant główny Straży Granicznej w zarządzeniu nr 64 w sprawie stosowania przez Straż Graniczą analizy kryminalnej, w paragrafie drugim pisze, że analiza kryminalna jest czynnością operacyjno -śledczą polegającą na identyfikacji i możliwie dokładnym określeniu wewnętrznych powiązań pomiędzy informacjami dotyczącymi przestępstwa oraz wszelkimi inny- mi danymi uzyskanymi z różnych źródeł i wykorzystywaniu ich do celów operacyjno -rozpoznawczych i dochodzeniowo -śledczych11. Przedstawione definicje, pomimo nieznacznie odmiennego potrak- towania lub ujęcia zagadnienia i tak skupiają główną uwagę na aspekcie pracy z danymi pojmowanymi jako zbiór ukierunkowanych informacji składających się na całość zagadnienia, co można nazwać „chlebem po- wszednim” analityka kryminalnego. Praca ta jest i owszem domeną każ- dego, który zderza się z materiałem sprawy (operacyjnej i procesowej), w ramach której „prowadzący” przecież zmuszony jest nie tylko do za- znajomienia się z kompletem materiałów ale i jego wnikliwej analizy, chociażby w celu odpowiedniego przygotowania się do kolejnych czyn- ności. Uwzględniając powyższe definicje, sens analizy kryminalnej sprowadza się do stosowania ujednoliconych technik stawiania hipotez, rekonstrukcji przebiegu poszczególnych przestępstw kryminalnych, identyfikacji wielu innych przestępstw wykazujących związek z tymi zasadniczymi, określania struktury siatek przestępczych oraz analizowania zakresu i sposobu prowa- dzenia działalności przestępczej12. 1.3. Odmiany analizy kryminalnej Przydatność analizy kryminalnej w procesie wykrywczym została po- twierdzona w sprawach wielowątkowych oraz obejmujących duży zasięg terytorialny, w których występuje skomplikowana i rozbudowana struktu- ra powiązań przestępczych i gdzie istnieje duża liczba informacji uniemoż- liwiających śledzenie i kojarzenie faktów. W zależności od efektów, jakie 10 Art. 10 ust. konwencji o Europolu. 11 Zarządzenie nr 64 komendanta głównego Straży Graniczne z 6 listopada 2006 r., w sprawie stosowania przez Straż Graniczą analizy kryminalnej. 12 Crime Analysis Booklet…, s. 9. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 13 Marcin Kobylas chcemy osiągnąć w procesie analitycznym, analizę kryminalną dzielimy na: operacyjną oraz strategiczną. Analizę taktyczną, nazywaną inaczej operacyjną, charakteryzuje moż- liwość osiągnięcia w jak najkrótszym czasie zamierzonego przez organy ścigania celu w postaci: aresztowania sprawcy, zajęcia przedmiotu prze- stępstwa lub jego konfiskaty13. Wyżej wymienione cele nie są rzecz jasna jedynymi wyznacznikami zastosowania tej metody pracy, lecz wskazują je- dynie na niektóre możliwości jakie daje. Analiza operacyjna odnosi się do sytuacji wsparcia pracy operacyjnej i procesowej w określonych sprawach nowymi narzędziami oraz technikami, a jej rola ma charakter usługodaw- czy i przydatny najczęściej w zakresie konkretnej sprawy. Ze względu na bardzo duże zagrożenie Skarbu Państwa zorganizowa- ną przestępczość gospodarczą, niekiedy analizę ekonomiczną lub finan- sową, traktuje się jako oddzielną gałąź analizy operacyjnej. Jednak róż- nice ograniczają się jedynie do rodzaju i zakresu badanych informacji, a nie istoty zagadnienia. Tego typu analiza jest analizą operacyjną ukie- runkowaną ekonomicznie lub finansowo, służącą całościowemu spojrze- niu na ogół informacji — w szczególności o zabarwieniu finansowym — dotyczących podmiotów gospodarczych, oraz właściwą interpretacją tej wiedzy. Ekonomiczna analiza operacyjna określa dodatkowo obszar po- szukiwania dowodów popełnienia przestępstwa gospodarczego oraz wy- kazuje czy przestępstwo zostało popełnione14. Ten rodzaj ukierunko- wanej analizy nie wyklucza stosowania czynności w ramach typowych analiz ekonomicznych, jednak mają one charakter pomocniczy, większy nacisk kładzie się na uzyskiwanie i przetwarzanie informacji, które uka- zują mechanizmy przestępne oraz osoby uczestniczące w tych mechani- zmach. Natomiast przedmiotem analizy strategicznej są problemy i cele dłu- goterminowe, ustalenie priorytetów i strategii zwalczania przestępczości (m.in. terroryzmu) na podstawie dogłębnych badań i dostępnych infor- macji oraz prognozowania jej rozwoju. Analiza operacyjna odnosi się do przestępstwa in concreto. Wyniki takiej analizy wykorzystane są w określo- nym czasie. Analiza strategiczna, która w sposób fenomenologiczny obej- muje zagadnienie, traktując je jako zjawisko możliwe do eksploracji pod określonym kątem celem odniesienia się do przyszłych możliwie uniwer- salnych rozwiązań. 13 Por. tamże, s. 16; Analiza kryminalna, część I…, s. 17. 14 W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005, s. 15. 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: