Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 002874 20668778 na godz. na dobę w sumie
Analiza techniczna dla bystrzaków - książka
Analiza techniczna dla bystrzaków - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3672-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inwestuj bezpiecznie na giełdzie!

Giełdowa hossa dla wtajemniczonych

Giełdy zrodziły liczne fortuny, ale stawały się też przyczyną spektakularnych bankructw. W ciągu dnia osiągają niebotyczne wręcz obroty, a wieczorem... A wieczorem, jak to w życiu bywa, jedni świętują zysk, a inni opłakują straty. Co zrobić, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie? Co trzeba wiedzieć, żeby wieczór spędzać przy kominku z lampką wina?

Analiza techniczna to jedna z odpowiedzi! Właśnie jej poświęcona jest ta książka. Możesz być kompletnym laikiem i nie mieć żadnego pojęcia o grze na giełdzie, a po lekturze tej książki będziesz się swobodnie poruszał w gąszczu fachowych pojęć. Analiza techniczna jest wykorzystywana od ponad stu lat, jednak współczesne narzędzia sprawiły, że stała się znacznie bardziej dostępna i precyzyjna. Na co czekasz? Czym prędzej odkryj wiedzę zawartą w tej książce i zweryfikuj ją na parkiecie... Giełdowym!

Zbuduj fundamenty swojego sukcesu - dowiedz się czym jest analiza techniczna, co możesz dzięki niej osiągnąć i na co powinieneś uważać. Poznaj fachowe słownictwo i elementarne zasady, dzięki którym będziesz zwinnie poruszał się w gąszczu wiedzy.

Wybierz odpowiedni sprzęt - dobór właściwych wskaźników to więcej niż połowa sukcesu! W zależności od Twojej skłonności do ryzyka, ilości dostępnych środków możesz sobie pozwolić na różne strategie. Wskaźniki to Twoje narzędzia, dzięki którym osiągniesz sukces!

Poznaj typowe układy - obserwując wykresy będziesz w stanie ocenić czego spodziewać się w najbliższym czasie. To niezwykle istotne żeby być przygotowanym na różne okoliczności.

Identyfikuj trendy - jeżeli wyczujesz moment odwrócenia trendu, możesz zarobić konkretne pieniądze. Przewiduj moment oraz siłę wystąpienia.

Zanim zainwestujesz pieniądze:

Sprawdź, jak skutecznie pomnożyć swój kapitał!Barbara Rockefeller - specjalistka w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku walutowego FOREX. Znana szerokiemu gronu ze swoich felietonów w 'Currency Trader Magazine' oraz książek 'The Global Trader' i 'CNBC 24/7 Trading Around the Clock, Around the World'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies® Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright © 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2012 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/anteby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorce ......................................................................................................................15 PodziÚkowania od autorki .............................................................................................17 WstÚp ............................................................................................................................19 O ksiÈĝce .........................................................................................................................................19 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ......................................................................................................20 Czego nie czytaÊ ...............................................................................................................................20 Naiwne zaïoĝenia ..............................................................................................................................21 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................................21 CzÚĂÊ I: Definiowanie analizy technicznej .......................................................................................21 CzÚĂÊ II: Umysïowy podkïad pod analizÚ technicznÈ .......................................................................21 CzÚĂÊ III: Obserwacja zachowania rynku ........................................................................................22 CzÚĂÊ IV: Odnajdywanie formacji .................................................................................................22 CzÚĂÊ V: Na skrzydïach analizy dynamicznej .................................................................................22 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ......................................................................................................................22 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................................23 Co dalej? ..........................................................................................................................................23 CzÚĂÊ I: Definiowanie analizy technicznej ................. 25 Rozdziaï 1: Otwieramy skrzynkÚ z narzÚdziami analizy technicznej ...........................27 Wprowadzenie do analizy technicznej .................................................................................................28 Spekulacja czy inwestowanie: róĝne oblicza analizy technicznej ........................................................28 Ustalenie nowych reguï .................................................................................................................29 Co przemawia za zarzÈdzaniem transakcjami? ................................................................................29 Sprawianie, by trend staï siÚ Twoim przyjacielem ................................................................................30 Skupianie siÚ na cenach jest sïuszne (i godne szacunku) ..................................................................31 Wyznaczenie wïasnej Ăcieĝki na wykresie ........................................................................................32 PrzyglÈdamy siÚ bliĝej wielu obliczom wystÚpowania trendów ...............................................................33 IloĂciowe wyraĝenie wystÚpowania trendów .....................................................................................33 Dlaczego analiza techniczna siÚ sprawdza lub siÚ nie (zawsze) sprawdza? .............................................35 Wygrywanie z rynkiem ......................................................................................................................36 W poszukiwaniu porzÈdku .................................................................................................................37 Co obejmuje analiza techniczna? ........................................................................................................38 6 Analiza techniczna dla bystrzaków SporzÈdzanie i analiza wykresów (charting) ...................................................................................39 Analiza timingu rynkowego ...........................................................................................................39 PodÈĝanie za trendem (znowu to sïowo) ........................................................................................39 Analiza techniczna .......................................................................................................................39 Czego potrzebujesz, ĝeby zaczÈÊ? .......................................................................................................41 Rozdziaï 2: Zapoznajemy siÚ z funkcjonowaniem rynku od podszewki ........................ 43 Aukcyjny model podaĝy i popytu .......................................................................................................44 Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytowy ....................................................................44 Docieramy do ěródïa popytu .........................................................................................................45 Identyfikacja zachowania zbiorowoĂci .................................................................................................45 Jednostka v. zbiorowoĂÊ .................................................................................................................46 Robienie graczom gieïdowym wody z mózgu ..................................................................................47 Staramy siÚ odkryÊ, co jest normalne: przyglÈdamy siÚ rozkïadowi normalnemu .....................................48 Powracanie do Ăredniej .................................................................................................................48 Gra wykorzystujÈca powrót do Ăredniej ...........................................................................................49 Identyfikacja skrajnych zachowañ zbiorowoĂci i reagowanie na nie ........................................................50 Przebijanie poziomów granicznych: rynek wykupiony i wyprzedany ..................................................51 Zmierzanie w kierunku przeciwnym do tego, który podpowiada instynkt: poziomy zniesienia .............52 Chwytanie spadajÈcego noĝa: okreĂlanie, kiedy i na jakim poziomie korekta siÚ zakoñczy ...................53 Zaawansowane teorie zbiorowoĂci ......................................................................................................54 50-procentowe zniesienie Ganna ...................................................................................................56 Magiczne liczby: „sekret wszechĂwiata” .........................................................................................57 Kiedy widzimy zbyt wiele zniesieñ .................................................................................................59 Rozdziaï 3: Pïyniemy z prÈdem: nastroje rynkowe ....................................................... 63 Definiujemy nastroje rynkowe .............................................................................................................64 Dowiadujemy siÚ wiÚcej o wolumenie ..................................................................................................64 Uwaga na szpikulce! .....................................................................................................................65 ¥ledzenie równowagi wolumenu ....................................................................................................66 Ulepszamy wskaěniki wolumenowe ................................................................................................68 Wychodzimy z analizÈ poza konkretny wykres .....................................................................................69 Selekcjonujemy porcje informacji o nastrojach rynkowych ................................................................70 KrÚcimy siÚ wokóï osi ziemskiej: efekty sezonowe i kalendarzowe .....................................................72 Zaskoczony tïum ...............................................................................................................................74 Rozwaĝamy historyczne kluczowe dni odwrotu (odwrócenia trendu) ................................................74 Przetrwanie w Ăwiecie przypadkowoĂci ...........................................................................................75 PamiÚtanie, jaka byïa ostatnia cena ................................................................................................76 MyĂlenie w kategoriach naukowych ....................................................................................................77 Uwarunkowania i przypadki losowe ...............................................................................................77 WielkoĂÊ próby .............................................................................................................................78 Spis treĂci 7 CzÚĂÊ II: Umysïowy podkïad pod analizÚ technicznÈ . 81 Rozdziaï 4: Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników ..............................................83 Wprowadzenie do wskaěników ...........................................................................................................83 Klasyfikacja wskaěników ...............................................................................................................84 Zrozumienie, co okreĂlajÈ wskaěniki ...............................................................................................84 Wybór swego stylu gry ..................................................................................................................85 PrzyglÈdamy siÚ dziaïaniu wskaěników ...............................................................................................88 OkreĂlanie wïaĂciwych interwaïów .................................................................................................88 Zwaĝanie na sygnaïy generowane przez wskaěniki ..........................................................................89 Ustalanie historycznych poziomów odniesienia ....................................................................................91 Selekcja wskaěników ..........................................................................................................................92 Optymalizacja, czyli poddawanie wskaěników próbie ...........................................................................93 Opracowywanie optymalizujÈcego testu wstecznego .........................................................................93 Dopracowanie testu wstecznego .....................................................................................................95 Naprawiamy wskaěnik ..................................................................................................................96 Ponowne zastosowanie wskaěnika ..................................................................................................96 Szacujemy ryzyko optymalizacji .....................................................................................................97 Rozdziaï 5: ZarzÈdzanie pozycjami ................................................................................99 Konstruowanie zasad transakcyjnych ..................................................................................................99 Zarys Twojego planu gry ............................................................................................................100 Powszechne obawy i wÈtpliwoĂci .................................................................................................101 Zgarniamy pieniÈdze ze stoïu: wyznaczanie docelowych wielkoĂci zysków ...........................................103 Kontrolowanie strat .........................................................................................................................104 Pierwsza linia obrony: zlecenia stop-loss ...........................................................................................105 Wyznaczenie stopów w myĂlach mija siÚ z celem ...........................................................................105 Klasyfikacja zleceñ stop-loss ........................................................................................................106 Modyfikowanie wielkoĂci pozycji ......................................................................................................112 Zmniejszanie pozycji ..................................................................................................................113 ZwiÚkszanie pozycji ....................................................................................................................113 Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji ............................................................................114 CzÚĂÊ III: Obserwacja zachowania rynku ................ 115 Rozdziaï 6: Interpretacja podstawowych sïupków: jak zachowujÈ siÚ ceny instrumentów finansowych ................................117 Konstruowanie podstawowych sïupków .............................................................................................118 Przechodzimy do dziaïania: sïupek cenowy w telegraficznym skrócie ..............................................118 Nadawanie tonu notowaniom: cena otwarcia ................................................................................120 Podsumowanie nastrojów: cena zamkniÚcia ..................................................................................122 Wjeĝdĝamy na górÚ: cena maksymalna .........................................................................................125 Schodzimy na sam dóï: cena minimalna .......................................................................................125 8 Analiza techniczna dla bystrzaków Skïadamy wszystko w spójnÈ caïoĂÊ: wykorzystujemy sïupki cenowe do identyfikacji trendów ................127 Identyfikacja trendu wzrostowego .................................................................................................127 Identyfikacja trendu spadkowego ..................................................................................................129 Staramy siÚ przebrnÈÊ przez grzÚzawisko sïupków .............................................................................129 Bierzemy pod uwagÚ seriÚ sïupków ..............................................................................................130 Staramy siÚ pojÈÊ wzglÚdnoĂÊ ......................................................................................................131 Unikamy bïÚdnej interpretacji ......................................................................................................132 OkreĂlenie, kiedy analiza wykresu sïupkowego zdaje siÚ na nic .......................................................133 Analiza danych przy róĝnych interwaïach czasowych .........................................................................134 Analiza danych dziennych ...........................................................................................................135 Rozszerzamy interwaï .................................................................................................................135 ZawÚĝamy interwaï ....................................................................................................................135 Rozdziaï 7: Interpretacja specjalnych kombinacji sïupków: maïe formacje ............. 139 Poszukiwanie poszlak naprowadzajÈcych na trop nastrojów rynkowych ...............................................140 Poïoĝenie ticku i sïupka ..............................................................................................................140 Rodzaje konfiguracji ...................................................................................................................141 Zakres zmian cen .......................................................................................................................142 Rozpoznawanie najczÚstszych specjalnych konfiguracji sïupków ..........................................................142 Wysokie zamkniÚcie ....................................................................................................................143 Nie wychodzimy przez kilka dni na zewnÈtrz ................................................................................143 Dzieñ spÚdzony na zewnÈtrz .......................................................................................................144 ZamkniÚcie w okolicach otwarcia .................................................................................................145 Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy ..................................................................................................146 Poznajemy luki ...............................................................................................................................148 Identyfikujemy lukÚ .....................................................................................................................148 Wykorzystywanie gïównych luk do swoich celów ...........................................................................150 Wypeïniamy lukÚ ............................................................................................................................154 Jak wykorzystaÊ zakres zmiennoĂci cen, by skutecznie radziÊ sobie ze zmianami ...................................155 Zwracamy uwagÚ na zmieniajÈcy siÚ zakres zmiennoĂci .................................................................155 OkreĂlenie znaczenia zmiany zakresu zmiennoĂci ..........................................................................156 PrzyglÈdamy siÚ Ăredniemu zakresowi zmiennoĂci cen ...................................................................157 Rozdziaï 8: Sïupek cenowy inaczej: Ăwiece japoñskie .............................................. 163 Nieocenione zalety Ăwiec japoñskich .................................................................................................163 Rozkïadamy Ăwiece na czÚĂci pierwsze ..............................................................................................164 Konstrukcja korpusu ...................................................................................................................164 Staramy siÚ uchwyciÊ istotÚ Ăwiecy bez korpusu — doji .................................................................166 Chwytamy cieñ ...........................................................................................................................166 Mierzymy poziom emocji .................................................................................................................169 Rozpoznawanie specjalnych formacji Ăwiecowych zwiÈzanych ze „skrajnymi emocjami” .......................171 Interpretacja formacji Ăwiecowych ................................................................................................171 Ukïon w stronÚ formacji odwrócenia trendu ..................................................................................173 Formacje kontynuacji trendu ........................................................................................................173 ’Èczymy Ăwiece z innymi wskaěnikami .............................................................................................175 Posïugiwanie siÚ wyïÈcznie wykresami Ăwiecowymi ............................................................................176 Spis treĂci 9 CzÚĂÊ IV: Odnajdywanie formacji ........................... 179 Rozdziaï 9: Dostrzeganie formacji liniowych poprzez optykÚ analizy technicznej ......181 Wprowadzenie do formacji liniowych ................................................................................................181 Czy masz wyobraěniÚ? ................................................................................................................182 Nie wykraczaj poza linie konturów przy kolorowaniu .....................................................................184 Przymilamy siÚ do formacji kontynuacji trendu ..................................................................................184 TrójkÈty prostokÈtne zwÚĝajÈce siÚ ku górze i ku doïowi ................................................................185 Podrygi martwego kota ...............................................................................................................186 Rozpoznawanie klasycznych formacji odwrócenia trendu ....................................................................187 Podwójne dno ............................................................................................................................187 Podwójny szczyt .........................................................................................................................189 Absolutny potrójny szczyt: formacja gïowy z ramionami .................................................................190 Szacujemy wielkoĂÊ ruchu mierzonego ..............................................................................................191 Podejmujemy decyzje pod dyktando formacji ................................................................................192 Wznowienie trendu po korekcie ...................................................................................................193 Mierzenie do powstania luki ........................................................................................................194 Rozdziaï 10: Wyznaczanie linii trendu ........................................................................195 PrzyglÈdamy siÚ bliĝej wykresowi cenowemu .....................................................................................195 Przestrzeganie zasad wyznaczania linii trendu ...................................................................................196 Reguïy wyznaczania linii trendu ..................................................................................................197 Wykorzystywanie linii wsparcia jako sygnaïu do wejĂcia, a nastÚpnie wycofania siÚ z inwestycji .........197 Druga strona medalu: wykorzystywanie linii oporu do otwierania i zamykania pozycji ......................200 Optymalizujemy poziomy oporu i wsparcia ...................................................................................202 Bawimy siÚ liniami oporu i wsparcia ............................................................................................203 Wyznaczanie wewnÚtrznych linii trendu ............................................................................................204 Zasady wyznaczania linii regresji .................................................................................................204 Identyfikujemy tendencje, którym podlegajÈ ceny ...........................................................................205 Jak wybieraÊ liniÚ regresji? ...........................................................................................................207 Rozdziaï 11: Kanaïy cenowe jako narzÚdzia prognozy ................................................209 Poznajemy podstawy wyznaczania kanaïów cenowych ........................................................................210 OdrÚczne rysowanie kanaïów .......................................................................................................211 Wyznaczanie kanaïu przy pomocy oprogramowania analitycznego ..................................................213 Rozwaĝamy zalety prostoliniowych kanaïów cenowych ..................................................................213 ZgïÚbiamy wady prostoliniowych kanaïów cenowych .....................................................................214 Wykorzystywanie kanaïów do osiÈgania zysków i ograniczania strat ................................................214 Jak sobie radziÊ z wybiciami .............................................................................................................215 Jak odróĝniÊ faïszywe wybicie od prawdziwego? ............................................................................216 Umieszczamy wybicia w konkretnym kontekĂcie ............................................................................219 Regresji liniowej przedziaï zmiennoĂci okieïznany ..............................................................................222 Wprowadzamy bïÈd standardowy ................................................................................................222 Wyznaczanie kanaïu regresji liniowej ............................................................................................223 10 Analiza techniczna dla bystrzaków Potwierdzanie odrÚcznie wyrysowanych kanaïów ..........................................................................225 Oceniamy specjalne cechy kanaïów regresji liniowej ......................................................................225 Wady kanaïów regresji liniowej ....................................................................................................226 Wsparcie i opór w punktach zwrotnych trendu ..................................................................................227 Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu .................................................................................227 Wykorzystywanie wsparcia i oporu punktów zwrotnych .................................................................229 CzÚĂÊ V: Ruszamy z analizÈ dynamicznÈ .................231 Rozdziaï 12: Wykorzystanie linii dynamicznych ......................................................... 233 Wprowadzamy prostÈ ĂredniÈ kroczÈcÈ .............................................................................................233 Poznajemy zasadÚ przeciÚcia ceny ze ĂredniÈ ................................................................................234 Posïugiwanie siÚ reguïÈ poziomu Ăredniej kroczÈcej .......................................................................238 Jak radziÊ sobie z ograniczeniami? ...............................................................................................239 Magiczne liczby Ărednich kroczÈcych ............................................................................................241 Dostosowywanie Ăredniej kroczÈcej ...................................................................................................243 Poznajemy róĝne rodzaje Ărednich kroczÈcych ...............................................................................243 Wybieramy rodzaj Ăredniej kroczÈcej ............................................................................................245 Wykorzystywanie wielu Ărednich kroczÈcych naraz .............................................................................246 WïÈczamy do gry dwie Ărednie kroczÈce jednoczeĂnie ....................................................................246 Aplikujemy trzy Ărednie kroczÈce .................................................................................................248 ZgïÚbiamy zagadnienie zbieĝnoĂci i rozbieĝnoĂci Ărednich kroczÈcych .................................................249 Obliczamy zbieĝnoĂÊ i rozbieĝnoĂÊ ...............................................................................................250 Konstruujemy narzÚdzie decyzyjne ...............................................................................................251 Interpretacja MACD ..................................................................................................................252 Rozdziaï 13: Mierzymy impet ..................................................................................... 255 Nieco matematyki: obliczamy impet ..................................................................................................255 Wykorzystujemy metodÚ odejmowania .........................................................................................256 Wykorzystujemy metodÚ tempa zmian ..........................................................................................257 Dodajemy kontekst: procentowe tempo zmian ...............................................................................258 Analizujemy bardziej skomplikowane aspekty wskaěnika impetu .........................................................259 Wygïadzamy zmiany cen .............................................................................................................259 Filtry momentum ........................................................................................................................260 Wykorzystujemy wskaěnik impetu .....................................................................................................261 Odkrywamy rozbieĝnoĂÊ .............................................................................................................261 Potwierdzenie wskaěników trendu ................................................................................................262 OkreĂlamy wskaěnik siïy wzglÚdnej (RSI) ........................................................................................263 Obliczamy RSI ..........................................................................................................................264 Przedstawiamy RSI na wykresie ..................................................................................................265 Wykorzystujemy pozostaïe komponenty sïupka cenowego: oscylator stochastyczny ................................267 Pierwszy krok: wyliczamy szybki oscylator K .............................................................................267 Drugi krok: udoskonalamy wskaěnik K za pomocÈ D ..............................................................268 Bawimy siÚ oscylatorem stochastycznym na wykresie .....................................................................269 Spis treĂci 11 Rozdziaï 14: Szacujemy zmiennoĂÊ ............................................................................273 WymykajÈca siÚ zrozumieniu koncepcja ............................................................................................273 Jak postrzegaÊ zmiennoĂÊ? ...........................................................................................................274 Niska zmiennoĂÊ w czasie trendu .................................................................................................275 Niska zmiennoĂÊ w okresie niewystÚpowania trendu ......................................................................276 Wysoka zmiennoĂÊ w czasie trendu ..............................................................................................276 Wysoka zmiennoĂÊ w okresie, gdy trend nie wystÚpuje ...................................................................277 Miary zmiennoĂci ............................................................................................................................277 ¥ledzimy ruch maksymalny ..........................................................................................................277 Rozwaĝamy odchylenie standardowe ............................................................................................279 Korzystamy ze wskaěnika Ăredniego rzeczywistego zakresu zmiennoĂci — ATR .............................280 Miary zmiennoĂci w praktyce: wstÚgi Bollingera ................................................................................280 Zlecenia stop z wykorzystaniem wstÚg Ăredniego rzeczywistego zakresu zmiennoĂci ..............................283 Rozdziaï 15: Ignorujemy czas: wykresy punktowo-symboliczne ................................285 Tworzymy wykres punktowo-symboliczny, aby przekonaÊ siÚ, co tak naprawdÚ ma znaczenie ...............286 Kaĝdy ruch przedstawiamy w kolumnie ........................................................................................286 WielkoĂÊ kratki ...........................................................................................................................288 SporzÈdzamy wykres dzienny ......................................................................................................290 Formacje na wykresach XO .............................................................................................................291 Wsparcie i opór ..........................................................................................................................291 Formacje podwójnego i potrójnego szczytu oraz dna ......................................................................293 Prognozowanie cen docelowych po wybiciu .......................................................................................293 Pionowe prognozowanie ceny po wybiciu .....................................................................................294 Prognoza pozioma ......................................................................................................................295 ’Èczymy metodÚ punktowo-symbolicznÈ z innymi wskaěnikami ..........................................................296 Rozdziaï 16: ’Èczymy róĝne techniki ..........................................................................297 Proste idee, które przetrwaïy próbÚ czasu ..........................................................................................297 Dodajemy nowy wskaěnik: wprowadzamy zïoĝonoĂÊ ..........................................................................299 Wybieramy nadrzÚdnÈ koncepcjÚ gry ...........................................................................................300 Studium przypadku zïoĝonoĂci ....................................................................................................301 Oczekujemy pozytywnych wyników ..................................................................................................306 Techniczne podejĂcie do strategii pozytywnych oczekiwañ .............................................................306 ZwiÚkszanie efektywnoĂci strategii pozytywnych oczekiwañ poprzez stopniowe powiÚkszanie pozycji i jednorazowe jej zamkniÚcie .............................................309 Oceniamy efektywne zajmowanie pozycji i bezwzglÚdne realizowanie zysków: setupy ...........................310 Wczesne zajÚcie pozycji ..............................................................................................................311 ZamkniÚcie pozycji w grze opartej na setupach .............................................................................311 KoniecznoĂÊ wykonania ciÚĝkiej pracy, kiedy grasz jak zawodowiec ................................................312 Uwaga na specjalne oferty ...........................................................................................................313 12 Analiza techniczna dla bystrzaków Rozdziaï 17: Rozwaĝania na temat systemów transakcyjnych .................................. 315 Definiujemy system transakcyjny ......................................................................................................318 ¥cisïe wymagania, które musi speïniaÊ system ...............................................................................318 Spróbuj znaleěÊ swoje miejsce w Ăwiecie analizy technicznej ...........................................................319 Dlaczego automatyczne systemy zawodzÈ? ........................................................................................319 Bawienie siÚ nowymi pomysïami ..................................................................................................320 Testowanie wsteczne do upadïego ...............................................................................................320 NieznajomoĂÊ swojego przedziaïu czasowego ................................................................................321 Praktyka autosabotaĝu ................................................................................................................321 Przestrzeganie zasad obowiÈzujÈcych w dïugim okresie ......................................................................322 ZamkniÚcie pozycji a zamkniÚcie i odwrócenie pozycji ...................................................................322 Obracanie wiÚkszÈ liczbÈ instrumentów finansowych .....................................................................323 Nie inwestuj zbyt niskiego kapitaïu ..............................................................................................323 Zakup systemu transakcyjnego .........................................................................................................324 Jak weryfikowaÊ wspaniaïÈ historiÚ wyników systemu? ...................................................................324 ZaglÈdamy do wnÚtrza systemu ...................................................................................................325 Wybieramy narzÚdzie, a nie instrument finansowy .............................................................................326 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ................................................329 Rozdziaï 18: DziesiÚÊ sekretów gry gieïdowej najlepszych traderów ....................... 331 Wierz w wykresy .............................................................................................................................331 Zaprzyjaěnij siÚ z trendem ...............................................................................................................332 Zrozum, ĝe prawdziwe pieniÈdze zarabiasz dopiero po dokonaniu sprzedaĝy ......................................332 Bierz odpowiedzialnoĂÊ za swoje czyny .............................................................................................333 Unikaj euforii i rozpaczy ..................................................................................................................333 Skup siÚ na zarabianiu pieniÚdzy, a nie na tym, by mieÊ racjÚ .............................................................334 Nie pozwól, by pozycja zyskujÈca na wartoĂci przeksztaïciïa siÚ w pozycjÚ przynoszÈcÈ straty ...............334 Unikaj pokusy dopasowywania wskaěników do wykresu .....................................................................335 Musisz wiedzieÊ, kiedy podnosiÊ stawkÚ, a kiedy spasowaÊ .................................................................335 Dywersyfikuj ...................................................................................................................................336 Rozdziaï 19: DziesiÚÊ zasad pracy ze wskaěnikami ................................................... 337 Wsïuchaj siÚ w rytm sïupków cenowych ............................................................................................337 Zrozum wskaěniki, którymi siÚ posïugujesz .......................................................................................338 Graj na podstawie tego, co widzisz na wykresie .................................................................................338 Wykorzystuj poziomy wsparcia i oporu .............................................................................................338 PodÈĝaj za wybiciem .......................................................................................................................339 Obserwuj zbieĝnoĂÊ i rozbieĝnoĂÊ róĝnych wskaěników ......................................................................339 Naleĝycie testuj swoje wskaěniki .......................................................................................................339 Pogódě siÚ z tym, ĝe Twój wskaěnik czasami bÚdzie zawodziï ............................................................340 PamiÚtaj, ĝe nie istniejÈ ĝadne tajne wskaěniki ...................................................................................340 Graj tylko z ulubionymi wskaěnikami ................................................................................................341 Spis treĂci 13 Rozdziaï 20: DziesiÚÊ nowych obliczy rynku finansowego .........................................343 Analiza techniczna zyskuje coraz wiÚksze uznanie na caïym Ăwiecie ....................................................343 WzrastajÈca rola zautomatyzowanych systemów transakcyjnych ..........................................................344 Coraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ zdobywa FOREX .................................................................................344 Twarde aktywa ponownie zaczÚïy cieszyÊ siÚ duĝym zainteresowaniem ................................................345 Kwitnie gra oparta na zaleĝnoĂciach pomiÚdzy rynkami .....................................................................346 Děwignia jest niebezpieczna .............................................................................................................346 Coraz wiÚkszy wpïyw globalizacji rynków finansowych .......................................................................347 Fundusze hedgingowe i pañstwowe fundusze majÈtkowe to nowe grube ryby .......................................347 Pojawienie siÚ platform transakcyjnych .............................................................................................348 Znakiem nowych czasów sÈ ETF-y, czyli specjalne fundusze inwestycyjne notowane na gieïdach papierów wartoĂciowych ...........................348 Dodatek: Przydatne ěródïa i literatura uzupeïniajÈca .................................................351 Absolutne minimum ........................................................................................................................351 ½ródïa internetowe .....................................................................................................................351 Oprogramowanie do analizy wykresów .........................................................................................352 Literatura uzupeïniajÈca ..................................................................................................................353 Skorowidz ...................................................................................................................355 Rozdziaï 4: Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników 83 Rozdziaï 4 Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników W tym rozdziale: Ź Poznajemy kolejne wskaěniki, tym razem niezwiÈzane z emocjami tïumu. Ź Dokonujemy selekcji wskaěników. Ź Optymalizujemy i testujemy wskaěniki. W skaěniki sÈ skrótem do identyfikacji i pomiaru nastrojów rynkowych. StanowiÈ platformÚ, na której moĝesz oprzeÊ swoje decyzje transakcyjne, omijajÈc chciwoĂÊ, strach i inne emocje towarzyszÈce grze gieïdowej. W rozdziale tym opisujÚ wykorzystywanie wskaěników do systematycznej gry na gieïdzie. Analitycy techniczni wierzÈ, ĝe systematyczna gra daje spore szanse na osiÈgniÚcie znaczÈcych zysków. Wskaěniki jednak nie zawsze dziaïajÈ, co bÚdÚ wyjaĂniaïa w tym rozdziale. Aby poradziÊ sobie z zawodnoĂciÈ wskaěników, konieczne jest opracowanie planu zarzÈdzania pieniÚdzmi, o którym piszÚ w rozdziale 5. W wymianie gieïdowej chodzi o pieniÈdze, a pieniÈdze zawsze wzbudzajÈ silne emocje. Jednak kojarzenie gry na gieïdzie tylko z chciwoĂciÈ i strachem, jak czyni wiÚkszoĂÊ komentatorów gieïdowych, jest zbytnim uproszczeniem z uwagi na wiele innych emocji, jakie mogÈ towarzyszyÊ dokonywaniu transakcji. W grze gieïdowej chodzi takĝe o osobisty sukces i poraĝkÚ. Traderzy odczuwajÈ zarówno wyrzuty sumienia, wstyd, rozpacz, jak i nadziejÚ, radoĂÊ i zadowolenie. Analitycy techniczni czyniÈ wielkie starania, aby wyeliminowaÊ emocje z procesu decyzyjnego. Najwaĝniejszym narzÚdziem tïumiÈcym emocje jest wskaěnik. Wprowadzenie do wskaěników Wskaěnik jest wynikiem pewnych obliczeñ, który przenosisz na wykres w celu identyfikacji charakterystycznych cech przebiegu zmiennoĂci cen, gïównie po to, by stwierdziÊ, czy cena podlega trendowi, jak silny jest trend lub czy zostaï osiÈgniÚty punkt zwrotny trendu. Celem posïugiwania siÚ wskaěnikami jest wiÚc rozjaĂnienie i uwiarygodnienie Twojego postrzegania tego, jak ksztaïtujÈ siÚ ceny. 84 CzÚĂÊ II: Umysïowy podkïad pod analizÚ technicznÈ Klasyfikacja wskaěników Wskaěniki to nie lody, które mogÈ mieÊ tysiÈce róĝnych smaków. Moĝesz w ïatwy sposób dokonaÊ klasyfikacji wskaěników, poniewaĝ dzielÈ siÚ one na dwie gïówne grupy: 9 Wskaěniki uznaniowe: do tej grupy zaliczajÈ siÚ metody interpretacji graficznej wykresów, jak na przykïad analiza wykresów sïupkowych, liniowych, Ăwiecowych i analiza formacji cenowych (o tym w rozdziaïach od 6. do 10.). Opanowanie i wykorzystywanie tych wskaěników moĝe wymagaÊ poĂwiÚcenia sporej iloĂci czasu. CiÚĝko je równieĝ przeïoĝyÊ na kod programu analitycznego, który mógïby Ci umoĝliwiÊ ich testowanie wsteczne, ĝeby siÚ przekonaÊ o ich wiarygodnoĂci w podobnych sytuacjach naleĝÈcych juĝ do historii notowañ Twojego instrumentu finansowego. 9 Wskaěniki matematyczne: do tej grupy naleĝÈ Ărednie kroczÈce, regresja liniowa, wskaěniki impetu i inne rodzaje obliczeñ matematycznych (te wskaěniki poznasz w rozdziaïach od 11. do 15.). Wyraĝenie przebiegu wykresu w kategoriach matematycznych pozwoli Ci na przeprowadzenie testów odnoĂnie bieĝÈcego zachowania siÚ cen w oparciu o dane historyczne, aby przekonaÊ siÚ, z jakim prawdopodobieñstwem powodzenia wskaěniki te przewidywaïy przyszïe poziomy kursów. Mogïoby CiÚ korciÊ, by przeskoczyÊ od razu do czÚĂci opisujÈcej wskaěniki matematyczne, poniewaĝ sÈ one szybsze, jaĂniejsze i „naukowe”. Lecz ich rola nie róĝni siÚ od roli, jakÈ peïniÈ wskaěniki uznaniowe — stanowiÈ one wyraĝenie danych cenowych w okreĂlonym formacie, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To, ĝe ich konstrukcja wspiera siÚ na wzorach matematycznych, nie oznacza, ĝe nie sÈ one subiektywne. Przede wszystkim, to Ty okreĂlasz parametry, które sÈ wykorzystywane we wzorze matematycznym (jak na przykïad liczba sesji gieïdowych branych pod uwagÚ przy wyliczeniu Ăredniej kroczÈcej). A zatem wskaěniki matematyczne i wskaěniki opierajÈce siÚ na interpretacji graficznej wykresu sÈ równorzÚdne i równie uĝyteczne. Niektórzy traderzy korzystajÈ wyïÈcznie z tych pierwszych, inni z tych drugich, a pozostali wykorzystujÈ oba zestawy wskaěników. JeĂli matematyka to nie Twoja dziaïka, nie przejmuj siÚ. Matematyka wykorzystywana w analizie technicznej nie jest przewaĝnie aĝ tak skomplikowana (moĝe za wyjÈtkiem matematyki wyĝszej stosowanej w zaawansowanej analizie technicznej). Moĝesz stosowaÊ te wskaěniki bez koniecznoĂci pojmowania kryjÈcych siÚ za nimi wzorów dopóty, dopóki rozumiesz zachowanie rynku, które identyfikuje wskaěnik, i wiesz, jak to wykorzystaÊ w praktyce. PomyĂl o tym w ten sposób: to jak umiejÚtnoĂÊ prowadzenia samochodu bez wiedzy na temat tego, jak skonstruowany jest silnik. Zrozumienie, co okreĂlajÈ wskaěniki W rozdziaïach 1. i 2. zwróciïam uwagÚ na to, ĝe ceny instrumentów finansowych czasami podlegajÈ trendom — czyli ich ruch jest wyraěnie skierowany w jakÈĂ stronÚ — oraz na to, ĝe trendy sÈ przerywane korektami, czyli ruchami o niewielkim zakresie w przeciwnym kierunku, po których nastÚpuje wznowienie dotychczasowego trendu. Zdarza siÚ teĝ, ĝe ceny ksztaïtujÈ siÚ w staïym przedziale, co okreĂlamy mianem trendu bocznego, a jak sama nazwa wskazuje, jest to teĝ traktowane jako trend. Ostatecznie Rozdziaï 4: Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników 85 kroczÈcej). wzglÚdnej). kaĝdy trend kiedyĂ siÚ koñczy, a gdy pojawiajÈ siÚ wskazujÈce na to sygnaïy, moĝe nastÈpiÊ odwrócenie trendu w przeciwnym kierunku. Wskaěniki okreĂlajÈ wiÚc piÚÊ róĝnych sytuacji. ZwróÊ uwagÚ, ĝe na poniĝszej liĂcie zawarïam sugestie odnoĂnie wskaěników mogÈcych siÚ sprawdziÊ w danej sytuacji, choÊ kto inny mógïby przypisaÊ inne, równie wiarygodne wskaěniki do danych warunków: 9 PoczÈtek trendu (przeciÚcie siÚ Ărednich kroczÈcych i formacje wybicia). 9 Trend jest silny lub sïaby (nachylenie krzywej regresji liniowej lub Ăredniej 9 NastÚpuje korekta trendu, który zapewne zostanie wznowiony (wskaěnik siïy 9 Trend siÚ koñczy i moĝe nastÈpiÊ odwrócenie (wskaěniki impetu, przeciÚcie siÚ 9 Trend boczny (nachylenie krzywej regresji liniowej lub Ăredniej kroczÈcej). Kaĝdy wskaěnik jest idealny do jednej sytuacji, a nie sprawdza siÚ zupeïnie w innej. Analitycy techniczni spierajÈ siÚ na temat zalet i wad wskaěników w zaleĝnoĂci od panujÈcych warunków, a gdybyĂ miaï zapytaÊ dziesiÚciu róĝnych analityków o wskazanie optymalnego wskaěnika w danej sytuacji, uzyskaïbyĂ dziesiÚÊ caïkowicie róĝnych list tych wskaěników. Dobór wskaěnika zaleĝy w pewnym stopniu od rodzaju instrumentu finansowego, którym obracasz, a takĝe od przedziaïu czasowego, w którym analizujesz zachowanie siÚ ceny instrumentu. Ărednich lub formacje wybicia). Wybór swego stylu gry Masz siÚ zawsze skupiaÊ na trendzie, chyba ĝe grasz w oparciu o setupy (ang. setup), o których mówiÚ w rozdziale 16. W idealnym Ăwiecie najpierw okreĂlasz, czy kurs Twojego instrumentu finansowego podlega trendowi, czy teĝ waha siÚ w trendzie bocznym, a nastÚpnie stosujesz wïaĂciwy wskaěnik. W rzeczywistoĂci jednak trudno czasami jest stwierdziÊ, czy cena podlega wyraěnemu trendowi, czy nie podlega mu wcale. Poza tym w kaĝdej chwili moĝna okreĂliÊ normalny zakres wahañ cenowych, bez wzglÚdu na to, czy odbywa siÚ to w trendzie, czy nie. W dodatku korekty zawsze wiÈĝÈ siÚ z niepewnoĂciÈ — zadajesz sobie pytanie, czy to tylko chwilowa korekta czy odwrócenie trendu. Ogólnie rzecz biorÈc, wszystkich traderów cechuje jeden z dwóch poniĝej opisanych indywidualnych stylów gry, a styl determinuje okres utrzymywania instrumentów w portfelu: 9 PodÈĝajÈcy za trendem (ang. trend-followers). Traderzy, którzy lubiÈ identyfikowaÊ trendy, mogÈ przeczekaÊ korekty lub okresy trendów bocznych, dopóki trend gïówny nie zostanie wznowiony. Inni podÈĝajÈcy za trendem gracze wykorzystujÈ sygnaïy generowane przez wskaěniki impetu do modyfikacji zajmowanych pozycji, na przykïad aby zrealizowaÊ czÚĂÊ zysków w momencie, gdy rynek danego instrumentu jest wykupiony lub wyprzedany, nawet jeĂli jest to tylko krótka przerwa przed dalszÈ kontynuacjÈ trendu. SpodziewajÈ siÚ, ĝe nastÈpi kontynuacja (spójrz do rozdziaïu 2., aby przypomnieÊ sobie definicjÚ rynku wykupionego i wyprzedanego; w rozdziale 13. natomiast moĝesz zapoznaÊ siÚ 86 CzÚĂÊ II: Umysïowy podkïad pod analizÚ technicznÈ ze wskaěnikami wykupienia lub wyprzedania rynku). Rysunek 4.1 ilustruje trend przerywany niewielkimi korektami oraz sposób, w jaki gracze podÈĝajÈcy za trendem podejmujÈ decyzje. 9 Swing traderzy (ang. swing traders). Ci ludzie grajÈ bez wzglÚdu na to, czy trend wystÚpuje, czy nie. Swing trading to metoda gry polegajÈca na kupowaniu w lokalnych doïkach i sprzedawaniu na lokalnych szczytach, bazuje wiÚc na samych wahaniach cen, a nie na staïym kierunkowym ruchu cen. Swing trading jest metodÈ bardziej elastycznÈ od podÈĝania za trendem, poniewaĝ moĝesz zastosowaÊ jÈ w róĝnych warunkach rynkowych. WadÈ takiego stylu gry jest to, ĝe wymaga on bardziej regularnego zajmowania pozycji, a kaĝdorazowy zysk z dokonywanych transakcji jest przewaĝnie niĝszy niĝ w przypadku pojedynczej transakcji przy podÈĝaniu za trendem. Swing trader moĝe wiedzieÊ, ĝe trend jest spadkowy, a mimo to zdecydowaÊ siÚ na zakup, aby zrealizowaÊ zysk w krótkim okresie, kiedy dziÚki wskaěnikowi impetu otrzymuje sygnaï potwierdzajÈcy, ĝe rynek jest wyprzedany i nastÈpi korekta tego trendu, czyli cena wzroĂnie. Rysunek 4.2 przedstawia sytuacjÚ, w której swing trader próbuje skorzystaÊ na wahaniach cen, wïÈczajÈc w to okresowe korekty (posïugujÚ siÚ tym samym wykresem co poprzednio). Rysunek 4.1. PodÈĝanie za trendem Rysunek 4.2. Swing trading Rozdziaï 4: Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników 87 Wygaszanie trendu Ruch cen to dwa kroki naprzód, a nastÚpnie krok do tyïu. Czasami moĝesz dostrzec, ĝe zbliĝa siÚ przerwa w trendzie wzrostowym, i wiesz, ĝe ci, którzy kupili najwczeĂniej, teraz bÚdÈ chcieli zre- alizowaÊ zyski. Tym samym wywoïajÈ efekt do- mina, objawiajÈcy siÚ postÚpujÈcym spadkiem cen. Doskonale wiesz, ĝe trend jest silny i wyraěny, lecz zamiast przeczekaÊ, decydujesz siÚ na zajÚcie krótkiej pozycji i sprzedajesz swoje instrumenty, chcÈc skorzystaÊ ten jeden raz na korekcie trendu wzrostowego. Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe sprzedaĝ w Ărodku trendu wzrostowego jest sprzeczna z in- tuicjÈ. W praktyce jednak na korektach moĝna polegaÊ. Handel na korekcie jest okreĂlany mianem wygaszania trendu, a w ostatnich latach zyskaï sporo na popularnoĂci, zwïaszcza w przypadku kontraktów terminowych. Wygaszanie trendu sprawdza siÚ naj- lepiej w sytuacji, gdy gramy przeciwnie do trendu w bardzo krótkim okresie (liczonym w godzinach lub dniach). Kiedy wygaszasz trend, ïamiesz kardynalnÈ reguïÚ analizy technicznej — by graÊ z trendem — która zostaïa ustalona na bazie zasady Dowa, wedïug której jeĂli trend wyraěnie siÚ uformowaï, istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdzie kontynu- owany. Dlatego wygaszanie trendu jest przejawem czystego oportunizmu, który polega na zrozumieniu psychologii tïumu. Ten sposób gry pokazuje rów- nieĝ, ĝe ramÈ odniesienia dla tradingu technicznego nie sÈ wskaěniki fundamentalne powiÈzane z instru- mentem finansowym, ale wïaĂnie zachowanie zbio- rowoĂci. PamiÚtaj tylko, ĝe gra wbrew trendowi wymaga bïyskawicznych dziaïañ, caïkowitej koncen- tracji oraz nerwów ze stali. JeĂli pomieszasz wskaěniki typowe dla podÈĝania za trendem i dla swing tradingu, moĝesz straciÊ orientacjÚ. Jeden z nich bÚdzie podpowiadaï, ĝeby utrzymaÊ dïugÈ pozycjÚ, a inny, by zaczÈÊ sprzedawaÊ. Wyobraě sobie na przykïad, ĝe podczas trendu spadkowego wskaěnik sygnalizuje wyprzedanie rynku, a nastÚpnie dochodzi do odbicia i wzrostu ceny. Odrobina poboĝnych ĝyczeñ z Twojej strony, a przekonasz sam siebie, ĝe nastÈpiïo odwrócenie trendu, kupujÈc w momencie, który uwaĝasz za poczÈtek nowego trendu wzrostowego. Staraj siÚ nie popeïniÊ tego bïÚdu. Wybierz jeden z dwóch podstawowych stylów — albo podÈĝaj za trendem, albo graj na wahaniach cen (wiÚcej o tym w rozdziale 16.). JeĂli chcesz podÈĝaÊ za trendem, to decydujesz siÚ na przetrzymywanie korekt trendu wzrostowego (spadków cen) lub spadkowego (wzrostów cen). A jeĂli prawidïowo go rozpoznaïeĂ, Twoja cierpliwoĂÊ siÚ opïaca, a trend zostaje wznowiony. JeĂli zechcesz graÊ na wahaniach, czyli wybierzesz swing trading, potrzebna Ci jest odwaga, gdyĝ czasami bÚdziesz musiaï graÊ przeciwnie do trendu. PamiÚtaj o tym, ĝe wybór wskaěników w zaleĝnoĂci od stylu gry decyduje o okresie trzymania przez Ciebie instrumentów w portfelu. Wskaěniki wykorzystywane przy podÈĝaniu za trendem generalnie wydïuĝajÈ ten okres w porównaniu ze wskaěnikami swing tradingu. Najlepszymi reguïami przewodnimi sÈ te, które odnoszÈ siÚ bezpoĂrednio do dynamiki podaĝy i popytu, którÈ Ty moĝesz zaobserwowaÊ na wykresie. Proste, tradycyjne techniki, takie jak interpretacja wykresów sïupkowych oraz analiza formacji cenowych, sÈ potÚĝne w zastosowaniu. Wskaěniki matematyczne równieĝ sÈ potÚĝne, lecz jeĂli stwierdzisz, ĝe nie jesteĂ w stanie odczytaÊ poprawnie nastrojów rynkowych, posïugujÈc siÚ tymi wskaěnikami, zrezygnuj z nich. PamiÚtaj, ĝe korzystanie z jednej reguïy wynikajÈcej z uĝywania do gry gieïdowej wskaěnika (czy to uznaniowego, czy matematycznego), jak na przykïad kupowanie przy przeïamaniu linii oporu lub sprzedawanie, gdy cena spadnie poniĝej Ăredniej kroczÈcej, moĝe pomóc Ci w zarobieniu lub zaoszczÚdzeniu jakiejĂ niezïej sumki. 88 CzÚĂÊ II: Umysïowy podkïad pod analizÚ technicznÈ PrzyglÈdamy siÚ dziaïaniu wskaěników Wskaěniki nie sÈ ĂciĂle przypisane do okreĂlonych przedziaïów czasowych. Nie majÈ teĝ jednej wïaĂciwej interpretacji. Dla przykïadu, standardowy wskaěnik impetu, który opisujÚ w rozdziale 13., obejmuje 12 sesji, a zwykle interpretuje siÚ go tak, ĝe gdy jego wartoĂÊ jest wyĝsza od zera, naleĝy kupowaÊ, a gdy jest niĝsza, trzeba sprzedawaÊ. MógïbyĂ jednak z powodzeniem zastosowaÊ ten wskaěnik dla okresu piÚciosesyjnego lub wielu innych i mimo to dokonaÊ sprzedaĝy, gdy jego wartoĂÊ zacznie spadaÊ, lecz nadal bÚdzie wyĝsza od zera. W dalszej kolejnoĂci bÚdÚ opisywaïa ogólne sposoby dziaïania wskaěników, lecz miej ĂwiadomoĂÊ, ĝe analitycy techniczni sÈ przebiegli i korzystajÈ ze wskaěników na nieskoñczonÈ liczbÚ sposobów. OkreĂlanie wïaĂciwych interwaïów Za pomocÈ wiÚkszoĂci wskaěników mierzy siÚ zmiany cen i wolumenu w odniesieniu do ich uprzednich poziomów w konkretnym interwale czasowym, takim jak na przykïad 12 lub 21 dni. JeĂli porównasz raz jeszcze rysunki 4.1 i 4.2, przedstawiajÈce podÈĝanie za trendem i swing trading, z ïatwoĂciÈ stwierdzisz, ĝe w pierwszym przypadku bierze siÚ pod uwagÚ dïuĝszy interwaï niĝ w przypadku swing tradingu. Badania potwierdzajÈ, ĝe dla wiÚkszoĂci wskaěników moĝna wskazaÊ interwaï, w którym okazujÈ siÚ niezawodne. Dlatego twórcy wiÚkszoĂci programów analitycznych biorÈ to pod uwagÚ i przewidujÈ ustawienia domyĂlne, na przykïad 12 okresów (12 godzin, dni lub tygodni) dla wskaěnika impetu. Ustawienia domyĂlne to tylko punkt wyjĂcia, wiÚc jeĂli ustawienie 12-okresowe nie sprawdzi siÚ w Twoim przypadku, moĝesz bez skrÚpowania podaÊ innÈ liczbÚ okresów. Interwaï 12 okresów jest ustawieniem domyĂlnym, poniewaĝ analitycy uznali, ĝe jest to optymalna liczba dla tego wskaěnika, badajÈc tysiÈce szeregów czasowych. PrzyjÚcie ustawienia domyĂlnego nie oznacza, ĝe musisz dokonywaÊ transakcji na przykïad co 12 dni, jeĂli posïugujesz siÚ wskaěnikiem impetu. Oznacza to tylko tyle, ĝe analiza 12 okresów wstecz, liczÈc od dzisiaj, zapewni Ci zazwyczaj najbardziej poĝyteczne informacje. W rozdziale 13. dowiesz siÚ wiÚcej o tym wskaěniku. WiÚkszoĂÊ wskaěników i formacji funkcjonuje w interwaïach od kilku minut do wielu dni, lub nawet miesiÚcy, z kilkoma wyjÈtkami. Raczej nie posïuĝyïbyĂ siÚ wskaěnikiem impetu, analizujÈc na przykïad okres miesiÚczny, lecz mógïbyĂ go uĝyÊ do analizy dwunastominutowych sïupków. Linie wsparcia i oporu moĝna wyrysowaÊ na wykresie obejmujÈcym dowolny interwaï, a formacje takie jak gïowa z ramionami moĝesz zaobserwowaÊ zarówno na wykresie zïoĝonym ze sïupków jednogodzinnych, jak i takim, który obejmuje dane roczne. Technologia umoĝliwia graficzne przedstawienie wskaěnika na wykresie, który tradycyjnie uwzglÚdniaï interwaï (powiedzmy) 12 dni — lecz dzisiaj moĝe to byÊ 12 okresów o dowolnej dïugoĂci, na przykïad 12 sïupków piÚtnastominutowych (w rozdziale 6. dowiesz siÚ wiÚcej o interwaïach Ăródsesyjnych, czyli w obrÚbie jednej sesji (ang. intraday)). Rozdziaï 4: Systematyczna gra przy uĝyciu wskaěników 89 MoĝliwoĂÊ wykorzystania wskaěnika w dowolnym interwale odzwierciedla fraktalnÈ naturÚ ksztaïtowania siÚ cen — czyli przedziwny i zachwycajÈcy fakt, iĝ bez opatrywania wykresów oznaczeniami czÚsto nie moĝna rozróĝniÊ wykresu jednodniowego skïadajÈcego siÚ z piÚtnastominutowych sïupków od wykresu miesiÚcznego zïoĝonego z okresów jednosesyjnych (jednodniowych). Sïupki minutowe stanowiÈ mikrokosmos w obrÚbie sïupka jednodniowego, a sïupek j
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza techniczna dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: