Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 005146 22591969 na godz. na dobę w sumie
Android Studio. Podstawy - książka
Android Studio. Podstawy - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1466-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> android
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Najlepsze IDE dla programistów platformy Android!

Android to obecnie najpopularniejszy system operacyjny, używany przede wszystkim w urządzeniach mobilnych. Jeżeli chcesz wydajnie tworzyć aplikacje dla tej platformy, potrzebujesz wyjątkowego narzędzia, które pozwoli Ci zrealizować Twoje pomysły. Firma JetBrains stworzyła środowisko, którego szukasz. Android Studio to środowisko pracy oparte na słynnym IDE IntelliJ IDEA, które zmieni Twój sposób pracy z systemem Android.

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, potrzebujesz wyjątkowej książki, która zaprezentuje Ci najlepsze techniki pracy. Właśnie masz ją przed sobą! Przekonaj się, jak zainstalować Android Studio i dostosować je do własnych potrzeb oraz jak efektywnie korzystać z możliwości edytora kodu. W kolejnych rozdziałach poznasz zaawansowane narzędzia wspomagające projektowanie interfejsu użytkownika, debugowanie aplikacji oraz tworzenie paczek APK gotowych do dystrybucji. Prezentowane są w szczegółąch narzędzia zintegrowane z Android Studio, a konkretnie Software Development Kit (SDK) Manager, Android Virtual Device (AVD) Manager oraz Javadoc. Książka ta jest więc doskonałą lekturą dla programistów chcących wykorzystać potencjał najlepszego IDE na świecie!

Czego można się nauczyć z tej książki?

Zwiększ swoją efektywność dzięki Android Studio!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Android Studio Essentials Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-283-1466-5 Copyright © Packt Publishing 2015. First published in the English language under the title „Android Studio Essentials” – (9781784397203). Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/andrsp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze O recenzentach technicznych Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1. Instalacja i konfiguracja Android Studio Przygotowania do instalacji Pobieranie Android Studio Instalacja Android Studio Pierwsze uruchomienie Android Studio Konfiguracja Android SDK Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 2. Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu Konfigurowanie projektu Okre(cid:258)lanie wielko(cid:258)ci obudów Wybór typu aktywno(cid:258)ci Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 3. Nawigacja po projekcie Panel nawigacyjny projektu Struktura projektu Katalog resources Gradle Ustawienia projektu Podsumowanie 7 9 11 15 15 16 16 17 19 20 21 21 22 23 24 29 31 31 33 34 35 36 37 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Rozdzia(cid:239) 4. Korzystanie z edytora kodu Dostosowywanie ustawie(cid:241) edytora Uzupe(cid:239)nianie kodu Generowanie kodu Poruszanie si(cid:218) po kodzie Przydatne skróty klawiszowe Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 5. Tworzenie interfejsu u(cid:285)ytkownika Edytor graficzny Tekstowy edytor uk(cid:239)adów Tworzenie nowego uk(cid:239)adu Dodawanie komponentów Obs(cid:239)uga wielu ekranów Zmienianie tematu graficznego Obs(cid:239)uga zdarze(cid:241) Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 6. Narz(cid:218)dzia Program SDK Manager Program AVD Manager Navigation Editor Generowanie dokumentacji Javadoc Systemy kontroli wersji Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 7. Us(cid:239)ugi Google Play Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) us(cid:239)ugi Google Play? Dost(cid:218)pne us(cid:239)ugi Google Play Dodawanie us(cid:239)ug Google Play do Android Studio Google Maps Android API wersja 2. Google+ Platform for Android Google Play In-App Billing wersja 3. Google Cloud Messaging Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 8. Debugowanie Uruchamianie i debugowanie aplikacji Karta Console Karta Debugger Karta LogCat Android Device Monitor Karta Threads Karta Heap Karta Allocation Tracker 4 39 40 42 44 45 47 47 49 50 51 52 53 55 59 60 63 65 66 67 72 75 76 78 79 79 80 81 84 85 86 87 88 89 89 90 91 93 95 96 98 99 Poleć książkęKup książkę Karta Network Statistics Karta File Explorer Karta Emulator Control Karta System Information Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 9. Przygotowania do wydania aplikacji Przedstawienie plików APK Niezb(cid:218)dne czynno(cid:258)ci, jakie nale(cid:285)y wykona(cid:202) przed opublikowaniem aplikacji Generowanie podpisanego pliku APK Podsumowanie (cid:189)ród(cid:239)a dodatkowych informacji System pomocy Android Studio Internetowa dokumentacja systemu Android Aktualizacje Podsumowanie Skorowidz Spis tre(cid:286)ci 100 100 100 101 101 103 103 105 106 107 109 109 110 111 112 113 5 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci 6 Poleć książkęKup książkę 4 Korzystanie z edytora kodu Skoro ju(cid:285) utworzyli(cid:258)my nasz pierwszy projekt i umiemy porusza(cid:202) si(cid:218) po ró(cid:285)nych katalogach, podkatalogach i plikach, nadszed(cid:239) czas, by zabra(cid:202) si(cid:218) do programowania. Czy kiedykolwiek chcie- li(cid:258)my programowa(cid:202) efektywniej? W jaki sposób mo(cid:285)emy przyspieszy(cid:202) proces powstawania kodu? Czy przy okazji nie chcieliby(cid:258)my pozna(cid:202) u(cid:285)ytecznych skrótów klawiszowych? Na przyk(cid:239)ad w jaki sposób mo(cid:285)na umie(cid:258)ci(cid:202) w komentarzu kilka wierszy kodu jednocze(cid:258)nie, jak odszuka(cid:202) i zast(cid:200)pi(cid:202) (cid:239)a(cid:241)cuch znaków, przechodzi(cid:202) szybciej pomi(cid:218)dzy poszczególnymi parametrami w wywo(cid:239)aniu metody? W tym rozdziale zostan(cid:200) przedstawione mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dostosowywania sposobu dzia(cid:239)ania edytora kodu, dzi(cid:218)ki którym b(cid:218)dziemy mogli pracowa(cid:202) bardziej komfortowo. Warto tak(cid:285)e pozna(cid:202) podsta- wowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci edytora, by poprawi(cid:202) wydajno(cid:258)(cid:202) pracy. Poznamy automatyczne uzupe(cid:239)nia- nie oraz generowanie kodu. Na samym ko(cid:241)cu przedstawione zostan(cid:200) najbardziej u(cid:285)yteczne skróty klawiszowe, które pozwol(cid:200) jeszcze bardziej przyspieszy(cid:202) i usprawni(cid:202) prac(cid:218). W tym rozdziale zostan(cid:200) opisane nast(cid:218)puj(cid:200)ce zagadnienia: (cid:81) Dostosowywanie dzia(cid:239)ania edytora kodu (cid:81) Uzupe(cid:239)nianie kodu (cid:81) Generacja kodu (cid:81) Odnajdowanie powi(cid:200)zanych tre(cid:258)ci (cid:81) Przydatne skróty klawiaturowe Poleć książkęKup książkę Android Studio. Podstawy Dostosowywanie ustawie(cid:241) edytora Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) ustawienia edytora, nale(cid:285)y wybra(cid:202) z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) File/Settings, a na- st(cid:218)pnie w oknie dialogowym Settings rozwin(cid:200)(cid:202) opcj(cid:218) Editor dost(cid:218)pn(cid:200) na hierarchicznej li(cid:258)cie z lewej strony okna i klikn(cid:200)(cid:202) opcj(cid:218) General. W rezultacie w panelu z prawej strony okna dialo- gowego wy(cid:258)wietl(cid:200) si(cid:218) ogólne opcje edytora. Zach(cid:218)cam do zaznaczenia dwóch z nich, które domy(cid:258)lnie nie s(cid:200) wybrane: (cid:81) Change font size (Zoom) with Ctrl+Mouse Wheel — zaznaczenie tej opcji pozwala zmienia(cid:202) wielko(cid:258)(cid:202) czcionki u(cid:285)ywanej w edytorze przy u(cid:285)yciu kó(cid:239)ka myszy, podobnie jak mo(cid:285)na to robi(cid:202) w innych programach, takich jak przegl(cid:200)darki WWW. (cid:81) Show quick doc on mouse move — zaznaczenie tej opcji pozwala na wy(cid:258)wietlanie krótkich informacji o kodzie w niewielkim oknie dialogowym, je(cid:258)li wska(cid:283)nik myszy zostanie umieszczony na wybranym fragmencie kodu na d(cid:239)u(cid:285)ej ni(cid:285) 500 milisekund. Po ponownym przesuni(cid:218)ciu wska(cid:283)nika myszy okienko zostanie automatycznie ukryte, je(cid:258)li jednak wska(cid:283)nik zostanie przesuni(cid:218)ty na okienko, to b(cid:218)dzie mo(cid:285)na dok(cid:239)adnie przejrze(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) zawarto(cid:258)(cid:202) prezentowanego w nim dokumentu. To, (cid:285)e mo(cid:285)na przeczyta(cid:202) informacje o przeznaczeniu metody oraz o jej parametrach bez odnajdowania jej w dokumentacji, jest niezwykle u(cid:285)yteczne. Przyk(cid:239)adowa posta(cid:202) takich informacji zosta(cid:239)a przedstawiona na rysunku 4.1. Rysunek 4.1. Okienko dialogowe z informacjami o wybranej metodzie 40 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Korzystanie z edytora kodu Okno dialogowe Settings udost(cid:218)pnia tak(cid:285)e wiele innych ustawie(cid:241) okre(cid:258)laj(cid:200)cych wygl(cid:200)d i spo- sób dzia(cid:239)ania edytora. S(cid:200) one dost(cid:218)pne za po(cid:258)rednictwem kilkunastu opcji dost(cid:218)pnych na li- (cid:258)cie z lewej strony, w ga(cid:239)(cid:218)zi opcji Editor. Poni(cid:285)ej zamieszczone zosta(cid:239)y krótkie informacje na temat kilku wybranych spo(cid:258)ród nich: (cid:81) Smart Keys — ta kategoria pozwala skonfigurowa(cid:202) akcje, które b(cid:218)d(cid:200) wykonywane automatycznie podczas wpisywania kodu, takie jak: automatyczne dodawanie nawiasów zamykaj(cid:200)cych, znaczników zamykaj(cid:200)cych b(cid:200)d(cid:283) automatyczne dodawanie wci(cid:218)cia po naci(cid:258)ni(cid:218)ciu klawisza Enter. (cid:81) Appearance — ta kategoria zawiera opcje okre(cid:258)laj(cid:200)ce wygl(cid:200)d edytora. Mo(cid:285)na tu za(cid:285)(cid:200)da(cid:202) wy(cid:258)wietlania numeracji wierszy, ró(cid:285)nego rodzaju ikon przekazuj(cid:200)cych dodatkowe informacje o kodzie, odst(cid:218)pów itd. Sugerowa(cid:239)bym zmian(cid:218) dwóch ustawie(cid:241), które domy(cid:258)lnie nie s(cid:200) zaznaczone: (cid:81) Show line numbers — ta opcja pozwala wy(cid:258)wietla(cid:202) numeracj(cid:218) wierszy z lewej strony edytora. Numery wierszy s(cid:200) bardzo przydatne podczas debugowania programów oraz weryfikacji informacji zapisywanych w dzienniku aplikacji. (cid:81) Show method separators — ta opcja pozwala na wizualne oddzielenie metod klasy. (cid:81) Colors Fonts — ta grupa opcji konfiguracyjnych pozwala na okre(cid:258)lanie czcionek i kolorów. Jest ona bardzo obszerna i udost(cid:218)pnia mo(cid:285)liwo(cid:258)ci okre(cid:258)lania postaci wielu ró(cid:285)nych elementów (s(cid:239)ów kluczowych, liczb, ostrze(cid:285)e(cid:241), b(cid:239)(cid:218)dów, komentarzy, (cid:239)a(cid:241)cuchów znaków itd., a wszystko to z podzia(cid:239)em na ró(cid:285)ne j(cid:218)zyki programowania obs(cid:239)ugiwane przez edytor). Wszystkie te ustawienia mo(cid:285)na zapisywa(cid:202) w formie schematów. (cid:81) Editor Tabs — ta kategoria pozwala konfigurowa(cid:202) karty edytora. Sugeruj(cid:218) zaznaczenie opcji Mark modified tabs with asterisk, dzi(cid:218)ki której z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) b(cid:218)dzie mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202), które ze zmodyfikowanych plików jeszcze nie zosta(cid:239)y zapisane. (cid:81) Code Folding — w tej kategorii s(cid:200) dost(cid:218)pne opcje zwi(cid:200)zane z mechanizmem zwijania i rozwijania kodu. Zwijanie kodu (ang. code folding) pozwala na ukrywanie bloków kodu, które nie s(cid:200) aktualnie edytowane, dzi(cid:218)ki czemu prezentowany kod staje si(cid:218) prostszy i czytelniejszy. Fragmenty kodu mo(cid:285)na zwija(cid:202), a nast(cid:218)pnie rozwija(cid:202), korzystaj(cid:200)c z ikon wy(cid:258)wietlanych w edytorze (patrz rysunek 4.2) lub przy u(cid:285)yciu opcji dost(cid:218)pnych w menu Code/Folding. Rysunek 4.2. Ikony pozwalaj(cid:200)ce na zwijanie i rozwijanie bloków kodu 41 Poleć książkęKup książkę Android Studio. Podstawy (cid:81) Code Completion — opcje dost(cid:218)pne w tej kategorii pozwalaj(cid:200) na konfiguracj(cid:218) mechanizmu uzupe(cid:239)niania kodu, który zostanie bardziej szczegó(cid:239)owo opisany w nast(cid:218)pnym podrozdziale. (cid:81) Auto Import — opcje dost(cid:218)pne w tej kategorii pozwalaj(cid:200) skonfigurowa(cid:202) dzia(cid:239)anie edytora w przypadku wklejania kodu korzystaj(cid:200)cego z klas, które nie zosta(cid:239)y jeszcze zaimportowane w bie(cid:285)(cid:200)cym pliku. Domy(cid:258)lnie w takim przypadku wy(cid:258)wietlane jest okienko dialogowe sugeruj(cid:200)ce dodanie odpowiednich instrukcji import (patrz rysunek 4.3). Je(cid:258)li jednak zostanie zaznaczona opcja Add unambiguous imports on the fly1, to instrukcje import b(cid:218)d(cid:200) dodawane automatycznie, bez zmuszania nas do interakcji z IDE. Rysunek 4.3. Okienko sugeruj(cid:200)ce dodanie odpowiedniej instrukcji import Uzupe(cid:239)nianie kodu Mechanizm automatycznego uzupe(cid:239)niania kodu pomaga zwi(cid:218)kszy(cid:202) szybko(cid:258)(cid:202) pisania kodu. Jego dzia(cid:239)anie polega na wy(cid:258)wietlaniu listy sugestii, której zawarto(cid:258)(cid:202) zale(cid:285)y od tego, co w danej chwili piszemy. Przyk(cid:239)ad takiej podstawowej listy sugestii wy(cid:258)wietlanej przez mechanizm automatycznego uzupe(cid:239)niania podczas wpisywania kodu przedstawia rysunek 4.4. Je(cid:258)li lista nie zosta(cid:239)a wy(cid:258)wietlona, to mo(cid:285)na to zrobi(cid:202), u(cid:285)ywaj(cid:200)c kombinacji klawiszy Ctrl+spacja. 1 Na bie(cid:285)(cid:200)co dodawaj jednoznaczne instrukcje import — przyp. t(cid:239)um. 42 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Korzystanie z edytora kodu Rysunek 4.4. Lista sugestii mechanizmu automatycznego uzupe(cid:239)niania kodu Teraz mo(cid:285)na kontynuowa(cid:202) wpisywanie, a nast(cid:218)pnie wybra(cid:202) jedn(cid:200) z opcji z listy i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Enter lub dwukrotnie klikn(cid:200)(cid:202) t(cid:218) opcj(cid:218), by doda(cid:202) j(cid:200) do kodu. Je(cid:258)li wpisywanym fragmentem kodu jest wyra(cid:285)enie, a my chcemy wstawi(cid:202) je w zanegowanej formie, wystarczy je wybra(cid:202) z listy sugestii, a nast(cid:218)pnie zamiast naciska(cid:202) klawisz Enter lub dwukrotnie klika(cid:202), nale(cid:285)y nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz ze znakiem wykrzyknika (!). Spowoduje to dodanie zanegowanego wyra(cid:285)enia. Kolejnym typem uzupe(cid:239)niania kodu jest inteligentne wpisywanie (ang. smart type). Je(cid:258)li wpi- sujemy wywo(cid:239)anie metody, która ma parametr typu String, to sugeruj(cid:200)c dost(cid:218)pne argumenty, edytor b(cid:218)dzie prezentowa(cid:239) wy(cid:239)(cid:200)cznie obiekty typu String. Tego typu inteligentne wpisywanie jest wykonywane w kilku przypadkach: z prawej strony operatora przypisania, w wywo(cid:239)aniach metod, w instrukcji return oraz w inicjalizatorach zmiennych. By wy(cid:258)wietli(cid:202) list(cid:218) inteligentnych sugestii, nale(cid:285)y nacisn(cid:200)(cid:202) klawisze Ctrl+Shift oraz klawisz spacji. W prosty sposób mo(cid:285)na samemu przekona(cid:202) si(cid:218), czym si(cid:218) ró(cid:285)ni(cid:200) te oba typy list sugestii. W tym celu nale(cid:285)y zdefiniowa(cid:202) w kodzie dwie zmienne, typu String oraz int, a nast(cid:218)pnie wywo(cid:239)a(cid:202) metod(cid:218) wymagaj(cid:200)c(cid:200) przekazania argumentu typu String, na przyk(cid:239)ad metod(cid:218) i klasy Log. Podczas wpisywania argumentu typu String nale(cid:285)y zwróci(cid:202) uwag(cid:218) na ró(cid:285)nic(cid:218) pomi(cid:218)dzy zwy- czajn(cid:200) list(cid:200) sugestii (Ctrl+spacja) przedstawion(cid:200) na rysunku 4.5 a list(cid:200) inteligentnych sugestii (Ctrl+Shift+spacja) przedstawion(cid:200) na rysunku 4.6. W przypadku pierwszej listy, przedstawionej na rysunku 4.5, sugerowane s(cid:200) obie zmienne, cho(cid:202) typ drugiej z nich nie odpowiada typowi parametru. W przypadku drugiej listy zasuge- rowana zosta(cid:239)a wy(cid:239)(cid:200)cznie zmienna typu String. 43 Poleć książkęKup książkę Android Studio. Podstawy Rysunek 4.5. Zwyczajna lista sugestii automatycznego uzupe(cid:239)niania kodu Rysunek 4.6. Lista inteligentnych sugestii Ostatnim zastosowaniem mechanizmu automatycznego uzupe(cid:239)niania kodu jest uzupe(cid:239)nianie instrukcji. Wystarczy wpisa(cid:202) instrukcj(cid:218), nacisn(cid:200)(cid:202) klawisze Ctrl+Shift+Enter, a wszystkie po- zosta(cid:239)e elementy instrukcji zostan(cid:200) automatycznie dodane do kodu. Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad u(cid:285)yjemy tej kombinacji klawiszy po wpisaniu s(cid:239)owa kluczowego if, to edytor automatycznie doda do kodu par(cid:218) nawiasów oraz par(cid:218) nawiasów klamrowych. Tej samej kombinacji klawiszy mo(cid:285)na u(cid:285)ywa(cid:202) do uzupe(cid:239)niania deklaracji metod. Wystarczy zacz(cid:200)(cid:202) wpisywa(cid:202) metod(cid:218), a nast(cid:218)pnie, po wpisaniu nawiasu otwieraj(cid:200)cego, nacisn(cid:200)(cid:202) klawisze Ctrl+Shift+Enter. W efekcie edytor doda nawias zamykaj(cid:200)cy oraz par(cid:218) nawiasów klamrowych. Generowanie kodu W celu wygenerowania bloków kodu podczas tworzenia klas mo(cid:285)na skorzysta(cid:202) z opcji Code/ Generate, dost(cid:218)pnej w menu g(cid:239)ównym, b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) z kombinacji klawiszy Alt+Insert. W ten sposób mo(cid:285)na generowa(cid:202) konstruktory, akcesory get i set, metody equals oraz toString, jak równie(cid:285) przes(cid:239)ania(cid:202) i delegowa(cid:202) metody. 44 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Korzystanie z edytora kodu Inn(cid:200) form(cid:200) generowania kodu jest umieszczanie wybranego bloku w jakiej(cid:258) instrukcji (if, if/else, while, for, try/catch itd.). Mo(cid:285)na to zrobi(cid:202), zaznaczaj(cid:200)c wiersz kodu i wybieraj(cid:200)c z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) Code/Surround With lub naciskaj(cid:200)c klawisze Ctrl+Alt+T. Trzeci(cid:200) form(cid:200) generowania kodu jest wstawianie gotowych szablonów. Aby to zrobi(cid:202), nale(cid:285)y wy- bra(cid:202) z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) Code/Insert Live Templates lub nacisn(cid:200)(cid:202) klawisze Ctrl+J. Wyko- nanie ka(cid:285)dej z tych czynno(cid:258)ci powoduje wy(cid:258)wietlenie listy dost(cid:218)pnych szablonów. Pozwalaj(cid:200) one na wstawianie gotowych fragmentów kodu przegl(cid:200)daj(cid:200)cego w p(cid:218)tli kolekcje, tablice, listy itd., kodu do wy(cid:258)wietlania odpowiednio sformatowanych (cid:239)a(cid:241)cuchów znaków, a tak(cid:285)e kodu do zg(cid:239)aszania wyj(cid:200)tków lub deklaracji zmiennych statycznych i sfinalizowanych. Z lewej strony listy wy(cid:258)wietlany jest prefiks danego szablonu — wystarczy wpisa(cid:202) ten prefiks w edytorze i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Tab, aby szablon zosta(cid:239) automatycznie wstawiony do kodu. W ramach testu mo(cid:285)na wpisa(cid:202) w metodzie onCreate aktywno(cid:258)ci g(cid:239)ównej naszego przyk(cid:239)adowego projektu (cid:239)a(cid:241)cuch inn i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Tab, a nast(cid:218)pnie Enter. W rezultacie w kodzie pojawi si(cid:218) blok instrukcji warunkowej, a kursor zostanie umieszczony wewn(cid:200)trz pary nawiasów klamrowych. Je(cid:258)li teraz wpiszemy soutv i ponownie naci(cid:258)niemy klawisze Tab i Enter, to uzyskamy wynik przedstawiony w poni(cid:285)szym przyk(cid:239)adzie: @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); if (savedInstanceState != null) { System.out.println( savedInstanceState = + savedInstanceState); } } Poruszanie si(cid:218) po kodzie Najprostszym sposobem przej(cid:258)cia do deklaracji lub deklaracji typów jest naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza Ctrl i klikni(cid:218)cie nazwy metody, kiedy zostanie ona wy(cid:258)wietlona w sposób charakterystyczny dla odno(cid:258)ni- ków. Ten sam efekt mo(cid:285)na uzyska(cid:202), wybieraj(cid:200)c z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) Navigate/Declaration. Korzystaj(cid:200)c z ikon wy(cid:258)wietlanych w kolumnie z lewej strony okna edytora, mo(cid:285)na porusza(cid:202) si(cid:218) po hierarchii metod. Obok deklaracji metody, która nale(cid:285)y do hierarchii, jest wy(cid:258)wietlana ikona in- formuj(cid:200)ca, czy dana metoda stanowi implementacje metody interfejsu, klasy abstrakcyjnej, czy te(cid:285) przes(cid:239)ania metod(cid:218) klasy bazowej albo czy jest zaimplementowana lub przes(cid:239)oni(cid:218)ta przez metody klas pochodnych. Aby przej(cid:258)(cid:202) do nast(cid:218)pnej metody w hierarchii, wystarczy klikn(cid:200)(cid:202) t(cid:218) ikon(cid:218). To samo mo(cid:285)na zrobi(cid:202), wybieraj(cid:200)c z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) Navigate/Super Method lub Navigate/Implementations(s). Mo(cid:285)na to w ka(cid:285)dej chwili sprawdzi(cid:202) w aktywno(cid:258)ci g(cid:239)ównej nasze- go przyk(cid:239)adowego projektu (pliku MainActivity.java), co pokazano na poni(cid:285)szym rysunku 4.7. 45 Poleć książkęKup książkę Android Studio. Podstawy Rysunek 4.7. Ikona pozwalaj(cid:200)ca przej(cid:258)(cid:202) do deklaracji nast(cid:218)pnej metody w hierarchii Kolejn(cid:200) przydatn(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) zwi(cid:200)zan(cid:200) z poruszaniem si(cid:218) po kodzie (cid:283)ród(cid:239)owym s(cid:200) tak zwane regiony niestandardowe (ang. custom regions). Taki region to fragment kodu, który mo(cid:285)na po- traktowa(cid:202) jako pewn(cid:200) ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i nada(cid:202) mu nazw(cid:218). Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad tworzona klasa sk(cid:239)ada si(cid:218) z wielu metod, to mo(cid:285)na utworzy(cid:202) kilka takich regionów, a nast(cid:218)pnie dodawa(cid:202) do nich metody. Takie regiony maj(cid:200) nazwy lub opisy i mo(cid:285)na je zwija(cid:202) lub rozwija(cid:202) przy wykorzystaniu mechanizmu zwijania kodu. Regiony niestandardowe mo(cid:285)na tworzy(cid:202), korzystaj(cid:200)c z mechanizmu generowania kodu — wystarczy zaznaczy(cid:202) fragmentu kodu, wybra(cid:202) z menu g(cid:239)ównego opcj(cid:218) Code/Surround With, a nast(cid:218)pnie jedn(cid:200) z dwóch poni(cid:285)szych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci: (cid:81) editor-fold... Comments, (cid:81) region...endregion Comments. Wybór ka(cid:285)dej z tych opcji spowoduje utworzenie regionu, lecz utworzone regiony b(cid:218)d(cid:200) pre- zentowane w ró(cid:285)ny sposób. W przypadku stosowania regionów niestandardowych, mo(cid:285)emy wygodnie porusza(cid:202) si(cid:218) pomi(cid:218)dzy nimi, korzystaj(cid:200)c z opcji Custom Region dost(cid:218)pnej w menu Navigate. W tym menu dost(cid:218)pne s(cid:200) tak(cid:285)e pozosta(cid:239)e opcje zwi(cid:200)zane z poruszaniem si(cid:218) po kodzie. Poni(cid:285)sza lista przedstawia najwa(cid:285)- niejsze z nich: (cid:81) Class/File/Symbol — ta opcja pozwala odnajdowa(cid:202) klasy, pliki lub symbole na podstawie nazwy. (cid:81) Line — ta opcja pozwala przej(cid:258)(cid:202) do wiersza o podanym numerze. (cid:81) Last Edit Location — wybranie tej opcji spowoduje przej(cid:258)cie do miejsca, w którym zosta(cid:239)y wprowadzone ostatnie modyfikacje. (cid:81) Test — wybór tej opcji powoduje przej(cid:258)cie do klasy s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cej do testowania aktualnie edytowanej klasy. (cid:81) File Structure — ta opcja powoduje wy(cid:258)wietlenie okienka dialogowego prezentuj(cid:200)cego struktur(cid:218) pliku. Warto wy(cid:258)wietli(cid:202) to okno dialogowe dla aktywno(cid:258)ci g(cid:239)ównej naszego przyk(cid:239)adowego projektu, by przekona(cid:202) si(cid:218), w jaki sposób jest prezentowana jego struktura. B(cid:218)dzie to lista nazw metod wraz z ikonami okre(cid:258)laj(cid:200)cymi ich typ lub poziom dost(cid:218)pu (przyk(cid:239)adow(cid:200) posta(cid:202) takiego okna przedstawia rysunek 4.8). 46 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Korzystanie z edytora kodu Rysunek 4.8. Przyk(cid:239)adowe okno struktury pliku (cid:81) File Path — wybranie tej opcji powoduje wy(cid:258)wietlenie okna dialogowego przedstawiaj(cid:200)cego pe(cid:239)n(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) dost(cid:218)pu do pliku aktualnie otworzonego w edytorze. (cid:81) Type Hierarchy — ta opcja powoduje wy(cid:258)wietlenie okna dialogowego pokazuj(cid:200)cego hierarchi(cid:218) typów dla aktualnie wybranego obiektu. (cid:81) Method Hierarchy — wybranie tej opcji powoduje wy(cid:258)wietlenie okna dialogowego przedstawiaj(cid:200)cego hierarchi(cid:218) metod dla aktualnie wybranej metody. (cid:81) Call Hierarchy — wybranie tej opcji powoduje wy(cid:258)wietlenie okna dialogowego przedstawiaj(cid:200)cego hierarchi(cid:218) wywo(cid:239)a(cid:241) dla aktualnie wybranej metody. (cid:81) Next Highlighted Error — ta opcja pozwala przej(cid:258)(cid:202) do nast(cid:218)pnego b(cid:239)(cid:218)du. (cid:81) Previous Highlighted Error — ta opcja pozwala przej(cid:258)(cid:202) do poprzedniego b(cid:239)(cid:218)du. (cid:81) Next Method — ta opcja pozwala przej(cid:258)(cid:202) do nast(cid:218)pnej metody. (cid:81) Previous Method — ta opcja pozwala przej(cid:258)(cid:202) do poprzedniej metody. Przydatne skróty klawiszowe Lista wszystkich skrótów klawiszowych stosowanych w Android Studio jest dost(cid:218)pna w oknie dialogowym Settings, w opcji Keymap. Mo(cid:285)na tam tak(cid:285)e zmienia(cid:202) zdefiniowane kombinacje kla- wiszy. Tabela 4.1 przedstawia wybrane skróty klawiszowe stosowane w Android Studio w sys- temie Windows. Podsumowanie Rozdzia(cid:239) ten przybli(cid:285)y(cid:239) nam kilka u(cid:285)ytecznych sztuczek, dzi(cid:218)ki którym b(cid:218)dziemy w stanie w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci edytora kodu Android Studio. Wiemy ju(cid:285), jak korzysta(cid:202) z automatycznego uzupe(cid:239)niania kodu, jak go generowa(cid:202), oraz znamy u(cid:285)yteczne skróty klawiszowe, pozwalaj(cid:200)ce na b(cid:239)yskawiczne wykonywanie przeró(cid:285)nych operacji. Potrafimy ju(cid:285) tak(cid:285)e modyfikowa(cid:202) sposób dzia(cid:239)ania edytora i jeste(cid:258)my gotowi, by rozpocz(cid:200)(cid:202) kodowanie. 47 Poleć książkęKup książkę Android Studio. Podstawy Tabela 4.1. Wybrane skróty klawiszowe stosowane w Android Studio Kombinacja klawiszy Opis Ctrl+W Ctrl+/ Ctrl+Alt+I Ctrl+Alt+O Zaznacza wyra(cid:285)enie. Kolejne naci(cid:258)ni(cid:218)cia tej kombinacji klawiszy b(cid:218)d(cid:200) rozszerza(cid:202) zaznaczony obszar kodu. Odwrotny efekt daje naciskanie klawiszy Ctrl+Shift+W. Powoduje umieszczenie na pocz(cid:200)tku wiersza symbolu komentarza. Aby doda(cid:202) komentarz blokowy, nale(cid:285)y skorzysta(cid:202) z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+/. Powoduje wci(cid:218)cie zaznaczonego fragmentu kodu. Ta kombinacja jest bardzo u(cid:285)yteczna do porz(cid:200)dkowania gotowego bloku kodu lub metody. Powoduje optymalizacj(cid:218) instrukcji import — usuni(cid:218)cie niepotrzebnych i uporz(cid:200)dkowanie pozosta(cid:239)ych. Ctrl+Shift+strza(cid:239)ka Powoduje przeniesienie zaznaczonego bloku kodu o jeden wiersz ni(cid:285)ej lub wy(cid:285)ej. Alt+strza(cid:239)ka Ctrl+F Ctrl+R Ctrl+A Ctrl+D Pozwala na prze(cid:239)(cid:200)czanie si(cid:218) pomi(cid:218)dzy otwartymi kartami edytora. Pozwala wyszukiwa(cid:202) tekst w aktualnie wy(cid:258)wietlonej karcie edytora. Pozwala wyszukiwa(cid:202) i zast(cid:218)powa(cid:202) tekst w aktualnie wy(cid:258)wietlonej karcie edytora. Zaznacza ca(cid:239)y kod w aktualnie edytowanym pliku. Kopiuje zaznaczony fragment kodu i wkleja go poni(cid:285)ej. Je(cid:258)li w chwili naci(cid:258)ni(cid:218)cia tych klawiszy nie jest zaznaczony (cid:285)aden fragment kodu, to powielony zostanie bie(cid:285)(cid:200)cy wiersz. Usuwa ca(cid:239)y wiersz kodu bez pozostawiania pustego wiersza. Zmienia wielko(cid:258)(cid:202) liter. Przechodzi do nast(cid:218)pnego parametru. Ctrl+Y Ctrl+Shift+U Tab W nast(cid:218)pnym rozdziale zajmiemy si(cid:218) tworzeniem pierwszych uk(cid:239)adów interfejsu u(cid:285)ytkowni- ka aplikacji. Zostanie w nim opisany sposób tworzenia uk(cid:239)adów przy wykorzystaniu kreatora graficznego, jak równie(cid:285) w drodze r(cid:218)cznej edycji plików XML. Stworzymy tak(cid:285)e nasz(cid:200) pierw- sz(cid:200) aplikacj(cid:218) — klasyczny program typu Witaj, (cid:258)wiecie!, w którym wykorzystamy kontrolk(cid:218) TextView. B(cid:218)d(cid:200) przedstawione informacje o tym, jak przygotowa(cid:202) aplikacj(cid:218) do wy(cid:258)wietlania jej na ekranach o ró(cid:285)nych wielko(cid:258)ciach oraz jak przygotowa(cid:202) j(cid:200) do zmiany orientacji ekranu. Na samym ko(cid:241)cu zamieszczone zosta(cid:239)y tak(cid:285)e informacje o tematach interfejsu u(cid:285)ytkownika oraz o sposobach obs(cid:239)ugi zdarze(cid:241). 48 Poleć książkęKup książkę Skorowidz A aplikacja accelerometer, Patrz: akcelerometr akcelerometr, 69 akcesor get, 44 set, 44 aktualizacja, 111 aktywno(cid:258)(cid:202), 24, 25 g(cid:239)ówna, 24, 34 przej(cid:258)cie, 73 pusta, 24 tworzenie, 73 Android Device Monitor, 95 Android Glass, 23 Android SDK, 15, 37, 65, 66, 82 konfiguracja, 19 (cid:258)cie(cid:285)ka dost(cid:218)pu, 19 Android SDK Manager, 23, 65, 66, 82 uruchamianie, 66 Android Studio aktualizacja, Patrz: aktualizacja instalacja, Patrz: instalacja karta, Patrz: karta pobieranie, 16 Android Support Library, 66 Android TV, 23, 56 Android Virtual Device Manager, Patrz: AVD Manager Android Wear, 23, 56 API, 23 APK, 103 certyfikat, 105 debugowanie, Patrz: debugowanie do publikacji, 104 do testowania, 104 identyfikator, 22 nazwa, 22 nazwa zast(cid:218)pcza, 104 pakiet, Patrz: APK rozpowszechnianie, 104, 105 tryb debug, 104 release, 104 uruchamianie, 89, 90 wersja, 35, 106 wydanie, 103, 105 AVD Manager, 65, 67 B biblioteka, 33, 37 kliencka Google Play, 80 dodawanie, 81 Blank Activity, 24 C custom region, Patrz: region niestandardowy czujnik zbli(cid:285)eniowy, 69 Poleć książkęKup książkę Skorowidz D Dalvik Debug Monitor Server, Patrz: DDMS DDMS, 89, 95 debugowanie, 89, 91, 95 dokumentacja, 75, 109, 110 generowanie, 75, 76 domain-specific language, Patrz: DSL dp, 58 DSL, 35 E edytor graficzny, 50 kodu, 39, 45 karta, 41 ustawienia, 40, 41 nawigacji, 72, 73 tekstowy, 49, 51 ekran, 55 do logowania, 26 g(cid:218)sto(cid:258)(cid:202), 35, 56, 57 orientacja, Patrz: urz(cid:200)dzenie orientacja rozdzielczo(cid:258)(cid:202), 56, 69 wielko(cid:258)(cid:202), 56, 57, 68 wirtualny, 55 emulator, 89, 90, 104 exclusive time, Patrz: metoda czas wy(cid:239)(cid:200)czny Google Play Developer Console, 87 Google Play Games, 80 Google Play In-App Billing, 81, 86 Google Play Services, 26 Google Wallet, 81 Google+, 79, 80, 85 Google+ Platform for Android, 80, 85 GPS, 69 Gradle, 35, 37 gyroscope, Patrz: (cid:285)yroskop hdpi, 56 historia lokalna, 77 H I identyfikator, 87 ikona, 35 inclusive time, Patrz: metoda czas (cid:239)(cid:200)czny instalacja, 15, 16 IntelliJ IDEA, 109 intencja, 34 interfejs obiektu nas(cid:239)uchuj(cid:200)cego, 63 programowania aplikacji, Patrz: API u(cid:285)ytkownika, 57, 59, 60 komponent, Patrz: komponent fragment, 24 Fullscreen Activity, 25 F G garbage collector, Patrz: pami(cid:218)(cid:202) odzyskiwanie GCM, 81, 87 Git, 76 GitHub, 76 Google Analytics, 81 Google Cloud Messaging, Patrz: GCM Google Drive, 81 Google Glass, 23 Google Maps, 25, 79, 84 Google Maps Activity, 25 Google Play, 66, 79 us(cid:239)uga, Patrz: us(cid:239)uga 114 J Java Development Kit, Patrz: JDK Javadoc, 65, 75 JDK, 15 j(cid:218)zyk DSL, Patrz: DSL programowania obs(cid:239)ugiwany przez edytor, 37 K karta Allocation Tracker, 99 Console, 90 Debugger, 91, 93 Emulator Control, 100 File Explorer, 100 Heap, 98 LogCat, 93, 95 Poleć książkęKup książkę Network Statistics, 100 System Information, 101 Threads, 96, 97 karta podarunkowa, 81 katalog /.navigation/app/raw, 72 /app, 35 /src/res/values, 59 build, 33 color, 35 drawable, 35 java, 34 layout, 35 libs, 33 menu, 35 mipmap, 35 res, 34 src/androidTest, 33 src/main, 33 values, 35 BasicMapDemActivity, 84 GoogleMapOptions, 85 Javy, 34 Log, 94 MapFragment, 84, 85 MapView, 84 testowa, 33 View, 60 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202), 61 klasa, 75 klikni(cid:218)cie, 60, 61 klucz magazyn, 105, 106 prywatny, 104 testowy, 104 kod edytor, Patrz: edytor kodu generowanie, 44, 45 region niestandardowy, Patrz: region niestandardowy rozwijanie, 41 uzupe(cid:239)nianie automatyczne, 42, 43, 44 uzupe(cid:239)nianie instrukcji, 44 wpisywanie inteligentne, 43 zwijanie, 41 (cid:283)ród(cid:239)owy, 33 kolor, 35 komentarz, 75 kompilator, 36 komponent, 50, 53, 61, 65 RalativeLayout, 53 komunikat, 94 filtrowanie, 93, 95 wy(cid:258)wietlanie, 95 konstruktor, 44 kontrolka EditText, 61 Spinner, 61 TextView, 54, 62 L (cid:146) ldpi, 56 lista opcji, 28 Login activity, 26 (cid:239)a(cid:241)cuch znaków, 35 M magazyn kluczy, 105, 106 manifest, 34, 36, 59, 105 Master/Detail Flow, 27 mdpi, 56, 57 menu, 34 rozwijane, 28 Mercurial, 76 metoda, 75 addMarker, 84 czas (cid:239)(cid:200)czny, 97 wy(cid:239)(cid:200)czny, 97 findViewById, 61 getMap, 85 getPurchases, 87 getSkuDetails, 87 getText, 61 hierarchia wywo(cid:239)a(cid:241), 92 isBillingSupported, 87 onAcceptClick, 75, 91, 97 onCreate, 45, 62 onMapReady, 84 parametr, 75 potomna, 97 profilowanie, 97 setOnClickListener, 62 Skorowidz 115 Poleć książkęKup książkę Skorowidz metoda setOnCreateContextMenuListener, 62 setOnFocusChange, 62 setOnKeyListener, 62 sortowanie, 97 zwrotna, 61 modu(cid:239), 37 N Navigation Drawer Activity, 27 navigation Editor, Patrz: edytor nawigacji O obiekt nas(cid:239)uchuj(cid:200)cy, 60, 61 implementacja, 62 interfejs, Patrz: interfejs obiektu nas(cid:239)uchuj(cid:200)cego OnCheckedChangeListener, 61 OnClickListener, 60 OnCreateContextMenu, 60 OnDragListener, 61 OnFocusChange, 61 OnItemClickListener, 61 OnKeyListener, 61 OnLongClickListener, 61 OnTouchListener, 61 odbiornik GPS, 69 okno powitalne, 17, 19, 21 Quick Start, 18 statystyka wykorzystania, 98 sterty, 98 panel nawigacyjny, 27 Panorama, 81 para klucz-warto(cid:258)(cid:202), 35 pasek akcji, 24, 25, 28 narz(cid:218)dzi, 36, 50, 52 powiadomie(cid:241), 25 przesuwania, 28 piksel niezale(cid:285)ny od g(cid:218)sto(cid:258)ci, Patrz: dp plik, 100 AndroidManifest.xml, 34 APK, 103 podpisany cyfrowo, 106 build.gradle, 34, 35 graficzny, 34 kodowanie, 36 main.nvg.xml, 72 manifestu, Patrz: manifest styles.xml, 59 podpis, 36 pole wyboru, 61 porada dnia, 110 program lojalno(cid:258)ciowy, 81 projekt panel nawigacyjny, 31 struktura, 33 tworzenie, 21 ustawienia, 36 proximity sensor, Patrz: czujnik zbli(cid:285)eniowy przycisk PlusOneButton, 86 P R region niestandardowy, 46 pakiet aktualizacja, 67 APK us(cid:239)ug Google Play, 80 aplikacji, 103 com.google.android.gms.smaples.plus, 86 filtrowanie, 66 instalacja, 66 nazwa, 34, 66 numer API, 66 status, 66 wersja, 34, 66 pami(cid:218)(cid:202) odzyskiwanie, 98 RAM, 69 116 S SDK, Patrz: Android SDK SDK Manager, Patrz: Android SDK Manager Settings Activity, 28 skrót klawiszowy, 47, 48 SKU, 87 smartwatch, 23 software development kit, Patrz: Android SDK sterta, 98 styl kodowania domy(cid:258)lny, 36 Subversion, 76 Poleć książkęKup książkę system kontroli wersji, 37, 76 pliku, 76, 77 pomocy, 109 szablon, 45 Tabbed Activity, 28 temat, 59 tvdpi, 56 T U uk(cid:239)ad, 52 aktywno(cid:258)(cid:202), 52 tworzenie, 52 wersja, 57 uprawnienia, 34 urz(cid:200)dzenie, 23, 49 czujnik, 69 definiowanie, 68 konfiguracja sprz(cid:218)towa, 68, 69 kopiowanie, 68 lista, 95 nazwa, 68 orientacja, 57 stan, 69 ubieralne, 23 wirtualne, 65 tworzenie, 69, 70 uruchamianie, 71 us(cid:239)uga, 80 dodawanie, 81 Games, 80 instalowanie, 82 Location, 80 Panorama, 81 Skorowidz VCS, 76 w(cid:200)tek, 96 widok, 35 wid(cid:285)et, 59, 60 wtyczka, 37 wyj(cid:200)tek, 75 xhdpi, 56, 57 xxhdpi, 56, 57 V W X Z zak(cid:239)adka, 28 zale(cid:285)no(cid:258)ci, 36 zdarzenie, 60 znacznik, 75 @param, 75 @throws, 75 @version, 75 android/signingConfigs, 36 buildTypes, 36 productFlavors, 36 znak */, 75 /**, 75 (cid:191) (cid:285)yroskop, 69 117 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 114 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Android Studio. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: