Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 010591 22949929 na godz. na dobę w sumie
Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony - ebook/pdf
Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5620-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z ebooka dowiesz się:

• Jakie elementy musi zawierać akt mianowania/umowa o pracę?

• Jaka jest najszybsza forma wprowadzenia zmian do umowy?

• Czy jednym aneksem może zmienić kilka elementów umowy/aktu mianowania?

• Czy porozumienie zmieniające umowę powinno zostać zawarte na piśmie?

• Czy aneksem można wydłużyć czas trwania umowy?

• Czy wydłużając nauczycielską umowę, trzeba martwić się o nowe limity z Kodeksu pracy?

• Czy aneksem można zmienić rodzaj umowy?

• Kiedy aneksowanie umowy nie opłaci się szkole?

• Czy podpisując aneks wydłużający umowę trzeba się rozliczać z pracownikiem?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aneksem możnA zmienić wszystkie postAnowieniA... E-BOOK Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony. Dokumentacja kadrowo-płacowa w szkole i przedszkolu. n a r z ę d z i a k a d r o w e Dokumentacja kadrowo-płacowa w szkole i przedszkolu | 1 Aneksem możnA zmienić wszystkie postAnowieniA... Kierownik marketingu i sprzedaży Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu Paulina Krzyżanowska Redaktor prowadząca Agnieszka Rumik-Smolarz Opra co wa nie gra ficz ne okładki i piktogramów Magdalena Huta Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Ko rek ta Zespół ISBN 978-83-269-5620-1 Co py ri ght © by Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o., War sza wa 2016 Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 War sza wa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: edukadry@wip.pl NIP: 526-19-92-256, numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 200 tys. zł Skład, ła ma nie: „Trio graf” Dariusz Kołacz e w o r d a k a i z d ę z r a n E-book „Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony” chro- nio ny jest pra wem au tor skim. Przedruk ma te ria łów opu bli ko wa nych w nim – bez zgo dy wy daw cy – jest za bro nio ny. Za kaz nie do ty czy cy to wa nia pu bli ka cji z po woła niem się na źródło. Ni niej szy e-book zo stał przy go to wa ny z za cho wa niem naj wyższej sta ran ności i wy ko rzy sta- niem wy so kich kwa li fi ka cji, wie dzy i doświad cze nia au to rów oraz kon sul tan tów. Za pro po no wa ne w e-booku „Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony” wska- zów ki, po ra dy i in ter pre ta cje do ty czą sy tu a cji ty po wych. Ich za sto so wa nie w kon kret nym przy pad ku mo że wy ma gać do dat ko wych, po głębio nych kon sul ta cji. Pu bli ko wa ne roz wią za nia nie mo gą być trak- to wa ne ja ko ofi cjal ne sta no wi sko orga nów i urzędów państwo wych. W związ ku z po wyż szym re dak cja nie mo że po no sić od po wie dzial no ści pra wnej za za sto so wa nie za war tych w ebooku „Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony” wska- zówek, przy kła dów, in for ma cji itp. do kon kret nych przy pad ków. Wy daw ca nie od po wia da za treść za mie szczo nej re kla my; ma pra wo odmówić za mie szcze nia re kla- my, je że li jej treść lub for ma są sprzecz ne z li nią pro gra mo wą bądź cha rak te rem pi sma oraz in te re sem Wy daw nic twa Wie dza i Prak ty ka. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. 2 | Dostęp do archiwum wydań poradnika i wzorów dokumentów na www.edukadry.wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: