Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 006134 23018232 na godz. na dobę w sumie
Angielski Kompletny - ebook/pdf
Angielski Kompletny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 131
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-938814-0-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Angielski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEDIMKÓW NA OGÓŁ NIE UŻYWAMY: 1. Przed imionami i nazwiskami Kate is stupid. – Kasia jest głupia. Tom Nowak works in his father s office. – Tom Nowak pracuje w biurze swojego ojca. 2. Przed nazwami państw, miast i ulic I live in Poland. – Mieszkam w Polsce. London is big. – Londyn jest duży. 3. Przed nazwami posiłków I ate breakfast. – Zjadłem śniadanie. What do you usually have for dinner? – Co zazwyczaj jesz na obiad? 4. Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi. Yellow is a nice colour. – Żółty to ładny kolor. Do you understand what love is? – Czy Ty rozumiesz, czym jest miłość? 8. RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne są to rzeczowniki, które można policzyć, występują one w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Na ogół poprzedzają je przedimki „a/an” (l.poj.) lub liczba (l.mn.). a tree – two trees a house – five houses Rzeczowniki niepoliczalne są to rzeczowniki, których nie możemy policzyć, występują one na ogół w liczbie pojedynczej i nie są poprzedzone ani przedimkami ani liczbą. water – woda some water – trochę wody Rzeczowniki niepoliczalne mogą być policzalne, gdy użyjemy przed nimi takich wyrazów jak: a cup – filiżanka a jar – słoik a bottle – butelka a packet – paczka a glass – szklanka np. a cup of coffee, one glass of water 15 9. MUCH, MANY, A LOT OF, LOTS OF „Much” [mʌtʃ] oznacza „dużo” i jest stosowane z rzeczownikami niepoliczalnymi, najczęściej w pytaniach i przeczeniach. I don’t have much work to do. – Nie mam dużo do zrobienia. „Many” [ meni] oznacza „dużo” i jest stosowane z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. How many apples do you have? – Ile masz jabłek? Wyrażenia „a lot of” [ə lɒt ɒv] i „lots of” [lɒts ɒv] także oznaczają „dużo” i są stosowane zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. I have a lot of pets. – Mam dużo zwierząt. They have lots of friends. – Oni mają dużo przyjaciół. 10. (A) FEW, (A) LITTLE Chcąc powiedzieć, że czegoś jest niewiele lub mało używamy wyrażenia „few” lub „little”. „Few” [fjuː] używamy w połączeniu z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, „little” [ lɪtl] używamy w połączeniu z rzeczownikami niepoliczalnymi. She has few books. – Ona ma niewiele książek. I have little money. – Mam mało pieniędzy. Wyrażenia „a few”, „a little” oznaczają „kilka”, „trochę”. „A few” stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, zaś „a little” z rzeczownikami niepoliczalnymi. I have a little time. – Mam trochę czasu. He has a few problems at work. – On ma kilka problemów w pracy. 11. SOME, ANY „Some” i „any” używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej, gdy nie jest określona ilość. „Some” [sʌm] używany w zdaniach twierdzących. There is some bread in the kitchen. – W kuchni jest trochę chleba. „Any” [eni] używamy w przeczeniach oraz w pytaniach. There aren t any apples on the table. – Nie ma żadnych jabłek na stole. Are there any dogs in your house? – Czy w twoim domu są jakieś psy? 16 12. THERE IS/THERE ARE Wyrażeń „there is/ there are” używamy aby powiedzieć, że coś jest, coś istnieje. Używamy ich w znaczeniu „jest”, „znajduje się”, „istnieje”. There is one book in my room. – W moim pokoju jest jedna książka. „There is” [ðeə(r) ɪz] używany z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej. There is a cup of tea on the table. – Na stole jest filiżanka herbaty. „There are” [ðeə(r) ɑː(r)] używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. There are two cats in the garden. – W ogrodzie są dwa koty. Przeczenie tworzymy poprzez dodanie „not” do odmienionej formy czasownika „to be”. There isn t any water in my glass. – W mojej szklance nie ma wody. Pytanie tworzymy poprzez inwersję. Are there any books on your desk? – Czy są jakieś książki na twoim biurku? 13. THIS, THAT, THESE, THOSE Zaimki wskazujące w języku angielskim dzielimy ze względu na odległość, jaka dzieli nas od wskazywanej osoby/przedmiotu. „This” [ðɪs] wskazuje, że dana osoba lub przedmiot jest blisko mówcy. Używamy w liczbie pojedynczej. This car is fast. – Ten samochód jest szybki. ”That” [ðæt] wskazuje, że dana osoba lub przedmiot jest daleko od mówcy. Używamy w liczbie pojedynczej. That book is interesting. – Tamta książka jest interesująca. ”These” [ðiːz] wskazuje, że dane osoby lub przedmioty są blisko mówcy. Używamy w liczbie mnogiej. These flowers are beautiful. – Te kwiaty są piękne. ”Those” [ðəʊz] wskazuje, że dane osoby lub przedmioty są daleko od mówcy. Używamy w liczbie mnogiej. Those cats are dirty. – Tamte koty są brudne. 17 14. HAVE (GOT) Aby powiedzieć, że coś posiadamy, używamy czasownika have/has got. [hæv/hæz gɒt] Czasownik ten odmienia się w następujący sposób: I have (got) = I ve (got) (ja) mam we have (got) = we ve (got) (my) mamy you have (got) = you ve (got) (ty) masz you have (got) = you ve got (wy) macie he has (got) = he s (got) (on) ma they have (got) = they ve (got) (oni) mają she has (got) = she s (got) (ona) ma it has (got) = it s (got) (ono) ma ZDANIE TWIERDZĄCE I have got a car. = I have a car. – Mam samochód. I have got a wonderful life. = I have a wonderful life. – Mam wspaniałe życie. PYTANIE Pytanie z czasownikiem „have got” tworzymy poprzez inwersję. Have they got a pencil? – Czy oni mają ołówek? Have you got any money? – Czy masz jakieś pieniądze? Używając „have”, pytanie tworzymy przez użycie odpowiedniego czasu. Do we have soap? – Czy mamy mydło? Did you have a mobile phone when you were a teenager? – Czy miałeś telefon komórkowy, gdy byłeś nastolatkiem? PRZECZENIE Przeczenie tworzymy na dwa sposoby, w zależności czy używamy „have got”, czy samego „have”: Używając „have got”, po „have” wstawiamy „not”. I have not (haven t) got a dog. – Nie mam psa. I have not (haven t) got my keys. – Nie mam swoich kluczy. Używając „have”, przeczenie tworzymy przez użycie odpowiedniego czasu. I don t have a flat. – Nie mam mieszkania. I didn t have a room when I arrived. – Nie miałem pokoju, gdy przyjechałem. 18 15. ZAIMKI DZIERŻAWCZE my [maɪ] your [jɔː(r)] his [hɪz] her [hɜː(r)] its [ɪts] mój twój jego jej jego, jej (w odniesieniu do zwierząt lub rzeczy) our [aʊə(r)] your [jɔː(r)] their [ðeə(r)] nasz wasz ich Powyższe zaimki dzierżawcze stosujemy, gdy po nich znajduje się rzeczownik. My car – mój samochód Gdy po zaimku nie ma rzeczownika, stosujemy następujące zaimki: mine [maɪn] mój twój yours [jɔːz] jego his [hɪz] jej hers [hɜːz] its [ɪts] jego, jej (w odniesieniu do zwierząt lub rzeczy) ours [aʊəz] yours [jɔːz] theirs [ðeəz] nasz wasz ich This car isn t mine. – Ten samochód nie jest mój. Do wyrażenia przynależności możemy użyć również postaci dzierżawczej rzeczowników. Do rzeczownika w liczbie pojedyńczej dodajemy apostrof + s. Kate s house – dom Kasi father s dog – pies ojca Do rzeczowników w liczbie mnogiej dodajemy sam apostrof. parents car – samochód rodziców W języku angielskim do wyrażania przynależności używa się również konstrukcji z „of”. a friend of mine – mój przyjaciel 16. ZAIMKI W FUNKCJI DOPEŁNIENIA us [ʌs] you [juː] them [ðem] nas, nam, nami was, wam, wami ich, im, nimi, nim me [miː] you [juː] him [hɪm] her [hɜː(r)] it [ɪt] mnie, mi, mną ciebie, ci, tobie, tobą jego, go, jemu, mu ją, nią, jej, niej jego, go, jemu, mu, nim Can you see them? – Czy ty ich widzisz? 19 17. ZAIMKI ZWROTNE myself [maɪ self] yourself [jɔː self] himself [hɪm self] herself [hə self] itself [ɪt self] ourselves [aʊə selvz] yourselves [jɔː selvz] themselves [ðəm selvz] Zaimki zwrotne odpowiadają polskiemu „się”, „sobie”. I have bought myself a car. – Kupiłem sobie samochód. She enjoyed herself at yesterday’s party. – Dobrze się bawiła na wczorajszym przyjęciu. Zaimków zwrotnych używamy również w znaczeniu sam, sama, samo, sami, w znaczeniu „samodzielnie”. I’ve done it myself. – Zrobiłem to sam. They have built the house themselves. – Sami zbudowali dom. 18. ZAIMKI PYTAJĄCE how? [haʊ] who? [huː] what? [wɒt] why? [waɪ] when? [wen] jak? kto? co? dlaczego? kiedy? where? [weə(r)] which? [wɪtʃ] whose? [huːz] whom? [huːm] gdzie? który? czyj? kogo? Zadając pytanie należy pamiętać o inwersji! How can I get to the nearest school? – Jak mogę się dostać do najbliższej szkoły? Why did you go there alone? – Czemu poszłaś tam sama? When did they come? – Kiedy oni przyszli? „Who, whom” używamy w odniesieniu do osób, zaś „what, which” do rzeczy i zwierząt. „Whose” używamy, gdy mówimy o osobach, rzeczach i zwierzętach. Who is it? – Kto to? What is it? – Co to? Whose car is it? – Czyj to samochód? The house whose roof is red is mine. – Dom, którego dach jest czerwony, jest mój. „Who, whom, which” używa się również w funkcji zaimków względnych. This is the man whom I met yesterday. – To jest mężczyzna, którego spotkałem wczoraj. This is the book which I read two weeks ago. – To jest książka, którą przeczytałem dwa tygodnie temu. 20 19. ZAIMKI NIEOKREŚLONE (INDEFINITE PRONOUNS) 1. Zaimków „someone” (ktoś), „somebody” (ktoś), „something „(coś) oraz „somewhere” (gdzieś) używamy w zdaniach twierdzących, zaś zaimki „anyone” (ktokolwiek), „anybody” (ktokolwiek), „anything” (cokolwiek) oraz „anywhere” (gdziekolwiek) na ogół pojawiają się w zdaniach przeczących oraz w pytaniach. There is someone at the door. – Przy drzwiach ktoś jest. Has anyone told her the truth? – Czy ktokolwiek powiedział jej prawdę? UWAGA! Gdy prosimy o coś, co zapewne dostaniemy, w pytaniu wykorzystane zostaną zaimki z prefiksem „some-”. I’m hungry. Can I get some bread? – Jestem głodny. Czy mogę dostać trochę chleba? Składając oferty w formie pytania również używamy zaimków z prefiksem „some-”. Would you like something to drink? – Chciałbyś coś do picia? Zaimków z prefiksem”any-” w zdaniach twierdzących używamy w znaczeniu „obojętnie kto, obojętnie jaki, obojętnie gdzie.” W zdaniach przeczących w znaczeniu „nikt, nic, nigdzie.” Where do you want to go? Anywhere. – Gdzie chcesz iść? Gdziekolwiek. What would you like to eat? Anything. – Co chciałbyś zjeść? Cokolwiek. I haven t eaten anything. – Nic nie jadłem. She didn t meet anyone interesting on holiday. – Ona nikogo ciekawego nie spotkała na wakacjach. UWAGA! Zaimki nieokreślone występują w liczbie pojedynczej. Someone is waiting for you. – Ktoś na ciebie czeka. 2. Tworząc zdania z zaimkami „nobody” (nikt), „no one” (nikt), „nothing” (nic) i „nowhere” (nigdzie), nie stosujemy dodatkowego zaprzeczenia. There is nobody in the class. – W klasie nikogo nie ma. There is nothing left. – Nic nie zostało. 3. Zaimki i „everywhere” (wszędzie) występują w liczbie pojedyńczej. „everybody” (wszyscy), „everyone” (wszyscy), „everything” (wszystko) Everybody wants to love somebody. – Każdy chce kogoś kochać. Is everything clear? – Czy wszystko jest jasne? Everyone was happy. – Każdy był szczęśliwy. 21 20. TRYB ROZKAZUJĄCY Tryb rozkazujący tworzymy poprzez użycie bezokolicznika bez „to”, pomijając podmiot. Close the door! – Zamknij drzwi! Przeczenie tworzymy poprzez dodanie „don t”. Don t open the window! – Nie otwieraj okna! 21. CZASOWNIKI MODALNE – CAN, COULD, MUST, SHOULD, MAY, MIGHT Czasowniki modalne to czasowniki, które we wszystkich osobach mają taką samą formę. Po czasowniku modalnym zawsze występuje inny czasownik w bezokoliczniku. Aby utworzyć pytanie z czasownikiem modalnym stosujemy inwersję. I can dance. – Umiem tańczyć. Can you play cards? – Czy umiesz grać w karty? CAN [kæn] – móc, umieć, potrafić Can I go out? – Czy mogę wyjść? She can swim. – Ona umie/potrafi pływać. PRZECZENIE Przeczenie tworzymy przez dodanie „not”. UWAGA! CAN + NOT piszemy łącznie He cannot (can t) read. – On nie potrafi czytać. UWAGA! Zamiast czasownika modalnego „can” możemy użyć odpowiedniej formy wyrażenia „be able to” (być w stanie, móc), jednak „can” jest powszechniejszy. She is able to speak French. – She can speak French. „Can” posiada jedynie formę teraźniejszą oraz przeszłą. W innych przypadkach używamy formy „be able to”. I haven t been able to concentrate recently. („Can” nie posiada formy present perfect). She might be able to visit me tomorrow. („Can” nie posiada formy bezokolicznika). COULD [kʊd] – móc, umieć, potrafić Czasownik „could” jest formą przeszłą od czasownika „can”. She could dance. – Ona potrafiła tańczyć. I could swim when I was five. – Potrafiłem pływać, kiedy miałem pięć lat. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski Kompletny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: