Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 005828 22565233 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Czasy - ebook/pdf
Angielski. Czasy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-13-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria repetytoriów Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów. Wyróżnia je praktyczne podejście do nauki języka. Zgodne są z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Główne zalety repetytorium „ANGIELSKI. Czasy”:

ˇ Dokładny opis wszystkich czasów angielskich

ˇ Reguły gramatyczne objaśniane na ciekawych przykładach

ˇ Ćwiczenia po każdym zagadnieniu

ˇ Urozmaicony zestaw ćwiczeń

ˇ Zwięzłe podsumowania istotnych zagadnień

ˇ Przejrzyste tabele systematyzujące wiedzę

ˇ Klucz pomocny w samodzielnej pracy

ˇ Obszerny wykaz czasowników nieregularnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-13-9 ISBN-13: 978-83-60287-13-2 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf 2 Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5. Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6. Present Perfect Continuous . . . . . . . . . . 43 7. Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8. Past Perfect Continuous . . . . . . . . . . . . 53 9. Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Be Going To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 11. Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 12. Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13. Future Perfect Continuous . . . . . . . . . . . 78 Klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Wykaz czasowników nieregularnych . . . . 96 www.WydawnictwoLingo.pl 3 wst´p Wst´p Chcesz sku tecz nie i szyb ko opa no waç an giel skie cza sy? Przy go to wu jesz si´ do eg za mi nu? A mo ˝e po trze bu jesz kom pen dium, po któ re za wsze mo ˝esz si´ gnàç, gdy masz wàt pli wo Êci, co do po praw ne go za sto so wa nia cza sów? Re pe ty to rium Lin go „An giel ski. Cza sy” jest w∏a Ênie dla Cie bie. Ksià˝ ka jest skie ro wa na do uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu - jà cych si´ do eg za mi nów j´ zy ko wych, a tak ˝e wszyst kich, któ rzy po trze bu jà upo rzàd ko - wa nia i po sze rze nia wia do mo Êci o cza sach an giel skich. Uwzgl´d nia ma te ria∏ wy ma ga ny na no wej ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak First Cer ti fi ca te in En glish czy Cer ti fi ca te in Ad van ced En glish. Sk∏a da si´ z trzy na stu roz dzia ∏ów, klu cza do çwi czeƒ, te stu spraw dza jà ce go oraz wy ka zu cza sow ni ków nie re gu lar nych. Ka˝ dy roz dzia∏ obej mu je wst´p nà cha rak te ry sty k´ za gad nieƒ, któ rym jest po Êwi´ co ny, cz´Êç teo re tycz nà przed sta wia jà cà od po wied nie re gu ∏y gra ma ty ki, zi lu stro wa nà przy k∏a da mi wraz z ich t∏u ma cze niem na pol ski oraz ze staw çwi czeƒ po zwa la jà cych opa no waç od po wied nie za gad nie nia zwià za ne z roz wi ja niem prak tycz nej umie j´t no Êci po s∏u gi wa nia si´ an giel ski mi cza sa mi. W j´ zy ku pol skim ró˝ ni ca po mi´ dzy cza sem gra ma tycz nym (ten se) a cza sem fi zycz nym (ti me) nie jest tak roz bu do wa na jak w an gielsz czyê nie, w któ rej ma my np. kil ka ro dza jów gra ma tycz nych cza su te raê niej sze go, w su mie w pod r´cz ni kach wy ró˝ nia si´ kil ka na Êcie cza sów gra ma tycz nych. W j´ zy ku pol skim ma my tyl ko czas prze sz∏y, te raê niej szy i przy sz∏y, co w za sa dzie od po wia da po dzia ∏o wi cza su rze czy wi ste go. 4 wst´p To wzgl´d ne bo gac two cza sów gra ma tycz nych w j´ zy ku an giel skim bie rze si´ stàd, ˝e pe∏ nià m.in. ta kie ro le zna cze nio we, któ re w pol sz czyê nie mo gà byç od da wa ne przy po mo cy in nych Êrod ków nie wy st´ pu jà cych z ko lei w an giel skim, np. za sto so wa nia aspek tu niedo ko na ne go cza sow ni ka (czy taç) al bo aspek tu do ko na ne go (prze czy taç, wy czy taç, do czy taç), u˝y cia cza sow ni ków jed no krot nych (graç, spaç, cho dziç) bàdê wie lo krot nych (gry waç, sy piaç, cha dzaç) lub za sto so wa nia in nych wy ra zów uszcze gó ∏a - wia jà cych re la cje cza so we. Re pe ty to rium uwzgl´d nia na wy ki j´ zy ko we czy tel ni ka pol skie go i wy cho dzi na prze ciw pro ble mom, na ja kie zwy kle na tra fia jà Po la cy uczà cy si´ po s∏u gi wa nia cza sa mi an giel ski mi. Ni niej sza pu bli ka cja sta no wi wzbo ga ce nie – przede wszyst kim o uroz ma ico ny ze staw sta ran nie do bra nych çwi czeƒ – od po wied nich roz dzia ∏ów re pe ty to rium „An giel ski. Gra ma ty ka z çwi cze nia mi” wy daw nic twa Lin go. Uczmy si´ cza sów! Pra wi d∏o we ro zu mie nie i po s∏u gi wa nie si´ cza sa mi to wa ru - nek ko niecz ny do brej zna jo mo Êci j´ zy ka an giel skie go. Z ˝y cze nia mi suk ce sów Au tor ka www.WydawnictwoLingo.pl 5 Sprawdê si´ Roz wià˝ test i sprawdê swo jà wie dz´. Ten test po mo ˝e Ci oce niç, na czym na le ˝y skon cen - tro waç si´ w na uce za gad nieƒ przed sta wio nych w tej ksià˝ ce. 1. Sue______ her coffee white. a) is liking b) likes c) was liking 2. I ______ to London many times before. a) was b) have been c) had been 3. What ___________ ? I am a chemist. a) do you do b) are you doing c) are you 4. Lynn _________ It is so annoying! a) always complains b) complained c) is always complaining 5. I promise I _________ tell anyone. a) won’t b) don’t c) won’t have 6. This time next week we ____________ in the warm Caribbean sun. a) will be basking b) are basking c) will have been basking 6 7. Tom ____________ paella before he went to Spain. a) didn’t eat b) hasn’t eaten c) hadn’t eaten 8. Greg was very tired. He ____________ snow all day. a) was shovelling b) had been shovelling c) has been shovelling 9. I _________my Internet connection while I _________a reservation. a) lost, was making b) was losing, was making c) was losing, made 10. The band ____________for a few weeks before they set out on the tour. a) have been rehearsing b) had been rehearsing c) was rehearsing 11. We ____________ for you since the morning. a) are waiting b) have been waiting c) wait 12. I _________ well recently. a) haven’t been doing b) am not doing c) wasn’t doing ANGIELSKI C Z A S Y 13. Joel ____________ a solution yet. 21. Beth is tired. She _____________ all a) didn’t find b) found c) hasn’t found 14. He _______ the gate between 3 and 4. a) repaired b) has repaired c) was repairing 15. My train _________ at 5 o’clock. a) leaves b) is leaving c) will leave 16. If only I _________ him seriously! a) took b) have taken c) had taken 17. When I was a child I _________ in Kentucky. a) have lived b) lived c) had lived 18. We _________ married in August. All’s been fixed. a) will get b) get married c) are getting married day. a) was working b) worked c) has been working 22. It ______________ __ all day. a) rains b) is raining c) has been raining 23. I ______ Helen since our school days. a) know b) have known c) have been knowing 24. Mary was very disappointed because she _______________ tickets for the concert. a) hadn’t bought b) didn’t buy c) hasn’t bought 25. Warsaw __________ dramatically since I last saw it. a) changed b) had changed c) has changed 19. By February I __________ off the mortgage. 26. Lord! We __________ crash! a) will have paid b) will pay c) am paying a) will b) are going to c) shall 20. I __________ my home town last week. 27. ____ you ____ me the sugar, please? a) have visited b) visited c) had visited www.WydawnictwoLingo.pl a) are, passing b) will, be passing c) will, pass 7 1. Present Simple Tworzenie czasu Present Simple Forma twierdzàca Podmiot Czasownik I You He She It We You They sleep sleeps sleep Forma pytajàca Do/Does Podmiot Do Does Do I you he she it we you they sleep? Krótka odpowiedê Krótka odpowiedê Yes Yes, Podmiot Do/Does I/we/you/they he/she/it do does No No, Podmiot I/we/you/they he/she/it Do/Does don’t doesn’t Forma przeczàca Podmiot Do/Does Not Czasownik Forma Êciàgni´ta don’t I You He She It We You They doesn’t sleep don’t I You He She It We You They do does not sleep do Zastosowanie Present Simple u˝ywamy: Gdy informujemy o trwa∏ym stanie rzeczy, o zdarzeniach majàcych uniwersalny bàdê powtarzajàcy si´ charakter. I study at Silesian University. He works as a clerk. She writes books. Studiuj´ na Uniwersytecie Âlàskim. On pracuje jako urz´dnik. Ona pisze ksià˝ki. 8 ANGIELSKI C Z A S Y Gdy mówimy o zachowaniach rutynowych, czynnoÊciach powtarzajàcych si´ mniej lub bardziej regularnie. My neighbours seldom do the washing Moi sàsiedzi rzadko piorà i prasujà. and ironing. Ben often goes fishing. The Smiths usually cook the meals. Ben cz´sto chodzi na ryby. Paƒstwo Smith zazwyczaj gotujà posi∏ki. Opisujàc czynnoÊci zwyczajowe i powtarzajàce si´ cz´sto u˝ywamy w Present Simple przys∏ówków cz´stotliwoÊci. always usually often/frequently sometimes occasionally from time to time sporadically seldom/rarely hardly ever never ever every day/every second day once/twice a week every now and then zawsze zazwyczaj cz´sto czasami okazjonalnie od czasu do czasu sporadycznie rzadko prawie nigdy nigdy kiedykolwiek codziennie/co drugi dzieƒ raz/dwa razy na tydzieƒ czasami W angielskim, inaczej ni˝ w j´zyku polskim (np. Ona nigdy niczego nie po˝ycza), nie stosuje si´ podwójnego przeczenia, a wi´c kiedy zdanie zawiera wyraz przeczàcy, np. never, nothing, nobody, nowhere, a tak˝e sugerujàcy przeczenie np. hardly, wówczas w orzeczeniu zasadniczym nie pojawia si´ partyku∏a przeczàca not. Ally never goes out alone after dark. Ally nigdy nie wychodzi sama po zmroku. Tim has no opinions of his own. I have nothing to hide. His wife hardly notices you. Tim nie ma w∏asnych poglàdów. Nie mam nic do ukrycia. Jego ˝ona ledwo ci´ zauwa˝a. Wyjàtkiem sà pewne dialekty czy gwary Êrodowiskowe, np. African American, East London Cockney. Jedym z najbardziej znanych przyk∏adów zastosowania podwójnej negacji sà dwa wersy z piosenki zespo∏u Pink Floyd „Another Brick in the Wall”: We don’t need no education. We don’t need no thought control. Nie trzeba nam szko∏y. Nie chcemy kontroli myÊli. www.WydawnictwoLingo.pl 9 P r e s e n t S i m p l e W przypadku formu∏owania uniwersalnych prawid∏owoÊci, np. kiedy przedstawiamy prawa natury. Water freezes at 0°C. Light travels 186000 miles per second. Âwiat∏o pokonuje 186000 mil na Woda zamarza w temperaturze 0°C. Oil floats on water. sekund´. Olej unosi si´ na powierzchni wody. W odniesieniu do wydarzeƒ przysz∏ych zwiàzanych z pewnymi ustaleniami (takich jak: rozk∏ad jazdy, repertuar kina czy teatru ..., harmonogram). The bus departs at 9.15. The film starts at 6 o’clock. The meeting starts at 8 and finishes at 10. Autobus odje˝d˝a o 9.15. Film zaczyna si´ o szóstej. Spotkanie zaczyna si´ o ósmej, a koƒczy o dziesiàtej. Kiedy mówimy o zdarzeniach, które na pewno wydarzà si´ w przysz∏oÊci. My grandfather turns 90 this week. Spring starts on 21 March. Mój dziadek skoƒczy 90 lat w tym tygodniu. Wiosna zaczyna si´ 21 marca. W odniesieniu do czynnoÊci wykonywanych w chwili mówienia. Dotyczy to g∏ównie: – relacji sportowych, np. He goes past one defender, goes past another, dashes forward, flicks on to Deco, Deco shoots, and he hits home from close range! What a finish of a great move by Ronaldinho!!! Mi ja jed ne go obroƒ c´, mi ja na st´p ne go, wy bie ga na przód, po da je do De co, De co strze la i tra fia z bli skiej od le g∏o Êci! Co za wy koƒ cze nie Êwiet ne go po da nia Ro nal din ho!!! – opisywania i przedstawiania eksperymentów w naukach Êcis∏ych, pokazach kulinarnych oraz rozmaitych instrukcjach post´powania, np. ... then I add melted butter and mix well. ... wtedy dodaj´ topione mas∏o i dobrze mieszam. First, I lift the cover and put the paper on the glass. Then I select the number of copies and press the red button. Najpierw podnosz´ pokryw´ i k∏ad´ papier na szkle. Potem wybieram iloÊç kopii i naciskam czerwony przycisk. 10 ANGIELSKI C Z A S Y I put sulphur powder in a test-tube. Then I heat the sulphur until it slowly melts to form a golden yellow liquid. I continue to heat more until a red gas appears above the liquid. Wsypuj´ sproszkowanà siark´ do probówki. Nast´pnie podgrzewam siark´, a˝ powoli stopi si´ i przybierze postaç z∏oto-˝ó∏tego p∏ynu. Podgrzewam jeszcze bardziej do momentu, a˝ czerwony gaz pojawi si´ nad cieczà. W didaskaliach utworów dramatycznych. Polonius hides behind the curtain. Poloniusz chowa si´ za kotarà. King Lear enters carrying Cornelia in his arms. (lub: enter King Lear...) Wchodzi król Lear niosàc Korneli´ w ramionach. Jako Êrodek stylistyczny wzbogacajàcy narracj´, który jest alternatywà dla czasu przesz∏ego. He takes a puff on his cigar and walks out the door. Zaciàga si´ papierosem i wychodzi. W zdaniach czasowych i warunkowych. If you see Paddy, say hello to her. JeÊli spotkasz Paddy, pozdrów jà. If you want to get better, stay in bed and take medicines. JeÊli chcesz wyzdrowieç, le˝ w ∏ó˝ku i bierz leki. What do you want to be when you grow up? Kim chcesz zostaç, kiedy doroÊniesz? Zapami´taj! Czas Present Simple nie jest w Êcis∏ym znaczeniu czasem teraêniejszym, jest w pewnym sensie ponadczasowy i chocia˝ bywa niekiedy u˝ywany jako czas teraêniejszy opisujàcy to, co dzieje si´ w danym momencie albo nawet w miejsce czasu przysz∏ego, to jego g∏ówne zastosowanie polega na okreÊleniu stanów, rutynowych czynnoÊci, nawyków, prawd uniwersalnych. åwi cze nia 1. Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Simple. 1. He (work) as a web designer. 2. Their housekeeper (not do) do the laundry. www.WydawnictwoLingo.pl 11 P r e s e n t S i m p l e 3. I never (read) recipe books. 4. She always (keep) people at a distance. 5. I (wake) up before the alarm (go) off. 6. His lawyer (charge) a set fee per hour. 7. She always (read) legal documents very carefully. 8. Tim (like) his potatoes mashed with butter. 9. She (not know) how to sew on buttons. 10. Sophie (make) the most delicious cheesecake in the world. 11. Sparrows (not migrate) to Africa for the winter. 12. My computer (take) a long time to load. 13. Vegans (eat) only plant food. 14. Red Bull (give) you wings. 15. He (collect) old envelopes and household items. 2. Wpisz w wolne miejsce w∏aÊciwy czasownik. 1. I always r______ before going to sleep. 2. Their sons don’t c______ up after meals. 3. My husband always t______ about politics. 4. We don’t e______ until we feel hungry. 5. She usually w______ out in the gym four times a week. 6. They s______ the best steaks in town. 7. He never m______ a mistake. 8. My sister always c______ about being fat. 9. Tom d______ a silver BMW. 10. Mrs Jones s______ when I greet her. 11. My dogs g______ at everyone who comes to my house. 12. She f______ a calorie-controlled diet. 13. My aunt b______ milk from dairy farmers. 14. They always t______ to be friendly and helpful. 15. Their grandson a______ a French-speaking kindergarten. 3. Przekszta∏ç poni˝sze zdania na zdania przeczàce. 1. I experiment with my recipes. 2. He delivers newspapers to earn some extra money. 3. They eat vegetables and drink milk. 4. My grandmother knits sweaters for us. 5. My sister listens to all sorts of music. 6. We eat three meals a day. 7. My boss smokes Cuban cigars. 8. She wears funny round glasses. 9. My garden overlooks a magnificent waterfall. 10. I take sugar in my coffee. 11. My neighbours gossip about everyone they know. 12 ANGIELSKI C Z A S Y 12. We cater to birthday parties and wedding receptions. 13. They always fight over everything. 14. My friends throw parties to please themselves. 15. I get angry when people talk behind my back. 4. U∏ó˝ pytania dotyczàce podkreÊlonych cz´Êci zdaƒ. 1. I usually drink orange juice for lunch. 2. She never calls before she comes over. 3. My boss often gesticulates while talking. 4. I read boring articles to send myself to sleep. 5. We seldom go out these days. 6. I study English one to three hours a day. 7. He always spreads butter too thickly on his bread. 8. They live in a remote mountainous area. 9. Polar bears eat seals and other marine mammals. 10. My brother wants to become a TV broadcaster. 5. U∏ó˝ odpowiedzi wedle podanego wzoru. He is a website designer. What does he do at work? He designs websites. 1. They are firefighters. What do they do? 2. She is a news presenter. What does she do at work? 3. He is a lorry driver. What does he do? 4. She is a pianist. What does she do? 5. We are fruit pickers. What do we do? 6. He is a film producer. What does he do? 7. He is a deer hunter. What does he do? 8. He is a refuse collector. What does he do at work? 9. They are software developers. What do they do? 10. She is an interior decorator. What does she do at work? 6. Wybierz prawid∏owà odpowiedê. 1. Can I get you anything? Tea, coffee? a) No, thank you. I don’t need anything. b) No, thank you. I don’t need nothing. 2. Do you have any experience with animations? a) No, I am sorry. I don’t have no experience with that yet. b) No, I am sorry. I don’t have any experience with that yet. 3. What are your weaknesses? a) I don’t have any glaring weaknesses, however I could improve on my social skills. www.WydawnictwoLingo.pl 13 P r e s e n t S i m p l e b) I don’t have no glaring weaknesses, however I could improve on my social skills. 4. Do you provide transport to work? a) Unfortunately, we don’t provide any transport. b) Unfortunately, we don’t provide none. 5. Can you tell me more about your previous job? a) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never had time to rest. b) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never didn’t have any time to rest. 7. Skoryguj zdania analogicznie do podanego ni˝ej przyk∏adu. Newspapers come out every week. No, they don’t. Newspapers come out every day. 1. Horses feed on meat. 2. Penguins live in the Arctic. 3. Water boils at 90°C. 4. Dogs purr when they are pleased. 5. The Sun orbits the Earth. 6. The Vistula enters the Black Sea. 7. Tigers live in the grasslands of Africa. 8. David Beckham plays for Korona Kielce. 9. Coffee grows in Poland. 10. Yeti lives in the waters of Loch Ness. 11. Blackbirds lay their eggs in other birds’ nests. 12. James Bond works for a Russian Secret Service. 8. Uzupe∏nij zdania wstawiajàc w wolne miejsce if lub when. 1. I will explain everything ______ we meet. 2. I am always careful ______ I drive a car. 3. Correct me ______ I am wrong. 4. ______ you like legal thrillers, you will enjoy this one. 5. ______ the sun goes down, it gets dark. 6. Wake me up ______ it’s time for dinner. 7. ______ you want to lose weight, stay away from sweets. 8. ______ the winter comes, it gets colder and colder. 9.______ the rice turns golden brown, add some wine to the pan. 10.______ you have further questions, please feel free to contact us. 14 ANGIELSKI C Z A S Y 9. Korzystajàc ze wskazówki umieszczonej w nawiasie, wpisz w wolne miejsce w∏aÊciwy przys∏ówek cz´stotliwoÊci. Czasami wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest prawid∏owa. 1. I ______ drink coffee with brown sugar. (at all times) 2. He ______ speaks before he thinks. (on most occasions) 3. She ______ wears her hair in a bun. (many times) 4. I ______ shop at Wal-Mart. (on some occasions) 5. He ______ writes book and film reviews. (not regularly or often) 6. We ______ watch the same film twice. (almost never) 7. They ______ eat between meals. (not at any time) 8. We go bowling ______. (once on each day) 9. Do you ______ go bird watching? (at any time) 10. The meeting is held ______. (the second, then the fourth, then the sixth year) 10. Uzupe∏nij dialog wstawiajàc w wolne miejsce w∏aÊciwe s∏owo (jeÊli trzeba, dostosuj form´ wyrazu) wybrane z poni˝szej listy: wait, take out, select, make, open, insert, put in, come, switch off. A: Excuse me, can you show me how you use this washing machine? B: Yes, of course. First, I ______ (1) the right programme for my wash, whether it’s a quick wash, slightly or heavily soiled. Then I ______ (2) the porthole door and ______ (3) my load. It ______ (4) loading and unloading your laundry easy. Then I ______ (5) the correct money into the slot to start the machine. That’s all. Short and simple. (After some time) B: Now, the washing is done. I ______ (6) for the door to unlock, ______ (7) the machine and I ______ (8) the laundry. Next ______ (9) moving it to the dryer. A: Thanks a lot. I hope I won’t have to take my clothes to the dry-cleaner next time. www.WydawnictwoLingo.pl 15 2. Present Continuous Tworzenie czasu Present Continuous Forma twierdzàca Forma pytajàca Podmiot Am/Are/Is Czasownik+ing Am/Are/Is Podmiot Czasownik+ing I You He She It We You They am are is are sleeping Am Are Is Are I you he she It we you they sleeping? Krótka odpowiedê Krótka odpowiedê Yes Yes, Podmiot Am/Are/Is I we/you/they he/she/it am are is No No, Podmiot Am/Are/Is+not I we/you/they he/she/it am not aren’t isn’t Forma przeczàca Forma Êciàgni´ta Podmiot Am/Are/Is Not Czasownik+ing I You He She It We You They am are is not sleeping are nie istnieje aren’t isn’t sleeping aren’t You He She It We You They Zastosowanie Czas Present Continuous stosujemy przede wszystkim, kiedy mówimy o czynnoÊciach, które trwajà w chwili mówienia. He is repairing a washing machine now. On teraz naprawia pralk´. We are packing our suitcases. I am stirring sugar into my coffee. Pakujemy nasze walizki. Mieszam cukier w kawie. Czasem Present Continuous pos∏ugujemy si´ opisujàc czynnoÊci, które odbywajà si´ w szeroko rozumianej chwili „teraz”. 16 ANGIELSKI C Z A S Y He is working as a freelance photographer these days. Teraz pracuje jako niezrzeszony fotograf. I am preparing for my driving test now. Obecnie przygotowuj´ si´ do egzaminu z prawa jazdy. She is researching new technologies. Ona prowadzi badanie nad nowymi technologiami. Je˝eli nie u˝yjemy odpowiedniego wyra˝enia (np. at present, these days), bàdê jeÊli kontekst nie jest wyraêny, powy˝sze zdania mogà oznaczaç, ˝e czynnoÊci te dziejà si´ w chwili obecnej. What are you doing now? I am preparing for my driving test. Co robisz? Przygotowuj´ si´ do egzaminu z prawa jazdy. ale Do you have a driving licence? No, but I am preparing for my driving test. Masz prawo jazdy? Nie, ale przygotowuj´ si´ do egzaminu z prawa jazdy. Czas Present Continuous mo˝na równie˝ stosowaç z przys∏ówkami always, constantly, continually w sytuacjach, kiedy mówimy o czynnoÊciach powtarzajàcych si´ z mniejszà lub wi´kszà cz´stotliwoÊcià, co do których wyra˝amy naszà przygan´, negatywny stosunek, zniecierpliwienie, wzgl´dnie zazdroÊç, np. Philip is continually complaining. Daniel is always telling naughty jokes. Zoe is always getting what she wants. My boss is constantly criticising me. Philip stale narzeka. Daniel zawsze opowiada nieprzyz- woite dowcipy. Zoe zawsze dostaje to, co chce. Mój szef ciàgle mnie krytykuje. Present Continuous u˝ywa si´ tak˝e: Majàc na myÊli takie zamierzenia i plany na przysz∏oÊç, co do których podj´to ju˝ pewne dzia∏ania realizacyjne. I am meeting Simon tomorrow. They are getting married in August. We are flying to Madrid next week. Jutro spotykam si´ z Simonem. Pobierajà si´ w sierpniu. Lecimy do Madrytu w przysz∏ym tygodniu. Dla unikni´cia dwuznacznoÊci nale˝y w tego typu zdaniach u˝yç okreÊlenia czasu, poniewa˝ jego brak mo˝e wypaczyç wypowiedê. I am leaving on Monday. I am leaving. Wyje˝d˝am w poniedzia∏ek. Wyje˝d˝am (teraz). www.WydawnictwoLingo.pl 17 P r e s e n t C o n t i n u o u s Kiedy mówimy o czynnoÊciach majàcych charakter tymczasowy. Kelly is working as a trainee teacher. I am living in Moscow now. Andrew is working overtime this week. Kelly pracuje jako praktykantka w szkole. Obecnie mieszkam w Moskwie. Andrew pracuje w tym tygodniu w godzinach nadliczbowych. Do wyra˝enia trendów albo tendencji. Television is becoming more interactive. The universe is expanding. The world’s population is ageing. Telewizja staje si´ bardziej interaktywna. WszechÊwiat rozszerza si´. Populacja starzeje si´. Uwaga! Pewne grupy czasowników zwykle nie wyst´pujà w czasie Present Continuous – podobnie jak w innych czasach typu Continuous. Nale˝à do nich: Czasowniki postrzegania zmys∏owego (np. hear, see, feel, smell, taste). Your goulash tastes great. Twój gulasz jest wyborny (dos∏. gulasz smakuje wybornie). ale What are you doing? I am tasting the goulash. Co robisz? Próbuj´ gulaszu (taste w czasie Continuous odnosi si´ do czynnoÊci, a nie do stanu). Czasowniki wyra˝ajàce odczucia (np. love, hate, like, want) i stany intelektualne (know, think, understand, remember). I am sorry, I don’t understand. Przepraszam, nie rozumiem. I don’t think she is fully understanding my problems. Nie sadz´, ˝e ona do koƒca rozumie moje problemy (understand w czasie Continuous sugeruje, ˝e lepsze zrozumienie jest mo˝liwe). I think it is important. MyÊl´, ˝e to wa˝ne. What are you thinking about? O czym myÊlisz? (think w czasie Continuous sugeruje proces myÊlenia, a nie stan trwa∏ego przekonania). I hate this job. Nie cierpi´ tej pracy. ale ale 18 ANGIELSKI C Z A S Y ale ale I am hating every moment of this journey. Nie mog´ Êcierpieç ka˝dej chwili tej podró˝y (hate w czasie Continuous sugeruje, ˝e emocja jest raczej chwilowym odczuciem ni˝ trwa∏à postawà). He likes his coffee black. On lubi czarnà kaw´. I am liking it less and less. Coraz mniej mi si´ to podoba (like w czasie Continuous oznacza odczucie bàdê nastawienie zmieniajàce ciàgle swe nat´˝enie). Czasowniki nazywajàce stosunki mi´dzy osobami, przedmiotami (np. belong to, consist of, have). They have a new car. Majà nowy samochód. ale They are having lunch now. Jedzà teraz obiad (have w czasie Continuous oznacza – w tym kontekÊcie – czynnoÊç jedzenia a nie stan posiadania). Przyk∏ady zastosowania czasów ciàg∏ych z rozmaitymi czasownikami prowadzà do wniosku, ˝e w zasadzie nie da si´ wydzieliç grupy czasowników, które nigdy nie tworzà czasów typu Continuous. Zapami´taj! Czas Present Continuous nie s∏u˝y jedynie do opisywania czynnoÊci bàdê sytuacji, które trwajà w chwili mówienia. Present Continuous opisuje tak˝e czynnoÊci, które sà obecnie w toku, choç nie muszà dziaç si´ w chwili wypowiadania zdania. Present Continuous opisuje tak˝e – za pomocà przys∏ówków always, continually, constantly – czynnoÊci powtarzajàce si´. Zdanie wyra˝one w taki sposób nie jest jednak neutralnym stwierdzeniem. Jest ono nacechowane emocjonalnie, wyra˝a dezaprobat´, zazdroÊç, zniecierpliwienie. åwi cze nia 1. Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Continuous, dokonujàc zmian w strukturze zdania. 1. When you (leave)? 2. What she (try) to do? 3. Why you (wear) this suit? 4. You (do) anything tomorrow evening? 5. Whom you (see) tonight? 6. Where you (hurry) to at this hour? www.WydawnictwoLingo.pl 19 P r e s e n t C o n t i n u o u s 7. Why you (do) this to me? 8. What he (get) at? 9. What she (wait) for? 10. How he (do) as a father? 2. Opisz prac´ piel´gniarek w szpitalu. Uzupe∏nij zdania wstawiajàc w wolne miejsce w∏aÊciwy czasownik z listy w czasie Present Continuous. take(x2), check, give, perform, operate, talk, feed, help, escort 1. Lynn ______ injections now. 2. Ally ______ medical equipment. 3. Amy ______ a patient’s pulse. 4. Jacky ______ to a doctor now. 5. Juliet ______ a patient get out of bed. 6. Katy ______ a child’s temperature. 7. Paddy ______ height and weight now. 8. Paula ______ a baby. 9. Sue ______ laboratory tests at the moment. 10. Chloe ______ a woman to an examining room. 3. Przekszta∏ç poni˝sze zdania na zdania przeczàce. 1. My parents are buying new furniture for their house. 2. I am thinking about leaving my job. 3. We are planning to move to the suburbs. 4. She is reading her old diary. 5. Liz is dying her hair green and pink. 6. He is cutting a piece of bread. 7. The workers are striking over unfair labour practices. 8. We are redecorating our guest rooms. 9. The cat is licking its paws. 10. My neighbour is drilling holes in the wall. 4. Dopasuj wyra˝enia z kolumny B do wyra˝eƒ z kolumny A. A 1. What languages does she speak? 2. What do you do? 3. Where do you work? 4. Where is Ron? 5. Who is doing the shopping? 6. Where are you working? 7. What language is she speaking? 8. What are you doing? 9. Who does the shopping? 10. Ron is very active, isn’t he? 20 B a) He is playing football. b) Me or my husband. c) Yes, he is. He plays football. d) English and Hungarian. e) I am polishing my shoes. f) I can’t understand a word of it! g) In a cornfield this season. h) In a bike shop i). I am a political analyst. j) Chris. Do you want him to buy you anything? 5. Uzupe∏nij wolne miejsca danymi z kalendarza (planu spotkaƒ) Rona McCave lub Hugh Dextera w czasie Present Continuous. ANGIELSKI C Z A S Y Kalendarz Rona McCave Monday Tuesday 9 – 12 business meeting 1 pm: see an important customer 15 – 16:30 have lunch with a sales manager attend a conference on food safety Wednesday Thursday Friday take a business trip to Poland Kalendarz Hugh Dextera Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 12 – 17:30 attend vegetarian food fairs 12 – 14:30 videoconference day off – moving out to a new house Dexter: Hello. Is that Ron McCave? McCave: Yes, speaking D: Hello, this is Hugh Dexter. We met during a conference on food quality last month. M: Oh, it is you, Hugh. How are you? D: I am very well, thank you. I am wondering if we could meet to discuss some of the things mentioned in the conference? M: Yes, of course. What about tomorrow at 10 o’clock? No, I am sorry. I am busy all morning tomorrow – I (1) am having a business meeting. Can we meet sometime other than between 9 and 12? D: No, tomorrow afternoon is no good – we (2) ______ . How about Tuesday afternoon? M: Tuesday afternoon? I (3) ______ at 1 and from 15 to 16:30 I (4) ______ . No, Tuesday’s afternoon is no good. Could we possibly meet on Wednesday? D: Yes, I am free after 14:30. M: Umm, Wednesday afternoon isn’t good, either. I (5) ______ . Thursday would be better for me. What are you doing on Thursday? I am taking a day off. I (6) ______ , but I am available all day on Friday. D: M: Ah, I (7) ______ . Perhaps we could meet sometime next week. Shall we say Tuesday? 6. Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Simple lub Present Continuous, dokonujàc zmian w strukturze zdania, o ile trzeba. 1. A: Are you busy? B: Yes. I (study) the proposals. 2. A: Where is Amy? B: She (rehearse) a new play. www.WydawnictwoLingo.pl 21 P r e s e n t C o n t i n u o u s 3. A: Dan (throw) a party next Saturday. B: He always (party)! 4. A: It (get) colder and colder. B: Let’s stay at home until the weather (improve). 5. A: You (go) away this summer? B: Yes, we (go) to Madrid. 6. A: Who (use) this room? B: My son, when he (come) home on holiday. 7. A: What is that smell? B: My mother (bake) bread. 8. A: How it (go) at work these days? B: I (get) tired from working so much. 9. A: What he (do) for a living? B: He is a deputy sheriff. 10. A: Who (do) your hair? B: I (do) it myself. 7. U∏ó˝ pytania dotyczàce podkreÊlonych cz´Êci zdaƒ. 1. She is reading a bedtime story to her little son. 2. I am drinking a gin and tonic. 3. The child is getting to sleep now. 4. The teacher is explaining the basics of algebra. 5. We are shopping for a sofa bed. 6. Ted is cleaning the bird cage. 7. Matthew is sailing for Barbuda next month. 8. Andy is translating a faxed document. 9. She is whisking the eggs vigorously. 10. They are basking in the afternoon sun. 8. Po∏àcz zdania z tabelki A ze zdaniami z tabelki B. A 1. She is so unreliable. 2. Vince was born under a lucky star. B a) He is always helping others. b) She is always poking her nose into other people’s business. 3. Jay never takes responsibility for c) He is always getting what he wants. his actions. 4. Katy is so negative all the time. d) She is always criticising everyone 5. Winnie the Pooh is a very friendly e) She is constantly coming late. and everything. bear. 6. She is a busybody. 7. Paul is extremely self-centred. f) He is always blaming someone else. g) He is always talking about himself. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Czasy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: