Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00421 009775 21047377 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Czasy. Repetytorium - ebook/pdf
Angielski. Czasy. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-85-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

'Angielski. Czasy' to znakomita pomoc dla tych, którzy potrzebują uporządkowania i poszerzenia wiadomości o czasach angielskich. Masz wątpliwości co do zastosowania czasów, potrzebujesz kompendium, po które zawsze możesz sięgnąć? Repetytorium Lingo  jest właśnie dla Ciebie.

Główne zalety repetytorium'ANGIELSKI. Czasy':

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-13-9 ISBN-13: 978-83-60287-13-2 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf 2 Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5. Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6. Present Perfect Continuous . . . . . . . . . . 43 7. Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8. Past Perfect Continuous . . . . . . . . . . . . 53 9. Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Be Going To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 11. Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 12. Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13. Future Perfect Continuous . . . . . . . . . . . 78 Klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Wykaz czasowników nieregularnych . . . . 96 www.WydawnictwoLingo.pl 3 wst´p Wst´p Chcesz sku tecz nie i szyb ko opa no waç an giel skie cza sy? Przy go to wu jesz si´ do eg za mi nu? A mo ˝e po trze bu jesz kom pen dium, po któ re za wsze mo ˝esz si´ gnàç, gdy masz wàt pli wo Êci, co do po praw ne go za sto so wa nia cza sów? Re pe ty to rium Lin go „An giel ski. Cza sy” jest w∏a Ênie dla Cie bie. Ksià˝ ka jest skie ro wa na do uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu - jà cych si´ do eg za mi nów j´ zy ko wych, a tak ˝e wszyst kich, któ rzy po trze bu jà upo rzàd ko - wa nia i po sze rze nia wia do mo Êci o cza sach an giel skich. Uwzgl´d nia ma te ria∏ wy ma ga ny na no wej ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak First Cer ti fi ca te in En glish czy Cer ti fi ca te in Ad van ced En glish. Sk∏a da si´ z trzy na stu roz dzia ∏ów, klu cza do çwi czeƒ, te stu spraw dza jà ce go oraz wy ka zu cza sow ni ków nie re gu lar nych. Ka˝ dy roz dzia∏ obej mu je wst´p nà cha rak te ry sty k´ za gad nieƒ, któ rym jest po Êwi´ co ny, cz´Êç teo re tycz nà przed sta wia jà cà od po wied nie re gu ∏y gra ma ty ki, zi lu stro wa nà przy k∏a da mi wraz z ich t∏u ma cze niem na pol ski oraz ze staw çwi czeƒ po zwa la jà cych opa no waç od po wied nie za gad nie nia zwià za ne z roz wi ja niem prak tycz nej umie j´t no Êci po s∏u gi wa nia si´ an giel ski mi cza sa mi. W j´ zy ku pol skim ró˝ ni ca po mi´ dzy cza sem gra ma tycz nym (ten se) a cza sem fi zycz nym (ti me) nie jest tak roz bu do wa na jak w an gielsz czyê nie, w któ rej ma my np. kil ka ro dza jów gra ma tycz nych cza su te raê niej sze go, w su mie w pod r´cz ni kach wy ró˝ nia si´ kil ka na Êcie cza sów gra ma tycz nych. W j´ zy ku pol skim ma my tyl ko czas prze sz∏y, te raê niej szy i przy sz∏y, co w za sa dzie od po wia da po dzia ∏o wi cza su rze czy wi ste go. 4 wst´p To wzgl´d ne bo gac two cza sów gra ma tycz nych w j´ zy ku an giel skim bie rze si´ stàd, ˝e pe∏ nià m.in. ta kie ro le zna cze nio we, któ re w pol sz czyê nie mo gà byç od da wa ne przy po mo cy in nych Êrod ków nie wy st´ pu jà cych z ko lei w an giel skim, np. za sto so wa nia aspek tu niedo ko na ne go cza sow ni ka (czy taç) al bo aspek tu do ko na ne go (prze czy taç, wy czy taç, do czy taç), u˝y cia cza sow ni ków jed no krot nych (graç, spaç, cho dziç) bàdê wie lo krot nych (gry waç, sy piaç, cha dzaç) lub za sto so wa nia in nych wy ra zów uszcze gó ∏a - wia jà cych re la cje cza so we. Re pe ty to rium uwzgl´d nia na wy ki j´ zy ko we czy tel ni ka pol skie go i wy cho dzi na prze ciw pro ble mom, na ja kie zwy kle na tra fia jà Po la cy uczà cy si´ po s∏u gi wa nia cza sa mi an giel ski mi. Ni niej sza pu bli ka cja sta no wi wzbo ga ce nie – przede wszyst kim o uroz ma ico ny ze staw sta ran nie do bra nych çwi czeƒ – od po wied nich roz dzia ∏ów re pe ty to rium „An giel ski. Gra ma ty ka z çwi cze nia mi” wy daw nic twa Lin go. Uczmy si´ cza sów! Pra wi d∏o we ro zu mie nie i po s∏u gi wa nie si´ cza sa mi to wa ru - nek ko niecz ny do brej zna jo mo Êci j´ zy ka an giel skie go. Z ˝y cze nia mi suk ce sów Au tor ka www.WydawnictwoLingo.pl 5 Sprawdê si´ Roz wià˝ test i sprawdê swo jà wie dz´. Ten test po mo ˝e Ci oce niç, na czym na le ˝y skon cen - tro waç si´ w na uce za gad nieƒ przed sta wio nych w tej ksià˝ ce. 1. Sue______ her coffee white. a) is liking b) likes c) was liking 2. I ______ to London many times before. a) was b) have been c) had been 3. What ___________ ? I am a chemist. a) do you do b) are you doing c) are you 4. Lynn _________ It is so annoying! a) always complains b) complained c) is always complaining 5. I promise I _________ tell anyone. a) won’t b) don’t c) won’t have 6. This time next week we ____________ in the warm Caribbean sun. a) will be basking b) are basking c) will have been basking 6 7. Tom ____________ paella before he went to Spain. a) didn’t eat b) hasn’t eaten c) hadn’t eaten 8. Greg was very tired. He ____________ snow all day. a) was shovelling b) had been shovelling c) has been shovelling 9. I _________my Internet connection while I _________a reservation. a) lost, was making b) was losing, was making c) was losing, made 10. The band ____________for a few weeks before they set out on the tour. a) have been rehearsing b) had been rehearsing c) was rehearsing 11. We ____________ for you since the morning. a) are waiting b) have been waiting c) wait 12. I _________ well recently. a) haven’t been doing b) am not doing c) wasn’t doing ANGIELSKI CZASY 13. Joel ____________ a solution yet. 21. Beth is tired. She _____________ all a) didn’t find b) found c) hasn’t found 14. He _______ the gate between 3 and 4. a) repaired b) has repaired c) was repairing 15. My train _________ at 5 o’clock. a) leaves b) is leaving c) will leave 16. If only I _________ him seriously! a) took b) have taken c) had taken 17. When I was a child I _________ in Kentucky. a) have lived b) lived c) had lived 18. We _________ married in August. All’s been fixed. a) will get b) get married c) are getting married day. a) was working b) worked c) has been working 22. It ______________ __ all day. a) rains b) is raining c) has been raining 23. I ______ Helen since our school days. a) know b) have known c) have been knowing 24. Mary was very disappointed because she _______________ tickets for the concert. a) hadn’t bought b) didn’t buy c) hasn’t bought 25. Warsaw __________ dramatically since I last saw it. a) changed b) had changed c) has changed 19. By February I __________ off the mortgage. 26. Lord! We __________ crash! a) will have paid b) will pay c) am paying a) will b) are going to c) shall 20. I __________ my home town last week. 27. ____ you ____ me the sugar, please? a) have visited b) visited c) had visited www.WydawnictwoLingo.pl a) are, passing b) will, be passing c) will, pass 7 1. Present Simple Tworzenie czasu Present Simple Forma twierdzàca Podmiot Czasownik I You He She It We You They sleep sleeps sleep Forma pytajàca Do/Does Podmiot Do Does Do I you he she it we you they sleep? Krótka odpowiedê Yes Podmiot Yes, I/we/you/they he/she/it Do/Does do does Krótka odpowiedê No Podmiot No, I/we/you/they he/she/it Do/Does don’t doesn’t Forma przeczàca Do/Does Podmiot Not Czasownik Forma Êciàgni´ta don’t I You He She It We You They doesn’t sleep don’t I You He She It We You They do does not sleep do Zastosowanie Present Simple u˝ywamy: Gdy informujemy o trwa∏ym stanie rzeczy, o zdarzeniach majàcych uniwersalny bàdê powtarzajàcy si´ charakter. I study at Silesian University. He works as a clerk. She writes books. Studiuj´ na Uniwersytecie Âlàskim. On pracuje jako urz´dnik. Ona pisze ksià˝ki. 8 ANGIELSKI CZASY Gdy mówimy o zachowaniach rutynowych, czynnoÊciach powtarzajàcych si´ mniej lub bardziej regularnie. My neighbours seldom do the washing Moi sàsiedzi rzadko piorà i prasujà. and ironing. Ben often goes fishing. The Smiths usually cook the meals. Ben cz´sto chodzi na ryby. Paƒstwo Smith zazwyczaj gotujà posi∏ki. Opisujàc czynnoÊci zwyczajowe i powtarzajàce si´ cz´sto u˝ywamy w Present Simple przys∏ówków cz´stotliwoÊci. always usually often/frequently sometimes occasionally from time to time sporadically seldom/rarely hardly ever never ever every day/every second day once/twice a week every now and then zawsze zazwyczaj cz´sto czasami okazjonalnie od czasu do czasu sporadycznie rzadko prawie nigdy nigdy kiedykolwiek codziennie/co drugi dzieƒ raz/dwa razy na tydzieƒ czasami W angielskim, inaczej ni˝ w j´zyku polskim (np. Ona nigdy niczego nie po˝ycza), nie stosuje si´ podwójnego przeczenia, a wi´c kiedy zdanie zawiera wyraz przeczàcy, np. never, nothing, nobody, nowhere, a tak˝e sugerujàcy przeczenie np. hardly, wówczas w orzeczeniu zasadniczym nie pojawia si´ partyku∏a przeczàca not. Ally never goes out alone after dark. Ally nigdy nie wychodzi sama po zmroku. Tim has no opinions of his own. I have nothing to hide. His wife hardly notices you. Tim nie ma w∏asnych poglàdów. Nie mam nic do ukrycia. Jego ˝ona ledwo ci´ zauwa˝a. Wyjàtkiem sà pewne dialekty czy gwary Êrodowiskowe, np. African American, East London Cockney. Jedym z najbardziej znanych przyk∏adów zastosowania podwójnej negacji sà dwa wersy z piosenki zespo∏u Pink Floyd „Another Brick in the Wall”: We don’t need no education. We don’t need no thought control. Nie trzeba nam szko∏y. Nie chcemy kontroli myÊli. www.WydawnictwoLingo.pl 9 P r e s e n t S i m p l e W przypadku formu∏owania uniwersalnych prawid∏owoÊci, np. kiedy przedstawiamy prawa natury. Water freezes at 0°C. Light travels 186000 miles per second. Âwiat∏o pokonuje 186000 mil na Woda zamarza w temperaturze 0°C. Oil floats on water. sekund´. Olej unosi si´ na powierzchni wody. W odniesieniu do wydarzeƒ przysz∏ych zwiàzanych z pewnymi ustaleniami (takich jak: rozk∏ad jazdy, repertuar kina czy teatru ..., harmonogram). The bus departs at 9.15. The film starts at 6 o’clock. The meeting starts at 8 and finishes at 10. Autobus odje˝d˝a o 9.15. Film zaczyna si´ o szóstej. Spotkanie zaczyna si´ o ósmej, a koƒczy o dziesiàtej. Kiedy mówimy o zdarzeniach, które na pewno wydarzà si´ w przysz∏oÊci. My grandfather turns 90 this week. Spring starts on 21 March. Mój dziadek skoƒczy 90 lat w tym tygodniu. Wiosna zaczyna si´ 21 marca. W odniesieniu do czynnoÊci wykonywanych w chwili mówienia. Dotyczy to g∏ównie: – relacji sportowych, np. He goes past one defender, goes past another, dashes forward, flicks on to Deco, Deco shoots, and he hits home from close range! What a finish of a great move by Ronaldinho!!! Mi ja jed ne go obroƒ c´, mi ja na st´p ne go, wy bie ga na przód, po da je do De co, De co strze la i tra fia z bli skiej od le g∏o Êci! Co za wy koƒ cze nie Êwiet ne go po da nia Ro nal din ho!!! – opisywania i przedstawiania eksperymentów w naukach Êcis∏ych, pokazach kulinarnych oraz rozmaitych instrukcjach post´powania, np. ... then I add melted butter and mix well. ... wtedy dodaj´ topione mas∏o i dobrze mieszam. First, I lift the cover and put the paper on the glass. Then I select the number of copies and press the red button. Najpierw podnosz´ pokryw´ i k∏ad´ papier na szkle. Potem wybieram iloÊç kopii i naciskam czerwony przycisk. 10 ANGIELSKI CZASY I put sulphur powder in a test-tube. Then I heat the sulphur until it slowly melts to form a golden yellow liquid. I continue to heat more until a red gas appears above the liquid. Wsypuj´ sproszkowanà siark´ do probówki. Nast´pnie podgrzewam siark´, a˝ powoli stopi si´ i przybierze postaç z∏oto-˝ó∏tego p∏ynu. Podgrzewam jeszcze bardziej do momentu, a˝ czerwony gaz pojawi si´ nad cieczà. W didaskaliach utworów dramatycznych. Polonius hides behind the curtain. Poloniusz chowa si´ za kotarà. King Lear enters carrying Cornelia in his arms. (lub: enter King Lear...) Wchodzi król Lear niosàc Korneli´ w ramionach. Jako Êrodek stylistyczny wzbogacajàcy narracj´, który jest alternatywà dla czasu przesz∏ego. He takes a puff on his cigar and walks out the door. Zaciàga si´ papierosem i wychodzi. W zdaniach czasowych i warunkowych. If you see Paddy, say hello to her. JeÊli spotkasz Paddy, pozdrów jà. If you want to get better, stay in bed and take medicines. JeÊli chcesz wyzdrowieç, le˝ w ∏ó˝ku i bierz leki. What do you want to be when you grow up? Kim chcesz zostaç, kiedy doroÊniesz? Zapami´taj! Czas Present Simple nie jest w Êcis∏ym znaczeniu czasem teraêniejszym, jest w pewnym sensie ponadczasowy i chocia˝ bywa niekiedy u˝ywany jako czas teraêniejszy opisujàcy to, co dzieje si´ w danym momencie albo nawet w miejsce czasu przysz∏ego, to jego g∏ówne zastosowanie polega na okreÊleniu stanów, rutynowych czynnoÊci, nawyków, prawd uniwersalnych. åwi cze nia 1. Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Simple. 1. He (work) as a web designer. 2. Their housekeeper (not do) do the laundry. www.WydawnictwoLingo.pl 11 P r e s e n t S i m p l e 3. I never (read) recipe books. 4. She always (keep) people at a distance. 5. I (wake) up before the alarm (go) off. 6. His lawyer (charge) a set fee per hour. 7. She always (read) legal documents very carefully. 8. Tim (like) his potatoes mashed with butter. 9. She (not know) how to sew on buttons. 10. Sophie (make) the most delicious cheesecake in the world. 11. Sparrows (not migrate) to Africa for the winter. 12. My computer (take) a long time to load. 13. Vegans (eat) only plant food. 14. Red Bull (give) you wings. 15. He (collect) old envelopes and household items. 2. Wpisz w wolne miejsce w∏aÊciwy czasownik. 1. I always r______ before going to sleep. 2. Their sons don’t c______ up after meals. 3. My husband always t______ about politics. 4. We don’t e______ until we feel hungry. 5. She usually w______ out in the gym four times a week. 6. They s______ the best steaks in town. 7. He never m______ a mistake. 8. My sister always c______ about being fat. 9. Tom d______ a silver BMW. 10. Mrs Jones s______ when I greet her. 11. My dogs g______ at everyone who comes to my house. 12. She f______ a calorie-controlled diet. 13. My aunt b______ milk from dairy farmers. 14. They always t______ to be friendly and helpful. 15. Their grandson a______ a French-speaking kindergarten. 3. Przekszta∏ç poni˝sze zdania na zdania przeczàce. 1. I experiment with my recipes. 2. He delivers newspapers to earn some extra money. 3. They eat vegetables and drink milk. 4. My grandmother knits sweaters for us. 5. My sister listens to all sorts of music. 6. We eat three meals a day. 7. My boss smokes Cuban cigars. 8. She wears funny round glasses. 9. My garden overlooks a magnificent waterfall. 10. I take sugar in my coffee. 11. My neighbours gossip about everyone they know. 12 ANGIELSKI CZASY 12. We cater to birthday parties and wedding receptions. 13. They always fight over everything. 14. My friends throw parties to please themselves. 15. I get angry when people talk behind my back. 4. U∏ó˝ pytania dotyczàce podkreÊlonych cz´Êci zdaƒ. 1. I usually drink orange juice for lunch. 2. She never calls before she comes over. 3. My boss often gesticulates while talking. 4. I read boring articles to send myself to sleep. 5. We seldom go out these days. 6. I study English one to three hours a day. 7. He always spreads butter too thickly on his bread. 8. They live in a remote mountainous area. 9. Polar bears eat seals and other marine mammals. 10. My brother wants to become a TV broadcaster. 5. U∏ó˝ odpowiedzi wedle podanego wzoru. He is a website designer. What does he do at work? He designs websites. 1. They are firefighters. What do they do? 2. She is a news presenter. What does she do at work? 3. He is a lorry driver. What does he do? 4. She is a pianist. What does she do? 5. We are fruit pickers. What do we do? 6. He is a film producer. What does he do? 7. He is a deer hunter. What does he do? 8. He is a refuse collector. What does he do at work? 9. They are software developers. What do they do? 10. She is an interior decorator. What does she do at work? 6. Wybierz prawid∏owà odpowiedê. 1. Can I get you anything? Tea, coffee? a) No, thank you. I don’t need anything. b) No, thank you. I don’t need nothing. 2. Do you have any experience with animations? a) No, I am sorry. I don’t have no experience with that yet. b) No, I am sorry. I don’t have any experience with that yet. 3. What are your weaknesses? a) I don’t have any glaring weaknesses, however I could improve on my social skills. www.WydawnictwoLingo.pl 13 P r e s e n t S i m p l e b) I don’t have no glaring weaknesses, however I could improve on my social skills. 4. Do you provide transport to work? a) Unfortunately, we don’t provide any transport. b) Unfortunately, we don’t provide none. 5. Can you tell me more about your previous job? a) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never had time to rest. b) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never didn’t have any time to rest. 7. Skoryguj zdania analogicznie do podanego ni˝ej przyk∏adu. Newspapers come out every week. No, they don’t. Newspapers come out every day. 1. Horses feed on meat. 2. Penguins live in the Arctic. 3. Water boils at 90°C. 4. Dogs purr when they are pleased. 5. The Sun orbits the Earth. 6. The Vistula enters the Black Sea. 7. Tigers live in the grasslands of Africa. 8. David Beckham plays for Korona Kielce. 9. Coffee grows in Poland. 10. Yeti lives in the waters of Loch Ness. 11. Blackbirds lay their eggs in other birds’ nests. 12. James Bond works for a Russian Secret Service. 8. Uzupe∏nij zdania wstawiajàc w wolne miejsce if lub when. 1. I will explain everything ______ we meet. 2. I am always careful ______ I drive a car. 3. Correct me ______ I am wrong. 4. ______ you like legal thrillers, you will enjoy this one. 5. ______ the sun goes down, it gets dark. 6. Wake me up ______ it’s time for dinner. 7. ______ you want to lose weight, stay away from sweets. 8. ______ the winter comes, it gets colder and colder. 9.______ the rice turns golden brown, add some wine to the pan. 10.______ you have further questions, please feel free to contact us. 14 ANGIELSKI CZASY 9. Korzystajàc ze wskazówki umieszczonej w nawiasie, wpisz w wolne miejsce w∏aÊciwy przys∏ówek cz´stotliwoÊci. Czasami wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest prawid∏owa. 1. I ______ drink coffee with brown sugar. (at all times) 2. He ______ speaks before he thinks. (on most occasions) 3. She ______ wears her hair in a bun. (many times) 4. I ______ shop at Wal-Mart. (on some occasions) 5. He ______ writes book and film reviews. (not regularly or often) 6. We ______ watch the same film twice. (almost never) 7. They ______ eat between meals. (not at any time) 8. We go bowling ______. (once on each day) 9. Do you ______ go bird watching? (at any time) 10. The meeting is held ______. (the second, then the fourth, then the sixth year) 10. Uzupe∏nij dialog wstawiajàc w wolne miejsce w∏aÊciwe s∏owo (jeÊli trzeba, dostosuj form´ wyrazu) wybrane z poni˝szej listy: wait, take out, select, make, open, insert, put in, come, switch off. A: Excuse me, can you show me how you use this washing machine? B: Yes, of course. First, I ______ (1) the right programme for my wash, whether it’s a quick wash, slightly or heavily soiled. Then I ______ (2) the porthole door and ______ (3) my load. It ______ (4) loading and unloading your laundry easy. Then I ______ (5) the correct money into the slot to start the machine. That’s all. Short and simple. (After some time) B: Now, the washing is done. I ______ (6) for the door to unlock, ______ (7) the machine and I ______ (8) the laundry. Next ______ (9) moving it to the dryer. A: Thanks a lot. I hope I won’t have to take my clothes to the dry-cleaner next time. www.WydawnictwoLingo.pl 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Czasy. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: