Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 010882 24108766 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami - ebook/pdf
Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-83-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowe wydanie repetytorium Wydawnictwa Lingo „Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami” przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Seria repetytoriów Lingo przygotowana została przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów. Repetytorium obejmuje poziomy A1, A2 i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Główne zalety repetytorium 'ANGIELSKI. Gramatyka z ćwiczeniami':

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gramatyka z çwiczeniami • Przejrzyste i wyczerpujàce objaÊnienia wszystkich zagadnieƒ gramatycznych • Dla poczàtkujàcych i zaawansowanych • NowoÊç: quiz sprawdzajàcy opanowanie materia∏u po ka˝dym rozdziale wydawnictwo LINGO PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DO EGZAMINÓW MATURA MATURA FCE FCE CAE CAE Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-08-2 ISBN-13: 978-83-602-8708-8 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf 2 Spis treÊci Wst´p 1. Przedimek 1.1. Przedimek nieokreÊlony 1.2. Przedimek okreÊlony 1.3. Przedimek zerowy 2. Rzeczownik 2.1. Charakterystyka rzeczowników pod wzgl´dem budowy 2.2. Liczba mnoga 2.3. Rodzaj rzeczowników 2.4. Rzeczowniki niepoliczalne 3. Rzeczownik w dope∏niaczu 3.1. Tworzenie dope∏niacza 3.2. U˝ycie dope∏niacza 3.3. Dope∏niacz frazowy 3.4. Podwójna forma dzier˝awcza 3.5. Opuszczanie rzeczownika po formie dope∏niacza 4. Zaimek 4.1. Zaimki osobowe 4.2. Zaimki dzier˝awcze 4.3. Zaimki zwrotne i emfatyczne 4.4. Zaimki wskazujàce 4.5. Zaimki pytajàce 4.6. Zaimki wzajemne 4.7. Zaimki nieokreÊlone 4.8. Zaimki wzgl´dne 4.9. Zaimki iloÊciowe 5. Przymiotnik 5.1. Miejsce przymiotnika w zdaniu 5.2. Charakterystyka przymiotników pod wzgl´dem budowy 5.3. Stopniowanie przymiotników 5.4. Porównania 5.5. Szyk przymiotników w zdaniu www.WydawnictwoLingo.pl 5 6 6 10 13 20 20 21 27 29 34 34 34 35 36 36 40 40 41 42 45 46 48 49 49 52 60 60 60 64 67 69 6. Przys∏ówek 6.1. Charakterystyka przys∏ówków pod wzgl´dem budowy 6.2. Podzia∏ przys∏ówków 6.3. Stopniowanie przys∏ówków 6.4. Porównania 7. Spójnik 7.1. Charakterystyka spójników pod wzgl´dem budowy 7.2. Podzia∏ spójników 7.3. U˝ycie spójników 8. Przyimek 8.1. Charakterystyka przyimków pod wzgl´dem budowy 8.2. Miejsce przyimka w zdaniu 8.3. U˝ycie przyimków 9. Liczebnik 9.1. Charakterystyka liczebników 9.2. Daty 9.3. „One” 9.4. Zero 10. Czasownik 10.1. Charakterystyka czasowników pod wzgl´dem budowy 10.2. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie 10.3. Formy czasownika 10.4. Czasowniki regularne i nieregularne 10.5. Kategorie czasowników 10.6. Czasowniki statyczne i dynamiczne 73 73 77 78 79 83 83 84 85 90 90 91 91 105 105 109 109 110 113 113 116 117 120 122 123 3 s p i s t r e Ê c i 11. Czasowniki modalne 11.1. Can/be able to 11.2. Could/be able to 11.3. Should/Ought to/had better 11.4. Must/Have to 11.5. Need 11.6. Would 11.7. May/might 11.8. Used to 11.9. Will/shall 12. Pytania i odpowiedzi 12.1. Pytania typu „yes/no” 12.2. Pytania zawierajàce przeczenie 12.3. Pytania „wh” 12.4. Pytania alternatywne 12.5. Pytania w formie wypowiedzi oznajmujàcych 12.6. Pytania ogonkowe 12.7. Pytania „echo” 13. Czasy teraêniejsze 13.1. Present Simple 13.2. Present Continuous 13.3. Present Perfect 13.4. Present Perfect Continuous 14. Czasy przesz∏e 14.1. Past Simple 14.2. Past Continuous 14.3. Past Perfect 14.4. Past Perfect Continuous 15. Czasy przysz∏e 15.1. Future Simple 15.2. Zwrot „be going to” 15.3. Future Continuous 15.4. Future Perfect 15.5. Future Perfect Continuous 15.6. Inne konstrukcje wyra˝ajàce przysz∏oÊç 16. Strona bierna 16.1. Tworzenie strony biernej 16.2. U˝ycie strony biernej 16.3. Przyimki w stronie biernej 16.4. Konstrukcje bezokolicznikowe w stronie biernej 16.5. Sprawcze „have/get” 4 128 128 130 132 133 135 137 138 140 141 144 144 146 146 148 148 149 150 153 153 157 159 164 170 170 173 176 179 184 184 187 189 192 194 196 199 199 200 203 204 206 17. Mowa niezale˝na i zale˝na 17.1. Czasowniki wprowadzajàce 17.2. Zmiany dotyczàce czasów 17.3. Zmiany dotyczàce czasowników modalnych 210 210 212 216 17.4. Zmiany dotyczàce okreÊleƒ czasu i miejsca 220 221 17.5. Zmiany dotyczàce zaimków 221 17.6. Inne zmiany 222 17.7. Pytania w mowie zale˝nej 17.8. Polecenia i proÊby 224 17.9. Zdania warunkowe w mowie zale˝nej 225 18. Tryb ∏àczàcy 229 19. Zdania rozkazujàce 236 19.1. Zdania rozkazujàce w drugiej osobie 236 19.2. Zdania rozkazujàce w pierwszej i trzeciej osobie 19.3. Konstrukcja „to be + bezokolicznik” 20. Zdania czasowe 21. Zdania przydawkowe 21.1. Zdania ograniczajàce 21.2. Zdania rozwijajàce 21.3. Zdania typu „cleft sentences” 22. Zdania warunkowe 22.1. Zdania warunkowe I typu 22.2. Zdania warunkowe II typu 22.3. Zdania warunkowe III typu 22.4. Dodatkowe uwagi o w∏asnoÊciach zdaƒ warunkowych 22.5. Inwersja w zdaniach warunkowych 22.6. S∏owa i wyra˝enia wprowadzajàce warunek 22.7. Zdania warunkowe mieszane 238 239 243 250 250 251 254 257 257 260 263 264 266 267 268 23. Inwersja 272 23.1. Inwersja z czasownikiem posi∏kowym 272 23.2. Inwersja przez zamian´ miejsc podmiotu i orzeczenia Klucz do çwiczeƒ Wykaz czasowników nieregularnych 277 282 294 Wst´p WST¢P Chcesz sku tecz nie i szyb ko po wtó rzyç gra ma ty k´ an giel skà? Po trze bu jesz kom pen dium, po któ re za wsze mo ˝esz si´ gnàç, ˝e by spraw dziç po praw noÊç u˝y tej kon struk cji czy przy po mnieç so bie po trzeb nà re gu ∏´? Wo lisz mieç pew noÊç, ˝e przed wa˝ nym eg za mi nem w jed nej ksià˝ ce znaj dziesz wy czer pu jà ce wy ja Ênie nia wszyst kich istot nych za gad nieƒ gra ma tycz nych? „Re pe ty to rium” Lin go jest w∏a Ênie dla Cie bie. Ksià˝ ka prze zna czo na jest dla uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu jà cych si´ do eg za mi nów j´ zy ko wych, a tak ˝e wszyst kich chcà cych utrwa liç i po sze rzyç zna jo moÊç an giel skiej gra ma ty ki. Uwzgl´d nia ma te ria∏ wy ma ga ny na no wej ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak First Cer ti fi ca te in En glish czy Cer ti fi ca te in Ad van ced En glish. Sk∏a da si´ z dwu dzie stu trzech roz dzia ∏ów, klu cza do çwi czeƒ oraz spi su cza sow ni ków nie re gu lar nych. Ka˝ dy roz dzia ∏ zo sta∏ roz pla no wa ny z uwzgl´d nie niem stop nia trud no Êci. Z „Re pe ty to rium” mo˝ na wi´c ko rzy staç na ka˝ dym eta pie na uki. Mo ˝e ono tak ˝e s∏u ˝yç na uczy cie lom j´ zy ka an giel skie go przy uk∏a da niu i pro wa dze niu za j´ç gra ma tycz nych. Ka˝ dy roz dzia∏ obej mu je wst´p nà cha rak te ry sty k´ za gad nieƒ, któ rym jest po Êwi´ co ny, cz´Êç teo re tycz nà przed sta wia jà cà od po wied nie re gu ∏y gra ma ty ki, zi lu stro wa nà przy k∏a da mi wraz z ich t∏u ma cze niem na pol ski, ze staw çwi czeƒ utrwa la jà cych oraz qu iz po zwa la jà cy spraw - dziç zdo by tà wie dz´. Wszyst kie te ele men ty sà gra ficz nie wy ró˝ nio ne, co u∏a twia na uk´ i spra wia, ˝e tekst jest przej rzy sty. J´ zyk wy ko rzy sty wa ny w pu bli ka cji opar ty jest na wspó∏ cze snej an gielsz czyê nie bry tyj skiej. Przy k∏a dy na le ˝à prze wa˝ nie do j´ zy ka mó wio ne go (ale nie na zbyt ko lo kwial ne go), choç nie za - nie dba no rów nie˝ j´ zy ka bar dziej sta ran ne go. W uza sad nio nych przy pad kach po ja wia jà si´ tak ˝e zwro ty za czerp ni´ te z ame ry kaƒ skiej wer sji j´ zy ka an giel skie go. Jak wia do mo, wszel kie za sa dy gra ma tycz ne to nie do gma ty, ale pra wi d∏o wo Êci za ob ser wo wa ne w ˝y wej, cià gle roz wi ja jà cej si´ mo wie. To t∏u ma czy zja wi sko wy jàt ków, któ re wpraw dzie nie pod wa ˝a jà po trze by zna jo mo Êci uni - wer sal nych re gu∏, ale wy st´ pu jà i na le ˝y o nich wie dzieç. Ten aspekt rów nie˝ zo sta∏ uwzgl´d niony w ksià˝ ce. Uczmy si´ gra ma ty ki! Nie tyl ko dla te go, ˝e by do brze zdaç eg za min. Przede wszyst kim po to, by le piej po s∏u gi waç si´ j´ zy kiem an giel skim. Z ˝y cze nia mi suk ce sów Au tor ka www.WydawnictwoLingo.pl 5 1. Przedimek (the Article) Przed imek spra wia nam spo ro trud no Êci, choç by dla te go, ˝e jest nie zna ny pol sz czyê nie. Fran cu zi, Bu∏ ga rzy czy Niem cy nie ma jà tak du ˝ych pro ble mów, po nie wa˝ w ich j´ zy kach wy st´ pu jà ro dzaj ni ki od gry wa jà ce po dob nà ro l´ jak przed imek w an giel skim. Mi mo ˝e u˝y cie ro dzaj ni ka w ka˝ dym z tych j´ zy ków rzà dzi si´ spe cy ficz ny mi pra wa mi i re gu ∏a mi, to ich u˝yt kow ni cy ma jà w tej kwe stii okre Êlo ne wy czu cie i in tu icj´ j´ zy ko wà, do któ rych mo gà si´ w ra zie po trze by od wo ∏y waç. Jed nak ˝e Po la cy wca le nie sto jà na stra co nej po zy cji. Po pod j´ ciu od po wied nie go, wca le nie tak ogrom ne go wy si∏ ku, mo gà przy swo iç so bie to za gad nie nie i opa no waç za sa dy okre - Êla jà ce u˝y cie przed im ków. W j´ zy ku an giel skim wy st´ pu jà: Przed imek nie okre Êlo ny: a/an Przed imek okre Êlo ny: the Przed imek ze ro wy, ozna cza ny zna kiem gra ficz nym ø 1.1. Przed imek nie okre Êlo ny a/an Przed imek nie okre Êlo ny ozna cza, ˝e opi su je my da nà oso b´, rzecz, po j´ cie po raz pierw - szy, a da na rzecz, oso ba, bàdê po j´ cie nie sà bli ˝ej zna ne mó wià ce mu i s∏u cha jà ce mu. a pen a bo ok a new ho use (ja kiÊ, pe wien) no wy dom (ja kiÊ, pe wien) d∏u go pis (ja kaÊ, pew na) ksià˝ ka an aqu arium (ja kieÊ, pew ne) akwa rium an ele phant an old car (ja kiÊ, pe wien) s∏oƒ (ja kiÊ, pe wien) sta ry sa mo chód Po staç, ja kà przyj mu je przed imek nie okre Êlo ny (a bàdê an), uza le˝ nio na jest od te go czy wy - ra zy to wa rzy szà ce (rze czow nik bàdê wy ra ˝e nie rze czow ni ko we) za czy na jà si´ od spó∏ g∏o ski czy sa mo g∏o ski. Przed pen, bo ok (rze czow ni ka mi) i new ho use (wy ra ˝e nie rze czow ni ko we) sta wia my przed imek nie okre Êlo ny a, po nie wa˝ p, b, n sà spó∏ g∏o ska mi. Na to miast przed aqu arium, ele phant, old car sta wia my przed imek nie okre Êlo ny an, gdy˝ a, e, o to sa mo g∏o ski. Na le ˝y pa mi´ taç, ˝e o u˝y ciu po sta ci a bàdê an de cy du je nie pi sow nia wy ra zu, ale je go brzmie nie. a university /,ju:nI v#HsIti/ an hour /a*E/ a European state /,j*ErE pi:En steIt/ 6 ROZDZIA¸ 1 W zda niach: I am a dri ver. She is a stu dent. Je stem kie row cà. Ona jest stu dent kà. u˝y wa si´ przed im ka nie okre Êlo ne go, mi mo ˝e ktoÊ mó wi o so bie, o niej, a „ja” i „ona” sà zna ne za rów no mó wià ce mu jak i s∏u cha jà ce mu. Przed imek nie okre Êlo ny t∏u ma czo ny jest tu taj ja ko „je den z wie lu, na le ˝à cy do gru py/ka te go - rii, pew nej kla sy lu dzi”: I am a po li ti cian. This is an ele phant. S∏o wac ki was a Ro man tic po et. Je stem po li ty kiem (na le ˝´ do tej gru py lu dzi, któ rych na zy wa my po li ty ka mi). To jest s∏oƒ (na le ˝y do ga tun ku zwie rzàt na zy wa nych s∏o nia mi). S∏o wac ki by∏ po età ro man tycz nym (by∏ jed nym z po etów ro man tycz nych). W daw nym j´ zy ku an giel skim przed imek nie okre Êlo ny a/an ozna cza∏ one – je den. Jesz cze do dziÊ w nie któ rych przy pad kach u˝y wa my a/an i one za mien nie np. w jed nost - kach mia ry, ob j´ to Êci, wa gi, cza su, pie ni´ dzy: a ki lo = one ki lo a li tre = one li tre a me tre = one me tre 1/5 = a fi fth = one fi fth a tho usand = one tho usand an ho ur = one ho ur Przed imka nie okre Êlo nego u˝y wa my rów nie˝ w mia rach i cz´ sto tli wo Êciach. W tym przy pad - ku a/an t∏u ma czy my ja ko za/na/w: She ta kes a sho wer twi ce a day. I go to the ci ne ma three ti mes a we ek. Cho dz´ do ki na trzy ra zy w ty go dniu. The ap ples are 70 p a po und. He usu al ly dri ves 80 mi les an ho ur. Jab∏ ka kosz tu jà 70 pen sów za funt. On za zwy czaj je dzie 80 mil na go dzi n´. Ona bie rze przy sznic dwa ra zy na dzieƒ. W po wy˝ szych sy tu acjach a/an mo˝ na za stà piç s∏o wem per: The ap ples are 70 p per po und. Zwróç my uwa g´ na u˝y cie i szyk wy ra zów w przy pad ku s∏ów half and qu ater: Half an ho ur has pas sed. Up∏y n´ ∏o pó∏ go dzi ny. A qu ar ter of an ho ur has pas sed. Up∏y nà∏ kwa drans. I ne ed half a ki lo gram of mar ma la de. Po trze bu j´ po∏ ki lo mar mo la dy. I ne ed a qu ar ter of a ki lo gram of mar ma la de. Po trze bu j´ çwierç ki lo mar mo la dy. We ha ve half a bot tle of wi ne left. Po zo sta ∏o nam pó∏ bu tel ki wi na. We ha ve a qu ar ter of a bot tle of wi ne left. Po zo sta ∏a nam jed na czwar ta butelki wi na. www.WydawnictwoLingo.pl 7 P r z e d i m e k Ale: Let’s me et at (a) qu ar ter past eight Spo tkaj my si´ kwa drans po ósmej. Uwa ga: wy bór – u˝y cie bàdê nie u˝y cie a przed qu ar ter - ma my tyl ko przy po da wa niu go dzi ny. We met at half past ten. Spo tka li Êmy si´ w pó∏ do je de na stej. Przed im ki sà za le˝ ne od wy st´ pu jà cych po nich rze czow ni kach – nie tyl ko od te go czy za - czy na jà si´ od spó∏ g∏o ski czy sa mo g∏o ski, czy sà okre Êlo ne czy nie okre Êlo ne, ale rów nie˝ od te go czy sà po li czal ne czy nie po li czal ne (wi´ cej na ten te mat w roz dzia le o rze czow ni ku). Przed rze czow ni ka mi nie po li czal ny mi ni gdy nie u˝y wa my przed im ków nie okre Êlo nych a/an. Mo ˝e my na to miast u˝yç so me i any: Bring me (so me) wa ter. I’ve got (so me) go od in for ma tion for you. Mam dla cie bie do bre in for ma cje. Is the re (any) milk in the re fri ge ra tor? Czy jest mle ko w lo dów ce? Przy nieÊ mi wo dy. Ka˝ dy rze czow nik nie po li czal ny mo˝ na uzu pe∏ niç przez do da nie okre Êle nia jed nost ko we go, np. a bit of, a pie ce of, an item of, a glass of i wte dy sub stan cja czy po j´ cie abs trak cyj ne ozna cza ne przez rze czo wik na bie ra cha rak te ru po li czal ne go. He drank wa ter. Wy pi∏ wo d´. Buy me wi ne. Kup mi wi no. Add salt. Do daj so li. He drank a glass of wa ter. Wy pi∏ szklan k´ wo dy. Buy me a bot tle of wi ne. Kup mi bu tel k´ wi na. Add a pinch of salt. Do daj szczyp t´ so li. We asked for le gal ad vi ce. Po pro si li Êmy o po ra d´ praw nà. We asked for a pie ce of le gal ad vi ce. Po pro si li Êmy o (jed nà) po ra d´ praw nà. She bo ught fur ni tu re. Ku pi∏a me ble. She bo ught a pie ce/an item of fur ni tu re. Ku pi ∏a me bel. W po wy˝ szych przy k∏a dach przed imek a jest wy mien ny z li czeb ni kiem one. Jed nak ˝e w przy pad ku half a glass of wa ter, half a bot tle of wi ne, itp. przed im ka a nie mo˝ na za stà piç one. Przed imek nie okre Êlo ny u˝y wa ny jest tak ˝e przy okre Êla niu ilo Êci: a few, few (z rze czow ni ka mi po li czal ny mi) a lit tle, lit tle (z rze czow ni ka mi nie po li czal ny mi) 8 ROZDZIA¸ 1 W przy k∏a dach po ni ˝ej u˝y cie bàdê nie u˝y cie przed im ka ma du ˝e zna cze nie dla okre Êle nia sta nu po sia da nia: I ha ve few friends. Mam nie wie lu/ma ∏o przy ja ció∏ (few su ge ru je nie do sta tek bàdê nie wiel kà licz b´). I ha ve a few friends. Mam kil ku/pa ru przy ja ció∏ (a few su ge ru je pew nà iloÊç). I ha ve lit tle mo ney. Mam nie wie le/ma ∏o pie ni´ dzy (ana lo gicz nie do few, lit tle mó wi o nie wiel kiej ilo Êci). I ha ve a lit tle mo ney. Mam tro ch´ pie ni´ dzy (ana lo gicz nie do a few, a lit tle mó wi o pew nej ilo Êci). Zda rza si´, ˝e mo˝ na u˝yç za rów no few/a few i lit tle/a lit tle do okre Êle nia ta kiej sa mej ilo Êci. KtoÊ ma jà cy trzech przy ja ció∏ mo ˝e po wie dzieç: „I ha ve few friends”, na to miast in na oso ba, ma jà ca ty le sa mo przy ja ció∏ po wie: „I ha ve a few friends”. Jak wi daç, u˝y cie przed im ków w przed sta wio nych przy pad kach spro wa dza si´ raczej do su biek tyw nej oce ny, a nie do precyzyjnego okreÊlenia iloÊci. åwi cze nia 1. Uzu pe∏ nij pu ste miej sca przed im ka mi a/an lub nie wpi suj nic, je Êli przed imek nie jest po trzeb ny. 1. Si mon has ______ pho to gra phic 6. He buys plen ty of ______ ma ga zi - me mo ry. 2. Co uld you bring me ______ ap ple? 3. I li ve in ______ ru ral area. 4. The re is ______ be au ti ful gar den in front of my ho use. 5. I ha ve ______ si ster and two bro thers. nes. 7. She is ______ Irish dan cer. 8. Le ave it to ______ expert. 9. Gi ve me ______ ho nest an swer. 10. They work in ______ zoo. 2. Uzu pe∏ nij pu ste miej sca, wpi su jàc a/an, per bàdê nie wpi suj nic, je Êli przed imek nie jest po trzeb ny. Cza sem wi´ cej ni˝ jed na od po wiedê jest pra wi d∏o wa. 1. Buy me ______ do zen of eggs, ple ase. 2. She was ad vi sed to ha ve ______ X-ray. 3. Turn ri ght in to ______ one-way 9. We are ve ry la te! It is ______ half past ______ ni ne. 10. Kaya is not ______ ac tress. She is stre et. ______ sin ger. 4. I ne ver dri ve fast, on ly 70 km ______ 11. Co uld I ha ve ______ cup of ______ ho ur. cof fee ple ase? 5. This was______ uni que op por tu ni ty 12. This is ______ expen si ve but ______ for me. go od re stau rant. 6. The film starts at ______ qu ar ter to 13. I can’t buy this. I ha ve ______ lit tle fi ve. mo ney. 7. We ha ve En glish clas ses three ti mes 14. How much are oran ges? 40 cents ______ we ek. ______ po und. 8. This ho use be longs to ______ old wo - 15. This car pet is ______ me tre in man. length. www.WydawnictwoLingo.pl 9 P r z e d i m e k 3. Uzu pe∏ nij tekst, wpi su jàc a/an, one, per lub nie wpi suj nic, je Êli przed imek nie jest po - trzeb ny. Cza sem wi´ cej ni˝ jed na od po wiedê jest pra wi d∏o wa. My na me is Ka te. I am 1 ______ stu dent and I li ve in 2 ______ small town in North En gland. I li ve in 3 ______ stre et with fi ve ho uses on ly. It lo oks mo re li ke 4 ______ la ne than 5 ______ stre et. The re are 6 ______ be au ti ful tre es all along it, and it is ve ry qu iet. The re is 7 ______ small park on the cor ner whe re 8 ______ plen ty of chil dren play and ri de bi kes. The re is al so 9 ______ scho ol ne ar by, whe re I stu dy, and 10 ______ big swim ming po ol - it is 11 ______ hun dred me tres in length and si xty me tres in width. Me and my friends go the re fre qu en tly, three or fo ur ti mes 12 ______ we ek. In our le isu re ti me we al so go to 13 ______ ca fe te ria for 14 ______ cup of 15 ______ cof fee and 16 ______ pie ce of 17 ______ ca ke. I lo ve be ing 18 ______ stu dent, but when I lo ok back on my first year of scho ol, I re mem ber it as 19 ______ ti me of gre at stress. I had 20 ______ ve ry few friends and no clo se ones. I went to 21 ______ cafés alo ne, sat the re, drank 22 ______ cof fee, re ad 23 ______ bo ok or 24 ______ new spa per then I left for ho me. Now my li fe is com ple te ly dif fe rent. 1.2. Przed imek okre Êlo ny the Przed imek okre Êlo ny ma tyl ko jed nà for m´ the i wy st´ pu je za rów no przed rze czow ni ka mi w licz bie po je dyn czej jak i mno giej, po li czal ny mi (the bo ok) i nie po li czal ny mi (the wi ne). Wy mo wa przed im ka the: [UE] – w po zy cji nie ak cen to wa nej, przed wy ra za mi za czy na jà cy mi si´ od spó∏ g∏o ski, np. the man [UE ~ mæn] [UI] – w po zy cji nie ak cen to wa nej, przed wy ra za mi za czy na jà cy mi si´ od sa mo g∏o ski, np. the ap ple [UI ~ æpEl] [Ui:] – w po zy cji ak cen to wa nej Przed im ka okre Êlo ne go u˝y wa my, gdy mó wi my o oso bie, rze czy, zja wi sku zna nej mó wià ce - mu i s∏u cha jà ce mu, ∏a twej do zi den ty fi ko wa nia, okre Êlo nej, wo bec któ rej nie ma wàt pli wo Êci, ˝e o nià w∏a Ênie cho dzi: Gi ve me the ap ple. Daj mi (to) jab∏ ko (to kon kret ne jab∏ ko, np. znaj du jà ce si´ na sto le). I don’t li ke the song. Nie po do ba mi si´ ta pio sen ka (ta w∏a Ênie pio sen ka). Przed im ka okre Êlo ne go u˝y wa my: (a) kie dy mó wi my o rze czy, oso bie bàdê zja wi sku nie po raz pierw szy w tym sa mym kon tek Êcie, (b) kie dy da na rzecz bàdê oso ba jest póê niej okre - Êlo na in nym rze czow ni kiem. a) b) I li ve in a small town. The town has ma ny old bu il dings. Miesz kam w ma ∏ym mie Êcie. Mia sto ma wie le sta rych bu dyn ków. Phi lip ga ve me a pre sent. The ring was be au ti ful. (Z kon tek stu ja sno wy ni ka, ˝e tym pre zen tem jest pier Êcio nek.) Filip da∏ mi pre zent. Pier Êcio nek by∏ pi´k ny. 10 ROZDZIA¸ 1 Przed im ka okre Êlo ne go u˝y wa my rów nie˝ przed rze czow ni kiem, o któ rym wcze Êniej nie by ∏o mo wy, ale do któ re go ju˝ si´ od nie Êli Êmy i któ ry w spo sób po Êred ni zo sta∏ za sy gna li zo wa ny: I went to an art gal le ry yester day. The pa in tings we re exqu isi te. (Mo wa jest o ob ra zach, któ re sà w zbio rach tej ga le rii, do któ rej po sze d∏em wczo raj.) Po sze d∏em wczo raj do ga le rii sztu ki. Ob ra zy by ∏y zna ko mi te. Tak˝e wie dza o ota cza jà cym nas Êwie cie mo˝e wskazywaç na potrzeb´ u˝y cia przed im ka okre Êlo ne go. The sun is shi ning now. The mo on is in full pha se. In do ne sia lies ne ar the Equ ator. S∏oƒ ce te raz Êwie ci. Ksi´ ˝yc jest w no wiu. In do ne zja le ˝y w po bli ˝u rów ni ka. Ma my jed no s∏oƒ ce, ksi´˝yc czy rów nik wo bec te go u˝y wa my przed im ka okre Êlo ne go. W przy pad ku, gdy wy ra zy: s∏oƒ ce, ksi´ ˝yc u˝y wa ne sà ja ko ter mi ny ogól no astro no miczne, mo˝ na u˝yç przed im ka nie okre Êlo ne go: Ariel is a mo on of Ura nus. Ariel jest ksi´ ˝y cem Ura na. Przed imek okre Êlo ny u˝y ty przed przy miot ni ka mi od no si si´ do okre Êlo nej kla sy, ka te go rii lu dzi, któ rà cha rak te ry zu je u˝y ty przy miot nik: the young the unem ploy ed the di sa bled the rich and the po or m∏o dzi bez ro bot ni nie pe∏ no spraw ni bo ga ci i bied ni Przed im ka okre Êlo ne go u˝y wa my przed rze czow ni ka mi sta no wià cy mi ca ∏à kla s´/ga tu nek/ro - dzaj osób, zwie rzàt, przed mio tów, zja wisk: The ti ger li ves a so li ta ry li fe. The pi ge on was used to car ry mes sa ges. Ty grys pro wa dzi/ty gry sy pro wa dzà sa mot ny tryb ˝y cia. Go ∏àb by∏/go ∏´ bie by∏y wy ko rzy sty wa - ny/e do prze sy ∏a nia wia do mo Êci. Po nad to przed imek okre Êlo ny wy st´ pu je przed: 1. przy miot ni ka mi w stop niu naj wy˝ szym: the best, the most in te re sting; uwa ga: brak przed im ka okre Êlo ne go przed przy miot ni kiem w stop niu naj wy˝ szym nie czy ni te go zda nia nie po praw nym, zmie nia je dy nie je go treÊç, bo wiem most bez the zna czy bar dzo: Ka te is the most in tel li gent per son I know. Ka sia jest naj in te li gent - Ka te is a most in tel li gent per son. niejszà oso bà, ja kà znam. Ka sia jest bar dzo in te li gent - nà oso bà. www.WydawnictwoLingo.pl 11 P r z e d i m e k 2. rze czow ni ka mi okre Êla jà cy mi typ roz ryw ki: I go to the ci ne ma on ce a we ek. She go es to the ope ra fre qu en tly. He li kes the the atre. Cho dz´ do ki na raz w ty go dniu. Ona cho dzi cz´ sto do ope ry. On lu bi te atr. 3. wy ra ˝e nia mi okre Êla jà cy mi mia r´, np. by the ki lo, by the do zen, by the li tre, by the me tre; 4. na zwa mi paƒstw, je Êli w ich sk∏ad wcho dzi rze czow nik po spo li ty (np. re pu blic, sta tes, king dom): the USA, the UK, the Pe ople’s Re pu blic of Chi na. Do wy jàt ków za li cza si´: the Ar gen ti ne (choç tak ˝e Ar gen ti na), the Su dan (choç tak ˝e Su dan), the Le ba non (choç tak ˝e Le ba non), the Ukra ine (choç tak ˝e Ukra ine); 5. na zwa mi nie któ rych kra in geo gra ficz nych, re gio nów, sta nów: the Cz´ sto cho wa re gion, the Ka szu by re gion, the Hi gh lands, the Mi dlands, the Low lands, the Con ti nent of Afri ca, the Ri ve ra, the So uth, the Mid dle East, the West; 6. na zwa mi wysp, któ re za wie ra jà of, np. the Is le of Wi ght, the Is land of So ay, oraz ty mi, któ re ma jà na zwy w licz bie mno giej, np. the Britsh Is les, the He bri des, the She tlands, the Lo fo ten Is lands; 7. na zwa mi ka na ∏ów: the Su ez Ca nal, the Kiel Ca nal, the Bur gun dy Ca nal, the Pa - na ma Ca nal, the En glish Chan nel; 8. na zwa mi oce anów, mórz, rzek, delt: the Atlan tic, the Pa ci fic, the Bal tic Sea, the De - ad Sea, the Vi stu la, the Ni le, the Rhi ne, the Me kong Del ta, the Da nu be Del ta; 9. na zwa mi po je zie rzy: the Ma zu rian La kes, the La ke Di strict, the Brod ni ca La kes; 10. na zwa mi pu styƒ: the Sa ha ra De sert, the Go bi De sert, the Sy rian De sert; 11. na zwa mi ∏aƒ cu chów i ma sy wów gór skich: the Hi ma lay as, the Ta tras, the Alps, the An des, the Sier ra Ne va da; 12. na zwa mi la sów: the Black Fo rest, the Vien na Wo ods, the West Mau Fo rest, the Dum bra va Fo rest, the Bie la ny Wo ods. Przed imek okre Êlo ny po mi ja my wte dy, kie dy na zwa la su wy wo dzi si´ od na zwy miej sca (cho dzi g∏ów nie o la sy an giel skie), np. Aber - ne thy Fo rest, Sher wo od Fo rest, Fri ston Fo rest. Wy jà tek sta no wià na zwy la sów, w któ rych wy st´ pu je of, np. the Fo rest of Ar den, oraz któ rych na zwa po cho dzi od przy miot ni ka, np. the New Fo rest; 13. na zwa mi za tok, pó∏ wy spów, wy brze ˝y: the Gulf of Me xi co, the Gulf of Fin land, the Per sian Gulf, the Dun ge ness Pe nin su la, the Kam chat ka Pe nin su la, the Hel Pe - nin su la, the Yuca tan Pe nin su la, the East Co ast, the Co sta Bra va; 14. na zwa mi ujÊç, np. the Pen tland Firth; 15. na zwa mi lo dow ców, np. the Hi spar Gla cier; 16. ter mi na mi z dzie dzi ny geo gra fii, kó re ma jà cha rak ter in dy wi du al ny, np. the Equ ator, the North/So uth Po le, the Tro pic of Ca pri con, the Gre en wich Me ri dian; 17. na zwa mi urz´ dów: the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, the De part ment of De fen se, the Eu ro pe an Com mit tee for Stan dar di sa tion; 18. na zwa mi klasz to rów (m´ skich i ˝eƒ skich), np. the Al ber ti ne Co nvent, the Do mi ni can Mo na ste ry; 19. na zwa mi bu dyn ków, gma chów, ka wiar nii, np. the Em pi re Sta te Bu il ding, the Shell Bu idling, the Krem lin, the Par the non, the Tro ca de ro Café, the No wy Âwiat Café (uwaga: nazwy kawiarni i restauracji cz´sto wyst´pujà w j´zyku potocznym bez the i bez s∏owa café/restaurant); 20. na zwa mi kin, np. the Ode on Ci ne ma, the Atlan tic Ci ne ma; 21. na zwi ska mi ro dzin: the Simp sons, the Osbo ur nes; 22. na zwa mi in stru men tów mu zycz nych w kon tek Êcie gra nia, np. I play the vio lin; he is 12 ROZDZIA¸ 1 prac ti sing the pia no now. Kie dy mó wi my o in stru men cie ja ko o przed mio cie, sto su je - my przed im ki zgod nie z ogól ny mi re gu ∏a mi, np. I bo ught a gu itar. åwi cze nia 4. Uzu pe∏ nij pu ste miej sca przed im ka mi a/an, the. 1. Who to ok ______ bo ok? 2. Pass me ______ bre ad, ple ase. 3. I li ve in ______ sub urbs of To ron to. 4. Da niel is______ big fan 6. I le arnt ______ pia no when I was 5. 7. ______ di sa bled can li ve in de pen den tly. 8. Whe re is ______ key? 9. ______ cat is ______ ve ry in de pen dent of Ja ni ce Jo plin. ani mal. 5. She is______ ol dest of fo ur 10. Let’s go to ______ the atre to ni ght. chil dren. 5. Uzu pe∏ nij pu ste miej sca przed im ka mi a/an, the lub nie wpi suj nic, je Êli przed imek nie jest po trzeb ny. 1. He has ______ new car. Ha ve you se en ______ Opel yet? 2. He has co oked and do ne ______ wa shing up. 3. ______ we ather is ni ce and ______ sun is up. 4. I’d li ke ______ ca me ra for my bir th day. ______ ca me ra must be hand-held. 5. We went to see ______ mo vie last ni ght. So me of ______ dia lo gue was po or. 6. She li ves in ______ UK, in ______ Li ver po ol. 7. My un c le is______ uni ver si ty lec tu rer. 8. Let’s sit on ______ flo or. 9. Greg is ______ most di li gent stu dent, but my si ster is even mo re di li gent. 10. ______ ti ger is ______ lar gest mem ber of ______ cat fa mi ly. 11. ______ Smi ths are ve ry go od ne igh bo urs. 12. Whe re are ______ boys? In ______ gar den. 13. Hur ry up! ______ stu dents are wa iting. 14. I li ve ne ar ______ ho spi tal. 15. We dri fted down ______ Ni le, en joy ing ______ spec ta cu lar views. 1.3. Przed imek ze ro wy (ø) Brak przed im ka nie okre Êlo ne go lub okre Êlo ne go ma pew ne zna cze nie gra ma tycz ne, dla te go mó wi my cza sem o przed im ku ze ro wym ø, za miast stwier dzaç, ˝e nie sto su je my ˝ad ne go przed im ka. Nie u˝y wa my przed im ków (bàdê u˝y wa my przed im ka ze ro we go) przed rze czow ni ka mi, któ re mó wià o ca ∏ej kla sie/ga tun ku/ro dzaju: I re ad bo oks. He li kes che ese and wi ne. Czy tam ksià˝ ki. On lu bi ser i wi no. www.WydawnictwoLingo.pl 13 P r z e d i m e k Przed imek opusz cza my przed na zwa mi w∏a sny mi, dnia mi ty go dnia, mie sià ca oraz rze - czow ni ka mi, po któ rych na st´ pu jà nu me ry np. stron: Mark is my best friend. I ha ve be en to Fran ce ma ny ti mes. Amy le aves in May. Bo xing Day is ce le bra ted on 26 De c. For ho me work, do exer ci se 2 on pa ge 14. Ma rek jest mo im przy ja cie lem. By ∏em we Fran cji wiele ra zy. Amy wy je˝ d˝a w ma ju. Dru gi dzieƒ Bo ˝e go Na ro dze nia ob cho dzi si´ 26-go grud nia. Ja ko pra c´ do mo wà zrób çwi cze - nie 2 ze stro ny 14. W przy pad ku pór ro ku mo ˝e my sto so waç przed imek okre Êlo ny, choç nie jest to ko niecz ne. I play hoc key in (the) win ter. Zi mà gram w ho ke ja. Przed im ków nie u˝y wa my przed na zwa mi in sty tu cji, je Êli na pierw szy plan wy su wa si´ ich pod sta wo wa ro la: I go to scho ol. Tim was ta ken to ho spi tal. She is in church now. The man went to pri son. Cho dz´ do szko ∏y (je stem uczniem tej szko ∏y). Tim po szed∏ do szpi ta la (po trzeb na mu by ∏a po moc le kar ska). Jest te raz w ko Êcie le (jest na mszy). Ten cz∏o wiek po szed∏ do wi´ zie nia (za z∏a ma nie pra wa). W po ni˝ szych przy k∏a dach in sty tu cje te nie pe∏ nià swo jej pod sta wo wej funk cji, ale wy st´ pu jà ja ko miej sca, bu dyn ki: I will go to the scho ol. She went to the ho spi tal. He’s be en to the pri son. Pój d´ do szko ∏y (ja ko ro dzic ucznia lub pra cow nik szko ∏y). Po sz∏a do szpi ta la (byç mo ˝e w od wie dzi ny). By∏ w wi´ zie niu (ja ko od wie dza jà cy lub ja ko pra cow nik). Uwa ga: w ame ry kaƒ skiej od mia nie an giel skie go pa cjent uda je si´ to the ho spi tal. Przed imek nie wy st´ pu je przed po j´ cia mi abs trak cyj ny mi, np. fe ar, lo ve, ha tred, so cie - ty, an ger, po ver ty, hap pi ness, be au ty, fre edom, chy ba ˝e sà one bli ˝ej okre Êlo ne bàdê to wa rzy szà im do dat ko we in for ma cje. He li ves a bo ring li fe. Who will pay for the fre edom? The an ger ma de me eat ano ther san dwich. On pro wa dzi nud ne ˝y cie. Kto za p∏a ci za t´ wol noÊç? Z (tej) z∏o Êci zja d∏em ko lej nà ka nap k´. 14 ROZDZIA¸ 1 Przed im ków nie u˝y wa my rów nie˝ przed: 1. na zwa mi kon ty nen tów, np. Eu ro pe, Asia, Ame ri ca, An tarc ti ca (choç tak ˝e the An tar tic); 2. na zwa mi paƒstw, któ re nie za wie ra jà s∏ów: re pu blic, sta te, king dom, np. Po land, Fran ce, Ja pan, Ire land; 3. na zwa mi nie któ rych kra in geo gra ficz nych, re gio nów, sta nów, np. Kent, York shi re, Ken tuc ky, Nor man dy; 4. na zwa mi miast, np. Lon don, War saw, Pa ris, wy jà tek sta no wi the Ha gue (Uwa ga: kie - dy mó wi my o mie Êcie w okre Êlo nym cza sie hi sto rycz nym, sto su je my przed imek, np. the War saw of 1939); 5. na zwa mi je zior, np. La ke Ba ikal, Si lver La ke, La ke Vic to ria, La ke Ge ne va, La ke Mam ry, Ba la ton. Wy jàt kiem sà je zio ra, któ rych na zwy wy st´ pu jà w licz bie mno giej (the Gre at La kes), któ rych na zwy za wie ra jà of (np. the La ke of Lu cer ne) oraz te, któ rych na zwy po cho dzà od przy miot ni ka (ale: Bla ke La ke); 6. na zwa mi nie któ rych wysp zw∏asz cza tych, któ re w na zwie nie ma jà of, np. Gre at Bri ta - in, Cy prus, New Ze aland (ale the Black Is le); 7. na zwa mi przy làd ków, np. Ca pe Horn, Ca pe Su nium. Wy jàt kiem sà przy làd ki, któ rych na zwy za wie ra jà of (np. the Ca pe of Go od Ho pe); 8. na zwa mi szczy tów gór skich, np. Ka spro wy Wierch, Ki li man ja ro, Mont Blanc, Mo unt Eve rest (wy jàt kiem sà nie miec kie i fran cu skie na zwy szczy tów, np. the Jung - frau, the Eiger, the Dru, the Aigu il le No ire oraz na zwy gór w licz bie mno giej, np. the Gran des Jo ras ses, the Czer wo ne Wier chy); 9. na zwa mi przy làd ków, cie Ênin: Echo Po int, Ho und Po int, St. Geo r ge’s Po int, Bar ra So und, Mo nach So und; 10. na zwa mi pla˝, np. Le ven Be ach, Opu na ke Be ach, Las Pal mas Be ach; 11. na zwa mi por tów, np. Lon don Do cks, Li ver po ol Do cks, Ust ka Har bo ur, Pe arl Har bo ur; 12. na zwa mi ulic, alej, np. Mar sza∏ kow ska Stre et, Fi fth Ave nue, Je ro zo lim skie Ave - nue, Park La ne (ale the High Stre et, the Mall, the Strand, the M5); 13. na zwa mi pla ców, par ków: Pic ca dil ly Cir cus, Ti mes Squ are, Hy de Park, Cen tral Park (ale the ¸a zien ki Park); 14. na zwa mi sta cji ko le jo wych, lot nisk, np. He ath row, Ok´ cie Air port, JFK Air port, Wa ter loo Sta tion (ale the Cen tral Sta tion). åwi cze nia 6. Uzu pe∏ nij wol ne miej sca przed im ka mi a/an, the lub przed im kiem ze ro wym ø. 1. I am go ing to ______ ope ra on ______ Thurs day. 2. My pa rents are plan ning ______ trip to ______ Sa ha ra. 3. ______ best cof fee is se rved at ______ Café Roy al. 4. He is go ing to ______ ho spi tal to mor row for ______ sche du led check-up. 5. My bro ther lo ves play ing ______ vio lin. 6. ______ High Stre et is one of the world’s fi nest stre ets. www.WydawnictwoLingo.pl 15 P r z e d i m e k 7. We or de red ______ ste ak and ______ spi nach sa lad. ______ ste ak was de li cio - us but ______ spi nach sa lad was aw ful. 8. How much are ______ gra pes? One eu ro ______ ki lo. 9. ______ K2 is ______ most dif fi cult mo un ta in to climb. 10. Eve ry year mil lions of to uri sts go to ______ Alps to ski. 11. Ta ke ______ bus 517 and get off at ______ se cond stop. 12. We stay ed in ______ be au ti ful ho tel ne ar ______ La ke Vic to ria. 13. Pe ople go to ______ Hy de Park to spe ak the ir mind. 14. I went to ______ church to see ______ in te rior. 15. He pays him by ______ ho ur. 16. Shall we me et out si de ______ Mu ra nów Ci ne ma? 17. My flat ma te co mes from ______ Ukra ine. 18. Ha ve you fo und ______ job for ______ sum mer yet? 19. ______ young are try ing to out smart ______ old. 20. Ro bin Ho od li ved in ______ Sher wo od Fo rest. 7. Uzu pe∏ nij dia log przed im ka mi a/an, the lub przed im kiem ze ro wym ø. A: Ta ke 1 ______ go od lo ok at 2 ______ man over the re! B: Whe re? A: By 3 ______ win dow. 4 ______ one in 5 ______ blue co at. B: Isn’t he 6 ______ fa mo us tra vel ler? A: Yes, he is. He has just co me back from 7 ______ expe di tion to 8 ______ so uth of 9 ______ Su dan. B: Of co ur se I know him. He has ma de lots of do cu men ta ry films and film se ries for 10 ______ Chan nel 1. A: 11 ______ few days ago I he ard him talk abo ut his ro ugh tra vel plans to 12 ______ Afri ca from 13 ______ May to 14 ______ Ju ne next year. B: He must ha ve se en 15 ______ who le world. What 16 ______ extra or di na ry man he is! The re are so ma ny qu estions I wo uld li ke to ask him. A: What qu estions? B: Li ke how do we go abo ut plan ning for 17 ______ trip or what is 18 ______ best way to get aro und? A: Well, go and ask him. You may ne ver ha ve 19 ______ chan ce aga in. Qu iz Roz wià˝ qu iz. Wy bierz pra wi d∏o wà od po wiedê i przejdê do na st´p ne go py ta nia. 1. Przed imek nie okre Êlo ny po prze dza 2. Do bra od po wiedê. Idê do 3. wszyst kie rze czow ni ki po li czal ne. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 4. Je Êli wy bra ∏eÊ odpo wiedê b, idê do 2. 3. Po staç przed im ka nie okre Êlo ne go za le ˝y od brzmie nia rze czow ni ka. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 5. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 7. 16 ROZDZIA¸ 1 4. Z∏a od po wiedê. Przed imek nie okre Êlo ny sta wia my tyl ko przed rze czow ni ka mi po - li czal ny mi w licz bie po je dyn czej. Wróç do 1. a) It is a half past six. b) It is a qu ar ter to six. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 19. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 17. 5. Do brze, np. an ho ur, a uni ver se, an MA. Idê do 6. 16. èle. Przed imek okre Êlo ny ma jed nà po - staç - the. Wróç do 12. 6. Przed imek nie okre Êlo ny zna czy „po je - dyn czy eg zem plarz z kla sy rze - czy/osób/zja wisk”. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 8. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 10. 7. èle. O po sta ci przed im ka nie okre Êlo ne - go de cy du je wy mo wa na st´p ne go wy - ra zu, np. an ho ur /a*E/. Wróç do 3. 8. Do brze, np. „I bo ught a cha ir” – A cha ir jest eg zem pla rzem pew nej kla sy rze czy. Idê do 9. 9. Przed imek nie okre Êlo ny prze cho dzi w okre Êlo ny, je Êli mó wi my da lej o rze czy (oso bie/zja wi sku). a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 11. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 13. 10. èle. Wróç do 6. 11. Do brze, np. „I’ve bo ught a bo ok. The bo ok is in te re sting.” Idê do 12. 12. Przed imek okre Êlo ny, w prze ci wieƒ stwie do nie okre Êlo ne go, ma jed nà po staç. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 14. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 16. 13. èle. Wróç do 9. 14. Do brze. Idê do 15. 15. Któ re zda nie jest pra wi d∏o we? www.WydawnictwoLingo.pl 17. Do brze. Idê do 18. 18. W któ rym zda niu mó wià cy na rze ka, ˝e pra wie nikt nie przy szed∏ na je go przy j´ - cie? a) A few pe ople ca me to my par ty. b) Few pe ople ca me to my par ty. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 22. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 20. 19. èle. Przy po da wa niu go dzi ny, przed imek nie okre Êlo ny ni gdy nie po prze dza half. Wróç do 15. 20. Do brze. Idê do 21. 21. Za imek ze ro wy ma po staç ø. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 25. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 23. 22. èle. A few ozna cza tro ch´/kil ka i w tym kon tek Êcie su ge ru je, ˝e mo ˝e na przy j´ ciu nie by ∏o t∏u mów, ale jed nak by li go Êcie. Few ozna cza, ˝e ma ∏o kto przy szed∏. Wróç do 18. 23. Do brze. Ø to umow ny znak gra ficz ny przed im ka ze ro we go, a nie je go po staç. Idê do 24. 24. Przed im ka okre Êlo ne go u˝y wa my przed rze czow ni ka mi po li czal ny mi, tak ˝e i wte - dy kie dy mó wi my o kla sie, ga tun ku przed mio tu/oso by/zja wi ska. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 26. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 28. 17 P r z e d i m e k 25. èle. Ø to umow ny znak gra ficz ny za im - ka ze ro we go, a nie je go po staç. Wróç do 21. 26. Do brze, np. „The par rot is ve ry in tel li - gent”. Idê do 27. 27. „So phie went to ho spi tal”. Kim jest Zo - sia? a) pa cjent kà b) pra cow ni kiem szpi ta la Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 29. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 31. 28. èle. Przed imek okre Êlo ny u˝y ty przed rze czow ni kiem po li czal nym od no si si´ do ca ∏ej kla sy przed mio tów (osób, zja - wisk). Wróç do 24. 29. Do brze. Idê do 30. 30. Któ re zda nie jest po praw ne? a) She plays the cel lo. b) She plays a cel lo. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 32. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 34. 31. èle. Je ˝e li nie u˝y wa my przed im ka the przed ta ki mi wy ra za mi jak: scho ol, pri - son, church, ho spi tal to zna czy, ˝e mó wi my o byt no Êci w da nym miej scu w ro li ucznia, wi´ê nia, wier ne go czy pa - cjen ta. Wróç do 27. 32. Do brze. Idê do 33. 33. Zda nie „We tal ked abo ut a mo on” jest pra wi d∏o we. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 35. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 37. 34. èle. Kie dy mó wi my o in stru men cie mu - zycz nym w kon tek Êcie gra nia to u˝y wa - my przed im ka okre Êlo ne go. Wróç do 30. 18 35. Do brze. Zda nie jest pra wi d∏o we, je Êli s∏o wo mo on wy st´ pu je ja ko ogól ny ter min astro no micz ny, np. „We tal ked abo ut a mo on – Ja nus” (ksi´ ˝yc Sa tur na). Idê do 36. 36. Przed któ rym paƒ stwem mo ˝e my spo - tkaç za rów no przed imek okre Êlo ny jak i ze ro wy? a) Chi na b) Le ba non c) Fran ce Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 38. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 39. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê c, idê do 41. 37. èle. To zda nie jest pra wi d∏o we, je Êli mo on jest ogól nym ter mi nem astro no - micz nym. Wróç do 33. 38. èle. Przed s∏o wem Chi na nie sta wia my przed im ka okre Êlo ne go the, w prze ci - wieƒ stwie do ofi cjal nej na zwy the Pe - ople’s Re pu blic of Chi na. Je ˝e li w sk∏ad na zwy paƒ stwa wcho dzi rze - czow nik po spo li ty (np. re pu blic, kong - dom), na zwa ta jest po prze dzo na przez the. Wróç do 36. 39. Do brze. Idê do 40. 40. Przed imek okre Êlo ny u˝y ty przed przy - miot ni ka mi od no si si´ do okre Êlo nej kla - sy, ka te go rii lu dzi, któ rà cha rak te ry zu je u˝y ty przy miot nik. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 42. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 44. 41. èle. Wróç do 36. 42. Do brze, np. the be au ti ful, the rich. Idê do 43. 43. Zda nie „It is most in te re sting” jest po - praw ne. a) Tak b) Nie Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 45. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 47. 44. èle. Wróç do 40. 45. Do brze. Idê do 46. ROZDZIA¸ 1 54. èle. Na zwy miast w za sa dzie nie wy ma - ga jà u˝y cia przed im ków. Wróç do 50. 55. Do brze. Na zwy rzek za wsze po prze dza 46. Przy któ rym paƒ stwie na le ˝y po sta wiç przed imek okre Êlo ny. Idê do 56. przed imek okre Êlo ny? a) Uni ted King dom b) Ukra ine c) Ja pan Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 48. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 49. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê c, idê do 51. 47. èle. To zda nie zna czy: „To jest bar dzo in te re su jà ce” – most bez the ozna cza ve ry. Wróç do 43. 56. Któ re zda nie jest pra wi d∏o we: a) She li ved in the pre-war Ber lin. b) She li ved in pre-war Ber lin. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 58. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 59. 57. èle. Mis so uri to stan w USA. Wróç do 53. 58. Do brze. Idê do 60. 48. Do brze. Je Êli w sk∏ad na zwy paƒ stwa wcho dzi rze czow nik po spo li ty, wów czas na zw´ te go paƒ stwa po prze dza si´ przed im kiem okre Êlo nym the. Idê do 50. 59. èle. Cho cia˝ na zwy miast nie wy ma ga - jà u˝y cia przed im ków, to sta wia my je, gdy mó wi my o mie Êcie w kon kret nej epo ce czy okre sie cza su. Wróç do 56. Gra tu la cje! To ko niec qu izu. 49. èle. Ukra ine nie trze ba po prze dzaç przed im kiem okre Êlo nym, choç mo˝ na. Wróç do 46. 60. 50. Przed któ rà na zwà mia sta na le ˝y po - sta wiç przed imek okre Êlo ny? a) Pra gue b) Ha gue Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 54. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 52. 51. èle. Je Êli w sk∏ad paƒ stwa nie wcho dzi rze czow nik po spo li ty, np. king dom, re - pu blic, sta te, nie u˝y wa my przed im ka okre Êlo ne go. Wróç do 46. 52. Do brze. Na zwy miast nie wy ma ga jà u˝y cia przed im ków, ale the Ha gue (Ha ga) jest wy jàt kiem. Idê do 53. 53. W któ rym z po ni˝ szych przy k∏a dów cho dzi o rze k´? a) the Mis so uri b) Mis so uri Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê a, idê do 55. Je Êli wy bra ∏eÊ od po wiedê b, idê do 57. www.WydawnictwoLingo.pl 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: