Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 003499 21001697 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Phrasal Verbs. Repetytorium - ebook/pdf
Angielski. Phrasal Verbs. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-86-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Repetytorium 'ANGIELSKI. Phrasal Verbs. Słownik z ćwiczeniami' to znakomita pomoc dla tych, którzy pragną utrwalić tak ważny element języka angielskiego, jakim są czasowniki złożone.

Repetytorium 'ANGIELSKI. Phrasal Verbs' to:

Czy znasz i potrafisz użyć: call at - call for, get over - get back, put on - put out? Z Lingo będziesz umiał!

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E E Y M AGAN Y M AGAN W W MATURA MATURA FCE FCE CAE CAE EGZAM I EGZAM I N ACH N ACH N N A A Phrasal verbs S∏ownik z çwiczeniami • Wszystkie najpotrzebniejsze phrasal verbs z objaÊnieniami i kontekstem • Przyk∏adowe zdania i zwroty z ˝ycia wzi´te • åwiczenia w uk∏adzie tematycznym z kluczem wydawnictwo LINGO Dorota Koziarska, Alisa Mitchel Masiejczyk Repetytorium ANGIELSKI. Phrasal Verbs Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak S∏ownik alfabetyczny phrasal verbs: Dorota Koziarska åwiczenia tematyczne: Alisa Mitchel Masiejczyk Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja s∏ownika: Marta Kosiƒska ISBN-10: 83-60287-06-6 ISBN-13: 978-83-60287-06-4 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 © Copyright for the Phrasal verbs dictionary by Edgard, Warszawa 2005 www.edgard.com.pl www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci Wst´p S∏ownik alfabetyczny phrasal verbs z t∏umaczeniami, objaÊnieniami i przyk∏adami u˝ycia åwiczenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Education and Learning Relationships and Family Food and Dining Life at Work Economy and Business Politics and Government Crime and Punishment Communication 9. Health and Beauty 10. Shopping 11. Transport and Movement 12. Feelings and Preferences 4 7 69 71 75 79 81 85 89 92 95 98 102 106 109 w s t ´ p Phrasal Verbs – nie tylko dla or∏ów An gli cy to na ród eks cen try ków. Tak przy naj mniej pod po wia da nam ste reo typ kul tu ro wy, pod - su wa jàc dzie siàt ki aneg dot na te mat rze ko mo nie zro zu mia ∏ych dla ni ko go po za Wy spia rza mi an giel skich dow ci pów, bu dzà cych zdzi wie nie, je Êli nie prze strach spe cja ∏ów kuch ni bry tyj skiej, nie do grza nych miesz kaƒ, osob nych kra nów z cie p∏à i zim nà wo dà, od le g∏o Êci mie rzo nych upo rczy wie w ca lach, jar dach i mi lach, o ru chu le wo stron nym nie wspo mi na jàc. Jak by te go by ∏o nie doÊç, An gli cy „wy na leê li” i na ca ∏y Êwiat „wy eks por to wa li” je den z naj bar dziej za ska - ku jà cych sys te mów j´ zy ko wych, na pierw szy rzut oka ca∏ kiem przy ja zny, lecz kry jà cy w so bie ist nà stud ni´ za ska ku jà cych zja wisk, od wy mo wy po czàw szy, a na struk tu rach gra ma tycz nych skoƒ czyw szy. Do tych ostat nich na le ˝à mi´ dzy in ny mi ob ro s∏e le gen dà przed im ki, sys tem cza sów gra ma tycz nych, mo wa za le˝ na, i wresz cie bo ha ter tej ksià ˝ ki: phra sal verbs. Ju˝ sa ma na zwa „phra sal verbs” jest kon fu du jà ca, tym bar dziej ˝e jak do tàd nie zna le zio no do brze brzmià ce go i ogól nie przy j´ te go pol skie go od po wied ni ka. Naj bli˝ sze wy da je si´ okre - Êle nie „cza sow ni ki z∏o˝one”, lecz nie w pe∏ ni od da je ono fakt, ˝e tak na praw d´ cho dzi o gru p´ zwy k∏ych, zna jo mych ka˝ de mu uczà ce mu si´ cza sow ni ków, ta kich jak ta ke, gi ve, let, stand, wri te, uzu pe∏ nio nych o rów nie nie win nie wy glà da jà ce ma ∏e s∏ów ka, ta kie jak up, off, in, out, czy at. W czym wi´c pro blem? Za nim to wy ja Êni my, war to na chwil k´ za trzy maç si´ nad na szym w∏a snym j´ zy kiem. Jak wie ka˝ dy, kto pró bo wa∏ uczyç ob co kra jow ca, pol skie cza sow ni ki kry jà nie jed nà nie spo dzian k´. Po rów naj my na po czà tek cho dziç, prze cho dziç, od cho dziç i wy cho dziç. Ja kà ro l´ pe∏ nià te ma ∏e czàst ki (na zy wa ne „przed rost ka mi”)? Otó˝ uzu pe∏ nia jà one pod sta wo we zna cze nie cza sow ni ka cho dziç, do da jàc in for ma cj´ o kie run ku ru chu. Ich zna cze nie po zo sta je ja sne i nie zmien ne, tak ˝e w po ∏à cze niu z in ny mi cza sow ni ka mi, np. je chaç, prze je chaç, wy je chaç, od je chaç. Wróç my jed nak to cza sow ni ka cho dziç i po rów naj my je go zna cze nie z pod cho dziç: przy ro stek pod- mo ˝e do da waç in for ma cj´ o kie run ku ru chu, ale – co cie ka we – mo ˝e tak ˝e zmie niaç zna cze nie ca ∏e go cza sow ni ka: pod cho dziç ko goÊ to ty le, co oszu kaç lub (ra czej nie mi le) za sko czyç. Tej zmia ny zna cze nia nie da si´ ca∏ ko wi cie prze wi dzieç na pod sta wie zna cze nia ele men tów sk∏a do wych, czy li pod- oraz cho dziç. Co gor sza, pod- w po ∏à cze niu z in nym cza sow ni kiem mo ˝e po wo do waç zu pe∏ nie in ne prze su ni´ cia zna cze nio we. Po rów naj my: no siç – pod no siç, wo ziç – pod wo ziç, pusz czaç – pod pusz czaç. Mar na to wpraw dzie po cie cha dla Po la ka zma ga jà ce go si´ z an giel skim s∏ow nic twem, ale war to uÊwia do miç so bie, ˝e dla cu dzo ziem ców pol sz czy zna te˝ po tra fi byç eks cen trycz na… Na sza ma ∏a wy ciecz ka w kra in´ pol skie go s∏o wo twór stwa po zwa la uchwy ciç isto t´ zja wi ska an giel skich „cza sow ni ków z∏o˝onych”. Po dob nie jak pol skie cza sow ni ki z przed rost ka mi, sta no - wià one prze bo ga ty (a za tem - z punk tu wi dze nia uczà ce go si´ - nie s∏y cha nie skom pli ko wa ny) zbiór wie lu ty si´ cy kom bi na cji, któ rych fun da men tal nà ce chà wspól nà jest nie prze wi dy wal noÊç zna cze nio wa! Nie któ re po ∏à cze nia sà po dob ne w skut kach do cho dziç – prze cho dziç – wy cho dziç: nie po wo du jà istot ne go prze su ni´ cia zna cze nia, a je dy nie je go uzu pe∏ nie nie, na przy k∏ad sit – sit down (sie dzieç – usiàÊç), stand – stand up (staç – wstaç), eat – eat out (jeÊç – jeÊç na mie Êcie), lo ok – lo ok over (pa trzeç – rzu ciç na coÊ okiem), put – put on (k∏aÊç – za ∏o ˝yç, na ∏o ˝yç), throw – throw away (rzu caç – wy rzu caç) itp. Z∏a wia do moÊç jest ta ka, ˝e ogrom na wi´k szoÊç za cho wu je si´ nie ste ty eks cen trycz nie, przy po mi na jàc nie prze wi - 4 w s t ´ p dy wal ne zna cze nio wo kom bi na cje z przed rost kiem pod-. Spójrz my na kil ka przy k∏a dów: go – go off (iÊç – wy buch nàç lub ze psuç si´, gdy mo wa o ˝yw no Êci), bring – bring up (przy nieÊç – wy cho wy waç), do – do wi tho ut (ro biç – obejÊç si´ bez cze goÊ), let – let down (po zwo liç – spra wiç ko muÊ za wód), lo ok – lo ok after (pa trzeç – opie ko waç si´), ma ke – ma ke out (ro biç – zro zu mieç), put – put out (po ∏o ˝yç – uga siç), see – see to (wi dzieç – za jàç si´ czymÊ), itd. Pró by od na le zie nia w tym ja kiejÊ lo gi ki przez uczà ce go si´ j´ zy ka koƒ czà si´ rzecz ja sna nie po wo dze niem, ma my bo wiem tu do czy nie nia z czymÊ w ro dza ju ma ∏ych idio mów. Je dy ny prak tycz ny spo sób na nie to na uka na pa mi´ç, wspar ta o ile to mo˝ li we sen sow ny mi çwi cze nia mi utrwa la jà cy mi. W tym w∏a Ênie ma po móc ni niej sza ksià˝ ka. Au to rzy do ko na li wy bo ru kil ku set naj po pu lar niej szych i naj bar dziej przy dat nych phra sal verbs, wraz z t∏u ma cze niem ich zna cze nia na j´ zyk pol ski, in for ma cjà o stop niu for mal no Êci, oraz przy k∏a do wy mi zda nia mi ilu stru jà cy mi oma wia ne zna cze nie. Ko rzy sta jàc z te go kom pen dium, war to zwró ci szcze gól nà uwa g´ na te spo Êród cza sow ni ków, któ re wy ka zu jà opi sa ne wy ˝ej nie prze wi dy wal ne, „eks cen trycz ne” za cho wa nie. Jak ∏a two za uwa ˝yç, w bar dzo wie lu wy pad kach cza sow nik z∏o˝ony ma wi´ cej ni˝ jed no zna cze nie, z re gu ∏y bar dzo od le g∏e od zna cze nia cza sow ni ka ba zo we go. Przy k∏a dem mo gà byç cza sow ni ki bre ak in to (za czàç coÊ na gle ro biç, ale tak ˝e wy buch nàç np. ∏za mi), call for (wy ma gaç cze goÊ, ale tak ˝e ape lo waç o coÊ), gi ve up (pod daç si´, ale tak ˝e rzu ciç np. pa le nie), sort out (roz wià zaç np. pro blem, zro biç z czymÊ po rzà dek, a tak ˝e zor ga ni zo waç coÊ), itd. Bar dzo cz´ sto ten sam cza sow nik ba zo wy ∏à czy si´ z kil ko ma s∏o wa mi uzu pe∏ nia jà cy mi, two rzàc zu pe∏ nie ró˝ ne zna cze nia, np. lo ok over (rzu ciç na coÊ okiem), lo ok after (za opie ko waç si´), lo ok for (szu kaç), lo ok back (spoj rzeç wstecz). Do re kor dzi stów w tym wzgl´ dzie na le ˝à – oprócz lo ok – cza sow ni ki be, ta ke, ma ke, get, gi ve. Naj cz´ Êciej cza sow nik z∏o˝ony sk∏a da si´ z jed ne go cza sow ni ka ba zo we go i jed ne go s∏o wa uzu pe∏ nia jà ce go. Zda rza jà si´ jed nak (licz ne!) wy jàt ki, jak choç by: lo ok down on, li ve up to, grow apart from, go out with, czy go down with. Có˝, na wet eks cen trycz ni An gli cy ma wia jà, ˝e nie ma kró lew skiej dro gi do wie dzy – po zo sta je rze tel na, sys te ma tycz na pra ca. Bar dzo istot ny z punk tu wi dze nia sku tecz no Êci na uki jest bank çwi czeƒ utrwa la jà cych w dru giej cz´ Êci ksià˝ ki. Dla u∏a twie nia i lep szej or ga ni za cji po wtó rek, çwi cze nia zo sta ∏y u∏o ˝o ne w 12 blo - ków te ma tycz nych, ta kich jak Edu ca tion and le ar ning, Li fe at work, czy Com mu ni ca tion. åwi cze nia po le ga jà w wi´k szo Êci na do pa so wa niu od po wied nie go zna cze nia, do bra niu w∏a Êci we go cza sow ni ka ba zo we go lub s∏o wa uzu pe∏ nia jà ce go, uzu pe∏ nie niu luk w tek Êcie lub zda niu. Ozna cza to, ˝e w ka˝ dym wy pad ku ist nie je jed na, po praw na od po wiedê, po da na w klu czu na koƒ cu ka˝ de go roz dzia ∏u. En tu zja Êci mo gà we w∏a snym za kre sie prze Êle dziç spo sób funk cjo no wa nia naj wa˝ niej szych cza sow ni ków (be, ta ke, gi ve, go, get, put, turn, ma ke, do, bring, co me, bre ak, fall, fill, ke ep, lo ok, see, show, work, wri te) oraz, co rów nie cie ka we, po ten cja ∏u s∏ó wek in, out, away, up, in to, out, away, on, at, to, off, aro und, abort, by, from, over. Po wo dze nia za tem! dr Grze gorz Âpie wak kon sul tant ksià˝ ki www.WydawnictwoLingo.pl 5 split up be up draw on fall for end up go off link up feel like keep away pull over occur to hand over move in pay back take after lay off settle down get across make it up to write off stand someone up refer to while away work out Phrasal Verbs see to shut down hang out turn down switch off wake up use up put out a n s w e r b a c k act up (device) – nie dzia∏aç prawid∏owo The fax machine is acting up again! Fax znowu nie dzia∏a prawid∏owo! act up (person) – êle si´ zachowywaç Stop acting up Billy or we’re not going to the cinema! Przestaƒ êle si´ zachowywaç Billy, albo nie pójdziemy do kina! add up (sense) – mieç sens Why would he want to sell this beautiful house for such a low price? It doesn’t add up. Dlaczego chcia∏by sprzedaç taki pi´kny dom za tak niskà cen´? To nie ma sensu. A account for – wyjaÊniç, wyt∏umaczyç; zdaç spraw´ z; t∏umaczyç istnienie czegoÊ Has he accounted for his absence at yes- terday’s meeting? Czy wyjaÊni∏ powody swojej nieobecnoÊci na wczorajszym spotkaniu? Her son couldn’t account for how he got the money for his new clothes. Jej syn nie potrafi∏ wyjaÊniç, jak zdoby∏ pieniàdze na swoje nowe ubrania. I have to account for every move I make to my supervisor. Musz´ zdawaç relacj´ mojemu prze∏o˝onemu z ka˝dego ruchu, jaki wykonuj´. Does any theory account satisfactorily for the existence of black holes? Czy jakaÊ teoria wyjaÊnia satysfakcjonujà- co istnienie czarnych dziur? act on – postàpiç zgodnie z / wed∏ug; kierowaç si´ I decided to act on my lawyer’s advice. Zdecydowa∏em si´ postàpiç za radà mojego adwokata. answer back – odpowiedzieç (np. na zarzuty) The situation is too serious to act on impulse. Sytuacja jest zbyt powa˝na, ˝eby dzia∏aç pod wp∏ywem impulsu. You will be given the opportunity to answer back later. Póêniej b´dziesz mia∏ mo˝liwoÊç odpowiedzieç. www.WydawnictwoLingo.pl 9 a n s w e r b a c k / t a l k b a c k answer back / talk back – odciàç si´ / odgryêç si´ attribute sth to sth – przypisywaç coÊ czemuÊ I was going to answer back but decided it wasn’t a good idea. Mia∏em zamiar si´ odgryêç, ale zdecy- dowa∏em, ˝e to nie by∏by dobry pomys∏. I attribute his shyness to his lack of self-confidence. Jego nieÊmia∏oÊç przypisuj´ brakowi pewnoÊci siebie. She is a rude kid who talks back to teachers and causes a lot of problems. Ona jest niegrzecznym dzieckiem, które êle odnosi si´ do nauczycieli i stwarza du˝o problemów. ask after – pytaç (o kogoÊ) I don’t understand why you dislike him so much. He asks after you every time I see him. Nie rozumiem, dlaczego tak go nie lubisz. On zawsze pyta o ciebie, gdy go spo- tykam. ask sb out – zaprosiç kogoÊ (na randk´) Jack is too shy to ask Jane out. Jack jest zbyt nieÊmia∏y, ˝eby zaprosiç Jane na randk´. attend to – za∏atwiç; zajàç si´ Sorry, I have to dash, I have some business to attend to. Przepraszam, musz´ lecieç, mam coÊ do za∏atwienia. Can’t talk now, I’ve got a customer to attend to. Nie mog´ teraz rozmawiaç, mam klienta, którym trzeba si´ zajàç. 10 b e u p be off – zepsuç si´ (np. jedzenie) You didn’t put the milk into the fridge and now it’s gone off! Nie w∏o˝y∏eÊ mleka do lodówki i si´ zepsu∏o! be on about – gl´dziç o; gadaç bez koƒca Is he going on about his precious little daughter again? Czy on znowu gl´dzi o swojej drogiej córeczce? He’s been on about Rome ever since he came back. Odkàd wróci∏, bez koƒca mówi o Rzymie. B back up – poprzeç kogoÊ; zgodziç si´ No matter what you decide I will back you up. Bez wzgl´du na to, co zdecydujesz, popr´ ci´. I’m sure your parents will back me up on this. Jestem pewien, ˝e twoi rodzice poprà mnie w tej kwestii. base on – opieraç na What do you base your suspicions on? Na czym opierasz swoje podejrzenia? Her latest novel is based on a true story. Jej najnowsza powieÊç jest oparta na prawdziwej historii. be in for – spodziewaç si´ (gdy coÊ kogoÊ czeka); mieç zagwarantowane (coÊ przykrego) be up – dziaç si´; byç na rzeczy You’ll be in for real trouble if you don’t tell me everything. B´dziesz mia∏ du˝e k∏opoty, jeÊli nie powiesz mi wszystkiego. Looks like we are in for a storm tonight. Wyglàda na to, ˝e czeka nas burza dziÊ w nocy. The moment I saw their faces I knew something was up. W momencie, gdy zobaczy∏am ich twarze, wiedzia∏am, ˝e coÊ (si´ dzieje) jest na rzeczy. Why are you so quiet, what’s up? Czemu jesteÊ taki cichy, co si´ dzieje? www.WydawnictwoLingo.pl 11 b e u p t o s t h be up for sth – mieç ochot´, reflektowaç na coÊ; byç zainteresowanym beat down – zbiç cen´ Are you up for dinner with me tonight? Masz ochot´ na kolacj´ ze mnà dziÊ wieczorem? She offered me a job but I’m not sure if I am up for it. Zaproponowa∏a mi prac´, ale nie jestem pewna, czy jestem nià zainteresowana. be up to someone – byç czyimÊ zadaniem; zale˝eç od kogoÊ It is up to you to feed and walk the dog. Karmienie i wyprowadzanie psa nale˝y do ciebie. The colour of the walls in his room is up to him. Wybór koloru Êcian w jego pokoju to jego sprawa. (dos∏. Kolor Êcian w jego pokoju zale˝y od niego.) be up to sth (capable) – sprostaç, podo∏aç; kombinowaç; porabiaç coÊ Are you sure he’ll be up to the job? JesteÊ pewny, ˝e on podo∏a temu zadaniu? Don’t trust him, he‘s always up to something. Nie ufaj mu, on zawsze coÊ kombinuje. What have you been up to since we last saw each other? Co porabia∏eÊ, odkàd si´ ostatnio widzieliÊmy? 12 I managed to beat him down to 8,000 for the car! Zbi∏em jego cen´ za ten samochód do 8 tysi´cy! beat someone up – pobiç kogoÊ He’s been beaten up by the woman’s jealous husband and his mates. Zosta∏ pobity przez zazdrosnego m´˝a tej kobiety i jego kolegów. boss around / about – dyrygowaç, rzàdziç si´ Alison’s husband will never make any decision himself, but whenever she does, he complains about being bossed around. Mà˝ Alison nigdy nie chce sam podjàç ˝adnej decyzji, ale ilekroç ona to robi, on narzeka, ˝e si´ nim dyryguje. bottle up – t∏umiç w sobie, nie dawaç ujÊcia There’s a lot of bottled up anger in their relationship. W ich zwiàzku jest wiele t∏umionego gniewu. break down – wy∏amaç; popsuç si´, rozwaliç si´; podzieliç, rozbiç (na mniejsze cz´Êci); za∏amaç si´ We’d lost the house keys and had to break the door down. ZgubiliÊmy klucze do domu i musieliÊmy wywa˝yç drzwi. Our car broke down in the middle of nowhere and we had to walk to the near- est garage. Popsu∏ nam si´ samochód na pustkowiu imu sie li Êmy iÊç na pie cho t´ do naj bli˝ sze - go warsztatu. What do you call the enzyme that breaks down proteins? Jak nazywa si´ enzym, który rozk∏ada bia∏ka? After his wife had left him he broke down completely Po tym jak opuÊci∏a go ˝ona, kompletnie si´ za∏ama∏. break into – zaczàç nagle (coÊ robiç); wybuchnàç (czymÊ) When she saw the bus coming she broke into a run. Gdy zobaczy∏a nadje˝d˝ajàcy autobus, zacz´∏a biec. When she heard the news she broke into tears. Gdy us∏ysza∏a wiadomoÊç, wybuch∏a p∏aczem. b r e a k o f f break into (crime) – w∏amaç si´, wedrzeç si´ Someone broke into my car last night and stole the stereo. KtoÊ w∏ama∏ si´ wczoraj w nocy do mojego samochodu i ukrad∏ radio. break off – oderwaç, od∏amaç (si´); urwaç, przestaç mówiç, przerwaç The girl broke off a piece of baguette and put it in her mouth. Dziewczynka od∏ama∏a kawa∏ek bagietki i w∏o˝y∏a go do ust. I dropped that mug on the floor and the handle broke off. UpuÊci∏em ten kubek na pod∏og´ i odpad∏o mu ucho. She suddenly broke off and looked around uneasily. Urwa∏a nagle i rozejrza∏a si´ wokó∏ niepewnie. One of the parties broke off the negotia- tions. Jedna ze stron zerwa∏a negocjacje. We’ve decided to break off the engage- ment. ZdecydowaliÊmy si´ zerwaç zar´czyny. www.WydawnictwoLingo.pl 13 b r e a k o u t break out – wybuchnàç (o ogniu, zamieszkach, chorobie, wojnie); zaczàç nagle, wybuchnàç (czymÊ) World War II broke out in 1939. Druga wojna Êwiatowa wybuch∏a w 1939. He suddenly broke out laughing. Nagle wybuchnà∏ Êmiechem. break out of – wyrwaç si´ z, uciec Six prisoners broke out of jail last night. SzeÊciu wi´êniów uciek∏o z wi´zienia wczo- raj w nocy. break through – przebiç si´ przez It was impossible to break through the crowd gathered around the stage. Nie da ∏o si´ prze biç przez t∏um zgro ma - dzo ny wo kó∏ sce ny. After a while the sun broke through the clouds again. Po chwili s∏oƒce znowu przebi∏o si´ przez chmury. 14 break up – przerwaç, zerwaç, rozstaç si´, rozpaÊç si´; st∏umiç They had to break up the party because of the neighbours’ complaints. Musieli przerwaç imprez´ z powodu skarg sàsiadów. I can’t wait for school to break up for the summer. Nie mog´ si´ doczekaç letnich wakacji (dos∏. letniej przerwy w szkole). The riot was broken up by the army. Zamieszki zosta∏y st∏umione przez wojsko. It’s hard to believe that they’ve broken up, such a perfect couple! Trudno uwierzyç, ˝e oni zerwali, taka ideal- na para! bring about – powodowaç, doprowadziç do I’ve no idea what brought about the whole misunderstanding. Nie mam poj´cia, co spowodowa∏o ca∏e to nieporozumienie. bring down – przewróciç, obaliç (rzàdy, system) The army brought down the govern- ment. Armia obali∏a rzàd. bring up – poruszyç, wspomnieç Every time I see her she brings up the subject of her husband’s successful career. Zawsze, gdy si´ z nià widz´, porusza temat udanej kariery swojego m´˝a. bring up (child) – wychowywaç He was brought up as a Catholic. Zosta∏ wychowany na katolika. brush aside – zlekcewa˝yç I thought it would have been safer if she’d stayed till the morning, but she brushed my worries aside and left. Sàdzi∏em, ˝e by∏oby bezpieczniej, gdyby zosta∏a do rana, ale ona zlekcewa˝y∏a moje obawy i wysz∏a. www.WydawnictwoLingo.pl b u i l d u p brush off – ignorowaç; zbyç, sp∏awiç kogoÊ What is the point of me giving you advice if you brush off everything I say? Jaki jest sens, ˝ebym dawa∏a ci rady, je˝eli ignorujesz wszystko, co mówi´? I tried to find out what was wrong but she just brushed me off. Próbowa∏em dowiedzieç si´, co jest nie tak, ale mnie zby∏a. brush up – odÊwie˝yç, podszlifowaç I think I should brush up a bit on my Japanese before visiting Osaka. MyÊl´, ˝e powinienem podszlifowaç troch´ swój japoƒski przed wizytà w Osace. build up – zgromadziç; narastaç; wzmacniaç It took him nearly 20 years to build up such a big collection of clockwork trains. Niemal 20 lat zabra∏o mu zgromadzenie tak du˝ej kolekcji kolejek. We could feel the excitement building up in the crowd. CzuliÊmy narastajàce podniecenie t∏umu. You should take more exercise to build up your strength. PowinieneÊ wi´cej çwiczyç, ˝eby nabraç si∏y. 15 b u m p i n t o bump into – wpaÊç na, uderzyç w; natknàç si´ na, spotkaç przypadkowo burst out – wybuchnàç (czymÊ) Nikki’s a weird one, she very often bursts out laughing for no apparent reason. Nikki to dziwaczka, bardzo cz´sto wybucha Êmiechem bez ˝adnego widocznego powodu. butter up – podlizywaç si´ Don’t butter me up – it won’t work. Nie podlizuj mi si´ – to nic nie da. He braked too late and bumped into the car in front of him. Za póêno zahamowa∏ i uderzy∏ w samochód jadàcy przed nim. I bumped into your parents in the super- market today. They say hello. Natknà∏em si´ dziÊ w supermarkecie na twoich rodziców. Przesy∏ajà pozdrowienia. bump up – zwi´kszyç znacznie, podbiç If we bump up the prices we will lose customers. JeÊli podbijemy ceny, stracimy klientów. burn off – spaliç (t∏uszcz, kalorie) I go jogging every evening to burn off some calories. Biegam co wieczór, by spaliç troch´ kalorii. burst into – zaczàç nagle, wybuchnàç I expected her to burst into tears or at least be really angry, but she just said: “– Fine.” Oczekiwa∏em, ˝e wybuchnie p∏aczem, albo przynajmniej b´dzie wÊciek∏a, ale ona powiedzia∏a tylko: „W porzàdku.” 16 C call at – zatrzymywaç si´ (na danej stacji), zawijaç (do portu) This train calls at every station between London and Leeds. Ten pociàg zatrzymuje si´ na ka˝dej stacji mi´dzy Londynem a Leeds. call back – oddzwoniç, zadzwoniç jeszcze raz I’ve got someone on the other line, can I call you back? Mam kogoÊ na drugiej linii, mog´ do ciebie oddzwoniç? call for – wo∏aç o; wymagaç, ˝àdaç; zaapelowaç o The job of a watchmaker calls for parti- cular precision. Praca zegarmistrza wymaga szczególnej precyzji. After the scandal the public called for the Prime Minister’s resignation. Po skandalu opinia publiczna za˝àda∏a rezygnacji premiera. The chairman called for quiet, to no avail. Przewodniczàcy zaapelowa∏ o cisz´, bez skutku. c a l l o f f call for (come) – wpaÊç po I left my umbrella in your house, can I call for it this evening? Zostawi∏em u ciebie parasol, mog´ po niego wpaÊç dziÊ wieczorem? You have to pack tonight. Tomorrow I’ll call for you at 7 a.m. sharp. Musisz spakowaç si´ dzisiaj. Jutro przy- jad´ po ciebie punktualnie o siódmej rano. call forth (formal) – wywo∏aç The news about his engagement to the princess called forth general amaze- ment. WiadomoÊç o jego zar´czynach zksi´˝ nicz kà wy wo ∏a ∏a po wszech ne zdu - mie nie. call off – odwo∏aç Today’s classes have been called off so we can go for a beer. Dzisiejsze zaj´cia zosta∏y odwo∏ane, wi´c mo˝emy iÊç na piwo. www.WydawnictwoLingo.pl 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Phrasal Verbs. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: