Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 031839 24168440 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic. Repetytorium - ebook/pdf
Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-84-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów. Dzięki repetytorium Lingo ważne konstrukcje językowe okażą się łatwe do opanowania zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Repetytorium 'ANGIELSKI. Ważne konstrukcje bez tajemnic':

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wa˝ne konstrukcje bez tajemnic PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DO EGZAMINÓW MATURA MATURA FCE FCE CAE CAE • Mowa zale˝na i niezale˝na • Zdania warunkowe • Strona bierna wydawnictwo LINGO Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Wa˝ne konstrukcje bez tajemnic Konsultacja j´zykowa: Alisa Mitchel Masiejczyk Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Wojciech Jannasz Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-16-3 ISBN-13: 978-83-60287-16-3 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Mowa niezale˝na i zale˝na Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1. Interpunkcja w mowie niezale˝nej . . . . . . . . . . . 12 1.2. Czasowniki wprowadzajàce . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3. Zmiany dotyczàce czasów . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4. Zmiany dotyczàce czasowników modalnych . . . . 24 1.5. Zmiany dotyczàce okreÊleƒ czasu i miejsca . . . . 32 1.6. Zmiany dotyczàce zaimków . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.7. Inne zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.8. Pytania w mowie zale˝nej . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.9. Polecenia, zakazy, rady i proÊby . . . . . . . . . . . . 43 1.10. Zdania wykrzyknikowe w mowie zale˝nej . . . . . . 46 1.11. Zdania warunkowe w mowie zale˝nej . . . . . . . . . 51 1.12. Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2. Zdania warunkowe Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2.1. Zdania warunkowe I typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 www.WydawnictwoLingo.pl 3 2.2. Zdania warunkowe II typu . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2.3. Zdania warunkowe III typu . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2.4. Dodatkowe uwagi o w∏asnoÊciach zdaƒ warunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.5. Inwersja w zdaniach warunkowych . . . . . . . . . . 94 2.6. Zdania warunkowe mieszane . . . . . . . . . . . . . . . 99 Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3. Strona bierna Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.1. Tworzenie strony biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.2. U˝ycie strony biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.3. Przyimki w stronie biernej . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.4. Konstrukcje bezokolicznikowe w stronie biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3.5. Sprawcze have/get (causative have/get) . . . . . 125 Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 S p i s t r e Ê c i 4 Wst´p Chyba ka˝dy uczàcy si´ angielskiego chcia∏by szybko i sprawnie opanowaç bardziej skomplikowane konstrukcje sk∏adniowe, ˝eby móc swobodniej pos∏ugiwaç si´ tym j´zykiem. Nie jest to wcale takie trudne. Aby si´ o tym przekonaç, si´gnij po repetytorium Lingo „Angielski. Trudne konstrukcje bez tajemnic . Ksià˝ka jest skierowana do uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujàcych si´ do egzaminów j´zykowych, a tak˝e wszystkich, którzy chcà uporzàdkowaç i poszerzyç swojà wiedz´ o wybranych trudniejszych konstrukcjach sk∏adniowych angielszczyzny. Uwzgl´dnia materia∏ wymagany na nowej maturze oraz egzaminach takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English. Op∏aca si´ poÊwi´ciç nieco trudu nauce gramatyki – bez wàtpienia zaowocuje to wyraênym pog∏´bieniem biernej i czynnej znajomoÊci angielskiego. J´zyk to przebogate medium umo˝liwiajàce komunikacj´ pomi´dzy ludêmi. W trakcie jego rozwoju obok imponujàcego zasobu s∏ownictwa ukszta∏towa∏o si´ wiele konstrukcji gramatycznych pozwalajàcych na sprawne przekazywanie informacji. W niniejszej publikacji proponujemy dok∏adniejsze zaznajomienie si´ z trzema wa˝nymi obszarami tematycznymi gramatyki angielskiej, które cz´sto nastr´czajà wiele problemów uczàcym si´ j´zyka angielskiego. Sà to: mowa zale˝na i niezale˝na, zdania warunkowe, oraz strona bierna. Ka˝da z trzech cz´Êci podr´cznika sk∏ada si´ z krótkiego wprowadzenia, poszczególnych rozdzia∏ów tematycznych oraz klucza do çwiczeƒ pozwalajàcego www.WydawnictwoLingo.pl 5 W s t ´ p sprawdziç poprawnoÊç odpowiedzi. Ponadto poprzedza jà krótki test sprawdzajàcy, który pozwoli zorientowaç Ci si´, jakim zagadnieniom musisz poÊwi´ciç wi´cej uwagi. Rozdzia∏y obejmujà wst´pnà charakterystyk´ problematyki, której sà poÊwi´cone, cz´Êç merytorycznà prezentujàcà odpowiednie zasady gramatyczne zilustrowanà starannie dobranymi przyk∏adami wraz z ich polskimi t∏umaczeniami oraz zestaw çwiczeƒ pozwalajàcy opanowaç i utrwaliç omawiane zagadnienia. Ksià˝ka stanowi obszerne rozszerzenie – przede wszystkim o urozmaicony zestaw çwiczeƒ –repetytorium „Angielski. Gramatyka z çwiczeniami wydawnictwa Lingo. Wa˝ne konstrukcje angielskie nie b´dà mia∏y teraz dla Ciebie tajemnic! Z ˝y cze nia mi suk ce sów Au tor ka 6 1. Mowa zale˝na i niezale˝na www.WydawnictwoLingo.pl 7 Sprawdê si´ Wykonaj çwiczenia i sprawdê swojà wiedz´. Pomogà Ci one oceniç, na czym nale˝y si´ skoncentrowaç w nauce zagadnieƒ przedstawionych w tym rozdziale. 1. Poni˝sze zdania zmieƒ na mow´ niezale˝nà. 1. She said that there weren’t any tickets left. _________________________________________________________________ 2. Lynn told me she didn’t understand the instruction. _________________________________________________________________ 3. He said that he had never planned to be a teacher. _________________________________________________________________ 4. Chloe said that she had left her luggage on the train. _________________________________________________________________ 5. Mr Bright said that he was moving to the suburbs. _________________________________________________________________ 6. Bob told me that he was very upset by her remarks. _________________________________________________________________ 7. He said that he had met her the day before. _________________________________________________________________ 8. Jacky told me to put the key there. _________________________________________________________________ 9. Mark said he would never give up. _________________________________________________________________ 10. Andrew said that his new book was coming out next month. _________________________________________________________________ 11. Brian told me that he was sorry for his behaviour. _________________________________________________________________ 12. Vince said that he used to smoke like a chimney. _________________________________________________________________ 13. He said that the flyover was scheduled to be completed in May. _________________________________________________________________ 14. The doctor told me that I needed to start exercising. _________________________________________________________________ 15. She said that she wouldn’t object. _________________________________________________________________ 8 2. Uzupe∏nij poni˝sze zdania w mowie zale˝nej. ANGIELSKI WA˚NE KONSTRUKCJE ANGIELSKI WA˚NE KONSTRUKCJE 1. “I will drop by tomorrow.” He told ____________________________ 2. “What have you done?” She asked ____________________________ 3. “You’re looking wonderful today.” He said ____________________________ 4. “Can I call you back?” He asked ____________________________ 5. “This ring is beautiful.” She said ____________________________ 6. “I haven’t got a clue.” She said ____________________________ 7. “I met Jack in a DIY store.” He told ____________________________ 8. “I didn’t enjoy this performance.” She said ____________________________ 9. “We missed the bus by 10 minutes.” He said ____________________________ 10. “You have no reason to be angry.” She said ____________________________ 11. “OK. I will go first.” He agreed ____________________________ 12. “I won’t tell your secret to anyone.” She promised _______________________ 13. “This is really bad.” He said ____________________________ 14. “I like it here.” She said ____________________________ 15. “Cut down on coffee.” He advised ____________________________ www.WydawnictwoLingo.pl 9 Wprowadzenie Ko mu ni ka cja j´ zy ko wa nie mo ˝e obejÊç si´ bez re la cjo no wa nia opi nii, stwier dzeƒ, py taƒ, su ge stii za s∏y sza nych czy od czy ta nych. W przy pad ku przy wo ∏y wa nia czy ichÊ s∏ów w pi Êmie ma my za wsze mo˝ li woÊç wzi´ cia da nej wy po wie dzi w cu dzy s∏ów i po prze dze nia jej sto sow nym cza sow ni kiem wpro wa dza jà cym ta kim jak say, tell (naj cz´ Êciej spo ty ka ne) bàdê np.: in form, cla im, ar gue. Ma my wte dy do czy nie nia z mo wà nie za le˝ nà (di rect spe ech). Mo wy nie za le˝ nej u˝y wa si´ prze wa˝ nie w j´ zy ku pi sa nym, aby przy to czyç do k∏ad nie czy jeÊ s∏o wa. Wy st´ pu je w dia lo gach w po wie Êciach, no we lach i in nych utwo rach li te rac kich. Sto su je si´ jà w sy tu acjach, w któ rych wa˝ na jest pre cy zja, np. w ta kich dzie dzi nach jak pra wo czy po li ty ka. Phi lip sa id, “I am ti red.” Phi lip po wie dzia∏: „Je stem zm´ czo ny”. “I will call you so on,” Paul told me. „Wkrót ce za dzwo ni´ do cie bie” – po wie dzia∏ Paul. Beth sa id, “I didn’t expect the truth to co me out.” Beth po wie dzia ∏a: „Nie spo dzie wa ∏am si´, ˝e praw da wyj dzie na jaw”. Geo r ge Bush sa id, “Dick Che ney and I will do eve ry thing we can to ke ep the pe ace.” Geo r ge Bush powiedzia∏: „Dick Che ney i ja zro bi my wszyst ko, co mo ˝e my, aby utrzy maç po kój”. To ny Bla ir sa id, “So me ti mes the on ly chan ce for pe ace is a re adi ness for war.” To ny Bla ir po wie dzia∏: „Cza sa mi je dy na szan sa na po kój, to go to woÊç do woj ny”. W przy pad ku wy po wie dzi ust nej je ste Êmy zda ni ra czej na mo w´ za le˝ nà (re por ted/ /in di rect spe ech) – nie wy st´ pu je tu prze cie˝ tak sku tecz ne na rz´ dzie se pa ra cji przy ta cza ne go wy ra ˝e nia ja kim jest znak cu dzy s∏o wu: Phi lip sa id that he was ti red. Phi lip po wie dzia∏, ˝e jest zm´ czo ny. Paul told me that he wo uld call me so on. Paul po wie dzia∏ mi, ˝e wkrót ce do mnie za dzwo ni. Beth sa id that she hadn’t expec ted the truth to co me out. Beth po wie dzia ∏a, ˝e nie spo dzie wa ∏a si´, ˝e praw da wyj dzie na jaw. Geo r ge Bush sa id that he and Dick Che ney wo uld do eve ry thing they co uld to ke ep the pe ace. Geo r ge Bush po wie dzia∏, ˝e Dick Che ney i on zro bià wszyst ko, co mo gà, aby utrzy maç po kój. To ny Bla ir sa id that so me ti mes the on ly chan ce for pe ace is a re adi ness for war. To ny Bla ir po wie dzia∏, ˝e cza sa mi je dy na szan sa na po kój to go to woÊç do woj ny. 10 ANGIELSKI WA˚NE KONSTRUKCJE Re la cjo nu jàc wy po wie dzi w mo wie za le˝ nej na le ˝y zwra caç uwa g´ na na st´p stwo cza sów. Za zwy czaj po cià ga to za so bà zmia n´ cza sów gra ma tycz nych, okre Êleƒ cza su i miej sca, za im ków oso bo wych i dzier ˝aw czych. Mu si my rów nie˝ pod jàç de cy zj´ czy przy to czyç czy jàÊ wy po wiedê w pe∏ nej roz cià g∏o Êci, czy mo ˝e jà skró ciç al bo zwi´ê le stre Êciç w kil ku s∏o wach, np.: “I wo uld li ke to thank my hus band, my pa rents and my friends for sup por ting me from the be gin ning,” she sa id. „Chcia ∏a bym po dzi´ ko waç mo je mu m´ ˝o wi, mo im ro dzi com, mo im przy ja cio ∏om za wspie ra nie mnie od po czàt ku” – po wie dzia ∏a. She than ked eve ry one for sup por ting her from the be gin ning. Po dzi´ ko wa ∏a ka˝ de mu za wspie ra nie jej od po czàt ku. The Pri me Mi ni ster sa id, “I’ve met go ver nors, may ors, co un cil mem bers and com mis sio na ires to di scuss is su es re la ted to re gio nal de ve lop ment.” Pre mier po wie dzia∏: „Spo tka ∏em si´ z gu ber na to ra mi, bur mi strza mi, cz∏on ka mi ra dy, oraz ko mi sa rza mi, aby prze dys ku to waç spra wy zwià za ne z roz wo jem re gio nal nym”. The Pri me Mi ni ster sa id that he had met lo cal go vern ment le aders to di scuss is su es re la ted to re gio nal de ve lop ment. Pre mier po wie dzia∏, ˝e spo tka∏ si´ z li de ra mi sa mo rzà dów lo kal nych, aby prze dys ku to waç spra wy zwià za ne z roz wo jem re gio nal nym. www.WydawnictwoLingo.pl 11 1.1. Interpunkcja w mowie niezale˝nej W j´ zy ku an giel skim zna ki cu dzy s∏o wu sà za wsze na gó rze, na to miast w j´ zy ku pol skim pierw szy znak jest na do le, a dru gi na gó rze. We d∏ug pol skiej in ter punk cji krop k´ sta wia si´ po ostat nim zna ku cu dzy s∏o wie, zaÊ w j´ zy ku an giel skim – przed. Zwóç my uwa g´ na in ter punk cj´: gdy za czy na my od wy ra ˝e nia wpro wa dza jà ce go re la cj´. W j´ zy ku an giel skim po fra zie wpro wa dza jà cej sta wia my prze ci nek, na to miast w j´ zy ku pol skim dwu kro pek. She sa id, “I trust you.” Po wie dzia ∏a: „Ufam ci”. Je ˝e li wy ra ˝e nie wpro wa dza jà ce re la cj´ znaj du je si´ po zda niu przy to czo nym, we dle an giel skiej in ter punk cji, prze ci nek sta wia my po zda niu i przed dru gim zna kiem cu dzy s∏o wu, zgod nie z pol ski mi za sa da mi po zna ku przy to cze nia umiesz cza my myÊl nik. “I trust you,” she said. „Ufam ci” – po wie dzia ∏a. 12 1.2. Czasowniki wprowadzajàce Say i tell to pod sta wo we cza sow ni ki wpro wa dza jà ce w mo wie za le˝ nej i nie za le˝ nej. W mo wie nie za le˝ nej say sto su je si´ bez do pe∏ nie nia lub – rza dziej – z do pe∏ nie niem po prze dzo nym s∏o wem to, np.: She sa id that … Po wie dzia ∏a, ˝e … He sa id to me that … Po wie dzia∏ mi, ˝e … Tell wy ma ga u˝y cia do pe∏ nie nia, np.: He told me that … Po wie dzia∏ mi, ˝e … Say i tell mo˝ na tak ˝e u˝yç z bez oko licz ni kiem. The do ctor sa id to ta ke a few days off. Le karz po wie dzia∏, ˝e by wziàç pa r´ dni wol ne go. He told me to stay away from her. Po wie dzia∏ mi, ˝e bym si´ trzy ma∏ od niej z da la. Cza sow nik say sto su je si´ nie tyl ko wte dy, kie dy re la cjo nu je my czy jàÊ wy po wiedê, ale rów nie˝ gdy prze ka zu je my wia do moÊç za pi sa nà, np.: The re port says that over 850 mil lion pe ople are un der no uri shed. Ra port in for mu je, ˝e po nad 850 mi lio nów lu dzi jest nie do ˝y wio nych. The la bel says that the shirt was ma de in Chi na. Metka mó wi, ˝e ko szu la zo sta ∏a wy pro du ko wa na w Chi nach. The ti me ta ble says that the bus will ar ri ve at 8:15. Roz k∏ad jaz dy in for mu je, ˝e au to bus przy je dzie o 8.15. The let ter says that Paul is stay ing in Mia mi. List in for mu je, ˝e Paul prze by wa w Mia mi. W mo wie nie za le˝ nej say wpro wa dza zda nie al bo na st´ pu je po nim, np.: She sa id, “I want to go ho me.” Po wie dzia ∏a: „Chc´ iÊç do do mu”. “I want to go ho me,” she sa id. „Chc´ iÊç do do mu” – po wie dzia ∏a. “I am sle epy,” Greg sa id. „Je stem Êpià cy” – po wie dzia∏ Greg. www.WydawnictwoLingo.pl 13 M o w a z a l e ˝ n a i n i e z a l e ˝ n a Tell w mo wie nie za le˝ nej wy st´ pu je tyl ko w po zy cji po zda niu przy to czo nym, np.: “By all me ans,” Beth told me. „Ale˝ oczy wi Êcie” – po wie dzia ∏a mi Beth. “Ple ase, don’t to uch the exhi bits,” the cu ra tor told us. „Pro sz´ nie do ty kaç eks po na tów” – po wie dzia∏ nam ku stosz. Do in nych cza sow ni ków wpro wa dza jà cych na le ˝à m.in.: to ad mit (that) przy znaç to an swer that od po wia daç to ar gue that spie raç si´, ar gu men to waç to as su re + do pe∏ nie nie (that) za pew niaç to cla im (that) prze ko ny waç, twier dziç to com pla in (that) na rze kaç to de ny (that) za prze czaç to exc la im that wy krzyk nàç to expla in that t∏u ma czyç to in form + do pe∏ nie nie (that) in for mo waç to in sist (that) na le gaç to mo an (that) na rze kaç to pro mi se (that) obie cy waç to pro test (that) pro te sto waç to re mind + do pe∏ nie nie (that) przy po mi naç to re ply that od po wia daç to men tion (that) wspo mi naç, wzmian ko waç to grum ble that na rze kaç to spe cu la te that spe ku lo waç to warn + do pe∏ nie nie (that) ostrze gaç to co nvin ce + do pe∏ nie nie (that) prze ko ny waç to no ti fy + do pe∏ nie nie + that in for mo waç jak rów nie˝ wy ra zy pier wot nie ozna cza jà ce g∏o sy zwie rzàt (mo gà za wie raç ele ment ne ga tyw nej oce ny) to snarl wark nàç, burk nàç, mó wiç opry skli wie to ro ar ryk nàç to grunt burk nàç, mruk nàç to bark wark nàç to growl wark nàç, ryk nàç “I ve ry much do ubt it,” she re plied. „Bar dzo w to wàt pi´” – od po wie dzia ∏a. 14 ANGIELSKI WA˚NE KONSTRUKCJE “I will get you out of this,” he pro mi sed. „Wy cià gn´ ci´ z te go” – obie ca∏. “Lord, is that the ti me!” she exc la imed. „Bo ˝e, to ju˝ ta go dzi na!” – wy krzyk n´ ∏a. “The co urt has re jec ted your re qu est,” he no ti fied me. „Sàd od rzu ci∏ two jà proÊ b´” – po wia do mi∏ mnie. “My pho ne bills are too high,” she grum bled. „Mo je ra chun ki te le fo nicz ne sà zbyt wy so kie” – na rze ka ∏a. “I am gu il ty,” he ad mit ted. „Je stem win ny” – przy zna∏. “It is a non-go vern men tal or ga ni sa tion,” she expla ined. „To jest or ga ni za cja po za rzà do wa” – wy t∏u ma czy ∏a. “It won’t do any go od,” he pro te sted. „To nie przy nie sie ni cze go do bre go” – pro te sto wa∏. “Hub ba-hub ba is an old-fa shio ned word,” she ar gu ed. „Hub ba-hub ba jest prze sta rza ∏ym s∏o wem” – ar gu men to wa ∏a. “Get out of my way!” he bar ked. „Zejdê mi z dro gi!” – wark nà∏. “Go to hell!” he ro ared. „Idê do dia b∏a!” – ryk nà∏. Po wi´k szo Êci po wy˝ szych cza sow ni ków spój nik that mo ˝e byç po mi ni´ ty (that jest w na - wia sie). W po zo sta ∏ych przy pad kach nie na le ˝y go po mi jaç. Przy nie któ rych cza sow ni kach (np. as su re) zo sta ∏o za zna czo ne do pe∏ nie nie. Ozna cza to, ˝e cza sow ni ki te, po dob nie jak tell, wy st´ pu jà wy ∏àcz nie z do pe∏ nie niem. Aby prze ka zaç ton wy po wie dzi, cza sow nik wpro wa dza jà cy na le ˝y uzu pe∏ niç od po wied - nim przy s∏ów kiem, np.: she sa id an gri ly po wie dzia ∏a gniew nie, ze z∏o Êcià she sa id bru tal ly po wie dzia ∏a bru tal nie she sa id ru de ly po wie dzia ∏a nie grzecz nie she sa id con fi den tly po wie dzia ∏a z prze ko na niem she sa id co nvin cin gly po wie dzia ∏a prze ko nu jà co she sa id de ci de dly po wie dzia ∏a zde cy do wa nie she sa id fier ce ly po wie dzia ∏a gwa∏ tow nie she sa id fo oli sh ly po wie dzia ∏a g∏u pio she sa id har sh ly po wie dzia ∏a szorst ko she sa id ho ne stly po wie dzia ∏a szcze rze she sa id in ten tio nal ly po wie dzia ∏a ce lo wo www.WydawnictwoLingo.pl 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: