Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 007096 21292482 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Wzory wypracowań. Repetytorium - ebook/pdf
Angielski. Wzory wypracowań. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-87-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Repetytorium 'ANGIELSKI. Wzory wypracowań' pozwala opanować najważniejsze formy wypowiedzi wymagane przez nauczycieli czy egzaminatorów, takie jak: rozprawki, recenzje, opisy i opowiadania.

Repetytorium 'ANGIELSKI. Wzory wypracowań':

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory wypracowaƒ Super Super pomoc pomoc MATURA MATURA KLASÓWKA KLASÓWKA EGZAMIN EGZAMIN • Wzory wypracowaƒ z t∏umaczeniami • Rozprawki, recenzje, opisy, opowiadania • Wszystkie wypracowania opatrzone komentarzem i s∏owniczkiem wydawnictwo LINGO Pawe∏ Marczewski, Dobros∏awa Wiktor Repetytorium ANGIELSKI Wzory wypracowaƒ Konsultacja j´zykowa: Alisa Mitchel Masiejczyk Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-09-0 ISBN-13: 978-83-60287-09-5 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci Wst´p .............................................................................................................. 5 1. Rozprawki 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 Globalisation, Tourism and Loss ...........................................................................6 of Cultural Identity Stardom and Responsibility .................................................................................8 Poland – Monolingual or Multilingual?.................................................................10 Splitting the Atom, Splitting Nations ....................................................................12 Benefits and Risks of Alternative.........................................................................14 Medicine TV and the Young .............................................................................................16 Rethinking the Memory .....................................................................................18 of the Holocaust in Poland Paper or CD? Printed versus ..............................................................................20 Electronic Books Extreme Sports ................................................................................................22 Towards Fair International Trade .........................................................................24 Various Uses of Modern ....................................................................................26 Technologies – Tendencies and Prospects for the Future Television Is Making Literature ..........................................................................28 Increasingly Irrelevant in the Modern World Artificial Language? ..........................................................................................30 Nuclear Power and the Environment....................................................................32 Protection Computer Revolution in Business .......................................................................34 and Education Are After-school Activities .................................................................................36 Good for Children? Technological Development................................................................................38 Part-time Job ...................................................................................................40 Can We Justify Aggression ................................................................................42 and Violence in Mass Media? Life Was Much Easier and Less .........................................................................44 Stressful before Mobile Phones Were Invented Benefits from Taking a Gap Year .........................................................................46 2. Recenzje 2.1 2.2 ”The Godfather” – the Best Film ........................................................................48 about Mafia Ever Made? Book Review of ”The Da Vinci Code” ..................................................................50 by Dan Brown www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e Ê c i 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 ”The Ninth Gate”...............................................................................................52 Play Review – ”Three Sisters”............................................................................54 Movies – My Selection.......................................................................................56 ”Goodfellas” ....................................................................................................58 Film Review: ”Pride and Prejudice” ....................................................................60 Book Review. ”Lonely Planet .............................................................................62 London: City Guide” by Martin Hughes 3. Opisy 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 My Favourite Sport............................................................................................64 The Global Village .............................................................................................66 The Man on the Cover of ...................................................................................68 ”Empire” Magazine Major Tourist Attractions in Poland......................................................................70 My Favourite Book ............................................................................................72 The Job of a Web Site Designer ..........................................................................74 Jerzy Rutkowski – a Perfect Candidate ................................................................76 Magazines for the School Library........................................................................78 My Visit to Great Britain.....................................................................................80 My First Day at School.......................................................................................82 My History Teacher ...........................................................................................84 Overcoming Fear ..............................................................................................86 Ideal Pet for a Young Child .................................................................................88 My Dream House ..............................................................................................90 My Family ........................................................................................................92 Our Bright Future ..............................................................................................94 4. Opowiadania 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Back to School..................................................................................................96 The Nightmare of Christmas Shopping.................................................................98 A Little Place by the Road ................................................................................100 The End of Night Shift ......................................................................................102 Grandma’s Recipe...........................................................................................104 Cousin from Abroad.........................................................................................106 Unusual Journey................................................................................................................108 The Present........................................................................................................................110 Hero....................................................................................................................................112 Stage Fright .......................................................................................................................114 Moving to Warsaw.............................................................................................................116 Lucky Chris ........................................................................................................................118 Unforgettable Holiday .......................................................................................................120 A Perfect Flat .....................................................................................................................122 Getting Lost in London Underground ...............................................................................124 4 Wzory wypracowaƒ – superpomoc WST¢P Przygotowujesz si´ do matury lub egzaminu j´zykowego? Czeka ci´ trudna klasówka, masz do zrobienia prac´ domowà i nie wiesz jak i o czym pisaç? Ta ksià˝ka jest w∏aÊnie dla Ciebie! Dzi´ki niej nauczysz si´ prawid∏owo pos∏ugiwaç wszystkimi formami pisemnych wypowiedzi wymaganych na Nowej Maturze i innych egzaminach. Pomo˝e Ci zrozumieç, jak pisaç po angielsku i formu∏owaç w tym j´zyku w∏asne myÊli. Mo˝e te˝ s∏u˝yç jako zbiór pomys∏ów, gdy akurat nic nie przychodzi Ci do g∏owy. Pami´taj, ˝e najwa˝niejsze to umiej´tnoÊç konstruowania wypowiedzi zgodnie z wybranà formà wypracowania: rozprawki, recenzji, opisu lub opowiadania – skorzystaj z „Wzorów wypracowaƒ” Lingo, a przekonasz si´, ˝e to proste. Ksià˝ka zosta∏a przygotowana zgodnie z wymogami nowej matury. Obejmuje wszystkie obowiàzujàce na niej obszary tematyczne. JednoczeÊnie prezentowane w niej prace pisemne mogà stanowiç wzór przydatny do nauki pos∏ugiwania si´ j´zykiem angielskim w piÊmie na innych egzaminach i sprawdzianach. Nale˝y do ch´tnie kupowanej przez uczniów, studentów, osoby przygotowujàce si´ do egzaminów serii Repetytoriów Lingo (inne pozycje to m.in.: „Angielski. Gramatyka z çwiczeniami”, „Angielski. Phrasal Verbs”, „Angielski. Czasy”). Zespó∏ z∏o˝ony z filologów, nauczycieli-praktyków i native speakerów dba, aby wszystkie ksià˝ki z serii by∏y przydatne i dostarcza∏y wiarygodnej wiedzy. „Wzory wypracowaƒ” to 60 przyk∏adowych angielskich prac pisemnych. Podzielone zosta∏y na cztery dzia∏y: rozprawki, recenzje, opisy i opowiadania. Wszystkie wypracowania poprzed- zone sà poleceniem w j´zyku polskim. Ka˝demu tekstowi angielskiemu towarzyszy s∏own- iczek kluczowych s∏ówek i zwrotów. Warto je sobie przyswoiç, bo zosta∏y starannie dobrane i mogà si´ przydaç przy ró˝nych okazjach. Wszystkie wypracowania sà przet∏umaczone na polski. Wszystkie te˝ zosta∏y opatrzone komentarze j´zykowym zawierajàcym praktyczne porady lub wskazówki dotyczàce charakterystyczny zwrotów i konstrukcji j´zykowych dla danego typu wypowiedzi pisemnej. Wierzymy, ˝e wszystkie te elementy sprawià, i˝ pisanie po angielsku stanie si´ czystà przyjemnoÊcià – nawet na maturze lub klasówce. Z ˝yczeniami powodzenia Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 5 1.1 Rozprawka Czy ró˝ne przejawy globalizacji, takie jak coraz cz´stsze, ∏atwiejsze i bardziej powszechne podró˝e, mogà przyczyniç si´ do utraty narodowej to˝samoÊci? Je˝eli tak, jak mo˝na temu zaradziç? Podyskutuj na ten temat odwo∏ujàc si´ do wybranych przyk∏adów. Globalisation, Tourism and Loss of Cultural Identity There can be no doubt that in modern world the space between nations and cul- tures is shrinkingsignificantly. All forms of travelling are becoming more and more accessible. Although at first glance it may seem to be a very positive aspect of modernity, no one seems to consider its impact on human mentality and behaviour. One fact we cannot ignore is the ever-growing number of people for whom a hometown or native country are just faint memories. Moreover, many commentators note that countries are becoming very similar. This can be viewed as a result of demand created by those who are not bound to any community. Those “perpetual tourists” do everything to ensure that they can feel at home in every part of the globe. Since the trend will inevitably lead to the loss or serious impoverishment of cul- tural identity, we have to ask ourselves whether it’s still possible to stop or reverse this tendency. Many critics of the so-called “global village” focus only on its techni- cal aspects. There is little which can be done to stop advances in science or tech- nology. What is more, bringing scientific development to a standstill is definitely undesirable. I believe that the only efficient way of preservingnational identities is to show people the alternative to the uniform, uninteresting world of fast-foods and super- markets. By promoting local cuisine, cinema and literature, we don’t only make our world more diverse, but also more entertaining. S∏owniczek to shrink – kurczyç si´ accessible – dost´pny modernity – wspó∏czesnoÊç ever-growing – wcià˝ rosnàcy faint – niewyraêny, odleg∏y (o wspomnieniu) demand – popyt perpetual – wieczny 6 inevitably – nieuchronnie to impoverish – zuba˝aç to reverse – odwracaç standstill – martwy punkt to preserve – zachowywaç uniform – jednolity, zuniformizowany cuisine – kuchnia (np. narodowa) diverse – zró˝nicowany WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Globalizacja, turystyka i utrata to˝samoÊci kulturowej Nie mo˝e byç wàtpliwoÊci, ˝e we wspó∏czesnym Êwiecie przestrzeƒ pomi´dzy narodami i kulturami znaczàco si´ kurczy. Wszystkie formy podró˝owania stajà si´ coraz bardziej dost´pne. Chocia˝ na pierwszy rzut oka mo˝e si´ to wydawaç pozytywnym aspektem wspó∏czesnoÊci, nikt zdaje si´ nie rozwa˝aç jego wp∏ywu na sposób myÊlenia i ludzkie zachowanie. Faktem niemo˝liwym do zignorowania jest wcià˝ wzrastajàca liczba ludzi, dla których rodzinne miasto czy kraj sà jedynie odleg∏ymi wspomnieniami. Co wi´cej, wielu komentatorów zauwa˝a, ˝e kraje stajà si´ coraz bardziej podobne do siebie. Mo˝e to byç postrzegane jako rezultat popytu wykreowanego przez ludzi niezwiàzanych z ˝adnà wspólnotà. Ci „wieczni turyÊci” zrobià wszystko, aby zapewniç samych siebie, ˝e mogà czuç si´ jak w domu w ka˝dym punkcie globu. Poniewa˝ ten trend nieuchronnie doprowadzi do utraty lub powa˝nego zubo˝enia narodowej to˝samoÊci, musimy zadaç sobie pytanie, czy jest mo˝liwe odwrócenie lub za- trzymanie tej tendencji. Wielu krytyków tak zwanej „globalnej wioski” koncentruje si´ jedynie na jej technicznych aspektach. Niewiele mo˝na zrobiç, aby zatrzymaç post´p nauki czy technologii. Co wi´cej, zatrzymanie naukowego rozwoju w martwym punkcie jest z pewnoÊcià niepo˝àdane. Sàdz´, ˝e jedynym efektywnym sposobem zachowania narodowej to˝samoÊci jest pokazanie ludziom alternatywy wobec zuniformizowanego, nieciekawego Êwiata fast foodów i supermarketów. Promujàc lokalnà kuchni´, kino i literatur´ czynimy nasz Êwiat nie tylko bardziej zró˝nicowany, ale i ciekawszy. Komentarz Warto pami´taç o u˝ytecznych zwrotach, pomagajàcych wyra˝aç opini´, argumentowaç. Gdy chcemy podkreÊliç wag´ jakiegoÊ poglàdu, jesteÊmy go pewni, mo˝emy pos∏u˝yç si´ zwrotami takimi jak „there can be no doubt“ (niewàtpliwie) czy „one fact we cannot ignore is” (faktem, którego nie mo˝emy zignorowaç, jest...). Kiedy wprowadzamy kolejne argumenty, warto zastosowaç sformu∏owania takie jak „moreover” czy „what is more” (co wi´cej). Wresz- cie chcàc wyraziç swój poglàd, mo˝na si´gnàç na przyk∏ad po zwrot „I believe that” (sàdz´, ˝e). www.WydawnictwoLingo.pl 7 1.2 Rozprawka Czy Twoim zdaniem gwiazdy filmu i estrady powinny byç odpowiedzialne za swojà publicznoÊç, stanowiàc dla niej wzór do naÊladowania? Stardom and Responsibility The question whether artists should be in some way responsible for their audience has become very important. Television, radio and cinema are very powerful chan- nels of communication, which offer those who use them skilfully an opportunity to influence others to an extent never known before. That is why it is so crucial to discuss the social responsibility of today’s celebrities. To begin, I would like to stress that I do not intend to undermine the freedom of art. I deeply believe that no form of censorship should be allowed in any country. However, the growing popularity of many celebrities can be very easily used to ma- nipulate the audience. Pop singers hired during the electoral campaigns or famous actors paid to advertise certain products are just top of mind examples which sup- port this view. As long as freedom of choice is left to the public, such actions re- main relatively harmless, but we can easily imagine more oppressive campaigns based on the popularity of pop stars. Music companies or film studios have created many pop stars, making them look more like products, which need to be advertised properly, than real people with their own opinions. It wouldn’t be reasonable to demand social responsibility from a Barbie doll or a TV set, would it? That is why we should try to show the young how to assess artists more carefully. That does not mean we should try to alter their tastes, but we should make them aware that some celebrities care more about their audience’s wallets than about the audience itself. S∏owniczek responsible – odpowiedzialny channels of communication – kana∏y, Êrodki ko- munikacji skilfully – zr´cznie celebrity – s∏awa, gwiazda undermine – podkopywaç censorship – cenzura to hire – wynajmowaç electoral campaign – kampania wyborcza to advertise – reklamowaç, og∏aszaç harmless – nieszkodliwy oppressive – opresywny, zagra˝ajàcy reasonable – rozsàdny to demand – wymagaç, ˝àdaç to alter – zmieniaç 8 WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Gwiazdorstwo i odpowiedzialnoÊç Py ta nie o to, czy ar ty Êci po win ni byç w pe wien spo sób od po wie dzial ni za swo jà pu blicz noÊç, sta ∏o si´ bar dzo istot ne. Te le wi zja, ra dio czy ki no sà bar dzo po t´˝ ny mi ka na ∏a mi ko mu ni ka cji, któ re dajà mo˝liwoÊç zr´cz nego wp∏y wa nia na in nych w stop niu do tej po ry nie zna nym. Dla te go tak wa˝ na jest dyskusja o spo ∏ecz nej od po wie dzial no Êci dzi siej szych s∏aw. Na po czà tek chcia∏ bym pod kre Êliç, i˝ nie za mie rzam pod ko py waç wol no Êci sztu ki. Wie rz´ g∏´ bo ko, ˝e jakakolwiek for ma cen zu ry nie po win na byç do pusz czo na w ˝ad nym kra ju. Jed nak ˝e wzra sta jà ca po pu lar noÊç gwiazd mo ˝e zo staç ∏a two wy ko rzy sta na do ma- ni pu lo wa nia pu blicz no Êcià. Po pu lar ni pio sen ka rze wy naj mo wa ni pod czas kam pa nii wy - bor czych czy zna ni ak to rzy otrzy mu jà cy wy na gro dze nie za re kla mo wa nie okre Êlo nych pro duk tów to je dy nie pierw sze przy cho dzà ce na myÊl przy k∏a dy po twier dza jà ce ten po - glàd. Jak d∏u go pu blicz noÊci zo sta je po zo sta wio na mo˝ li woÊç wy bo ru, po dob ne za bie gi sà sto sun ko wo nie szko dli we, jed nak ˝e ∏a two mo ˝e my wy obra ziç so bie bar dziej opre syw ne kam pa nie ba zu jà ce na po pu lar no Êci gwiazd. Wy twór nie mu zycz ne i stu dia fil mowe stwo rzy ∏y wie le gwiazd, czy niàc je w wi´k - szym stop niu pro duk ta mi wy ma ga jà cy mi okre Êlo nej re kla my ni˝ ludê mi o w∏a snych po glà dach. Nie by ∏o by roz sàd nym wy ma ga ç spo ∏ecz nej od po wie dzial no Êci od lal ki Bar- bie czy te le wi zo ra, praw da? Dla te go te˝ po win ni Êmy uczyç m∏o dzie˝, jak nie co bar dziej ostro˝ nie oce niaç ar ty stów. Nie zna czy to, ˝e ma my zmie niaç gu sta m∏odych, lecz uczy - niç ich Êwia do my mi te go, i˝ wie le s∏aw jest bar dziej za in te re so wa nych kie sze nia mi swo- jej pu blicz no Êci ni˝ sa mà pu blicz no Êcià. Synonimy Ró˝ne okreÊlenia publicznoÊci: audience, public. Komentarz Pami´taj, ˝e wprowadzajàc pytanie retoryczne mo˝esz tak˝e zastosowaç question tag, podobnie jak uczyniono to w tekÊcie w zdaniu: „It wouldn’t be reasonable ..., would it?” (To nie by∏oby rozsàdne, nieprawda˝?). Czyni to perswazj´ silniejszà, ca∏y tekst zaÊ bardziej p∏ynnym. www.WydawnictwoLingo.pl 9 1.3 Rozprawka Czy powinno si´ uczyniç polski jedynym j´zykiem oficjalnym w Polsce? Poland – Monolingual or Multilingual? In my opinion Poland does not need an official language. The majority of people in Poland were born in this country, so Polish is their mother tongue. They were brought up among people who spoke Polish and will never stop using it, because they consider speaking Polish to be something natural. There is no need to force them to do so with legal regulations. Some people who speak in favor of proclaiming official languages in their coun- tries have come up with the idea of having monolingual signs. They perceive it as an act of sustaining linguistic purity. Is this solution suitable for Poland? I have serious doubts about it. Since most people speak Polish anyway, banning signs in other languages would be unwise. Foreigners would find getting their way around very difficult and as a result income from tourist business would seriously de- crease. What’s so wrong with having bilingual signs anyway? I think that we should rather worry about the lexical correctness of our native language than about ex- cluding the use of foreign languages from the public sphere. We should care more about how we speak and write. That is the most serious problem, because lexical mistakes are becoming more and more common. All in all, we do not have to proclaim Polish “an official language”. We do not have to confirm this obvious fact. We should rather think about how we speak to each other in our first language – do we speak in correct Polish or do we make a lot of terrible mistakes? S∏owniczek mother tongue/native language /first language – j´zyk macierzysty/ojczysty to bring up – wychowywaç legal regulations – regulacje prawne proclaim – og∏osiç, proklamowaç monolingual – w jednym j´zyku sustaining lignuistic purity – podtrzymywanie czystoÊci j´zykowej 10 to ban - zakazywaç to get your way around – orientowaç si´ w terenie income – przychody to decrease – maleç bilingual – dwuj´zyczny lexical correctness – poprawnoÊç j´zykowa to exclude – wy∏àczyç WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Polska – jedno- czy wieloj´zyczna? Moim zdaniem Polska nie potrzebuje oficjalnego j´zyka. Wi´k szoÊç lu dzi w Pol sce uro dzi ∏a si´ w tym kra ju, pol ski jest ich ma cie rzy stym j´ zy kiem. Wy cho wa li si´ wÊród lu dzi mó wià cych po pol sku i ni gdy nie prze sta nà go u˝y waç, po nie wa˝ uwa ˝a jà mó wie nie po pol sku za coÊ na tu ral ne go. Nie ma po trze by zmu szaç ich do te go po przez praw ne re gu la cje. Nie któ rzy lu dzie po stu lu jà cy wpro wa dze nie ofi cjal nych j´ zy ków w swo ich kra jach pod da jà rów nie˝ po mys∏ wpro wa dze nie zna ków w jed nym j´ zy ku. Uwa ˝a jà, ˝e jest to dzia ∏a nie na rzecz pod trzy ma nia j´ zy ko wej czy sto Êci. Czy jest to od po wied nie roz wià za nie dla Pol ski? Mam po wa˝ ne wàt pli wo Êci. Po nie wa˝ wi´k szoÊç lu dzi i tak mó wi po pol sku, za kaz zna ków w in nych j´ zy kach by∏ by nie roz sàd ny. Cu dzo ziem com z tru dem przy cho - dzi ∏a by orien ta cja w te re nie i w re zul ta cie po wa˝ nie zma la ∏y by przy cho dy biz ne su tu ry stycz ne go. Po za tym, có˝ jest z∏e go w dwu j´ zycz nych zna kach? Sà dz´, ˝e po win ni Êmy ra czej za - jàç si´ po praw no Êcià j´ zy ko wà na sze go w∏a sne go j´ zy ka ni˝ wy klu cza niem ob cych j´ zy ków ze sfe ry pu blicz nej. Po win ni Êmy bar dziej trosz czyç si´ o to, jak mó wi my i pi sze my. To naj po wa˝ niej szy pro blem, po nie wa˝ b∏´ dy j´ zy ko we sta jà si´ co raz bar dziej po wszech ne. Osta tecz nie, nie mu si my pro kla mo waç pol skie go „ofi cjal nym j´ zy kiem”. Nie mu si my po twier dzaç te go oczy wi ste go fak tu. Po win ni Êmy ra czej trosz czyç si´ o to, jak roz ma w- ia my ze so bà w na szym oj czy stym j´ zy ku – czy u˝y wa my po praw nej pol sz czy zny, czy te˝ ro bi my mnó stwo okrop nych b∏´ dów? Synonimy Rozmaite okreÊlenia j´zyka, którym pos∏ugujemy si´ od urodzenia: first language, mother tongue, native tongue. Komentarz Pytania retoryczne (zaznaczone w tekÊcie wyt∏uszczonym drukiem) pozwalajà zarówno efektownie wprowadzaç nowe pomys∏y, jak i podsumowaç wywód. Podtrzymujà tak˝e uwag´ czytelnika i na swój sposób „wciàgajà go” do rozmowy z autorem, czyniàc tekst du˝o bardziej atrakcyjnym. www.WydawnictwoLingo.pl 11 1.4 Rozprawka Czy stosowanie energii atomowej przyczynia si´ do narastania wrogoÊci mi´dzy krajami? Podyskutuj na ten temat odwo∏ujàc si´ do przyk∏adu bomby atomowej. Splitting the Atom, Splitting Nations Obtaining great doses of energy through splitting the atom could have become one of the greatest discoveries ever made by mankind... It could have been so, but history decided differently. Instead of resolving the world’s economic problems once and for all, scientists built an atomic bomb. Although used only a few times in history, it gave people a constant sense of danger and made the threat of Ar- mageddon seem real. But is the atom really to blame for dividing the world into two different camps, Soviet and Western? “An Iron Curtain has descended across the continent” – these are the worlds of Churchill describing the situation that occurred in Europe after the Second World War. A lot of people say that the danger of nuclear assault forced both world empires, the Soviet Union and the USA, to sustain status quo. That meant that the Iron Curtain wasn’t easy to destroy. However, in my opinion, nuclear weapons weren’t the main factor that caused a split between nations. The USA was the first country to produce an atomic bomb. The Iron Curtain became a fact long before the Soviet Union, not to mention China, were able to endanger the USA with nuclear missiles. That fact shows clearly that the atom wasn’t the only thing that split people. It wasn’t even the main one. Much more important factors are differences in the mentalities of nations and leaders. Politicians and citizens of various countries often consider their own interests to be more important than the good of whole con- tinents or even the whole world. Different views, opposing interests, lack of moral code... Do you still blame that small atom for all the evil among nations? S∏owniczek to obtain – uzyskaç dose – dawka, porcja, iloÊç to split – dzieliç, roz∏àczaç mankind – ludzkoÊç to resolve – rozwiàzywaç constant – sta∏y nuclear assault – atak nuklearny 12 to sustain – podtrzymywaç factor – czynnik to endanger – zagra˝aç missiles – rakiety mentality – mentalnoÊç, sposób myÊlenia citizen – obywatel moral code – kodeks moralny WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Rozbijajàc atom, rozbijajàc narody Sposób na otrzy my wa nie ogrom nych ilo Êci ener gii po przez roz bi cie ato mu móg∏ byç jed- nym z naj wi´k szych od kryç ludz ko Êci... Mo g∏o tak byç, jed nak ˝e hi sto ria za de cy do wa ∏a in- a czej. Za miast roz wià zaç ener ge tycz ne pro ble my Êwia ta, na ukow cy skon stru owa li bom b´ ato mo wà. Choç zo sta ∏a u˝y ta je dy nie kil ka ra zy w hi sto rii, wy wo ∏a ∏a w lu dziach sta ∏e po czu cie za gro ˝e nia i spra wi ∏a, ˝e groê ba koƒ ca Êwia ta za cz´ ∏a si´ wy da waç re al na. Jed- nak ˝e czy na praw d´ mo ˝e my wi niç atom za po dzie le nie Êwia ta na dwa obo zy, wschod ni i za chod ni? „Opad ni´ cie ˝e la znej kur ty ny” – to s∏o wa Chur chil la opi su jà ce sy tu acj´ w Eu ro pie po dru giej woj nie Êwia to wej. Wie lu lu dzi uwa ˝a, ˝e groê ba nu kle ar ne go ata ku zmu si ∏a dwa Êwia to we mo car stwa, Zwià zek Ra dziec ki i Sta ny Zjed no czo ne, do pod trzy my wa nia sta- tus quo. Zna czy ∏o to, ˝e ˝e la zna kur ty na nie by ∏a ∏a twa do znisz cze nia. Jed nak ˝e mo im zda niem broƒ ato mo wa nie by ∏a g∏ów nym czyn ni kiem, któ ry po dzie li∏ na ro dy. Sta ny Zjed no czo ne pierw sze wy pro du ko wa ∏y bom b´ ato mo wà. ˚e la zna kur ty na sta ∏a si´ fak tem na d∏u go za nim Zwià zek Ra dziec ki, nie wspo mi na jàc o Chi nach, mó g∏ za gro ziç Sta nom nu kle ar ny mi po ci ska mi. Ten fakt po ka zu je ja sno, ˝e atom nie by∏ je dy nà rze czà, ja ka po dzie li ∏a lu dzi. Nie by∏ na wet naj wa˝ niej szà. O wie le wa˝ niej sze czyn ni ki to ró˝ ni ce w men tal no Êci na ro dów i przy wód ców. Po li ty cy i oby wa te le roz ma itych kra jów cz´ sto uwa ˝a jà w∏a sny in te res za wa˝ niej szy od do bra ca ∏ych kon ty nen tów czy na wet ca ∏e go Êwia ta. Od mien ne po glà dy, prze ciw staw ne in te re sy, brak ko dek su mo ral ne go... Czy wcià˝ wi ni cie ten ma ∏y atom za wszel kie z∏o mi´ dzy na ro da mi? Synonimy Ró˝ne okreÊlenia broni atomowej: nuclear weapons, atomic bomb, nuclear missiles. Komentarz Pami´taj o czytelnej strukturze rozprawki. Powy˝szy tekst zbudowano wed∏ug stosunkowo prostych, ale i precyzyjnych zasad. Pierwszy akapit przedstawia problem. Akapit drugi to krótkie omówienie popularnego poglàdu na rozwa˝anà kwesti´, trzeci zaÊ konfrontuje go z poglàdami autora. Ostatni akapit stanowi podsumowanie, zwieƒczone niekoniecznym, ale przydajàcym tekstowi wyrazistoÊci pytaniem retorycznym. www.WydawnictwoLingo.pl 13 1.5 Rozprawka Zastanów si´ nad wadami i zaletami medycyny alternatywnej. Benefits and Risks of Alternative Medicine Nowadays, so-called “alternative medicine” is becoming more and more popular. However, this popularity has become a serious concern to doctors of conventional medicine from many countries. They all point out the lack of scientific methods in alternative medicine, which may cause serious danger to patients’ health. Is it true that conventional medicine has little to learn from alternative medicine? Do we have reasons to be afraid of acupuncture and herbalism? Conventional medicine surely is a vast and very influential branch of science. Many years of practice, experiments and development give it advantages over al- ternative medicine, which isn’t scientifically based, and whose results often appear inconsistent. However, conventional medicine has turned out to be ineffective in many cases. Many medicines used in various treatments may cause unexpected side effects. Moreover, there is a serious lack of communication among patients and doctors in many hospitals. Alternative medicine seems to be free of these disadvantages. It offers a face-to-face relationship between the patient and the specialist. What is more, while it mostly consists of natural, herbal medicines, it it rarely causes unex- pected or dangerous results. In conclusion, both branches of medicine seem to have their advantages. In fact, more and more traditional doctors seem to be noticing the importance of including natural methods in traditional therapy. Alternative medicine, when given a proper scientific basis, may well contribute to the advance of knowledge by introducing a more holistic view to to the way doctors traditionally perceive patients. S∏owniczek popularity – popularnoÊç concern – zmartwienie, troska conventional medicine – medycyna ineffective – nieskuteczny treatment – leczenie, terapia side effects – efekty uboczne face-to-face relationship – relacja twarzà konwencjonalna acupuncture – akupunktura herbalism – zielarstwo vast – rozleg∏y influential – wp∏ywowy branch of science – ga∏àê nauki inconsistent – niespójny to turn out – okazaç si´ 14 w twarz, bezpoÊrednia unexpected – nieoczekiwany, niespodziewany importance – wa˝noÊç, donios∏oÊç proper – w∏aÊciwy, odpowiedni contribute to – przyczyniaç si´ do, mieç swój wk∏ad WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie KorzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z medycynà naturalnà Dzisiaj tak zwa na „me dy cy na al ter na tyw na” sta je si´ co raz bar dziej po pu lar na. Jed nak ˝e ta po pu lar noÊç sta ∏a si´ po wa˝ nym zmar twie niem dla le ka rzy kon wen cjo nal nej me dy cy - ny z wie lu kra jów. Wszy scy wska zu jà na brak na uko wych me tod me dy cy ny al ter na tyw - nej, co mo ˝e spo wo do waç po wa˝ ne za gro ˝e nie dla zdro wia pa cjen ta. Czy praw dà jest, ˝e kon wen cjo nal na me dy cy na nie mo ˝e na uczyç si´ wie le od me dy cy ny al ter na tyw nej? Czy ma my po wo dy, aby baç si´ aku punk tu ry i zie lar stwa? Me dy cy na kon wen cjo nal na jest z pew no Êcià roz le g∏à i wp∏y wo wà dzie dzi nà na uki. Wie le lat prak ty ki, eks pe ry men tów i roz wo ju da ∏y jej prze wa g´ nad me dy cy nà al ter na tyw nà, któ ra nie tyl ko nie ma na uko wej pod bu do wy, ale jej wy ni ki oka zu jà si´ cz´ sto nie spój ne. Jed nak ˝e me dy cy na kon wen cjo nal na oka za ∏a si´ nie sku tecz na w wie lu przy pad kach. Wie le le ków sto so wa nych w ró˝ nych ku ra cjach mia∏o nie ocze ki wa ne efek ty ubocz ne. Co wi´ cej, w wie lu szpi ta lach brakuje ko mu ni ka cji mi´ dzy pa cjen ta mi a le ka rza mi. Al ter na tyw na me dy cy na wy da je si´ wol na od tych s∏a bo Êci. Ofe ru je bez po Êred nià re la cj´ mi´ dzy pa cjen tem a spe cja li stà. Co wi´ cej, po nie wa˝ sk∏a da jà si´ na nià g∏ów nie na tu ral ne, zio ∏o we le ki, rzad ko kie dy przy no si nie ocze ki wa ne czy groê ne re zul ta ty. Pod su mo wu jàc, wydaje si´ ˝e, obie ga ∏´ zie me dy cy ny majà swo je za le ty. W isto cie co raz wi´ cej le ka rzy do strze ga znaczenie me tod na tu ral nych w tra dy cyj nej te ra pii. Me dy cy na al ter na tyw na, o ile zy ska w∏a Êci wà pod bu do w´ na uko wà, mo ˝e przy s∏u ˝yç si´ roz wo jo wi wie dzy po przez wpro wa dze nie bar dziej ca∏o Êcio we go spoj rze nia do tra dy cyj ne - go spo sobu postrzegania pacjentów przez lekarzy. to introduce – wprowadzaç holistic – ca∏oÊciowy to perceive – postrzegaç Komentarz Sformu∏owania takie jak „moreover” czy „what is more” ( co wi´cej) pozwalajà wprowadzaç do tekstu nowe pomys∏y, argumenty czy tematy. Pos∏ugujàc si´ nimi unikamy wra˝enia prostego „wyliczania” i sprawiamy, ˝e tekst jest bardziej interesujàcy i ∏atwiejszy w odbiorze. www.WydawnictwoLingo.pl 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Wzory wypracowań. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: