Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 008483 23004051 na godz. na dobę w sumie
Angielski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących - ebook/pdf
Angielski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-97-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka angielskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Dzięki aktualnej tematyce swobodnie porozmawiasz o biznesie, internecie, czy poszukiwaniu pracy. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Iwona Wi´ckowska ANGIELSKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka angielskiego w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora, Agnieszka Szymczak-Deptu∏a Redakcja dialogów: Andy Edwins S∏owniczek i tabele: Agnieszka Szymczak-Deptu∏a Lektorzy: Mark Dyson, Andy Edwins, Sharon Edwins, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005 ISBN 83-60287-25-2 Spis treÊci Wst´p 6 Unit 1 8 A Chan ce Me eting – Przy pad ko we spo tka nie Czas Pre sent Sim ple. Za im ki oso bo we. Od - mia na cza sow ni ka be. Czas Pre sent Con ti nu ous Unit 2 To uch Down – Là do wa nie Tryb roz ka zu jà cy i za sto so wa nie. Wy ra ˝e nia mo dal ne – cza sow nik can. Za sto so wa nia cza - sow ni ka get. Za im ki dzier ˝aw cze. 14 Unit 3 Chec king In – Mel do wa nie si´ Czas Past Sim ple. Stro na bier na i jej za sto so - wa nie. Cza sow ni ki re gu lar ne i nie re gu lar ne. Wy ra ˝e nia mo dal ne – cza sow nik co uld. 20 Unit 4 Te xting – SMS-owa nie Cza sow nik mo dal ny will. For mu ∏o wa nie krót - kich od po wie dzi i ko men ta rzy. Opis wy bra nych skró tów j´ zy ko wych. 28 34 Unit 5 Ta xi – Ta ksi! Okre Êle nia ilo Êci dla rze czow ni ków po li czal - nych i nie po li czal nych. Okre Êla nie cza su z wy - ra za mi abo ut i aro und. Czas Pre sent Per fect. Funk cje cza sow ni ka ha ve w ró˝ nych cza sach. Unit 6 Sprawdê si´! 42 44 Unit 7 A Ta ste of Lon don – Odro bi na Lon dy nu For my za im ków oso bo wych. Czas Pre sent Sim ple. Cza sow nik mo dal ny shall i wy ra ˝e nie let’s w funk cji pro po zy cji. For ma ha ve got. 50 Unit 8 Bon Appétit! – Smacz ne go! Wy ra ˝e nia mo dal ne – wo uld. Czas Pre sent Con ti nu ous. Po rów na nie cza sów Pre sent Sim ple i Pre sent Con ti nu ous. Przed imek the i je go za sto so wa nie. U˝y cie apo stro fu. 58 Unit 9 C@fé – Ka fej ka in ter ne to wa Tryb wa run ko wy. For mu ∏o wa nie py taƒ szcze - gó ∏o wych z wy ra za mi what, whe re, how. Za sto so wa nie cza sow ni ka get. Za sa dy two rze nia przy s∏ów ków. 66 Unit 10 A Shop ping Spree – Za ku po we sza leƒ stwo Wy ra zy wska zu jà ce: this, that, the, one. Wy ra ˝e nia mo dal ne – cza sow nik mi ght. For mu ∏o wa nie pro po zy cji i su ge stii. Stop nio - wa nie przy miot ni ków. 72 Unit 11 Cur ta in Call – Kur ty na! Ró˝ ne for my wy ra ˝a nia przy sz∏o Êci: Pre sent Sim ple, Pre sent Con ti nu ous, will, be go ing to i be to. Cza sow nik ta ke. Okre Êla nie cz´ sto tli - wo Êci z u˝y ciem wy ra zów: on ce, twi ce, ti me/ti mes. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e Ê c i Unit 12 Sprawdê si´! 78 80 Unit 13 Ti me To get Up – Po ra wsta waç Po zy cja przy s∏ów ków al ways, often, so me ti mes, al ways, usu al ly i ra re ly w zda - niu. Przy im ki by i li ke. Krót kie zwro ty z wy ra - ˝e nia mi I sup po se, I gu ess, you me an i may be. Okre Êla nie cza su. 88 Unit 14 Ni ne-to-Fi ve – Od 9.00 do 17.00 Qu estion tags – wy ra ˝e nia z ope ra to rem i za im kiem. Two rze nie licz by mno giej rze czow - ni ków. Za im ki zwrot ne – self. Pi sze my cv. 98 Unit 15 To: mr@harrysmith.co.uk – Do: mr@harrysmith.co.uk Wyra˝enia modalne z must, can’t i have to. Szyk wyrazów w zdaniach z wyrazami yet i either. Zastosowania przyimków on i at. Przydatne zwroty i formy gramatyczne przy pisaniu e-maili. Unit 16 106 The 9.20 to Banbury is… – Pociàg o 9.20 do Banbury stoi przy… Strona bierna: Past Simple. Wyra˝enia modalne z czasownikiem should. Porównania z wyra˝eniami as …as i than. Wyrazy majàce takà samà form´ w funkcji rzeczownika, czasownika i przymiotnika. 114 Unit 17 The British Bobby – Brytyjski policjant Czas Past Continuous. Strona bierna w ró˝nych czasach gramatycznych i przyimek by. Przedimek a/an i jego zastosowanie. Unit 18 Sprawdê si´! 122 124 Unit 19 The Sporting Life – Sportowe ˝ycie Funkcje i zastosowanie wyrazów typu which, who i when w zdaniach oznajmujàcych. Forma -ing i jej zastosowania. Wyraz to w zdaniach opisujàcych cel. 132 Unit 20 Family Ties – Rodzina, ach, rodzina Zaimki dzier˝awcze – ciàg dalszy. Funkcja zaimka one. Czasowniki modalne – would. 138 Unit 21 The Visit – Wizyta Zastosowanie wyra˝eƒ przys∏ówkowych: as yet, so far, recently, already i just. Funkcje przys∏ówka too w zdaniach. Wyra˝enia z operatorem do w czasie Present Simple. 4 S p i s t r e Ê c i Unit 22 144 Drinks at the Local – W pubie za rogiem Szyk wy ra zów w zda niu: kon struk cja to z bez - oko licz ni kiem i jej funk cje. Okre Êle nia ilo Êci – za sto so wa nie wy ra zu all z rze czow ni kiem i bez rze czow ni ka. Rze czow nik w funk cji przy miot ni ka. 152 Unit 23 The Letter – List For ma -ing – jej funk cje i wy st´ po wa nie w okre Êlo nych kon struk cjach. Za sto so wa nie przy im ka to przy wska zy wa niu kie run ku. Pi sa nie li stów. Unit 24 Sprawdê si´! 160 162 Unit 25 Flat Hunting – Polowanie na mieszkanie Czas Past Perfect Simple. Zwroty z wyrazem else. Zdania koƒczàce si´ przyimkiem. Typowe skróty w og∏oszeniach drobnych. Czasowniki z∏o˝one. 170 Unit 26 Computer-wise – Z komputerem za pan brat Tryb warunkowy z wyra˝eniem If I were you… Zastosowania przyimków in i at. Pozycje w zdaniu wyrazów: that, there, also, and, as, because, but, or i anyway i ich znaczenie. 178 Unit 27 The Waiting Room – W poczekalni Czas Present Perfect Continuous.Wyra˝enia modalne – ought to, had better i should. U˝ycie czasowników: feel, give, have/have got i take. 184 Unit 28 A Current Account – Rachunek bie˝àcy Wyra˝enia modalne: will z konstrukcjà be + -ing. Znaczenia czasownika think na przyk∏adach. J´zyk formalny – przydatne wskazówki, przyk∏ady zastosowaƒ. 192 Unit 29 A Stroll through Time – Podró˝ w czasie Wyra˝enia modalne: would i could. Tryb warunkowy nierzeczywisty. OkreÊlenia czasu since i for. Zwroty other/another i each other. U˝ycie wyrazów: actually i so. Unit 30 Sprawdê si´! Tabela Czasowniki nieregularne Tabela Liczebniki, daty, godziny 200 202 203 S∏owniczek angielsko-polski 204 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wst´p Na ucz si´ „raz a do brze”! J eÊli chcesz sa mo dziel nie po znaç j´ zyk an giel ski w stop niu umo˝ li wia jà cym po - K sià˝ ka dzie li si´ na trzy dzie Êci lek cji. Jed nost ka lek cyj na sk∏a da si´ z dia lo gu ro zu mie wa nie si´ w za kre sie co dzien nych zda - lub czy tan ki wraz z t∏u ma cze niem, s∏ow nic twa, rzeƒ i sy tu acji, „AN GIEL SKI raz a do brze” jest ob ja Ênieƒ gra ma tycz nych i j´ zy ko wych („Jak ksià˝ kà w∏a Ênie dla Cie bie! to dzia ∏a?”) oraz çwi czeƒ wraz z klu czem. A mo ˝e ju˝ kie dyÊ uczy ∏eÊ si´ an giel skie - åwi cze nia naj le piej roz wià zy waç po za po zna - go, a te raz wy da je Ci si´, ˝e wszyst ko za po - niu si´ z dia lo giem, s∏ow nic twem i cz´ Êcià po - mnia ∏eÊ, al bo wsty dzisz si´ mówiç w j´zyku Êwi´ co nà gra ma ty ce. Naj pe∏ niej wy ko rzy stasz obcym w oba wie przed po pe∏ nie niem b∏´ du? çwi cze nia wy ko nu jàc je za rów no ust nie jak Dzi´ ki na szej ksià˝ ce prze ko nasz si´, jak wie le i pi sem nie. zo sta ∏o Ci jed nak w g∏o wie i wresz cie pój dziesz Po prze ro bie niu pi´ ciu re gu lar nych jed no - da lej, osià ga jàc po ziom po zwa la jà cy na swo - stek lek cyj nych masz szan s´ sa mo dziel nie bod nà ko mu ni ka cj´ (za kres ma te ria ∏u obej mu - spraw dziç swo je po st´ py. Lek cja po wtór ko wa je po zio my A1, A2 i przy go to wu je do po zio mu („Sprawdê si´!”) to pi´ç çwi czeƒ na ro zu mie - B1 zgod nie ze skalà poziomów kompetencji nie ze s∏u chu, ob szer ny test wy bo ru z za gad - j´zykowej Ra dy Eu ro py). nieƒ j´ zy ko wych i gra ma tycz nych przed sta - Pro po no wa ny przez nas kurs jest in ten - wio nych w po przed nich lek cjach, a na ko niec syw ny, co zna czy, ˝e uczàc si´ z na mi nie tra - krzy ˝ów ka, ˝e byÊ si´ tro ch´ ro ze rwa∏. cisz cza su i mo ˝esz ro biç szyb kie po st´ py nie - za le˝ nie od te go, czy po raz pierw szy sty kasz si´ z j´ zy kiem, czy jest to ju˝ Two je ko lej ne po - N ie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra wi d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu - dej Êcie. O tem pie i spo so bie na uki de cy du jesz mie nia ze s∏u chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au - jed nak sa mo dziel nie, za le˝ nie od w∏a snych po - dio CD na gra nia, do ko na ne przez ro do wi tych trzeb, mo˝ li wo Êci i ch´ ci. U∏a twia to struk tu ra An gli ków. Na uk´ s∏ow nic twa z pew no Êcià u∏a - ca ∏e go kur su, jak i po szcze gól nych lek cji. twi Ci to, ˝e s∏ów ka czy ta ne sà naj pierw przez 6 W s t ´ p pol skie go, a po tem an giel skie go lek to ra, dzi´ ki cze mu ∏a two mo˝ na je so bie po wta rzaç, s∏u - cha jàc choç by w sa mo cho dzie. Przy wszyst - kich frag men tach ksià˝ ki, któ re zo sta ∏y na gra - ne, umie Êci li Êmy sym bo le z nu me ra mi od po wia da jà cych im Êcie ˝ek – wresz cie nie mu sisz ska kaç po p∏y cie w po szu ki wa niu w∏a - Êci we go na gra nia. 02 Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce - go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial ne go, któ ry po sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà p∏y tà CD-ROM; je Êli ku pi ∏eÊ wer sj´ z sa mà p∏y tà au dio, CD-ROM mo ˝esz w ka˝ dej chwi li za mó wiç w in ter ne cie na stro nie www.Wy daw nic two Lin go.pl). Naj wa˝ niej sze jed nak jest to, ˝e ko rzy sta - jàc z na sze go kur su po zna jesz ˝y wy j´ zyk, czy tasz i s∏u chasz dia lo gów na ak tu al ne te ma - ty, uczysz od naj dy waç si´ w ˝y cio wych sy tu - acjach. Z ˝y cze nia mi suk ce sów w na uce Ze spó∏ au to rów i re dak to rów Lin go www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. A Chance Meeting ANIA: HARRY: ANIA: HARRY: ANIA: HARRY: – Excuse me... Professor Smith? – Yes? – This is for you. It’s from the college secretary. – Ah, thank you. Actually, I’m not a professor. I’m just a ‘Mr’. – Oh? Sorry! – Don’t mind me. I don’t think I’ve seen you at the college before? ANIA: – Well, no. I’m here to say goodbye to some of my lecturers. HARRY: ANIA: HARRY: ANIA: HARRY: ANIA: HARRY: ANIA: HARRY: ANIA: I’m leaving for London soon. – So am I. When are you going? – This Thursday. – The early morning flight? – Yes, that’s the one. – So, we’re flying together. Perhaps we should introduce ourselves properly? – Who goes first? – Allow me… How do you do? My name’s Harry Smith. – How do you do? Nice to meet you. I’m Ania Kowalska. – Nice to meet you too. Call me Harry. May I call you Ania? – Yes of course, Harry. But only if you explain why you’re a “Mr” and not a professor…? S∏ownictwo Excu se me – Prze pra szam the col le ge se cre ta ry – se kre - tar ka na uczel ni ac tu al ly – tak na praw d´ just – po pro stu don’t mind me – nie przej muj si´ mnà I don’t think – nie sà dz´/chy ba nie I’ve se en – wi dzia ∏em say go od bye to sb – po ˝e gnaç si´ z kimÊ lec tu rers – wy k∏a dow cy le ave for – wy je˝ d˝aç do so on – wkrót ce so am I – ja te˝ ear ly mor ning fli ght – po ran ny lot that’s the one – to w∏a Ênie ten per haps – mo ˝e 02 03 8 UNIT 1 in tro du ce your self – przed sta - call me… – pro sz´ zwra caç si´ wiç si´ pro per ly – od po wied nio al low me – je Êli pan po zwo li How do you do? – Mi ∏o mi pa na po znaç. ni ce to me et you – tu: bar dzo mi mi ∏o (dos∏. mi∏o mi pana poznaç) do mnie… may I…? – czy pan po zwo li/czy mo g´…? yes of co ur se – ale˝ oczy wi Êcie but on ly if you expla in – ale tyl ko je Êli wy t∏u ma czysz T∏umaczenie Przypadkowe spotkanie. A: Prze pra szam bar dzo… Pro fe so rze Smith? H: S∏u cham? A: To dla pa na. Od se kre tar ki. H: Dzi´ ku j´ bar dzo. Tak na praw d´ to nie je stem pro fe so rem. Po pro stu „pa nem”. A: Och, prze pra szam! H: Pro sz´ si´ nie przej mo - waç. Chy ba nie wi dzia ∏em pa ni przed tem na uczel ni? A: To praw da. Przy sz∏am si´ po ˝e gnaç z nie któ ry mi mo imi wy k∏a dow ca mi. Nie d∏u go wy je˝ d˝am do Lon - dy nu. H: Ja te˝. Kie dy pa ni wy je˝d˝a? A: W ten czwar tek. H: Po ran nym lo tem? A: W∏a Ênie tym. H: Wi´c le ci my ra zem. Mo ˝e po win ni Êmy si´ przed sta wiç jak na le ˝y? A: Kto pierw szy? H: Je Êli pa ni po zwo li… Na zy wam si´ Har ry Smith. A: Bar dzo mi mi ∏o. Ania Ko wal ska. H: Mnie tak ˝e jest bar dzo mi ∏o. Pro sz´ do mnie mó wiç Har ry. Czy mo g´ si´ do pa ni zwra caç po imie niu? A: Oczy wi Êcie, Har ry. Ale tyl ko je Êli wy t∏u ma czysz mi dla cze go „pan” a nie „pro fe sor”...? Wi´cej s∏ówek i zwrotów I’m Po lish. – Je stem Po la kiem. I li ve in War saw. – Miesz kam w War sza wie. I’m 23 years old. – Mam 23 la ta. I’m a stu dent of En glish. – Stu diu j´ na an gli sty ce. I’m at War saw Uni ver si ty. – Stu diu j´ na UW. I’m a te acher. – Je stem na uczy cie lem. I’m/co me from Po land. – Je stem/Po cho dz´ z Pol ski. Har ry, this is Ba sia. B me et H. – H, to jest B. B po znaj H. Har ry and I work to ge ther. – Har ry i ja pra cu je my ra zem. I’d li ke to in tro du ce... – Chcia∏ bym przed sta wiç... I’d li ke you to me et... – Chcia∏ bym, ˝e byÊ po zna∏... …a friend of mi ne. – ...mo je go przy ja cie la. www.WydawnictwoLingo.pl 9 A C h a n c e M e e t i n g Jak to dzia∏a? Zaimki osobowe I – ja you – ty/pan/pani he – on she – ona it – ono we – my you – wy/paƒstwo they – oni PRESENT SIMPLE: wyra˝anie teraêniejszoÊci Czasu Present Simple u˝ywamy m.in. do stwierdzania faktów i opisu sta∏ych sytuacji: I come from Poland. (Pochodz´ z Polski.) I live in Warsaw. (Mieszkam w Warszawie.) Czasownik: do Podstawowe znaczenie czasownika do to robiç: My husband does the shopping. (Mà˝ robi zakupy.) Czasownika do u˝ywamy jako operatora w czasie Present Simple. I/you/we/they explain he/she/it explains przeczenia don’t explain doesn’t explain pytania Do I/you/we/they explain Does he/she/it explain W pytaniach o podmiot nie u˝ywamy operatora: Who goes first? (Kto pierwszy?) Who lives here? (Kto tu mieszka?) 10 UNIT 1 Czasownik: be Be oznacza byç w zdaniach typu: This is for you. (To jest dla ciebie.) I’m Polish. (Jestem Polakiem.) Czasownik be jest tak˝e operatorem w czasie Present Simple. stwierdzenia ’m/am ’s/is I he/she/it you/we/they’ re/are przeczenia ’m not/am not isn’t/’s not/is not aren’t/’re not/are not pytania Am I Is he/she/it Are you/we/they PRESENT CONTINUOUS: wyra˝anie przysz∏oÊci Czasu Present Continuous najcz´Êciej u˝ywamy mówiàc o planach na przysz∏oÊç: I’m leaving for London. (Wyje˝d˝am do Londynu.) We’re flying together. (Razem lecimy.) Czasownika be u˝ywamy jako operatora w czasie Present Continuous. stwierdzenia ’m going ’s going I he/she/it you/we/they’ re going przeczenia ’m not going isn’t/’s not going ’re not/aren’t going pytania Am I going Is he/she/it going Are you/we/they going Formy skrócone W mowie potocznej cz´sto u˝ywamy form skróconych: do not  don’t does not  doesn’t is  ’s am  ’m are  ’re is not  isn’t are not  aren’t www.WydawnictwoLingo.pl 11 A C h a n c e M e e t i n g åwiczenia 1. U∏ó˝ wypowiedzi w odpowiedniej kolejnoÊci od 1-9 tak, by tworzy∏y sensowny dialog: ..... a. Yes of course, Harry. ..... e. Nice to meet you too. ..... b. My name’s Harry ..1.. f. How do you do? Smith. ..... c. I’m Ania Kowalska. ..... d. Nice to meet you. ..... g. How do you do? ..... h. Call me Harry. ..... i. May I call you Ania? 2. Uzupe∏nij luki odpowiednimi czasownikami. Tam, gdzie to mo˝liwe, u˝yj form skróconych. My name ........ Ania. I ........ twenty-three years old. I ........ Polish and I ........ in Warsaw. I ........ a student of English. Allow me to ........ a friend of mine. He ........ from England. Harry, this ........ Basia. Basia ........ Harry. I ........ you to meet Kate. Kate and I ........ friends from Poland. How ........ you ........ ? 12 UNIT 1 3. Dopasuj wypowiedzi Ani i Harry’ego, aby tworzy∏y sensowny dialog. Harry a. The early morning flight? b. So, we’re flying together. c. So am I. When are you going? Ania I’m leaving for London soon. 1. ...................................... This Thursday. 2. ...................................... Yes, that’s the one. 3. ...................................... 4. Przet∏umacz zdania, wykorzystujàc czasownik w nawiasach w odpowiedniej formie. 1. Wyje˝d˝amy do Londynu. 3. Id´ na uczelni´ w ten (leave for) czwartek. (go to) 2. Jestem Polkà/Polakiem. 4. Ania jest Polkà. (be) (come from) 5. Utwórz przeczenia, dodajàc not/n’t do przet∏umaczonych zdaƒ w çw. 4. 6. Przekszta∏ç przet∏umaczone zdania w çw. 4. na pytania. JeÊli trzeba, zastàp podmiot zaimkiem you. Smith i Kowalska Smith to jed no z naj bar dziej po spo li tych na zwisk w kra jach an glo j´ zycz - nych. Jest to skrót od s∏o wa black smith, czy li „ko wal”. Je Êli ktoÊ nie chce po daç swe go praw dzi we go na zwi ska, cz´ sto pod pi su je si´ ja ko Smith. Po dob nie jest z na zwi skiem Jo nes. Klucz do çwiczeƒ ing for…? 2. Do you come from…? 3. Are you going to college/university…? 4. Is Ania Polish…? don’t come from... 3. I’m not going to college/university... 4. Ania’s not/isn’t...6.1. Are you leav- I’m going to college/university this Thursday. 4. I’m Polish.5.1. We’re not/aren’t leaving for... 2. I like 11. are 12. do 13. do3.1c 2a 3b4.1. We’re leaving for London. 2. I come from Poland. 3. 1.f, b/c, g, d, c/b, e, h, i, a 2.1. ‘s 2. ‘m 3. ‘m 4. live 5. ‘m 6. introduce 7. ‘s 8. is 9. meet 10. ‘d www.WydawnictwoLingo.pl 13 2. Touch Down 04 “This is your Captain speaking. Welcome to London Heathrow Airport. It’s 9.45 local time. Please remain seated with your seat belts fastened until the plane comes to a complete stop. We hope you enjoy your stay.” HARRY: – All set? ANIA: HARRY: – First, passport control and then, baggage reclaim to pick – I think so. up our luggage. – What about customs? ANIA: HARRY: – Just follow the signs. If you have nothing to declare, go through the exit marked green. Customs officers can stop you and check your luggage but that doesn’t often happen. – And if you do? ANIA: HARRY: – It’s the red exit. ANIA: – I can’t find my passport. Oh, here it is. Goodness, I do hope I’ve got everything. – How far is it to central London? HARRY: – No need to rush. Ready? Then let’s go… ANIA: HARRY: – Under an hour by tube - the Piccadilly Line. ANIA: HARRY: – I’m not sure. As soon as we’re through customs we can – How do I get to this address? get an A to Z and go to the information desk. 05 ANIA: – What’s an A to Z…? S∏ownictwo captain – kapitan welcome to... – witamy w... local time – czas miejscowy remain seated – pozostaç na miejscach All set? – Gotowa? I think so – chyba tak/myÊl´, ˝e tak passport control – kontrola paszportowa seat belts fastened – zapi´te baggage reclaim – odbiór pasy bezpieczeƒstwa come to a complete stop baga˝u pick up your luggage – odebraç – zatrzymaç si´ ca∏kowicie swój baga˝ enjoy your stay – cieszyç si´ What about customs? – A co pobytem z odprawà celnà? 14 UNIT 2 follow the signs – kierowaç si´ znakami nothing to declare – nic do oclenia no need to rush – nie ma potrzeby si´ spieszyç then let’s go – no to chodêmy How far is it to…? – Jak daleko marked green – oznaczone na do…? zielono customs officers – celnicy happen – zdarzyç si´ here it is – o, jest! goodness! – Bo˝e! everything – wszystko under an hour by tube – mniej ni˝ godzina metrem as soon as – jak tylko A to Z – plan miasta w formie ksià˝ki information desk – punkt informacyjny T∏umaczenie Làdowanie. „Mówi kapitan. Witamy na Lotnisku Heathrow w Londynie. Jest 9.45 czasu miejscowego. Prosz´ pozostaç na miejscach i nie odpinaç pasów, dopóki samolot nie zatrzyma si´ ca∏kowicie. ˚yczymy mi∏ego pobytu.” H: Gotowa? A: Chyba tak. H: Najpierw kontrola paszportowa, a potem odbierzemy baga˝. A: A co z odprawà celnà? H: Po prostu kieruj si´ znakami. JeÊli si´ nie ma niczego do oclenia, przechodzi si´ przez wyjÊcie oznaczone kolorem zielonym. Celnicy mogà zatrzymywaç ludzi i przeszukiwaç im baga˝, ale to niecz´sto si´ zdarza. A: A jeÊli mam? H: To przez czerwone. A: Nie mog´ znaleêç paszportu. O, jest! Bo˝e, mam nadziej´, ˝e wszystko wzi´∏am. H: Nie ma potrzeby si´ spieszyç. Gotowa? No to chodêmy. A: Jak daleko stàd do centrum Londynu? H: Mniej ni˝ godzin´ metrem – linià Piccadilly. A: Jak mam dojechaç pod ten adres? H: Nie jestem pewien. Jak tylko przejdziemy przez odpraw´ celnà, mo˝emy kupiç „Od A do Z” i pójÊç do biura informacji. A: Co to jest „Od A do Z”...? Wi´cej s∏ówek i zwrotów Which terminal for flights to…? – Z którego terminalu sà loty do…? economy/business/first class – turystyczna/biznes/1. klasa a window/aisle seat – miejsce przy oknie/przejÊciu delayed/cancelled/full – opóêniony/odwo∏any/przepe∏niony Where’s gate fifteen? – Gdzie jest wyjÊcie numer 15? show your boarding pass – okazaç kart´ pok∏adowà What time do we arrive? – O której doje˝d˝amy? What’s the purpose of your visit? – Jaki jest cel pana wizyty? open your suitcase – otworzyç walizk´ personal things and presents – rzeczy osobiste i prezenty www.WydawnictwoLingo.pl 15 To u c h D o w n Jak to dzia∏a? Tryb rozkazujàcy Trybu rozkazujàcego u˝ywamy w instrukcjach, radach, wskazówkach i rozkazach, a tak˝e w zaproszeniach: Call me Harry. (Mów/mówcie do mnie Harry.) Come in. (Wejdê/wejdêcie./Prosz´ wejÊç.) Follow the signs. (Kieruj/kierujcie si´ znakami.) Don’t mind me. (Nie przejmuj/przejmujcie si´ mnà.) Push. (Pchaj.) W trybie rozkazujàcym czasownik wyst´puje bez koƒcówek i bez zaimka osobowego: Come here. (Chodê/chodêcie tu.) Przeczenie tworzymy, dodajàc operator don’t: Don’t wait for me. (Nie czekaj/czekajcie na mnie.) Dodajàc please z odpowiednià intonacjà mo˝na z∏agodziç wypowiedê: Please show your boarding pass. (Prosz´ okazaç kart´ pok∏adowà.) Open your suitcase, please. (Prosz´ otworzyç walizk´.) Please don’t do that. (Prosz´ tego nie robiç.) Let’s… u˝ywamy wraz z trybem rozkazujàcym do wyra˝enia propozycji lub sugestii: Let’s go. (Chodêmy.) Let’s not go./Don’t let’s go. (Nie idêmy.) Wyra˝enia modalne: can Czasowniki modalne modyfikujà znaczenie czasownika. Can oznacza mo˝liwoÊç, zdolnoÊç lub umiej´tnoÊç zrobienia czegoÊ: We can get an A to Z. (Mo˝emy kupiç „A do Z”.) 16 UNIT 2 Czasownik g∏ówny wyst´puje bez ˝adnych koƒcówek: Customs officers can stop you. (Celnicy mogà ci´ zatrzymaç.) Przeczenia tworzymy dodajàc not/n’t do czasownika modalnego: I can’t find my passport. (Nie mog´ znaleêç paszportu.) Czasownik: get Get to jeden z najcz´Êciej u˝ywanych czasowników, zw∏aszcza w mowie potocznej. T∏umaczony zale˝nie od kontekstu mo˝e zastàpiç wiele ró˝nych wyrazów: How do I get to this address? (Jak dojechaç pod ten adres?) We can get an A to Z. (Mo˝emy kupiç „A do Z”.) Wyrazy wskazujàce: zaimki dzier˝awcze Zaimków dzier˝awczych u˝ywamy cz´Êciej w j´z. ang. ni˝ w j´z. pol.: This is your Captain speaking. (Mówi kapitan.) I’m going with my friend. (Id´/jad´/lec´ z przyjacielem.) Please remain seated with your seat belts fastened. (Prosz´ pozostaç na miejscach w zapi´tych pasach.) Zaimki dzier˝awcze my – mój your – twój, wasz, paƒski her – jej his – jego its – swój our – nasz their – ich www.WydawnictwoLingo.pl 17 To u c h D o w n çwiczenia 1. Dopasuj sytuacje a-e do wypowiedzi 1-7: ..... 1. I’d like a window seat. ..... 2. Please show your passport. ..... 3. Open your suitcase, please. ..... 4. “This is your Captain speaking.” ..... 5. I can’t see our luggage. ..... 6. Which terminal for flights to Poland? ..... 7. I’ve only got personal things and presents. a. checking in b. touch down c. passport control d. baggage reclaim e. customs 2. Wybierz i wstaw odpowiednie zaimki z ramki: my, your, her, his, its, our, their 1. Please remain seated with ............. seat belts fastened. 2. Let’s pick up ............. luggage. 3. I can’t find ............. passport. 4. Harry this is ............. friend Basia. 5. We hope you enjoy ............. stay. 3. U∏ó˝ wyrazy w odpowiedniej kolejnoÊci. 1. check officers customs your luggage can. 2. exit through green the go marked. 3. to no rush need. 4. an can we A to Z get. 5. I address do get how to this? 18 UNIT 2 4. Dopasuj fragmenty a-h do 1-8, aby utworzyç sensowne wypowiedzi. 1. Please show 2. Welcome to 3. Go through 4. Just follow 5. Don’t mind 6. Call me 7. Open 8. Let’s 5. Dodaj przeczenia. a. me. b. go. c. your suitcase, please. d. Harry. e. London. f. the exit marked green. g. your boarding pass. h. the signs. 1. Follow Harry. 2. Go through customs. 3. Please open my suitcase. 4. Push. 5. Let’s go by bus. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... A to Z Pierw szy A to Z (A do Z) Lon dy nu wy da no w 1936 r. Na zwa ta sta ∏a si´ sy - no ni mem stre et atlas (plan mia sta). Po dob nie sta ∏o si´ z walk manem i in - ny mi ar ty ku ∏a mi. Ho over, mar ka jed ne go z pierw szych po pu lar nych od ku - rza czy, jest nie tyl ko sy no ni mem vac cu um cle aner (od ku rzacz), ale tak ˝e cza sow ni kiem ho over/va cu um (od ku rzaç). Klucz do çwiczeƒ 3. Please don’t open... 4. Don’t push. 5. Let’s not go.../Don’t let’s go… 5. How do I get to this address?4.1g 2e 3f 4h 5a 6d 7c 8b5.1. Don’t follow… 2. Don’t go… your luggage. 2. Go through the exit marked green. 3. No need to rush. 4. We can get an A to Z. 1.1a 2a/c 3e 4b 5d 6a 7e2.1. your 2. our 3. my 4. my 5. your3.1. Customs officers can check www.WydawnictwoLingo.pl 19 3. Checking In 06 – Good morning. ANIA: RECEPTIONIST: – Good afternoon, madam. How can I help you? – My name’s Anna Kowalska. I have a reservation. ANIA: RECEPTIONIST: – Just one moment… Could you spell your surname please? – K O W A L S K A. I confirmed by email two days ago. ANIA: RECEPTIONIST: – Here we are. You booked a single room with an en suite bathroom. – That’s right. – Anything else? ANIA: RECEPTIONIST: – If you could just sign here please... thank you. ANIA: RECEPTIONIST: – No, that’s all, thank you. Here’s your key. Room number three hundred three on the third floor. – Err, at what times is the hotel restaurant open? ANIA: RECEPTIONIST: – Breakfast is served from 7.15 until 11.15, and is included in the price of the room; lunch is from 12.30 till 3.30 and dinner from 7.00 till around midnight. ANIA: RECEPTIONIST: – Well, you can ring for room service at any time of – And at other times? the day or night. ANIA: RECEPTIONIST: – The lift is just behind you, to your right. If you – Thank you very much. need anything at all, please call reception. S∏ownictwo receptionist – recepcjonista spell your surname – przeliterowaç nazwisko confirm by email – potwierdzaç e-mailem here we are – o, jest! book a single room – zarezer- wowaç pokój 1-osobowy with an en suite bathroom – z ∏azienkà that’s right – zgadza si´ sign – podpisaç si´ Anything else? – Czy coÊ jeszcze? that’s all – to wszystko key – klucz 07 20 UNIT 3 floor – pi´tro at what times? – w jakich godzinach? be open – otwarte serve – podawaç until/til – do included in the price of sth – wliczone w cen´ czegoÊ around midnight – oko∏o pó∏nocy and at other times – a w innych porach dnia ring for sb – dzwoniç po kogoÊ room service – obs∏uga hotelowa at any time – o jakiejkolwiek porze lift – winda just behind – tu˝ za to your right – na prawo anything at all – cokolwiek T∏umaczenie Meldowanie si´. A: Dzieƒ dobry. R: Dzieƒ dobry pani. W czym mog´ pomóc? A: Nazywam si´ Anna Kowalska. Mam rezerwacj´. R: Ju˝ sprawdzam. Czy mog∏aby pani przeliterowaç nazwisko? A: K jak Katarzyna, O jak Olga... W, A, L, S, K, A. Potwierdza∏am e-mailem 2 dni temu. R: O, jest! Rezerwacja na jedynk´ z ∏azienkà. A: Zgadza si´. R: Czy mog∏aby pani tutaj podpisaç... dzi´kuj´. A: Czy coÊ jeszcze? R: Nie, dzi´kuj´. Oto klucz. Pokój numer 303 na trzecim pi´trze. A: W jakich godzinach jest czynna restauracja? R: Âniadanie jest podawane od 7.15 do 11.15 i jest wliczone w cen´ pokoju, obiad od 12.30 do 15.30, a kolacja od 19.00 do oko∏o pó∏nocy. A: A w innych porach dnia? R: Mo˝na dzwoniç do obs∏ugi hotelowej o dowolnej porze. A: Bardzo dzi´kuj´. R: Winda jest tu˝ za panià, na prawo. JeÊli czegokolwiek by pani potrzebowa∏a, prosz´ dzwoniç do recepcji. Wi´cej s∏ówek i zwrotów Do you have any vacancies? – Czy sà wolne pokoje? I’d like a double room for three nights. – Poprosz´ pokój 2-osobowy na 3 noce. The key to room 303, please. – Prosz´, klucz do pokoju 303. Are there any messages for me? – Czy sà dla mnie wiadomoÊci? Please wake me at… – Prosz´ mnie obudziç o… Could you call a cab for me, please? – Czy mog´ prosiç o taksówk´? Could I have a pillow please? – Czy mog´ poprosiç o poduszk´? There are no towels. – Nie ma r´czników. I’ll see to it immediately. – Zajm´ si´ tym natychmiast. The light doesn’t work. – Âwiat∏o nie dzia∏a. Could you show me how this works? – Przepraszam, jak to dzia∏a? www.WydawnictwoLingo.pl 21 C h e c k i n g I n Jak to dzia∏a? PAST SIMPLE: wyra˝anie przesz∏oÊci Czasu Past Simple u˝ywamy m.in. do opisania faktów w okreÊlonym czasie w przesz∏oÊci: I confirmed by email. (Potwierdzi∏em e-mailem.) You booked a single room. (Zarezerwowa∏ pan jedynk´.) Operatorem w czasie Past Simple jest czasownik did: stwierdzenia przeczenia I/you we/they he/she/it booked didn’t book pytania I/you/ Did we/they he/she/it book Strona bierna Strony biernej u˝ywamy, kiedy nie jest wa˝ne lub nie ma potrzeby wskazy- waç, kto wykonuje czynnoÊç: Breakfast is served from 7.15 until 11.15, and is included in the price of the room. (Âniadanie jest podawane od 7.15 do 11.15 i jest wliczone w cen´ pokoju.) W czasie Present Simple, stron´ biernà tworzymy u˝ywajàc operatora be i 3. formy czasownika g∏ównego. stwierdzenia ’m/am served ’re/are served ’re not/are not we/they ’s/is served isn’t/ served ’s not/is not przeczenia ’m not/am not served Am I served aren’t/ served pytania Are you/ served Is he/she/it served I you/ we/they/ he/she/it 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: