Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 005569 22986575 na godz. na dobę w sumie
Angielski w pracy i biznesie - ebook/pdf
Angielski w pracy i biznesie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-12-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Samouczek LINGO to intensywny kurs angielskiego języka biznesowego. Przeznaczony jest dla pracowników międzynarodowych korporacji, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową i szukających pracy. Zaletą publikacji jest aktualność treści i bardzo praktyczne podejście do nauki języka biznesowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hubert Karbowy ANGIELSKI w pracy i biznesie Intensywny kurs w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok∏adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Ingram Publishing Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Victoria Atkinson, Richard Baker, Andy Edwins, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard Multimedia Autorzy dzi´kujà panu Bartoszowi Micha∏owskiemu za cenne uwagi i sugestie do niniejszej publikacji. ISBN 10: 83-60287-12-0 ISBN 13: 978-83-60287-12-5 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treÊci Wst´p Unit 1 Mr Andrew Jones, Anna and Mr Nowak Nazwy zawodów. Powitania, po˝egnania i tytu∏owanie. Kraje, narodowoÊci i miasta. Czasownik shall. Unit 2 At the job centre Unit 6 Progress check (Sprawdê si´!) 38 6 8 Unit 7 40 Business presentations: En-Light Cechy produktów. Prezentacja biznesowa. Zadawanie pytaƒ do prezentacji. Przymiotniki w stopniu wy˝szym i najwy˝szym. Wyra˝enia: as..as, in comparison to, unlike, still. 14 S∏ownictwo dotyczàce zatrudnienia. Czasownik would. Czasowniki z∏o˝one: look, turn. List motywacyjny. Unit 8 Marketing: A new toothpaste 48 Unit 3 A job interview 20 Pytania podczas rozmowy o prac´. Czas Present Perfect. Przymiotniki z koƒcówkami - ing oraz -ed. Krótkie zwroty na poczàtku i koƒcu zdania. Unit 4 26 FineBody: Company organization Opisywanie struktury firmy. Rodzajniki: a/an, the, ø. ¸àczenie zdaƒ. Unit 5 My working day 32 Opisywanie pracy. Czas Simple Present. Tworzenie rzeczowników. S∏ownictwo opisujàce rynek. Czasownik do. J´zyk potoczny. Porównywanie: wyra˝enia z like i as. Zwroty: I wish, It’s high time. Unit 9 Meetings: Fragrance DeLuxe 54 Zebrania. Zwroty let’s i how about. S∏ownictwo dotyczàce reklamy. Unit 10 60 Human Resources: Kick out the IT S∏ownictwo dotyczàce spraw kadrowych. Czasowniki modalne: can, could, may, might. Czasowniki make i do. Umowa o prac´. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e Ê c i Unit 11 Planning: Sunny Vale Inc. 68 Unit 16 Bookings and arrangements: Lake Hotel 96 Wyra˝anie przysz∏oÊci. Czasowniki seem i appear. Rzeczowniki i czasowniki. Unit 12 Progress check (Sprawdê si´!) Unit 13 An order: MCL Sk∏adanie zamówienia. Czasowniki say oraz tell. Konstrukcja have sth done. Unit 14 A factory tour 74 76 82 Oprowadzanie goÊci. There oraz it na poczàtku zdania. Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous. Zwroty much, more, much more i many more. W hotelu i w podró˝y. Rozmowa przez telefon. Formu∏owanie pytaƒ z czasownikami posi∏kowymi, modalnymi oraz zwrotami wh-. UprzejmoÊç. Unit 17 Negotiations: If I buy... 104 Ceny i p∏atnoÊci. Negocjowanie. Pierwszy tryb warunkowy. Czasownik put. Unit 18 Progress check (Sprawdê si´!) 112 Unit 19 Report: Primrose Language School 114 S∏ownictwo dotyczàce rentownoÊci. Raport. Strona bierna: to be + Past Participle. J´zyk formalny. Unit 15 Small talk: Berlin? That’s interesting 88 Unit 20 Complaints: Spoiled food 122 Rozmowa towarzyska. Czasowniki can i could. Czasownik get. Sk∏adanie i przyjmowanie reklamacji. Bezokolicznik z to oraz forma -ing. Korespondencja firmowa. 4 S p i s t r e Ê c i Unit 21 Tax: pay or die 130 Unit 26 Competition: No. 1 158 S∏ownictwo zwiàzane z podatkami. Czasowniki modalne: must, have to, need to. Czas Present Perfect Continuous z for oraz since. Konkurencja i rynek. Drugi tryb warunkowy. S∏owa each, every, all. Wyra˝enia potoczne z czasownikiem be. Unit 22 Company history: City Design 136 Unit 27 E-commerce: Trendy T’s online 164 Historia firmy. Czasy przesz∏e: Simple Past, Past Continuous, Past Perfect. Czasowniki modalne opisujàce zdarzenia w przesz∏oÊci. Unit 23 Accounting and Finance 144 S∏ownictwo zwiàzane z rachunkowoÊcià i finansami. Rodziny wyrazów. Wyra˝enia z przyimkami at, for, in, on. Unit 24 Progress check (Sprawdê si´!) 150 Unit 25 The Stock Exchange: Bears and bulls 152 Biznes w Internecie. Zwroty poprzedzajàce pytania. Akcentowanie kwestii. Unit 28 Law: The old witch 170 S∏ownictwo zwiàzane z prawem i sàdami. Przytaczanie cudzych wypowiedzi (mowa zale˝na). Czasownik set. Unit 29 Ethics: Elephants in the room 176 Etyka w biznesie i przest´pstwa gospodarcze. J´zyk neutralny. Idiomy w j´zyku biznesowym. Unit 30 Progress check (Sprawdê si´!) 184 Gie∏da i akcje. Opisywanie trendów i zmian. Rzeczowniki. Zwroty other, the other, another. Porównanie little i a little oraz few i a few. S∏owniczek skrótów S∏owniczek angielsko-polski www.WydawnictwoLingo.pl 186 187 5 Wst´p ANGIELSKI w pracy i biznesie J eÊli chcesz sa mo dziel nie opa no waç za sób s∏ow nic twa, wy ra ˝eƒ j´ zy ko wych Z god nie z naj now szy mi tren da mi w me to - dy ce na ucza nia j´ zy ka ob ce go oraz za le - i struk tur w j´ zy ku an giel skim, umo˝ li wia jà cy ce nia mi Ra dy Eu ro py, „AN GIEL SKI w pra cy sku tecz ne w kon tak ty za wo do we, to wa rzy skie i biz ne sie” k∏a dzie na cisk przede wszyst kim na i han dlo we, „AN GIEL SKI w pra cy i biz ne sie” suk ces w po s∏u gi wa niu si´ j´ zy kiem, a nie jest ksià˝ kà w∏a Ênie dla Cie bie! je dy nie na po praw noÊç gra matycz nà. To kurs dla lu dzi za j´ tych, szu ka jà cych sku tecz ne go To pew nie nie pierw szy Twój kon takt z j´ - na rz´ dzia w na uce j´ zy ka. Jest to tak ˝e kurs in - zy kiem an giel skim – mo ˝e uczy ∏eÊ si´ go przez ten syw ny, co zna czy, ˝e uczàc si´ z na mi nie ja kiÊ czas w szko le, na lek to ra cie, lub w szko le tra cisz cza su i mo ˝esz ro biç szyb kie po st´ py, pry wat nej. No tat ki gdzieÊ si´ jed nak za wie ru - wy ko rzy stu jàc to, cze go ju˝ si´ kie dyÊ na uczy - szy ∏y, s∏ów ka i zwro ty ule cia ∏y z pa mi´ ci. ∏eÊ, by szyb ko iÊç do przo du, po zna waç mnó - Po zo sta∏ za to strach przed po pe∏ nie niem stwo przy dat ne go s∏ow nic twa, przy swa jaç, b∏´ du i przy s∏o wio wym „za po mnie niem j´ zy ka go to we do na tych mia sto we go wy ko rzy sta nia w g´ bie”. My Êlisz byç mo ˝e, ˝e war to by ∏o by zwro ty i fra zy. Po zwo li Ci to na braç pew no Êci raz jesz cze po wtó rzyç pod sta wy j´ zy ka, ale sie bie w sze re gu ty po wych sy tu acji pro fe sjo - jed no cze Ênie nie drep taç w miej scu, nie nu dziç nal nych i to wa rzy skich, w któ rych trze ba coÊ si´ ba nal ny mi „czy tan ka mi” i ˝mud ny mi çwi - po wie dzieç lub na pi saç po an giel sku. cze nia mi gra ma tycz ny mi. My to ro zu mie my! Pi szàc t´ ksià˝ k´, chcie li Êmy Ci´ przede O tem pie i spo so bie na uki de cy du jesz jed - wszyst kim za cie ka wiç. W na szym prze Êwiad - nak sa mo dziel nie, za le˝ nie od w∏a snych po - cze niu jest to naj lep szy bodziec do na uki. trzeb, mo˝ li wo Êci i ch´ ci. U∏a twia to struk tu ra Ma my na dzie j´, ˝e na sze tek sty, dia lo gi ca ∏e go kur su, jak i po szcze gól nych lek cji. i cie ka wost ki b´ dziesz czy ta∏ z du ˝ym za in te re - Ksià˝ ka dzie li si´ na trzy dzie Êci lek cji. Ka˝ da so wa niem i przy jem no Êcià! jed nost ka lek cyj na sk∏a da si´ z dia lo gu lub 6 W s t ´ p krót kie go tek stu, s∏ow nic twa, ob ja Ênieƒ gra - ma tycz nych i j´ zy ko wych („Jak to dzia ∏a?”) oraz çwi czeƒ wraz z klu czem. åwi cze nia naj le - piej roz wià zy waç po za po zna niu si´ z dia lo - giem, s∏ow nic twem i cz´ Êcià po Êwi´ co nà gra ma ty ce i funk cjom j´ zy ko wym. P o przestudiowaniu pi´ ciu re gu lar nych jed - no stek lek cyj nych masz szan s´ sa mo - dziel nie spraw dziç swo je po st´ py. Lek cja po - wtór ko wa („Sprawdê si´!”) to ze staw çwi czeƒ utrwa la jà cych ma te ria∏ z pi´ ciu po przed nich lek cji, a tak ˝e krzy ˝ów ka, s∏u˝àca Twojej rozrywce. Nie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra - wi d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu mie nia ze s∏u chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au dio CD na gra nia, do ko na ne przez An gli ków. Przy wszyst kich frag men tach ksià˝ - ki, któ re zo sta ∏y na gra ne, umie Êci li Êmy sym - ro do wi tych 02 bo le z nu me ra mi od po wia da jà cych im Êcie ˝ek – nie mu sisz wi´c ska kaç po p∏y cie w po szu ki wa niu w∏a Êci we go na gra nia. Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial ne go, któ ry po sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà p∏y tà CD-ROM; je Êli ku pi ∏eÊ wer sj´ tyl ko z p∏y tà au dio, CD-ROM mo ˝esz w ka˝ dej chwi li za mó wiç w in ter ne cie na stro nie www.Wy daw nic two Lin go.pl). Naj wa˝ niej sze jest jed nak to, ˝e ko rzy sta - jàc z na sze go kur su po zna jesz ˝y wy j´ zyk, czy tasz i s∏u chasz dia lo gów na ak tu al ne te ma ty, uczysz od naj dy waç si´ w ˝y cio wych sy tu acjach. Z ˝y cze nia mi suk ce sów w na uce Ze spó∏ au to rów i re dak to rów Lin go www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. Mr Andrew Jones... Yes, that’s me. Can I help? ANDREW: Excuse me, I’m looking for Ms Anna Grosz... ANNA: ANDREW: Hello. My name’s Andrew Jones. I’m from Q-Service. ANNA: ANDREW: Good to see you too, Anna. You have a very nice office. ANNA: ANDREW: A bit tiresome. Fortunately it didn’t take long. ANNA: Oh, hello Andrew! Good to see you here in Cracow! Thanks. How was your flight? Yes, two hours from London is not that much. Oh, here comes my boss. Let me introduce you. ANNA: Mr Nowak... I’d like to introduce you to Mr Andrew Jones, the regional sales manager for Q-Service in London. Andrew, this is Mr Stefan Nowak, our MD. STEFAN: How do you do, Mr Jones? We’re happy that you accepted the invitation to visit us. Welcome to Poland. ANDREW: Thank you. This is very kind. STEFAN: Shall we go into my office? I’d like to know if... ... well, I’m sure that our co-operation will be successful. STEFAN: ANDREW: So am I, Mr Nowak. STEFAN: Please, call me Stefan. And... can I call you Andrew? ANDREW: Of course, no problem. STEFAN: Thanks. When is your flight back to London, then? ANDREW: In three days. But tomorrow I’m off to Prague to see our STEFAN: client there. In this case maybe we can have dinner tonight? Seven p.m.? ANDREW: That’d be a pleasure. Seven p.m. is fine. Shall we meet here? STEFAN: All right. And then we’ll go to an excellent Polish restaurant. ANDREW: Can’t wait. See you at seven then. STEFAN: Yes, goodbye! 01 8 UNIT 1 S∏ownictwo- I’m looking for... – Szukam... My name’s... – Nazywam si´... I’m from... – Jestem z... flight – lot tiresome – m´czàcy Here comes my boss – Mój szef nadchodzi invitation – zaproszenie This is very kind – To bardzo mi∏e Shall we go? – Mo˝e pójdziemy? So do I – Ja te˝ Call me Stefan – Mów mi Stefan Let me introduce you – Pozwól, I’m off to Prague – Jad´ do ˝e ci´ przedstawi´ This is... – To jest... MD (Managing Director) Pragi In this case – W takim razie That’d be a pleasure – B´dzie – dyrektor generalny, prezes mi bardzo mi∏o How do you do? – Mi∏o pana (I) Can’t wait – Nie mog´ si´ poznaç doczekaç accept – przyjàç, akceptowaç see you – do zobaczenia Wi´cej s∏ówek i zwrotów- I’m here... – Jestem tu... ~ on holiday – na wakacjach ~ on business – w interesach ~ for a conference – na konferencji ~ to see my customer – spotkaç si´ z moim klientem I work... – Pracuj´... ~ at a university – na uniwersytecie ~ for AirTechnic – dla AirTechnic ~ in a trade company – w firmie handlowej I’m a/an... – Jestem... ~ accountant – ksi´gowym ~ assistant – asystentkà ~ cleaner – sprzàtaczkà www.WydawnictwoLingo.pl ~ checkout operator (cashier) – kasjerem ~ construction worker – robotnikiem budowlanym ~ director – dyrektorem ~ doctor – lekarzem ~ driver – kierowcà ~ engineer – in˝ynierem ~ lawyer – prawnikiem ~ manager – mened˝erem ~ nurse – piel´gniarkà ~ receptionist – recepcjonistkà ~ salesperson – sprzedawcà ~ sales representative – przedstawicielem handlowym ~ secretary – sekretarkà ~ teacher – nauczycielem ~ waiter – kelnerem 9 M r A n d r e w J o n e s , A n n a a n d M r N o w a k Jak to dzia∏a?- Powitanie, po˝egnanie, formy grzecznoÊciowe Przy powitaniu i po˝egnaniu u˝ywamy typowych zwrotów: Good morning. / Good afternoon. (Dzieƒ dobry!) Good evening. (Dobry wieczór!) How do you do? (Mi∏o mi.) – uwaga: odpowiedê brzmi równie˝ ’How do you do?’ It’s good (nice) to meet you. (Mi∏o pana poznaç.) Welcome to Poland. (Witamy w Polsce.) Goodbye! (Do widzenia.) – formalnie lub neutralnie See you! (Do zobaczenia.) – nieformalnie W sytuacjach oficjalnych u˝ywamy tytu∏u, imienia i nazwiska: I’m looking for Ms Anna Grosz. (Szukam pani Anny Grosz.) I’d like to introduce you to Mr Andrew Jones. (Prosz´ pozwoliç, ˝e przedstawi´ pana Andrew Jonesa.) This is Mr Stefan Nowak. (To jest pan Stefan Nowak.) I’d like you to meet Professor Anthony Spencer. (Prosz´ poznaç profesora Anthony’ego Spencera.) Po imieniu zwracamy si´ do osób, z którymi znamy si´ bli˝ej: Oh, hello Andrew! (Witaj, Andrew!) – Andrew nie rozpozna∏ Anny, ale najwidoczniej znajà si´ ju˝ z korespondencji. Mo˝emy zaproponowaç przejÊcie na „ty”: Please, call me Stefan. (Mów mi Stefan.) Can I call you Andrew? (Czy mog´ mówiç do pana Andrew?) Cz´sto mówimy jakiÊ komplement lub zadajemy pytania: You have a very nice office. (Ma pani bardzo ∏adne biuro.) How was your flight? (Jak uda∏ si´ lot?) 10 UNIT 1 Kraje, narodowoÊci i miasta Przedstawiajàc si´ mówimy, skàd jesteÊmy: I’m from Poland. (Jestem z Polski.) I’m Polish. (Jestem Polakiem.) Zwracamy szczególnà uwag´ na innà od polskiej wymow´ nazw krajów i narodowoÊci: Austria – Austrian, Belgium – Belgian, China – Chinese, France – French, Germany – German, Greece – Greek, Hungary – Hungarian, Ireland – Irish, Italy – Italian, Japan – Japanese, the Netherlands – Dutch, Spain – Spanish, Portugal – Portuguese, Russia – Russian, Switzerland – Swiss, Turkey – Turkish, the UK – British, the USA – American. Wymowa i pisownia wielu nazw miast w j´zyku angielskim znacznie ró˝ni si´ od ich polskich odpowiedników: Athens (Ateny), Beijing (Pekin), Brussells (Bruksela), Budapest (Budapeszt), Edinburgh (Edynburg), Geneva (Genewa), Istanbul (Stambu∏), Jerusalem (Jerozolima), Lisbon (Lizbona), London (Londyn), Milan (Mediolan), Moscow (Moskwa), Munich (Monachium), Naples (Neapol), New York (Nowy Jork), Paris (Pary˝), Prague (Praga), Rome (Rzym), Vienna (Wiedeƒ), Warsaw (Warszawa), Washington (Waszyngton), Zurich (Zurych). Shall Przy pomocy s∏ówka shall, po którym wyst´puje czasownik w bezokoliczniku, wyra˝amy propozycj´ zrobienia czegoÊ wspólnie z naszym rozmówcà. Shall we go into my office? (Pójdziemy do mnie do biura?) Shall we meet here? (Spotkamy si´ tutaj?) www.WydawnictwoLingo.pl 11 M r A n d r e w J o n e s , A n n a a n d M r N o w a k åwiczenia– 1. U∏ó˝ wypowiedzi w odpowiedniej kolejnoÊci tak, by powsta∏ sensowny dialog. a. .... Excuse me, I’m looking for Mr James Morgan. b. .... Ah, yes. How do you do Ms Johnson? c. .... Yes, four hours on a plane is much. Sorry, can I call you Monica? d. .... Yes, that’s me. Can I help? e. .... How do you do? f. .... How was your journey? g. .... Sure. h. .... Good morning, I’m Monica Johnson from N2 Ltd. i. .... The flight was OK but quite long. 2. Dopasuj wypowiedzi 1–5 do a–e tak, by utworzyç sensowne mini-dialogi. a. Is this your first time in London? b. When do you plan to go back? c. Did you have a good flight? d. You have a nice office. e. How is the weather in 1. .... Thank you, I like it too. 2. .... Yes, the plane was very comfortable. 3. .... Now it’s sunny but quite cold. 4. .... Yes, it is. It’s a beautiful city. 5. .... My return flight is on Munich? Monday. 3. U∏ó˝ zdania z podanych poni˝ej s∏ów. 1. Henry / me / please / call ....................... 2. I’d like / to / Mr Jains / you / to / introduce ....................... 3. we / to / tonight/ shall / go / a restaurant ....................... ? 4. Warsaw /see / you / to / in / good ....................... ! 5. work / taxi / as / I / a / driver ....................... 4. Kto mówi poni˝sze zdania? Dopisz nazwy zawodów obok ka˝dej wypowiedzi. 1. ’That’s £17.50, please... Eighteen... 50p change. Thank you!’ ... 2. ’You are in room 212. It’s on the second floor.’ ... 3. ’Your homework is exercise 5 on page 21.’ ... 4. ’Ready to order, sir? Madam?’ ... 5. ’That’s a very bad cold. Here, take these pills twice a day’. ... 12 UNIT 1 5. Quiz – uzupe∏nij tabelk´ wpisujàc w odpowiednie miejsca angielskie nazwy krajów, narodowoÊci i miast. country 1. Russia 2. USA 3. P...................... 4. C...................... 5. H...................... 6. S...................... nationality R...................... A...................... Polish Chinese H...................... S...................... city M...................... N...................... W...................... B...................... Budapest Geneva 6. Dopasuj sytuacje a–e do propozycji 1–5. 1. I don’t like this restaurant. 2. Oh, I’m so thirsty. 3. Good... is everybody here? 4. This is a very big factory. 5. I’m afraid there’s very little time left today. a. Shall we begin the meeting? b. Shall we have a drink? c. Shall we continue our conversation tomorrow? d. Shall we go somewhere else? e. Shall we visit the production line first? Dutch courage... Jednym z najbardziej „ukochanych” narodów przez Anglików sà Holendrzy. W j´zyku angielskim istnieje wiele zwrotów odnoszàcych si´ do tej nacji, nie zawsze nacechowanych pozytywnie. Przyk∏adowo, double Dutch („podwójny holenderski”) to okreÊlenie niezrozumia∏ego j´zyka, be∏kotu, „chiƒszczyzny”. Dutch courage („holenderska odwaga”) oznacza jazd´ po pijaku, Dutch concert („holenderski koncert”) to inna nazwa na kakofoni´ dêwi´ków, a powiedzenie to be in Dutch oznacza „byç w k∏opotach”. Oprócz tego, Let’s go Dutch („Zróbmy to po holendersku”) mo˝na u˝yç w restauracji – oznacza to, ˝e nie ma sponsora i ka˝dy p∏aci za siebie! Klucz do çwiczeƒ 5 Hungary, Hungarian 6 Switzerland, Swiss 6.4e b2 1d 5c 3a 5 a doctor 5.1 Russian, Moscow 2 American, New York 3 Poland, Warsaw 4 China, Beijing 5 I work as a taxi driver. 4.1 a checkout operator 2 a receptionist 3 a teacher 4 a waiter to introduce you to Mr Jains. 3 Shall we go to a restaurant tonight? 4 Good to see you in Warsaw! 1.1a 2d 3h 4b 5e 6f 7i 8c 9g 2.1d 2c 3e 4a 5b 3.1 Please call me Henry. 2 I’d like www.WydawnictwoLingo.pl 13 2. At the job centre 02 JANICE: Good afternoon. Can I ask about job offers here? CLERK: Of course. What kind of job are you looking for? JANICE: A shop assistant would be perfect. Or something secretarial. CLERK: All right. Let’s look at the offers... How about this one? PMK and Partners – it’s for a receptionist. JANICE: What are the requirements? CLERK: It says ’the candidate must have good telephone skills and work on their own initiative. A good command of spoken and written English. Computer literacy useful but not essential’. JANICE: And what would I have to do? CLERK: Nothing very demanding, from what I see. Meeting–greeting clients, typing, filing, correspondence.... I see. Is there anything else? JANICE: CLERK: A lot, but the offers are all similar. JANICE: Hmm... What about advertisements for shop assistants? CLERK: Just a moment... Here’s something interesting. It’s a fashion boutique – 35 hours per week, Monday to Friday, 10 a.m. to 6 p.m. JANICE: OK. How much do they offer? CLERK: The salary is £15,000 per year plus commission on each item the client buys. JANICE: That sounds really promising. Do they provide training? CLERK: Yes, but previous experience is required and they’re also asking for references. JANICE: Hmm... I worked as a shop assistant when I was a student. I’ll give it a try. How do I apply? CLERK: Here you are, take this printout. Call the number at the bottom. JANICE: OK, thanks a lot. I hope they won’t turn me down... CLERK: You’re welcome. Good luck! 14 S∏ownictwo- job offer – oferta pracy What kind of... – Jakiego rodzaju... something secretarial – coÊ w rodzaju pracy sekretarki requirements – wymagania telephone skills – umiej´tnoÊç prowadzenia rozmów tel. own initiative – w∏asna inicjatywa good command of spoken and written English – dobra znajomoÊç angielskiego w mowie i w piÊmie computer literacy – znajomoÊç obs∏ugi komputera useful – u˝yteczny, przydatny essential – niezb´dny demanding – wymagajàce Wi´cej s∏ówek i zwrotów- duties – obowiàzki employee – pracownik employer – pracodawca fixed working hours – sta∏e godziny pracy flexitime – nienormowany czas pracy full–time – pe∏ny etat overtime – nadgodziny part–time – cz´Êç etatu pension programme – program emerytalny piece work – praca na akord shift work – praca zmianowa wage – wynagrodzenie work pattern – system pracy UNIT 2 What would I have to do? – Co musia∏abym robiç? meeting–greeting clients – witanie klientów filing – segregowanie correspondence – korespondencja salary – pensja commission on each item – prowizja od ka˝dej sztuki Do they provide training? – Czy oferujà szkolenie? previous experience is required – wymagane doÊwiadczenie references – referencje I’ll give it a try – Spróbuj´ How do I apply? – Jak mam si´ ubiegaç (o t´ prac´)? Do I need a special diploma / certificate for this job? – Czy do tej pracy potrzebuj´ specjal- nego dyplomu / certyfikatu? Does the job involve frequent travel? – Czy ta praca wymaga cz´stych podró˝y? How much holiday is there? – Ile jest urlopu? How much is the salary? – Jaka jest pensja? Is this a permanent or a temporary job? – Czy to jest praca sta∏a czy tymczasowa? What is the name of this company? – Jak si´ nazywa ta firma? www.WydawnictwoLingo.pl 15 A t t h e j o b c e n t r e Jak to dzia∏a?- Would Angielskie s∏ówko would w po∏àczeniu z bezokolicznikiem ma znaczenie polskiej koƒcówki –by. Porównajmy: A shop assistant job is perfect for me. (Praca sprzedawcy jest dla mnie idealna.) A shop assistant job would be perfect for me. (Praca sprzedawcy by∏aby dla mnie idealna.) What do I have to do? (Co musz´ robiç?) What would I have to do? (Co musia∏bym robiç?) I won’t take this job, even for $100,000. (Nie wezm´ tej pracy, nawet za $100,000.) I wouldn’t take this job, even for $100,000. (Nie wzià∏bym tej pracy, nawet za 100 000$.) Czasowniki z∏o˝one: look, turn W j´zyku angielskim cz´sto u˝ywamy czasowników z przyimkami, które mogà zmieniaç znaczenie samego czasownika. What kind of job are you looking for? (Jakiego rodzaju pracy Let’s look at the offers. (Spójrzmy na oferty.) Kate’s job is to look after the trainees. (Kate opiekuje si´ pani szuka?) I hope they won’t turn me down. (Mam nadziej´, ˝e mi nie sta˝ystami.) odmówià.) You need to turn up in person. (PowinieneÊ przyjÊç osobiÊcie.) The job turned out to be extremely boring. (Praca okaza∏a si´ niesamowicie nudna.) The lights in the office are turned on and turned off automatically. (Âwiat∏a w biurze sà w∏àczane i wy∏àczane automatycznie.) 16 UNIT 2 List motywacyjny ZWROTY POWITALNE Dear Mr Jensen / Ms Goldsmith (Szanowny Panie Jensen / Szanowna Pani Goldsmith) Dear Sir or Madam / Dear Sirs (Szanowni Paƒstwo) ROZPOCZYNANIE I am writing to apply for the position of... (Pisz´, aby zg∏osiç swojà kandydatur´ na stanowisko...) I am writing in reference to your advertisement in... (Pisz´ w zwiàzku z og∏oszeniem w ...) POWÓD UBIEGANIA SI¢ O PRAC¢ I have been interested in... for many years. (Interesuj´ si´... od wielu lat.) Your advertisement was of particular interest to me because... (Paƒstwa og∏oszenie zainteresowa∏o mnie szczególnie, poniewa˝...) DOÂWIADCZENIE W ZWIÑZKU Z OFEROWANÑ PRACÑ I have recently graduated from... (Niedawno ukoƒczy∏em studia...) I have received training / completed a course in... (Ukoƒczy∏em ostatnio szkolenie / kurs...) My last job was for..., which is... (Ostatnio pracowa∏em dla..., która jest firmà...) I worked there for... years as... and my duties involved... (Pracowa∏em tam... lat jako..., a do moich obowiàzków nale˝a∏o...) KWALIFIKACJE NA OFEROWANE STANOWISKO I feel I have a range of relevant skills that I can bring to your company. (Uwa˝am, ˝e posiadam odpowiednie kwalifikacje, które b´dà przydatne w Paƒstwa firmie.) As you can see from my CV, I can offer a considerable amount of relevant experience, including... (Jak widaç w moim CV, posiadam du˝e doÊwiadczenie, mi´dzy innymi w ...) In addition to..., I can also..., which enables me to... . (Oprócz..., potrafi´ równie˝..., co pozwala mi na...) DYSPOZYCYJNOÂå I am available for interview at any time. (Jestem gotowy na rozmow´ kwalifikacyjnà w dowolnej chwili.) I would appreciate the opportunity to meet with you to discuss my application in greater detail. (B´d´ wdzi´czny za mo˝liwoÊç spotkania, aby porozmawiaç o szczegó∏ach.) www.WydawnictwoLingo.pl 17 A t t h e j o b c e n t r e ZAKO¡CZENIE Yours sincerely (Z powa˝aniem) – jeÊli list rozpoczyna si´ od ’Dear Mr / Mrs ...’ Yours faithfully (Z powa˝aniem) – jeÊli list rozpoczyna si´ od ’Dear Sir or Madam’ lub ’Dear Sirs’ åwiczenia– 1. Dopasuj pytania 1–5 do odpowiedzi a–e. 1. What kind of job are you looking for? 2. What are the requirements? 3. What would I have to do? 4. Do I need a special certificate for this job? 5. Is this a permanent job? a. The job involves selling drugs to pharmacies. b. It’s flexitime, but still a full–time job. c. No, it isn’t necessary. d. Something in the sales. e. You must have a driving license and your own car. 2. Uzupe∏nij luki wyrazami z ramki. salary part–time experience duties employer references- 1. The annual .................... for this job is £18,000. 2. You must send written .................... from a previous ..................... when you apply for this job. 3. The job advert says that past .................... is not essential. 4. It’s a(n) ..................... job – you only have to work weekends. 5. Your ................... will include answering phone calls, handling correspondence and making coffee. 3. Wstaw w luki odpowiedni czasownik z ramki w po∏àczeniu z would. Zwróç uwag´ na tryb zdania (oznajmujàcy, przeczàcy, pytajàcy). go take be (x2) earn have to- 1. The salary ................... very high at the beginning but at least it ...................... higher than now. 2. ......................... move to London to get this job? 18 UNIT 2 3. What would I do without a job in Glasgow? I think I ...................... to London and try there. 4. Hmm... Let’s count – £1,500 salary, £750 sales commissions and £100 travel allowance. I ..................... £2350 per month! 5. I ...................... this job – not for love or money. It’s boring! 4. Uzupe∏nij zdania czasownikami z∏o˝onymi w odpowiedniej formie. turn out turn on turn up look at look for- 1. PharmaBiz ........................ new employees in China. 2. Shall we ................... the recruitment procedure right now? 3. A candidate who ...................... late for an interview never has any chance. 4. The job ...................... to be too demanding for Mark, so he decided to quit. 5. Don’t ........................ the computer. It’s not yet configured. Willing to make coffee... Pewien internetowy serwis poÊrednictwa pracy zamieÊci∏ kiedyÊ autentyczne og∏oszenie, w którym firma poszukiwa∏a a breathing person to sit at front dest and exude charm (osoby do siedzenia za biurkiem i roztaczania wdzi´ku). Wymagania: reasonable intelligence, or at least be able to put staples in a stapler (rozsàdny poziom inteligencji lub chocia˝ umiej´tnoÊç w∏o˝enia zszywek do zszywacza), some college or degree, even if it’s Underwater Basket Weaving (ukoƒczenie jakiejÊ uczelni lub jakiÊ dyplom, nawet jeÊli mia∏by byç z podwodnego wyplatania koszy), IQ greater than a slice of bread (poziom inteligencji wy˝szy ni˝ u kromki chleba) – ale: the job isn’t neurosurgery, so MENSA members need not apply (nie jest to praca neurochirurga, wi´c cz∏onkowie MENSy mogà sobie darowaç)... Klucz do çwiczeƒ 4.1 are looking for 2 look at 3 turns up 4 turned out 5 turn on 3.1 wouldn’t be, would be 2 Would I have to, 3 would go 4 would earn 5 wouldn’t take 1. 1 d 2 e 3 a 4 c 5 b 2.1 salary 2 references, employer 3 experience 4 part–time 5 duties www.WydawnictwoLingo.pl 19 3. A job interview 03 Mark has recently got his BSc in computer science and has started to look for a job. He wants to hunt for something in the IT sector and has already sent his CV and covering letter to various companies and has been waiting for replies. His patience was finally rewarded a couple of days ago when an e–mail arrived from WebLab, a small but growing web design company. Business is very good and they need to recruit more web designers. Mark is now talking to WebLab’s manager. MANAGER: – So, why do you want to join us at WebLab? MARK: – Well, I’ve worked on a couple of websites so far, mainly for medium–sized companies, so I have experience in this field. MANAGER: – Mmmh... yes, I can see that in your CV. Pretty good for a student, I must admit. And what do you consider your most outstanding achievement? MARK: – I guess that’d be the website for NLab. They are a cosmetics company and they wanted to go online. My task was to set up an info portal and an online sales system. It has been in operation for 2 years now. MANAGER: – I see. What are your strengths? MARK: – I always approach my projects with responsibility because I care about their functionality and I focus on the details that make the whole. MANAGER: – That’s good to hear. How about working under pressure? You see, we often have to work to tight deadlines. How well do you cope with stress? MARK: – For me stress can be motivating. There are limits, sure, but I’ve never let down any of my previous customers with a missed deadline. I think it all depends on work organisation. MANAGER: – I couldn’t agree more. Though personally I’m better motivated by the outcome of my work than stress. Anyway, how do you feel about your German? Your CV says you’ve studied it... MARK: – Well, that’s right, but honestly – I haven’t used it for some time and I’d probably need to refresh it. Are you planning to design web pages in German, if I may ask? 20 UNIT 3 MANAGER: – Not exactly. You see, we’ve acquired new clients from Switzerland who are entering the Polish market. We just need someone who can talk to them about the structure and content of their new pages. – Oh, that shouldn’t be a problem for me, I suppose. MARK: MANAGER: – Good. In that case, thanks for coming and we’ll get in touch with you by next Friday. OK? MARK: – OK. Thank you for inviting me to the interview. I’ll be waiting for your call. MANAGER: – Nice meeting you. Goodbye! MARK: – Bye, bye. S∏ownictwo- BSc – licencjat (kier. techniczne) to hunt – polowaç patience – cierpliwoÊç rewarded – wynagrodzony to recruit sb – zatrudniaç kogoÊ experience – doÊwiadczenie in this field – w tej dziedzinie most outstanding achievement – najbardziej znaczàce dokonanie to go online – zaistnieç w Internecie to set up – za∏o˝yç, uruchomiç strengths – mocne strony approach sth with responsibility – podchodziç do czegoÊ odpowiedzialnie refresh – odÊwie˝yç Wi´cej s∏ówek i zwrotów- What languages do you speak? – Jakimi j´zykami pan mówi? What are your qualifications? – Jakie sà pana kwalifikacje? to handle (sb’s) projects – zajmowaç si´ (czyimiÊ) projektami to focus on sth – koncentrowaç si´ na czymÊ That’s good to hear – Mi∏o to s∏yszeç to work under pressure – pracowaç pod presjà tight deadlines – krótkie terminy to cope with sth – radziç sobie z czymÊ to miss a deadline – nie zdà˝yç na czas to let sb down – zawieÊç kogoÊ outcome – wynik, rezultat We’ll get in touch with you – skontaktujemy si´ z panem What didn’t you like about your previous job? – Co nie podoba∏o si´ panu w poprzedniej pracy? www.WydawnictwoLingo.pl 21 A j o b i n t e r v i e w What were your duties as I’m good at foreign languages a director? – Jakie by∏y pana zadania jako dyrektora? Why did you quit... ? – Dlaczego odszed∏ pan z... ? Have you ever worked abroad? – Czy pracowa∏ pan kiedyÊ za granicà? I have a BA / MA in marketing – Mam licencjat / dyplom magistra z marketingu I’d like to know about the holidays – Chcia∏bym zapytaç o urlop; ~ the working hours – godziny pracy; ~ pay conditions – warunki wynagrodzenia; ~ promotion opportunities – mo˝liwoÊci awansu; – Jestem dobry z j´zyków obcych; ~ at accounting – z ksi´gowoÊci; ~ at computers – z komputerów; at organising things – w organizowaniu I was responsible for the accounts – By∏em odpowiedzialny za ksi´gowoÊç I have a driving license – Mam prawo jazdy I can work flexitime – Mog´ pracowaç w nienormowanym czasie; ~ part–time – w niepe∏nym wymiarze; ~ from 9 to 5 – od 9 do 5; ~ only at weekends – tylko w weekendy Jak to dzia∏a?- Present Perfect Czas Present Perfect tworzymy przy pomocy operatora have / has i 3. formy czasownika. U˝ywamy go, by opowiedzieç o doÊwiadczeniach zawodowych: I’ve worked on a couple of websites so far. (Jak dotàd pracowa∏em nad kilkoma stronami.) I’ve never let down any of my customers. (Nigdy nie zawiod∏em ˝adnego z moich klientów.) W tym czasie wyra˝amy te˝ czynnoÊç przesz∏à majàcà zwiàzek z teraêniejszoÊcià. Cz´sto (choç nie zawsze) na taki zwiàzek wskazujà zwroty recently (niedawno), just (w∏aÊnie) lub already / yet (ju˝, jeszcze nie). 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski w pracy i biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: