Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 004109 21004503 na godz. na dobę w sumie
Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW - książka
Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW - książka
Autor: , Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-390-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj komputer do nauki języka angielskiego

Nauka języka obcego wymaga konsekwencji i uporu. Wielu osobom wydaje się, że wystarcza opanowanie w całości materiału zawartego w pojedynczym podręczniku. Inni twierdzą, że nauczenie się języka obcego wymaga przeczytania dwustu książek w tym języku. Sztuką jest więc znalezienie złotego środka -- sposobu nauki, który byłby efektywny i jednocześnie nie absorbował całego wolnego czasu. Tu właśnie przychodzi z pomocą komputer i oprogramowanie do nauki języków.

Rynek oprogramowania do nauki języków jest coraz większy. Ogromną ilość materiałów można również znaleźć w internecie -- bezpłatne oprogramowanie, nagrania, słowniki i teksty. Książka 'Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW' to przewodnik po oprogramowaniu i zasobach sieciowych pomocnych w nauce języka angielskiego. Jeśli więc uczysz się języka bez pomocy lektora, warto, abyś skorzystał z możliwości, jakie daje Ci pecet. Nauka języka z komputerem jest o wiele przyjemniejsza, a jej efekty przychodzą szybciej.

W książce znajdziesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Angielski z komputerem. Programy, s³owniki komputerowe i strony WWW Autorzy: Bogdan Kowalewski, Pawe³ Wimmer ISBN: 83-7361-390-0 Format: B5, stron: 176 Nauka jêzyka obcego wymaga konsekwencji i uporu. Wielu osobom wydaje siê, ¿e wystarcza opanowanie w ca³oġci materia³u zawartego w pojedynczym podrêczniku. Inni twierdz¹, ¿e nauczenie siê jêzyka obcego wymaga przeczytania dwustu ksi¹¿ek w tym jêzyku. Sztuk¹ jest wiêc znalezienie z³otego ġrodka — sposobu nauki, który by³by efektywny i jednoczeġnie nie absorbowa³ ca³ego wolnego czasu. Tu w³aġnie przychodzi z pomoc¹ komputer i oprogramowanie do nauki jêzyków. Rynek oprogramowania do nauki jêzyków jest coraz wiêkszy. Ogromn¹ iloġæ materia³ów mo¿na równie¿ znaleĥæ w internecie — bezp³atne oprogramowanie, nagrania, s³owniki i teksty. Ksi¹¿ka „Angielski z komputerem. Programy, s³owniki komputerowe i strony WWW” to przewodnik po oprogramowaniu i zasobach sieciowych pomocnych w nauce jêzyka angielskiego. Jeġli wiêc uczysz siê jêzyka bez pomocy lektora, warto, abyġ skorzysta³ z mo¿liwoġci, jakie daje Ci pecet. Nauka jêzyka z komputerem jest o wiele przyjemniejsza, a jej efekty przychodz¹ szybciej. W ksi¹¿ce znajdziesz: • Informacje o komercyjnych programach edukacyjnych • Przewodnik po oprogramowaniu shareware i freeware wspomagaj¹cym naukê jêzyka angielskiego • Opisy serwisów internetowych, w których znajdziesz materia³y edukacyjne • Sposoby korzystania z narzêdzi StreamBox i WaveRec • Omówienie programu SuperMemo Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Programy komercyjne ...................................................z..................... 9 .......9 English+ ...................................................9...................................................9................. Tell me More — angielski ...................................................9.............................................14 EuroPlus+ Reward Millennium...................................................9......................................20 Profesor Henry ...................................................9...................................................9............28 Angielski w pigułce...................................................9...................................................9.....39 Wielki Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski ...................................................9.....42 Leksykonia ...................................................9...................................................9..................47 Multimedialny Słownik Angielsko-Polski Collins ...................................................9........53 MoreWords..........................................9...................................................9...........................59 Tłumacz komputerowy angielski ...................................................9...................................62 Tłumacz i słownik języka angielskiego ...................................................9.........................66 Język angielski. Vademecum ...................................................9.........................................71 Rozdział 2. Shareware i freeware ...................................................z.................... 77 TextReader Translator...................................................9................................................77 Natural Voice Reader ...................................................9...................................................9..80 Babylon Translator...................................................9...................................................9......81 Pardon.............................................9...................................................9................................85 ComAudio Pro for Students ...................................................9...........................................89 WordWeb ...................................................9...................................................9....................91 Interlex ...................................................9...................................................9........................92 GuruNet...................................................9...................................................9.......................94 Ernie ...................................................9...................................................9............................98 Easy Rider ...................................................9...................................................9.................102 Słownik angielsko-polski AJT ...................................................9.....................................103 Everest Dictionary...................................................9...................................................9.....107 Copernic Meta ...................................................9...................................................9...........111 Dictionary.com i inne wtyczki ...................................................9.....................................114 4 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rozdział 3. Serwisy internetowe ...................................................z................... 119 Voice of America Special English ...................................................9...............................119 Bootcamp ...................................................9...................................................9................. .121 Living on Earth......................................9...................................................9.......................123 BBC World Service...................................................9...................................................9...125 BBC Redakcja Polska ...................................................9..................................................127 Onet.pl — słowniki ...................................................9...................................................9...130 Leksyka.pl ...................................................9...................................................9.................132 e-Dict...................................................9...................................................9.........................134 Ling.pl ...................................................9...................................................9.................. .....137 Rozdział 4. Dodatki ...................................................z...................................... 141 StreamBox VCR Suite ...................................................9.................................................141 WaveRec ...................................................9...................................................9...................143 Concordance...................................................9...................................................9..............145 SuperMemo ...................................................9...................................................9...............147 Skorowidz...................................................z................................... 171 Rozdział 1. Programy komercyjne English+ Kurs izraelskiej firmy Edusoft, spolszczony przez Optimus Pascal Multimedia, to jeden z najbardziej rozbudowanych materiałów do nauki języka angielskiego na polskim ryn- ku. Kurs zawiera trzy poziomy (Basic — początkujący, Intermediate — średnio zaawan- sowany i Advanced — zaawansowany) i jest sprzedawany w postaci oddzielnych po- ziomów oraz jako 3-poziomowy zestaw, po korzystniejslzej cenie. Kurs nie przypomina tradycyjnego kursu książkowego. Choć podobno dla chcącego nie ma nic trudnego, jednak najwięcej korzyści wyniosą z niego osoby, które przeszły już przez jakiś kurs podręcznikowy o elementarnym charakterze. Osoba rozpoczynająca kurs od zera będzie mieć trudności z absorpcją materiału. Zakres materiału jest prze- widziany na 9 lat nauki, aczkolwiek wydaje się, że czlas ten można znacznie skrócić. Start Program został dostosowany do rozdzielczości ekranu 800×600 pikseli, gdyż do niedaw- na ta właśnie rozdzielczość była najczęściej stosowana w komputerach użytkowników. Dlatego, gdy stosujemy inną rozdzielczość, w trakcie uruchamiania programu zostaje- my powitani propozycją jej zmiany, właśnie na 800×600. Praktyka pokazuje, że zmiana taka zazwyczaj powoduje przesunięcie ikon na pulpicie, więc jeśli ci to nie przeszka- dza, zrezygnuj z takiej zmiany. Jeśli masz w komputerze rozdzielczość 1024×768 lub wyższą, program będzie po prostu uruchamiany w oknie o rozmiarach 800×600 na środ- ku ekranu. Przed przystąpieniem do nauki warto choć raz odbyć wycieczkę po programie. Kliknij odpowiedni przycisk i obejrzyj demonstrację. Po zakończeniu uruchom program, kli- kając przycisk Start (rysunek 1.1). 10 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rysunek 1.1. Punkt startowy, nauka albo demonstracja Strategia Przede wszystkim przyjrzyj się interfejsowi — pokazujemy go na przykładzie płyty Basic 1, a więc pierwszej z dziewięciu płyt kursu (każda z płyt jest instalowana oddziel- nie). Dobre opanowanie interfejsu jest warunkiem efektywnej nauki, gdyż początku- jący może się pogubić w obfitości narzędzi. Przesuń mysz kolejno nad wszystkimi widocznymi ikonami i sprawdź, co się pod ni- mi kryje. Do dyspozycji masz dwa tryby nauki:  Guided Lessons są zaprojektowanym przez autorów cyklem nauki.  Reading, Listening, Speaking i Writing są narzędziami do rozwijania sprawności językowych w swobodny sposób.  Sugerujemy rozpoczęcie nauki od Guided Lessons, gdyż ten cykl jest odzwierciedleniem wiedzy metodologicznej autorów kulrsu, do której na pewno warto mieć zaufanie. Oprócz tego użytkownik ma jeszcze do dyspozycji nastlępujące przyciski:  Grammar, czyli przewidziane w danej części zagadnienia gramatlyczne.  Games Adventure, czyli materiały o charakterze rozrywkowym.  WWW, czyli dostęp do witryny internetowej Edusoftu, English Discoveries, gdzie znajdują się dodatkowe materiały językowe (rysunlek 1.2). Skorzystanie z nich wymaga założenia konta i zalogowania się. Zwróć jeszcze uwagę na przycisk w prawym górnym rogu, gdzie znajdują się narzę- dzia (Tools). Masz tam do dyspozycji słownik, podręczny notatnik, tabelę z postępa- mi nauki oraz pomoc w postaci plików HTML. Ikona drzwi, w dowolnym miejscu kursu, oznacza wyjście z danego fragmentu materiału. Rozdział 1. ♦ Programy komercyjne 11 Rysunek 1.2. Witryna English Discoveries z dodatkowymi materiałoami Warto podkreślić, że słownik zawiera ok. 18 tys. nagranych haseł — znajdują się one na płycie, w podkatalogu Basic1SoundDictionary. Oczywiście Basic1 to w naszym przypadku nazwa pierwszej płyty kursu. Treść słownika znajduje się w bazie danych w formacie Microsoft Access, w tabeli Translations. Plik Dictionary.mdb znajduje się w podkatalogu dBase. Guided Lessons Gotowe lekcje składają się z dwóch głównych części: tematów (Topics) i gramatyki (Grammar). Kliknięcie wybranego tematu powoduje wyświetlenie listy trzech lekcji. Po wskazaniu jednej z nich przystępujemy do nauki (rysulnek 1.3). Początkowo widoczna jest część Listening, punkt Explore. W okienku wideo uruchamia- na jest scenka. Kliknięcie przycisku See Script pozwala wyświetlić treść rozmowy. Przyciski z prawej strony umożliwiają powtarzanie fragmentów nagrania, wyświetlanie ich tłumaczeń oraz nagrywanie własnego głosu. W tej części ćwiczone są zatem umie- jętność rozumienia ze słuchu i wymowa. Punkt Practice zawiera ćwiczenia wymagające uzupełniania tekstu, natomiast punkt Test to sprawdzian (rysunek 1.4). Zwróć w nim uwagę na strzałki na dole, za pomocą których przemieszczasz się między kolejnymi py- taniami testu. Przycisk Check Test wyświetla jego wynik. C:AndrzejPDFAngielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW1.doc (04-04-09) 11 12 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rysunek 1.3. Jedna z gotowych lekcji kursu Rysunek 1.4. Sprawdzian zrozumienia scenki W analogiczny sposób przerabiamy punkty w części Reading. Po zakończeniu powraca- my do ekranu Guided Lessons, gdzie możemy przećwiczyć następne lekcje należące do danego tematu oraz kolejne tematy. Schemat pracy jest identyczny, aczkolwiek w nie- których lekcjach scenka wideo jest zastępowana nagraniem dźwiękowym, a także nie po- jawia się sprawdzian. Rozdział 1. ♦ Programy komercyjne 13 W części Grammar układ poszczególnych lekcji jest podobny i wymaga obejrzenia sce- nek i wysłuchania nagrań, przeczytania objaśnień gramatycznych, wykonania zadań oraz sprawdzenia wiedzy za pomocą testu. Schemat pracy może się wydawać nieco skomplikowany, ale zorientowanie się w struk- turze lekcji i hierarchii całego materiału usunie wszelkie wątpliwości. Sprawności językowe Przyciski Reading, Listening, Speaking i Writing prowadzą do zbiorów tematów skoncen- trowanych na doskonaleniu poszczególnych sprawności językowych. Części są podzie- lone na tematy, z których każdy zawiera pewną liczbę lekcji. Wskazanie lekcji i kliknięcie Explore lub Practice daje dostęp do konkretnych materiałów — przeglądania przy- kładów lub praktycznych ćwiczeń, a niekiedy także testów. Materiały te są oczywiście dostosowane do charakteru sprawności językowej, która jest rozwijana w danej części. Oto przykład lekcji Radio w części Listening (rysunek 1.5). Rysunek 1.5. Lekcja doskonaląca rozumienie ze słuchu Struktura pozostałych ośmiu płyt kursu (pamiętaj, że każdą trzeba osobno zainstalować) jest identyczna, a zatem przerobienie pierwszej płyty da dobrą znajomość techniki ob- sługi i pozwoli na bardziej elastyczne korzystanie z dostępnych zasobów. Oczywiście C:AndrzejPDFAngielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW1.doc (04-04-09) 13 14 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW stopień zaawansowania materiału językowego sukcesywnie rośnie. Wspomniane na początku rozdziału założenie twórców kursu, że materiał należy przerobić w ciągu 9 lat, a więc w tempie jednej płyty rocznie, może się wydawać zbyt ostrożne. Można przy- puszczać, że wiele osób zdoła skrócić ten czas dwu- albo trzykrotnie, poświęcając odpowiednio więcej czasu na naukę każdego dnia. Zależy to oczywiście od zdolności ucznia. Jeśli tylko zachowany zostanie odpowiedni rytm nauki i niezbędna konsekwen- cja — słomiany zapał to największy wróg uczenia się — kurs można zakończyć z cał- kiem dobrą znajomością języka, biorąc pod uwagę obszerność kursu, czyli setki lekcji i wiele tysięcy jednostek leksykalnych. Na zakończenie trzeba podkreślić, że niewątpliwą wartością kursu jest możliwość za- kładania wielu kont użytkownika. Pozwoli to korzystać z niego kilku osobom w rodzi- nie, niezależnie od siebie — mogą one pracować we własnym tempie, nie przeszka- dzając sobie wzajemnie. Program Producent Informacje Cena English+ Optimus Pascal Multimedia www.multimediaplus.pl 169 zł (wszystkie części) Tell me More — angielski Firma Techland ma bardzo szeroką ofertę programów do nauki angielskiego, będącą efektem współpracy z renomowaną firmą Auralog. Jej sztandarowym produktem jest kurs Tell me More, będący przedmiotem tego opisu, ale oprócz niego dostępne są też następujące produkty:  Tell me More Business, będący naturalnym rozszerzeniem głównego kursu w kierunku języka ekonomii i biznesu.  Tell me More Kids, czyli kurs języka angielskiego dla dzieci w różnym wlieku, od 4 do 12 lat.  Express English, stanowiący przyspieszony kurs języka ogólnego.  Talk to Me, będący kursem skoncentrowanym na mówieniu i rozumileniu języka mówionego. Przystosowany do potrzeb polskiego użytkownika, trzyczęściowy kurs francuskiej firmy Auralog należy do „wielkiej trójki” multimedialnych kursów języka angielskiego. Tell me More zawiera trzy niezależne poziomy nauczania języka angielskiego — w każdym 12 lekcji uzupełnionych 6 lekcjami powtórkowymi. Do tego wiele ćwiczeń, 8000 jedno- stek leksykalnych w słowniku, system rozpoznawania mowy i system śledzenia błędów wymowy — uzupełnione słuchawkami i mikrofonem. Rozdział 1. ♦ Programy komercyjne 15 Start W trakcie instalowania programu warto wybrać wersję użytkownika i zwrócić uwagę na instalowane rozdzielczości ekranowe, zależnie od używanej na co dzień. Maksymal- na wynosi 1024×768 pikseli, a więc jeśli ktoś stosuje wyższą rozdzielczość, aplikacja nie zajmie całego ekranu. Po starcie trzeba wprowadzić swoje imię, co spowoduje utworzenia konta użytkowni- ka — program potrafi obsłużyć wielu użytkowników, co jest rozwiązaniem wygodnym wtedy, gdy kilka osób korzysta z jednej instalacji l(rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Na początku trzeba utworzyć swoje konto Masz do wyboru dwie możliwości — swobodny tryb nauki, zależny od własnych upodo- bań, oraz tryb z przewodnikiem, w którym kolejność wykonywanych czynności jest wyznaczona przez program. Sugerujemy właśnie ten drugi tryb, gdyż praca w pełni sa- modzielna wymaga jednak pewnego doświadczenia. Tryb z przewodnikiem Dla skuteczności pracy bardzo istotne jest zrozumienie interfejsu trybu z przewodni- kiem (rysunek 1.7). Na ekranie widać listę 12 lekcji podstawowych i 6 lekcji podsumowujących. W górnym wierszu widoczny jest pasek z ikonami reprezentującymi rodzaje ćwiczeń, np. dialog, kojarzenie słów, szyk wyrazów, krzyżówka, scenka wideo itd. W sumie masz więc do dyspozycji matrycę z prawie 400 kombinacjami — prawie, gdyż 18 szarych pól jest nieaktywnych, co oznacza, że w danej lekcji nie przewidziano ćwiczenia danego ro- dzaju. Matryca ta nosi nazwę Tabeli postępów. Gdy kursor myszy jest przesunięty nad wybrane pole, „dymek” informuje o rodzaju ćwi- czenia i stopniu jego wykonania. Ponadto w dolnej części interfejsu widnieją cztery lamp- ki, które informują o ogólnym typie zadania — rozumienie mowy, wymowa, rozumienie pisma i zadania związane z pisaniem. Lampki te zapalają się w różnych kombinacjach, gdy przesuwasz kursor nad jakieś pole. C:AndrzejPDFAngielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW1.doc (04-04-09) 15 16 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rysunek 1.7. Matryca z zestawem lekcji i rodzajów zadań Gdy klikniesz przycisk z kalendarzem, program pozwoli wyznaczyć harmonogram pra- cy (rysunek 1.8). Domyślnie przyjęty jest priorytet wszystkich czterech sprawności ję- zykowych — słuchanie, czytanie, wymowa, pisanie. Program przeznacza na to, w części Beginner, 87,5 godziny nauki, a od liczby godzin pracy danego dnia (możesz je samo- dzielnie regulować suwakami) zależy koniec pracy. W naszym przykładzie rozpoczy- namy 3 lutego, zaś koniec nauki został wyznaczony na l30 kwietnia. Gdy wyznaczysz harmonogram pracy, w matrycy będą wyświetlane informacje, w któ- rym dniu masz przerobić dane ćwiczenie. Nauka Rozumiejąc interfejs, możesz przystąpić na nauki. Jak łatwo się domyślić, kliknięcie wy- branego pola spowoduje wczytanie ćwiczenia. Twoje działania są już zależne od charakte- ru ćwiczenia — musisz uważnie czytać instrukcje na ekranie. Przykładowo, ćwiczenie Dialog: Eksploracja wymaga słuchania nagranego tekstu i podawania najlepszej odpo- wiedzi, a właściwie wskazywania jej na liście (rysunek 1.9). Po zakończeniu ćwiczenia w matrycy ujrzysz procent wykonania zadania i procelnt poprawnych odpowiedzi. Rozdział 1. ♦ Programy komercyjne 17 Rysunek 1.8. Ustalanie zakresu czasowego pracy Rysunek 1.9. Przykład ćwiczenia Dialog: Eksploracja Gdy otwierasz ćwiczenie, na ekranie pokazują się od czasu do czasu wskazówki — aby wyłączyć okienko ze wskazówką, kliknij przycirsk z „ptaszkiem”. I jeszcze przykład ćwiczenia polegającego na kojarzenilu wyrazów (rysunek 1.10). Zwróć uwagę na strzałkę w prawo w dolnej części ekranu. Gdy się porusza, po zakoń- czeniu fragmentu ćwiczenia, musisz ją kliknąć, aby przejść do następnego fragmentu. C:AndrzejPDFAngielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW1.doc (04-04-09) 17 18 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rysunek 1.10. Przykład ćwiczenia Kojarzenie słów Strzałka w górę, w lewo pozwala cofnąć się w kolejności wykonywanych zadań, na- tomiast kliknięcie przycisku tablicy pozwala opuścić w dowolnej chwili wykonywane ćwiczenie i wyjść do Tabeli postępów. Gdy któryś z bloków miga, oznacza to, że nie został jeszcze przerobiony. Staraj się wykonywać wszystkie ćwiczenia zaplanowane na dany dzień. Oczywiście przyjęty harmonogram ma orientacyjny charakter i może się zdarzyć, że jednego dnia przerobisz ćwiczenia szybko, a innego zajmie to dużo czasu albo z jakichś przyczyn w ogóle nie będziesz pracować. Można to odrobić w najblliższych dniach. Tryb swobodny Uruchamiając program, możesz wybrać tryb swobodny (rysunek 1.11). Nawet pracu- jąc w trybie z przewodnikiem, możesz kliknąć poza obszarem Tabeli postępów i przejść do tego trybu. Tryb ten jest nieco trudniejszy, gdyż wymaga samodzielnego kierowania procesem nauki. Na ekranie Planu filmowego możesz wybierać lekcje, zasoby uzupełniające (gramaty- ka i udźwiękowiony słownik), wymowę, ćwiczenia, dialogi czy scenki wideo. Oto lista lekcji (rysunek 1.12). Kliknięcie miniatury reprezentującej lekcję nie powoduje wczytania żadnej lekcji, a je- dynie jej aktywizację. Dopiero kliknięcie jednego z przycisków w pasku na dole po- woduje uruchomienie ćwiczenia. Pracując w trybie swobodnym, zawsze rozpoczynaj od wybrania lekcji. Rozdział 1. ♦ Programy komercyjne 19 Rysunek 1.11. Plan filmowy w trybie swobodnym Rysunek 1.12. Lista lekcji w trybie swobodnym Praca z mikrofonem Ćwiczenia poświęcone wymowie wymagają powtarzania wyrazów, fraz czy zdań — pro- gram współpracuje tutaj z systemem rozpoznawania mowy. Zwróć uwagę na komunikaty sygnalizujące aktywność — Słuchaj lub Mów (rysunek 1.13). Jeśli masz kłopoty z wy- mową, poświęć tym ćwiczeniom wiele uwagi — program ocenia wymowę i punktuje ją za pomocą pasków z prostokątami. Możesz ćwiczyć dany lwyraz dowolnie długo. C:AndrzejPDFAngielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW1.doc (04-04-09) 19 20 Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW Rysunek 1.13. Ćwiczenie wymowy Podsumowanie Tell me More zawiera bardzo obszerny materiał językowy, choć trzeba zauważyć, że krzywa nauki jest dość stroma. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się pierwszej lekcji, z wszystkimi jej ćwiczeniami, aby dojść do wniosku, że osoba całkowicie „zielona” będzie miała pewne trudności. Szczególnie wyraziste jest to w scenkach wideo — już pierwsza, pojawiająca się przecież po kilku godzinach pracy, może skonfundować po- czątkującego. Zaskakujące są normy czasowe, gdyż program zakłada np. przeznacze- nie tylko nieco ponad 80 godzin na pierwszy poziom. Ciekawe, że zbliżony zakresem English+ rozkłada cały swój kurs aż na 9 lat! Bez wątpienia szybciej wdroży się w sys- tem nauki osoba mająca za sobą najbardziej nawet elementarny kurs książkowy. Program Producent Informacje Cena Tell me More 5 Techland www.techland.pl 299 zł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski z komputerem. Programy, słowniki komputerowe i strony WWW
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: