Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 007605 20251875 na godz. na dobę w sumie
Angielskie przyimki - ebook/pdf
Angielskie przyimki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375823608 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj komplet angielskich przyimków na 1000 praktycznych przykładach

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że przyimki należą do kluczowych wyrazów w każdym języku. To właśnie od znajomości przyimków zależy zazwyczaj możliwość zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu.

Angielskie przyimki są zwykle prezentowane w podręcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w dość ograniczonym wyborze, obejmującym na ogół kilkadziesiąt najpowszechniej używanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów, czasem nawet jeszcze mniej. Brakuje natomiast objaśnienia znaczeń i przykładów użycia większości obecnych w języku angielskim przyimków, których jest przecież znacznie więcej.

Angielskie przyimki (prepositions) - różne wyrazy, podobne znaczenia, podobne wyrazy, różne znaczenia... Jak sobie z tym poradzić?

W tej publikacji znajdziesz niezmienną już w zasadzie listę 94 przyimków jednowyrazowych (np. before, behind, despite, except, excluding) oraz listę 55 przyimków złożonych, wielowyrazowych (np. according to, in addition to, irrespective of, outside of), obejmującą znaczną część używanych obecnie wyrazów tej kategorii.

Każdy przyimek został przedstawiony za pomocą kilku-kilkunastu przykładów ilustrujących typowe zastosowania – jest ich w sumie ok. 1000.

'Każdy, kto uczy się angielskiego, wie, ile trudności mogą sprawić prepositions. I ja je również miałam, ale po zakupie i zapoznaniu się z tym ebookiem polubiłam znienawidzone przyimki.'

P. J.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Angielskie przyimki w przykładach” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 07.04.2006 Tytuł: „Angielskie przyimki w przykładach” (fragment utworu) Autor: Paweł Wimmer Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skład: Anna Grabka Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Złote Myśli s.c. ul. Plebiscytowa 1 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP...............................................................................................................4 PRZYIMKI JEDNOWYRAZOWE........................................................................5 14 PRZYIMKI WIELOWYRAZOWE ...................................................................... JAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY ZAWARTEJ ....14 PEŁNEJ WERSJI EBOOKA? W ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 4 WstępWstęp Angielskie przyimki są zazwyczaj prezentowane w podręcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w dość ograniczonym wyborze, obejmującym zwykle kilkadziesiąt najpowszechniej używanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów. Brakuje objaśnienia znaczeń i przykładów użycia większości obecnych w języku angielskim przyimków, których jest znacznie więcej. Praca „Angielskie przyimki w przykładach” ma wypełnić tę lukę – Czytelnik znajdzie w niej pełną, niezmienną już w zasadzie listę 94 przyimków jednowyrazowych, oraz 55 przyimków złożonych, obejmującą znaczną część używanych obecnie wyrazów tej kategorii (lista została zaczerpnięta z pracy Josefa Essbergera „English Prepositions Listed” oraz z angielskiej Wikipedii). Każdy przyimek został przedstawiony za pomocą kilku-kilkunastu przykładów ilustrujących typowe zastosowania – jest ich w sumie ok. 1000, a zaczerpnięto je w dużej mierze z Internetu. Kompendium jest przeznaczone do systematycznej nauki. Przynajmniej kilkudziesięcioma przyimkami trzeba się biegle posługiwać, ale warto znać znaczenie wszystkich, a już co najmniej znacznej ich większości. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 5 Przyimki jednowyrazowe Przyimki jednowyrazowe ABOARD NA POKŁAD, NA POKŁADZIE All aboard! Captain Johnson and his crew are glad to welcome you aboard this Boeing 767. I went aboard the ship. Is there a doctor aboard the plane? Welcome aboard our boat. One experiment was growing plants aboard the Space Station. Wszyscy na pokład! Kapitan Johnson i jego załoga z zadowoleniem witają państwa na pokładzie tego Boeinga 767. Wszedłem na pokład statku. Czy na pokładzie samolotu jest lekarz? Witajcie na pokładzie naszego statku. Jednym z eksperymentów była uprawa roślin na pokładzie stacji kosmicznej. ABOUT O, W SPRAWIE; PO, DOOKOŁA, TU I TAM; OKOŁO What do you think about them? A book about chemistry. Think about it. What are you talking about? What about a cup of tea? She ought to do something about her make-up. The word about podcasting rapidly spread through the Internet. She often wanders about the streets. He scattered papers about the floor. We ll be ready about noon. Co o nich myślisz? Książka o chemii. Pomyśl o tym. O czym mówisz? Co powiesz na szklankę herbaty? Ona powinna coś zrobić ze swoim makijażem. Informacje o podcastingu szybko rozprzestrzeniły się po Internecie. Ona często błąka się po ulicach. Porozrzucał gazety po podłodze. Będziemy gotowi koło południa. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 6 ABOVE PONAD, POWYŻEJ, NAD(E), POZA We love music above all else. Above all, don t mention it to John. The mountains above Zakopane are beautiful. The plane was flying above the dark clouds. Warsaw is situated 200 metres above sea level. It ll cost above 100 zl. The temperature will be above normal today. They are above suspicion. Peter came above Helen in exam results. Nad wszystko inne kochamy muzykę. Przede wszystkim, nie wspominaj o tym Johnowi. Góry ponad Zakopanem są piękne. Samolot leciał nad ciemnymi chmurami. Warszawa jest położona 200 m nad poziomem To będzie kosztować ponad 100 zł. Temperatura będzie dzisiaj powyżej normalnej. Oni są poza wszelkim podejrzeniem. Piotr okazał się lepszy od Heleny w wynikach egzaminu. ACROSS PRZEZ, W POPRZEK; PO DRUGIEJ STRONIE; PO, WSZĘDZIE Przechodziłem przez plac, gdy ją zobaczyłem. Nie przechodź przez ulicę. W Warszawie jest szereg mostów przez Wisłę. Jeśli przetniesz dolinę, oszczędzisz przynajmniej dwie godziny. Przeleciał przez cały kontynent. Podróż przez pustynię może być skrajnie niebezpieczna. I was walking across the square when I saw her. Don t walk across the street. There are several bridges across the Vistula in Warsaw. If you cut across the valley you will save at least two hours. He flew across the continent. A journey across the desert may be extremely dangerous. He works across from the hotel. On pracuje naprzeciwko hotelu. The papers scattered across the floor were wet. All workers across the country were agitated. Papiery porozrzucane po podłodze były mokre. Wszyscy robotnicy w całym kraju byli wzburzeni. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 7 AFTER PO (w czasie, w przestrzeni); ZGODNIE Z, W STYLU; ZA; O We d like to drink something after supper. It s fifteen minutes after ten. We all worked hard day after day. Bus after bus was full. Are you free the day after tomorrow? Don t go out after dark. Ann is after you in the queue. After you! Shut the door after you. She was named after her grandmother. We ran after them. They were always after fame and fortune. She always asks after my children when we meet. He did it, after all. Po kolacji chcielibyśmy się czegoś napić. Jest piętnaście po dziesiątej. Wszyscy pracowaliśmy ciężko dzień po dniu. Jeden autobus po drugim były pełne. Jesteś wolna pojutrze? Nie wychodź po zmroku. Anna jest za tobą w kolejce. Pan pierwszy! Za panem! Zamknij drzwi za sobą. Została nazwana po swojej babci. Pobiegliśmy za nimi. Oni zawsze uganiali się za sławą i bogactwem. Ona zawsze dopytuje się o moje dzieci, gdy się spotykamy. On to zrobił, mimo wszystko. AGAINST PRZECIW, PRZECIWKO; NIESPRZYJAJĄCY, SPRZECZNY, WBREW; NA TLE; W ZAMIAN I m against this proposal. Are they for or against? Legia against Manchester United would be an interesting match. Lean the bicycle against the wall. Oprzyj rower o ścianę. The situation was against us. Jestem przeciwko tej propozycji. Czy oni są za, czy przeciw? Legia przeciwko Manchester United byłoby interesującym meczem. Sytuacja nie sprzyjała nam. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 8 Their resolution was against our interest. It s against the law. It is reasonable to be insured against fire. The scientists developed a new vaccine against this disease. The sportsmen had to run against the wind. It s difficult to swim against the current. I could see his profile against the sun. We can take a loan against our house. Ich postanowienie było przeciwne naszemu interesowi. To jest wbrew prawu. Jest rozsądnie być ubezpieczonym od ognia. Naukowcy opracowali nową szczepionkę przeciwko tej chorobie. Sportowcy musieli biec pod wiatr. Jest trudno płynąć pod prąd. Mogłem zobaczyć jego profil pod słońce. Możemy wziąć pożyczkę pod nasz dom. ALONG WZDŁUŻ; PO They drove along the coast for a few hundred kilometres. There were bushes along the road. There are many shops along the street. Go along the wall of that building. You can stop somewhere along the way. Go to the supermarket and look along the shelves. Jechali wzdłuż wybrzeża przez kilkaset kilometrów. Wzdłuż drogi były krzaki. Wzdłuż ulicy jest wiele sklepów. Idź wzdłuż ściany tego budynku. Możesz zatrzymać się gdzieś po drodze. Idź do supermarketu i rozejrzyj się po półkach. ALONGSIDE OBOK, PRZY, RÓWNOLEGLE The marketplace alongside the river closed many years ago. A gigantic ape measuring about 10 feet lived alongside humans in southeast Asia. Targowisko wzdłuż rzeki zostało zamknięte wiele lat temu. Gigantyczna małpa mierząca około 10 stóp wzrostu żyła równolegle z ludźmi w południowo-wschodniej Azji. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 9 We work alongside our clients to develop a strong marketing campaign. President Bush said that schools should discuss „intelligent design” alongside evolution when teaching students about the creation of life. His boat came alongside our boat. Pracujemy razem z naszymi klientami, aby rozwinąć zdecydowaną kampanię marketingową. Prezydent Bush powiedział, że szkoły powinny dyskutować teorię inteligentnego projektu równolegle z ewolucją, nauczając uczniów o powstaniu życia. Jego łódź przybiła obok naszej. AMID, AMIDST (poet.) WŚRÓD, POŚRÓD I found my dog amid the trees. The estate is situated amid beautiful countryside. We couldn t hear the lecturer amid that terrible noise. She ended her speech amid applause from the audience. Peter paused amid laughter. The ambassadors debated amid rumours of war. Znalazłem swojego psa pośród drzew. Nieruchomość jest położona pośród pięknej wiejskiej okolicy. Nie mogliśmy usłyszeć wykładowcy pośród tego strasznego hałasu. Zakończyła swoje przemówienie wśród oklasków ze strony słuchaczy. Piotr przerwał pośród śmiechu. Ambasadorowie debatowali pośród pogłosek o wojnie. MIĘDZY, POMIĘDZY, WŚRÓD Odpoczywali wśród drzew. AMONG, AMONGST (Am.En.) They rested among the trees. Pick one card from among these. Wyciągnij jedną kartę spośród tych. Podzieliliśmy ciasto pomiędzy nas We divided the cake among all of us. wszystkich. Rozdziel swoją fortunę między Share out your fortune among your friends. przyjaciół. On mieszkał wśród Zulusów przez He lived among the Zulus for ładnych parę lat. quite a few years. I like walking, among other Lubię spacerować, między innymi. things. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 10 The unemployment among young people in Poland is alarming. The president walked among the crowd shaking hands. Helen is among the best students. Don t worry, you are among the friends. Bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce jest alarmujące. Prezydent przechadzał się wśród tłumu, ściskając ręce. Helena jest wśród najlepszych studentów. Nie martw się, jesteś wśród przyjaciół. ANTI PRZECIW, PRZECIWNY They are anti my idea. He is always anti everything. Are you pro or anti? Our editorial section received a lot of anti letters. We ll be never anti you. Oni są przeciwni mojemu pomysłowi. On jest zawsze przeciw wszystkiemu. Jesteś za, czy przeciw? Nasza redakcja otrzymała mnóstwo listów z protestami. Nigdy nie będziemy przeciw wam. AROUND OKOŁO, W PRZYBLIŻENIU; NAOKOŁO, WOKÓŁ, DOOKOŁA This house was built around 1930. This theatre is around seven decades old. We ll get up at around seven o clock. They came around midnight. The sea around the island is very warm. They travel around Europe every year. The books were lying around the room. Ten dom został zbudowany ok. 1930 r. Ten teatr ma około siedmiu dekad. Wstaniemy około siódmej. Przyszli około północy. Morze naokoło wyspy jest bardzo ciepłe. Oni każdego roku podróżują dookoła Europy. Książki leżały rozrzucone po pokoju. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 11 There are many small towns around Warsaw. We sat around the fire and sang. Siedzieliśmy wokół ogniska Wokół Warszawy jest wiele małych miast. Would you like to walk around the town tonight? Turn around. i śpiewaliśmy. Czy chciałbyś przejść się wieczorem po mieście? Obróć się. AS JAK, JAKO I work as a janitor. She is employed as a journalist. He was sickly as a child As his closest friend you can tell him the truth. He was depicted as a terrorist. The news about the disaster came as a shock. Pracuję jako dozorca. Ona jest zatrudniona jako dziennikarz. On był chorowity jako dziecko. Jako jego najbliższy przyjaciel możesz mu powiedzieć prawdę. Został odmalowany jako terrorysta. Wiadomość o katastrofie spadła jak grom z jasnego nieba. ASTRIDE OKRAKIEM Mary sat astride the horse. I sat astride the chair. The town was located astride the river. Sit astride the motorbike and hold on tight. He stood astride the fallen tree. Mary siedziałem okrakiem na koniu. Siedziałem okrakiem na krześle. Miasto było położone okrakiem po obu stronach rzeki. Usiądź okrakiem na motocyklu i trzymaj się mocno. Stał okrakiem nad zwalonym drzewem. AT W, NA, U, PRZY They are at home now. Meet me at the station. Mary sat at the piano. Oni są teraz w domu. Wyjdź po mnie na dworzec. Mary siedziała przy fortepianie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 12 Sit down at the table and read the newspaper. Wait for us at the bus stop. They were at work all day. Let s meet at 10 o clock. We ll meet at night. I could play chess at the age of five. Judy smiled at me sadly. Don t shout at them. I sold the books at 10 zl each. He drove at 120 kilometres per hour. He did it at my request. Our country is at war. I m good at mathematics. Usiądź przy stole i przeczytaj gazetę. Zaczekaj na nas na przystanku autobusowym. Oni byli przy pracy przez cały dzień. Spotkajmy się o godzinie 10. Spotkamy się w nocy. Umiałem grać w szachy w wieku pięciu lat. Judy uśmiechnęła się do mnie ze smutkiem. Nie krzycz na nich. Sprzedałem książki po 10 zł każda. Jechał z szybkością 120 km na godzinę. On zrobił to na moje żądanie. Nasz kraj jest w stanie wojny. Jestem dobry z matematyki. ATOP (poet.) Their house is situated atop a hill. His works include Armed Freedom atop the U.S. Capitol. Its 13th-century fortress is built atop a conical rock c. 150 m high. NA SZCZYCIE Ich dom jest ulokowany na szczycie wzgórza. Jego prace obejmują Armed Freedom na szczycie Kapitolu. Jego XIII-wieczna forteca jest zbudowana na szczycie stożkowatej skały, wysokiej na ok. 150 m. BAR OPRÓCZ, Z WYJĄTKIEM, ZA WYJĄTKIEM, WYJĄWSZY Everyone came bar John. All participants bar one were ready to vote. Przyszli wszyscy za wyjątkiem Johna. Wszyscy uczestnicy za wyjątkiem jednego byli gotowi do głosowania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Wimmer ● str. 13 She is the best bar none. The shops are always open bar holidays. All people left the town bar the very old. Ona jest najlepsza, bez wyjątku. Sklepy są zawsze otwarte za wyjątkiem świąt. Wszyscy ludzie opuścili miasto, za wyjątkiem bardzo starych. BARRING OPRÓCZ, Z WYJĄTKIEM, ZA WYJĄTKIEM, WYJĄWSZY Barring rain, we ll play football on Sunday. The crop will be good barring a climate disaster. Barring strong headwinds, the plane will arrive on schedule. O ile nie będzie deszczu, w niedzielę pogramy w piłkę nożną. Zbiory będą dobre, z wyjątkiem jakiejś katastrofy klimatycznej. Wyjąwszy sytuację silnych przeciwnych wiatrów, samolot przybędzie o czasie. BEFORE PRZED; WOBEC, W OBLICZU Chcę ukończyć swoje wypracowanie przed zachodem słońca. Zdała swój ostatni egzamin przedwczoraj. Zrób to przed zapadnięciem ciemności. Będziemy niedługo z powrotem. I want to finish my essay before sunset. She passed her last exam the day before yesterday. Do it before dark. We ll be back before long. They are before us in the queue. Oni są przed nami w kolejce. I always place friendship before everything else. John had to appear before the jury. Zawsze stawiam przyjaźń przed wszystkim innym. John musiał się pojawić przed sądem przysięgłych. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Wimmer
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie przyimki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: