Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003498 21533259 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych - ebook/pdf
Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3394-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych zawiera ponad 1600 haseł w układzie alfabetycznym i tematycznym. Słownik ten może być przydatny dla osób korzystających z anglojęzycznych zasobów internetu podczas studiowania fizyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Osiak AҭGIELSKO-POLSKI POLSKO-AҭGIELSKI SŁOWҭIK TERMIҭÓW FIZYCZҭYCH 3 © Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3394-3 e-mail: zbigniew.osiak@live.com 4 SPIS TREŚCI 006 Angielsko-polski słownik terminów fizycznych (część alfabetyczna) 006 English-Polish dictionary of physical terms (alphabetic part) 047 Angielsko-polski słownik terminów fizycznych (część tematyczna) 047 English-Polish dictionary of physical terms (thematic part) 048 01 Mechanics 053 02 Acoustics 056 03 Hydromechanics 059 04 Thermodynamics 064 05 Gravitation 067 06 Electricity 072 07 Magnetism 074 08 Electromagnetism 077 09 Optics 083 10 Physics of nucleus and elementary particles 089 11 Quantum physics 094 12 Relativity 097 13 Physics of solid body 100 14 Universal constants and units of measurement 103 15 Language and methodology of physics 106 16 Mathematical minimum 108 Polsko-angielski słownik terminów fizycznych (część alfabetyczna) 108 Polish-English dictionary of physical terms (alphabetic part) 144 Polsko-angielski słownik terminów fizycznych (część tematyczna) 144 Polish-English dictionary of physical terms (thematic part) 145 01 Mechanika 150 02 Akustyka 152 03 Hydromechanika 154 04 Termodynamika 159 05 Grawitacja 161 06 Elektryczność 166 07 Magnetyzm 169 08 Elektromagnetyzm 172 09 Optyka 177 10 Fizyka jądra i cząstek elementarnych 182 11 Fizyka kwantowa 186 12 Teoria względności 189 13 Fizyka ciała stałego 191 14 Stałe uniwersalne i jednostki 194 15 Język i metodologia fizyki 197 16 Niezbędnik matematyczny 5 AҭGIELSKO-POLSKI SŁOWҭIK TERMIҭÓW FIZYCZҭYCH CZĘŚĆ ALFABETYCZҭA EҭGLISH-POLISH DICTIOҭARY OF PHYSICAL TERMS ALPHABETIC PART 6 A α decay – rozpad alfa α particle – cząstka alfa aberration – aberracja A-bomb – bomba atomowa absolute humidity – wilgotność bezwzględna powietrza absolute temperature – temperatura bezwzględna absolute temperature scale – skala Kelvina absorbance – absorbancja, ekstynkcja absorbed dose – dawka pochłonięta absorption – absorpcja światła absorption spectrum – widmo absorpcyjne accelerated motion – ruch przyspieszony accelerated motion with decreasing acceleration – ruch przyspieszony o malejącym przyspieszeniu acceleration of free fall – przyspieszenie ziemskie acceleration of gravity – przyspieszenie ziemskie accelerator – akcelerator acceptor level – poziom akceptorowy acceptor state – poziom akceptorowy achromatic lens – soczewka achromatyczna achromatic prism – pryzmat achromatyczny acoustic – akustyka acoustic lens – soczewka akustyczna acoustic presure – ciśnienie akustyczne acoustic resistivity – akustyczna oporność właściwa acoustic resonance – rezonans akustyczny acoustic wave-guide – falowód akustyczny action – działanie action at a distance – działanie na odległość active power – moc czynna prądu zmiennego, moc skuteczna prądu zmiennego activity – aktywność źródła promieniotwórczego additive value – wielkość addytywna adhesion – adhezja, przyleganie adiabate – adiabata adiabate equation – równanie adiabaty Poissona adiabatic process – proces adiabatyczny, przemiana adiabatyczna adsorption – adsorpcja aerial – antena aerodynamic drag – opór aerodynamiczny aerodynamic force – siła aerodynamiczna aerodynamic lift – siła nośna aerodynamic paradox – paradoks aerodynamiczny aerodynamic resistance – opór aerodynamiczny aerometer – areometr aether – eter aliquots – alikwoty alpha – cząstka alfa alpha change – rozpad alfa alpha decay – rozpad alfa 7 alpha disintegration – rozpad alfa alpha emission – rozpad alfa alpha particle – cząstka alfa alpha particle decay – rozpad alfa alpha radiation – cząstka alfa alpha ray – cząstka alfa alpha transition – rozpad alfa alternating current – prąd sinusoidalnie zmienny ambient dose equivalent – równoważnik dawki ammeter – amperomierz ammeter range extension – rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza amount of substance – liczność materii ampere – amper Ampère’s law – prawo Ampère’a amplitude of the wave – amplituda fali analysis of units – analiza jednostek analytical balance – waga analityczna analyzer – analizator anechoic chamber – komora bezechowa anechoic room – komora bezechowa aneroid – aneroid angle – kąt płaski angle coefficient of isobaric line – współczynnik kątowy izobary angle coefficient of isochoric line – współczynnik kątowy izochory angle coefficient of straight line – współczynnik kątowy prostej angle of capillarity – kąt zwilżania (brzegowy) angle of contact – kąt zwilżania (brzegowy) angle of deviation – kąt odchylenia angle of diffraction – kąt ugięcia angle of incidence – kąt padania angle of minimum deviation – kąt najmniejszego odchylenia angle of reflection – kąt odbicia angle of refraction – kąt załamania angle of view – kąt widzenia angular acceleration – przyspieszenie kątowe angular frequency – częstotliwość kątowa angular magnification – powiększenie kątowe angular momentum – moment pędu (kręt) angular velocity – prędkość kątowa anions – aniony anisotropic – anizotropowy anisotropic liquid – ciekły kryształ anode – anoda antenna – antena anthropic principle – zasada antropiczna anticathode – antykatoda antielectron – pozytron antiferromagnetic materials – antyferromagnetyki antiferromagnets – antyferromagnetyki antimatter – antymateria 8 antineutron – antyneutron antiparticle – antycząstka antiproton antyproton aphelion – aphelium apogee – apogeum apparent mass – masa pozorna apparent power – moc pozorna prądu zmiennego Archimedes’ principle – prawo Archimedesa arm of a force – ramię siły astigmatism – astygmatyzm asymptote – asymptota asymptotic freedom – swoboda asymptotyczna atmospheric pressure – ciśnienie atmosferyczne atom – atom atomic bomb – bomba atomowa atomic fission – reakcja rozszczepienia atomic mass – masa atomowa względna atomic mass unit – jednostka masy atomowej atomic nucleus – jądro atomowe atomic number – liczba atomowa atomic spectrum – widmo atomowe Auger effect – efekt Augera aurora – zorza polarna aurora australis – zorza polarna aurora borealis – zorza polarna aurora polaris – zorza polarna autotransformer – autotransformator average acceleration – przyspieszenie średnie average speed – szybkość średnia average velocity – prędkość średnia Avogadro constant – liczba Avogadra Avogadro’s number – liczba Avogadra axis of rotation – oś obrotu azimuthal quantum number – orbitalna liczba kwantowa B β– decay – rozpad beta minus β– particle – cząstka beta minus background – promieniowanie tła background radiation – promieniowanie tła ballistic curve – krzywa balistyczna ballistic pendulum – wahadło balistyczne Balmer formula – wzór Balmera Balmer series – seria Balmera band spectrum – widmo pasmowe band theory – pasmowy model ciała stałego bandwidth – szerokość pasma energetycznego barn – barn barometer – aneroid barometric formula – wzór barometryczny 9 barometric pressure – ciśnienie atmosferyczne baryon number – liczba barionowa baryons – bariony basic assumptions of general relativity – podstawowe założenia ogólnej teorii względności basic assumptions of special relativity – podstawowe założenia szczególnej teorii względności beats – dudnienia becquerel – bekerel Beer-Lambert-Bouguer law – prawo Beera-Lamberta-Bouguera bel – bel Bernoulli’s equation – równanie Bernoulliego beta minus change – rozpad beta minus beta minus decay – rozpad beta minus beta minus disintegration – rozpad beta minus beta minus emission – rozpad beta minus beta minus particle – cząstka beta minus beta minus particle decay – rozpad beta minus beta minus transformation – rozpad beta minus beta plus decay – rozpad beta plus beta plus particle – cząstka beta plus betatron – betatron Bethe (or Bethe-Weizsäcker) cycle – cykl węglowy biaxial crystals – kryształy dwuosiowe bifilar winding – uzwojenie bifilarne Big Bang – teoria wielkiego wybuchu bi-metal – bimetal binding energy – energia wiązania binocular telescopes – lornetka binoculars – lornetka bioluminescence – bioluminescencja Biot-Savart law – prawo Biota-Savarta birefringence – podwójne załamanie światła black body ciało doskonale czarne black body radiation – promieniowanie ciała doskonale czarnego black hole – czarna dziura body tube – tubus Bohr magneton – magneton Bohra Bohr model of the atom – model atomu wodoru Bohra boiling – wrzenie boiling point – temperatura wrzenia (skraplania) Boltzmann’s constant – stała Boltzmanna bond energy – energia wiązania Bose-Einstein condensate – kondensat Bosego-Einsteina Bose-Einstein statistics – statystyka Bosego-Einsteina bosons – bozony bottomness (also formerly called beauty) – piękno bottomonium – bottomonium boundary angle – kąt zwilżania (brzegowy) boundary conditions – warunki brzegowe (graniczne) Boyle-Mariotte law – prawo Boyle’a-Mariotte’a 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: