Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01013 012509 21091211 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925962-5-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Ponad 2500 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół wraz z wymową, np.:

advocate [ædvəkət] – orędownik/czka (np. pokoju) vs lawyer [lɔːjə(r)] – adwokat

• Przykłady słów z wyjaśnieniami, np.:

dialogue - dialogi (w filmach) dialogues - dialogi (w podręcznikach)

recruitment - rekrutacja (do pracy)admissions - rekrutacja (na studia)

sb’s studies - studia (gdy mówimy o czyjiś studiach)degree courses - studia (ogólnie)

• Obszerna prezentacja fałszywych przyjaciół w łatwych do zapamiętania, kontrastowych zestawieniach, np.:

abstinent - osoba wstrzemięźliwa vs teetotaler - abstynent/ka

branch - oddział, filia vs line of business - branża

dress - sukienka vs tracksuit - dres

• Użycie fałszywych przyjaciół w kontekstach, np.:

Yesterday I played golf in my new red turtleneck sweater.

Wczoraj grałem w golfa w moim nowym, czerwonym golfie.

 

• Testy sprawdzające rozumienie niuansów znaczeniowych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści 1 Radosław Więckowski Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół 2 Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół • Ponad 2500 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół wraz z wymową, np.: advocate [ædvəkət] – orędownik/czka (np. pokoju) vs lawyer [lɔːjə(r)] – adwokat • Przykłady słów z wyjaśnieniami, np.: dialogue - dialogi (w filmach) ≠ dialogues - dialogi (w podręcznikach) recruitment - rekrutacja (do pracy) ≠ admissions - rekrutacja (na studia) sb’s studies - studia (gdy mówimy o czyjiś studiach) ≠ degree courses - studia (ogólnie) • Obszerna prezentacja fałszywych przyjaciół w łatwych do zapamiętania, kontrastowych zestawieniach, np.: abstinent - osoba wstrzemięźliwa vs teetotaler - abstynent/ka branch - oddział, filia vs line of business - branża dress - sukienka vs tracksuit - dres • Użycie fałszywych przyjaciół w kontekstach, np.: Yesterday I played golf in my new red turtleneck sweater. Wczoraj grałem w golfa w moim nowym, czerwonym golfie. • Testy sprawdzające rozumienie niuansów znaczeniowych 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-925962-5-7 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Wstęp Niniejsza publikacja jest obszerną próbą systematyzacji ponad 2500 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół, czyli pary słów lub wyrażeo brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenia. Słownik jest jednocześnie zbiorem dwiczeo polegających na wstawieniu w odpowiednim kontekście prezentowanych słów lub zwrotów, np.: article [a:tɪkl] ► artykuł (w gazecie lub punkt np. konstytucji) ≠ foodstuff [fʊdstʌf] ► artykuł spożywczy He is reading an interesting (artykuł - article) in Newsweek. (Artykuły spożywcze - Foodstuffs) are expensive. cinematography [sɪnəmə’tɒgrəfi] – zdjęcia do jakiegoś filmu ≠ the film industry [ðə fɪlm ɪndʌstri] – kinematografia (przemysł filmowy) ≠ films [fɪlmz] – kinematografia (filmy) He did the (zdjęcia - _________________) for Goldeneye. The (kinematografia, przemysł filmowy - ___________) in Poland is going through a crisis. Polish (kinematografia, filmy - ___________) in the 1970s won many awards. compote [kɒmpɒt] – danie składające się z gotowanych owoców z cukrem; UWAGA: angielski compote nie jest napojem, ale daniem. Podaje się go zwykle na zimno często jako danie śniadaniowe w hotelach. ≠ stewed juice [stju:d dʒu:s] - kompot (napój owocowy); stewed apples [stju:d æplz] – kompot z jabłek At the hotel they serve (danie składające się z gotowanych owoców z cukrem - ____________). He likes (kompot - _______________) for dinner. She likes drinking (kompot z jabłek - _______________) for dinner. energy [enədʒi] ► energia (w pojęciu siły) ≠ energies [enədʒiz] ► energia (w pojęciu wysiłku przez kogoś uczynionego dla osiągnięcia jakiegoś celu) The work requires much (energii - ____________). She devotes her (energii - ____________) to music. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się pomocna w codziennej komunikacji i przyczyni się do uniknięcia wielu nieporozumieo. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 5 spógłoski wymowa jak polskie p jak polskie b Wymowa przykłady pen [pen] copy [kɒpi] happen [hæpən] back [bæk] baby [beɪbi] job [dʒɒb] t (czubek języka dotyka podniebienia górnego) tea [ti:] tight [taɪt] button [bʌtn] d (czubek języka dotyka podniebienia górnego) day [deɪ] ladder [lædə] odd [ɒd] 11 w jak polskie ł s (czubek języka między zębami) z (czubek języka między zębami) jak polskie k jak polskie g jak polskie cz lub ć jak polskie dż jak polskie f jak polskie w jak polskie s jak polskie z jak polskie sz lub ś jak polskie ź jak polskie h key [ki:] clock [klɒk] school [sku:l] get [get] giggle [gɪgl] ghost [gəʊst] church [t∫ɜːt∫] match [mæt∫] itch [it∫] judge [dʒʌdʒ] age [eɪdʒ] fat [fæt] coffee [kɒfi] photo [fəʊtəʊ] view [vju:] heavy [hevi] move [mu:v] wet [wet] one [wʌn] when [wen] thing [θiŋ] author [ɔːθə] path [pa:θ] this [ðis] other [ʌðə] smooth [smu:ð] soon [su:n] cease [si:z] sister [sistə] desert [dezət] dessert [dɪ’zɜːt] shish kebab [∫ɪ∫ kebæb] sure [∫ʊə] pleasure [pleʒə] vision [viʒn] hot [hɒt] whole [həʊl] ahead [ə’hed] more [mɔː] much [mʌt∫] sum [sʌm] n (czubek języka dotyka górnego podniebienia) nice [naɪs] know [nəʊ] funny [fʌni] jak polskie n i g (zanikające) ring [riŋ] anger [æŋgə] sing [siŋ] l (czubek języka dotyka górnego podniebienia) light [laɪt] valley [væli] feel [fi:l] r (czubek języka dotyka górnego podniebienia) right [raɪt] wrong [rɒŋ] sorry [sɒri] 1 p 2 b 3 t 4 d 5 k 6 g 7 t∫ 8 dʒ 9 f 10 v 12 θ 13 ð 14 s 15 z 16 ∫ 17 ʒ 18 h 20 n 21 ŋ 22 l 23 r 24 j 19 m jak polskie m dwugłoski wymowa jak polskie j jak polskie ei jak polskie ai jak polskie oi jak polskie ou jak polskie au jak polskie ie jak polskie ee jak polskie ue 1 eɪ 2 aɪ 3 ɔɪ 4 əʊ 5 aʊ 6 ɪə 7 eə 8 ʊə yet [jet] use [ju:z] yacht [jɒt] przykłady face [feɪs] day [deɪ] break [breɪk] price [praɪs] high [haɪ] try [traɪ] choice [t∫ɔɪs] boy [bɔɪ] toy [tɔɪ] goat [gəʊt] show [∫əʊ] no [nəʊ] mouth [maʊð] now [naʊ] owl [aʊl] near [nɪə] here [hɪə] ear [ɪə] square [skweə] fair [feə] chair [t∫eə] poor [pʊə] jury [dʒʊəri] cure [kjʊə] 6 samogłoski wymowa jak polskie y jak polskie i 1 ɪ 2 i 3 iː 4 uː 5 u 6 ʊ 7 æ 8 ɑː 9 ʌ 10 ɒ jak polskie i (długie) jak polskie u (długie) jak polskie u (krótkie) jak polskie u (krótkie) jak polskie a (długie) jak polskie a (krótkie) jak polskie o (krótkie) jak polskie e (szeroko otwarte) przykłady supermarket [sju:pəma:kɪt] minute [mɪnɪt] happy [hæpi] glorious [glɔːriəs] fleet [fli:t] sea [siː] machine [mə’∫i:n] two [tu:] blue [blu:] group [gru:p] influence [influəns] situation [sɪtju’eɪ∫n] foot [fʊt] good [gʊd] put [pʊt] trap [træp] bad [bæd] map [mæp] start [stɑːt] father [fɑːðə] car [kɑː] up [ʌp] love [lʌv] fun [fʌn] lot [lɒt] clock [klɒk] wash [wɒ∫] law [lɔː] north [nɔːθ] war [wɔː] dress [dres] head [hed] forehead [fɒrɪd] bird [bɜːd] nurse [nɜːs] learn [lɜːn] about [ə’baʊt] computer [kəm’pju:tə] 11 ɔː jak polskie o (długie) 12 e jak polskie e (krótkie) 13 ɜː jak polskie e (długie) 14 ə jak polskie e (nieakcentowane) 7 Aa absolvent [æb’zɒlvənt] – rozgrzeszający, wybaczający ≠ graduate [grædʒʊət], alumnus [ə lʌmnəs] – absolwent/ka (studiów); school-leaver [sku:l li:və] – absolwent/ka (podstawówki, liceum, technikum) Be (rozgrzesz, wybacz - ____________) to us. He is a (absolwentem - ____________) from the university. She is an (absolwentką - ____________) from the college. He is a (absolwentem podstawówki _________________). abstinent [æbstɪnənt] - osoba wstrzemięźliwa ≠ teetotaler [tiː təʊtələ(r)] – abstynent/ka ≠ abstainer [æb’steɪnə] – osoba, która nie weźmie to ust alkoholu He is an (osobą wstrzemięźliwą - ____________). He is a (abstynentem - ____________). He is an (nie weźmie to ust alkoholu - ____________). absurd [əb’sɜːd] - absurdalny ≠ absurdity [əb’sɜːdɪti] - absurd It is an (absurdalna - ____________) situation. It is an (absurd - ____________). academia [ækə diːmɪə] – środowisko akademickie/naukowe ≠ academy [ə kædəmi] – akademia They knew a lot about how (środowisko akademickie/naukowe - ____________) works. He studies at the (Akademii -____________) of Fine Arts. academic [ækə demɪk] – 1.pracownik naukowo-dydaktyczny 2.nauczyciel akademicki ≠ dorm [dɔːm], dormitory [dɔːmɪtri], residence hall [rezɪdəns hɔːl] , hall of residence [hɔːl ɒf rezɪdəns] student’s hostel [stju:dnts hɒstl] – akademik She is an (pracownikiem naukowo-dydaktycznym - ____________). He is an (nauczycielem akademickim - ____________). He lives in (akademiku - ______________________________________________). accord [ə kɔːd] – zgoda ≠ piecework [pi:swɜːk] – akord, praca na akord ≠ chord [kɔːd] – akord, współbrzmienie Her opinions are in (zgodzie - ____________) with mine. They are employed on (akord - ____________). He is learning guitar (akordów - ____________). accumulation [əkju:mjʊ leɪ∫n] – kumulacja, nagromadzenie ≠ rollover [rəʊləʊvə] – kumulacja (na loterii) The (kumulacja, nagromadzenie - ____________) of capital was a problem. A (kumulacja - ____________) occurs when no lottery player matches all of the numbers. accurate [ækju:rət] – dokładny, bezbłędny ≠ says you [sez ju:] – akurat The data is (dokładne - ____________). A: We will get a salary rise next year. B: (Akurat - ____________). acquisition [ækwɪ zɪ∫n] – 1.nabytek, zakup 2.przejęcie (np. firmy) ≠ canvassing [kænvəsɪŋ] – akwizycja (pozyskiwanie nabywców, zbieranie zamówieo) My latest (nabytkiem - ____________) is the racehorse. It is an analysis of (przejęd - ____________) in the financial sector. (Akwizycja - ____________) is one of the most effective means of obtaining new clients. actual [ækt∫ʊəl] - rzeczywisty, faktyczny ≠ current [kʌrənt] , topical [tɒpɪkl] - aktualny What’s the (rzeczywisty - ____________) reason for her being absent? The (aktualna - ____________) political situation is interesting. It is a (aktualna - ____________) issue. actually [ækt∫ʊəli] - rzeczywiście, faktycznie ≠ currently [kʌrəntli] - aktualnie She is (rzeczywiście, faktycznie - ____________) very busy. She is (aktualnie - ____________) very busy. actuality [ækt∫ʊ’ælɪti] - rzeczywistośd, stan faktyczny ≠ topicality [tɒpɪ kæləti] - aktualnośd ≠ current affairs [kʌrənt ə feə(r)s] – aktualności (bieżące wydarzenia/sprawy) 8 (Rzeczywistośd - ____________) is completely different. She pays attention to the (aktualnośd - ____________) of the news. I like watching (aktualności - ____________) programmes. actualization [ækt∫ʊəlaɪ’zeɪ∫n] - 1.urzeczywistnienie (np. marzeo) 2.realistyczne przedstawienie ≠ update [ʌp deɪt] - aktualizacja (poprawka do programu, likwidująca błędy) Sometimes (urzeczywistnienie - ______________) of your dreams is hard. (Realistyczne przedstawienie - _________________) of nature was the focus of his painting. There are many (aktualizacji - ____________) to the operating system. actualize [ækt∫ʊəlaɪz] - 1.urzeczywistnid 2.realistycznie przedstawid ≠ update [ʌp deɪt] - z/aktualizowad (wprowadzid poprawki do programu likwidujące błędy) ≠ upgrade [ʌp greɪd] – z/aktualizowad (wersję istniejącego programu) She wants to (urzeczywistnid - ____________) her dreams and aspirations. A blade of grass is (realistycznie przedstawione - ____________) in the painting. She wants to (aktualizowad, wprowadzid poprawki do - ____________) software. She wants to (aktualizowad - ____________) old software. adapter [ə dæptə(r)] – przejściówka, rozgałęźnik (rodzaj wtyczki) ≠ record player [rekɔːd pleɪə(r)] - adapter It is an (przejściówka, rozgałęźnik - ____________). It is an old (adapter - ____________). adept [ædept] - mistrz/mistrzyni (w czymś) ≠ student [stju:dnt] - adept/ka (osoba kształcąca się w jakieś dziedzinie) ≠ follower [fɒləʊwə(r)] - adept/ka (zwolennik/czka) She is an (mistrzynią - ____________) at cooking. She is a (adeptką - ____________) of cooking. She is a (adeptką/zwolenniczką - ____________) of this doctrine. administration [ədmɪnɪ streɪ∫n] – administracja, administrowanie (np. sieciami komp.) ≠ management [mænɪdʒmənt] - administracja (np. osiedla) I specialize in network (administrowaniu - ____________). The housing (administracja - ____________) office sent the document to the tenants. advocate [ædvəkət] – orędownik/czka (np. pokoju) ≠ attorney [ə tɜːni], lawyer [lɔːjə(r)] – adwokat (adwokatem - ____________) of world peace. He is my is an He ____________/____________). (orędownikiem - aerobic [eə’rəʊbɪk] – 1.używający tlenu, będący tlenowcem (zwierzę) 2.aerobikowy, związany z aerobikiem (np. dwiczenia) ≠ aerobics [eə’rəʊbɪks] – aerobik ; z aerobiku (zajęcia) ; do aerobiku (buty) ; od aerobiku (instruktor) Almost all living organisms are (tlenowcami - ____________). She does (z aerobiku - ____________) exercises. She goes to an (z aerobiku - ____________) class twice a week. He bought (do aerobiku - ____________) shoes. He is an (od aerobiku - ____________) instructor. affair [ə feə(r)] - sprawa ≠ scandal [skændl] – afera (skandal) He deals with foreign (sprawami - ____________). It was a notorious (afera - ____________). agenda [ə‘dʒendə] – porządek (dnia, obrad) ≠ bureau [bjʊərəʊ] – agenda, oddział (np. handlowy) The point is on the (porządku obrad - ____________). He worked for the New Zealand Trade (Agenda - ____________). agitation [ædʒɪ teɪ∫n] – 1.agitacja, agitowanie na rzecz czegoś lub przeciwko czemuś 2.poruszenie, wzburzenie (stan silnego podniecenia, zdenerwowania) ≠ propaganda [prɒpə gændə] - agitacja (propaganda) ≠ electioneering [ɪlek∫ə nɪərɪŋ] - agitacja (przed)wyborcza 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: