Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 004195 22926199 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane  o nieodnotowanych znaczeniach - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021993 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial• Najnowsza leksyka polska, np. digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel machine - paczkomat• Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów, np. self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie, no-look - na pamięć [np. podanie], marketability - obiegowość [papierów wartościowych] • Części mowy pominięte w innych słownikach, np. czasowniki hopscotch, shuttlecock czy rzeczowniki ambient, smellies• Hasła odzwierciedlające zmiany w różnych dziedzinach życia, np. Blu-ray, netcast [technika], laparoscopist, nutricosmetic [medycyna i zdrowie], airboard, skimboard [sport]• Wyrazy złożone ubogacające angielszczyznę, np. blood-tingling, ear-grabbing, eyebrow-raising, to-the-point• Różnice znaczeniowe haseł z tej samej domeny, np. onshore vs offshore, dovish vs hawkish• Nieodnotowane znaczenia znanych słów, np. consultative - chętnie słuchający/a opinii innych osóbdisruptive - przełomowy, innowacyjny, wywracający porządek w danej branży
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Radosław Więckowski Angielsko-polski słownik-suplement wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach 2 Angielsko-polski słownik-suplement wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach • Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial • Najnowsza leksyka polska, np. digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel machine - paczkomat • Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów, np. self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie, no-look - na pamięć [np. podanie], marketability - obiegowość [papierów wartościowych] • Części mowy pominięte w innych słownikach, np. czasowniki hopscotch, shuttlecock czy rzeczowniki ambient, smellies • Hasła odzwierciedlające zmiany w różnych dziedzinach życia, np. Blu-ray, netcast [technika], laparoscopist, nutricosmetic [medycyna i zdrowie], airboard, skimboard [sport] • Wyrazy złożone ubogacające angielszczyznę, np. blood-tingling, ear-grabbing, eyebrow-raising, to-the-point • Różnice znaczeniowe haseł z tej samej domeny, np. onshore vs offshore, dovish vs hawkish • Nieodnotowane znaczenia znanych słów, np. consultative - chętnie słuchający/a opinii innych osób disruptive - przełomowy, innowacyjny, wywracający porządek w danej branży 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-940219-9-3 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Wstęp Angielsko-polski słownik-suplement, w podtytule: wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach to publikacja, która stawia sobie za cel prezentację słów i znaczeo nieuwzględnianych w innych słownikach angielsko-polskich (jak i polsko-angielskich). Słownik zawiera około 18 000 artykułów hasłowych i został opracowany na podstawie stale aktualizowanych źródeł elektronicznych (Internet) oraz najnowszych drukowanych słowników jednojęzycznych. Ciekawym materiałem źródłowym okazała się również światowa prasa. Wierzę, że spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, jako suplement, a zarazem próba usystematyzowania i uaktualnienia haseł. czy rzeczowniki internetową czy leasingowad cateringowiec, Wpływ języka angielskiego na polszczyznę widad w ogromnej liczbie anglicyzmów. Warto wymienid tu takie części mowy jak przymiotniki blackmetalowy, chilloutowy, chipowy, czasowniki chipowad, niuansowad, leasingodawca, rockandrollowiec. Niniejszy słownik stara się wyjśd naprzeciw tym nowościom, odnotowując najnowszą terminologię również w bardziej specjalistycznych dziedzinach, takich jak Internet, telefonia komórkowa, podróżowanie, architektura czy sporty ekstremalne. Charakterystyczna dla internetowej komunikacji jest ikonizacja (ang. iconization). Przykładem może byd koperta symbolizująca pocztę email, filiżanka obrazująca kawiarenkę domek symbolizujący stronę domową. Urządzenia typu palmfony (ang. palmphones) czy smartfony (ang. smartphones) to teraz nie tylko narzędzia do rozmowy głosowej, ale multimedialne i wielofunkcyjne maszyny, dzięki którym możemy słuchad muzyki, oglądad filmy, surfowad po Internecie czy robid i obrabiad zdjęcia. Rzeczywistośd rozszerzona (ang. augmented reality) pozwala na nakładanie komputerowo generowanej grafiki na obraz świata widziany kamerą, np. telefonu. Voluntourism to połączenie podróżowania z pracą na rzecz miejscowej ludności lub przyrody. Set jetters to podróżujący, którzy są w stanie zapłacid niemal każde pieniądze, żeby poczud się jak bohater ulubionego filmu. Aby zrozumied, o czym mówią eksperci od iPodów albo samemu zostad takim ekspertem, trzeba rozszyfrowad znaczenia takich słów jak audioksiążka (ang. audiobook), synchronizacja (ang. sync) lub podkast (ang. podcast). Zwolennicy sportów ekstremalnych nie ustają w wymyślaniu nowych dyscyplin. Zimowe wersje letnich sportów, letnie wersje sportów zimowych, nowe kombinacje różnych rodzajów desek (airboard, longboard, skimboard), z żaglem lub z latawcem, nie pozostają bez wpływu na rozwój nowego słownictwa w tym zakresie. Pojawienie się nowych słów często nastręcza trudności wynikające z ograniczeo w ich zdefiniowaniu. Definicje mają niestety to do siebie, że przedstawiają tylko niewielki wycinek rzeczywistości. Jak bowiem w kilku zdaniach zawrzed prawdziwą naturę jakiegoś zjawiska, towarzyszące mu emocje? Parkour jest bardziej złożony niż jakakolwiek definicja. To ideologia. To odmienne postrzeganie świata. To przyjaźnie na całe życie. W Angielsko-polskim słowniku-suplemencie Czytelnik znajdzie wszelkiego typu skrótowce wraz z ich odmianą (ID – ID’s, ID’ed, ID’ing), czasowniki frazowe (mouse sth~over, phone sth~in, top sb~up), czy rzeczowniki będące pochodną tych czasowników (mouseover, phone-in, top-up). W tym miejscu warto zwrócid uwagę na tendencje do dodawania nowych partykuł do znanych czasowników, gdzie następuje zmiana znaczenia (np. ramp~up vs. ramp~down, ratchet sth~down vs. ratchet sth~up), jak i jej brak (np. hire sb = hire sb~on, bomb sth = bomb sth~out). Bogato reprezentowane są rozmaite kontaminacje, czyli słowa powstałe z połączenia terminów, bardzo popularne w najnowszej angielszczyźnie, np. nazwy gatunków i stylów muzycznych: funkadelia, rocktronica, sampladelia. Słownik uwzględnia wyrazy złożone, których znaczenie łatwe do rozszyfrowania (dark-horse, order-taking, risk-averse) jak i takie, które mogą nastręczad trudności (low-end, out-of-the-box, poison-pill), w szczególności nowe znaczenia wyrazów złożonych, składających się z dwóch rzeczowników: action item, climate canary, sleeper cell, czy przymiotnika i rzeczownika: round file, silver surfer, strong meat. innych jest 5 Ponadto, słownik stara się uwzględnid silne tendencje do przekształcania jednych części mowy w inne, np. rzeczowników w czasowniki: dimension - wymiarowad, nuance - niuansowad, przymiotników w rzeczowniki: ambient - muzyka ambientowa, massive - grupa (np. hiphopowców), czy czasowników w rzeczowniki: add - dodanie do listy znajomych, cite - cytat. Ciekawą tendencją jest skracanie części mowy: app - aplikacja mobilna, collab - współpraca, refurb - przemeblowanie. W tym miejscu warto wymienid nowe znaczenia haseł w liczbie mnogiej: acquisitions - inne sposoby przejęcia kontroli, agreements - uzgodnienia między stronami umowy, concessions - koncesjonowane obszary itd. Oprócz wielozakresowości leksykalnej i słowotwórczej, wyróżnikiem słownika jest aktualnośd. Słownictwo ekonomiczne odzwierciedla aktualne tendencje w gospodarce światowej. Kryzys w sektorze ryzykownych kredytów hipotecznych (ang. subprime) doprowadził do powstania dwóch obozów - ekonomistów o gołębim (ang. dovish) i jastrzębim (ang. hawkish) nastawieniu do rynku. W kontekście aktywów tłumaczenie rzeczownika separation jako „wydzielenie” jest lepszym tłumaczeniem od „rozdziału”, ponieważ obejmuje znaczeniowo także ich przeniesienie. Rzeczownik resolution nabrał nowego znaczenia. Oznacza on restrukturyzację i uporządkowaną likwidację np. banku lub firmy. Istotą tej procedury są zmiany o charakterze właścicielskim i dotyczące struktury samego przedsiębiorstwa. Rzeczownik write-down, czyli „restrukturyzacja,” lepiej oddaje znaczenie niż „obniżenie wartości”, ponieważ instrument ten obejmuje nie tylko redukcję długu wobec wierzycieli, ale także jego konwersję na akcje. Osobną grupę haseł obejmują słowa, które stanowią częśd najnowszej leksyki polskiej: gazoport grywalnośd inforozrywka skokochron tabloidyzacja tatuartysta/tka wpłatomat biletomat porównywarka internetowa bezlusterkowiec LNG port playability infotainment safety cushion tabloidization tattoo artist pay-in machine ticket machine comparison engine mirrorless interchangeable-lens camera Zaletą słownika jest podanie jednolitych, bardziej precyzyjnych (opisowych) tłumaczeo niż czynią to inne wydawnictwa leksykograficzne. Bez konieczności sięgania do innych źródeł, Czytelnik znajdzie w słowniku opisy będące uszczegółowiającym i wyjaśniającym uzupełnieniem skomplikowanych haseł, np.: marker ► n marker [specjalny symbol, który po rozpoznaniu przez kamerę internetową, powoduje uruchomienie animacji, grafiki 3D itd.] W objaśnieniach znaczeo haseł specjalistycznych zachowano jednolitośd tłumaczenia, np.: bancassurance ► n połączenie usług bankowo-ubezpieczeniowych, zainicjowane przez banki assurbanking ► n połączenie usług ubezpieczeniowo-bankowych, zainicjowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe W obrębie jednego hasła uwzględniono różnice w tłumaczeniu, zależnie od kontekstu, np.: unbundle ► v ,,rozerwad” łaocuch wartości - w elektroenergetyce: rozdzielid wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót; w gazownictwie: rozdzielid wydobycie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót W słowniku doprecyzowano tłumaczenia pewnej grupy haseł z innych słowników, np.: gambling ► n gry losowe lub hazardowe messaging ► n przesyłanie/wymiana wiadomości i powiadomieo cloud computing ► n zdalne przechowywanie i przetwarzanie danych ; chmury obliczeniowe 6 Na szczególną uwagę zasługują rzeczowniki użyte w formie przydawki, np.: tech - elektroniczno-techniczny [np. przemysł] IT - komputerowo-sieciowy [np. przemysł] hospitality - gastronomiczno-hotelarski/turystyczno-hotelarski [np. sektor] commodity - surowcowo-energetyczny [np. sektor] edutainment - edukacyjno-rozrywkowy [np. film] pension - emerytalno-rentowy [np. plan] pokrewieostwo morfologiczne Wyróżnikiem słownika są szczegółowo opracowane hasła wraz z kolorowymi odniesieniami lub znaczeniowe. Odniesienia do haseł wskazującymi na spokrewnionych morfologicznie lub znaczeniowo - z jednej domeny - bardzo roszerzają świadomośd, dają ogólniejszy obraz i pozwalają połączyd niektóre obszary leksyki w mini-systemy. Wyrazy hasłowe ułożone są w kolejności alfabetycznej. Złożenia traktowane są jako oddzielne hasła, np. nuclearize, nuclear option. Przykłady użycia wyrazu obok definicji są ważną częścią artykułu hasłowego, np.: scout ► v obserwowad (przeciwnika w celu opracowania strategii gry) Once you have scouted your opponent, assess what you have learned and develop a game plan to defeat him. Jeżeli ten sam wyraz ma kilka znaczeo i reprezentuje różne części mowy, to kontekstowe zdania przedstawione są w kolejności odpowiadającej poszczególnym definicjom, np.: flat-out ► I adj maksymalny [np. wysiłek], zupełny [np. kłamstwo] II adv maksymalnie, zupełnie All contestants made a flat-out effort. The story was a flat-out lie. He is flat-out opposed to it. Synonimy podano za wyrazem hasłowym, np.: candy-coat ► sugar-coat ► v uatrakcyjnid. W słowniku zawarto odniesienia do haseł spokrewnionych morfologicznie lub znaczeniowo - z jednej domeny, np.: early-mover, early mover ►patrz różnica→ last-mover, second-mover ► innowator/ka II att innowacyjny, wynikający z pierwszeostwa na rynku [np. korzyśd] I n second-mover, second mover ►patrz różnica→ early-mover, first-mover ► I n wczesny naśladowca II att wynikający z wczesnego naśladownictwa na rynku [np. korzyśd] Wyrazy hasłowe objaśniono odpowiednimi skrótami (kwalifikatorami gramatycznymi) sygnalizującymi ich przynależnośd do poszczególnych kategorii gramatycznych: adj - przymiotnik [adjective] adv - przysłówek *adverb+ att - przydawka, np. rzeczownikowa [attributive] conj - spójnik *conjunction+ n - rzeczownik [noun] phr v - czasownik frazowy [phrasal verb] pl. n - rzeczownik w liczbie mnogiej [plural noun] prep - przyimek [preposition] pron - zaimek [pronoun] sb - ktoś *somebody+ sth - coś *something+ v - czasownik przechodni lub nieprzechodni [transitive/intransitive verb] 7 Spógłoski Wymowa Przykłady Wymowa p b t d k g t∫ dʒ f v w θ ð s z ∫ ʒ h m n ŋ l r j jak polskie p jak polskie b t (czubek języka dotyka podniebienia górnego) d (czubek języka dotyka podniebienia górnego) jak polskie k jak polskie g jak polskie cz lub ć jak polskie dż jak polskie f jak polskie w jak polskie ł s (czubek języka między zębami) z (czubek języka między zębami) jak polskie s jak polskie z jak polskie sz lub ś jak polskie ź jak polskie h jak polskie m n (czubek języka dotyka górnego podniebienia) jak polskie n i g (zanikające) l (czubek języka dotyka górnego podniebienia) r (czubek języka dotyka górnego podniebienia) jak polskie j pen [pen] copy [kɒpi] back [bæk] baby [beɪbɪ] job [dʒɒb] tea [ti:] tight [taɪt] button [bʌtn] day [deɪ] ladder [lædə] odd [ɒd] key [ki:] clock [klɒk] school [sku:l] get [get] giggle [gigl] ghost [gəʊst] church [t∫ɜːt∫] match [mæt∫] itch [it∫] judge [dʒʌdʒ] age [eɪdʒ] fat [fæt] coffee [kɒfi] photo [fəʊtəʊ] view [vju:] heavy [hevi] move [mu:v] wet [wet] one [wʌn] when [wen] thing [θiŋ] author [ɔːθə] path [pa:θ] this [ðis] other [ʌðə] smooth [smu:ð] soon [su:n] cease [si:z] sister [sistə] zebra [zebrə/zi:brə] buzz [bʌz] ship [∫ip] sure [∫ʊə] shy [∫aɪ] pleasure [pleʒə] vision [viʒn] hot [hɒt] whole [həʊl] ahead [ə’hed] more [mɔː] much [mʌt∫] sum [sʌm] nice [naɪs] know [nəʊ] funny [fʌni] ring [riŋ] anger [æŋgə] sing [siŋ] light [laɪt] valley [væli] feel [fi:l] right [raɪt] wrong [rɒŋ] sorry [sɒri] yet [jet] use [ju:z] yacht [jɒt] Przykłady face [feɪs] day [deɪ] break [breɪk] price [praɪs] high [haɪ] try [traɪ] choice [t∫ɔɪs] boy [bɔɪ] toy [tɔɪ] show [∫əʊ] no [nəʊ] mouth [maʊð] now [naʊ] owl [aʊl] near [nɪə] here [hɪə] ear [ɪə] square [skweə] fair [feə] chair [t∫eə] poor [pʊə] jury [dʒʊəri] cure [kjʊə] Przykłady kit [kɪt] supermarket [sju:pəma:kɪt] happy [hæpi] glorious [glɔːriəs] fleet [fli:t] sea [siː] machine [mə’∫i:n] two [tu:] blue [blu:] group [gru:p] influence [influəns] foot [fʊt] good [gʊd] put [pʊt] trap [træp] bad [bæd] map [mæp] start [stɑːt] father [fɑːðə] car [kɑː] up [ʌp] love [lʌv] fun [fʌn] lot [lɒt] clock [klɒk] wash [wɒ∫] law [lɔː] north [nɔːθ] war [wɔː] dress [dres] bed [bed] head [hed] bird [bɜːd] nurse [nɜːs] learn [lɜːn] about [ə’baʊt] computer [kəm’pju:tə] Dwugłoski Wymowa eɪ aɪ ɔɪ əʊ aʊ ɪə eə ʊə jak polskie ei jak polskie ai jak polskie oi jak polskie o/əł jak polskie ał jak polskie ie jak polskie ee jak polskie ue Samogłoski Wymowa jak polskie y jak polskie i jak polskie i (długie) jak polskie u (długie) jak polskie u (krótkie) jak polskie u (krótkie) jak polskie e (szeroko otwarte) jak polskie a (długie) jak polskie a (krótkie) jak polskie o (krótkie) jak polskie o (długie) jak polskie e (krótkie) jak polskie e (długie) jak polskie e (nieakcentowane) ɪ i iː uː u ʊ æ ɑː ʌ ɒ ɔː e ɜː ə 8 Bibliografia Alger, J. Fifty Years among the New Words: A Dictionary of Neologisms 1941-1991. Cambridge University Press, 1993. American Heritage College Dictionary, 4th Edition. Houghton Mifflin, 2004. Ayto, J. Twentieth Century Words. Oxford University Press, 1999. Baoko, M. (Red.) Wielki Słownik Wyrazów Obcych. PWN, Warszawa 2003. Chambers Dictionary. Chambers Harrap Publishers Ltd., 2003. Collins English Dictionary 9th Edition. Harper Collins, 2007. Dent, S. (Red.). Fanboys and Overdogs: The Language Report. Oxford University Press, 2005. Fowler, H.W., F.G. Fowler i J. Pearsall (Red.). Concise Oxford English Dictionary. Oxford University Press, 2004. Green, J. Dictionary of New Words. Bloomsbury, 1993. Hargraves, O. New Words. Oxford University Press Inc, USA, 2004. Ince, D. Oxford Dictionary of the Internet. Oxford University Press, 2001. Longman Business English Dictionary. Longman, 2000. Longman Dictionary of Contemporary English: Plus New Words (LDOC). Longman, 2001. McFederies, P. Word Spy: The Word Lover s Guide to Culture. Broadway, 1st edition, 2004. McKean, E. The Oxford Essential Dictionary of New Words. Berkley Publishing Group, 2003. Merriam-Webster s Collegiate Dictionary, 11th Edition. Merriam-Webster, 2003. Metcalf, Allan. Predicting New Words: The Secrets of Their Success. Houghton Mifflin Co, 2004. New Penguin English Dictionary. Penguin Books Ltd., 2001. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th Edition. Oxford University Press. 2005. Pearsall, J. (Red.). Concise Oxford English Dictionary. Oxford University Press, 2004. Phythian, B.A. i R. Cox. A Concise Dictionary of New Words. Teach Yourself, 1997. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. Second Edition. Random House, 2004. Sherk, B. 500 Years of New Words: The Fascinating Story of How, When, and Why Hundreds of Your Favourite Words First Entered the English Language. Dundurn Group Ltd., 2004. Simpson, J. i Proffitt, M. (Red.). Oxford English Dictionary: Additions Series Volume 1 (Oxford English Dictionary Additions). Oxford University Press, 1993. Simpson, J. i Proffitt, M. (Red.). Oxford English Dictionary: Additions Series Volume 2 (Oxford English Dictionary Additions). Oxford University Press, 1994. Simpson, J. i Proffitt, M. (Red.). Oxford English Dictionary: Additions Series Volume 3 (Oxford English Dictionary Additions). Oxford University Press, 1997. Słownik Wyrazów Obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Smółkowa, Teresa. (Red). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Częśd I: A-H. Instytut Języka Polskiego PAN, 2004. Smółkowa, Teresa. (Red). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Częśd II: P-Ż. Instytut Języka Polskiego PAN, 1999. Smółkowa, Teresa. (Red). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Częśd II: I-O. Instytut Języka Polskiego PAN, 2004. Smółkowa, Teresa. (Red). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Częśd III: P-Ś. Lexis, Kraków 2005. Smółkowa, Teresa. (Red). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000, Częśd IV: T-Ż Suplement do cz. I-III: Kraków 2006. Soanes, C. i A. Stevenson. (Red.). Oxford Dictionary of English. Oxford University Press, 2003. Thomas, Willy. Dictionary of New Words. Pentagon Press, 2005. Thurner, D. Portmanteau Dictionary: Blend Words in the English Language, Including Trademarks and Brand Names. McFarland Company, 1993. Tulloch, S., E. Knowles i J. Elliott. The Oxford Dictionary of New Words. Oxford University, 1998. 9 Aa abandon [ə’bændən] ► patrz różnica→ bounce ► v opuścid stronę WWW lub zrezygnowad z zakupu (po zadeklarowaniu zakupu w koszyku wirtualnym) SeeWhy tracks why people abandon web sites. abandonment [ə’bændənmənt] ►patrz różnica→ bounce ► n 1 opuszczenie przez internautę/tkę strony WWW lub rezygnacja z zakupu [po zadeklarowaniu zakupu w koszyku wirtualnym] 2 wskaźnik rezygnacji z zakupów Examples of abandonment include exiting before signing up for a newsletter or downloading an incentive. They want to reduce shopping cart abandonment. abbed [æbd] ► buffed ► adj umięśniony It would be nice to have some really nice abbed men. abdominals [æb’dɒmɪnəlz] ► abs ► pl. n mięśnie brzucha It takes a massive amount of work to initially develop awesome abdominals. abdominizer [æb’dɒmɪnaɪzə(r)] ► n przyrząd na mięśnie brzucha There is a wide range of stores offering abdominizers. abdominoplasty [æbdɒmɪnə’plæsti] ► n abdominoplastyka [usunięcie tkanki tłuszczowej z brzucha] An abdominoplasty is done to tighten the loose skin of the abdomen and repair the weak muscles. abductee [æbdʌk’ti:] ► n uprowadzony/a (też przez istoty pozaziemskie) She helps the abductee realize that there is life after an abduction. In the course of their physical examination of abductees, the aliens inflict pain on their victims. ableism [eɪblɪzəm] ► n dyskryminacja osób niepełnosprawnych Ableism is experienced by people in all walks of life. ableist [eɪblɪst] ► I n dyskryminujący osoby niepełnosprawne II adj dyskryminujący osoby niepełnosprawne Ableists are wrong about the disabled being worthless. He examined ableist practices. abortee [əbɔː’ti:] ► n kobieta poddana aborcji Abortion represents psychological traumata to the abortee. aborticide [ə’bɔːtɪsaɪd] ► n środek poronny The issue has to do with the wrongness of aborticide. abortive [ə’bɔːtɪv] ► adj zaprzestane [prace: przerwane z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy] The costs of abortive work may be minimised. abortuary [ə’bɔːtjʊəri] ► n klinika aborcyjna We parked across the street at the abortuary. kierunek, obrócid się o 180 stopni [np. gospodarka] We saluted and about-turned. The economy has dramatically about-faced. We found more Chinese behind us than in front of us, so we about-faced and attacked. above [ə’bʌv] ► adv powyżej zera It was 20 degrees above. above and beyond [ə’bʌv ənd bɪ‘jɒnd] ► I prep ponad coś II adv oprócz tego A bald egotism is quite above and beyond selfishness. Above and beyond all, let this retreat be one to which you can look back in after years. above-average [ə’bʌv-ævərɪdʒ] ► adj ponadprzeciętny They want to achieve above-average results. [ə’bʌv-pa:] ► above-par oczekiwao This is an above-par action film. adj powyżej above-the-line, above line [ə’bʌvðə’laɪn] ►patrz różnica→ below-the- the I n line, through-the-line ► 1 reklama w mediach tradycyjnych, segment ATL [prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna]; budżet na reklamę w mediach tradycyjnych 2 budżet przed nakręceniem filmu lub programu 3 pozycje ,,nad kreską”; przychody i wydatki w bilansie [w księgowości] 4 kwoty potrącone z dochodu brutto [w deklaracji podatkowej] II att 1 medialny, z wykorzystaniem mediów tradycyjnych [np. reklama]; poniesiony na reklamę medialną, tradycyjną [np. wydatek] 2 bieżący [np. koszt] 3 przed nakręceniem filmu lub programu [np. wydatek] 4 zatrudniony przy i produkcji filmu [personel - scenarzysta, reżyser, producent, aktorzy] 5 ,,nad kreską”; dot. przychodów i wydatków w bilansie [operacje w księgowości] tradycyjnych, w III adv segmencie ATL 2 [sposób księgowania] 3 z dochodu brutto [potrącenie podatku] I n 1 Advertising can be typically be grouped into two categories: tworzeniu scenariusza, 1 w mediach ,,nad kreską” realizacji above-the-line and below-the-line. 2 A budget is typically into four sections: above-the-line (creative talent), divided below-the-line (direct production costs), post-production (editing, visual effects). 3 Above the line denotes revenue and expense items. 4 Eddie s above the line provides a tax benefit. II att 1 $8.6 billion was spent on above the line advertising. Budgets should be divided into above-the-line and below-the- line costs. 2 Above-the-line transactions are associated with the everyday running of a business. 3 In the movie industry, above- the-line expenditures are those that are spent before filming begins. 4 All above-the-line and below-the-line employees are paid in compliance with their collective bargaining agreements. III adv 1 The product is advertised above the line. 3 Deductions to income were taken above-the-line. Alimony is tax deductible above the line . gone down first. absenteeism [æbsən’ti:ɪzəm] ► n poziom absencji The sickness absenteeism fell by two percentage points. absolute [æbsɒlu:t] ► adj nienadający się do powtórnego przetworzenia [np. odpady] They want to reduce absolute garbage and waste. abuse [ə’bju:s] ► n się nadużyciami w 1 nadużycie w Internecie [np. atak hakerów]; dział firmy zajmujący 2 niesportowe zachowanie; rzucenie rakietą [np. w tenisie] These are some guidelines for reporting email abuse. We should contact your Email and Website Abuse for email or website abuse issues. Racket abuse is quite frequent. sieci academic [ækə’demɪk] ► I pl. n kursy organizowane przez wyższą uczelnię; też przedmioty wykładane na wyższej uczelni II adj naukowo-dydaktyczny [np. praca] Academics are a much more important priority to him than athletics. He does academic work. accelerate [ək’seləreɪt] ► fast-track ► indywidualnym tokiem nauki v objąd przyspieszonym tokiem nauki [dzieci] lub [dzieci wybitnie zdolne] They accelerated bright children. accelerated [ək’seləreɪtɪd] ► adj 1 objęty przyspieszonym tokiem nauki [dzieci] lub indywidualnym tokiem nauki [dzieci wybitnie zdolne] 2 przedterminowy [np. spłata] 3 w trybie przyspieszonym [np. przegląd] Accelerated children spontaneously took the perspective of the learner. It was an accelerated repayment. It is an accelerated overview of programs. acceleration [ək,selə’reɪ∫n] ► fast- indywidualny tracking ► n przyspieszenie toku nauki lub tok nauki dla dzieci wybitnie zdolnych, postęp w wyniku przyspieszonego toku nauki ‘Acceleration’ became fashionable means either old-fashioned ‘skipping’ or the modern ‘multiple-track’ plan. Acceleration or fast-tracking of bright children in schools is rare in continental Europe. accelerator n [ək’seləreɪtə(r)] ► 1 akcelerator [miejsce wspierania innowacyjnych przedsięwzięd] 2 akcelerator [w przeglądarce: funkcja pozwalająca szybciej przeglądad strony WWW]; patrz różnica→ aggregator The Defense and Security Technology Accelerator is a thought leader in business acceleration. They use accelerators for menu option texts. accept [ək’sept] ► v z/realizowad [receptę] Prescriptions are accepted here. abs [æbs] ► abdominals ►patrz różnica→ accessible [ək’səsəbl] ► adj (dostępny) dla pects, traps ► pl. n mięśnie brzucha Contracting the lower abs activates muscles that are attached to the spine. osób niepełnosprawnych [np. budynek] The symbol identifies accessible buildings and facilities. They booked an accessible holiday in Spain. about-face [ə’baʊt-feɪs] ► about-turn ► v 1 zrobid w tył zwrot 2 zmienid radykalnie abseiler [əb’seɪlə(r)] ► n osoba zjeżdżająca accommodative [ə’kɒmɒdeɪtɪv] ► adj na linie As the second most experienced abseiler, normally I would have elastyczny (np. polityka pieniężna) They suggest more accommodative monetary and fiscal policies. 10 accomplishable [ə‘kɒmplɪ∫əbl] ► adj The firm aced out its biggest rivals. osiągalny The accomplishable goals. sponsoring department should provide a set of accordion-pleat, accordion pleat [ə’kɔːdɪən- plɪːt] ► I v 1 plisowad [materiał] 2 złożyd w harmonijkę [papier] II adj plisowany Help your child fold the paper (accordion pleat) so that the pattern will fit. The entire skirt is accordion-pleated. She used to wear wool accordion-pleat skirts. account [ə’kaʊnt] ► I n [with sb/sth] 1 umowa z dostawcą usług internetowych 2 konto internetowe 3 [of sth] interpretacja [utworu muzycznego] 4 klient instytucjonalny [np. w B2B] 5 bank [np. komórek] II att w reklamie: odpowiedzialny za zarządzanie oczekiwaniami klienta [pracownik] I n 1 I had an account with the Internet provider. 2 To find out your account name you need to connect to the Web. 3 It is an account of Strauss s Four Last Songs. 4 Advertising agencies refer to each of their clients as an ‘account’. 5 It is a stem cell account. II att Our program helps account managers rethink their client strategies. accountability [əkaʊntə’bɪləti] ► n rozliczalnośd, możliwośd rozliczenia They want to improve the accountability of certain institutions. accountable [ə’kaʊntəbl] ► adj rozliczalny, dot. rozliczenia [np. transakcja, wydatki itp.] It accountable plan for employees. linkable with other accountable transactions. It’s an is accounting [ə’kaʊntɪŋ] ► I n rozliczanie II att wykorzystania zasobów sieciowych kontowy [np. księga] Accounting data is used for trend analysis, auditing and cost allocation. The accounting ledger may be prepared. accretive [ə’kri:tɪv] ►patrz różnica→ dilutive ► adj powodujący wzrost zysku na akcję [np. operacja] Will the deal likely be accretive or dilutive? achievable [ə’t∫i:vəbl] ► adj osiągalny [np. cel] It is better to set achievable targets. achieve [ə’t∫i:v] ► v sprostad [np. wyzwaniu] He seems to have achieved the challenge. acid [æsɪd] ► I n on ~ 1 pod wpływem LSD 2 dziwna wersja, w dziwnej wersji [przen.] II adj acidowy Most of them became oddly peaceful on acid. The film, a kind of ‘Father Knows Best’ on acid, showcases most of the director s worst qualities. The Caribbean restaurant is a primary-coloured mish-mash of painted wood: a Bacardi advert on acid. The early acid scene was a mixture of gay and straight. acidic [ə’sɪdɪk] ► adj acidhouse’owy There are a lot of acidic elements in their music. acidulously [ə’sɪdjʊləsli] ► adv ostro, cierpko The president s aide was quoted as having told acidulously to The Economist. acid-wash [æsɪd-wɒ∫] ► v 1 uprad z naturalnym pumeksem [np. jeansy] 2 oczyścid z wodorostów lub przebarwieo [np. basen] By 1987 both sexes were wearing the all important acid-washed jeans. Acid-washing is a cleaning process used to remove algae and stains from your pool. acidy [æsɪdi] ► adj 1 kwaskowaty, ostry 2 psychodeliczny 3 acidowy, acidrockowy lub acidhouse’owy [np. utwór] The acidy taste becomes distinctively winey. These are acidy colours. They roared into the American top five in the fall of 1968 with an acidy remake of Joe South s ‘Hush’. House music is becoming more acidy. acoustician [əku:’stɪ∫n] ► n akustyk A very experienced concert-hall acoustician discusses the relative merits of concert halls. acquarist [ə’kweərɪst] ► n akwarysta/tka He is a marine acquarist. accruability [əkru:ə’bɪləti] ► n narastanie acquirability [əkwaɪərə’bɪləti] ► n kart II płatniczych ►patrz różnica→ issuing ► I n akceptacja, autoryzacja adj akceptujący, autoryzujący karty płatnicze [np. bank], autoryzacyjny [np. centrum] Vwire provides m-commerce credit card acquiring in South Africa process transactions. The acquiring bank (processor) sends the transaction data through the bank s private network to the issuing bank. acquisition [ækwɪ’zɪ∫n] ► I n 1 autoryzacja, autoryzowanie [np. kart] 2 transakcja nabycia 3 pl. n inne sposoby przejęcia kontroli 4 akwizycja, nabycie: generowanie i zapis danych sejsmicznych [w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu] II att autoryzacyjny [np. usługa] I n 1 It is a fraudulent acquisition of a credit card. 2 There are limits for home acquisition debt. 3 They deal with mergers and aquisitions. 4 Comstock Resources closes the previously announced acquisition of oil and gas properties. II att With new acquisition services, the program enables credit card issuers to increase their conversion rates. acquisitive [ə’kwɪzɪtɪv] ► adj przejmujący kontrolę finansową nad inną firmą/instytucją It is an acquisitive life assurance company. acro [ækrəʊ] ► I n akrobatyka II att akrobatyczny Freestyle includes three events: acro, aerials and moguls. Routine may not include more than three acro tricks. [np. across-the-board [ə’krɒs-ðə-bɔːd] ► I adj [np. podatek]; 1 obejmujący wszystkich obszerny szerokim o zakres]; zastosowaniu, szeroko zakrojony [np. plan] 2 emitowany w tej samej stacji, o tej samej porze [np. reklama] 3 poruszający się w tym samym kierunku (do góry lub na dół) [np. akcje]; obejmujący wszystkie akcje [np. spadek] II adv 1 w całej rozciągłości; wszędzie 2 w tej samej stacji, o tej samej porze 3 w tym samym kierunku (do góry lub na dół) [np. ruch cen akcji]; obejmujący wszystkie akcje [np. spadek] I adj 1 They propose across-the-board pay increases. They made across-the-board changes to the benefits package. They promised us an across-the-board tax cut, that is, one applying to income. 2 Across-the-board all taxpayers, regardless of programming is also called strip programming. 3 It is an across- the-board stock. There was an across-the-board decline of stocks. II adv 1 The company is proposing to cut spending across the board. There are still course vacancies across the board. 2 Programs that are shown across-the-board appeal to the same audience every day and are therefore excellent vehicles for advertisers. 3 The Tokyo Stock Exchange tumbled almost across the board. Stocks fell almost across the board. Leading market indicators were down across the board yesterday. The stock market is up across the board. act [ækt] ► n grupa, zespół; wykonawca/czyni, piosenkarz/piosenkarka Only a few of the label s acts had deals. actable [æktəbl] ► adj nadający się do wystawienia na scenie It was an actable scene. actionable [æk∫nəbl] ► adj praktyczny [np. rada] She was provided with actionable tips. [np. odsetek] The issue involved the accruability of interest. accruable [ə’kru:əbl] ► adj narastający [np. odsetki] Interest on unpaid leveled rents is accruable. accrual [ə’kru:əl] ► I 1 pl. n rozliczenia międzyokresowe 2 nagromadzenie (praw emerytalnych) [np. rachunkowośd] They deal with accruals and deferred income. The accrual of pension rights is based on records of contributions. Accrual accounting is the matching of revenue and expense. II att memoriałowy accusable [ə’kju:zəbl] ► adj zaskarżalny [np. czyn] It was an accusable act. ace [eɪs] ► v 1 zdad coś celująco, mistrzowsko coś rozwiązad 2 zaserwowad asa serwisowego 3 sb/sthout pokonad [np. rywali] I aced my first Sun Solaris certification test today. He overcame them with a backhand winner that got him to 6-4 and aced his final serve on set point. osiągalnośd Those resources acquirability of data and knowledge by users. technologies and human facilitate the acquirable [ə’kwaɪərəbl] ► adj osiągalny We analyzed human manipulation for observation and related it with acquirable visual information. acquiree [əkwaɪə’ri:] ► n 1 firma, która została nabyta 2 rzecz nabyta lub przedmiot nabycia I have been involved in a number of corporate acquisitions (both as acquirer and acquiree). Potential acquirees represent a good investment. acquirer [ə’kwaɪərə(r)] ► n 1 bank akceptujący, autoryzujący karty płatnicze; centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe; patrz 2 bank różnica→ merchant, przejmujący kontrolę nad instytucją finansową 3 nabywca [np. akcji] FHMS is the largest direct bank acquirer. The Board of Directors may refuse to recognize the acquirer of shares as a shareholder. issuer inną acquiring [ə’kwaɪərɪŋ] ► processing actioner [æk∫nə(r)] ► n film akcji It is a made-for-TV actioner. 11 add-in [to sth] [æd-ɪn] ► I n rozszerzenie II att będący programowe lub sprzętowe rozszerzeniem, dodatkowy Several of the add-ins provide functions that can be used for your own applications. This is a basic add-in module. A demonstration of the admin control panels is available online. admittee [to sth] [ədmɪ’ti:] ► n osoba przyjęta [np. na uczelnię] It is a survey of admittees who passed the 1991 exam. The State Bar Young Lawyers Division congratulates all new admittees to the State Bar. additionality [adɪ∫ə’nælɪti] ► n dodatkowośd [zasada, według której fundusze UE są dodatkowym źródłem finansowania] Additionality must be built into each programme. adoptee [ədɒp’ti:] ► n adoptowane dziecko The abuse that adoptees suffer throughout their lives comes in many forms. acupuncturist różnica→ akupresurzysta/tka masująca określone punkty ciała) Acupressurists will massage a specific area of the spine. (osoba uciskająca ► n i include state and local taxes. 3 So many add-ons are associated with the cost of a flight. 4 It is a typical route used to finance add- ons. 5 Governance capital add-on was discussed. II att 1 It is a mandatory add-on fee. 2 It is an add-on feature. 3 They announced the completion of an add-on acquisition. action item [æk∫n aɪtəm] ► n krok, działanie The action items are steps that your enterprise can take. activewear [æktɪvweə(r)] ► n ubiór do aktywnego wypoczynku Gildan activewear s T-shirts, sweatshirts and golf shirts set the standard in the apparel industry. actuals [æktʊəlz] ► pl. n 1 w zależności od kontekstu: dane/wydatki/zyski rzeczywiste 2 physicals wartości rzeczywiste lub instrumenty finansowe sprzedawane za gotówkę] All actuals from the underlying transactional systems are brought in ‘data warehouse style. This page will provide you with financial statistics of actuals incurred. It is a place where people buy and sell the actuals. [towary acupressure [ækjʊpre∫ə(r)] ► I v poddad kogoś akupresurze II att akupresurowy Maria chose to get covered in sea weed, thoroughly massaged and acupressured. The sensations felt during an acupressure treatment should fall somewhere between pleasure and pain. acupressurist [ækjʊ’pre∫ərɪst] ► patrz [ækjʊ’pʌŋkt∫ərəl] ► acupunctural akupunkturowy There were no significant differences between hormonal and acupunctural stimulations. adj acupuncture [ækjʊ’pʌŋkt∫ə(r)] ► v poddad kogoś akupunkturze The Acupuncture Center acupunctured patients. introduced several previously acupuncturist [ækjʊ’pʌŋkt∫ərɪst] ► patrz acupressurist różnica→ akupunkturzysta/tka igłami określone punkty ciała) There is no legal requirement to register as an acupuncturist. n (osoba nakłuwająca ► acute-care [ə’kju:t-keə(r)] ► n opieka krótkoterminowa She wants to begin her career in acute-care nursing. ad [æd] ► przewaga [w tenisie] After deuce you would refer to the score as 40-ad adapter [ə’dæptə(r)] ► n karta sieci bezprzewodowej Many laptops have built-in Wi-Fi adapters. add [æd] ► n dodanie do listy znajomych Thank you for the add on MySpace. addability [ædə’bɪləti] ► n możliwośd dodania Addability could be determined by interface information. addable [to sth] [ædəbl] ► adj dodawany This page contain addable content. [ædbæk] ► addback, add-back n dodanie pozycji do dochodu netto lub odliczenie od dochodu netto; pozycja dodana do lub odliczona od dochodu netto That add-back increases the share-holder s tax. The addback laws are intended to target tax planning strategies. add-on [to sth] [æd-ɒn] ► I n 1 rozszerzenie programowe lub sprzętowe 2 dodatkowa opłata 3 opcja niestandardowa 4 przejęcie uzupełniające do bieżących inwestycji [np. funduszu private equity] 5 narzut (kapitałowy) II att 1 dodatkowy [np. opłata] 2 będący rozrzeszeniem [np. funkcja] 3 uzupełniające do bieżących [przejęcie]; patrz różnica→ bolt-on I n 1 Add-ons might be sound cards, network cards, game ports, and controllers. Add-ons are written by third party companies or individuals and are often shareware. 2 Other add-ons to your bill inwestycji addressability [ədresə’bɪləti] ► n 1 adresowalnośd, ukierunkowanie [reklamy] 2 adresowalnośd, dostępnośd [np. obszaru pamięci] Interactive television bears two defining characteristics: two-way communication and addressability. It is an arrangement for increasing cache memory addressability. addressable [ə’dresəbl] ► 1 adresowalny, ukierunkowany [np. reklama] 2 adresowalny, dostępny [np. obszar pamięci] Addressable advertising is all about getting the right message to the right viewer at the right time. The system contains 24TB of globally addressable memory. adj adequate [ædəkwət] ► adj 1 be (fully) ~ [to/for sth] byd (w pełni) wystarczający dla/do czegoś, (w pełni) wystarczyd dla/do czegoś 2 be (barely) ~ byd ledwo wystarczający, ledwo wystarczyd 3 wystarczający, dający podstawy do wszczęścia śledztwa/postępowania [np. dowody] 4 zadowalający, nie najgorszy [np. odpowiedź, występ] 1 This contribution will be adequate to meet/for meeting our needs. There was adequate food for 100 people. 2 The water supply is adequate. The pay was adequate, but it certainly wasn t generous. The rate of pay was barely adequate to raise a family on. 3 This is achieved through the development of an adequate legal framework. 4 His answer to the question was adequate, but it was not developed sufficiently to gain high marks. Her performance last night was adequate. adjacency [ə’dʒeɪsənsi] ► n podobieostwo [np. produktów lub usług] They ensure the best use of product adjacencies. adless [ædlɪs] ► adj bez reklam WDST sounded like adless public radio. adopter spółka [ə’dɒptə(r)] ► n lub organizacja wykorzystująca np. technologię; też osoba otwarta na nowinki np. techniczne (i z nich korzystająca) Mobile video calling will be of benefit to tech adopters. He is an adopter of technology. adperson [ædpɜːsn] ► n reklamoznawca/czyni Would you recommend them as textbooks for an aspiring adperson? adrenaline-boosting [ə’drenəlɪn-bu:stɪŋ] adrenaline-pumping ► ► podnoszący adrenalinę Windsurfing, diving and waterbiking all offer an adrenaline- boosting, exciting afternoon. adj adrenaline-charged [ə’drenəlɪn-t∫a:dʒd] ► adrenaline-charging [ə’drenəlɪn- t∫a:dʒɪŋ] ► adj podnoszący adrenalinę Those sorts of details matter less in first-person shooters, where the emphasis is on adrenaline-charged action. It was a fun-filled weekend full of adrenaline-charging adventure. adrenaline-pumped [ə’drenəlɪn-pʌmpt] ► adrenaline-pumping [ə’drenəlɪn- pʌmpɪŋ] ► adj podnoszący adrenalinę Check out all the high-octane, adrenaline-pumped action. Wastelands is a dynamic, adrenaline-pumping action game. adrenaline-releasing [ə’drenəlɪn- rɪ’lɪːsɪŋ] ► adj wywołujący skok adrenaliny I like adrenaline-releasing activities. adrenaline-rush-inducing [ə’drenəlɪn- rʌ∫-ɪn’dju:sɪŋ] ► adj podnoszący adrenalinę These are adrenaline-rush-inducing experiences. adrenaline-surged [ə’drenəlɪn-sɜːdʒd] ► adrenaline-surging [ə’drenəlɪn-sɜːdʒɪŋ] ► adj podnoszący adrenalinę Welcome to an adrenaline-surged extravaganza. That adrenaline-surging feeling is great. adrenalization [ə,drenəlaɪ’zeɪ∫n] ► n zwiększona adrenalina Other scenarios might involve exhaustion and adrenalization. adrenalize [ə’drenəlaɪz] ► v podnosid adrenalinę That was one of the most adrenalized experiences. I was completely adrenalized with excitement. admin [ædmɪn] ► I n administrator/ka [np. poczty elektronicznej lub sieci komputerowej] II v administrowad III att administracyjny He works as an admin. I first started admining at a very young age. adult child [ædʌlt t∫aɪld] ► n osoba dorosła, mająca traumatyczne przeżycia z dzieciostwa [np. związane z alkoholizmem, rozwodem] Some common characteristics are observed in adult children of alcoholics. 12 adultescence [ædʌlt’esəns] ► n zachowywanie się jak nastolatek/tka It is a tale of friendship, the antagonism of adulescence and, ultimately, the yearning for that youthfulness. adultescent [ædʌlt’esənt] ► patrz różnica→ kidult ► I n dorosły/a zachowujący/a się jak nastolatek/tka II adj zachowujący/a się jak nastolatek/tka One thing us students all have in common, along with most of Britain’s even britpopping adultescents is the mobile phone. Likewise the kidult, the adultescent behaves and dresses as they choose. tweenagers tweenies, and advance [of sth] [əd’va:ns] ► I n mechanizm przewijania do przodu [np. w kamerze] II att przekazany z wyprzedzeniem [np. informacje] It is easy, with the automatic advance, to take pictures. It is advance information. advancer [əd’va:nsə(r)] ►patrz różnica→ decliner ► n zwyżkująca akcja; firma, której akcje zwyżkują The newsletter focuses on advancers and decliners. The company is a top advancer. adventure [əd’vent∫ə(r)] ► I n przygodówka [przygodowa gra komp.] II att 1 ekscytujący, dostarczający mocnych wrażeo [np. sport] 2 egzotyczny, w odległe miejsce [np. wycieczka] 3 wymagający wysiłku fiz. [np. obóz] The engine within which adventures are played is based on the Gold Box engine. Adventure Sports column covers activities such as mountain biking, rock climbing, and surfing. There are adventure tours into the outback. The river is a popular adventure tourist destination. It is an adventure camp. adventurer [əd’vent∫ərə(r)] ► n gracz grający w gry przygodowe He is a typical computer adventurer. adventuring [əd’vent∫ərɪŋ] ► n gry przygodowe, granie w gry przygodowe It is the crown jewel of computer adventuring. advercast [ædvəka:st] ► I n reklama internetowa w podkaście lub wideoblogu II lub v (się) w podkaście reklamowad wideoblogu An advercast is an emerging term used by marketers. Marketers will also jump feet first into advercasting. advergame [ædvəgeɪm] ► n gra reklamowa Advergames incorporate advertising messages and images. advergamer [ædvəgeɪmə(r)] ► n gracz grający w gry reklamowe They see such trends in the advergamer market segment. advergaming [ædvəgeɪmɪŋ] ► n gry grach reklama jako kampanii reklamowe; komputerowych; wykorzystanie gier nośnika reklamowych/marketingowych Advergaming has the ability to entertain users. w aerialist [eərɪəlɪst] ► n narciarz- zjeżdżający/a advertainment n reklama połączona z rozrywką; gry i zabawy [ædvə’teɪnmənt] ► akrobata/narciarka-akrobatka ze stoków He was a very promising aerialist. 13 dla konsumenta z udziałem produktu The name of advertainment is downloaded. last menu the item changes when new aero [eərə] ► adj aerodynamiczny Common aero vehicles require the same technologies as hypersonic cruise vehicles. advertise [ædvətaɪz] ► v upubliczniad This procurement was procurement. intended to be an advertised aerob [eərəb] ► adj aerobowy [poprawiający sprawnośd układu oddechowego] Aerob training is beneficial to the vascular system. advertisee [ædvətaɪ’zi:] ► n reklamobiorca The advertisee can choose where to best place their banners. advertiser [ædvətaɪzə] ► n 1 reklamodawca 2 informator reklamowy The blacklist of Internet advertisers has been removed. Click here to visit our advertiser. advertising [ædvətaɪzɪŋ] ► 1 upublicznienie [np. zamówieo publicznych] 2 ogłoszenia o pracę n There are certain procedures relating to the advertising of procurement opportunities. They accrue larger consumer areas like job advertising and real estate. advertorial [ædvə’tɔːrɪəl] ► n adwetorial; lub na artykuł sponsorowany (w prasie stronie WWW) The selective use of advertorial can be extremely effective. Advertorials are also designed to fit in with the editorial content and style of a web page. advisee [ədvaɪ’zi:] ► n osoba, której się doradza Advisor-advisee programs may be implemented. advisement [əd’vaɪzmənt] ► n doradztwo It is an advisement center. (będący członkiem advisor [əd’vaɪzə(r)] ► n 1 [for sth] doradca kadry (w przypadku doradca programowy naukowej); promotor/ka studiów doktoranckich) [oprogramowanie pomagające w instalacji] We are happy to welcome a new advisor for Bastyr s naturopathic medicine program. The Update Advisor can assist developers and DBAs with the installation and upgrade process. 2 advisory [əd’vaɪzəri] ► n 1 ostrzeżenie lub poradnik 2 organ doradczy TV companies broadcast advisories before violent movies. It is a travel advisory. The Prime Minister’s media advisory was in trouble. aeration [eə’reɪ∫n] ► patrz różnica→ dethatching, vertical mowing/verti-cutting ► n aeracja [głębokie nakłuwanie darni kolcami w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby] Most forms of lawn aeration work to some degree. aerator [eə’reɪtə(r)] ► patrz różnica→ dethatcher, vertical mower ► n aerator [służący do głębokiego nakłuwania darni] There are two types of lawn aerators. Ryan walk-behind aerators are ergonomically designed. aerial [eərɪəl] ► air ► n aerial, ewolucja/skok wykonana/y w Most of the grabs were originally aerial tricks. aerobicist [eərəbɪsɪst] ► n dwiczący aerobik I could claim to be an aerobicist. aerobicize [eərəbɪsaɪz] ► v wzmocnid [np. mięśnie]; dwiczyd dzięki aerobikowi aerobik II is a slender aerobicized body. I aerobicized and climbed. aeromodeller [eərəmɒdelə(r)] ► [eərəmɒdellɪst] ► n który aeromodellist modelarz samolotów; modelarz, zdalnie steruje modelami samolotów Aeromodellers should accept that they re a small but identified target for nimbyism. Its members were famous pilots and aeromodellists. aeromodelling [eərəmɒdelɪŋ] ► n modelarstwo; zdalne sterowanie modelami samolotów You can visit our website dedicated to aeromodelling. 2 popryskad aerosol [eərəsɒl] ► v 1 rozpuścid w aerozolu aerozolem, namalowad lub napisad graffiti sprayem w aerozolu It is being aerosoled into the air with the powder. They are aerosoling illegible slogans on the wall. aerosolization [eərəsɒlaɪ’zeɪ∫n] ► n rozpuszczanie w aerozolu The few particles play no further role in aerosolization process. aerosolize [eərəsɒlaɪz] ► v rozpuszczad w aerozolu This is an evaluation of a new aerosolized steroid for asthma therapy. aerovac [eərəvæk] ►patrz różnica→ medevac ► I n transport samolotem (np. z jednego szpitala do drugiego); samolot przeznaczony do transportu II v [sb (out) to sth] transportowad samolotem (np. z jednego szpitala do drugiego) Most emergency aerovacs are due to acute illness or injury. They are the airlifters for a large number of aerovacs flying out of Balad. I was doing my usual duties at the hospital of clearing patients to be aerovaced out. aestheticization [i:sθə,tɪsaɪ’zeɪ∫n] ► n estetyzacja, estetyzowanie We are seeing an ‘aestheticization’ of everyday life as a result of the so-called post-modern turn. aestheticize [i:s’θətɪsaɪz] ► v estetyzowad Sometimes a war photograph has to aestheticize the violence it represents. affiliate [ə’fɪlɪət] ► I n 1 strona afiliacyjna [inny serwis WWW wykorzystywany przez serwis 2 internetowy afiliant [dom maklerski nie będący członkiem giełdy] 3 afiliant [właściciel strony WWW, bloger, reklamodawcy, sprzedawcy] [np. giełdy] I am still being completely left out of the workplace afterhours socializing. After-hours dealing stands for stock exchange transactions. The General Assembly of the United Nations has agreed to review and improve the implementation of Agenda 21. It is a Digital Agenda for Europe. [for aftermarket, after-market sth] [a:ftəma:kɪt] ► n rynek wtórny (części zamiennych, domen internetowych itp.) The show represents the fastest growing segment of the specialty automotive aftermarket. Customers will constitute an after- market for software support services. impreza festiwalu afterparty, after-party [a:ftəpa:ti] ► I n towarzysząca większemu 1 [np. koncertowi]; zwieoczenie wydarzeniu 2 zabawy w ostatni dzieo poprawiny II att towarzyszący większemu wydarzeniu III adv po oficjalnym zakooczeniu wydarzenia głównego IV v uczestniczyd w imprezie większemu wydarzeniu They also hosted the most anticipated afterparties. There were various after-parties on the Polo Grounds organized by magazines and record companies. Weren t we horribly under-dressed for this afterparty? You could make your after-party a fabulous extension of your wedding day. Many dispersed to after-party gatherings. We after-partied at Mezzanine. towarzyszącej aftershaver [a:ftə∫eɪvə(r)] ► n płyn po goleniu You could always try men s aftershaver. aftershaving [a:ftə∫eɪvɪŋ] ► n używanie płynu po goleniu Aftershaving is a process, not just a product. aftersun [a:ftəsʌn] ► n balsam, żel, krem itp. po opalaniu Aftersuns and goggles are available from reception. after-the-fact [a:ftə-ðə-fækt] ► att po fakcie Traditional solutions provide after-the-fact information. age [eɪdʒ] ► 1 v leżakowad w beczkach [wino] 2 phr v out [of sth] przekroczyd limit wieku; zmusid do przejścia na emeryturę ze względu na wiek Wine is aged in small new oak barrels. The children aged out of foster care. There are aged-out groups of children. They are usually destined to retire as colonels, or perhaps get one star as they are aged out. age-grouper, age-grouper [eɪdʒ- gru:pə(r)] ► n triatlonista/tka-amator/ka (uczestniczący/a w triatlonie w swojej grupie wiekowej) He won age-grouper of the year at the 2008 British triathlon awards dinner. Age groupers make up over 90 of all athletes. agemate [eɪdʒmeɪt] ► n agendaed [ə’dʒendəd] ► adj będący na porządku dziennym Only three of 17 agendaed items had been completed. agent [eɪdʒənt] ► I n 1 agent [program informacji] 2 program służący do zbierania pośredniczący 3 pl. n funkcje wspierające zarządzanie w 4 agent/tka, operator/ka call center [obsługujący II att rozmowy wychodzące agencki, [np. program] I n 1 We are exploring possibility of using computer design i przychodzące] agentowy, pośredniczący rzeczywistym czasie agents. 2 Typically, an agent is given a very small and well- defined task. 3 Mobile IP agents are routers that have been given additional programming. 4 It is a report on the performance of an outbound call centre agent. II att A list of educational agent software is available. aggregate [ægrɪgɪt] ► I pl. n dane zagregowane II v [ægrɪgeɪt] agregowad [zbierad informacje finansowe i niefinansowe i udostępniad je na stronie WWW] Aggregates are composed of a multitude or combination of other more individual data. This is the functionality center where the advisor or advisor s clients access a wide variety of aggregated account views. aggregation [ægrɪ’geɪ∫n] ► n agregacja [zbieranie informacji finansowych i niefinansowych i udostępnianie ich na stronie WWW] Account aggregation offers the convenience of concentrating all your online accounts onto a Web site. aggregator 2 informacje o produktach [‘ægrɪ,geɪtə(r)] ► n 1 agregator [instytucja niefinansowa lub finansowa (bank) zbierająca i usługach innych firm i udostępniająca je na stronie agregator, oprogramowanie WWW] agregacyjne [zbierające informacje z różnych źródeł i je konsolidujące do mniejszych strumieni]; czytnik kanałów (informacyjnych); też strona WWW; patrz różnica→ accelerator A bank acting as an aggregator should carefully consider its potential. An aggregator uses a web feed to retrieve syndicated web content. It is an aggregator for the WordPress weblog software. Aggregators function like travel-themed versions of Google. aggro [ægrəʊ] ► adj agresywny The bad-ass kickboxer pretty much went aggro. agile [ædʒaɪl] ► adj elastyczny [np. oprogramowanie] Agile software development meets the changing needs of its stakeholders. agility [ə’dʒɪlɪti] ► n elastycznośd oprogramowania Agility centralizes all aspects of management under one unifying umbrella. software requirements będący uczestnikiem marketingu wydawca afiliacyjnego] 4 pl. n stacje stowarzyszone z siecią, korzystające z jej programu, ale nie będące jej własnością II att afiliacyjny, prowizyjny [np. marketing] I n 1 It is a cheap low cost web site hosting for affiliates and mini sites. 2 Federally-insured banks can do with their brokerage affiliates. 3 Bloggers and members of different online community forums can be affiliates as well. Affiliates can also be referred as publishers. 4 This is a listing of ABC s affiliates, arranged alphabetically by state. II att Affiliate marketing is a powerful and cost-effective customer acquisition practice. Affiliate programs are the ideal way to make your web site profitable. affinity [ə‘fɪnɪti] ► n poziom dopasownia, reklamy, strony WWW, do grupy np. docelowej Website affinity and online ad impact prove important. affluential [æflʊ’en∫əl] ► I n osoba wpływowa i bogata II adj wpływowy i bogaty The disposable income of these 30+ influentials and affluentials has been estimated at $280 billion Affluential people are on the Board. affluenza (pociągająca [æflʊ’enzə] ► n gorączka lawinę i zakupów zadłużenia przepracowanie) They talk about affluenza and the allegedly soul-deadening dangers of overconsumption. za osobistego, stres sobą affordability [np. kosztów udźwignięcia n kredytu] [əfɔːdə’bɪləti] ► 1 2 możliwośd otrzymania możliwośd [np. projektu] 3 dostępnośd cenowa [np. usługi] 4 zdolnośd nabywcza [np. konsumentów] They checked credit affordability. Overall project affordability is based on total annual operating costs. Affordability is a consumer s capacity to afford a house. The affordability of consumption was the main issue. There is evidence of low levels of affordability for consumption. aflutter [about podekscytowany I m all aflutter about meeting him after so long. sth] [ə’flʌtə(r)] ► adj leczenia; program aftercare, after-care [a:ftəkeə(r)] ► n 1 opieka nad dzieckiem (po przyjściu ze szkoły) 2 opieka nad rekonwalescentem; opieka po zakooczeniu terapii poszpitalnej 3 opieka nad klientem, obsługa klienta (po dokonaniu przez niego zakupu); obsługa poinwestycyjna 4 wprowadzenie nowego pracownika Children will arrive to the aftercare with a teacher or program counselor. The charity says hospital aftercare schemes could push down waiting lists. Aftercare programs focus on serving youths. This office also works with businesses on a corporate after-care program. A mix of professionals employed in the enterprise network and volunteers with business experience deliver the aftercare. afterclap [a:ftəklæp] ► n przykre następstwo The afterclap was inevitable, and it soon came. afterhours, after-hours [a:ftə,aʊəz] ► adj 1 po godzinach [pracy] 2 po zamknięciu affordable [ə’fɔːdəbl] ► n rzecz, na którą after-thought [a:ftəθɔːt] ► n coś można sobie pozwolid Trophy bottles are interspersed with a few affordables. dorzucone ,,ot tak” Marketing to women used to be an afterthought. rówieśnik/rówieśniczka The comprehension. student is far behind her agemates in reading agreements [ə’gri:mənts] ► pl. n uzgodnienia między stronami umowy Agreements or protocols between the Contracting Parties were concluded. agenda [ə’dʒendə(r)] ► n 1 agenda [l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: