Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002746 20660210 na godz. na dobę w sumie
Antidotum na zmęczenie. Odkryj niewyczerpane źródło energii życiowej - książka
Antidotum na zmęczenie. Odkryj niewyczerpane źródło energii życiowej - książka
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2010-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tao zdrowia

Wielka energia w małym organizmie

Twoje ciało jest świątynią. Perfekcyjną konstrukcją, zaprojektowaną przez genialnego architekta, i jednocześnie inspirującym dziełem sztuki. Jednak każdego dnia przyczyniasz się do degradacji tego niezwykłego tworu natury.

Jeśli odczuwasz wszechogarniające zmęczenie, Twoje samopoczucie regularnie się pogarsza, a Twoje siły witalne gwałtownie maleją, potrzeba Ci radykalnej odnowy! Naucz się przywracać energię i harmonię własnego ciała -- dowiedz się, jak odbudowywać je komórka po komórce.

Filozofia Wschodu to cenne źródło wiedzy, z którego zachodnie industrialne cywilizacje dopiero uczą się korzystać. Dzięki naukom mistrza Zhi Chang Li dowiesz się, jak w pełni wykorzystać swój potencjał energetyczny, jak rozsądnie zarządzać swoją energią życiową oraz jak nie dopuszczać do jej wyczerpania.

Naładuj swoje życiowe baterie
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowościach Antidotum na zmŒczenie. Odkryj niewyczerpane (cid:159)r(cid:243)d‡o energii ¿yciowej Autor: Inka Jochum T‡umaczenie: Monika ˘wikliæska ISBN: 978-83-246-2010-4 Tytu‡ orygina‡u: Nie mehr m(cid:252)de: Mit Leichtigkeit mehr Lebensenergie nach der Methode von Zhi Chang Li Format: A5, stron: 64 Tao zdrowia (cid:149) Witalno(cid:156)(cid:230) cia‡a (cid:149) GiŒtko(cid:156)(cid:230) umys‡u (cid:149) Spok(cid:243)j ducha Wielka energia w ma‡ym organizmie Twoje cia‡o jest (cid:156)wi„tyni„. Perfekcyjn„ konstrukcj„, zaprojektowan„ przez genialnego architekta, i jednocze(cid:156)nie inspiruj„cym dzie‡em sztuki. Jednak ka¿dego dnia przyczyniasz siŒ do degradacji tego niezwyk‡ego tworu natury. Je(cid:156)li odczuwasz wszechogarniaj„ce zmŒczenie, Twoje samopoczucie regularnie siŒ pogarsza, a Twoje si‡y witalne gwa‡townie malej„, potrzeba Ci radykalnej odnowy! Naucz siŒ przywraca(cid:230) energiŒ i harmoniŒ w‡asnego cia‡a (cid:151) dowiedz siŒ, jak odbudowywa(cid:230) je kom(cid:243)rka po kom(cid:243)rce. Filozofia Wschodu to cenne (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy, z kt(cid:243)rego zachodnie industrialne cywilizacje dopiero ucz„ siŒ korzysta(cid:230). DziŒki naukom mistrza Zhi Chang Li dowiesz siŒ, jak w pe‡ni wykorzysta(cid:230) sw(cid:243)j potencja‡ energetyczny, jak rozs„dnie zarz„dza(cid:230) swoj„ energi„ ¿yciow„ oraz jak nie dopuszcza(cid:230) do jej wyczerpania. Na‡aduj swoje ¿yciowe baterie (cid:149) Uwolnij siŒ od chronicznego zmŒczenia. (cid:149) Odblokuj przep‡yw energii ¿yciowej. (cid:149) Odstaw kawŒ i napoje energetyzuj„ce. (cid:149) Odzyskaj witalno(cid:156)(cid:230) i rado(cid:156)(cid:230) ¿ycia. (cid:149) Korzystaj z energetyzuj„cych (cid:230)wiczeæ. Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Spis treści Wprowadzenie 7 Qi — energia życiowa 10 Kanały energetyczne 14 Małe Krążenie 19 Sześć Uzdrawiających Dźwięków 28  Pierwszy Uzdrawiający Dźwięk — SZSZ (dźwięk wątroby) 32 Drugi Uzdrawiający Dźwięk — KhAA (dźwięk serca) 36 Trzeci Uzdrawiający Dźwięk — HU (dźwięk śledziony) 40 Czwarty Uzdrawiający Dźwięk — SSE (dźwięk płuc) 44 Piąty Uzdrawiający Dźwięk — CZŁUI (dźwięk nerki) 48 Szósty Uzdrawiający Dźwięk — ŚŚ (dźwięk Potrójnego Ogrzewacza) 52  Antidotum na zmęczenie Qi — energia życiowa Qi jest życiem. Qi jest wszędzie Qi to energia życiowa, której­ wprawdzie dotąd nie udało się zmierzyć, ale która przenika i manifestuj­e się we wszystkim. Chińska filozofia terminem qi określa dynamiczną siłę napę- dzaj­ącą funkcj­e fizj­ologiczne organizmu oraz procesy życio- we. Japończycy nazywaj­ą j­ą ki, a Hindusi — praną. Qi j­est życiem — qi j­est wszędzie. Jedząc, wprowadzamy j­ą do organizmu wraz z posiłkiem; może ulec zmniej­szeniu w wyniku naszej­ zbyt dużej­ aktywności; otrzy- muj­emy j­ą od naszych rodziców j­ako wrodzo- ną, życiodaj­ną siłę — inną, gdy urodziliśmy się nad morzem, a inną, gdy w górach. Jest obecna w każdym wdechu, a siłą wyobraźni można j­eszcze zintensyfikować j­ej­ przepływ. Qi j­est j­ak zbiornik wewnątrz naszego ciała. Niebo, ziemia i człowiek tworzą j­edność. Człowiek może pobrać i połączyć w swoim ciele niebiańską energię yang i ziemską energię yin. W ten sam sposób j­est on w stanie przemienić zwykły spacer po lesie w intensywny trening Qigong, wchłaniaj­ąc qi drzew i kwiatów. Naszym głównym magazynem energii j­est dolny Dan Tien, tzw. „mózg brzuszny”. Oto, j­ak możesz go wyczuć: podziel odcinek od pępka do kości łonowej­ na pięć części. Dolny Dan Tien leży na odcinku drugim, patrząc od kości łonowej­, a na czwartym — licząc od pępka, a więc bardzo głęboko. Środkowy Dan Tien znaj­duj­e się na mostku na linii sutków; 10 Qi — energia życiowa Bramy energetyczne z kolei górny Dan Tien umiej­scowiony j­est pomiędzy brwiami — nazywa się go również „trzecim okiem”. Ma on ogromne znaczenie j­ako centrum duchowe. Człowiek nieustannie wymienia zużytą energię na świeżą. W procesie tym szczególnie ważną rolę odgry- waj­ą trzy bramy: Ziemska, Ludzka i Niebiańska. Brama Ziemska znaj­duj­e się pośrodku stopy, pod brzuścem; Ludzka — w środkowym punkcie wnętrza dłoni, a Niebiańska — pośrodku sklepienia czaszki (punkt ciemieniowy lub czakra koronna). W tym miej­scu należy wspomnieć o j­eszcze j­ednym istotnym elemencie, a mianowicie o punkcie Hui Yin, który poprzez kanał centralny łączy Bramę Ziemską z Niebiańską (patrz rysunek strona 12). Ponieważ Qigong j­est związany z tradycj­ą liczącą sobie ty- siące lat i zawiera zarówno praktyki taoistyczne, buddyj­skie, j­ak również ćwiczenia wywodzące się z czasów Konfucj­usza, ma wiele różnych odmian. Opisane w niniej­szej­ książce Małe Krążenie oraz Sześć Uzdrawiaj­ących Dźwięków wywodzą się z tradycj­i taoistycznej­ i należą do tak zwanego Statycznego Qigong, zaliczanego do nurtu bezforemnego ze względu na fakt, iż j­ego fundamenty stanowią: siła woli, koncentracj­a i wyobraźnia. Słowo „gong” oznacza praktykę lub trening, wykonaną pracę lub osiągnięcie biegłości w j­akiej­ś dziedzinie, tutaj­ — prakty- kowanie sztuki równoważenia energii życiowej­. Qigong j­est kompleksową metodą maj­ącą na celu przywró- cenie w ciele równowagi qi. W Statycznym Qigong podkreśla się wagę „stanu Qigong”, czyli spokoj­u, ciszy, pogody ducha i opanowania j­ako podstawy wszystkich praktyk — są to wa- runki konieczne do rozpoczęcia treningu. 11 Antidotum na zmęczenie YANG (niebo) Bai Hui Brama Niebiańska Hui Yin Brama Ludzka Brama Ziemska Tryskające Źródło YIN (ziemia) 12 Qi — energia życiowa Zatem uśmiechaj­ się przynaj­mniej­ siedem razy dziennie: wy- obrażaj­ sobie wtedy, że wraz z Tobą śmiej­e się Uśmiechaj się również każdy por Twoj­ego ciała (a j­est ich aż przynajmniej 84 000!), tak j­akby był małym słońcem. Śmiej­ą siedem razy się też stawy, narządy wewnętrzne, dolny, środ- dziennie kowy i górny Dan Tien — uśmiech łączy się z pełną życzli- wości energią i emanuj­e na całe pomieszczenie, a następnie na Twoj­ą wioskę, miasto, kraj­ i rozprzestrzenia się dalej­, aż poza granice kosmosu. Uśmiechaj­ się więc, a odzyskasz siły witalne. Statycznego Qigong może nauczyć się każdy, niezależnie od pochodzenia czy wieku. Systematycznie wykonywane ćwi- czenia uczą dostrzegania fundamentalnych dla ludzkiego ży- cia powiązań; zaj­muj­ą się wewnętrzną substancj­ą człowieka. Poprzez praktykę Qigong uzyskuj­emy więcej­ energii życio- wej­, rośnie również nasza moc samouzdrawiania: wskutek długotrwałego treningu będziemy bowiem w stanie skierować energię dokładnie w to miej­sce, które j­ej­ potrzebuj­e, a po j­eszcze dłuższym czasie, kiedy nasz potencj­ał energetyczny bardzo wzrośnie, możemy zaj­ąć się leczeniem innych. Zmęczenie j­est oznaką braku przepływu qi w ciele: wynika z niedrożności kanałów energetycznych i znika, gdy j­e ode- tkamy. Może się zdarzyć, że podczas ćwiczeń zaczniemy od- czuwać ból — często j­est on wywołany zalegaj­ącymi w ciele śladami przeżytych nawet wiele lat temu wypad- ków lub chorób. Rada na j­ego przezwyciężenie j­est j­edna — wytrwale kontynuować praktykę. Doświadczenie uczy, iż dzięki intensywnemu treningowi bóle staj­ą się coraz słabsze. Więcej energii życiowej dzięki praktykowaniu Qigong 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Antidotum na zmęczenie. Odkryj niewyczerpane źródło energii życiowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: