Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003878 24089830 na godz. na dobę w sumie
Apache. Rozmówki - książka
Apache. Rozmówki - książka
Autor: , Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0669-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> apache
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Apache to jeden z najpopularniejszych serwerów WWW. Dostępny nieodpłatnie na licencji open source jest 'motorem napędowym' ponad 70% witryn WWW w internecie. W miarę rozwoju serwera Apache jego możliwości i złożoność wzrosły do tego stopnia, że początkujący użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni samą koniecznością jego skonfigurowania. Właściwe dostrojenie działania serwera wymaga modyfikowania plików konfiguracyjnych i odpowiedniego dobrania parametrów dyrektyw w nich zawartych. Na szczęście większość typowych funkcji realizuje się w podobny sposób na wszystkich platformach systemowych.

Książka 'Apache. Rozmówki' to zestawienie najistotniejszych wiadomości dotyczących konfigurowania serwera Apache i administrowania nim. Można tam znaleźć także wiele przykładów i konkretnych wskazówek. Przeczytaj, a dowiesz się, jak zainstalować serwer Apache w różnych systemach operacyjnych oraz jak uruchomić go i zatrzymać. Nauczysz się diagnozować przyczyny niewłaściwego działania serwera i korzystać z dzienników. Poznasz sposoby łączenia katalogów zawierających pliki stron WWW z odpowiednimi adresami URL, zabezpieczania serwera i zestawiania połączeń szyfrowanych SSL/TLS. Proste stanie się dla Ciebie także maksymalizowanie wydajności serwera.

Książka zawiera omówienie takich oto zagadnień:

Dzięki niej szybko skonfigurujesz serwer Apache, a kilkusetstronicowe instrukcje obsługi przestaną Ci być potrzebne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Apache. Rozmówki Autorzy: Daniel Lopez, Jesus Blanco T³umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 83-246-0669-6 Tytu³ orygina³u: Apache Phrasebook Format: B6, stron: 272 Apache to jeden z najpopularniejszych serwerów WWW. Dostêpny nieodp³atnie na licencji open source jest „motorem napêdowym” ponad 70 witryn WWW w internecie. W miarê rozwoju serwera Apache jego mo¿liwoœci i z³o¿onoœæ wzros³y do tego stopnia, ¿e pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy mog¹ czuæ siê przyt³oczeni sam¹ koniecznoœci¹ jego skonfigurowania. W³aœciwe dostrojenie dzia³ania serwera wymaga modyfikowania plików konfiguracyjnych i odpowiedniego dobrania parametrów dyrektyw w nich zawartych. Na szczêœcie wiêkszoœæ typowych funkcji realizuje siê w podobny sposób na wszystkich platformach systemowych. Ksi¹¿ka „Apache. Rozmówki” to zestawienie najistotniejszych wiadomoœci dotycz¹cych konfigurowania serwera Apache i administrowania nim. Mo¿na tam znaleŸæ tak¿e wiele przyk³adów i konkretnych wskazówek. Przeczytaj, a dowiesz siê, jak zainstalowaæ serwer Apache w ró¿nych systemach operacyjnych oraz jak uruchomiæ go i zatrzymaæ. Nauczysz siê diagnozowaæ przyczyny niew³aœciwego dzia³ania serwera i korzystaæ z dzienników. Poznasz sposoby ³¹czenia katalogów zawieraj¹cych pliki stron WWW z odpowiednimi adresami URL, zabezpieczania serwera i zestawiania po³¹czeñ szyfrowanych SSL/TLS. Proste stanie siê dla Ciebie tak¿e maksymalizowanie wydajnoœci serwera. Ksi¹¿ka zawiera omówienie takich oto zagadnieñ: (cid:129) instalowanie Apache’a w systemach Windows i Linux (cid:129) w³¹czanie i wy³¹czanie serwera oraz jego pojedynczych modu³ów (cid:129) struktura plików konfiguracyjnych (cid:129) analiza dzienników serwera (cid:129) odwzorowywanie adresów URL (cid:129) metody uwierzytelniania u¿ytkowników (cid:129) stosowanie certyfikatów SSL (cid:129) korzystanie z protoko³u WebDAV (cid:129) poprawa wydajnoœci Apache’a Dziêki niej szybko skonfigurujesz serwer Apache, a kilkusetstronicowe instrukcje obs³ugi przestan¹ Ci byæ potrzebne. O autorach ......................................................................... 13 Wstęp ................................................................................ 15 1 Apache — podstawy ......................................................... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache ........................... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany .................... 19 Instalowanie serwera Apache 1.3 w Linuksie i Uniksie ........... 21 Instalowanie serwera Apache 2.0 w Linuksie i Uniksie ........... 22 Instalowanie serwera Apache w Windows ............................. 23 Podstawowe informacje o pliku konfiguracyjnym ................... 24 Używanie wielu plików konfiguracyjnych ............................... 26 Uruchamianie, zatrzymywanie i restartowanie serwera Apache ... 27 Zmiana adresu i portu używanego przez serwer Apache ........ 29 Zmiana użytkownika, z którego przywilejami działa serwer Apache ........................................................... 30 Określanie nazwy serwera ..................................................... 31 Określanie ikony strony WWW ............................................... 32 Ustalanie dostępnych modułów serwera ................................ 32 Włączanie i wyłączanie pojedynczych modułów ..................... 33 Dodawanie modułów bez rekompilowania serwera Apache ... 34 Publikowanie treści ................................................................ 36 Spis treści 2 Rozwiązywanie problemów ..............................................41 Pomocy! Mój serwer nie działa! ............................................. 41 Dziennik błędów .................................................................... 42 Rejestrowanie zdarzeń przez syslog ........................................ 43 Kontrolowanie ilości rejestrowanych informacji ...................... 43 Testowanie konfiguracji serwera Apache ................................ 45 Testowanie serwera Apache z wiersza poleceń ...................... 45 Sprawdzanie, czy serwer Apache działa .................................. 47 Inne sposoby zatrzymywania serwera Apache ........................ 48 Diagnozowanie serwera Apache za pomocą modułów ........... 50 Błędy podczas uruchamiania serwera ..................................... 51 Błędy odmowy dostępu .......................................................... 54 Wewnętrzne błędy serwera .................................................... 55 Dodatkowe pliki dziennika błędów ......................................... 57 Przekierowania nie działają .................................................... 58 Lista diagnostyczna ................................................................ 58 3 Dzienniki i monitorowanie ................................................65 Rejestrowanie żądań w serwerze Apache ............................... 65 Domyślne pliki dziennika serwera Apache .............................. 66 Tworzenie formatów dziennika .............................................. 66 Tworzenie własnego pliku dziennika ...................................... 68 Przekierowywanie dzienników do zewnętrznego programu .... 69 Warunkowe rejestrowanie żądań ........................................... 70 Monitorowanie stron wskazujących witrynę ........................... 71 Monitorowanie serwera Apache za pomocą modułu mod_status ..71 Monitorowanie serwera Apache za pomocą SNMP ................. 72 Analizowanie dzienników za pomocą narzędzi open source ... 74 Monitorowanie dzienników w czasie rzeczywistym ................ 74 Rejestrowanie żądań w bazie danych ..................................... 75 Rotacja i archiwizowanie dzienników ...................................... 76 4 Spis treści Odwzorowywanie adresów IP ................................................ 77 Przetwarzanie zarejestrowanych adresów IP .......................... 78 Automatyczne restartowanie serwera Apache w razie awarii .... 79 Scalanie i dzielenie plików dziennika ...................................... 80 Prowadzenie oddzielnego dziennika dla każdego hosta wirtualnego ............................................ 81 Często spotykane wpisy dziennika ......................................... 82 4 Odwzorowywanie adresów URL i treść dynamiczna ......... 85 Odwzorowywanie adresów URL .............................................. 85 Odwzorowywanie adresów URL na pliki za pomocą dyrektywy Alias ...................................... 86 Odwzorowywanie wzorców URL na pliki za pomocą dyrektywy AliasMatch ............................ 87 Przekierowywanie żądań do innej lokacji ............................... 87 Przekierowywanie żądań do najnowszej wersji pliku ............... 88 Przekierowywanie nieudanych lub nieautoryzowanych żądań ... 89 Definiowanie procedur obsługi treści ..................................... 90 Typy MIME ............................................................................ 91 Konfigurowanie typów MIME ................................................ 92 Zasady wykonywania skryptów CGI ....................................... 92 Oznaczanie zasobów jako wykonywalnych skryptów CGI ....... 93 Wiązanie skryptów z metodami HTTP i typami MIME ............. 94 Rozwiązywanie problemów z wykonywaniem skryptów CGI .. 95 Zwiększanie wydajności skryptów CGI ................................... 96 Server Side Includes ............................................................... 97 Konfigurowanie SSI ................................................................ 97 Ustawianie zmiennych środowiskowych ................................ 98 Dynamiczne ustawianie zmiennych środowiskowych ............. 99 Specjalne zmienne środowiskowe ........................................ 101 Negocjacja treści .................................................................. 101 5 Spis treści Konfigurowanie negocjacji treści .......................................... 103 Określanie domyślnych zestawów znaków i priorytetu języków . 104 Zaawansowane odwzorowywanie adresów URL za pomocą modułu mod_rewrite ............................................ 105 Problem „końcowego ukośnika” ............................................ 106 Poprawianie pomyłek w pisowni .......................................... 107 Rozwiązywanie problemów z wielkością liter ....................... 108 Weryfikowanie stron za pomocą programu Tidy ................... 109 5 Hosting wirtualny ............................................................111 Co to jest hosting wirtualny? ................................................ 111 Co to jest hosting wirtualny oparty na adresach IP? .............. 112 Konfigurowanie hostingu wirtualnego opartego na adresach IP ..113 Co to jest hosting wirtualny oparty na nazwach? .................. 114 Konfigurowanie hostingu wirtualnego opartego na nazwach ..... 115 Co się dzieje, kiedy żądanie nie pasuje do żadnego hosta wirtualnego? ........................ 116 Konfigurowanie domyślnego hosta wirtualnego opartego na nazwie .............................. 117 Konfigurowanie domyślnego hosta wirtualnego opartego na adresie IP .......................... 118 Łączenie hostów wirtualnych opartych na nazwach i na adresach IP ................................................ 119 Diagnozowanie konfiguracji hostów wirtualnych .................. 120 Używanie SSL w połączeniu z hostami wirtualnymi opartymi na nazwach ...................... 121 Inna metoda hostingu wirtualnego ...................................... 121 Inne moduły do hostingu wirtualnego .................................. 123 Pliki konfigurujące poszczególne katalogi ............................. 124 Określanie zasięgu plików konfigurujących poszczególne katalogi ........................................................ 125 Wyłączanie plików konfigurujących poszczególne katalogi ... 126 6 Spis treści 6 Bezpieczeństwo i kontrola dostępu ................................. 127 Stosowanie kontroli dostępu ................................................ 127 Różnice między wersjami serwera Apache ........................... 128 Uwierzytelnianie podstawowe i ze skrótem komunikatu ...... 129 Kontrola dostępu do serwera Apache ................................... 131 Konfiguracja autoryzacji i uwierzytelniania w serwerze Apache ............................................................ 132 Tworzenie bazy użytkowników ............................................ 133 Autoryzowanie użytkowników i grup za pomocą dyrektywy Require ................................. 134 Obsługa wielu kont użytkowników ...................................... 135 Zezwalanie na dostęp tylko spod określonych adresów IP .... 136 Blokowanie dostępu spod określonych adresów IP .............. 137 Łączenie metod kontroli dostępu .......................................... 138 Dostosowywanie strony odmowy dostępu ........................... 138 Oddawanie kontroli w ręce użytkowników ........................... 140 Blokowanie dostępu do plików systemowych i poufnych ..... 141 Ograniczanie wykonywania programów .............................. 142 Zapobieganie nadużyciom ................................................... 143 Wyłączanie listingów katalogów .......................................... 144 Zmiana nagłówka Server: ..................................................... 145 Zapobieganie tworzeniu zewnętrznych łączy do obrazów ...... 145 Ograniczanie wybranych metod HTTP .................................. 146 Ograniczanie dostępu na podstawie typu przeglądarki ......... 148 Korzystanie z sekcji Location i Directory ................................ 149 Dodatkowe moduły uwierzytelniające .................................. 149 Apache 2.2 .......................................................................... 151 Aktualizowanie zabezpieczeń serwera Apache ..................... 152 Procedura zabezpieczania serwera ....................................... 153 7 Spis treści 7 SSL/TLS..............................................................................159 Co to jest SSL? ...................................................................... 159 Jak działa SSL? ..................................................................... 160 Kompilowanie pakietu OpenSSL ........................................... 162 Klucze szyfrowania ............................................................... 163 Tworzenie pary kluczy .......................................................... 163 Tworzenie pary kluczy chronionych hasłem .......................... 164 Usuwanie hasła z klucza ....................................................... 165 Certyfikaty ............................................................................ 165 Tworzenie wniosku o podpisanie certyfikatu ........................ 166 Wyświetlanie zawartości wniosku o podpisanie certyfikatu .. 168 Tworzenie samodzielnie podpisanego certyfikatu ................. 168 Kompilowanie serwera Apache 1.3 z obsługą SSL ................ 169 Kompilowanie serwera Apache 2.x z obsługą SSL ................. 171 Minimalna konfiguracja serwera Apache .............................. 171 Uruchamianie serwera Apache z obsługą SSL ....................... 172 SSLPassPhraseDialog ............................................................ 173 Zwiększanie wydajności SSL ................................................. 174 Realizacja wszystkich żądań z wykorzystaniem SSL ............... 175 SSL i hosty wirtualne oparte na nazwach .............................. 176 Używanie modułów uwierzytelniających w połączeniu z SSL 177 Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane podczas dostępu do witryny obsługującej SSL .................... 177 Tworzenie certyfikatów klienta ............................................. 178 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem certyfikatów klienta ....... 179 Rozwiązania alternatywne ................................................... 180 Testowanie witryn SSL z wiersza poleceń ............................. 181 Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowymi implementacjami SSL ........................... 181 8 Spis treści Złożona kontrola dostępu z wykorzystaniem modułu mod_ssl .................................... 182 Powiązane rozdziały ............................................................ 183 8 Publikowanie treści za pomocą DAV ................................ 185 Publikowanie treści w serwerze Apache ............................... 185 Wprowadzenie do WebDAV ................................................ 186 Korzyści związane z użyciem modułu mod_dav .................... 187 WebDAV i protokół HTTP ..................................................... 188 Instalowanie modułu mod_dav w serwerze Apache 2.0 ....... 189 Instalowanie modułu mod_dav w serwerze Apache 1.3 ....... 190 Podstawowa konfiguracja WebDAV ..................................... 191 Zabezpieczanie konfiguracji WebDAV .................................. 191 Dostęp do zasobów DAV z programów Microsoft Office ....... 193 Dostęp do zasobów DAV z systemu Microsoft Windows ...... 194 Dostęp do zasobów DAV z przeglądarki Firefox .................... 196 Dostęp do zasobów DAV z wiersza poleceń ......................... 197 Obsługa błędnie działających klientów ................................. 198 Moduł mod_spelling i DAV .................................................. 199 Treść dynamiczna i DAV ....................................................... 199 Włączanie stron użytkowników ............................................ 200 Inny sposób obsługi stron użytkowników ............................. 202 Rozwiązywanie problemów z plikiem DAVLockDB ................ 202 9 Wydajność i skalowalność ............................................... 205 Dostrajanie serwera Apache ................................................. 205 Wydajność i skalowalność ................................................... 206 Dostrajanie sprzętu .............................................................. 206 Zwiększanie limitów systemu operacyjnego ......................... 207 Zwiększanie liczby procesów ................................................ 208 Zwiększanie liczby deskryptorów plików .............................. 209 9 Spis treści Kontrolowanie zewnętrznych procesów ................................ 210 Zwiększanie wydajności systemu plików .............................. 211 Dostrajanie ustawień sieci i śledzenia stanu serwera ............ 214 Zapobieganie nadużyciom .................................................... 217 Ograniczanie pasma i liczby połączeń ................................... 218 Blokowanie robotów ............................................................ 220 Pośredniki odwrotne i urządzenia do równoważenia obciążenia ..................................................221 Buforowanie i kompresja ...................................................... 222 Optymalizacje specyficznych modułów ................................. 223 Alternatywne serwery .......................................................... 223 10 Obsługa pośredniczenia i buforowania w serwerze Apache ................................225 Zastosowanie buforowania i pośredniczenia ........................ 225 Pośredniki zwykłe i odwrotne ............................................... 226 Różnice między wersjami 1.3, 2.0 i 2.2 serwera Apache ....... 226 Włączanie obsługi modułu mod_proxy ................................. 227 Włączanie obsługi pośredniczenia zwykłego ......................... 228 Unifikowanie przestrzeni URL za pomocą pośrednika odwrotnego .................................... 229 Ukrywanie serwerów zaplecza ............................................. 230 Blokowanie pośredniczenia odwrotnego w przypadku wybranych adresów URL ............................... 231 Zwiększanie wydajności ....................................................... 232 Wspomaganie przetwarzania SSL ......................................... 233 Przekazywanie informacji o pośredniczeniu w nagłówkach ..... 234 Manipulowanie nagłówkami ................................................ 235 Konfigurowanie pośrednika buforującego ............................ 236 Buforowanie w serwerze Apache 2 ...................................... 237 Równoważenie obciążenia ................................................... 238 10 Spis treści Łączenie się z serwerem Tomcat ............................................. 239 Inne pośredniki .................................................................... 240 Przezroczyste pośredniki HTTP .............................................. 241 11 Moduły wieloprocesowe i protokołowe .......................... 243 Ewolucja architektury serwera Apache ................................. 243 Wybór modułu MPM ............................................................ 244 Procesowe moduły MPM ..................................................... 245 Konfigurowanie modułu MPM prefork ................................. 246 Wątkowe i hybrydowe moduły MPM ................................... 247 Konfigurowanie modułu MPM worker .................................. 248 Inne moduły MPM ............................................................... 249 Filtry w serwerze Apache 2 .................................................. 250 Apache jako serwer FTP ....................................................... 251 Apache jako serwer POP3 .................................................... 252 Kompresowanie treści „w locie” ........................................... 253 Skorowidz ....................................................................... 255 11 tym rozdziale zostaną szczegółowo opisane najczę- ściej spotykane problemy — na przykład błędne ustawienia praw dostępu do plików i brak możliwości powiązania serwera z określonym portem — oraz ich rozwiązania. Omówionych zostanie też kilka narzędzi i zasobów po- zwalających zidentyfikować przyczyny problemów. Pomocy! Mój serwer nie działa! Wiadomo, że nie ma nic bardziej frustrującego, niż przerwa w lekturze technicznej książki wymuszona zmaganiami z błędnie działającym oprogramowaniem. Nie chcemy, aby była to jedna z takich książek! Właśnie dlatego poru- szamy te kwestie na samym początku. Z tej przyczyny niniejszy rozdział opisuje zarówno zagadnienia podsta- wowe, jak i zaawansowane; początkujący użytkownicy Apache’a mogą opuścić te, które ich nie dotyczą. Dziennik błędów Dziennik błędów ErrorLog logs/error_log Plik dziennika błędów przechowuje informacje o ważnych zdarzeniach, w tym o uruchomieniach, restartach, błędach w działaniu serwera oraz zabronionych albo nieprawidło- wych żądaniach. Jest to pierwsze miejsce, w które należy zajrzeć podczas rozwiązywania problemów z serwerem. W systemach uniksowych plik error_log jest umieszczany domyślnie w podkatalogu logs/ katalogu instalacyjnego Apache’a. Jeśli instalacja Apache’a stanowi część dystry- bucji systemu, plik może znajdować się w innym miejscu, najczęściej var/log/httpd. W Windows plik nosi nazwę error.log i również znaj- duje się w podkatalogu logs. Za pomocą dyrektywy ErrorLog można określić ścieżkę do pliku dziennika. Można również podać ścieżkę do pro- gramu i poprzedzić ją symbolem potoku (|), aby błędy były wysyłane do innego programu. Tę często używaną technikę opisano w rozdziale 3. Zwróćmy uwagę, że plik dziennika błędów zostanie utwo- rzony dopiero po pierwszym uruchomieniu Apache’a! 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 42 Rejestrowanie zdarzeń przez syslog Rejestrowanie zdarzeń przez syslog ErrorLog syslog ErrorLog syslog:local7 W systemach uniksowych można określić syslog jako argument dyrektywy ErrorLog, aby Apache rejestrował błędy za pomocą demona syslog. Pokazano to w po- wyższym przykładzie. Opcjonalnie można dołączyć kanał (domyślnie local7). Kanał syslog to pole informacyjne związane z komunikatem syslog, które wskazuje źródło komunikatu. Kanały od local0 do local10 są zarezer- wowane na użytek administratora i aplikacji takich jak Apache. Kontrolowanie ilości rejestrowanych informacji LogLevel notice Informacje o zdarzeniach generowane przez Apache’a mają różne stopnie ważności. Dyrektywa LogLevel w połą- czeniu z argumentami wymienionymi w tabeli 2.1 pozwala wybrać rodzaj rejestrowanych komunikatów. Rejestrowa- ne będą tylko błędy o określonym i wyższym poziomie ważności. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 43 Kontrolowanie ilości rejestrowanych informacji Tabela 2.1. Opcje dyrektywy LogLevel według dokumentacji serwera Apache Ustawienie Opis Przykład emerg alert crit Poważne błędy — system nie nadaje się do użytku Konieczna jest natychmiastowa reakcja Zdarzenia krytyczne error Błędy warn Ostrzeżenia notice info Zwykłe, ale istotne informacje Informacje Child cannot open lock file. Exiting. getpwuid: couldn t determine user name from uid socket: Failed to get socket, exiting child. Premature end of script headers. Child process 1234 did not exit, sending another SIGHUP. httpd: caught SIGBUS, attempting to dump core in... Server seems busy. (You may need to increase StartServers, or Min/MaxSpareServers) ... debug Komunikaty diagnostyczne Opening config file... Domyślny poziom błędów warn jest odpowiedni w więk- szości instalacji Apache’a. Jeśli jednak konieczne jest zdia- gnozowanie specyficznej konfiguracji, można obniżyć po- ziom błędów aż do debug, aby uzyskać znacznie bardziej szczegółowe informacje. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 44 Testowanie konfiguracji serwera Apache Testowanie konfiguracji serwera Apache # apachectl configtest Polecenie to pozwala zbadać plik konfiguracyjny Apache’a pod kątem problemów przed zastosowaniem go w ak- tywnym serwerze. Apache używa tej samej procedury do przetestowania konfiguracji za każdym razem, kiedy użyt- kownik wydaje mu polecenie restartu za pośrednictwem skryptu apachectl. Gwarantuje to, że działający serwer uruchomi się prawidłowo z nowym plikiem konfigura- cyjnym. Testowanie serwera Apache z wiersza poleceń $ telnet www.apache.org 80 Trying 192.87.106.226... Connected to ajax-l.apache.org (192.87.106.226). Escape character is ^] . HEAD / HTTP/1.0 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 04 Sep 2005 20:42:02 GMT Server: Apache/2.0.54 (Unix) mod_ssl/2.0.54 OpenSSL/0.9.7a DAV/2 SVN/1.2.0-dev Last-Modified: Sat, 03 Sep 2005 11:35:42 GMT ETag: 203a8-2de2-3ffdc7a6d3f80 Accept-Ranges: bytes Content-Length: 11746 Cache-Control: max-age=86400 R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 45 Testowanie serwera Apache z wiersza poleceń Expires: Mon, 05 Sep 2005 20:42:02 GMT Connection: close Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 Connection closed by foreign host. HTTP jest prostym protokołem tekstowym, więc można użyć klienta Telnetu — programu, który pozwala połą- czyć się bezpośrednio ze wskazanym komputerem i por- tem — do sprawdzenia obecności serwera w zdalnym hoście. Jeśli serwer nie odpowie, a wiadomo, że sieć jest prawidłowo skonfigurowana, oznacza to, że Apache nie nasłuchuje pod określonym adresem i w określonym por- cie. Technika ta bywa przydatna w środowiskach, w któ- rych niedostępna jest przeglądarka WWW, na przykład podczas zdalnego dostępu do serwera przez SSH. Jeśli na przykład można uzyskać dostęp do Apache’a w zdalnym komputerze przez adres localhost, ale nie za pomocą zdalnej przeglądarki, może to oznaczać problemy z zaporą sieciową albo nieprawidłowe ustawienie dyrektywy Listen. Należy połączyć się przez Telnet z adresem www.apache. org (albo inną witryną WWW) w porcie 80. i wpisać: HEAD / HTTP/1.0 albo: GET / HTTP/1.0 a następnie dwukrotnie nacisnąć klawisz Enter. Pojawi się odpowiedź podobna do pokazanej w powyższym przykładzie. Jeśli w systemie zainstalowana jest tekstowa przeglądarka WWW lynx, można uzyskać podobny wynik za pomocą poniższego polecenia: 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 46 Sprawdzanie, czy serwer Apache działa lynx -head -dump http://www.apache.org W rozdziale 7. zostanie opisany moduł mod_ssl, a Czy- telnicy poznają sposób łączenia się z serwerem obsługują- cym SSL za pomocą narzędzia openssl. Sprawdzanie, czy serwer Apache działa ps -aux | grep httpd 25297 ? S 0:00 /usr/local/www/bin/httpd -k start 15974 ? S 0:06 /usr/local/www/bin/httpd -k start 14441 ? S 0:02 /usr/local/www/bin/httpd -k start ... /usr/sbin/lsof | grep httpd |grep IPv httpd 14441 nobody 3u IPv4 136524 TCP www.example.com:http (LISTEN) httpd 25297 root 3u IPv4 136524 TCP www.example.com:http (LISTEN) httpd 30277 nobody 3u IPv4 136524 TCP www.example.com:http (LISTEN) ... netstat -ltnp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 192.168.1.151:80 0.0.0.0: * LISTEN 25297/httpd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0: * LISTEN 1038/sshd R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 47 Inne sposoby zatrzymywania serwera Apache Czasem nie można połączyć się z serwerem, ale nie wia- domo, czy to serwer nie działa, czy może wystąpił jakiś problem z siecią. W systemach uniksowych dostępnych jest kilka narzędzi, które pozwalają ustalić przyczynę pro- blemu. Niektóre z nich pokazano w powyższym przykładzie. Narzędzie ps pokazuje, czy w systemie działa proces httpd. Narzędzia netstat oraz lsof pokazują adresy i porty, w których nasłuchuje serwer Apache. W systemie Windows można użyć Menedżera zadań Win- dows (uruchamianego przez jednoczesne naciśnięcie klawi- szy Alt+Ctrl+Delete), aby sprawdzić, czy działa proces Apache.exe. Stan serwera można również sprawdzić za pomocą programu monitorującego dołączanego do now- szych dystrybucji i działającego w zasobniku systemowym. Inne sposoby zatrzymywania serwera Apache # kill -HUP 25297 # kill -9 25297 Czasem wygodniej jest bezpośrednio wysłać sygnał do serwera za pomocą narzędzia kill zamiast używać skryptu apachectl. W tym celu należy najpierw ustalić identyfi- kator procesu działającego serwera z wykorzystaniem pro- gramów ps lub lsof. Następnie można zakończyć proces 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 48 Inne sposoby zatrzymywania serwera Apache za pomocą polecenia kill, które przyjmuje dwa argu- menty: wysyłany sygnał oraz identyfikator procesu ser- wera Apache (w tym przykładzie 25297). Sygnał KILL (albo TERM) zatrzymuje serwer, a sygnał HUP uruchamia go ponownie. Można również zastąpić nazwę sygnału jej liczbowym odpowiednikiem, jak pokazano w powyższym przykładzie. Więcej informacji można znaleźć w pod- ręczniku systemowym pod hasłem kill. W Linuksie można również wysłać sygnał do wszystkich procesów o nazwie httpd za pomocą polecenia killall. Aby na przykład usunąć wszystkie procesy httpd, należy wydać polecenie: # killall -KILL httpd Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ jeśli w sys- temie działa kilka egzemplarzy Apache’a, powyższe pole- cenie usunie je wszystkie! Aby powyższe polecenia zadziałały, użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia. W niemal wszystkich przy- padkach trzeba być albo superużytkownikiem, albo wła- ścicielem procesu Apache’a, żeby go zatrzymać lub uru- chomić ponownie. W systemach Windows można wymusić zamknięcie Apa- che’a za pomocą przycisku Zakończ proces w Menedżerze zadań Windows. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 49 Diagnozowanie serwera Apache za pomocą modułów Diagnozowanie serwera Apache za pomocą modułów Istnieje kilka modułów Apache’a, które mogą pomóc pod- czas rozwiązywania problemów z konfiguracją serwera albo aplikacją WWW. Moduł mod_loopback, narzędzie do diagnozowania klien- tów WWW, po prostu odsyła do przeglądarki wszystkie odebrane informacje dotyczące żądania HTTP, w tym dane POST lub PUT. Moduł jest dostępny pod adresem: http://www.snert.com/Software/mod_loopback/ index.shtml Moduły mod_tee oraz mod_trace_output zapisują treść wysyłaną przez serwer. Można je znaleźć pod następują- cymi adresami: http://apache.webthing.com/mod_tee/ http://trace-output.sourceforge.net/ Moduł mod_logio wchodzący w skład Apache’a 2 zapi- suje wszystkie dane odebrane lub zwrócone przez serwer w dzienniku błędów. Wszystkie te moduły zmniejszają wydajność serwera, ale bywają bardzo przydatne, na przykład podczas analizo- wania problemów z nagłówkami albo plikami cookie. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 50 Błędy podczas uruchamiania serwera Błędy podczas uruchamiania serwera W tym podrozdziale zostaną opisane problemy, które mogą zapobiec uruchomieniu Apache’a, oraz związane z nimi komunikaty o błędach. Błąd składni Syntax error on line xxx of /etc/http/httpd.conf: Invalid command PiidFile , perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration Błąd składni oznacza, że użytkownik pomylił się podczas wpisywania dyrektywy (w tym przykładzie PidFile) al- bo że zastosował dyrektywę obsługiwaną przez moduł, który nie został dodany do serwera. Należy sprawdzić składnię pliku konfiguracyjnego w miejscu wskazanym przez komunikat o błędzie. W rozdziale 1. wyjaśniono, jak użyć dyrektywy ifModule do warunkowego wyłą- czania dyrektyw, aby plik konfiguracyjny mógł zostać przetworzony nawet wtedy, gdy pewien moduł jest nie- dostępny. Zajęty adres Address already in use: make_sock: could not bind to port R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 51 Błędy podczas uruchamiania serwera Powyższy błąd oznacza, że inny program używa już portu, z którym Apache próbuje się związać. Aby roz- wiązać problem, należy zatrzymać ten program przed uru- chomieniem Apache’a albo otworzyć plik konfiguracyjny httpd.conf i zmienić port, w którym Apache nasłuchuje przychodzących żądań (dyrektywy Listen i Port). W większości przypadków błąd ten występuje dlatego, że w systemie działa już inny egzemplarz serwera Apache. W Windows zdarza się, że port Apache’a jest zajęty przez program Internet Information Server albo Microsoft Per- sonal Web Server. Port 80. bywa również używany przez inne popularne programy, na przykład Skype. Niewystarczające uprawnienia [Mon Jan 9 20:09:50 2005] [crit] (13)Permission denied: make_sock: could not bind to port 80 Powyższy komunikat wskazuje, że użytkownik nie ma wystarczających uprawnień, aby nakazać Apache’owi zwią- zanie się z portem określonym w pliku konfiguracyjnym. W Uniksie tylko użytkownicy uprzywilejowani mogą wią- zać się z portami z zakresu 1 – 1024. Aby rozwiązać ten problem, należy zalogować się jako superużytkownik al- bo wydać polecenie su i ponownie spróbować urucho- mić serwer. Ci, którzy nie mają dostępu do konta supe- rużytkownika, mogą otworzyć plik httpd.conf i zmienić port używany przez Apache’a na wyższy niż 1024. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 52 Błędy podczas uruchamiania serwera Niezgodny moduł module xxx is not compatible with this version of Apache Powyższy błąd występuje wtedy, gdy Apache próbuje wczytać moduł skompilowany pod kątem nowszej (lub star- szej) wersji serwera niż obecnie zainstalowana w syste- mie. Użytkownicy, którzy dysponują kodem źródłowym modułu, mogą zrekompilować go na użytek odpowiedniej wersji w sposób opisany w rozdziale 1. Ci, którzy nie mają kodu źródłowego albo nie mogą zrekompilować mo- dułu, a potrzebują oferowanych przez niego funkcji, mogą zainstalować nowszą (albo starszą) wersję serwera zgodną z modułem. Odwzorowywanie nazw Cannot determine hostname Kilka dyrektyw Apache’a, w tym ServerName i Listen, przyjmuje argumenty w postaci nazw hostów. Jeśli jed- nak podczas rozruchu Apache nie zdoła przetłumaczyć nazwy hosta na adres z wykorzystaniem Domain Name System (DNS) albo systemowej listy hostów, wystąpi po- wyższy błąd. Aby rozwiązać problem, należy zweryfiko- wać ustawienia DNS i /etc/hosts oraz pisownię nazw hostów w pliku httpd.conf. Jeśli to możliwe, w dyrek- tywach takich jak Listen oraz VirtualHost należy używać adresów IP zamiast nazw hostów. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 53 Błędy odmowy dostępu Błąd podczas otwierania dziennika albo pliku konfiguracyjnego (13)Permission denied: httpd: could not open error log file /usr/local/apache/logs/error_log. Powyższy błąd wskazuje, że użytkownik nie ma wystar- czających uprawnień, aby odczytać plik konfiguracyjny Apa- che’a albo zapisać dane w plikach dziennika. Problem ten często pojawia się, kiedy serwer jest uru- chamiany przez użytkownika innego niż ten, który go skompilował i zainstalował. Należy albo uruchomić Apa- che’a z konta superużytkownika, albo użyć polecenia chmod, aby zmienić właściciela pliku podanego w komu- nikacie o błędzie. Błędy odmowy dostępu Forbidden/You don t have permission to access /xxx on this server Jeśli przeglądarka zwraca błąd 403 Forbidden/Access Denied podczas próby wczytania strony z serwera Apa- che, oznacza to, że dany adres URL podlega ograniczeniom dostępu, a żądanie nie spełnia określonych warunków. Aby rozwiązać problem, należy zmienić prawa dostępu do tre- ści WWW albo plików i upewnić się, że właściciel procesu Apache’a ma uprawnienia do odczytu i wykonania we wszystkich katalogach prowadzących do dokumentu. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 54 Wewnętrzne błędy serwera W systemach uniksowych uprawnienia te można ustawić za pomocą polecenia chmod. Komunikat Client denied by server configuration w dzienniku błędów wskazuje, że dostępu odmówiono ze względu na dyrektywy kontrolne (takie jak Allow i Deny) w sekcjach Directory lub Location odnoszących się do danego adresu URL. Komunikat Directory index forbidden by rule wska- zuje, że użytkownik próbował uzyskać dostęp do katalogu, w którym nie ma pliku indeksu. Informacje o indeksowa- niu katalogów i plikach indeksu można znaleźć w opisie opcji Indexes dyrektywy Options w rozdziale 6. Options ExecCGI is off in this directory Jeśli podczas próby wykonania skryptu CGI pojawi się komunikat Options ExecCGI is off in this directory, oznacza to, że skrypt nie został zaznaczony jako wykony- walny w pliku konfiguracyjnym Apache’a albo że w da- nym katalogu nie można wykonywać skryptów. Więcej in- formacji można znaleźć w opisie dyrektyw ScriptAlias lub Options. Wewnętrzne błędy serwera Wewnętrzne błędy serwera to błędy, które uniemożliwiają Apache’owi realizację żądania. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 55 Wewnętrzne błędy serwera Błędy segmentacji child pid exit signal Segmentation Fault (11) Błąd segmentacji występuje, gdy Apache próbuje uzyskać dostęp do obszarów pamięci należących do innych pro- cesów albo gdy w kodzie Apache’a pojawi się błędnie uformowana albo nielegalna instrukcja. Może to wyni- kać z usterek w źle napisanych albo eksperymentalnych bibliotekach lub modułach, a także z błędów sprzętowych, zwykle w systemowej pamięci, chipsecie, magistrali lub procesorze. Przedwczesny koniec nagłówków skryptu [error] [client 192.168.200.3] Premature end of script headers: /usr/local/aoache/cgi-bin/test-cgi Błąd ten jest spowodowany niekompletnym wykonaniem skryptu CGI. Należy upewnić się, że skrypt ma ustawio- ne prawo do wykonania i że jego pierwszy wiersz wska- zuje prawidłowy program interpretera. Błąd ten może wystąpić na przykład wtedy, gdy skrypt zaczyna się od wiersza #!/usr/local/bin/perl, a w rzeczywistości in- terpreter Perla znajduje się w pliku /usr/bin/perl. Błędy przedwczesnego końca nagłówków zazwyczaj po- jawiają się wtedy, gdy działanie skryptu zostanie prze- rwane, zanim zwróci on jakiekolwiek dane. Może to wyni- kać z wielu przyczyn, na przykład z błędów w kodzie 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 56 Dodatkowe pliki dziennika błędów albo braku bibliotek, z którymi skonsolidowany jest pro- gram. Jak wyjaśniono w rozdziale 9., w niektórych przy- padkach proces może zostać przerwany przez system ope- racyjny albo przez Apache’a, jeśli zużycie zasobów (pamięci, czasu procesora) przekroczy pewien limit. Źle uformowane nagłówki [error] [client 192.168.200.3] malformed header from script. Bad header=xxx: /usr/local/apache/cgi-bin/example.cgi Ten błąd występuje wtedy, gdy nagłówki generowane przez skrypt mają nieprawidłowy format (zwykle z powodu błędu programisty). Odpowiedź skryptu powinna zaczynać się od nagłówków (zera lub więcej), po których następuje pusty wiersz. Dodatkowe pliki dziennika błędów RewriteLog /usr/local/apache/logs/rewrite_log RewriteLogLevel warn SSLLog /usr/local/apache/logs/ssl_log SSLLogLevel warn ScriptLog logs/cgi_log Kilka modułów — w tym moduł SSL Apache’a 1.3, mod_ rewrite oraz mod_cgi — udostępnia własne dyrektywy do rejestrowania danych specyficznych dla modułu w od- dzielnym pliku. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 57 Przekierowania nie działają Przekierowania nie działają UseCanonicalName off Jeśli serwer Apache staje się niedostępny, kiedy przekie- rowuje żądanie do innej strony, może to oznaczać, że kanoniczna nazwa hosta jest nieprawidłowa albo niedo- stępna na zewnątrz sieci. Jeśli na przykład dyrektywa ServerName jest ustawiona na localhost, 127.0.0.1 albo prywatny adres, serwer bę- dzie niedostępny, gdy przekieruje użytkownika pod adres URL oparty na tych wartościach. Żeby rozwiązać ten problem, należy podać prawidłową wartość ServerName albo ustawić dyrektywę UseCanonic- alName na off, aby samoreferencyjne adresy URL były konstruowane na podstawie nazwy hosta podanej przez klienta. Problem ten występuje często w przypadku kom- puterów znajdujących się za odwrotnym pośrednikiem (co opisano w rozdziale 10.). Lista diagnostyczna W tym rozdziale podsumowano najczęściej występujące problemy z serwerem Apache. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 58 Lista diagnostyczna Uruchamianie serwera Jeśli serwer nie uruchamia się, należy sprawdzić w pliku dziennika, czym jest to spowodowane. Jeśli pod określonym adresem działa inny serwer, należy wybrać inną kombinację adresu i portu dla nowego serwera. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień, aby powiązać serwer z żądanym portem, powinien urucho- mić Apache’a z konta superużytkownika (root), aby uzy- skać dostęp do uprzywilejowanych portów. Jeśli Apache nie może otworzyć pliku konfiguracyjnego albo dziennika, należy sprawdzić, czy pliki należą do użytkownika, który zainstalował Apache’a, i czy ma on prawo do zapisywania tych plików. Łączenie się z serwerem Jeśli próba dostępu do strony kończy się niepowodze- niem, najpierw trzeba ustalić, czy problem jest spowodo- wany przez serwer, sieć czy też przez przeglądarkę. Najpierw należy sprawdzić, czy Apache działa. W tym celu należy wydać polecenie ps lub netstat albo skorzy- stać z Menedżera zadań (w Windows). Może się okazać, że serwer w ogóle nie został uruchomiony. Następnie należy sprawdzić, czy można połączyć się z Apa- che’em z lokalnego komputera. W tym celu należy bez- pośrednio połączyć się z serwerem za pomocą programu telnet i wpisać proste żądanie. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 59 Lista diagnostyczna Następnie należy sprawdzić, czy Apache używa prawi- dłowej kombinacji adresu i portu. Jeśli można uzyskać dostęp do serwera lokalnie, ale nie zdalnie, prawdopodob- nie Apache nasłuchuje pod lokalnym adresem albo w por- cie niedostępnym zdalnie. Za pomocą poleceń netstat lub lsof należy ustalić, pod jakimi adresami nasłuchuje Apache i czy są one poprawne. Należy też sprawdzić, czy prawidłowo skonfigurowana jest zapora sieciowa lub router. Jeśli Apache nasłuchuje pod prawidłowym adresem, ale jest niedostępny na ze- wnątrz sieci, może to oznaczać, że ruch do serwera jest blokowany. Łączność między hostami można sprawdzić za pomocą polecenia traceroute (tracert w Windows). Wiele systemów operacyjnych domyślnie blokuje dostęp z zewnątrz z wyjątkiem kilku wybranych portów. Sposób rozwiązania tego problemu zależy od dystrybucji. Na przy- kład w systemach Fedora można użyć narzędzia system- config-securitylevel, a w Windows — programu Za- pora systemu Windows znajdującego się w Panelu stero- wania. Wreszcie jeśli połączenie z serwerem jest nawiązywane za pośrednictwem Secure Sockets Layer (SSL — rozdział 7.), a użytkownik korzysta ze starszej przeglądarki albo nie- typowej konfiguracji, należy poszukać w dzienniku błędów komunikatów świadczących o problemach z szyfrowaniem danych SSL. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 60 Lista diagnostyczna Nie znaleziono dokumentu Jeśli można uzyskać dostęp do serwera, ale pojawia się błąd Document not found, należy sprawdzić, czy dokument rzeczywiście istnieje w systemie plików. Następnie należy sprawdzić, czy żądanie dotarło do ser- wera. W tym celu należy wyszukać w pliku access_log żądania pochodzące od określonego hosta. Jeśli w syste- mie jednocześnie działa kilka egzemplarzy Apache’a, klient mógł nawiązać połączenie z niewłaściwym serwerem. Potem należy sprawdzić, czy dyrektywy Alias wskazują właściwą lokację — to znaczy katalog, w którym przecho- wywany jest docelowy dokument. Należy upewnić się, czy nazwa katalogu została wpisana prawidłowo i czy nie został on przypadkowo usunięty. Wreszcie należy zbadać nieprawidłowe przekierowania, w tym „końcowe ukośniki” oraz problemy z dyrektywą ServerName opisane wcześniej w tym rozdziale. Zabroniony dostęp Jeśli dokument istnieje, ale dostęp do niego jest zabronio- ny, może to wynikać z kilku często popełnianych pomyłek. Należy sprawdzić, czy Apache ma uprawnienia do odczytu pliku. Należy sprawdzić, czy właściciel procesu Apache’a ma uprawnienia do odczytu i wyświetlania zawartości wszyst- kich katalogów na ścieżce wiodącej do pliku. R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 61 Lista diagnostyczna Należy sprawdzić, czy użytkownik próbuje uzyskać do- stęp do katalogu bez pliku indeksu, a tworzenie indek- sów katalogów jest zabronione w pliku konfiguracyjnym Apache’a. Należy upewnić się, że spełnione są wszystkie wymaga- nia określone przez dyrektywy kontroli dostępu w pliku konfiguracyjnym Apache’a. Jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do skryptu CGI, należy sprawdzić, czy skrypt ma ustawione prawa do od- czytu i wykonania. Wewnętrzne błędy serwera Jeśli podczas próby wczytania strony w przeglądarce poja- wia się komunikat Internal server error, należy po- szukać przyczyny w pliku error_log. Należy zadać sobie następujące pytania: Czy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do skryptu CGI? Czy skrypt ma właściwe prawa do odczytu i wykonania? Czy ścieżka do interpretera w pierwszym wierszu skryptu jest prawi- dłowa? Czy jest on oznaczony jako skrypt CGI przez dy- rektywę ScriptAlias lub podobną? Jeśli wszystko inne zawiedzie... W niniejszym rozdziale omówiono tylko najczęstsze pro- blemy, z którymi mają do czynienia użytkownicy Apa- che’a. Jeśli ktoś napotka inny problem, pierwszym krokiem 2 Ł A I Z D Z O R W Ó M E L B O R P E I N A W Y Z Ą W Z O R I 62 Lista diagnostyczna powinno być poszukanie informacji w dziennikach błędów. Aby uzyskać więcej wskazówek, można zwiększyć po- ziom LogLevel. Następnie należy przeszukać dokumen- tację Apache’a, listy dyskusyjne oraz bazę usterek. Wreszcie można wysłać pytanie na listę dyskusyjną użytkowników Apache’a, przestrzegając dwóch reguł — najpierw należy samemu „odrobić zadanie domowe”, a następnie podać wystarczająco dużo informacji, aby inni mogli pomóc. Na listę można zapisać się pod adresem: http://httpd.apache.org/lists.html#http-users R O Z D Z I A Ł 2 I R O Z W Ą Z Y W A N I E P R O B L E M Ó W 63
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apache. Rozmówki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: