Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 011085 24121293 na godz. na dobę w sumie
Apelacja karna - ebook/pdf
Apelacja karna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 154
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-517-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poradnik Apelacja karna to kompendium wiedzy na temat zagadnień związanych z postępowaniem apelacyjnym w procesie karnym. Pozycja ta ma służyć pomocą adwokatom, aplikantom jak również stronom działającym bez pomocy prawnej w sporządzaniu tego środka odwoławczego - najbardziej skomplikowanej czynności tej procedury. Całość dopełniają wzory pism procesowych.
Drugie wydanie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądu Najwyższego oraz uaktualnione kluczowe zagadnienia, zwłaszcza dotyczące problematyki prawomocności wyroku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO S¥DOWE Apelacja karna Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa karnego: A. W¹sek (red.) KODEKS KARNY. CZÊŒÆ SZCZEGÓLNA t. I–II, wyd. 2 Du¿e Komentarze Becka P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIAKARNEGO t. I–II, wyd. 2 z Suplementem Du¿e Komentarze Becka Marek Bojarski, Wojciech Radecki POZAKODEKSOWE PRAWO KARNE Tomy I–III Komentarze Karne Becka KODEKS KARNY I KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO wyd. 4 Edycja Prokuratorska KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY wyd. 13 Teksty Ustaw Becka Lech Gardocki PRAWO KARNE wyd. 10 Podrêczniki Prawnicze Andrzej Marek PRAWO WYKROCZEÑ wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl Apelacja karna wyd. 2 Kazimierz £ojewski Redakcja: Dagna Kordyasz Projekt ok³adki: Jaros³aw Madejski © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Drukarnia WN ALFA-WERO Sp. z o.o. ISBN 83-7387-517-4 Spis treœci Przedmowa........................................................................................... IX Spis treœci Uwagi do wydania drugiego ................................................................ XI Spis treœci Wykaz skrótów..................................................................................... XIII Literatura.............................................................................................. XV Czêœæ I. Apelacja karna Rozdzia³ I. Model postêpowania apelacyjnego w KPK................... Rozdzia³ II. Dopuszczalnoœæ apelacji................................................ 1. Warunki dopuszczalnoœci (uwagi wstêpne) ....................................... 2. Wniesienie w terminie zawitym 7 dni od daty og³oszenia wyroku wniosku o sporz¹dzenie na piœmie i dorêczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 1 KPK) ................................................................ 3. Wniesienie na piœmie apelacji w terminie zawitym 14 dni od daty dorêczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 445 § 1 KPK) ................... 4. Na marginesie uchwa³y S¹du Najwy¿szego....................................... 5. Gravamen (art. 425 § 3 KPK) – wykazanie w treœci apelacji, ¿e zawarte w zaskar¿onym wyroku rozstrzygniêcia naruszaj¹ prawa lub szkodz¹ interesom odwo³uj¹cego siê................................ 6. Dopuszczalnoœæ apelacji od uzasadnienia wyroku............................. 7. OdpowiedŸ na apelacjê ...................................................................... 3 9 9 10 12 16 20 23 27 Rozdzia³ III. Granice apelacji ........................................................... 31 31 32 34 1. Pojêcie granic apelacji ....................................................................... 2. Procesowe funkcje granic apelacji..................................................... 3. Kryteria zakreœlania granic apelacji ................................................... Rozdzia³ IV. Szczególna sytuacja oskar¿onego i jego obroñcy w postêpowaniu odwo³awczym..................................................... 35 1. Zakaz pogarszania sytuacji procesowej oskar¿onego (bezpoœredni zakaz reformationis in peius – art. 434 § 1 KPK).................................. 36 2. Z³amanie kierunku apelacji na korzyœæ oskar¿onego (art. 434 § 2 KPK) ............................................................................. 39 3. Rozszerzenie podmiotowych granic zaskar¿enia na korzyœæ wspó³oskar¿onych (art. 435 KPK) ..................................................... 40 VI Spis treœci 4. Nakaz zmiany lub uchylenia wyroku s¹du pierwszej instancji na korzyœæ oskar¿onego z powodu ra¿¹cej niesprawiedliwoœci tego wyroku (art. 440 KPK).............................................................. 5. Ograniczenia w zakresie cofniêcia apelacji wniesionej na korzyœæ oskar¿onego (art. 431 § 1 i 2 KPK).................................................... 6. Rygory przy poprawianiu b³êdnej kwalifikacji prawnej czynu 42 44 (art. 455 KPK) .................................................................................. 46 7. Zakaz pogarszania sytuacji procesowej oskar¿onego (poœredni zakaz reformationis in peius – art. 443 KPK) .................................... 8. Zakaz skazania oskar¿onego uniewinnionego przez s¹d pierwszej instancji (art. 454 § 1 KPK)............................................................... 9. Warunek dopuszczalnoœci orzeczenia surowszej kary pozbawienia wolnoœci (art. 454 § 2 KPK).............................................................. 10. Zakaz zaostrzenia kary pozbawienia wolnoœci ponad okreœlone 48 50 51 progi (art. 454 § 3 KPK).................................................................... 54 11. Dopuszczalnoœæ uniewinnienia oskar¿onego lub umorzenia postêpowania przez s¹d pierwszej instancji w sytuacji okreœlonej w art. 442 § 1, zd. II KPK .................................................................. Rozdzia³ V. Sposób wykonywania kontroli odwo³awczej przez 54 1. Procesowa istota zarzutu apelacyjnego.............................................. 2. Zarzuty „wzglêdne” i „bezwzglêdne”................................................ 3. Zarzuty oparte na nowych faktach i dowodach .................................. 4. Metodyka podnoszenia zarzutów odwo³awczych.............................. 5. Rodzaj uchybienia s¹du pierwszej instancji a zarzut odwo³awczy ..... 6. Zarzuty „mieszane – po³¹czone”........................................................ 7. Konstrukcja (redakcja) zarzutu.......................................................... s¹d drugiej instancji ...................................................................... 57 57 1. Rozprawa i posiedzenie ..................................................................... 2. Postêpowanie dowodowe .................................................................. 64 66 3. Rodzaje orzeczeñ apelacyjnych ......................................................... Rozdzia³ VI. Przyczyny odwo³awcze – zarzuty apelacyjne ............ 73 73 77 81 83 83 84 88 Rozdzia³ VII. Materialna treœæ zarzutu odwo³awczego .................. 91 91 1. Obraza przepisów prawa materialnego .............................................. 2. Obraza przepisów postêpowania ....................................................... 95 3. Problematyka art. 439 KPK ............................................................... 100 4. B³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê wyroku ...... 106 5. Ra¿¹ca niewspó³miernoœæ kary.......................................................... 109 Rozdzia³ VIII. Prawomocnoœæ wyroku............................................. 113 1. Pojêcie prawomocnoœci ..................................................................... 113 2. Data uprawomocnienia siê wyroku.................................................... 115 Spis treœci VII Czêœæ II. Pisma procesowe 1. Apelacja w oparciu o zarzuty obrazy prawa materialnego............... 121 2. Apelacja w oparciu o zarzut obrazy przepisów postêpowania mog¹cej mieæ wp³yw na treœæ wyroku............................................. 125 3. Apelacja w oparciu o zarzut b³êdu w ustaleniu faktycznych przyjêtych za podstawê wyroku ...................................................... 127 4. Apelacja w oparciu o zarzut ra¿¹cej niewspó³miernoœci kary.......... 131 Indeks rzeczowy................................................................................... 133 Przedmowa Problematyka postêpowania odwo³awczego, w tym sporz¹dza- Przedmowa Przedmowa nia i popierania apelacji, nale¿y do najbardziej skomplikowanych dzia³ów procedury karnej. Zagadnienie sprowadza siê nie tylko do znajomoœci przepisów zgrupowanych w Dziale IX Kodeksu postê- powania karnego, ale tak¿e stawia przed autorem apelacji postulat wykazania szczególnej wnikliwoœci zarówno przy wydobywaniu uchybieñ, jakich dopuœci³ siê s¹d pierwszej instancji, jak i „usta- wienia” tych uchybieñ w okreœlonej kategorii zarzutów i wnio- sków apelacyjnych. Prawid³owo sporz¹dzona apelacja (jak rów- nie¿ za¿alenie) przez którykolwiek z uprawnionych podmiotów jest najlepszym i w zasadzie niezawodnym sprawdzianem pozio- mu zawodowego autora tego œrodka odwo³awczego. zajmuje Postêpowanie odwo³awcze szczególn¹ pozycjê w hierarchii instytucji karnoprocesowych z uwagi na rangê na- dan¹ mu w zapisie konstytucyjnym (art. 176 ust. 1 Konstytucji stanowi¹cy, ¿e „postêpowanie s¹dowe jest co najmniej dwuin- stancyjne”). Wy³ania siê tu szczególna cecha tego postêpowania, wyra¿aj¹ca siê w prawie stron do kontroli wyroku s¹du pierwszej instancji przez s¹d odwo³awczy – w celu osi¹gniêcia w wyroku tego s¹du hipotetycznej chocia¿by pewnoœci, ¿e sprawa zosta³a os¹dzona prawid³owo i w oparciu o niebudz¹ce w¹tpliwoœci usta- lenia (res iudicata pro veritate habetur). Nale¿y podkreœliæ, ¿e w proces osi¹gania tej pewnoœci musz¹ byæ zaanga¿owane wszystkie powo³ane przez ustawê podmioty, to jest s¹d przy czynnym udziale stron procesowych. Dla wszystkich tych pod- miotów postêpowanie odwo³awcze jest z ca³¹ pewnoœci¹ ze- spo³em czynnoœci wymagaj¹cych szczególnego wysi³ku intelek- tualnego – o nasileniu nieporównywalnym do innych czynnoœci procesowych. X Przedmowa W niniejszym opracowaniu postawiono sobie za cel sporz¹dze- nie tego trudnego pisma procesowego na podstawie obowi¹zu- j¹cych przepisów procedury karnej. Nie jest w tym ujêciu zamia- rem autora omawianie problematyki teoretycznej postêpowania odwo³awczego, aczkolwiek w toku rozwa¿añ wypadnie niejedno- krotnie nawi¹zaæ do teorii procesu z uwagi na to, ¿e nagi prakty- cyzm, niepodbudowany teori¹, sp³yca efekty pracy prawnika. Opracowanie nie bêdzie równie¿ wyk³adem na temat postêpowa- nia odwo³awczego, jest bowiem z za³o¿enia adresowane do profe- sjonalistów dysponuj¹cych wiedz¹ i doœwiadczeniem w tej dzie- dzinie. Zadaniem podstawowym pracy jest przegl¹d i uporz¹dko- wanie zagadnieñ zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem apelacji – ze szczególnym uwzglêdnieniem tez zawartych w orzecznictwie SN i najbardziej charakterystycznych pogl¹dów doktryny. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e z uwagi na ramy opracowania nie wy- czerpie ono ca³oœci problematyki – przy zastosowaniu metody w³aœ- ciwej np. w odniesieniu do komentarzy. Autor zak³ada, ¿e spe³ni ono mo¿liwie najlepiej swe zadanie, je¿eli stanie siê dla osób zainte- resowanych poradnikiem u³atwiaj¹cym w miarê swobodne porusza- nie siê w tej trudnej, ale nader wa¿nej dziedzinie prawa. Warszawa, sierpieñ 2003 r. dr Kazimierz £ojewski Uwagi do wydania drugiego Celem drugiego wydania by³o w zamiarze autora uzupe³nienie Uwagi do II wydania Uwagi do II wydania pierwotnego tekstu w tych jego partiach, które wymaga³y bardziej precyzyjnego ujêcia. Dotyczy to zw³aszcza problematyki roz- dzia³u VIII, omawiaj¹cego zagadnienie prawomocnoœci wyroku. Uaktualnione zosta³o w znacznej mierze orzecznictwo S¹du Naj- wy¿szego, co wynika³o z up³ywu czasu od daty ukazania siê wyda- nia pierwszego. Warszawa, paŸdziernik 2004 r. dr Kazimierz £ojewski Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1664 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . Biuletyn Prokuratury Generalnej 2. Czasopisma i zbiory orzeczeñ Biul. Prok. Gen. Dz.U. NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego OSN . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Izba Karna i Izba OSPiKA . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- Wojskowa ¿owych . . . . . . . . . . . . Palestra Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo artyku³ i inni i nastêpne litera 3. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i in. . . . . . . . . . . i nast. lit. . . . . . . . . . . . . . m.in. Nr . . . . . . . . . . . . . numer orzecz. pkt . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. r. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok strona . . . . . . . . . . . miêdzy innymi . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . postanowienie XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . uchwa³a SA . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN(7) . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów tj. uchw. ust. . . . . . . . . . . . . ustêp wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . zeszyt z. zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami Literatura Literatura Literatura Bafia J. i in., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976 Nowicki M. A., Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, Biblioteka Palestry Ferenc A., Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa 1978 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postêpowanie karne, Warszawa 1999 Hofmañski P., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa Kaftal A., Prawomocnoœæ wyroków s¹dowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1966 Kaftal A., O granicach i kierunku œrodka odwo³awczego w œwietle nowego KPK, Pal. 1970, Nr 3 Kalinowski S., Postêpowanie karne – Zarys czêœci szczególnej, Warszawa 1964 Kotarbiñski T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961 Nelkan J., Domniemania w procesie karnym, NP 1970, Nr 11 Pawela S., Wzglêdne przyczyny odwo³awcze, Warszawa 1970 Piekarski M., Opracowanie rewizji w postêpowaniu cywilnym, Pal. 1965 Prusak F., Podstawy rewizji w procesie karnym, Bydgoszcz 1970, s. 15 Rajzman H., O w³aœciw¹ kwalifikacjê zarzutów rewizyjnych, PiP 1953, Nr 2 Œliwiñski S., Œrodek odwo³awczy skierowany wy³¹cznie przeciwko uzasad- nieniu orzeczenia karnego, PiP 1955, Nr 9 Czêœæ I Apelacja karna Rozdzia³ I. Model postêpowania apelacyjnego w KPK Model postêpowania apelacyjnego zawarty w obowi¹zuj¹cym Czêœæ I. Rozdzia³ I. Model postêpowania apelacyjnego w KPK Czêœæ I. Rozdzia³ I. Model postêpowania apelacyjnego w KPK Kodeksie postêpowania karnego z 6.6.1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) nie zrywa z podstawowymi rozwi¹zaniami, do których prawnicy polscy s¹ przyzwyczajeni od kilku ju¿ pokoleñ. Jego istotn¹ cech¹ jest ci¹g³oœæ legislacyjna, nawi¹zuj¹ca zarówno do Kodeksu postêpowania karnego z 1928 r., jak i do kodeksu z roku 1969. Ca³y szereg nowych, wspó³czesnych rozwi¹zañ jest odpo- wiedzi¹ na zmiany ustrojowe, jakie dokona³y siê w 1989 r. i wyni- kaj¹ce z nich zapotrzebowanie na uregulowania odpowiadaj¹ce zadaniom pañstwa demokratycznego, szczególnie uczulonego na funkcje gwarancyjne jurysdykcji w odniesieniu do praw i wolnoœci obywatelskich. I tak zachowane zosta³o rozwi¹zanie, zgodnie z którym apela- cja jest jednym z dwóch (obok za¿alenia) zwyk³ych œrodków odwo³awczych od orzeczeñ (wyroków) s¹dów pierwszej instancji, charakteryzuj¹cym siê tym, ¿e jest to œrodek bezwzglêdnie dewo- lutywny i bezwzglêdnie suspensywny (por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 1999, s. 688). Pierwsza cecha (dewolutywnoœæ) wyra¿a siê w przejœciu sprawy na forum drugiej instancji przez sam fakt wniesienia przez upraw- niony podmiot we w³aœciwym terminie apelacji, nak³adaj¹c na s¹d odwo³awczy obowi¹zek jej rozpoznania, zaœ po stronie s¹du pierwszej instancji zakaz dokonywania jakichkolwiek poprawek w³asnego orzeczenia lub inaczej – uwzglêdnienia apelacji od w³asnego orzeczenia. Druga cecha (suspensywnoœæ) sprowadza siê do wstrzymania wykonania wyroku pierwszej instancji do czasu rozpoznania sprawy przez instancjê odwo³awcz¹. Na tym m.in. po- lega ró¿nica miêdzy apelacj¹ a za¿aleniem, które (art. 462 KPK)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apelacja karna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: