Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 002809 21538110 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6 - ebook/pdf
Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1169
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5605-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

APLIKACJA ADWOKACKA 6. WYDANIE:

Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. do poz. 1371.

COMIESIĘCZNA AKTUALIZACJA DO DNIA EGZAMINU WSTĘPNEGO ORAZ BRAKUJĄCE TESTY DOSTĘPNE NA STRONIE www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA!

APLIKACJA ADWOKACKA obejmuje m.in. testy z:

Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego; Prawa o Unii Europejskiej oraz Prawa o adwokatach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

XVIII Statystyki pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012 4 10 3 21 13 5 Prawo karne Prawo karne Prawo pracy Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Prawo handlowe 14 30 Unia Europejska Unia Europejska 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013 4 10 2 21 11 4 17 31 Prawo karne Prawo pracy Prawo handlowe Prawo cywilne Prawo konstytucyjne Prawo korporacyjne Prawo administracyjne Unia Europejska Statystyki pytań XIX 5. Statystyka pytań z poszczególnych ustaw z lat 2010–2013 Ustawa 2010 2011 2012 2013 Łącznie Adwokatura Działalność.ubezpieczeniowa Gospodarka.nieruchomościami Fundacje Funkcjonowanie.Unii.Europejskiej Kodeks.cywilny Kodeks.karny. Kodeks.karny.skarbowy Kodeks.postępowania.administracyjnego Kodeks.postępowania.cywilnego Kodeks.postępowania.karnego. Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia Kodeks.pracy Kodeks.rodzinny. Kodeks.spółek.handlowych. Kodeks.wykroczeń Konstytucja.RP Koszty.sądowe.w.sprawach.cywilnych Krajowy.Rejestr.Sądowy Księgi.wieczyste.i.hipoteki Nabywanie.nieruchomości.przez.cudzoziemców Ochrona.konkurencji.i.konsumentów Ochrona.praw.lokatorów Planowanie.i.zagospodarowanie.przestrzenne Postępowanie.przed.sądami.administracyjnymi Prawo.budowlane Prawo.o.stowarzyszeniach Prawo.przewozowe Prawo.spółdzielcze Prawo.upadłościowe.i.naprawcze Prawo.wekslowe Prokuratoria.Generalna.SP Prokuratura Radcowie.prawni Rzecznik.Praw.Obywatelskich 3 1 0 0 2 14 13 2 4 15 15 2 4 5 8 2 8 1 0 2 1 0 2 1 6 1 1 1 2 1 2 0 2 3 1 3 0 0 0 2 19 13 2 4 15 15 2 3 5 8 2 8 2 1 1 1 3 1 1 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 3 0 2 0 2 18 11 2 5 15 15 2 3 5 8 2 8 2 2 1 1 2 1 1 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 3 0 2 1 2 20 10 2 9 15 15 2 3 5 8 2 5 2 1 1 1 3 1 1 6 1 2 0 2 2 0 0 1 3 1 12 1 4 1 8 71 47 8 22 60 60 8 13 20 32 8 29 7 4 5 4 8 5 4 24 4 3 1 6 7 4 0 5 12 4 XX Statystyki pytań Ustawa 2010 2011 2012 2013 Łącznie Samorząd.gminny Samorząd.powiatowy Samorząd.wojewódzki Samorządowe.kolegia.odwoławcze Sąd.Najwyższy Sądownictwo.powszechne Spółdzielnie.mieszkaniowe Swoboda.działalności.gospodarczej System.ubezpieczeń.społecznych Świadczenia.pieniężne.w.razie.choroby.i.macierzyństwa Świadczenia.rodzinne Trybunał.Konstytucyjny Ubezpieczenia.obowiązkowe Ubezpieczenia.wypadkowe.i.choroby.zawodowe. Unia.Europejska.–.traktat Ustrój.sądów.administracyjnych Własność.lokali Wojewoda.i.administracja.rządowa.w.województwie Zamówienia.publiczne Zasady.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunku.pracy Zastaw.rejestrowy Zwalczanie.nieuczciwej.konkurencji 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 5 4 3 3 3 8 4 7 2 4 1 3 1 3 8 4 5 4 2 4 5 3 Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Rozdział I. 1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a). całego.Narodu, b). wszystkich.obywateli, c). całego.społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a). .demokratycznym.państwem.prawnym,.urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.spo- b). .państwem.zapewniającym.realizację.praw.obywateli,.urzeczywistniającym.zasady.społecz- łecznej, nej.gospodarki.rynkowej, Nr 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. c). .państwem.demokratycznym,.urzeczywistniającym.zasady.demokracji.bezpośredniej. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a). niejednolitym, b). federacyjnym, c). jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a). społeczeństwa, b). Narodu, c). przedstawicieli.Narodu. Naród sprawuje władzę: a). przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b). przez.swoich.przedstawicieli, c). bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, za- pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a). solidarności.społecznej, b). sprawiedliwości.społecznej, c). zrównoważonego.rozwoju. Organy władzy publicznej w RP działają: a). zgodnie.z.prawem, b). według.prawa, c). na.podstawie.i.w.granicach.prawa. Konstytucja RP jest: a). najważniejszym.prawem.RP, b). najwyższym.prawem.RP, c). pierwszym.prawem.RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a). zawsze.bezpośrednio, b). pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej, c). bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Odp. Źródło Nr 10. Ustrój RP opiera się na: i.władzy.sądowniczej, i.sądowniczej, czej. a). .władzy.ustawodawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.wykonawczej. b). .władzy.wykonawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.ustawodawczej. c). .podziale.i.równowadze.władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowni- 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a). Prezydent.RP.i.Rada.Ministrów, b). .Prezydent.RP.i.Prezes.RM.przy.pomocy.Rady.Ministrów, c). .Prezydent.RP.oraz.Prezes.RM.i.Rada.Ministrów.za.pomocą.administracji.zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a). niezawisłe.sądy, b). sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.SN, c). sądy.i.trybunały. 13. 14. 15. 16. 17. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a). dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b). .dobrowolności.i.równości.wszystkie.osoby.posiadających.pełnię.praw.publicznych, c). .dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.polskich. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a). zdobycia.władzy, b). .wpływania.metodami.demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa, c). przejęcia.władzy.w.celu.kształtowania.polityki.państwa. Finansowanie partii politycznych jest: a). jawne, b). tajne, c). jawne.w.części.dotyczącej.przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a). nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu, b). faszyzmu.i.komunizmu, c). nazizmu.i.faszyzmu. Zgodnie z zapisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest m.in. istnienie partii: a). .których.statut.lub.dokumenty.programowe.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść.rasową.. i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę. państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, b). .które.w.oficjalnych.wystąpieniach.ich.przedstawicieli.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść. rasową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na. politykę.państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, c). .których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościo- wą,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo. przewiduje.utajnienie.struktur.lub.członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, b). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, c). prawem.przedmiotowym.zagwarantowanym.ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a). centralizację.władzy.publicznej, b). decentralizację.władzy.publicznej, c). transparentność.władzy.publicznej. c a c a b a a c a b art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 Treść pytania Odp. Źródło Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a). ustawa, b). Konstytucja.RP, c). rozporządzenie. 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a). ogół.mieszkańców.każdej.gminy, b). ogół.mieszkańców.gminy,.powiatu.albo.województwa, c). ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. Nr 20. 22. 23. 24. Przysługującą w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorządowi terytorial- nemu wykonuje on: a). jako.zadanie.zlecone, b). .we.własnym.imieniu..Odpowiedzialność.za.działania.podjęte.przez.samorząd.ponosi.Skarb. Państwa, c). w.imieniu.własnym.i.na.własną.odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, mogą być tworzone w drodze: a). ustawy, b). rozporządzenia, c). aktów.prawa.miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a). aktów.prawa.miejscowego, b). ustawy, c). rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a). dwojga.osób.przeciwnej.płci, b). dwojga.osób, c). kobiety.i.mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłasz- cza: a). inwalidów.wojennych, b). weteranów.II.wojny.światowej, c). weteranów.walk.prowadzonych.w.czasie.II.wojny.światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a). .prospołeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.gospodarczej,.własności.prywatnej. oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych, b). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.swobodzie.działalności.gospodarczej,.ochronie. własności.prywatnej.oraz.dialogu.partnerów.społecznych.i.prywatnych, c). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.gospodarczej,.własności. prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne.i.za.słusznym.od- c). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.ważne.cele.publiczne.i.za.odpo- szkodowaniem, wiednim.odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny, c). .dopuszczalne.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny,.podmiotom.zaś,.które.poniosły. z.tego.tytułu.straty,.przysługuje.słuszne.odszkodowanie. a c c a b c a c art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 17 ust. 1 art. 17 ust. 2 art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b art. 22 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Odp. Źródło Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a). gospodarstwo.rodzinne, b). własność.prywatna, c). prywatne.gospodarstwo.rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a). państwo, b). Rada.Ministrów.poprzez.swoich.przedstawicieli, c). Prezes.RM.poprzez.swoich.przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a a b art. 23 art. 24 art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a c b a b art. 26 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 4 art. 28 ust. 5 4 Nr 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. a). równe, b). równouprawnione, c). równoważne. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto- wane na zasadach: a). .poszanowania.ich.autonomii.oraz.wzajemnej.niezależności.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, b). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, c). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współpracy.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a). .Konstytucja.RP,.umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy.oraz. b). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy, c). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.stosowne.rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznanio- wymi określają: a). Konstytucja.RP,.umowy.międzynarodowe.i.ustawy, b). umowy.międzynarodowe, c). .ustawy.uchwalone.na.podstawie.umów.zawartych.przez.Radę.Ministrów.z.ich.właściwymi. przedstawicielami. zwyczaje, Siły Zbrojne RP służą ochronie: a). .niepodległości.państwa.i.niepodzielności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeń- stwa.i.nienaruszalności.jego.granic, b). .niezależności.państwa.i.stałości.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa.jego. c). .niezależności.państwa.i.niezmienności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa. granic, jego.granic. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a). obiektywizm, b). niezależność, c). neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a). cywilnej.i.parlamentarnej, b). cywilnej.i.demokratycznej, c). cywilnej.i.rządowej. 39. Godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie: a). prawnej, b). prawnokarnej, c). cywilnoprawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 5 Treść pytania Odp. Źródło Nr 41. 42. 43. Stolicą RP jest: a). Warszawa, b). m.st..Warszawa, c). miasto.Warszawa. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a). przyrodzona.i.niezbywalna.wolność.człowieka, b). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.człowieka, c). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.oraz.wolność.człowieka. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a). władz.publicznych, b). rządu, c). rządu.i.parlamentu. a b a art. 29 art. 30 art. 30 b art. 31 ust. 3 c a c a art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 2 Egz. 2013 art. 35 ust. 1 b art. 35 ust. 1 a art. 35 ust. 2 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta- nawiane: a). .tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.isto- ty.wolności.i.praw, b). .tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,.gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.państwie.dla.jego. bezpieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochrony.środowiska,.zdrowia.i.mo- ralności.publicznej.albo.wolności.i.praw.innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać. istoty.wolności.i.praw, c). tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a). rodzinnego, b). rodzinnego.i.społecznego, c). .kobieta. i. mężczyzna. mają. równe. prawa. w. życiu. rodzinnym,. politycznym,. społecznym.. i.gospodarczym. 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a). .urodzenie.z.rodziców.będących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki.nabycia.obywatel- b). .urodzenie.z.matki.będącej.obywatelką.polską..Inne.przypadki.nabycia.obywatelstwa.pol- stwa.polskiego.określa.ustawa, skiego.określa.ustawa, c). przyjęcie.obywatelstwa.polskiego. 47. Obywatel polski: a). może.utracić.polskie.obywatelstwo, b). w.żadnym.wypadku.nie.może.utracić.polskiego.obywatelstwa, c). .nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba.że.sam.się.go.zrzeknie. 48. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). wolność.zachowania.i.rozwoju.własnego.języka, b). wolność.zachowania.języka.i.prawo.do.jego.rozwoju, c). prawo.zachowania.własnego.języka.i.wolność.jego.rozwoju. 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, b). .wolność.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, c). .prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.wolność.rozwoju.własnej.kultury. 50. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji eduka- cyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnic- twa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, b). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, c). wolnością.zagwarantowaną.ustawowo. 6 Nr 51. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Odp. Źródło Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a). stosownych.służb.RP, b). służby.konsularnej.RP, c). Rzeczypospolitej.Polskiej. 52. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a). ustawach.i.Konstytucji.RP, b). Konstytucji.RP, c). .Konstytucji.RP,.z.wyjątkami.odnoszącymi.się.do.cudzoziemców.opisanymi.w.ustawach. 53. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a). obywatelom.polskim, b). każdemu.człowiekowi, c). każdemu.człowiekowi.od.chwili.poczęcia. 54. Poddanie człowieka eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jest: a). zabronione.pod.groźbą.kary, b). możliwe.tylko.po.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę, c). możliwe.tylko.po.dobrowolnym.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę. 55. Kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są: a). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stanach.wyższej. b). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stosunkach.we- konieczności, wnętrznych.panujących.w.armii, c). bezwzględnie.zakazane. 56. Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej: a). jest.zakazane, b). może.nastąpić.tylko.na.zasadach.i.w.trybie.określonym.w.ustawie, c). może.nastąpić.tylko.w.sytuacjach.wyjątkowych. 57. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu: a). niezwłocznego.zwolnienia, b). niezwłocznego.przedstawienia.stawianych.zarzutów, c). niezwłocznego.ustalenia.legalności.tego.pozbawienia. 58. 59. 60. 61. Poinformowanie zatrzymanego o przyczynach zatrzymania powinno: a). nastąpić.niezwłocznie.i.mieć.formę.zrozumiałą.dla.zatrzymanego, b). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.24.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną, c). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.12.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, b). doby.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.chwili.zatrzymania. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Doręczenie powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu, b). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu. Prawo do odszkodowania przysługuje osobie, która została pozbawiona wolności: a). bez.zachowania.określonych.ustawą.terminów, b). bezprawnie, c). na.okres.powyżej.48.godzin. c c b c c art. 36 art. 37 ust. 1 i 2 art. 38 art. 39 art. 40 b art. 41 ust. 1 c a c a art. 41 ust. 2 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 b art. 41 ust. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 7 Nr 62. Treść pytania Odp. Źródło Jeżeli czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa między- narodowego, nie był spenalizowany na gruncie prawa polskiego, osoba, która się go do- puściła: a). nie.podlega.odpowiedzialności.karnej, b). może.podlegać.odpowiedzialności.karnej, c). .podlega. odpowiedzialności. karnej. tylko. w. przypadku,. gdy. popełniła. przestępstwo. umyślne. b art. 42 ust. 1 63. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary: a). przez.ustawę.lub.akty.wykonawcze.przed.jego.popełnieniem, b). przez.ustawę.przed.jego.popełnieniem, c). przez.ustawę.obowiązującą.w.czasie.jego.popełnienia. Prawo do obrony przysługuje: a). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.postępowanie.karne,.we.wszystkich.stadiach.po- 64. b). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.we.wszyst- c). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.od.momentu. stępowania, kich.stadiach.postępowania, przedstawienia.formalnych.zarzutów. 65. Każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki: a). jego.wina.nie.zostanie.udowodniona, b). .w.sposób.wykluczający.omyłkę.zostanie.stwierdzone.popełnienie.przez.niego.czynu.prze- stępnego, 66. 67. c). jego.wina.nie.zostanie.stwierdzona.prawomocnym.wyrokiem.sądu. Przedawnieniu nie ulegają: a). zbrodnie.ludobójstwa.i.przeciwko.pokojowi, b). zbrodnie.ludobójstwa.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości, c). zbrodnie.wojenne.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu: a). wszczęcia.postępowania.w.sprawie, b). ustania.tych.przyczyn, c). .zaistnienia.warunków,.które.pozwolą.na.przeprowadzenie.obiektywnego.postępowania. 68. Każdy ma prawo do: a). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.właściwy,.nieza- b). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.niezależny,.bez- leżny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd, stronny.i.niezawisły.sąd, c). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpatrzenia.sprawy.bez.nieuzasadnionej.zwłoki.przez.właści- wy,.niezależny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd. 69. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: a). bezpieczeństwo.państwa.i.ochronę.publicznej.moralności, b). .moralność,.bezpieczeństwo.i.integralność.państwa.i.porządek.publiczny.oraz.ze.względu. na.ochronę.życia.prywatnego.stron, c). .moralność,. bezpieczeństwo. państwa. i. porządek. publiczny. oraz. ze. względu. na. ochronę. życia.prywatnego.stron.lub.inny.ważny.interes.prywatny. 70. Wyrok ogłaszany jest: a). zawsze.publicznie, b). może.nie.być.ogłoszony.publicznie, c). .z.ważnych.względów.podlegających.ocenie.sądu.może.nie.być.ogłoszony.publicznie. Przepadek rzeczy jest możliwy: a). jest.niemożliwy, b). tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie, c). .tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocnego.orzecze- 71. nia.sądu. c a c c b c c a c art. 42 ust. 1 art. 42 ust. 2 art. 42 ust. 3 art. 43 art. 44 art. 45 ust. 1 art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 art. 46 8 Nr 72. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Odp. Źródło c a art. 47 art. 48 ust. 1 b art. 48 ust. 1 c art. 48 ust. 2 a c b c a c art. 49 art. 50 art. 50 art. 51 ust. 1 art. 51 ust. 2 art. 51 ust. 3 Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym ma: a). każdy.obywatel.RP, b). każdy.pełnoletni, c). każdy. 73. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z: a). własnymi.przekonaniami, b). własnymi.poglądami, c). własnym.światopoglądem. 74. Wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać: a). .integralność.cielesną.dziecka.oraz.stopień.jego.dojrzałości.i.związane.z.tym.przekonania, b). .stopień.dojrzałości.dziecka,.a.także.wolność.jego.sumienia.i.wyznania.oraz.jego.przekona- c). .integralność.cielesną.dziecka,.a.także.wolność.jego.sumienia.i.wyznania.oraz.jego.przeko- nia, nania. dę.dziecka, wisłego.sądu, 75. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach: a). .określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.uzasadnionego.podejrzenia.działania.na.szko- b). .określonych.w.ustawie.i.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podstawie.orzeczenia.nieza- c). .określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu. 76. Ograniczenie ochrony wolności i tajemnicy komunikowania się może nastąpić jedynie: a). w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.w.sposób.w.niej.określony, b). .w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podstawie. orzeczenia.niezawisłego.sądu, c). .w.przypadkach.określonych.w.ustawie.oraz.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podsta- wie.uzasadnionego.podejrzenia.popełnienia.przestępstwa. 77. Konstytucja RP zapewnia: a). nietykalność.domu.i.mieszkania, b). szczególną.ochronę.domu.i.mieszkania, c). nienaruszalność.mieszkania. 78. 79. 80. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypad- kach: a). określonych.w.ustawie.i.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu, b). określonych.w.ustawie.i.w.sposób.w.niej.określony, c). .określonych.w.ustawie.i.w.sposób.zapewniający.utrzymanie.miru.domowego. Zobowiązanie do ujawniania informacji dotyczących jakiejś osoby jest: a). zabronione, b). możliwe,.ale.tylko.na.podstawie.prawomocnego.wyroku.sądowego, c). możliwe,.ale.tylko.na.podstawie.ustawy. Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji o obywatelach przez władze pu- bliczne jest: a). .ograniczone.tylko.do.informacji.niezbędnych.w.demokratycznym.państwie.prawnym, b). zabronione, c). dozwolone. 81. Ograniczenie prawa każdej osoby do dostępu do dotyczących jej urzędowych dokumen- tów i zbiorów danych jest: a). zabronione, b). dozwolone, c). dozwolone.tylko.w.zakresie.określonym.ustawą. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 9 Treść pytania Odp. Źródło Nr 82. Prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą posiada: a). każdy, b). .każdy,. kogo. interes. prawny. lub. faktyczny. został. naruszony. lub. mógł. zostać. naruszony. przez.te.informacje, c). każdy,.kogo.informacje.te.dotyczyły. 83. Możliwość poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu ma charakter: a). wolności, b). praw, c). praw.i.wolności. 84. Możliwość swobodnego opuszczenia terytorium RP ma: a). każdy,.z.ewentualnymi.ograniczeniami.określonymi.ustawą, b). każdy, c). .każdy.polski.obywatel,.którego.prawo.do.opuszczenia.terytorium.kraju.nie.zostało.ograni- czone.prawomocnym.wyrokiem. 85. Wydalenie obywatela polskiego z kraju jest: a). zabronione, b). dozwolone, c). dozwolone.tylko.wtedy,.gdy.ustawa.tak.stanowi. 86. Czy obywatelowi polskiemu można zakazać powrotu do kraju: a). tak, b). nie, c). tak,.ale.tylko.w.sytuacjach.określonych.ustawą. 87. Osiedlenie się na stałe na terytorium RP jest prawem przysługującym w szczególności: a). każdemu, b). .każdemu.obywatelowi.polskiemu.oraz.osobie.ubiegającej.się.o.obywatelstwo.polskie, c). .osobie,.której.pochodzenie.polskie.zostało.stwierdzone.zgodnie.z.ustawą. 88. Wolność sumienia i religii przysługuje: a). każdemu, b). każdemu.obywatelowi.polskiemu, c). każdemu,.z.wyjątkami.określonymi.w.ustawie. 89. Wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrz- niania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawia- nie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie a także wol- ność posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują, to wolność: a). religii, b). wyznania, c). wyznawania.religii. 90. 91. Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijne- go zgodnie ze swoimi przekonaniami wynika z: a). Konstytucji.RP, b). ustawy, c). ustawy.i.Konstytucji.RP. Przedmiotem nauczania w polskiej szkole może być: a). .religia.Kościoła.katolickiego.oraz.prawosławnego.i.ewangelickiego,.przy.czym.nie.może. być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób, b). .religia.każdego.kościoła.nienaruszającego.zasad.określonych.w.Konstytucji.RP,.przy.czym. nie.może.być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób, c). .religia.kościoła.lub.innego.związku.wyznaniowego.o.uregulowanej.sytuacji.prawnej,.przy. czym.nie.może.być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób. a a a a b c a art. 51 ust. 4 art. 52 ust. 1 art. 52 ust. 2 i 3 art. 52 ust. 4 Egz. 2013 art. 52 ust. 4 art. 52 ust. 5 art. 53 ust. 1 a art. 53 ust. 2 a c art. 53 ust. 3 art. 53 ust. 4 10 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr 92. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona: Treść pytania a). .jedynie.w.drodze.ustawy.i.tylko.wtedy,.gdy.jest.to.konieczne.do.ochrony.bezpieczeństwa. państwa,.porządku.publicznego,.zdrowia,.moralności.lub.wolności.i.praw.innych.osób, b). nie.może.być.ograniczona, c). .tylko.wtedy,.gdy.jest.to.konieczne.do.ochrony.bezpieczeństwa.państwa,.porządku.publicz- nego,.zdrowia,.moralności.lub.wolności.oraz.praw.innych.osób.i.na.podstawie.prawomoc- nego.wyroku.sądowego. 93. Zmuszanie przez organy publiczne do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w prakty- kach religijnych albo ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wy- znania jest: a). zakazane, b). dozwolone, c). zakazane,.z.wyjątkami.określonymi.ustawą. 94. Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji przysługuje: a). każdemu, b). każdemu.obywatelowi.polskiemu, c). każdemu.dorosłemu.obywatelowi.polskiemu. 95. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są: a). zakazane, b). dozwolone.tylko.w.przypadkach.określonych.ustawą, c). zakazane,.z.wyjątkiem.sytuacji.określonych.ustawą. Ekstradycja obywatela polskiego jest: a). dozwolona, b). zakazana, c). .zakazana,.z.wyjątkiem.przypadków.opisanych.w.Konstytucji.RP.. Ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przy- czyn politycznych jest: a). zakazana, b). dozwolona, c). dozwolona.tylko.w.przypadkach.określonych.ustawą. 96. 97. Egz. 2013 98. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka: a). sąd, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. 99. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w RP na zasadach określonych w: a). ustawie, b). ustawie.i.rozporządzeniach, c). ustawie.i.aktach.wykonawczych. 100. Przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może nastąpić: a). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.poszukuje.ochrony.przed.prześladowaniami.niewynikają- cymi.z.czynów.karalnych,.których.się.dopuścił, b). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.w.RP.poszukuje.ochrony.przed.prześladowaniem,.zgodnie. z.wiążącymi.RP.umowami.międzynarodowymi, c). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.ubiega.się.o.nadanie.mu.statusu.z.ważnych,.udokumento- wanych.przyczyn. 101. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich: a). może.zostać.ograniczona.ustawą, b). nie.może.zostać.ograniczona, c). .może.zostać.ograniczona.tylko.w.przypadkach.określonych.w.Konstytucji.RP. 102. Możliwość swobodnego zrzeszania się należy do: a). praw, b). wolności, c). uprawnień. Odp. Źródło a a a a c a a a b a b art. 53 ust. 5 art. 53 ust. 6 i 7 art. 54 ust. 1 art. 54 ust. 2 art. 55 ust. 1 art. 55 ust. 4 art. 55 ust. 5 art. 56 ust. 1 art. 56 ust. 2 art. 57 art. 58 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 11 Nr Treść pytania Odp. Źródło 103. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z: a). ustawą.lub.aktami.prawa.miejscowego, b). zasadami.współżycia.społecznego, c). Konstytucją.RP.lub.ustawą. 104. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka: a). sąd, b). wojewoda, c). rząd. 105. Rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzo- ru nad tymi zrzeszeniami określa: a). rozporządzenie.Rady.Ministrów, b). ustawa, c). orzeczenie.sądu. 106. Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodo- wych rolników oraz w organizacjach pracodawców należy do: a). praw, b). wolności, c). uprawnień. 107. Prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień mają: a). pracownicy.i.pracodawcy, b). związki.zawodowe.w.ramach.Komisji.Trójstronnej, c). związki.zawodowe.oraz.pracodawcy.i.ich.organizacje. 108. Prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie przysługuje: a). pracownikom, b). pracownikom.i.ich.organizacjom, c). związkom.zawodowym. 109. Ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określo- nych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach ze względu na: a). dobro.publiczne, b). konieczność.ochrony.dóbr.prawem.chronionych, c). ochronę.moralności.publicznej. 110. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawo- wym, jakie są dopuszczalne przez: a). ustawę, b). Konstytucję.RP, c). wiążące.RP.umowy.międzynarodowe. 111. Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach mają: a). wszyscy, b). obywatele.polscy.korzystający.z.pełni.praw.publicznych, c). wszyscy.polscy.obywatele. 112. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mają: a). wszyscy, b). obywatele, c). obywatele.polscy.korzystający.z.pełni.praw.publicznych. c a b b c c a c b b art. 58 ust. 2 art. 58 ust. 2 art. 58 ust. 3 art. 59 ust. 1 art. 59 ust. 2 art. 59 ust. 3 art. 59 ust. 3 art. 59 ust. 4 art. 60 art. 61 ust. 1 12 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Nr 113. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie: a). .w.jakim.wykonują.one.zadania.władzy.publicznej.i.gospodarują.mieniem.komunalnym. Odp. Źródło a art. 61 ust. 1 lub.majątkiem.Skarbu.Państwa, b). .w.jakim.wykonują.one.zadania.zlecone.i.gospodarują.majątkiem.Skarbu.Państwa, c). .w.jakim.wykonują.one.zadania.określone.stosownymi.przepisami.i.gospodarują.mieniem. komunalnym.lub.majątkiem.Skarbu.Państwa. Egz. 2013 114. Dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicz- nej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu składają się na prawo: a). do.dostępu.do.informacji.publicznej, b). dostępu.do.informacji.jawnych, c). do.uzyskiwania.informacji.o.działalności.organów.władzy.publicznej. c art. 61 ust. 2 115. Ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicz- nej: a). jest.niedopuszczalne, b). .może.nastąpić.wyłącznie.ze.względu.na.określoną.w.ustawach.ochronę.wolności.i.praw. innych.osób.oraz.podmiotów.gospodarczych,.a.także.ochronę.porządku.publicznego,.bez- pieczeństwa.lub.ważnego.interesu.gospodarczego.państwa, c). .może.nastąpić.wyłącznie.ze.względu.na.określoną.w.Konstytucji.RP.ochronę.wolności.. i.praw.innych.osób.i.podmiotów.gospodarczych.oraz.ochronę.porządku.publicznego,.bez- pieczeństwa.lub.ważnego.interesu.gospodarczego.państwa. 116. Tryb udzielania informacji o działalności organów władzy publicznej w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają: a). ich.regulaminy, b). ustawy, c). stosowne.rozporządzenia. 117. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowa- nia kończy 18 lat, ma: a). obywatel.polski, b). każdy, c). każdy.obywatel.polski. 118. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które: a). .prawomocnym. wyrokiem. sądowym. są. ubezwłasnowolnione. lub. pozbawione. praw. pu- blicznych.albo.wyborczych, blicznych.albo.wyborczych, nych.albo.wyborczych. b). .prawomocnym.orzeczeniem.sądowym.są.ubezwłasnowolnione.lub.pozbawione.praw.pu- c). .ostatecznym.wyrokiem.sądowym.są.ubezwłasnowolnione.lub.pozbawione.praw.publicz- 119. Prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej oso- by za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji pu- blicznej przysługuje: a). obywatelowi.polskiemu, b). każdemu, c). każdemu.obywatelowi.polskiemu. 120. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). każdorazowo.regulamin.instytucji. 121. Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ma: a). każdy, b). każdy.pełnoletni.polski.obywatel, c). każdy.polski.obywatel. b art. 61 ust. 3 a a art. 61 ust. 4 art. 62 ust. 1 b art. 62 ust. 2 b b a art. 63 art. 63 art. 64 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 13 Nr 122. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają ochronie prawnej: Treść pytania a). równej.dla.wszystkich, b). odpowiedniej.dla.statusu.prawnego.osoby, c). odpowiedniej.dla.sytuacji.prawnej.osoby. 123. Ograniczenie własności jest: a). niedopuszczalne, b). zabronione, c). .możliwe.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.w.zakresie,.w.jakim.nie.narusza.ona.istoty.prawa. własności. 124. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy jest w Konstytucji RP zapewniona: a). każdemu,.z.wyjątkami.określonymi.ustawą, b). każdemu,.bez.wyjątku, c). każdemu,.bez.wyjątku.polskiemu.obywatelowi. 125. Nałożenie na kogokolwiek obowiązku pracy jest: a). zabronione, b). dozwolone.tylko.na.mocy.prawomocnego.orzeczenia.sądu, c). dozwolone.tylko.na.mocy.ustawy. 126. Zatrudnianie dzieci do 16 lat jest: a). dozwolone,.ale.nie.na.stałe.i.tylko.na.zasadach.określonych.w.ustawie, b). zabronione, c). zakazane. 127. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa: a). ustawa, b). akt.wykonawczy.do.ustawy.–.Kodeks.pracy, c). Prezes.RM.w.rozporządzeniu. 128. Każdy ma prawo do: 129. a). bezpiecznych.i.higienicznych.warunków.pracy, b). spokojnych.i.niezagrażających.zdrowiu.warunków.pracy, c). stałych.i.niezmiennych.warunków.pracy. Sposób realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. 130. Pracownik ma prawo do: a). .określonych.w.Konstytucji.RP.dni.wolnych.od.pracy.oraz.rozliczanych.w.stosunku.rocz- b). .określonych.w.ustawie.dni.wolnych.od.pracy.i.określanych.w.stosunku.miesięcznym.płat- nym.urlopów, nych.urlopów, c). .określonych.w.ustawie.dni.wolnych.od.pracy.i.corocznych.płatnych.urlopów. 131. W razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego obywatel ma prawo: a). zabezpieczenia.społecznego, b). ubezpieczenia.społecznego, c). pomocy.społecznej. 132. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i niemający innych środków utrzyma- nia ma prawo do: a). ubezpieczenia.społecznego, b). pomocy.społecznej, c). zabezpieczenia.społecznego. 133. Prawo do ochrony zdrowia ma: a). każdy, b). każdy.polski.obywatel, c). każdy.pełnoletni.polski.obywatel. Odp. Źródło a c a c a a a art. 64 ust. 2 art. 64 ust. 3 art. 65 ust. 1 art. 65 ust. 2 art. 65 ust. 3 art. 65 ust. 4 art. 66 ust. 1 b art. 66 ust. 1 c a c a art. 66 ust. 2 art. 67 ust. 1 art. 67 ust. 2 art. 68 ust. 1 14 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr 134. Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowa- Treść pytania nej ze środków publicznych: a). każdemu, b). obywatelom,.niezależnie.od.ich.sytuacji.materialnej, c). .wszystkim.obywatelom.posiadającym.pełną.zdolność.do.czynności.prawnych. 135. Dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wie- ku władze publiczne obowiązane są zapewnić: a). szczególną.opiekę.zdrowotna, b). taką.samą.opiekę.zdrowotną, c). odpowiednią.opiekę.zdrowotną. 136. Do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska zobowiązani są: a). wszyscy, b). każdy.obywatel, c). władze.publiczne. 137. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w: a). .zabezpieczaniu.egzystencji,.przysposobieniu.do.pracy.oraz.komunikacji.społecznej, b). znalezieniu.pracy, c). zabezpieczeniu.ich.potrzeb.mieszkaniowych. 138. Nauka jest obowiązkowa do: a). do.18..roku.życia, b). do.ukończenia.16..roku.życia, c). do.17.lat. 139. Nauka w szkołach publicznych jest: a). zawsze.bezpłatna, b). płatna, c). .bezpłatna,.ale.ustawa.może.dopuścić.świadczenie.niektórych.usług.edukacyjnych.przez. publiczne.szkoły.wyższe.za.odpłatnością. 140. Prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych mają: a). wszyscy, b). wszyscy.polscy.obywatele, c). obywatele.i.instytucje. 141. Władze publiczne zapewniają obywatelom: a). powszechny.i.równy.dostęp.do.wykształcenia, b). taki.sam.dostęp.do.wykształcenia, c). stały.i.bezpłatny.dostęp.do.wykształcenia. 142. Prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny: a). .znajdujące.się.w.trudnej.sytuacji.materialnej.i.społecznej,.zwłaszcza.wielodzietne.i.nie- pełne, b). patologiczne, c). niepełne. 143. Prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa, mają matki: a). dzieci.upośledzonych, b). dzieci.chorych, c). przed.urodzeniem.i.po.urodzeniu.dziecka. Odp. Źródło b art. 68 ust. 2 a c a a c c a a c art. 68 ust. 3 art. 68 ust. 4 art. 69 art. 70 ust. 1 art. 70 ust. 2 art. 70 ust. 3 art. 70 ust. 4 art. 71 ust. 1 art. 71 ust. 2 144. Prawo do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okru- cieństwem, wyzyskiem i demoralizacją ma w RP: a). każdy.krewny.dziecka, b). każdy, c). rodzic.dziecka. Egz. 2013 b art. 72 ust. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: