Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003881 24089834 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 8 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 916
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5613-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną?

Nie  masz  dość  czasu  na  długie  i  teoretyczne  podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji: radcowską, adwokacką i notarialną!

TOM 1  zawiera omówienie następujących zagadnień:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ I. PRAWO KONSTYTUCYJNE Pojęcie prawa konstytucyjnego Prawo.konstytucyjne.to.całokształt.norm.prawnych.dotyczących.ustroju.państw,.czyli.ta- kich,.których.przedmiotem.regulacji.są.podstawowe.instytucje.oraz.zasady.ustroju.poli- tycznego.i.społeczno-gospodarczego.państwa.. Normy.te.określają:. •� pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, . pozycję.państwa.w.stosunkach.zewnętrznych.i.wewnętrznych,. . podmiot.władzy.w.państwie.i.�ormy.jej.sprawowania.przez.suwerena,. •� podmiot władzy w państwie i �ormy jej sprawowania przez suwerena, .status.jednostki.w.państwie.i.przysługujące.jej.prawa.oraz.wolności,.a.także.nałożone.na. •�. status jednostki w państwie i przysługujące jej prawa oraz wolności, a także nałożone na nią.obowiązki, .zasady. organizacji. i. �unkcjonowania. organów. państwowych. oraz. relacje. między. nimi,.. •�. zasady organizacji i �unkcjonowania organów państwowych oraz relacje między nimi, a.także.zasady.tworzenia.prawa.. Zagadnienie 1. Rzeczpospolita PYTANIE: Naród sprawuje władzę: A.. przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b.. przez.swoich.przedstawicieli, C.. bezpośrednio. Odp. A; art. 4 ust. 2 Konstytucji RP Omówienie: Dobro wspólne Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Podstawowe zasady ustroju RP Konstytucja RP w przepisach Rozdziału I „Rzeczpospolita” formułuje podstawowe zasa- dy ustrojowe. 1 Dział.I..Prawo.konstytucyjne KATALOG PODSTAWOWYCH ZASAD USTROJU RP ZASADA ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO (art..2.Konstytucji.RP) TREŚĆ Rzeczpospolita.Polska.jest.demokratycznym.państwem.prawnym,. urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.społecznej. ZASADA JEDNOLITOŚCI PAŃSTWA (art..3.Konstytucji.RP) ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (art..4.ust..1.i.2.Konstytucji.RP) ZASADA NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI (art..5.Konstytucji.RP) ZASADA PODZIAŁU WŁADZY (art..10.ust..1.Konstytucji.RP) Rzeczpospolita.Polska.jest.państwem.jednolitym. Władza.zwierzchnia.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.należy.do.Naro- du,.który.sprawuje.władzę.przez.swoich.przedstawicieli.lub.bez- pośrednio. Rzeczpospolita. Polska. strzeże. niepodległości. i. nienaruszalności. swojego.terytorium,.zapewnia.wolności.i.prawa.człowieka.i.oby- watela.oraz.bezpieczeństwo.obywateli,.strzeże.dziedzictwa.naro- dowego.oraz.zapewnia.ochronę.środowiska,.kierując.się.zasadą. zrównoważonego.rozwoju. Ustrój.Rzeczypospolitej.Polskiej.opiera.się.na.podziale.i.równowa- dze.władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądow- niczej. ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ (art..20.Konstytucji.RP) Społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności. gospodarczej,. własności. prywatnej. oraz. solidarności,. dialogu. i. współpracy. partnerów. społecznych. stanowi. podstawę. ustroju. gospodarczego.Rzeczypospolitej.Polskiej. Powszechny i równy dostęp do kultury Rzeczpospolita. Polska. stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury,.będącej.źródłem.tożsamości.narodu.polskiego,.jego.trwania.i.rozwoju.. Rzeczpospolita.Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą.w.zachowaniu. ich.związków.z.narodowym.dziedzictwem.kulturalnym.(art..6.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Działalność organów władzy publicznej Organy.władzy.publicznej.działają na podstawie i w granicach prawa.(art..7.Konstytucji.RP). 2 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Prawo międzynarodowe Rzeczpospolita.Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.(art..9.Kon- stytucji.RP). Przepis ten oznacza konieczność podjęcia przez państwo wszelkich działań, w tym wy- dawania aktów normatywnych, do których zobowiązało się ono w umowie międzynaro- dowej. Wolność tworzenia i działania partii politycznych Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych..Par- tie. polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości. obywateli. polskich.. w.celu.wpływania metodami demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa.. Finansowanie.partii.politycznych.jest jawne.(art..11.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Zakaz tworzenia organizacji totalitarnych Zakazane.jest.istnienie.partii.politycznych.i.innych.organizacji.odwołujących.się.w.swoich. programach.do.totalitarnych.metod.i.praktyk.działania.nazizmu,.�aszyzmu.i.komunizmu,.. a. także. tych,. których. program. lub. działalność. zakłada. lub. dopuszcza. nienawiść. rasową.. i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę. państwa.albo.przewiduje.utajnienie.struktur.lub.członkostwa.(art..13.Konstytucji.RP). Problematyce partii politycznych został poświęcony art. 11 Konstytucji RP, definiują- cy ich pojęcie, gwarantujący zasadę wolności ich tworzenia i działania oraz wprowa- dzający w ust. 2 zasadę jawnego ich finansowania. W art. 13 ustanowione zostały ograniczenia wolności gwarantowanych w art. 11 ust. 1 Konstytucji RP i zakazano istnienia partii i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totali- tarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodo- wościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę pań- stwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Przesłanki zakazujące two- rzenia partii politycznych sformułowane są tu na tyle ogólnikowo, że będą wymagać konkretyzacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, któremu w art. 188 pkt 4 Konstytucji RP powierzono orzekanie w sprawach zgodności z Konstytucją RP celów lub działalności partii politycznych. Objęcie regulacją prawną zagadnień związanych z powstaniem i działalnością partii po- litycznych nosi miano instytucjonalizacji partii politycznych. Zagadnienia partii politycznych reguluje szczegółowo ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924). 3 Dział.I..Prawo.konstytucyjne Wolność tworzenia i działania związków zawodowych i innych organizacji Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania: . związków.zawodowych,. 1) związków zawodowych, . organizacji.społeczno-zawodowych.rolników,. 2) organizacji społeczno-zawodowych rolników, 3) stowarzyszeń, . stowarzyszeń,. . ruchów.obywatelskich,. 4) ruchów obywatelskich, 5) innych dobrowolnych zrzeszeń oraz . innych.dobrowolnych.zrzeszeń.oraz. . �undacji.(art..12.Konstytucji.RP). 6) �undacji (art. 12 Konstytucji RP) W celu ochrony praw pracowniczych wykształcił się szczególny rodzaj organizacji, a mianowicie związki zawodowe. Konstytucja RP podkreśla szczególną rolę związków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. Poza art. 12 Konstytucji RP wolność zrze- szania się w związki zawodowe gwarantuje także art. 59 Konstytucji RP. Przepis ten wy- mienia prawo do rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy, prawo do organizo- wania strajków pracowniczych i innych form protestu jako gwarancje realizacji celów związkowych. Funkcjonowanie związków zawodowych regulują ustawy szczególne, a także umowy międzynarodowe. Podstawową rolę wśród umów międzynarodowych odgrywają konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związki zawodowe nie pod- legają przepisom ustawy z 7.4.1989 r. – Prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Zgodnie z ustawą z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Wolność prasy Rzeczpospolita.Polska.zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. (art..14.Konstytucji.RP). Wolność ta oznacza możliwość przekazywania i rozpowszechniania poglądów, informa- cji i idei za pomocą środków masowej komunikacji. Związana jest też z wolnością odbio- ru tych przekazów, informacji i idei. Państwo zobowiązane jest do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń wolności prasy i środków społecznego przekazu. Decentralizacja władzy publicznej Ustrój. terytorialny. Rzeczypospolitej. Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicz- nej.. Zasadniczy.podział.terytorialny.państwa.uwzględniający.więzi.społeczne,.gospodarcze.lub. kulturowe.i.zapewniający.jednostkom.terytorialnym.zdolność.wykonywania.zadań.publicz- nych określa ustawa.(art..15.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). 4 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Wymóg decentralizacji władzy publicznej polega na wprowadzeniu dla potrzeb zarządu państwowego okręgów terenowych z działającymi tam organami w celu przybliżenia za- rządu publicznego do obywateli. Wspólnota samorządowa Ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego.stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd.terytorialny.uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej..Przysługującą.mu. w.ramach.ustaw.istotną.część.zadań.publicznych,.samorząd.wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.(art..16.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Ludność zamieszkująca tereny poszczególnych jednostek terytorialnych uznano zatem za „wspólnotę mieszkańców” i powierzono jej istotną część zadań publicznych. Szerzej zagadnienia samorządu terytorialnego reguluje Rozdział VII Konstytucji RP. Samorządy zawodowe i inne samorządy W.drodze ustawy.można.tworzyć samorządy zawodowe,.reprezentujące.osoby.wykonują- ce.zawody.zau�ania.publicznego.i.sprawujące.pieczę.nad.należytym.wykonywaniem.tych. zawodów.w.granicach.interesu.publicznego.i.dla.jego.ochrony.. W. drodze ustawy. można. tworzyć. również inne rodzaje samorządu.. Samorządy. te. nie. mogą. naruszać. wolności. wykonywania. zawodu. ani. ograniczać. wolności. podejmowania. działalności.gospodarczej.(art..17.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Małżeństwo.jako.związek.kobiety.i.mężczyzny,.rodzina,.macierzyństwo.i.rodzicielstwo.znaj- dują.się.pod.ochroną.i.opieką.Rzeczypospolitej.Polskiej.(art..18.Konstytucji.RP). Należy zwrócić uwagę, że przepis ten za małżeństwo uznaje „związek kobiety i męż- czyzny”. Opieka weteranów Rzeczpospolita.Polska specjalną opieką otacza weteranów.walk.o.niepodległość,.zwłasz- cza.inwalidów.wojennych.(art..19.Konstytucji.RP). Ochrona własności i prawa dziedziczenia Rzeczpospolita.Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.. Wywłaszczenie.jest.dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane na cele publicz- ne i za słusznym odszkodowaniem.(art..21.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Własność stanowi podstawę ustroju gospodarczego Polski i jest niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Podkreśla to Konstytucja RP, wymieniając własność prywatną jako jedną z wartości fundamentalnych społecznej gospodarki rynkowej. Konstytucja RP nie 5 Dział.I..Prawo.konstytucyjne definiuje pojęcia własności. Nie wprowadza także żadnych zróżnicowań ochrony własności ze względów przedmiotowych czy podmiotowych. Artykuł 21 Konstytucji RP nie precyzu- je, o jakie formy i typy własności chodzi. Wskazuje to na wolę ustrojodawcy zagwarantowa- nia ochrony wszelkiej własności. Postanowienia tego przepisu rozwinięte są w ustawach zwykłych, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, który reguluje m.in. zasady dziedziczenia. Wywłaszczeniu, zgodnie z tym przepisem, ma towarzyszyć słuszne odszkodowanie. „Słuszne odszkodowanie” powinno być ekwiwalentem, tj. powinno dawać właścicielowi możliwość odtwarzania rzeczy, którą utracił. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej Ograniczenie. wolności. działalności. gospodarczej. jest. dopuszczalne. tylko. w. drodze. ustawy.. i.tylko.ze względu na ważny interes publiczny.(art..22.Konstytucji.RP). Gospodarstwo rodzinne Artykuł. 23. Konstytucji. RP. wprowadza. zasadę,. według. której podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne,.z.jednoczesnym.zastrzeżeniem,.że.zasada.ta.nie. narusza.postanowień.art..21.i.22.Konstytucji.RP,.o.których.mowa.powyżej. Przyjęcie tego zapisu ma szczególny charakter. Oznacza bowiem, że w ramach ustroju społeczno-gospodarczego istnieje szczególny ustrój rolny, który opiera się na gospodar- stwach rodzinnych. W odróżnieniu od regulacji art. 20 Konstytucji RP, przyjęto tu zatem kryterium podmiotowe – rodzina. Ochrona pracy Praca.znajduje.się.pod.ochroną.Rzeczypospolitej.Polskiej..Państwo.sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.(art..24.Konstytucji.RP). Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoły.i.inne.związki.wyznaniowe.posiadają.równe.prawa.. Władze.publiczne.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.zachowują bezstronność.w.sprawach.prze- konań.religijnych,.światopoglądowych.i.filozoficznych,.zapewniając swobodę ich wyraża- nia w życiu publicznym. Stosunki.między.państwem.a.kościołami.i.innymi.związkami.wyznaniowymi.są.kształtowa- ne na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.każdego.. w.swoim.zakresie,.jak.również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego.. Stosunki.między.Rzecząpospolitą.Polską.a.Kościołem.katolickim.określają umowa między- narodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Stosunki.między.Rzecząpospolitą.Polską.a.innymi.kościołami.oraz.związkami.wyznaniowy- mi.określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.(art..25.ust..1–5.Konstytucji.RP). Stosunek państwa z kościołem i związkami wyznaniowymi reguluje szczegółowo ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.). Ustawa ta deklaruje, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świec- 6 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita kim i neutralnym w sprawach religii i przekonań. Kościoły i związki wyznaniowe w wy- konywaniu swoich funkcji są niezależne od państwa. Gwarancją wolności w stosunkach państwo – związek wyznaniowy ma być oddzielenie kościoła od państwa, swoboda wy- pełniania funkcji religijnych i równouprawnienie związków wyznaniowych. Sformuło- wania Konstytucji RP i ustawy wskazują, że w polskim systemie prawa zasada oddziele- nia kościoła od państwa nie jest rozumiana rygorystycznie i dopuszcza wiele form współpracy między związkami wyznaniowymi a państwem. W art. 25 ust. 5 Konstytucji RP ustawodawca przyjął zasadę odrębnej ustawowej regu- lacji pozycji kościołów i innych związków wyznaniowych działających na terenie Pol- ski. W myśl tego przepisu ustawy regulujące pozycję kościołów i związków zawodowych uchwalane są na podstawie umów zawartych między ich przedstawicielami a Radą Mi- nistrów. W stosunku do kościołów i związków zawodowych posiadających odrębny sta- tus ustawowy ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stosuje się jedynie posiłkowo. Oparcie poszczególnych ustaw na umowach zawartych przez rząd z przedsta- wicielami kościołów i związków wyznaniowych ma istotne znaczenie. Gwarantuje ono wpływ danego związku wyznaniowego na treść ustawy, a ponadto normuje kwestię, któ- ra w zwykłym trybie ustawodawczym nie jest określona – konieczność zawarcia umowy przed złożeniem projektu ustawy do laski marszałkowskiej i wyłączność inicjatywy usta- wodawczej rządu. Odrębny charakter ma regulacja pozycji Kościoła katolickiego ze względu na podmio- towość międzynarodową Stolicy Apostolskiej. Z powyższego wynika przewidziane w art. 25 ust. 4 Konstytucji RP uregulowanie stosunków między Polską a Stolicą Apo- stolską, oprócz ustawy także w ratyfikowanej umowie międzynarodowej. Umowa ta, ratyfikowana przez Polskę, określa przede wszystkim stosunki państwa polskiego ze Stolicą Apostolską i status Kościoła katolickiego w prawie wewnętrznym. Ma ona też bezpośrednie znaczenie dla osób wyznania katolickiego. Umowa ta, nazywana Konkor- datem, ma też podwójne znaczenie dla polskiego systemu prawa. Z jednej strony, zawie- ra zobowiązania międzynarodowe państwa polskiego, których musi ono dotrzymać, z drugiej zaś, jest źródłem prawa krajowego, obowiązuje bezpośrednio, co oznacza, że jej postanowieniami jest związany ustawodawca, inne organy prawotwórcze i organy stosujące prawo. Poza Konkordatem, pozycję Kościoła katolickiego w państwie określa przede wszystkim ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Ustawa ta konkretyzuje ogólne zasady doty- czące sprawowania kultu, nauczania religii, duszpasterstwa wojskowego i specjalistycz- nego, tzw. organizacji kościelnych, prowadzenia działalności charytatywnej, korzystania przez Kościół katolicki ze środków przekazu. Normy dotyczące sytuacji prawnej kościołów i związków wyznaniowych rozsiane są tak- że po wielu innych ustawach i dotyczą różnych spraw, m.in. z zakresu prawa podatkowe- go, celnego czy oświatowego. 7 Dział.I..Prawo.konstytucyjne Siły zbrojne Siły. Zbrojne. Rzeczypospolitej. Polskiej. służą ochronie niepodległości. państwa. i niepo- dzielności jego terytorium.oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły. Zbrojne. zachowują neutralność w sprawach politycznych. oraz. podlegają cywilnej i demokratycznej.kontroli.(art..26.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Język urzędowy W.Rzeczypospolitej.Polskiej.językiem.urzędowym.jest język polski..Przepis.ten.nie.narusza. praw.mniejszości.narodowych.wynikających.z.ratyfikowanych.umów.międzynarodowych. (art..27.Konstytucji.RP). Godło Godłem.Rzeczypospolitej.Polskiej.jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.(art..28.ust..1.Konstytucji.RP). Barwy Rzeczpospolitej barwami.Rzeczypospolitej.Polskiej.są kolory biały i czerwony.(art..28.ust..2.Konstytucji.RP). Hymn Hymnem.Rzeczypospolitej.Polskiej.jest.Mazurek.Dąbrowskiego.(art..28.ust..3.Konstytucji.RP). Ochrona prawna godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Godło,.barwy.i.hymn.Rzeczypospolitej.Polskiej.podlegają ochronie prawnej. Szczegóły.dotyczące.godła,.barw.i.hymnu.określa.ustawa.(art..28.ust..4.i.5.Konstytucji.RP). Stolica Stolicą.Rzeczypospolitej.Polskiej.jest Warszawa.(art..29.Konstytucji.RP). 8 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita INNE PYTANIA Z TEGO ZAKRESU Małżeństwo to: A.. związek.dwóch.osób,.bez.względu.na.płeć, b.. związek.kobiety.i.mężczyzny, C.. związek.dwóch.osób.tej.samej.płci. Odp. B; art. 18 Konstytucji RP Wywłaszczenie jest: A.. niedopuszczalne, b.. dopuszczalne.jedynie.na.podstawie.orzeczenia.sądu, C.. .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne.i.za.słusz- nym.odszkodowaniem. Odp. C; art. 21 ust. 2 Konstytucji RP Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi: określają. ustawy. uchwalone. na. podstawie. umów. zawartych. przez. Radę. Mini- A.. .określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Mini- strów.z.ich.właściwymi.przedstawicielami, określają.rozporządzenia.wydawane.przez.Radę.Ministrów, b.. określają rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów, określają.umowy.zawarte.przez.Radę.Ministrów.z.ich.właściwymi.przedstawicie- C.. .określają umowy zawarte przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicie- lami. Odp. A; art. 25 ust. 5 Konstytucji RP Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym: A.. wszystkich.obywateli, b.. całego.narodu, C.. społeczeństwa. Odp. A; art. 1 Konstytucji RP Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej działają: A.. zgodnie.z.prawem, b.. według.prawa, C.. na.podstawie.i.w.granicach.prawa. Odp. C; art. 7 Konstytucji RP 9 Dział.I..Prawo.konstytucyjne Przepisy Konstytucji RP stosuje się: A.. pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.stanowi.inaczej, b.. zawsze.pośrednio, C.. bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.stanowi.inaczej. Odp. C; art. 8 ust. 2 Konstytucji RP Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: A.. niezawisłe.sądy, b.. sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.Sąd.Najwyższy, C.. sądy.i.trybunały. Odp. C; art. 10 ust. 2 Konstytucji RP Partie polityczne zrzeszają się na zasadzie: A.. dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b.. .dobrowolności. i. równości. wszystkich. osób. posiadających. pełnię. praw. publicz- nych, C.. dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.polskich. Odp. A; art. 11 Konstytucji RP Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia: A.. centralizację.władzy.publicznej, b.. decentralizację.władzy.publicznej, C.. transparentność.władzy.publicznej. Odp. B; art. 15 ust. 1 Konstytucji RP Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: A.. ogól.mieszkańców.powiatu, b.. ogół.mieszkańców.każdej.gminy, C.. ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. Odp. C; art. 16 ust. 1 Konstytucji RP 10 Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela Zagadnienie 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela PYTANIE: Obywatela polskiego: A.. można.wydalić.z.kraju, b.. można.wydalić.z.kraju.i.zakazać.mu.powrotu.do.kraju, C.. nie.można.wydalić.z.kraju.ani.zakazać.mu.powrotu.do.kraju. Odp. C, art. 52 ust. 4 Konstytucji RP Omówienie: ZASADA 1 ZASADA NIENARUSZALNOŚCI I POSZANOWANIA GODNOŚCI LUDZKIEJ (art..30.Konstytucji.RP) ZASADA WOLNOŚCIOWEGO STATUTU JEDNOSTKI (art..31.Konstytucji.RP) ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA (art..32.i.33.Konstytucji.RP) ZASADY OGÓLNE TREŚĆ 2 Przyrodzona. i. niezbywalna. godność. człowieka. stanowi. źródło. wolności.i.praw.człowieka.i.obywatela..Jest.ona.nienaruszalna,.a.jej. poszanowanie.i.ochrona.jest.obowiązkiem.władz.publicznych. Wolność.człowieka.podlega.ochronie.prawnej.. Każdy.jest.zobowiązany.szanować.wolności.i.prawa.innych..Niko- go.nie.wolno.zmuszać.do.czynienia.tego,.czego.prawo.mu.nie.na- kazuje.. Ograniczenia.w.zakresie.korzystania.z.konstytucyjnych.wolno- ści.i.praw.mogą.być.ustanawiane.tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,. gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.państwie.dla.jego.bez- pieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochrony.śro- dowiska,.zdrowia.i.moralności.publicznej.albo.wolności.i.praw. innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.istoty.wolno- ści.i.praw. Wszyscy.są.wobec.prawa.równi..Wszyscy.mają.prawo.do.równego. traktowania.przez.władze.publiczne.. Nikt.nie.może.być.dyskryminowany.w.życiu.politycznym,.społecz- nym.lub.gospodarczym.z.jakiejkolwiek.przyczyny. Kobieta.i.mężczyzna.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.mają.równe.pra- wa.w.życiu.rodzinnym,.politycznym,.społecznym.i.gospodarczym.. 11 Dział.I..Prawo.konstytucyjne 1 2 ZASADA PRAWA DO OBYWATELSTWA I OCHRONY OBYWATELI ZA GRANICĄ (art..34.i.36.Konstytucji.RP) ZASADA OCHRONY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH (art..35.Konstytucji.RP) Kobieta.i.mężczyzna.mają.w.szczególności.równe.prawo.do.kształ- cenia,.zatrudnienia.i.awansów,.do.jednakowego.wynagradzania.za. pracę.jednakowej.wartości,.do.zabezpieczenia.społecznego.oraz. do.zajmowania.stanowisk,.pełnienia.�unkcji.oraz.uzyskiwania.god- ności.publicznych.i.odznaczeń. Obywatelstwo.polskie.nabywa.się.przez.urodzenie.z.rodziców.bę- dących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki.nabycia.obywatel- stwa.polskiego.określa.ustawa.. Obywatel.polski.nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba. że.sam.się.go.zrzeknie. Podczas.pobytu.za.granicą.obywatel.polski.ma.prawo.do.opieki.ze. strony.Rzeczypospolitej.Polskiej. Rzeczpospolita.Polska.zapewnia.obywatelom.polskim.należącym. do.mniejszości.narodowych.i.etnicznych.wolność.zachowania.i.roz- woju.własnego.języka,.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.roz- woju.własnej.kultury.. Mniejszości.narodowe.i.etniczne.mają.prawo.do.tworzenia.włas-. nych. instytucji. edukacyjnych,. kulturalnych. i. instytucji. służących. ochronie.tożsamości.religijnej.oraz.do.uczestnictwa.w.rozstrzyga- niu.spraw.dotyczących.ich.tożsamości.kulturowej. ZASADA OCHRONY APATRYDÓW (art..37.Konstytucji.RP) Kto.znajduje.się.pod.władzą.RP,.korzysta.z.wolności.i.praw.zapew- nionych.w.Konstytucji.RP.. Wyjątki.od.tej.zasady,.odnoszące.się.do.cudzoziemców,.określa.ustawa. 12 Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE 1 PRAWO OCHRONY ŻYCIA (art..38.Konstytucji.RP) ZAKAZ EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH BEZ ZGODY PACJENTA (art..39.Konstytucji.RP) ZAKAZ TORTUR, OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO I PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA (art..40.Konstytucji.RP) NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA I WOLNOŚĆ OSOBISTA (art..41.Konstytucji.RP) ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA POPEŁNIENIE CZYNU ZABRONIONEGO POD GROŹBĄ KARY PRZEZ USTAWĘ OBOWIĄZUJĄCĄ W CZASIE JEGO POPEŁNIENIA (art..42.ust..1.Konstytucji.RP) TREŚĆ 2 Rzeczpospolita. Polska. zapewnia. każdemu. człowiekowi. prawną.ochronę.życia. Nikt.nie.może.być.poddany.eksperymentom.naukowym,. w.tym.medycznym,.bez.dobrowolnie.wyrażonej.zgody. Nikt. nie. może. być. poddany. torturom,. okrutnemu,. nie- ludzkiemu.lub.poniżającemu.traktowaniu.i.karaniu..Zaka- zuje.się.stosowania.kar.cielesnych. Każdemu. zapewnia. się. nietykalność. osobistą. i. wolność. osobistą.. Pozbawienie. lub. ograniczenie. wolności. może. nastąpić.tylko.na.zasadach.i.w.trybie.określonych.w.usta- wie. Każdy.pozbawiony.wolności.nie.na.podstawie.wyroku.są- dowego. ma. prawo. odwołania. się. do. sądu. w. celu. nie- zwłocznego.ustalenia.legalności.tego.pozbawienia..O.po- zbawieniu.wolności.powiadamia.się.niezwłocznie.rodzinę. lub.osobę.wskazaną.przez.pozbawionego.wolności. Każdy.zatrzymany.powinien.być.niezwłocznie.i.w.sposób. zrozumiały. dla. niego. poin�ormowany. o. przyczynach. za- trzymania..Powinien.on.być.w.ciągu.48.godzin.od.chwili. zatrzymania.przekazany.do.dyspozycji.sądu..Zatrzymane- go.należy.zwolnić,.jeżeli.w.ciągu.24.godzin.od.przekazania. do.dyspozycji.sądu.nie.zostanie.mu.doręczone.postano- wienie.sądu.o.tymczasowym.aresztowaniu.wraz.z.przed- stawionymi.zarzutami. Każdy. pozbawiony. wolności. powinien. być. traktowany. w.sposób.humanitarny.. Każdy.bezprawnie.pozbawiony.wolności.ma.prawo.do.od- szkodowania.. Odpowiedzialności.karnej.podlega.ten.tylko,.kto.dopuścił. się. czynu. zabronionego. pod. groźbą. kary. przez. ustawę. obowiązującą. w. czasie. jego. popełnienia.. Zasada. ta. nie. stoi.na.przeszkodzie.ukaraniu.za.czyn,.który.w.czasie.jego. popełnienia.stanowił.przestępstwo.w.myśl.prawa.między- narodowego.. 13 Dział.I..Prawo.konstytucyjne 1 2 PRAWO DO OBRONY W POSTĘPOWANIU KARNYM (art..42.ust..2.Konstytucji.RP) ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI (art..42.ust..3.Konstytucji.RP) PRAWO DO RZETELNEGO SĄDU I ZASADA JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA (art..45.Konstytucji.RP) DOPUSZCZALNOŚĆ PRZEPADKU RZECZY TYLKO W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W USTAWIE, NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU (art..46.Konstytucji.RP) OCHRONA PRAWNA ŻYCIA PRYWATNEGO, RODZINNEGO, CZCI I DOBREGO IMIENIA ORAZ PRAWO DO DECYDOWANIA O SWOIM ŻYCIU OSOBISTYM (art..47.Konstytucji.RP) OCHRONA RODZINY I ŻYCIA RODZINNEGO (art..48.Konstytucji.RP) WOLNOŚĆ I OCHRONA TAJEMNICY KOMUNIKOWANIA SIĘ (art..49.Konstytucji.RP) PRAWO DO NIENARUSZALNOŚCI MIESZKANIA (art..50.Konstytucji.RP) Każdy,.przeciw.komu.prowadzone.jest.postępowanie.kar- ne,.ma.prawo.do.obrony.we.wszystkich.stadiach.postępo- wania..Może.on.w.szczególności.wybrać.obrońcę.lub.na. zasadach. określonych. w. ustawie. korzystać. z. obrońcy. z.urzędu.. Każdego.uważa.się.za.niewinnego,.dopóki.jego.wina.nie. zostanie.stwierdzona.prawomocnym.wyrokiem.sądu. Każdy.ma.prawo.do.sprawiedliwego.i.jawnego.rozpatrze- nia. sprawy,. bez. nieuzasadnionej. zwłoki,. przez. właściwy,. niezależny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd.. Wyłączenie.jawności.rozprawy.może.nastąpić.ze.względu. na.moralność,.bezpieczeństwo.państwa.i.porządek.pub- liczny.oraz.ze.względu.na.ochronę.życia.prywatnego.stron. lub.inny.ważny.interes.prywatny..Wyrok.ogłaszany.jest.pu- blicznie. Przepadek. rzeczy. może. nastąpić. tylko. w. przypadkach. określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocne- go.orzeczenia.sądu. Każdy.ma.prawo.do.ochrony.prawnej.życia.prywatnego,. rodzinnego,.czci.i.dobrego.imienia.oraz.do.decydowania. o.swoim.życiu.osobistym. Rodzice.mają.prawo.do.wychowania.dzieci.zgodnie.z.wła- snymi.przekonaniami..Wychowanie.to.powinno.uwzględ- niać.stopień.dojrzałości.dziecka,.a.także.wolność.jego.su- mienia.i.wyznania.oraz.jego.przekonania.. Ograniczenie.lub.pozbawienie.praw.rodzicielskich.może. nastąpić.tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.tyl- ko.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu. Zapewnia.się.wolność.i.ochronę.tajemnicy.komunikowa- nia. się.. Ich. ograniczenie. może. nastąpić. jedynie. w. przy- padkach. określonych. w. ustawie. oraz. w. sposób. w. niej. określony. Zapewnia. się. nienaruszalność. mieszkania.. Przeszukanie. mieszkania,.pomieszczenia.lub.pojazdu.może.nastąpić.je- dynie.w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.w.sposób. w.niej.określony. 14 Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela 1 PRAWO DO ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI (art..51.Konstytucji.RP) WOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I WYBORU MIEJSCA ZAMIESZKANIA (art..52.Konstytucji.RP) WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII (art..53.Konstytucji.RP) 2 Nikt.nie.może.być.obowiązany.inaczej.niż.na.podstawie. ustawy.do.ujawniania.in�ormacji.dotyczących.jego.osoby.. Władze.publiczne.nie.mogą.pozyskiwać,.gromadzić.i.udo- stępniać.innych.in�ormacji.o.obywatelach.niż.niezbędne. w.demokratycznym.państwie.prawnym.. Każdy.ma.prawo.dostępu.do.dotyczących.go.urzędowych. dokumentów.i.zbiorów.danych..Ograniczenie.tego.prawa. może.określić.ustawa.. Każdy.ma.prawo.do.żądania.sprostowania.oraz.usunięcia. in�ormacji. nieprawdziwych,. niepełnych. lub. zebranych. w.sposób.sprzeczny.z.ustawą.. Zasady.i.tryb.gromadzenia.oraz.udostępniania.in�ormacji. określa.ustawa. Każdemu.zapewnia.się.wolność.poruszania.się.po.teryto- rium. Rzeczypospolitej. Polskiej. oraz. wyboru. miejsca. za- mieszkania.i.pobytu.. Każdy.może.swobodnie.opuścić.terytorium.Rzeczypospo- litej.Polskiej.. Wolności,.o.których.mowa.powyżej,.mogą.podlegać.ogra- niczeniom.określonym.w.ustawie.. Obywatela.polskiego.nie.można.wydalić.z.kraju.ani.zaka- zać.mu.powrotu.do.kraju.. Osoba,. której. pochodzenie. polskie. zostało. stwierdzone. zgodnie.z.ustawą,.może.osiedlić.się.na.terytorium.Rzeczy- pospolitej.Polskiej.na.stałe. Każdemu.zapewnia.się.wolność.sumienia.i.religii.. Wolność.religii.obejmuje.wolność.wyznawania.lub.przyj- mowania.religii.według.własnego.wyboru.oraz.uzewnętrz- niania.indywidualnie.lub.z.innymi,.publicznie.lub.prywat- nie,. swojej. religii. przez. uprawianie. kultu,. modlitwę,. uczestniczenie.w.obrzędach,.praktykowanie.i.nauczanie.. Wolność. religii. obejmuje. także. posiadanie. świątyń. i. in- nych. miejsc. kultu. w. zależności. od. potrzeb. ludzi. wierzą- cych.oraz.prawo.osób.do.korzystania.z.pomocy.religijnej. tam,.gdzie.się.znajdują.. Rodzice.mają.prawo.do.zapewnienia.dzieciom.wychowa- nia.i.nauczania.moralnego.i.religijnego.zgodnie.ze.swoimi. przekonaniami.. Wychowanie. to. powinno. uwzględniać. stopień.dojrzałości.dziecka,.wolność.jego.sumienia.i.wy- znania.oraz.jego.przekonania.. Religia.kościoła.lub.innego.związku.wyznaniowego.o.ure- gulowanej. sytuacji. prawnej. może. być. przedmiotem. na- uczania.w.szkole,.przy.czym.nie.może.być.naruszona.wol- ność.sumienia.i.religii.innych.osób.. Wolność.uzewnętrzniania.religii.może.być.ograniczona.je- dynie.w.drodze.ustawy,.i.tylko.wtedy,.gdy.jest.to.konieczne. do.ochrony.bezpieczeństwa.państwa,.porządku.publiczne- go,.zdrowia,.moralności.lub.wolności.i.praw.innych.osób.. 15 Dział.I..Prawo.konstytucyjne 1 2 WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI (art..54.Konstytucji.RP) WARUNKOWA DOPUSZCZALNOŚĆ EKSTRADYCJI (art..55.Konstytucji.RP) Nikt.nie.może.być.zmuszany.do.uczestniczenia.ani.do.nie- uczestniczenia.w.praktykach.religijnych. Nikt.nie.może.być.obowiązany.przez.organy.władzy.pu- blicznej. do. ujawnienia. swojego. światopoglądu,. przeko- nań.religijnych.lub.wyznania. Każdemu. zapewnia. się. wolność. wyrażania. swoich. po- glądów. oraz. pozyskiwania. i. rozpowszechniania. in�or- macji.. Cenzura. prewencyjna. środków. społecznego. przekazu. oraz. koncesjonowanie. prasy. są. zakazane.. Ustawa. może. wprowadzić. obowiązek. uprzedniego. uzyskania. koncesji. na.prowadzenie.stacji.radiowej.lub.telewizyjnej. Ekstradycja. obywatela. polskiego. jest. zakazana,. z. wyjąt- kiem.przypadków.określonych.poniżej. Ekstradycja.obywatela.polskiego.może.być.dokonana.na. wniosek.innego.państwa.lub.sądowego.organu.między- narodowego,.jeżeli.możliwość.taka.wynika.z.ratyfikowa- nej. przez. Rzeczpospolitą. Polską. umowy. międzynarodo- wej. lub. ustawy. wykonującej. akt. prawa. stanowionego. przez.organizację.międzynarodową,.której.Rzeczpospolita. Polska. jest. członkiem,. pod. warunkiem. że. czyn. objęty. wnioskiem.o.ekstradycję: 1). został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej .został. popełniony. poza. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej.oraz 2). .stanowił.przestępstwo.według.prawa.Rzeczypospoli- tej.Polskiej.lub.stanowiłby.przestępstwo.według.pra- wa. Rzeczypospolitej. Polskiej. w. razie. popełnienia. na. terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.zarówno.w.cza- sie.jego.popełnienia,.jak.i.w.chwili.złożenia.wniosku. Nie. wymaga. spełnienia. warunków. określonych. powyżej. ekstradycja.mająca.nastąpić.na.wniosek.sądowego.orga- nu.międzynarodowego.powołanego.na.podstawie.ratyfi- kowanej.przez.Rzeczpospolitą.Polską.umowy.międzyna- rodowej,. w. związku. z. objętą. jurysdykcją. tego. organu. zbrodnią. ludobójstwa,. zbrodnią. przeciwko. ludzkości,. zbrodnią.wojenną.lub.zbrodnią.agresji. Ekstradycja.jest.zakazana,.jeżeli.dotyczy.osoby.podejrza- nej. o. popełnienie. bez. użycia. przemocy. przestępstwa. z.przyczyn.politycznych.lub.jej.dokonanie.będzie.naruszać. wolności.i.prawa.człowieka.i.obywatela. W.sprawie.dopuszczalności.ekstradycji.orzeka.sąd. PRAWO DO AZYLU (art..56.Konstytucji.RP) 16 Cudzoziemcy.mogą.korzystać.z.prawa.azylu.w.Rzeczypo- spolitej.Polskiej.na.zasadach.określonych.w.ustawie.. Cudzoziemcowi,.który.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.poszu- kuje.ochrony.przed.prześladowaniem,.może.być.przyzna- ny.status.uchodźcy.zgodnie.z.wiążącymi.Rzeczpospolitą. Polską.umowami.międzynarodowymi. Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela EKSTRADYCJA Pojęcie ekstradycji Ekstradycja przestępców stanowi podstawową formę współdziałania państw w zwalcza- niu przestępczości. Polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do tej osoby jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania już orzeczonej kary. Wniosek o ekstradycję Wydanie podejrzanego lub przestępcy następuje na wniosek. Z wnioskiem o ekstradycję występuje państwo: w którym popełniono przestępstwo lub 1) w którym popełniono przestępstwo lub 2) na obszarze którego skutki takiego przestępstwa się rozciągają albo na obszarze którego skutki takiego przestępstwa się rozciągają albo 3) którego obywatelem jest sprawca czynu przestępczego. którego obywatelem jest sprawca czynu przestępczego. Każde państwo podejmuje indywidualnie decyzję o wydaniu lub decyzję o odmowie wy- dania przestępcy, kierując się swoim prawem wewnętrznym oraz zobowiązaniami wyni- kającymi z tzw. umów ekstradycyjnych. Nie ma ogólnej normy, która nakazywałaby wy- danie przestępcy. Państwo, pod którego władztwem znajduje się dana osoba, może samo dokonać penalizacji lub wydać tę osobę na żądanie ekstradycyjne obcemu państwu. Kra- je takie musi jednak łączyć stosowna umowa ekstradycyjna. Wniosek o ekstradycję jest rozpatrywany przy zachowaniu ukształtowanych przez praktykę prawnych zasad ekstra- dycyjnych. Zasady ekstradycyjne Pomimo braku powszechnie obowiązujących regulacji w sprawie ekstradycji, państwa podjęły próbę sformułowania pewnych zasad dotyczących wydania podejrzanego lub przestępcy państwu sprawującemu nad nim jurysdykcję karną: 1) nie wydaje się nie wydaje się przestępców politycznych, którym przysługuje prawo azylu; nie dotyczy to jednak: a) zbrodniarzy wojennych, b) ludobójców oraz c) zbrodniarzy przeciwko ludzkości, nie wydaje się własnych obywateli, nawet w przypadku gdy jest to ich wielorakie oby- watelstwo, czyn, który stanowi podstawę wniosku o ekstradycję, jest przestępstwem w obu pań- 3) czyn, który stanowi podstawę wniosku o ekstradycję, jest przestępstwem w obu pań- stwach – żądającym i wydającym. Jest to tzw. zasada identyczności, po wydaniu przestępcy państwo wnioskujące może go sądzić wyłącznie za czyny bę- 4) po wydaniu przestępcy państwo wnioskujące może go sądzić wyłącznie za czyny bę- dące podstawą żądania ekstradycyjnego, 5) nie wydaje się osób, wobec których w kraju wydającym nastąpiło przedawnienie ści- nie wydaje się osób, wobec których w kraju wydającym nastąpiło przedawnienie ści- gania karalności. Nie dotyczy to jednak ciężkich zbrodni, takich jak zbrodnie prze- ciwko ludzkości lub zbrodnie wojenne. 2) nie wydaje się Państwa mogą ustanowić w dwustronnych umowach dodatkowe zasady i warunki wyda- nia, a także określić organ rozstrzygający zasadność wniosku ekstradycyjnego. 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: