Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 003951 24083787 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3. Wydanie 8 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3. Wydanie 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 851
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5617-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną?

Nie  masz  dość  czasu  na  długie  i  teoretyczne  podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji: radcowską, adwokacką i notarialną!

Doskonała pozycja dla osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze.

Krótkie, rzeczowe omówienie poszczególnych ustaw. Pytania testowe z lat poprzednich.

TOM 3 zawiera omówienie następujących zagadnień:

  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne,
  • prawo karne,
  • postępowanie karne,
  • prawo karne skarbowe,
  • prawo wykroczeń,
  • prawo papierów wartościowych,
  • prawo korporacji prawniczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ I. PRAWO ADMINISTRACYJNE Prawo.administracyjne.to.bardzo.obszerny.zespół.norm.zróżnicowanych.pod.względem.ich. przedmiotu.i.budowy,.regulujący.organizację.i.działanie.administracji.publicznej.w.sposób. swoisty,.tzn..nieodnoszący.się.zarazem.do.innych.dziedzin.życia.społecznego. W.prawie.materialnym.rozróżnia.się: 1). .normy.ustanawiające.bezpośrednio.uprawnienia.lub.obowiązki.adresata,.który.się.znajdzie. w.sytuacji.określonej.przez.prawo,.wraz.z.normami.ustanawiającymi.kompetencje.organów. administracji.do.kontroli.przestrzegania.prawa.i.orzekania.o.skutkach.jego.naruszenia; 2). .normy,.których.realizacja.następuje.w.formie.decyzji.administracyjnych,.wydawanych.przez. właściwe.organy.administracyjne.i.ustalających.prawa.i.obowiązki.adresatów.normy; 3). .normy. prawa. procesowego. regulujące. tok. podejmowanych. przez. organy. administra- cyjne.czynności.procesowych.mających.na.celu.wydawanie.decyzji.administracyjnych. i.kontrolowanie.ich.prawidłowości,.a.także.czynności.mających.na.celu.przymusowe.wy- konanie.decyzji.administracyjnych.. Zagadnienie 1. Samorząd terytorialny PYTANIE: Stosownie do regulacji prawnej zawartej w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym gminy i powiaty tworzy i znosi: A.. Sejm.ustawą,. B.. Rada.ministrów.w.drodze.rozporządzenia,. C.. właściwy.wojewoda.zarządzeniem.porządkowym.. Odp. B; art. 4 ust. 1 pkt 1 SamGminU i art. 3 ust. 1 pkt 1 SamPowU Omówienie: SAMORZĄD TERYTORIALNY ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny to forma samorządu o przymusowym charakterze członko- stwa, obejmująca wszystkie osoby zamieszkałe na terenie określonej jednostki podziału 1 dział.I..Prawo.administracyjne terytorialnego państwa, polegająca na niezależnym od administracji rządowej zarządza­ niu własnymi sprawami społeczności lokalnej. Samorząd terytorialny jest jedną z postaci władzy wykonawczej, ale nie jest podporząd­ kowany hierarchicznie administracji rządowej. Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawowe cechy samorządu terytorialnego Podstawowe cechy samorządu terytorialnego to: 1) oddzielenie organów samorządu terytorialnego od organów administracji rządo- wej. Posiadają one własne kompetencje. Wykonują zadania publiczne samodzielnie i na własną odpowiedzialność; 2) wyposażenie organów samorządu terytorialnego w kompetencję do stanowienia prawa miejscowego, które dla podporządkowanych jego władzy ma tak samo wią­ żący charakter jak akty stanowione przez naczelne organy państw. Normy prawa miejscowego muszą być zgodne z normami hierarchicznie od nich wyższymi; 3) przyznanie organom samorządu terytorialnego kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych oraz do egzekwowania ich wykonania; 4) wyposażenie gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w podmiotowość prawną. Są samodzielnym adresatem norm prawnych i samoistnym podmiotem praw; 5) przyznanie samorządowi terytorialnemu władzy finansowej, włącznie z prawem po- bierania podatków; 6) zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego prawa do zatrudniania pra- cowników, przy zastosowaniu ogólnie obowiązujących norm prawa pracy. Personel urzędniczy i inni pracownicy samorządowi nie są uzależnieni od państwa, ale są po­ wiązani ze swoim pracodawcą – samorządem terytorialnym; 7) wyposażenie organów samorządu terytorialnego w kompetencję do decydowania o planach zagospodarowania przestrzennego; 8) umożliwienie samorządom poszczególnych jednostek podziału terytorialnego łącze- nia się w związki w celu współpracy w zakresie realizacji zadań, do których samo­ rządy są powołane. Związki te mogą mieć charakter stały lub czasowy bądź też mogą to być tylko umowy celowe; 9) nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalno- ści. Tak wyraźne określenie ram nadzoru ma zapobiec naruszaniu samodzielności samorządu przez organy nadzorujące. Jest to zasada konstytucyjna, którą uzu­ pełniają regulacje SamGminU, SamPowU, SamWojU, dopuszczając sprawowanie nadzoru w sprawach zleconych na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządowych są: Prezes RM i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe. Najpowszechniejszym środkiem nadzoru są tzw. rozstrzygnię- cia, tzn. akty prawne typu administracyjnego podejmowane przez organy nadzo­ ru. Podlegają one zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem. 2 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny Struktura samorządu terytorialnego Od 1.1.1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. SAMORZĄD TERYTORIALNY SAMORZĄD TERYTORIALNY SAmORZĄd.GmINNy SAmORZĄd.GmINNy SAmORZĄd.POWIAtOWy SAmORZĄd.POWIAtOWy SAmORZĄd.WOJEWÓdZtWA SAmORZĄd.WOJEWÓdZtWA SAMORZĄD GMINNY Pojęcie gminy Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust. 1 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 1 ust. 1 SamGminU mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Charakter zadań Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina wyposażona jest w osobowość prawną. Jej samodzielność podlega ochronie są- dowej. Ustrój gminy Ustrój gminy określa jej statut. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Preze- sem RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów. Zmiany w podziale terytorialnym Zgodnie z art. 4 ust. 1 SamGminU Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, 2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, 3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. Rozporządzenie to może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. Ustalenie i zmiana granic gmin powinny być dokonywane w sposób zapewniający gmi­ nie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana po­ winny być natomiast dokonywane w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Zmiany te następują z dniem 1 stycznia. 3 dział.I..Prawo.administracyjne Domniemanie kompetencji gminy Podstawowym elementem konstruującym pojęcie gminy jest domniemanie jej właści- wości we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, jeśli nie są one za­ strzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy Gmina wykonuje zadania własne i zlecone. Wykonywanie władzy Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia: 1) w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub 2) za pośrednictwem organów gminy. ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE do.zadań.własnych.należy.zaspokaja­ nie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej. ZADANIA ZLECONE do.zadań.zleconych.należą.zadania.z.zakresu.admini­ stracji rządowej,.a.także.organizacji,.przygotowań.. i.przeprowadzania.wyborów powszechnych.oraz.refe­ rendów. Zadania.zlecone.z.zakresu.administracji.rządowej.wyni- kać.mogą.bądź.z.ustaw,.bądź.z.porozumień.zawartych. przez.gminę.z.organami.tej.administracji,.a.do.ich.wyko- nania.gmina.otrzymuje.środki.finansowe. 4 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny Organy gminy ORGANY GMINY ORGANY GMINY RADA GMINY RADA GMINY (organ.stanowiący.i.kontrolny) (organ.stanowiący.i.kontrolny) Jeżeli.siedziba.rady.gminy.znajduje.się.w.mie- Jeżeli.siedziba.rady.gminy.znajduje.się.w.mie- ście.położonym.na.terytorium.tej.gminy,.rada. ście.położonym.na.terytorium.tej.gminy,.rada. nosi.nazwę.rady miejskiej.. nosi.nazwę.rady miejskiej.. Uchwały.rady.gminy.zapadają.zwykłą większo­ Uchwały.rady.gminy.zapadają.zwykłą większo­ ścią głosów.w.obecności.co.najmniej.połowy ścią głosów.w.obecności.co.najmniej.połowy ustawowego składu rady,.w.głosowaniu.jaw­ ustawowego składu rady,.w.głosowaniu.jaw­ nym,.chyba.że.ustawa.stanowi.inaczej.. nym,.chyba.że.ustawa.stanowi.inaczej.. Kadencja.rady.gminy.trwa.4 lata,.licząc.od.dnia. Kadencja.rady.gminy.trwa.4 lata,.licząc.od.dnia. wyboru.. wyboru.. do.właściwości.rady.gminy.należą.wszystkie do.właściwości.rady.gminy.należą.wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gmi­ sprawy pozostające w zakresie działania gmi­ ny,.o.ile.ustawy.nie.stanowią.inaczej.. ny,.o.ile.ustawy.nie.stanowią.inaczej.. Rada.gminy.kontroluje.działalność.wójta,.gmin- Rada.gminy.kontroluje.działalność.wójta,.gmin- nych.jednostek.organizacyjnych.oraz.jednostek. nych.jednostek.organizacyjnych.oraz.jednostek. pomocniczych.gminy..W.tym.celu.powołuje.ona. pomocniczych.gminy..W.tym.celu.powołuje.ona. komisję rewizyjną.. komisję rewizyjną.. Rada.gminy.wybiera.ze.swego.grona.przewod­ Rada.gminy.wybiera.ze.swego.grona.przewod­ niczącego i 1–3 wiceprzewodniczących. niczącego i 1–3 wiceprzewodniczących. Rada.gminy.obraduje.na.sesjach,.zwoływanych. Rada.gminy.obraduje.na.sesjach,.zwoływanych. przez.przewodniczącego.w.miarę.potrzeby,.nie. przez.przewodniczącego.w.miarę.potrzeby,.nie. rzadziej.jednak.niż.raz.na.kwartał. rzadziej.jednak.niż.raz.na.kwartał. Rada.gminy.ze.swojego.grona.może.powoły- Rada.gminy.ze.swojego.grona.może.powoły- wać.stałe i doraźne komisje.do.określonych. wać.stałe i doraźne komisje.do.określonych. zadań,.ustalając.przedmiot.działania.oraz.skład. zadań,.ustalając.przedmiot.działania.oraz.skład. osobowy.. osobowy.. WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) (organ.wykonawczy) (organ.wykonawczy) Kadencja.wójta.rozpoczyna.się.w.dniu rozpo­ Kadencja.wójta.rozpoczyna.się.w.dniu rozpo­ częcia kadencji rady gminy.lub.wyboru.go. częcia kadencji rady gminy.lub.wyboru.go. przez.radę.gminy.i.upływa z dniem upływu przez.radę.gminy.i.upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.. kadencji rady gminy.. Wójtem.(burmistrzem,.prezydentem.miasta). Wójtem.(burmistrzem,.prezydentem.miasta). nie może być osoba, która nie jest obywate­ nie może być osoba, która nie jest obywate­ lem polskim.. lem polskim.. Burmistrz.jest.organem.wykonawczym.w.gmi- Burmistrz.jest.organem.wykonawczym.w.gmi- nie,.w.której.siedziba.władz.znajduje.się.w mie­ nie,.w.której.siedziba.władz.znajduje.się.w mie­ ście położonym na terytorium tej gminy.. ście położonym na terytorium tej gminy.. W.miastach.powyżej 100 000 mieszkańców. W.miastach.powyżej 100 000 mieszkańców. organem.wykonawczym.jest.prezydent mia­ organem.wykonawczym.jest.prezydent mia­ sta..dotyczy.to.również.miast,.w.których.do. sta..dotyczy.to.również.miast,.w.których.do. dnia.wejścia.w.życie.SamGminU.prezydent.mia- dnia.wejścia.w.życie.SamGminU.prezydent.mia- sta.był.organem.wykonawczo-zarządzającym.. sta.był.organem.wykonawczo-zarządzającym.. Wójt,.w.drodze.zarządzenia,.powołuje.oraz. Wójt,.w.drodze.zarządzenia,.powołuje.oraz. odwołuje.swojego.zastępcę lub zastępców.. odwołuje.swojego.zastępcę lub zastępców.. i.określa.ich.liczbę.. i.określa.ich.liczbę.. do.zadań.wójta.należy: do.zadań.wójta.należy: 1). .wykonywanie.uchwał rady gminy, 1). .wykonywanie.uchwał rady gminy, 2). .wykonywanie zadań gminy.określonych. 2). .wykonywanie zadań gminy.określonych. przepisami.prawa, przepisami.prawa, 3). .kierowanie bieżącymi sprawami.gminy,. 3). .kierowanie bieżącymi sprawami.gminy,. 4). .reprezentowanie.gminy.na.zewnątrz.. 4). .reprezentowanie.gminy.na.zewnątrz.. Wójt.wykonuje.zadania.przy.pomocy.urzędu Wójt.wykonuje.zadania.przy.pomocy.urzędu gminy.. gminy.. Jawność Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącz- nie z ustaw. Jednostki pomocnicze Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa sta- tut gminy (art. 5 ust. 3 SamGminU). Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej. 5 dział.I..Prawo.administracyjne Kompetencja prawodawcza gminy Jednym z najbardziej doniosłych atrybutów władzy sprawowanej przez jednostki samo­ rządu terytorialnego jest przysługująca im kompetencja prawodawcza. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miej- scowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3) zasad zarządu mieniem gminy, 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszech­ nie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to nie­ zbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Organy stanowiące prawo Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Tra­ ci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwier­ dzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Zaskarżenie uchwały Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządze­ niem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub za- rządzenie do sądu administracyjnego. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu administracyjnego w imie­ niu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Mienie komunalne Mieniem komunalnym jest: własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, 1) własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, 2) mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Nabycie mienia komunalnego następuje: 1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 SamGminU; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Preze­ sa RM, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 6 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej, 5) przez inne czynności prawne, 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobo- wo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. SAMORZĄD POWIATOWY Pojęcie powiatu Powiat jest jednostką samorządu lokalnego. Funkcje powiatu mają charakter uzupeł­ niający i wyrównawczy w stosunku do gminy. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową (art. 1 ust. 1 SamPowU). Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie te- rytorium. Charakter zadań Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na wła- sną odpowiedzialność. Powiat wyposażony jest w osobowość prawną. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Zmiany w podziale terytorialnym Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice, 2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. Rozporządzenie to może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład po­ wiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi teryto­ rium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniają­ cy więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach po- wiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wyga­ sają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto. 7 dział.I..Prawo.administracyjne Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym: 1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu, 2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu – z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto, 3) przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie art. 3 ust. 4 SamPowU zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Zmiany te następują z dniem 1 stycznia (art. 3 SamPowU). Zadania powiatu Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Przeprowadzanie wyborów Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organiza- cji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zakres porozumienia Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wyko- nywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (art. 5 ust. 1 SamPowU). Jednostki organizacyjne W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 6 SamPowU). Zagrożenie bezpieczeństwa Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należą- cym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bez- pieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością (art. 7 ust. 1 SamPowU). Wykonywanie władzy Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia: 1) w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub 2) za pośrednictwem organów powiatu. 8 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny Organy powiatu ORGANY POWIATU ORGANY POWIATU RADA POWIATU RADA POWIATU Rada.powiatu.jest.organem stanowiącym i kontrol­ Rada.powiatu.jest.organem stanowiącym i kontrol­ nym powiatu,.z.zastrzeżeniem.przepisów.o.referendum.po- nym powiatu,.z.zastrzeżeniem.przepisów.o.referendum.po- wiatowym..Kadencja.rady.trwa.4 lata, licząc od dnia wy­ wiatowym..Kadencja.rady.trwa.4 lata, licząc od dnia wy­ borów. borów. W.skład.rady.powiatu.wchodzą.radni w liczbie 15 w po­ W.skład.rady.powiatu.wchodzą.radni w liczbie 15 w po­ wiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz.po wiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz.po 2 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale 2 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych. Wybierani.są.oni.w wyborach nie więcej niż 29 radnych. Wybierani.są.oni.w wyborach bezpośrednich. bezpośrednich. Uchwały.rady.i.zarządu.powiatu.zapadają.zwykłą większo­ Uchwały.rady.i.zarządu.powiatu.zapadają.zwykłą większo­ ścią głosów w obecności co najmniej połowy ustawowe­ ścią głosów w obecności co najmniej połowy ustawowe­ go składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym,.chyba. go składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym,.chyba. że.przepisy.ustawy.stanowią.inaczej..Odrzucenie.w.głoso- że.przepisy.ustawy.stanowią.inaczej..Odrzucenie.w.głoso- waniu.uchwały.o.udzieleniu.absolutorium.jest.równo­ waniu.uchwały.o.udzieleniu.absolutorium.jest.równo­ znaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządo­ znaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządo­ wi absolutorium. wi absolutorium. Rada.powiatu.wybiera ze swego grona przewodni­ Rada.powiatu.wybiera ze swego grona przewodni­ czącego i 1 lub 2 wiceprzewodniczących..Rada.powiatu. czącego i 1 lub 2 wiceprzewodniczących..Rada.powiatu. obraduje.na sesjach.zwoływanych.przez.przewodniczące- obraduje.na sesjach.zwoływanych.przez.przewodniczące- go.rady.powiatu.w.miarę.potrzeby,.nie.rzadziej.jednak.niż. go.rady.powiatu.w.miarę.potrzeby,.nie.rzadziej.jednak.niż. raz.na.kwartał. raz.na.kwartał. Rada.powiatu.kontroluje działalność zarządu oraz Rada.powiatu.kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W.tym.celu.po- powiatowych jednostek organizacyjnych. W.tym.celu.po- wołuje komisję rewizyjną. wołuje komisję rewizyjną. Organizację.wewnętrzną.oraz.tryb.pracy.rady.i.komisji.po- Organizację.wewnętrzną.oraz.tryb.pracy.rady.i.komisji.po- woływanych.przez.radę,.a.także.zasady.tworzenia.klubów. woływanych.przez.radę,.a.także.zasady.tworzenia.klubów. radnych.określa statut. radnych.określa statut. ZARZĄD POWIATU ZARZĄD POWIATU Zarząd.powiatu.jest.organem Zarząd.powiatu.jest.organem wykonawczym powiatu.. wykonawczym powiatu.. W.skład.zarządu.powiatu.wcho- W.skład.zarządu.powiatu.wcho- dzą.starosta jako jego prze­ dzą.starosta jako jego prze­ wodniczący, wicestarosta i po­ wodniczący, wicestarosta i po­ zostali członkowie..Członkiem. zostali członkowie..Członkiem. zarządu.powiatu.nie.może.być. zarządu.powiatu.nie.może.być. osoba,.która.nie.jest.obywate- osoba,.która.nie.jest.obywate- lem.polskim. lem.polskim. Członkostwa.w.zarządzie.powia- Członkostwa.w.zarządzie.powia- tu.nie można łączyć z członko­ tu.nie można łączyć z członko­ stwem w organie innej jed­ stwem w organie innej jed­ nostki samorządu nostki samorządu terytorialnego oraz z zatrud­ terytorialnego oraz z zatrud­ nieniem w administracji rzą­ nieniem w administracji rzą­ dowej, a także z mandatem dowej, a także z mandatem posła i senatora (art..26. posła i senatora (art..26. SamPowU). SamPowU). Rada powiatu wybiera zarząd. Rada powiatu wybiera zarząd. w liczbie od 3 do 5 osób,.w tym w liczbie od 3 do 5 osób,.w tym starostę i wicestarostę,.w.ciągu. starostę i wicestarostę,.w.ciągu. 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez wła­ wyników wyborów przez wła­ ściwy organ wyborczy..Liczbę. ściwy organ wyborczy..Liczbę. członków.zarządu.określa członków.zarządu.określa w statucie rada powiatu.. w statucie rada powiatu.. (art..27.ust..1.SamPowU). (art..27.ust..1.SamPowU). Jawność działania Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącz- nie z ustaw (art. 8a ust. 1 SamPowU). Powiatowa administracja zespolona Powiatową administrację zespoloną stanowią: 1) starostwo powiatowe, 2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu, 3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 9 dział.I..Prawo.administracyjne POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA STAROSTWO POWIATOWE STAROSTWO POWIATOWE POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY (jednostka.organizacyjna.. (jednostka.organizacyjna.. powiatu) powiatu) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STANOWIĄCE APARAT STANOWIĄCE APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW POMOCNICZY KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY INSPEKCJI I STRAŻY Zadania starosty Starosta: 1) organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, 2) kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 3) reprezentuje powiat na zewnątrz. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin orga- nizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu. Starosta jest: 1) kierownikiem starostwa powiatowego, 2) zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek orga­ nizacyjnych powiatu oraz 3) zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Wydawanie decyzji administracyjnych W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właści­ wości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wyda­ wanie decyzji przez zarząd powiatu. Akty prawa miejscowego Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. Rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodni- czący rady powiatu i kieruje do publikacji. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw- nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). 10 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Pojęcie województwa Ustrój województwa ma dualistyczną postać. Województwo jest to: 1) jednostka samorządu terytorialnego – regionalna wspólnota samorządowa tworzona 2) największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego kraju ustanowiona w celu z mocy prawa przez jej mieszkańców, wykonywania administracji publicznej. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową (art. 1 ust. 1 SamWojU). Przez województwo lub samorząd województwa należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Zadania województwa Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administra­ cji rządowej. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gmi- ny, a organy tego samorządu nie posiadają kompetencji ani nadzorczych, ani kontrolnych wobec powiatu i gmin, nie są też organami wyższego stopnia w postępowaniu admini­ stracyjnym. Statut Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut wojewódz- twa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem RM. Statut i jego zmiany podlegają ogło- szeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 7 SamWojU). Jednostki organizacyjne W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań pu- blicznych. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Udzielanie wzajemnej pomocy Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialne­ go udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Stowarzyszenia Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami. 11 dział.I..Prawo.administracyjne Akty prawa miejscowego Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa (art. 9 SamWojU). Wykonywanie władzy Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia: 1) w głosowaniu powszechnym – w drodze wyborów i referendum – lub 2) za pośrednictwem organów samorządu województwa. Organy samorządu województwa ORGANY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ORGANY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIK WOJEWÓDZTWA SEJMIK WOJEWÓDZTWA Sejmik.województwa.jest.organem stano­ Sejmik.województwa.jest.organem stano­ wiącym i kontrolnym województwa..Ka- wiącym i kontrolnym województwa..Ka- dencja.sejmiku.województwa.trwa.4 lata, li­ dencja.sejmiku.województwa.trwa.4 lata, li­ cząc od dnia wyborów..W.skład.sejmiku. cząc od dnia wyborów..W.skład.sejmiku. województwa.wchodzą.radni wybrani województwa.wchodzą.radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie w wyborach bezpośrednich w liczbie 30 w województwach liczących do 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców.oraz.po 3 radnych 2 000 000 mieszkańców.oraz.po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. 500 000 mieszkańców. Uchwały.sejmiku.województwa.zapadają. Uchwały.sejmiku.województwa.zapadają. zwykłą większością głosów, w obecności zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jaw­ sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jaw­ nym imiennym, chyba że przepisy ustawy nym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. stanowią inaczej. Sejmik.województwa.wybiera.ze.swojego. Sejmik.województwa.wybiera.ze.swojego. grona.przewodniczącego.oraz.nie więcej grona.przewodniczącego.oraz.nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących,.bezwzględną. niż 3 wiceprzewodniczących,.bezwzględną. większością.głosów,.w.obecności.co.naj- większością.głosów,.w.obecności.co.naj- mniej.połowy.ustawowego.składu.sejmiku,. mniej.połowy.ustawowego.składu.sejmiku,. w.głosowaniu.tajnym..Przewodniczący.i.wi- w.głosowaniu.tajnym..Przewodniczący.i.wi- ceprzewodniczący.sejmiku.województwa. ceprzewodniczący.sejmiku.województwa. nie mogą wchodzić w skład zarządu woje­ nie mogą wchodzić w skład zarządu woje­ wództwa. wództwa. Sejmik.województwa.kontroluje.działalność Sejmik.województwa.kontroluje.działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyj­ samorządowych jednostek organizacyj­ nych..W.tym.celu.powołuje.komisję rewi­ nych..W.tym.celu.powołuje.komisję rewi­ zyjną. zyjną. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Zarząd.województwa.jest.organem wykonaw­ Zarząd.województwa.jest.organem wykonaw­ czym województwa..W.skład.zarządu.woje- czym województwa..W.skład.zarządu.woje- wództwa,.liczącego.5.osób,.wchodzi.marszałek wództwa,.liczącego.5.osób,.wchodzi.marszałek województwa jako jego przewodniczący, wi­ województwa jako jego przewodniczący, wi­ cemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali cemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie..Członkiem.zarządu.województwa. członkowie..Członkiem.zarządu.województwa. nie może być osoba, która nie jest obywate­ nie może być osoba, która nie jest obywate­ lem polskim. lem polskim. Członkostwa.w.zarządzie.województwa.nie Członkostwa.w.zarządzie.województwa.nie można łączyć z członkostwem w organie innej można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. a także z mandatem posła i senatora. Uchwały.zarządu.województwa.zapadają zwy­ Uchwały.zarządu.województwa.zapadają zwy­ kłą większością głosów, w obecności co naj­ kłą większością głosów, w obecności co naj­ mniej połowy ustawowego składu zarządu mniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym,.chyba.że.przepisy. w głosowaniu jawnym,.chyba.że.przepisy. ustawy.stanowią.inaczej..W.przypadku.równej. ustawy.stanowią.inaczej..W.przypadku.równej. liczby.głosów.rozstrzyga głos marszałka wo­ liczby.głosów.rozstrzyga głos marszałka wo­ jewództwa. jewództwa. Sejmik województwa.wybiera.zarząd.woje- Sejmik województwa.wybiera.zarząd.woje- wództwa,.w.tym.marszałka.województwa.i.nie. wództwa,.w.tym.marszałka.województwa.i.nie. więcej.niż.2.wicemarszałków,.w ciągu 3 miesię­ więcej.niż.2.wicemarszałków,.w ciągu 3 miesię­ cy od dnia ogłoszenia wyników wyborów cy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy..Sejmik.woje- przez właściwy organ wyborczy..Sejmik.woje- wództwa.wybiera marszałka województwa. wództwa.wybiera marszałka województwa. bezwzględną.większością.głosów.ustawowego. bezwzględną.większością.głosów.ustawowego. składu.sejmiku,.w.głosowaniu.tajnym. składu.sejmiku,.w.głosowaniu.tajnym. 12 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny Jawność Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Podmioty wykonujące zadania administracji rządowej Zadania administracji rządowej w województwie wykonują: 1) wojewoda, 2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespo­ lonych służb, inspekcji i straży, 3) organy niezespolonej administracji rządowej, 4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia, 5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z od­ rębnych ustaw, 6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw (art. 2 AdmRządWojU). Wojewoda; funkcje urzędu Wojewoda jest: 1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, 2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, 3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie, 4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związ­ ków pod względem legalności, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 AdmRządWojU, 5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji, 6) reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, 7) organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykony­ wanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administra­ cji rządowej (art. 3 ust. 1 i 2 AdmRządWojU). Powołanie i odwołanie wojewody Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, 13 dział.I..Prawo.administracyjne 3) posiada 3­letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) korzysta z pełni praw publicznych, 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią (art. 6 AdmRządWojU). Wicewojewoda Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II wicewojewody. Wicewojewoda jest powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek wojewo- dy. Na stanowisko wicewojewody może być powołana osoba spełniająca wymogi prze­ widziane na stanowisko wojewody. Uprawnienia nadzorcze Prezesa RM i ministra właściwego do spraw ad­ ministracji publicznej Działalnością wojewody kieruje Prezes RM. Może on w szczególności: 1) wydawać w tym zakresie wytyczne i polecenia, 2) żądać przekazania sprawozdań z działalności wojewody oraz 3) dokonywać okresowej oceny jego pracy. Prezes RM sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów, natomiast minister właści­ wy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością wojewo- dy na podstawie kryterium zgodności jego działania z powszechnie obowiązują- cym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności (art. 8 ust. 1–3 AdmRządWojU). Rozstrzyganie sporów Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub cen­ tralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Prezes RM (art. 10 AdmRządWojU). Delegacja uprawnień przez Prezesa RM Prezes RM może upoważnić ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu wobec wojewody uprawnień, z wyjątkiem: 1) powoływania i odwoływania wojewody oraz 2) rozstrzygania sporów między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub central­ nym organem administracji rządowej (art. 11 AdmRządWojU). Uprawnienia nadzorcze wojewody Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach (art. 12 AdmRządWojU). 14 Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny Pomoc dla wojewody w wykonywaniu zadań Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy: 1) urzędu wojewódzkiego oraz 2) organów rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 13 AdmRządWojU). Delegatury urzędu wojewódzkiego W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w wojewódz­ twie wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego. Statut urzędu wojewódzkiego Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa RM, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5 AdmRządWojU. Statut jest ogłaszany w wo- jewódzkim dzienniku urzędowym. Regulamin Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia. Wydawanie zarządzeń Wojewoda w celu realizacji powierzonych mu zadań wydaje zarządzenia (art. 17 AdmRządWojU). Wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie. Reprezentuje podandto w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Polecenia wojewody Wojewoda może także wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2 AdmRządWojU, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Sytuacjami nadzwyczajnymi są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). Polecenia te nie mogą dotyczyć: 1) rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, 2) czynności operacyjno­rozpoznawczych, dochodzeniowo­śledczych oraz 3) czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wydanych organom niezespo­ lonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa RM o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3. Wydanie 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: