Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 019330 23379292 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II - książka
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0576-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Delphi to jedno z najpopularniejszych środowisk programistycznych. Koncepcja połączenia znanego i łatwego do opanowania języka Pascal z możliwościami projektowania obiektowego oraz techniką tworzenia aplikacji z komponentów, dzięki której można błyskawicznie zbudować szkielet programu, zyskała ogromne uznanie wśród programistów. Delphi ma ogromną liczbę użytkowników, a możliwości najnowszych wersji sprawiają, że narzędzie to wykorzystywane jest coraz powszechniej. Ostatnia edycja Delphi umożliwia także tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz aplikacji internetowych.

'Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II' to książka przedstawiająca wyłącznie praktyczne aspekty wykorzystania tego środowiska programistycznego. Dzięki zaprezentowanym w niej przykładom nauczysz się stosować komponenty, za pomocą których można utworzyć elementy interfejsu użytkownika (menu rozwijane, paski narzędzi i listy wyboru), a także dowiesz się, jak pobierać dane z plików zewnętrznych i bazy danych oraz tworzyć nowe komponenty.

Sprawdź, jak inni rozwiązali problemy,
które napotkałeś, programując w Delphi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Aplikacje w Delphi. Przyk³ady. Wydanie II Autor: Teresa Pamu³a ISBN: 83-246-0576-2 Format: B5, stron: 360 Delphi to jedno z najpopularniejszych œrodowisk programistycznych. Koncepcja po³¹czenia znanego i ³atwego do opanowania jêzyka Pascal z mo¿liwoœciami projektowania obiektowego oraz technik¹ tworzenia aplikacji z komponentów, dziêki której mo¿na b³yskawicznie zbudowaæ szkielet programu, zyska³a ogromne uznanie wœród programistów. Delphi ma ogromn¹ liczbê u¿ytkowników, a mo¿liwoœci najnowszych wersji sprawiaj¹, ¿e narzêdzie to wykorzystywane jest coraz powszechniej. Ostatnia edycja Delphi umo¿liwia tak¿e tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz aplikacji internetowych. „Aplikacje w Delphi. Przyk³ady. Wydanie II” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca wy³¹cznie praktyczne aspekty wykorzystania tego œrodowiska programistycznego. Dziêki zaprezentowanym w niej przyk³adom nauczysz siê stosowaæ komponenty, za pomoc¹ których mo¿na utworzyæ elementy interfejsu u¿ytkownika (menu rozwijane, paski narzêdzi i listy wyboru), a tak¿e dowiesz siê, jak pobieraæ dane z plików zewnêtrznych i bazy danych oraz tworzyæ nowe komponenty. (cid:129) Elementy projektu w Delphi 2006 (cid:129) Tworzenie menu rozwijanego (cid:129) Paski narzêdzi (cid:129) Formatowanie i wyœwietlanie danych na ekranie (cid:129) Okna dialogowe i okna komunikatów (cid:129) Edytor tekstu zbudowany na podstawie komponentów (cid:129) Wyœwietlanie tabel i wykresów (cid:129) Komunikacja z bazami danych (cid:129) Praca z systemem plików SprawdŸ, jak inni rozwi¹zali problemy, które napotka³eœ, programuj¹c w Delphi Wprowadzenie .................................................................................. 7 Rozdział 1. Projektowanie aplikacji w Delphi 2006 .............................................. 9 Środowisko zintegrowane — Delphi IDE .........................................................................10 Elementy projektu aplikacji .............................................................................................12 Standardowe właściwości komponentów .........................................................................14 Standardowe zdarzenia .....................................................................................................14 Rozdział 2. Podstawowe składniki aplikacji ....................................................... 19 Okno aplikacji ..................................................................................................................19 Ikona aplikacji ..................................................................................................................24 Wyświetlanie napisów ......................................................................................................24 Rodzaje przycisków, podobieństwa i różnice ..................................................................29 Etykiety i przyciski ...........................................................................................................33 Rozdział 3. Menu główne i podręczne, pasek narzędzi ........................................ 37 Wielopoziomowe menu główne .......................................................................................37 Przyporządkowanie poleceń opcjom menu ......................................................................39 Menu podręczne ...............................................................................................................44 „Polskie litery” w nazwach poleceń menu .......................................................................45 Pasek narzędzi TToolBar .................................................................................................46 Rozdział 4. Wprowadzanie danych, formatowanie i wyświetlanie na ekranie ....... 49 Liczby — funkcje konwersji i formatowanie. Przecinek czy kropka? ............................50 Daty — funkcje konwersji i formatowanie daty i czasu ..................................................52 Systemowe separatory liczb i daty ...................................................................................54 Wprowadzanie danych za pomocą okienek edycyjnych TEdit ........................................55 Wprowadzanie danych za pomocą okienek InputBox i InputQuery ................................62 Sposoby zabezpieczania programu przed błędami przy wprowadzaniu danych .............63 Maskowanie danych wejściowych .............................................................................63 Blokowanie możliwości wprowadzania niektórych znaków, np. liter lub cyfr .........65 Korzystanie z funkcji konwersji StrToIntDef (z wartością domyślną) .....................66 Zmiana zawartości okienka TEdit za pomocą suwaka TScrollBar ..........................66 Zmiana zawartości okienka TEdit za pomocą komponentu TUpDown ....................67 Stosowanie instrukcji obsługi wyjątków ...................................................................68 Obliczenia. Wybrane funkcje modułu Math ....................................................................70 4 Aplikacje w Delphi. Przykłady Rozdział 5. Okienka komunikatów .................................................................... 73 Wyświetlanie komunikatów z napisami stałymi w języku systemowym — MessageBox ..............................................................................................................74 Wyświetlanie komunikatów za pomocą funkcji ShowMessage, MessageDlg, MessageDlgPos ..............................................................................................................75 Rozdział 6. Okienka dialogowe z karty Dialogs .................................................. 81 Rozdział 7. Listy wyboru — TListBox i TComboBox ............................................ 87 Dodawanie elementów do listy ........................................................................................89 Wybieranie elementów z listy ..........................................................................................90 Sposoby wyświetlania elementów listy ............................................................................93 Lista z nazwami czcionek ................................................................................................95 Blokowanie edycji dla listy TComboBox ........................................................................95 Czytanie i zapisywanie zawartości listy do pliku dyskowego .........................................96 Rozdział 8. Prosty edytor — komponent TMemo .............................................. 99 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu .............................................................................101 Czytanie i zapisywanie tekstu do pliku ..........................................................................102 Wyświetlanie informacji o położeniu kursora ...............................................................102 Automatyczne kasowanie linii niezawierających liczb lub wybranych znaków .......103 Wyświetlanie współrzędnych kursora w polu TMemo i zegara na pasku TStatusBar ..104 Rozdział 9. Grupowanie komponentów .............................................................. 109 Pola opcji i pola wyboru .................................................................................................109 Komponenty grupujące ..................................................................................................110 Ramka TBevel ................................................................................................................115 Rozdział 10. Komponenty do wyboru daty i czasu TDateTimePicker i TMonthCalendar ....................................................................... 117 Rozdział 11. Zakładki TTabControl i TPageControl ............................................ 121 Rozdział 12. Odmierzanie czasu — komponent TTimer ...................................... 127 Rozdział 13. Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas ............. 131 Wyświetlanie prostych figur geometrycznych i tekstu ..................................................132 Rysowanie „trwałe” — zdarzenie OnPaint ...................................................................139 Rysowanie po formularzu i bitmapie .............................................................................141 Przykłady animacji w Delphi .........................................................................................144 Rozdział 14. Wyświetlanie obrazów — komponent TImage ............................... 151 Rysowanie po obrazie ....................................................................................................153 Binaryzacja obrazu .........................................................................................................154 Skalowanie obrazów ......................................................................................................157 Przeglądanie wczytanych obrazów ................................................................................160 Wyświetlanie zawartości listy obrazków TImageList ...................................................161 Rozdział 15. Tabelaryzacja danych — komponent TStringGrid, TDrawGrid i TValueListEditor ......................................................................... 163 Ustalanie podstawowych parametrów tabeli ..................................................................166 Wypełnianie tabeli danymi .............................................................................................168 Wybieranie komórek tabeli ............................................................................................170 Filtrowanie wprowadzanych danych ..............................................................................173 Niestandardowe przejście do kolejnej komórki — klawisz Enter .................................175 Zmiana koloru i wyrównania tekstu w wybranych komórkach .....................................176 Wyświetlanie tekstu w komórce w dwóch wierszach ...................................................180 Spis treści 5 Totolotek ........................................................................................................................182 Tabela i lista ...................................................................................................................184 Tabela TDrawgrid ..........................................................................................................185 Tabela TValueListEditor ................................................................................................192 Rozdział 16. Graficzna prezentacja danych — komponent TChart ....................... 197 Rysowanie wykresów z wykorzystaniem komponentu TChart ........................................197 Opis wybranych właściwości, metod i zdarzeń komponentów TChart i TChartSeries ..............................................................................................................199 Wykresy kołowe .............................................................................................................202 Wykresy kolumnowe ......................................................................................................205 Wykresy funkcji matematycznych .................................................................................208 Formatowanie i skalowanie wykresów ..........................................................................212 Posługiwanie się wieloma wykresami ............................................................................218 Rozdział 17. Współpraca programu z plikami dyskowymi ................................... 223 Wybór foldera plików ....................................................................................................223 Wyszukiwanie plików ....................................................................................................225 Zapisywanie danych z okienek TEdit i tabeli do pliku tekstowego ...............................228 Czytanie danych z pliku tekstowego ..............................................................................230 Zapisywanie i odczytywanie danych z tabeli do pliku *.csv .........................................231 Zmiana nazw grupy plików ............................................................................................233 Korzystanie ze strumieni ................................................................................................234 Rozdział 18. Drukowanie w Delphi .................................................................... 241 Drukowanie napisów i tekstu z okienek edycyjnych .....................................................242 Drukowanie tabeli i wykresu ..........................................................................................243 Drukowanie obrazu ........................................................................................................246 Drukowanie tekstu sformatowanego za pomocą komponentu TRichEdit .....................247 Drukowanie za pomocą Rave Reports ...........................................................................253 Rozdział 19. Programy z wieloma oknami ......................................................... 265 Wymiana danych i metod między modułami .................................................................265 Program z hasłem ...........................................................................................................268 Wyświetlanie tytułu programu .......................................................................................271 Aplikacje typu MDI .......................................................................................................273 Rozdział 20. Posługiwanie się wieloma komponentami tego samego typu. Operatory Is i As ........................................................................... 277 Wprowadzanie i kasowanie danych dla kilku okienek edycyjnych ...............................278 Przypisywanie grupie komponentów tej samej procedury obsługi zdarzenia ................279 Wyświetlanie informacji o numerach kontrolek, ich nazwach i klasach .......................283 Rozdział 21. Tablice dynamiczne ....................................................................... 285 Rozdział 22. Dynamiczne tworzenie komponentów ............................................. 289 Wyświetlanie kontrolek i przypisywanie zdarzeniom procedur obsługi .......................290 Przykłady dynamicznego tworzenia wykresów .............................................................295 Tworzenie menu w czasie działania programu ..............................................................298 Rozdział 23. Definiowanie nowych klas komponentów ....................................... 301 Klasa tabel z wyrównaniem zawartości komórek do prawej strony ..............................301 Klasa okienek z właściwością Alignment ......................................................................303 Instalowanie nowych komponentów na palecie komponentów .....................................305 Instalacja nowego komponentu w Borland Delphi 2006 ...............................................309 Nowy komponent do ankiety .........................................................................................311 Nowy komponent złożony z komponentów standardowych ..........................................313 6 Aplikacje w Delphi. Przykłady Rozdział 24. Podstawowe operacje na bazach danych ....................................... 317 Przeglądanie istniejących baz danych w formacie .dbf ..................................................319 Tworzenie własnej bazy danych ....................................................................................321 Modyfikowanie bazy ......................................................................................................323 Filtrowanie rekordów bazy danych ................................................................................324 Wyszukiwanie rekordów ................................................................................................326 Sortowanie ......................................................................................................................327 Rysowanie wykresów na podstawie danych z bazy .......................................................327 Obliczanie średniej ze wszystkich wartości danego pola ...............................................329 Biblioteka — przykład relacyjnej bazy danych .............................................................329 Logiczne połączenie tabel ........................................................................................332 Drukowanie danych za pomocą programu Rave Reports ........................................333 Skorowidz ................................................................................... 341 Rozdział 13. Niektóre komponenty posiadają właściwość typu obiektowego TCanvas (tzw. płótno). Są to m.in.: TForm, TImage, TPaintBox, TBitmap, TComboBox, TStringGrid, TListBox, TPrinter. Właściwość Canvas zawiera metody, które pozwalają na rysowanie na tych kompo- nentach za pomocą linii różnych figur, kolorowanie powierzchni oraz wyświetlanie tekstu. Możliwa jest również zmiana koloru i grubości linii, koloru i wzoru wypełnienia, atrybutów czcionki itd. Rysowanie za pomocą metod obiektu Canvas różnych obiektów może być przydatne do zmiany cech niektórych komponentów, np. TStringGrid czy TCTart, a także przy drukowaniu formularza i tekstu. Wybrane właściwości obiektu TCanvas: Brush — określa wzór lub kolor wypełnienia figur (tzw. pędzel); Font — krój czcionki dla wyświetlanych napisów; Pen — określa cechy kreślonych linii: grubość, styl, kolor (tzw. pióro); PenPos — określa współrzędne kursora graficznego. Podstawowymi parametrami większości procedur i funkcji graficznych są współrzędne punktu na komponencie, po którym rysujemy. Lewy górny róg ma współrzędne (0, 0), a prawy dolny najczęściej (WidtT, HeigTt). Na rysunku 13.1 przedstawiono współrzędne okna formularza, które wykorzystano w zadaniach tego rozdziału. 132 Rysunek 13.1. Formularz z zaznaczonymi wartościami współrzędnych wierzchołków (x, y) Aplikacje w Delphi. Przykłady Wyświetlanie prostych figur geometrycznych i tekstu Proste figury i tekst możemy wyświetlić na formularzu, korzystając z procedur i funkcji obiektu typu TCanvas — tabela 13.1. Właściwości takiego obiektu umożliwiają m.in. zmianę grubości i stylu rysowanych linii, zmianę koloru i wzoru wypełnienia figur oraz wybór kroju i stylu czcionki dla tekstu. Tabela 13.1. Wybrane metody obiektu TCanvas Metoda Znaczenie Kolor:=Canvas.Pixels[x,y] Canvas.Pixels[10,20]:=clRed MoveTo(x,y: integer) LineTo(x,y:integer) Rectangle(x1, y1, x2, y2: Integer) Ellipse(x1, y1, x2, y2: Integer) Polyline(Points: array of TPoint) Za pomocą funkcji Pixels można odczytać kolor piksela w miejscu o współrzędnych (x, y) — zmienna Kolor jest typu TColor. Ta sama funkcja wywołana w ten sposób powoduje wyświetlenie na formularzu czerwonego punktu w miejscu o współrzędnych [10, 20] — współrzędną poziomą (x) liczymy od lewej do prawej, a współrzędną pionową od góry w dół. Współrzędne lewego górnego wierzchołka to (0, 0). Przenosi kursor graficzny do punktu o współrzędnych x, y. Rysuje linię od bieżącej pozycji kursora graficznego do punktu o współrzędnych x, y. Procedura rysuje prostokąt wypełniony standardowym kolorem pędzla (Canvas.Brush.Color). Procedura rysuje elipsę (lub koło) — parametrami są współrzędne dwóch przeciwległych wierzchołków prostokąta (kwadratu), w który elipsa jest wpisana. Procedura rysuje linię łamaną lub wielokąt. Parametrami są współrzędne punktów, które zostaną połączone linią. Jeśli współrzędne punktu pierwszego i ostatniego są takie same, to rysowany jest wielokąt; w przeciwnym razie linia łamana, np. procedura: Polyline([Point(40, 10), Point(20, 60), Point(70, 30),Point(10, 30), Point(60, 60), Point(40, 10)]) narysuje gwiazdę pięcioramienną (patrz pomoc dla polyline). Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 133 Tabela 13.1. Wybrane metody obiektu TCanvas — ciąg dalszy Metoda Znaczenie Polygon(Points: array of TPoint) Procedura umożliwia narysowanie wielokąta wypełnionego bieżącym kolorem i stylem pędzla. Przykładowo instrukcje: Canvas.Brush.Color = clRed; Canvas.Polygon([Point(10, 10), Point(30, 10), åPoint(130, 30), Point(240, 120)]); spowodują narysowanie czworokąta wypełnionego kolorem czerwonym. Współrzędne punktu pierwszego i ostatniego nie muszą się pokrywać, ponieważ procedura i tak łączy na końcu punkt ostatni z punktem pierwszym. Odświeżanie formularza — procedura kasuje wszystkie obiekty rysowane za pomocą metod obiektu Canvas i nieumieszczone w procedurze obsługi zdarzenia OnPaint. Rysuje obraz określony parametrem GraGhic w miejscu o współrzędnych x i y (przykład 13.14). Rysuje krzywą eliptyczną w prostokącie o współrzędnych (x1, y1; x2, y2), od punktu o współrzędnych (x3, y3) do punktu (x4, y4). Wyświetla tekst od punktu o współrzędnych x, y — lewy górny róg prostokąta zawierającego tekst; Text to parametr w postaci tekstu stałego w apostrofach, np. Ala ma kota , lub zmienna zawierająca łańcuch znaków, np. a:= Ala ma kota (const w nagłówku procedury oznacza podobne wywołanie jak w przypadku wartości, lecz umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie pamięci). Kopiuje część obrazu z jednego płótna na inne płótno. Rysowanie prostokąta wypełnionego bieżącym kolorem i wzorem. Wypełnianie tzw. powodziowe obiektów. Refresh Draw(x, y:integer; Graphic:TGraphic) Arc(x1,y1, x2,y2, x3,y3, x4,y4: integer) TextOut(x,y:integer; const Text:string) CopyRect(const Dest: TRect; Canvas: TCanvas; const Source: TRect) FillRect(const Rect: TRect) FloodFill(X, Y: Integer; Color: TColor; FillStyle: TFillStyle) FrameRect(const Rect: TRect) Rysowanie obwodu prostokąta. Pie(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Integer); RoundRect(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3: Integer) StretchDraw(const Rect: TRect; Graphic: TGraphic) TextHeight(const Text: string): Integer TextOut(X, Y: Integer; const Text: string) TextRect(Rect: TRect; X, Y: Integer; const Text: string) Rysowanie wycinka koła. Rysowanie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Dopasowanie rysunku do obszaru danego prostokąta. Funkcja zwraca wysokość tekstu w pikselach. Procedura wyświetla napis na komponencie posiadającym właściwość TCanvas. Procedura wyświetla napis w prostokącie, którego współrzędne są podane w postaci typu TRect (pierwszy parametr). Procedura była wykorzystywana przy formatowaniu komórek tabeli. TextTidth(const Text: string): Integer Funkcja zwraca szerokość tekstu w pikselach. 134 Aplikacje w Delphi. Przykłady Oprócz wymienionych metod zdefiniowane są metody, które korzystają z tzw. me- chanizmów niskopoziomowych i właściwości Handle komponentu, np. instrukcja: kol:=GetNearestColor( Form1.Canvas.Handle, RGB(125,67,22)); spowoduje przypisanie zmiennej kol koloru najbardziej zbliżonego do podanego — w przypadku gdy bieżący tryb graficzny nie posiada koloru typu RGB. Przykład 13.1. Wyświetl na etykiecie współrzędne prawego dolnego wierzchołka formularza — lewy górny ma współrzędne (0, 0). Rozwiązanie Wstaw etykietę TLabel. Współrzędne prawego dolnego wierzchołka formularza możemy odczytać, korzystając z właściwości ClientWidtT i ClientHeigTt formularza. Należy wpisać np. w procedurze obsługi zdarzenia OnClick etykiety instrukcję: Label1.CaGtion:=IntToStr(ClientWidth)+ , +IntToStr(ClientHeight); lub użyć funkcji GetClientRectangle, która zwraca wartość typu TRect określającą współrzędne dwóch przeciwległych wierzchołków formularza: R:=Form1.GetClientRectangle; //R tyGu TRect można zadeklarować jako zmienną lokalną Label1.CaGtion:=Inttostr(R.Right)+ , + Inttostr(R.Bottom); Przykład 13.2. Na środku formularza wyświetl punkt koloru czerwonego, przy czym nie może w tym miejscu znajdować się inny obiekt (np. przycisk), bo wyświetlony piksel zostanie przez ten obiekt przesłonięty. Rozwiązanie Poniższą instrukcję wpisz np. w procedurze obsługi przycisku: Canvas.Pixels[ClientWidth div 2, ClientHeight div 2]:=clRed; Przykład 13.3. Narysuj linie koloru czerwonego będące przekątnymi formularza — rysunek 13.2. Rysunek 13.2. Formularz z przekątnymi pozostającymi po zmianie jego rozmiaru Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 135 Rozwiązanie Poniższe instrukcje wpisz np. w procedurze obsługi przycisku. Pierwsza przekątna: Canvas.Pen.Color:=clRed; //zmiana koloru Gióra na czerwony //Grzesunięcie kursora graficznego do Gunktu o wsGółrzędnych (0,0) Canvas.Moveto(0,0); //narysowanie linii od bieżącego Gołożenia kursora graficznego do Gunktu z Grawego ådolnego wierzchołka Canvas.Lineto(ClientWidth, ClientHeight); Narysuj drugą przekątną. Aby przekątne pozostały na formularzu podczas zmiany jego rozmiaru, należy wyko- rzystać dwa zdarzenia: OnPaint i OnResize. W procedurach obsługi tych zdarzeń po- winny znaleźć się instrukcje, jak w procedurach poniżej: procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); begin Canvas.Pen.Color:=clRed; Canvas.Moveto(0,0); Canvas.Lineto(ClientWidth, ClientHeight); Canvas.Moveto(ClientWidth,0); Canvas.Lineto(0, ClientHeight); end; i procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject); begin Refresh; // Grzy zmianie rozmiaru okna // kasowane są GoGrzednie Grzekątne end; Przykład 13.4. Wyświetl na formularzu punkty rozmieszczone losowo i o losowych kolorach. Rozwiązanie Wstaw przycisk i w procedurze obsługi zdarzenia OnClick wpisz odpowiednie instrukcje: //Losowe Gunkty procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var i:integer; begin for i:=1 to 10000 do Canvas.Pixels[Random(ClientWidth), Random(ClientHeight)]:= RGB( Random(255),Random(255), Random (255 ) ); end; 136 Aplikacje w Delphi. Przykłady Przykład 13.5. Wyświetl na formularzu trzy różne prostokąty — ramkę, prostokąt wypełniony kolo- rem BrusT.Color, prostokąt z zaokrąglonymi brzegami. Rozwiązanie W procedurze obsługi przycisku wpisz instrukcje jak poniżej: procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); var Grost: TRect; begin Grost:= Rect(200,10,300,100); Canvas.Brush.Color := clBlack; //ramka Canvas.FrameRect(Grost); Canvas.Brush.Color := clGreen; //Grostokąt wyGełniony Canvas.Rectangle(200,120,300,210); //Grostokąt z zaokrąglonymi brzegami Canvas.RoundRect(200,230,300,320,20,20); end; Przykład 13.6. Wyświetl na środku formularza napis Zadania z DelpTi w kolorze niebieskim, o roz- miarze czcionki równym 36 pkt, bez tła — rysunek 13.3. Rysunek 13.3. Napis na środku formularza Rozwiązanie W procedurze wykorzystano funkcje zwracające szerokość i wysokość napisu oraz roz- miary formularza — i na tej podstawie obliczono współrzędne lewego górnego wierz- chołka wyświetlanego napisu: procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var x,y:integer; begin Canvas.Font.Name:= Arial ; Canvas.Font.Color:=ClBlue; Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 137 Canvas.Font.Size:=24; Canvas.Brush.Style:=bsClear; x:=ClientWidth-Canvas.TextWidth( Zadania z DelGhi ); y:=ClientHeight-Canvas.TextHeight( Z ); Canvas.TextOut(x div 2, y div 2, Zadania z DelGhi ); end; Przykład 13.7. Narysuj elipsę o maksymalnych wymiarach na formularzu. Rozwiązanie W procedurze obsługi przycisku wpisz instrukcję: //eliGsa wGisana w Grostokąt o rozmiarach formularza Canvas.ElliGse(0,0, ClientWidth, ClientHeight); Przykład 13.8. Narysuj na formularzu trójkąt o zielonym obwodzie i żółtym wypełnieniu. Rozwiązanie I sposób — z wykorzystaniem procedury PolyLine i FloodFill: procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); begin Canvas.Brush.Color:=clYellow; Canvas.Pen.Color:=clGreen; //rysowanie trójkąta Canvas.Polyline([Point(20,20),Point(200,20),Point(110,100),Point(20,20)]); Canvas.Floodfill(100,25,clgreen,fsborder); //Grocedura wyGełnia obiekt narysowany //kolorem zielonym, wewnątrz którego znajduje się Gunkt o wsGółrzędnych (100,25) end; II sposób — z wykorzystaniem procedury Polygon, rysującej wielokąt wypełniony bieżącym kolorem pędzla (BrusT). Współrzedne ostatniego punktu nie muszą pokry- wać się ze współrzędnymi punktu pierwszego wielokąta, ponieważ pierwszy punkt jest automatyczne łączony z ostatnim: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Canvas.Brush.Color:=clYellow; Canvas.Pen.Color:=clGreen; Canvas.Polygon([Point(20,20),Point(200,20),Point(110,100)]); end; Przykład 13.9. Wyświetl na formularzu linie rysowane różnymi stylami. 138 Aplikacje w Delphi. Przykłady Rozwiązanie Wstaw przycisk TButton. W procedurze obsługi zdarzenia OnClick przycisku wpisz instrukcje, jak w poniższej procedurze: //style linii procedure TForm1.Button1Click(Seender: TObject); var x,y:integer; begin x := 210; y := y+10;//y - zmienna globalna Canvas.MoveTo(x,y); x := Random(ClientWidth - 10); y := Random(ClientHeight - 10); Canvas.Pen.Color := RGB(Random(256),Random(256),Random(256)); case Random(5) of 0: Canvas.Pen.Style := GsSolid; 1: Canvas.Pen.Style := GsDash; 2: Canvas.Pen.Style := GsDot; 3: Canvas.Pen.Style := GsDashDot; 4: Canvas.Pen.Style := GsDashDotDot; end; Canvas.LineTo(x+200, y); end; Przykład 13.10. Wyświetl na formularzu prostokąt malowany różnymi stylami pędzla po każdym klik- nięciu przycisku. Rozwiązanie Wstaw przycisk TButton. W procedurze obsługi zdarzenia OnClick przycisku wpisz instrukcje, jak w poniższej procedurze: //style Gędzla procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin Refresh; //kasuje GoGrzedni Grostokąt Canvas.Brush.Color :=RGB(Random(256),Random(256),Random(256)); //kolorem Gędzla // malowane są wzory case Random(7) of 0: Canvas.Brush.Style := bsClear; 1: Canvas.Brush.Style := bsSolid; 2: Canvas.Brush.Style := bsBDiagonal; 3: Canvas.Brush.Style := bsFDiagonal; 4: Canvas.Brush.Style := bsCross; 5: Canvas.Brush.Style := bsDiagCross; 6: Canvas.Brush.Style := bsHorizontal; 7: Canvas.Brush.Style := bsVertical; end; Canvas.Rectangle(0,0, 200,100); end; Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 139 Rysowanie „trwałe” — zdarzenie OnPaint Instrukcje zawierające metody obiektu Canvas można umieszczać w procedurach ob- sługi zdarzenia OnClick dla przycisków, dla formularza i innych komponentów. Można również korzystać z innych zdarzeń komponentów. Jednak tylko niektóre z nich umoż- liwiają tzw. „trwałe” rysowanie, czyli rysowanie odnawiane po każdej zmianie, np. po zmianie rozmiaru okna i przykryciu w ten sposób części obiektów graficznych. Dla okna formularza korzysta się w tym celu ze zdarzenia OnPaint. Dla innych komponentów podobne zdarzenia mają inne nazwy. Przedstawiono je w tabeli 13.2. Tabela 13.2. Zdarzenia umożliwiające rysowanie „trwałe” Zdarzenie Znaczenie OnPaint Zdarzenie dla formularza generowane każdorazowo, gdy zawartość okna formularza wymaga odświeżenia. Sytuacja taka ma miejsce przy tworzeniu okna formularza, a także wtedy, gdy np. jedno okno zostanie przesłonięte innym oknem lub gdy następuje zmiana jego rozmiaru. PaintBoxPaint Odpowiednik zdarzenia OnPaint dla komponentu PaintBox. OnDrawCell Zdarzenie występujące dla komponentu typu TDrawGrid i TStringGrid — umożliwia „trwałe” rysowanie obiektów i wyświetlanie tekstu w komórkach. Zdarzenie dla komponentu typu TChart, odpowiednik zdarzenia OnPaint. OnAfterDraw Przykład 13.11. Narysuj na formularzu prostokąt koloru czerwonego, tak aby nie kasował się po przy- kryciu okna formularza innym oknem. Prostokąt powinien rysować się po kliknięciu przycisku i kasować po kliknięciu drugiego przycisku — rysunek 13.4. Rysunek 13.4. Rysowanie i kasowanie prostokąta na formularzu Rozwiązanie Wstaw dwa przyciski TButton. 140 Aplikacje w Delphi. Przykłady Gdyby instrukcję rysującą prostokąt umieścić w procedurze obsługi zdarzenia OnPaint, to prostokąt byłby na formularzu bezpośrednio po uruchomieniu programu. Dlatego procedurę obsługi tego zdarzenia z nową instrukcją należy wywołać za pomocą przy- cisku. Szkielet procedury FormPaint można uzyskać klikając dwukrotnie w oknie Inspektora Obiektów z prawej strony zdarzenia OnPaint. Później trzeba jednak wykasować w In- spektorze Obiektów tę nazwę, dlatego aby instrukcje w procedurze obsługi zdarzenia OnPaint nie wykonywały się bezpośrednio po uruchomieniu programu. W przykładzie pokazano, jak wykonać takie zadanie. //obsługi zdarzenia OnPaint dla formularza rysuje Grostokąt, wywoływana Grogramowo //może mieć inna nazwę procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); begin Canvas.Rectangle(100,100,ClientWidth-100,ClientHeight-100); end; //Grocedura rysuje Grostokąt koloru czerwonego i GrzyGisuje Grocedurze obsługi //zdarzenia OnPaint Grocedurę FormPaint procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Canvas.Pen.Color:=clRed; Canvas.Rectangle(100,100,ClientWidth-100,ClientHeight-100); OnPaint:=FormPaint;//GrzyGisanie Grocedurze obsługi zdarzenia Grocedury rysującej //Grostokąt end; // odłączenie Grocedury FormPaint od zdarzenia OnPaint — wykasowanie Grostokąta procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin OnPaint:=nil; //ta instrukcja sGowoduje, że rysunek Grostokąta nie będzie odnawiany Refresh; //Grocedura ta kasuje Grostokąt end; Przykład 13.12. Wypełnij formularz bitmapą, np. kawa.bmp. Rozwiązanie W procedurze obsługi zdarzenia OnPaint dla formularza wpisz instrukcje, jak w pro- cedurze poniżej. Zadeklaruj zmienną globalną lub pole klasy TFormT (w sekcji public): var BitmaG: TBitmaG; procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); var x, y: Integer; begin y := 0; Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 141 while y Height do begin x := 0; while x Width do begin Canvas.Draw(x, y, BitmaG); x := x + BitmaG.Width; end; y := y + BitmaG.Height; end; end; W metodzie FormT.FormCreate dopisz instrukcje: BitmaG:=TBitmaG.Create; BitmaG.LoadFromFile( C:iWINDOWSikawa.bmG ); Rysowanie po formularzu i bitmapie Przykład 13.13. Napisz program umożliwiający rysowanie po formularzu po naciśnięciu lewego przy- cisku myszy. Rozwiązanie Wykorzystano zdarzenie OnMouseDown występujące po naciśnięciu przycisku myszy na komponencie i zdarzenie OnMouseMove występujące przy przesuwaniu kursora myszy nad komponentem. Wpisz instrukcje, jak w poniższych procedurach obsługi zdarzeń OnMouseDown i On åMouseMove. procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject;Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin Canvas.MoveTo(x,y); end; procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject;Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin if ssLeft in Shift then //czy lewy Grzycisk myszy wciśnięty Canvas.LineTo(x,y); end; Przykład 13.14. Napisz program umożliwiający rysowanie prostokątów po komponencie typu TImage i wyświetlanie na etykietach współrzędnych zaznaczonego prostokąta — rysunek 13.5. 142 Rysunek 13.5. Wycinanie prostokątnego obszaru z obrazu typu .BMP Aplikacje w Delphi. Przykłady Rozwiązanie Na formularzu wstaw komponent TScrollBox i wewnątrz niego komponent TImage z zakładki Additional tak, aby lewe górne wierzchołki obu komponentów pokrywały się. Dla komponentu TImage ustaw właściwość Autosize na true i za pomocą właści- wości Picture załaduj do niego obraz typu .BMP (nie .JPG). Zmień kształt kursora na +. Dodaj do formularza jeszcze dwie etykiety TLabel. Wykorzystaj zdarzenie OnMouseDown występujące po naciśnięciu przycisku myszy na komponencie TImage i zdarzenie OnMouseMove występujące przy przesuwaniu kursora myszy nad komponentem TImage. Zadeklaruj zmienne globalne: StartX, StartY, StoGX, StoGY: Integer; bmGGom:TBitmaG; W procedurze obsługi zdarzenia OnCreate dla formularza zapamiętaj obraz .BMP z komponentu ImageT w zmiennej pomocniczej bmppom. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin bmGGom:=TBitmaG.Create; bmGGom.Assign(Image1.Picture.BitmaG); end; Zapis: bmGGom.Assign(Image1.Picture.BitmaG); oznacza kopiowanie mapy bitowej (obrazu) z komponentu ImageT do zmiennej bmppom, natomiast zapis: bmGGom:=Image1.Picture.BitmaG; oznacza przypisanie wskaźnika do bitmapy z komponentu ImageT do zmiennej bmppom. Jeśli więc nie kopiujemy bitmapy, tylko wskaźnik do obszaru zajmowanego przez nią, to nie można wykorzystać tej zmiennej do zapamiętania poprzedniego obrazu w komponencie ImageT. Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 143 W procedurze obsługi zdarzenia OnMouseDown dla komponentu ImageT zapamiętaj po- czątkowe współrzedne kursora myszy. procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin StartX := X; StartY := Y; end; W procedurze obsługi zdarzenia OnMouseMove dla komponentu ImageT zaznaczane są prostokątne obszary. procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin //Grzemieszczenie kursora Goza obraz Gowoduje, że Grocedura obsługi zdarzenia zwraca //wartości sGoza zakresu komGonentu Image1 if x 0 then x:=0; if y 0 then y:=0; if x Image1.ClientWidth then x:=Image1.ClientWidth; if y Image1.ClientHeight then y:=Image1.ClientHeight; with Image1 do if ssLeft in Shift then //czy lewy myszy Grzycisk wciśnięty begin Image1.Picture.BitmaG:=bmGGom; //odtworzenie GoGrzedniej bitmaGy Image1.Canvas.Pen.Color:=clred; //ustawienie koloru obrysu Image1.Canvas.Brush.Style:=bsclear; //styl bez wyGełnienia //rysowanie Grostokąta Image1.Picture.BitmaG.Canvas.Rectangle(StartX, StartY, X, Y); StoGX:=X; StoGY:=Y; //zaGamiętanie wsGółrzędnych Gotrzebnych do Grzykładu 13.15. //Gozostała część kodu wyświetla na etykiecie wsGółrzędne dwóch Grzeciwległych //wierzchołków i nie jest niezbędna do Grawidłowego działania Grogramu //wyświetlanie wsGółrzędnych dwóch Grzeciwległych wierzchołków if X StartX then //rysowanie w Grawo od Gunktu startowego begin Label1.CaGtion:= Left: + IntToStr(StartX); Label2.CaGtion:= Right: + IntToStr(X); end; if X =StartX then //else begin //rysowanie w lewo od Gunktu startowego Label1.CaGtion:= Left: + IntToStr(X); Label2.CaGtion:= Right: + IntToStr(StartX); end; if Y StartY then //rysowanie w dół od Gunktu startowego begin Label1.CaGtion:=Label1.CaGtion+ ToG: + IntToStr(StartY); Label2.CaGtion:=Label2.CaGtion+ Bottom: + IntToStr(Y); end else begin //rysowanie w górę od Gunktu startowego Label1.CaGtion :=Label1.CaGtion+ ToG: + IntToStr(Y); 144 Aplikacje w Delphi. Przykłady Label2.CaGtion :=Label2.CaGtion+ Bottom: + IntToStr(StartY); end; end; end; Przykład 13.15. Napisz program umożliwiający po kliknięciu przycisku przekopiowanie zaznaczonego obszaru w przykładzie 13.14 do drugiego komponentu typu TImage — rysunek 13.5. Rozwiązanie Na formularzu wstaw przycisk TButton. W procedurze obsługi zdarzenia OnClick wpisz instrukcje, jak w procedurze poniżej. procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var i,j,w,h:integer; begin w:=ABS(StoGX-StartX); //obliczenie szerokości zaznaczonego obszaru h:=ABS(StoGY-StartY); //obliczenie wysokości zaznaczonego obszaru //ustalenie szerokości i wysokości bitmaGy komGonentu Image2 Image2.Picture.BitmaG.Width:=w; Image2.Picture.BitmaG.Height:=h; //ustalenie wsGółrzednych lewego górnego wierzchołka zaznaczonego Grostokąta if StartX StoGX then StartX:=StoGX; if StartY StoGY then StartY:=StoGY; //GrzeGisanie zaznaczonego obszaru z komGonentu Image1 do komGonentu Image2 //Giksel Go Gikselu for i := 0 to w-1 do for j := 0 to h-1 do Image2.Picture.BitmaG.Canvas.Pixels[i,j]:= Image1.Picture.BitmaG.Canvas.Pixels[StartX+i,StartY+j]; end; Przykłady animacji w Delphi W programowaniu stosuje się różne techniki animacji. Jednym z prostszych sposobów jest rysowanie obiektu, następnie kasowanie i ponowne rysowanie w innym miejscu. Wadą tego rozwiązania jest trudność w uzyskaniu płynności ruchu obiektów. Inna metoda polega na zastosowaniu dwóch obszarów, na których rysujemy. W danej chwili widoczny jest tylko jeden z nich. Drugi jest wówczas modyfikowany i wy- świetlany w miejsce pierwszego dopiero po zakończeniu operacji. W zadaniach przykładowych zastosowano pierwszy sposób animacji. Udało się uzyskać odpowiednią płynność ruchu obiektów, dlatego nie wykorzystano sposobu z użyciem dwóch obszarów rysowania. Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 145 Przykład 13.16. Wykonaj następującą animację: kółko o średnicy 30 pkt przesuwa się od lewego do prawego brzegu formularza i z powrotem. Rozwiązanie W procedurze obsługi przerwania od Timera wpisz: {$J+} procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); const x1:integer=0; y1:integer=100; krok:integer=5; begin //kasowanie obiektu Canvas.Brush.color:=Color; //kolor formularza Canvas.Pen.color:=Color; //kolor Gióra Form1.Canvas.ElliGse(x1,y1,x1+30,y1+30); //rysowanie kółka kolorem czerwonym Canvas.Brush.color:=clRed; x1:=x1+krok; Canvas.ElliGse(x1,y1,x1+30,y1+30); if x1+30 = Clientwidth then krok:=-krok; if x1 =0 then krok:=-krok; end; Dyrektywa {{$J+przed treścią procedury włącza opcję kompilatora umożliwiającą zmianę wartości stałych typowanych (ang. Assignable typed constans). Opcja ta po- winna być standardowo włączona, ale jeśli nie mamy pewności, lepiej dodać dy- rektywę {{$J+. Przykład 13.17. Wykonaj animację tak jak w zadaniu poprzednim, gdy formularz jest wypełniony wzo- rem — rysunek 13.6. Rysunek 13.6. Animacja z tłem Rozwiązanie Na formularzu umieść przycisk TButton i komponent TTimer. Właściwość Interval ustaw na 200 ms, a właściwość Enabled na false. Treść procedur obsługi przycisku i przerwania od Timera przedstawiono poniżej. Zadeklaruj zmienną globalną: 146 Aplikacje w Delphi. Przykłady var BitmaG,BitmaG1: TBitmaG; //załadowanie obrazu .BMP do zmiennej BitmaG procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin //W Grocedurze FormCreate należy Grzeczytać bitmaGę z Gliku. BitmaG:=TBitmaG.Create; BitmaG.LoadFromFile( c:iwindowsikawa.bmG ); end; // Grocedura Gobiera Grostokątny fragment formularza i uruchamia Timer procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var x,y:integer; begin // utworzenie obiektu BitmaG1 BitmaG1 := TBitmaG.Create; BitmaG1.Width:=ClientWidth; BitmaG1.Height:=30; //Gobranie Grostokątnego wycinka formularza - obszaru, Go którym będzie się Goruszało //kółko for x:=0 to ClientWidth-1 do for y:=0 to 29 do BitmaG1.Canvas.Pixels[x,y]:=Form1.Canvas.Pixels[x,y+100]; Timer2.Enabled:=true; //w InsGektorze Obiektów zablokuj Timer2 end; {$J+}// Grocedura obsługi Grzerwania od Timera - rysowanie i kasowanie obiektu co 200 ms procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject); const x1:integer=0; y1:integer=100; krok:integer=5; var x,y:integer; begin //jeśli zwiększymy rozmiar formularza, to trzeba w Grocedurze obsługi zdarzenia //OnResize jeszcze raz Gobrać bitmaGę Canvas.Draw(0,y1,BitmaG1); //wyświetlenie wcześniej Gobranego Gaska formularza, //kasowanie obiektu //rysowanie kółka Canvas.ElliGse(x1,y1,x1+30,y1+30); x1:=x1+krok; if x1+29 =Clientwidth then krok:=-krok; if x1 =0 then krok:=-krok; end; //wyGełnianie formularza bitmaGą procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); var x, y: Integer; begin y := 0; while y Height do begin x := 0; while x Width do begin Canvas.Draw(x, y, BitmaG); x := x + BitmaG.Width; end; Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 147 y := y + BitmaG.Height; end; end; // Grocedura FormDestroy zwalnia Gamięć // zajmowaną Grzez bitmaGy procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); begin BitmaG.Free; BitmaG1.Free; end; Przykład 13.18. Wykonaj animację polegającą na przemieszczaniu się kulki w losowych kierunkach w prostokątnym obszarze o wymiarach (0, 0, 200, 200). Wykorzystaj komponent TPaintBox z zakładki System — rysunek 13.7. Rysunek 13.7. Animacja niebieskiej kulki Rozwiązanie Na formularzu umieść komponent TPaintBox i TTimer. Komponent TPainBox jest sto- sowany do wyświetlania (kreślenia) grafiki, która ma być ograniczona do obszaru pro- stokątnego. Korzystając z komponentu TPaintBox, programista nie musi kontrolować, czy obszar ten nie został przekroczony — jeśli narysowany obiekt nie mieści się we- wnątrz komponentu TPaintBox, to zostaje obcięty. Dodatkowo zawarty w nim rysunek możemy przesuwać po formularzu, zmieniając właściwości Left i Top tego kompo- nentu. Procedura przedstawiona poniżej działa poprawnie z komponentem TPaintBox i bez niego — wtedy kulka przesuwa się po formularzu. W zadaniu można również dodać przycisk, który będzie włączał zegar (animację) po wpisaniu w procedurze obsługi instrukcji TimerT.Enabled:=true; (wcześniej należy zegar zablokować w okienku Inspektora Obiektów — Enabled=true). {$J+} procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); const x:integer=6; y:integer=6; krokx:integer=6; kroky:integer=6; begin with PaintBox1.Canvas do 148 Aplikacje w Delphi. Przykłady begin //czyszczenie Grostokąta Brush.Color:=clWhite; Rectangle(0,0,200,200); //obliczenie wsGółrzędnych x:=x+krokx; y:=y+kroky; //rysowanie koła w kwadracie o boku // równym 6 Gikseli Brush.Color:=clBlue; ElliGse(x-6, y-6, x+6, y+6); if (x Paintbox1.Width-6) then begin krokx:=6+Random(5); krokx:=-krokx; end; if (y Paintbox1.Height-6) then begin kroky:=6+Random(5); kroky:=-kroky; end; if (x =6) then krokx:=-krokx; if (y =6) then kroky:=-kroky; end; //with end; Korzystajac z Inspektora Obiektów właściwości Interval komponentu TimerT przypisz wartość 50. Przykład 13.19. Umieść na formularzu komponent typu TButton i TSTape. Zadaniem przycisku jest wy- świetlanie po każdym kliknięciu na przemian kółka lub prostokąta. Po naciśnięciu klawiszy strzałek komponent STape przesuwa się zgodnie z kierunkiem strzałki — rysunek 13.8. Rysunek 13.8. Przesuwanie koła za pomocą klawiszy strzałek Aby klawisze strzałek nie były przechwytywane przez komponent ButtonT, należy ustawić dla niego właściwość TabStop na false. Rozwiązanie Wstaw komponenty TButton i TSTape. Dla komponentu TSTape ustaw właściwość STape na stCircle i właściwość BrushColor na clcellow. W procedurze obsługi kliknięcia przycisku wpisz instrukcje, jak poniżej: Rozdział 13. ¨ Grafika w Delphi — korzystanie z metod obiektu TCanvas 149 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if ShaGe1.ShaGe=stCircle then ShaGe1.ShaGe:=stRectangle else ShaGe1.ShaGe:=stCircle; Form1.ActiveControl:=nil; end; W celu sprawdzenia klawiszy strzałek wykorzystaj zdarzenie OnKeyDown dla formularza. Treść procedury obsługi tego zdarzenia przedstawiono poniżej: procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); begin case Key of vk_Right: ShaGe1.Left:=ShaGe1.Left+10; //strzałka w Grawo vk_Left: ShaGe1.Left:=ShaGe1.Left-10; //strzałka w lewo vk_UG: ShaGe1.ToG:=ShaGe1.ToG-10; //strzałka w górę vk_Down:ShaGe1.ToG:=ShaGe1.ToG+10; //strzałka w dół end; end;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: