Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 002644 22420194 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady - książka
Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0875-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bogaty zbiór rozwiązań często spotykanych
problemów programistycznych języka Visual C++

W kontekście programowania przy użyciu platformy .NET zwykle mówi się o językach Visual Basic i C#. Większość stron internetowych, artykułów i książek dotyczących .NET zawiera kod napisany właśnie w nich. Co mają zrobić programiści, którzy od lat używają C++ i wcale nie chcą rezygnować z jego licznych zalet? Czy jedynym wyborem jest nauka nowego języka lub pozostanie poza światem programowania dla .NET?

Książka 'Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady' zawiera dziesiątki krótkich zadań wraz z rozwiązaniami, dzięki którym błyskawicznie zaczniesz wykorzystywać możliwości platformy .NET w programach pisanych w języku C++. Poznasz środowisko Visual C++ 2005 Express Edition oraz podstawowe składniki aplikacji pisanych w Visual C++. Nauczysz się między innymi obsługiwać dane, przetwarzać pliki, korzystać z wątków oraz łączyć aplikacje z internetem. Dowiesz się także, jak wykonać wiele innych operacji niezbędnych w codziennej pracy programisty.

Przyspiesz wykonywanie codziennych zadań programistycznych,
stosując sprawdzone rozwiązania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aplikacje w Visual C++ 2005. Przyk³ady Autor: Mariusz Owczarek ISBN: 978-83-246-0875-1 Format: B5, stron: 216 Bogaty zbiór rozwi¹zañ czêsto spotykanych problemów programistycznych jêzyka Visual C++ • Poznaj œrodowisko tworzenia programów w Visual C++ 2005 • Naucz siê sk³adni jêzyka Visual C++ • Wykorzystaj mo¿liwoœci platformy .NET w programach w Visual C++ W kontekœcie programowania przy u¿yciu platformy .NET zwykle mówi siê o jêzykach Visual Basic i C#. Wiêkszoœæ stron internetowych, artyku³ów i ksi¹¿ek dotycz¹cych .NET zawiera kod napisany w³aœnie w nich. Co maj¹ zrobiæ programiœci, którzy od lat u¿ywaj¹ C++ i wcale nie chc¹ rezygnowaæ z jego licznych zalet? Czy jedynym wyborem jest nauka nowego jêzyka lub pozostanie poza œwiatem programowania dla .NET? Ksi¹¿ka „Aplikacje w Visual C++ 2005. Przyk³ady” zawiera dziesi¹tki krótkich zadañ wraz z rozwi¹zaniami, dziêki którym b³yskawicznie zaczniesz wykorzystywaæ mo¿liwoœci platformy .NET w programach pisanych w jêzyku C++. Poznasz œrodowisko Visual C++ 2005 Express Edition oraz podstawowe sk³adniki aplikacji pisanych w Visual C++. Nauczysz siê miêdzy innymi obs³ugiwaæ dane, przetwarzaæ pliki, korzystaæ z w¹tków oraz ³¹czyæ aplikacje z internetem. Dowiesz siê tak¿e, jak wykonaæ wiele innych operacji niezbêdnych w codziennej pracy programisty. • Œrodowisko Visual C++ 2005 Express Edition • Elementy aplikacji jêzyka Visual C++ • Przetwarzanie i wyœwietlanie danych • Praca z plikami • U¿ywanie okien dialogowych • Programy wielow¹tkowe • Stosowanie grafiki w aplikacjach • Tworzenie programów u¿ywaj¹cych sieci • Sk³adnia jêzyka Visual C++ w pigu³ce Przyspiesz wykonywanie codziennych zadañ programistycznych, stosuj¹c sprawdzone rozwi¹zania Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Środowisko Visual C++ 2005 Express Edition ................................... 7 Język C++ a .NET Framework .......................................................................................... 7 Od czego zacząć? ............................................................................................................... 8 Podstawy obsługi środowiska ............................................................................................ 8 Wygląd środowiska w trybie budowy aplikacji .............................................................. 11 Struktura projektu ............................................................................................................ 11 Klasa okna głównego ....................................................................................................... 12 Rozdział 2. Podstawowe elementy aplikacji ...................................................... 15 Główne okno .................................................................................................................... 15 Przyciski .......................................................................................................................... 20 Etykiety ............................................................................................................................ 21 Pola tekstowe ................................................................................................................... 23 Wprowadzanie danych do aplikacji za pomocą pól tekstowych ..................................... 25 Wprowadzanie danych z konwersją typu ........................................................................ 26 Wyświetlanie wartości zmiennych .................................................................................. 28 Pole tekstowe z maską formatu danych ........................................................................... 28 Pola wyboru i przyciski opcji .......................................................................................... 31 Rozdział 3. Menu i paski narzędzi ..................................................................... 39 Rodzaje menu .................................................................................................................. 39 Komponent MenuStrip .................................................................................................... 39 Menu podręczne .............................................................................................................. 45 Skróty klawiaturowe w menu .......................................................................................... 46 Paski narzędzi .................................................................................................................. 48 Rozdział 4. Wprowadzanie i konwersja danych .................................................. 51 Wprowadzanie danych do aplikacji ................................................................................. 51 Prosta konwersja typów — klasa Convert ....................................................................... 51 Konwersja ze zmianą formatu danych ............................................................................. 52 Konwersja liczby na łańcuch znakowy ........................................................................... 55 Rozdział 5. Tablice, uchwyty i dynamiczne tworzenie obiektów .......................... 57 Tablice ............................................................................................................................. 57 Uchwyty ........................................................................................................................... 62 Dynamiczne tworzenie obiektów — operator gcnew ...................................................... 62 Dynamiczna deklaracja tablic .......................................................................................... 63 4 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady Rozdział 6. Komunikacja aplikacji z plikami ...................................................... 65 Pliki jako źródło danych .................................................................................................. 65 Wyszukiwanie plików ..................................................................................................... 66 Odczyt własności plików i folderów ............................................................................... 67 Odczyt danych z plików tekstowych ............................................................................... 68 Zapisywanie tekstu do pliku ............................................................................................ 71 Zapis danych do plików binarnych .................................................................................. 72 Odczyt z plików binarnych .............................................................................................. 73 Rozdział 7. Okna dialogowe ............................................................................. 75 Okno typu MessageBox ................................................................................................... 75 Okno dialogowe otwarcia pliku ....................................................................................... 77 Okno zapisu pliku ............................................................................................................ 79 Okno wyboru koloru ........................................................................................................ 80 Wybór czcionki ................................................................................................................ 81 Rozdział 8. Możliwości edycji tekstu w komponencie TextBox .......................... 83 Właściwości pola TextBox .............................................................................................. 83 Kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka ..................................................................... 85 Wyszukiwanie znaków w tekście .................................................................................... 85 Wstawianie tekstu między istniejące linie ....................................................................... 86 Elementy grafiki w polu tekstowym ................................................................................ 87 Rozdział 9. Komponent tabeli DataGridView ...................................................... 89 Podstawowe właściwości komponentu DataGridView ................................................... 89 Zmiana wyglądu tabeli .................................................................................................... 92 Dopasowanie wymiarów komórek tabeli do wyświetlanego tekstu ................................ 94 Odczytywanie danych z komórek tabeli .......................................................................... 96 Zmiana liczby komórek podczas działania aplikacji ..................................................... 100 Tabela DataGridView z komórkami różnych typów ..................................................... 103 Przyciski w komórkach — DataGridViewButtonCell .................................................. 106 Komórki z polami wyboru — DataGridViewCheckBoxCell ........................................ 108 Grafika w tabeli — komórka DataGridViewImageCell ................................................ 109 Komórka z listą rozwijaną — DataGridViewComboBoxCell ...................................... 110 Odnośniki internetowe w komórkach — DataGridViewLinkCell ................................ 112 Rozdział 10. Metody związane z czasem — komponent Timer ........................... 115 Czas systemowy ............................................................................................................ 115 Komponent Timer .......................................................................................................... 117 Rozdział 11. Grafika w aplikacjach Visual C++ .................................................. 119 Obiekt Graphics — kartka do rysowania ...................................................................... 119 Pióro Pen ........................................................................................................................ 124 Pędzle zwykłe i teksturowane ........................................................................................ 126 Rysowanie pojedynczych punktów — obiekt Bitmap .................................................. 129 Rysowanie trwałe — odświeżanie rysunku ................................................................... 129 Animacje ........................................................................................................................ 131 Rozdział 12. Podstawy aplikacji wielowątkowych ............................................. 133 Wątki ............................................................................................................................. 133 Komunikacja z komponentami z innych wątków — przekazywanie parametrów ....... 135 Przekazywanie parametrów do metody wątku .............................................................. 137 Klasa wątku — przekazywanie parametrów z kontrolą typu ........................................ 138 Komponent BackgroundWorker .................................................................................... 140 Spis treści 5 Rozdział 13. Połączenie aplikacji z siecią internet ............................................. 145 Komponent WebBrowser .............................................................................................. 145 Przetwarzanie stron Web — obiekt HtmlDocument ..................................................... 148 Protokół FTP .................................................................................................................. 151 Pobieranie zawartości katalogu z serwera FTP ............................................................. 153 Pobieranie plików przez FTP ........................................................................................ 154 Wysyłanie pliku na serwer FTP ..................................................................................... 155 Klasa do wysyłania i odbierania plików z FTP korzystająca z wątków ........................ 157 Rozdział 14. Dynamiczne tworzenie okien i komponentów ................................. 161 Wyświetlanie okien — klasa Form ............................................................................... 161 Komponenty w oknie tworzonym dynamicznie ............................................................ 162 Przesyłanie danych z okien dialogowych ...................................................................... 163 Okno tytułowe aplikacji ................................................................................................. 164 Obsługa zdarzeń dla komponentów tworzonych dynamicznie ..................................... 165 Aplikacja zabezpieczona hasłem ................................................................................... 167 Dodatek A Skondensowane C++ .................................................................... 169 Skorowidz .................................................................................... 201 Rozdział 11. Obiekt Graphics — kartka do rysowania Większości komponentów wizualnych VC++ zawiera właściwość Graphics, dzięki której można rysować, wypisywać teksty i umieszczać na nich grafiki w postaci bitmapy. Możesz pomyśleć o właściwości Graphics jako o kartce czy płótnie, na którym można tworzyć grafikę. Na początku po utworzeniu komponentu jego właściwość Graphics jest „pusta”. Przed rozpoczęciem rysowania trzeba stworzyć obiekt typu Graphics i „podpiąć” do tej właści- wości. Dopiero na tym obiekcie można rysować. Do tworzenia obiektu Graphics służy metoda CreateGraphics() wywoływana na komponencie, na którym chcemy rysować. Oprócz podłoża do rysowania niezbędne są także obiekty klasy Pen i Brush, a do wy- świetlania tekstu także obiekt opisujący czcionkę typu Font. Pen — pióro, jakim rysujemy. Brush — (pędzel) rodzaj wypełnienia rysowanych obiektów (kolor, deseń). Mamy dwa rodzaje pędzli: SolidBrush to pędzel jednokolorowy, TextureBrush zaś wypełnia obiekty deseniem z podanej bitmapy. Font — określa czcionkę do rysowania napisów. Zasadę rysowania najlepiej wyjaśni prosty przykład. 120 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady Przykład 11.1. Po naciśnięciu przycisku narysuj ukośną niebieską linię na oknie aplikacji. Rozwiązanie Do nowego projektu aplikacji wstaw przycisk Button. Po naciśnięciu przycisku należy utworzyć obiekt typu Graphics dla głównego okna aplikacji, a następnie obiekt pióra Pen. Ponieważ metoda button1_Click() jest metodą klasy reprezentującej główne okno, odwołujemy się do tego okna za pomocą wskaźnika this. Teraz można już rysować po oknie, korzystając z metody obiektu Graphics ry- sującej linie. Oto kod metody, którą należy przypisać do zdarzenia Click: private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Pen^ pioro = gcnew Pen(System::Drawing::Color::Aqua); g1- DrawLine(pioro,10,10,100,100); } Po naciśnięciu przycisku na oknie pojawi się linia jak na rysunku 11.1. Rysunek 11.1. Rysowanie na oknie aplikacji Zauważ, że pióro Pen i pędzel Brush nie są właściwościami obiektu Graphics, ale od- dzielnymi obiektami. Obiekt Graphics posiada wiele metod służących do rysowania punktów, linii, figur, a nawet wyświetlania całych bitmap z plików. Zestawienie metod klasy Graphics podaje tabela 11.1. Tabela 11.1. Wybrane metody rysujące obiektu Graphics Metoda Działanie DrawLine(Pen^ pi,int x1,int y1,int x2,int y2) Rysuje linie o początku w x1, y1 i końcu w x2, y2, DrawArc(Pen^ pi,float x,float y,float szer, float wys,float kąt_start,float kąt) używając pióra pi. Wycinek okręgu lub elipsy rysowany piórem pi, środek w (x, y), łuk mieści się w prostokącie o wymiarach szer i wys, zaczyna się od kąta kąt_start i biegnie przez kąt stopni. Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 121 Tabela 11.1. Wybrane metody rysujące obiektu Graphics (ciag dalszy) Metoda Działanie DrawBezier(Pen^ pi,float x1,float y1,float x2, float y2,float x3,float y3,float x4,float y4) Rysuje krzywą sklejaną Beziera przez cztery podane punkty. DrawBeziers(Pen^ pi, array System::Drawing: :PointF ^ punkty) Rysuje serię krzywych Beziera zgodnie z podaną tablicą punktów. DrawClosedCurve(Pen^ pi, array System::Drawing: :PointF ^ punkty) Rysuje zamkniętą krzywą sklejaną zgodnie z podaną tablicą punktów. DrawCurve(Pen^ pi, array System::Drawing: :PointF ^ punkty) DrawEllipse(Pen^ pi,float x, float y, float szer, float wys) DrawIcon(Icon^ ikona, int x, int y) DrawImage(Image^ obraz,int x,int y) DrawPie(Pen^ pi,float x,float y,float szer, float wys,float kąt_start,float kąt) DrawPolygon(Pen^ pi, array System::Drawing: :PointF ^ punkty) DrawRectangle(Pen^ pi,float x,float y, float szer,float wys) DrawString(String^ tekst,Font^ czcionka, Brush^ pędzel, float x,float y) FillClosedCurve(Brush^ pędzel, array System: :Drawing::PointF ^ punkty) FillEllipse(Brush^ pędzel, float x, float y, float szer, float wys) FillPie(Brush^ pędzel, float x,float y, float szer,float wys,float kąt_start,float kąt) FillPolygon(Brush^ pędzel, array System: :Drawing::PointF ^ punkty) FillRectangle(Brush^ pędzel, float x,float y, float szer,float wys) Clear(Color kolor) Rysuje krzywą sklejaną (spline) między punktami podanymi w tabeli. Rysuje elipsę mieszczącą się w prostokącie określonym współrzędnymi oraz wysokością i szerokością. Rysuje ikonę w podanych współrzędnych. Rysuje bitmapę obraz we współrzędnych (x, y). Rysuje wycinek koła piórem pi, środek w (x, y), wycinek mieści się w prostokącie o wymiarach szer i wys, zaczyna się od kąta kąt_start i biegnie przez kąt stopni. Tworzy zamknięty wielobok o wierzchołkach określonych w tabeli punkty. Rysuje prostokąt o lewym górnym rogu w punkcie (x, y) i bokach o długości szer i wys. Wypisuje tekst tekst z lewym górnym rogiem w punkcie (x, y), używając podanej czcionki i pędzla. Tworzy wypełnioną pędzlem pędzel zamkniętą krzywą sklejaną (spline) określona punktami punkty. Rysuje elipsę w prostokącie określonym współrzędnymi (x, y) oraz wysokością i szerokością wypełniona pędzlem pędzel. Maluje wypełniony pędzlem pędzel wycinek koła, środek w (x, y), wycinek mieści się w prostokącie o wymiarach szer i wys, zaczyna się od kąta kąt_start i biegnie przez kąt stopni. Tworzy wypełniony pędzlem pędzel wielokąt o wierzchołkach w tabeli punkty. Rysuje wypełniony pędzlem pędzel prostokąt o lewym górnym rogu w punkcie (x, y) oraz podanej szerokości i wysokości. Czyści całą powierzchnię rysunku i wypełnia ją kolorem kolor. Ponieważ metod jest dużo i każda ma kilka postaci, tabela 11.1 podaje tylko po jednej postaci każdej metody, aby możliwe było zestawienie wszystkich. 122 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady Przykład 11.2. Wyświetl w oknie programu tekst podany w polu tekstowym. Nie używaj komponentu Label. Rozwiązanie Utwórz nowy projekt aplikacji i wstaw do okna pole tekstowe TextBox oraz przycisk Button. Po naciśnięciu przycisku zostanie utworzony pędzel typu SolidBrush (jednokolorowy) i wypisany tekst z pola. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); g1- Clear(System::Drawing::Color::FromName( Control )); SolidBrush^ pedzel = gcnew SolidBrush(System::Drawing::Color::DarkGreen); System::Drawing::Font^ czcionka = gcnew System::Drawing::Font(System::Drawing::FontFamily::GenericSansSerif, 14, FontStyle::Regular); g1- DrawString(textBox1- ext,czcionka,pedzel,10,i0); } Wynik działania aplikacji przedstawia rysunek 11.2. Rysunek 11.2. Rysowanie tekstu w oknie aplikacji Przykład 11.3. Po naciśnięciu przycisku wyświetl na formularzu wykres ze współrzędnych podanych w polach tekstowych. Rozwiązanie Wstaw do okna aplikacji dziesięć pól tekstowych TextBox, dwie etykiety Label i przy- cisk Button. Powiększ wymiary okna, a pod właściwości Text etykiet i przycisku podstaw odpo- wiednie teksty, tak aby całość wyglądała jak na rysunku 11.3 (na razie bez wykresu i wpisanych współrzędnych). Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 123 Rysunek 11.3. Aplikacja do rysowania wykresów Po naciśnięciu przycisku Rysuj współrzędne będą pobierane z pól tekstowych i prze- kazywane do tablicy obiektów System::Drawing::PointF, które reprezentują punkty na płaszczyźnie. Następnie narysujemy wykres za pomocą metody DrawCurve(). Pod zdarzenie Click przycisku podepnij podaną metodę: private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); g1- Clear(System::Drawing::Color::FromName( Control )); array System::Drawing::PointF ^ punkty = gcnew array System::Drawing::PointF (i); punkty[0].X=Convert:: oSingle(textBox1- ext); punkty[0].Y=(this- Height-30)-Convert:: oSingle(textBox2- ext); punkty[1].X=Convert:: oSingle(textBox3- ext); punkty[1].Y=(this- Height-30)-Convert:: oSingle(textBox4- ext); punkty[2].X=Convert:: oSingle(textBoxi- ext); punkty[2].Y=(this- Height-30)-Convert:: oSingle(textBox6- ext); punkty[3].X=Convert:: oSingle(textBox7- ext); punkty[3].Y=(this- Height-30)-Convert:: oSingle(textBox8- ext); punkty[4].X=Convert:: oSingle(textBox9- ext); punkty[4].Y=(this- Height-30)-Convert:: oSingle(textBox10- ext); Pen^ pioro1 = gcnew Pen(System::Drawing::Color::DarkGreen); g1- DrawCurve(pioro1,punkty); } Przykład 11.4. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetl w oknie prostokąt o losowych współrzęd- nych, losowych wymiarach i losowym kolorze. Rozwiązanie Do nowego projektu aplikacji wstaw przycisk Button. Aby wygenerować współrzędne i kolor prostokątów, będziemy potrzebować generatora liczb losowych. Jest to obiekt typu Random, który trzeba utworzyć, a następnie można pobierać z niego liczby, używając metody Next() tego obiektu. Po wygenerowaniu liczb prostokąt rysujemy za pomocą metody FillRectangle(). Kolor pędzla definiu- jemy za pomocą trzech liczb losowych określających składowe RGB. Oto metoda zda- rzenia Click przycisku: 124 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Random^ liczba_los = gcnew Random(); System::Int32 x=liczba_los- Next(this- Width); System::Int32 y=liczba_los- Next(this- Height); System::Int32 wys=liczba_los- Next(this- Height); System::Int32 szer=liczba_los- Next(this- Width); SolidBrush^ pedzel = gcnew SolidBrush( System::Drawing::Color::FromArgb(liczba_los- Next(2ii), liczba_los- Next(2ii), liczba_los- Next(2ii))); g1- FillRectangle(pedzel,x,y,wys,szer); } Przykład 11.5. Wyświetl w oknie plik rysunek.jpg z lewym górnym rogiem w punkcie (100, 100). Rozwiązanie Wstaw do aplikacji przycisk Button. Aby wyświetlić obrazek, najpierw utworzymy obiekt Image zawierający plik rysunek.jpg (plik o takiej nazwie trzeba wcześniej umieścić w folderze programu), a następnie wy- świetlimy go w oknie, używając metody DrawImage(). private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Image^ obrazek = Image::FromFile( rysunek.jpg ); g1- DrawImage(obrazek,100,100); } Pióro Pen Używany już przez nas obiekt Pen, czyli pióro, daje wiele możliwości. Za pośrednic- twem właściwości tego obiektu można sterować zarówno grubością linii, jak i rysować linie przerywane, wybierać styl rozpoczęcia i zakończenia linii itp. Najważniejsze wła- ściwości przedstawia tabela 11.2. Przykład 11.6. Wyświetl w oknie kilka linii rysowanych różnymi stylami. Rozwiązanie Utwórz nowy projekt aplikacji i wstaw do niego przycisk Button. Po naciśnięciu przycisku będziemy zmieniać parametry pióra i rysować nim kolejne linie. Oto metoda dla zdarzenia Click przycisku: Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 125 Tabela 11.2. Niektóre właściwości obiektu Pen Właściwość Znaczenie Width Brush Color StartCap Szerokość pióra w punktach. Pędzel, jakim rysowana jest linia. Kolor linii. Rodzaj znaczka dodawanego na rozpoczęcie linii. Wartości tej właściwości są typu System::Drawing::Drawing2D::LineCap, oto kilka z nich: System::Drawing::Drawing2D::LineCap::Square — linia z kwadratowym zakończeniem, System::Drawing::Drawing2D::LineCap::ArrowAnchor — linia ze strzałką, System::Drawing::Drawing2D::LineCap:: riangle — linia z trójkątem. EndCap DashStyle Rodzaj zakończenia linii, wartości takie, jak w StartCap. Ustawia linię przerywaną. Wartości to: System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::Dash — linia z kresek, System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::DashDot — linia składająca się z kresek i kropek, System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::DashDotDot — linia z kreski i dwóch kropek, System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::Dot — linia z kropek, System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::Solid — linia ciągła. DashCap Ustawia rodzaj zakończenia elementów linii przerywanej. Wartości to: System::Drawing::Drawing2D::DashCap::Flat — zakończenie prostokątne, System::Drawing::Drawing2D::DashCap:: riangle — zakończenie trójkątne, System::Drawing::Drawing2D::DashCap::Round — zakończenie zaokrąglone. DashOffset Przesunięcie wzoru kreskowanej linii względem początku linii. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Pen^ pioro1 = gcnew Pen(System::Drawing::Color::DarkGreen); pioro1- StartCap = System::Drawing::Drawing2D::LineCap::RoundAnchor; pioro1- EndCap = System::Drawing::Drawing2D::LineCap::ArrowAnchor; pioro1- Width=4; g1- DrawLine(pioro1,10,10,2i0,10); pioro1- StartCap = System::Drawing::Drawing2D::LineCap::Square; pioro1- EndCap = System::Drawing::Drawing2D::LineCap::Square; pioro1- DashStyle = System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::DashDotDot; pioro1- DashStyle = System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::DashDotDot; pioro1- Color=System::Drawing::Color::DarkRed; pioro1- Width=1; g1- DrawLine(pioro1,10,30,2i0,30); pioro1- DashStyle = System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::Dash; pioro1- Width=6; pioro1- DashCap = System::Drawing::Drawing2D::DashCap:: riangle; g1- DrawLine(pioro1,10,i0,2i0,i0); 126 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady pioro1- DashStyle = System::Drawing::Drawing2D::DashStyle::DashDot; pioro1- Width=10; pioro1- Color=System::Drawing::Color::Blue; pioro1- DashCap = System::Drawing::Drawing2D::DashCap:: riangle; g1- DrawLine(pioro1,10,70,2i0,70); pioro1- DashOffset = 1; g1- DrawLine(pioro1,10,90,2i0,90); pioro1- DashOffset = 2; g1- DrawLine(pioro1,10,110,2i0,110); } Efekt po naciśnięciu przycisku przedstawia rysunek 11.4. Rysunek 11.4. Działanie różnych rodzajów piór Pędzle zwykłe i teksturowane Pędzle są obiektami dwóch klas potomnych klasy Brush, mianowicie SolidBrush i TextureBrush. Pierwszy z nich to pędzel jednokolorowy, natomiast drugi maluje za pomocą podanych bitmap (tekstur) i daje znacznie większe możliwości. Kolor pędzla SolidBrush ustawiamy, używając właściwości Color tego obiektu. Właściwości pędzla TextureBrush przedstawia tabela 11.3. Przykład 11.7. Narysuj na oknie aplikacji dwa wycinki kół, jeden wypełniony jednym kolorem i drugi wypełniony teksturą pobraną z pliku rysunek.jpg w ułożeniu kafelkowym. Rozwiązanie Utwórz nowy projekt aplikacji i wstaw do niego przycisk Button. Po naciśnięciu tego przycisku utworzymy dwa pędzle: jednokolorowy i teksturowany, a następnie wyświetlimy wycinki kół za pomocą metody FillPie(). Aby program dzia- łał, potrzebny jest rysunek rysunek.jpg w folderze programu. Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 127 Tabela 11.3. Właściwości pędzla TextureBrush Właściwość Znaczenie Image WrapMode Określa bitmapę (teksturę) pędzla. Sposób wyświetlania tekstury: System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ile — tekstura wyświetlana jest sąsiadująco (jak kafelki), System::Drawing::Drawing2D::WrapMode::Clamp — tekstura wyświetlana jest jako pojedyncza, System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ileFlipX — wyświetlanie sąsiadująco tekstury obróconej względem osi X, System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ileFlipY — jak wyżej, ale względem osi Y, System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ileFlipXY — jak wyżej, ale obrócenie względem obu osi. ransform Określa transformacje, jakim może zostać poddana tekstura przed wyświetleniem. Może to być skalowanie, obracanie lub pochylanie obrazu. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Image^ obrazek = Image::FromFile( rysunek.jpg ); SolidBrush^ pedz = gcnew SolidBrush(System::Drawing::Color::DarkGreen); extureBrush^ pedz_text = gcnew extureBrush(obrazek); pedz_text- WrapMode=System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ile; g1- FillPie(pedz,i0,20,100,100,0,2i0); g1- FillPie(pedz_text,180,20,100,100,0,2i0); } Po uruchomieniu i naciśnięciu przycisku aplikacja może wyglądać tak, jak na ry- sunku 11.5 (efekt jest zależny od zawartości rysunku użytego do teksturowania). Rysunek 11.5. Malowanie pędzlem zwykłym i teksturowanym Kafelkowe układanie tekstury jest opcją domyślną, dlatego linię pedz_text- WrapMode=System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ile; można pominąć i nie zmieni to efektu działania programu. 128 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady Zajmiemy się teraz właściwością Transform umożliwiającą transformacje tekstury przed jej wyświetleniem. Właściwość ta może przybierać wartości typu System::Drawing: :Drawing2D::Matrix, które są macierzami transformacji. Obiekt Matrix jest macierzą 3´3, a każda liczba w macierzy oznacza rodzaj transformacji obiektu. Strukturą macierzy nie będziemy się tu zajmować, ponieważ do podstawowych operacji na tekturach jej znajomość nie jest potrzebna. Operacje na macierzy można wykonywać za pomocą metod klasy Matrix. Tabela 11.4 przedstawia niektóre z nich. Tabela 11.4. Metody transformujące obiektu Matrix (macierzy transformacji) Metoda Rotate(Single kąt) RotateAt(Single kąt, PointF punkt) Scale(Single skalaX, Single skalaY) Shear(Single wspX, Single wspY) ranslate(Single odlX, Single odlY) Znaczenie Obraca teksturę o kąt stopni w prawo. Obraca teksturę o kąt stopni, przy czym środek obrotu znajduje się w punkcie punkt. Skaluje teksturę; skalaX i skalaY to skale w kierunkach osi X i Y. Wartość 1 oznacza oryginalny rozmiar. Transformacja polegająca na obrocie płaszczyzny rysunku wokół osi X lub Y. Przesuwa teksturę o odlX i odlY punktów w kierunku odpowiednich osi. Przykład 11.8. Narysuj kwadrat wypełniony teksturą z pliku rysunek.jpg w ułożeniu kafelkowym, tekstura ma być obrócona o 20 stopni i przesunięta o 10 punktów w kierunku osi Y. Rozwiązanie Do nowego projektu aplikacji wstaw przycisk Button. Do zdarzenia Click przycisku przypiszemy metodę, w której utworzymy macierz transformacji, w tej macierzy zapiszemy odpowiednie transformacje za pomocą metod Rotate() i Translate(). Następnie podstawimy tę macierz do właściwości Transform pędzla, którym pomalujemy kwadrat. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Image^ obrazek = Image::FromFile( rysunek.jpg ); System::Drawing::Drawing2D::Matrix^ macierz = gcnew System::Drawing::Drawing2D::Matrix(); macierz- Rotate(20); macierz- ranslate(0,10); SolidBrush^ pedz = gcnew SolidBrush(System::Drawing::Color::DarkGreen); extureBrush^ pedz_text = gcnew extureBrush(obrazek); pedz_text- WrapMode=System::Drawing::Drawing2D::WrapMode:: ile; pedz_text- ransform=macierz; g1- FillRectangle(pedz_text,180,20,100,100); } Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 129 Rysowanie pojedynczych punktów — obiekt Bitmap Jak może zauważyłeś, na obiekcie Graphics nie da się wykonywać operacji na poje- dynczych punktach obrazu. Aby rysować pojedyncze piksele, należy stworzyć obiekt typu Bitmap, na nim rysować piksele za pomocą dostępnej w nim metody SetPixel(), a następnie wyświetlić cały obiekt Bitmap na obiekcie Graphics za pomocą metody DrawImage(). Przykład 11.9. Narysuj na oknie aplikacji dwieście punktów o losowych współrzędnych i w losowych kolorach. Rozwiązanie W oknie aplikacji umieść przycisk Button. Po kliknięciu przycisku utworzymy obiekt Bitmap, na którym w pętli for zostanie umieszczonych dwieście punktów. Następnie ten obiekt zostanie wyświetlony na obiek- cie Graphics okna aplikacji, czyli punkty pojawią się na tym oknie. Metoda DrawImage() wymaga argumentu typu Image, a ponieważ obiekt bitmapa jest typu Bitmap, trzeba za- stosować konwersję typów. Oto odpowiedni kod: private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::Int32 wspx; System::Int32 wspy; System::Drawing::Color kolor; Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Random^ liczba_los = gcnew Random(); Bitmap^ bitmapa = gcnew Bitmap(this- Width,this- Height); for (System::Int32 i=0;i 200;i++) { wspx=liczba_los- Next(this- Width); wspy=liczba_los- Next(this- Height); kolor=System::Drawing::Color::FromArgb(liczba_los- Next(2ii), liczba_los- Next(2ii), liczba_los- Next(2ii)); bitmapa- SetPixel(wspx,wspy,kolor); } g1- DrawImage(dynamic_cast Image^ (bitmapa),10,10); } Rysowanie trwałe — odświeżanie rysunku System Windows nie zapamiętuje zawartości okien po ich narysowaniu. Związane jest to z oszczędnością pamięci — dlatego narysowane obiekty znikają na przykład po przykryciu okna rysunku przez inne okno. Kiedy okno jest wyświetlane, powtórnie 130 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady jest odświeżane i wszystkie kontrolki są malowane jeszcze raz. Generowane jest wtedy zdarzenie Paint. Aby rysunek był w dalszym ciągu widoczny w oknie, należy go rów- nież odświeżyć. W praktyce oznacza to, że metoda obsługująca zdarzenie Paint po- winna rysować rysunek jeszcze raz. Przykład 11.10. Stwórz aplikację z dwoma polami wyboru CheckBox, niech pierwsze pole włącza i wyłą- cza rysunek kwadratu w oknie, a drugie — rysunek koła. Rysunek ma być zachowy- wany po przykryciu okna przez inne okno. Rozwiązanie Utwórz aplikację z dwoma polami wyboru. We właściwość Text pierwszego pola wy- boru wpisz „Kwadrat”, a drugiego — „Koło”. Najpierw napisz metodę rysującą koło i kwadrat podanego koloru. Metodę umieść w klasie Form1, podobnie jak metody obsługujące zdarzenia. private: System::Void rysuj_kwadrat(System::Drawing::Color kolor) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Pen^ pioro = gcnew Pen(kolor); g1- DrawRectangle(pioro,10,10,1i0,1i0); delete g1; delete pioro; } private: System::Void rysuj_kolo(System::Drawing::Color kolor) { Graphics^ g1=this- CreateGraphics(); Pen^ pioro = gcnew Pen(kolor); g1- DrawEllipse(pioro,20,20,130,130); delete g1; delete pioro; } Teraz czas na obsługę zdarzenia Paint. W widoku budowy okna aplikacji (zakładka Form1.h [Design]) kliknij budowane okno aplikacji, a następnie w prawym panelu przełącz się na widok zdarzeń (ikona błyskawicy). Teraz znajdź zdarzenie Paint i klik- nij je dwukrotnie. Zostaniesz przeniesiony do kodu aplikacji, gdzie utworzy się metoda Form1_Paint(). Metoda ta będzie rysowała figury, gdy będą zaznaczone odpowiednie pola. Uzupełnij ją jak niżej. private: System::Void Form1_Paint(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e) { if (checkBox1- Checked) rysuj_kwadrat(System::Drawing::Color::DarkBlue); if (checkBox2- Checked) rysuj_kolo(System::Drawing::Color::DarkBlue); } Na końcu zaprogramuj reakcję na zaznaczenie lub wyczyszczenie pól wyboru. Kliknij pole „Kwadrat” dwukrotnie i uzupełnij powstałą metodę, która będzie obsługiwała zmianę stanu zaznaczenia pola pierwszego: Rozdział 11. ¨ Grafika w aplikacjach Visual C++ 131 private: System::Void checkBox1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { if (checkBox1- Checked) rysuj_kwadrat(System::Drawing::Color::DarkBlue); else rysuj_kwadrat(System::Drawing::Color::FromName( Control )); } Tak samo dla pola drugiego — „Koło”: private: System::Void checkBox2_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { if (checkBox2- Checked) rysuj_kolo(System::Drawing::Color::DarkBlue); else rysuj_kolo(System::Drawing::Color::FromName( Control )); } Uruchom i wypróbuj działanie programu. Zaznaczenie pól powoduje wyświetlenie figur, które nie znikają po zakryciu innym oknem. Wygląd aplikacji przedstawia rysunek 11.6. Rysunek 11.6. Aplikacja z trwałym rysowaniem Animacje Animacje najłatwiej uzyskać, wykorzystując komponent Timer. Jednym ze sposobów jest wycieranie rysunku z poprzedniego kroku animacji i rysowanie nowego za każdym razem, kiedy generowane jest zdarzenie Tick komponentu Timer. Przykład 11.11. Napisz program wyświetlający animowany prostokąt w oknie. Prostokąt powinien się poruszać w górę i w dół przez całą wysokość okna. Rozwiązanie Utwórz nowy projekt aplikacji i wstaw do niego komponent Timer oraz dwa przyciski. Przyciski będą służyły do rozpoczęcia i zatrzymania ruchu prostokąta. We właściwość Text pierwszego przycisku wstaw „Start”, a drugiego — „Stop”. 132 Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady Najpierw musimy utworzyć dwa pola klasy, które będą określały aktualną współ- rzędną y prostokąta i krok jego przesunięcia. Pola te zadeklaruj w klasie Form1, tak jak deklarujemy metody: private: System::Int16 krok; private: System::Int16 y; Na pasku niewidocznych komponentów na dole zakładki projektowania aplikacji za- znacz komponent Timer i przejdź do jego zdarzeń w prawym panelu. Kliknij dwukrotnie zdarzenie Tick, tworząc metodę uruchamianą czasomierzem. W tej metodzie będą rysowane dwa prostokąty; jeden w kolorze formularza spowoduje wytarcie prostokąta z poprzedniego kroku, następnie będzie zmieniana współrzędna i rysowany nowy przesunięty prostokąt. Metodę zmodyfikuj jak niżej. private: System::Void timer1_ ick(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Graphics^ g1 = this- CreateGraphics(); SolidBrush^ pedzel = gcnew SolidBrush(System::Drawing::Color::Aquamarine); SolidBrush^ pedz_kas = gcnew SolidBrush(System::Drawing::Color::FromName( Control )); g1- FillRectangle(pedz_kas,10,y,100,10); y=y+krok; g1- FillRectangle(pedzel,10,y,100,10); if ((y 100)||(y 1)) krok=-krok; delete g1; } Zmienną krok, która określa przesunięcie prostokąta w jednej klatce animacji, zainicja- lizuj w chwili tworzenia okna. Wykorzystamy do tego zdarzenie FormLoad. private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { krok=2; } Pozostało jeszcze zaprogramowanie metod wywoływanych przy naciśnięciu przyci- sków. Pierwszy przycisk będzie uruchamiać Timer, a drugi zatrzymywać. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { krok=4; timer1- Start(); } private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { timer1- Stop(); } Po uruchomieniu programu i naciśnięciu przycisku Start prostokąt będzie się poruszał w górę i w dół okna. Szybkość jego poruszania się zależy od właściwości Interval komponentu Timer.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: