Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003465 22953585 na godz. na dobę w sumie
Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary - ebook/pdf
Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379062898 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury człowieka, wszechświata, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa Słowo Boga. Dlatego dla zrozumienia i głoszenia prawdy chrześcijańskiej istnieje potrzeba wyrażania jej na nowo, nadając niezmiennej istocie współczesną formę. Niniejsza seria jest zbiorem książek kompetentnie prezentujących właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie argumenty za prawdziwością objawienia.

Serię opracowują:

Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagając łączyć wiarę z codziennością.

Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

Alister McGrath uważa, że najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie z nowym ateizmem na czele, wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki. Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Apologetyka po prostu Alister E. McGrath Apologetyka po prostu Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary Przełożyła Dominika Krupińska Wydawnictwo W drodze, Poznań 2020 Tytuł oryginału Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith. © Copyright 2012 by Alister E. McGrath Originally published in English under the title Mere Apologetics by Baker Books, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516 U.S.A. All rights reserved. © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2020 Redaktor prowadzący – Ewa Kubiak Redakcja – Lidia Kozłowska Korekta – Paulina Jeske-Choińska, Lidia Kozłowska Skład i łamanie – Stanisław Tuchołka • panbook.pl Redakcja techniczna – Krzysztof Lorczyk OP Projekt okładki – Krzysztof Lorczyk OP Fotografia na okładce – miecz z żelaza (ok. 1375–1450), ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku ISBN 978-83-7906-289-8 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I ul. Kościuszki 99 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl 4 | • Moim kolegom i studentom z Oksfordzkiego Centrum Apologetyki Chrześcijańskiej Spis treści Wprowadzenie — 11 Rozdział pierwszy Rozpoczęcie — 13 Czym jest apologetyka? — 13 Definicje apologetyki — 14 Podstawowe zagadnienia apologetyki chrześcijańskiej — 16 Apologetyka a ewangelizacja — 21 Ograniczenia apologetyki — 23 Dalsza droga — 24 Dodatkowe lektury — 25 Rozdział drugi Apologetyka a kultura współczesna — 27 Od nowoczesności do ponowoczesności — 27 Apologetyka a epoka nowoczesności — 27 Pojawienie się ponowoczesności — 29 Apologetyka a ponowoczesność — 31 Podejście przyjęte w tej książce — 34 Dalsza droga — 38 Dodatkowe lektury — 38 Rozdział trzeci Teologiczne podstawy apologetyki — 39 Umieszczanie w kontekście — 40 Apologetyka a teologiczna wizja rzeczywistości — 44 Przykład roboczy: teologiczna analiza krzyża — 45 Dalsza droga — 52 Dodatkowe lektury — 52 Rozdział czwarty Znaczenie odbiorców — 53 Sposobności i pytania — 53 Spis treści | 7 Apologetyka kierowana do Żydów: mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2) — 55 Apologetyka kierowana do Greków: kazanie Pawła w Atenach (Dz 17) — 58 Apologetyka kierowana do Rzymian: mowy sądowe Pawła (Dz 24–26) — 61 Apologetyka a odbiorcy: zasady ogólne — 63 Apologetyka a odbiorcy: konkretne zagadnienia — 64 Dalsza droga — 65 Dodatkowe lektury — 65 Rozdział piąty Racjonalność wiary chrześcijańskiej — 67 Rozumienie natury wiary — 69 Dlaczego racjonalność chrześcijaństwa jest istotna? — 75 Filozofia nauki jako pomoc dla apologetyki — 78 Wyjaśnianie rzeczy: studium przypadku — 84 Dalsza droga — 87 Dodatkowe lektury — 88 Rozdział szósty Tropy prowadzące do wiary — 89 Podejścia do zaangażowania apologetycznego — 89 Tropy, wskazówki i dowody — 89 Trop 1: stworzenie – początki Wszechświata — 92 Trop 2: dostrojenie – Wszechświat zaprojektowany do życia? — 93 Trop 3: porządek – fizyczna struktura świata — 96 Trop 4: moralność – tęsknota za sprawiedliwością — 99 Trop 5: pragnienie – zmysł orientacji wskazujący na Boga — 104 Trop 6: piękno – wspaniałość świata naturalnego — 109 Trop 7: relacyjność – Bóg jako Osoba — 112 Trop 8: wieczność – intuicja nadziei — 114 Splatanie tropów: w poszukiwaniu wzorca — 116 Dalsza droga — 119 Dodatkowe lektury — 120 Rozdział siódmy Bramy dla apologetyki — 121 Otwieranie drzwi do wiary — 121 Bramy a apologetyka: kilka refleksji — 122 8 | Spis treści Brama 1: wyjaśnienie — 124 Brama 2: argumentacja — 125 Brama 3: historie — 132 Brama 4: obrazy — 143 Dalsza droga — 148 Dodatkowe lektury — 150 Rozdział ósmy Pytania o wiarę — 151 Opracowywanie podejść — 151 Pytania i obawy: kilka podstawowych wskazówek — 154 Studium przypadku 1: dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? — 156 Studium przypadku 2: Bóg jako podpórka — 160 Wykorzystanie dla własnych celów: dostosowywanie studiów przypadku — 165 Dodatkowe lektury — 172 Rozdział dziewiąty Zakończenie — 173 Opracowywanie własnego podejścia apologetycznego — 173 Znać siebie — 173 Uczyć się od innych — 174 Praktyka — 175 A w końcu… — 177 Indeks — 179 Wprowadzenie Książka ta jest wprowadzeniem do apologetyki – dziedziny myśli chrześcijań- skiej, która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary chrześcijańskiej oraz ich skutecznym przekazywaniu światu niechrześcijań- skiemu. Zaleca ona przyjęcie nastawienia polegającego na z a a n g a ż o w a - n i u, to znaczy zachęcaniu chrześcijan do wchodzenia w styczność z ideami obecnymi w naszej kulturze, zamiast uciekania od nich lub utrzymywania, że można je zignorować. Celem apologetyki jest przemiana wiernych w my- ślicieli, a myślicieli w wiernych. Angażuje ona nasz rozum, naszą wyobraźnię i nasze najgłębsze tęsknoty. Otwiera serca, oczy i umysły. Jak pewnego razu zażartował wielki apologeta G.K. Chesterton (1874–1936): „Umysł, tak jak usta, otwiera się po to, by napełnić go czymś konkretnym”1. Apologetyka wysławia i głosi zasadność intelektualną, bogactwo wyobrażeniowe oraz duchową głębię Ewangelii sposobami, które mogą trafiać do naszej kultury. Apologetykę należy postrzegać nie jako obronną i wrogą reakcję skierowaną przeciwko światu, lecz jako upragnioną sposobność pokazywania, chwalenia i prezentowania skarbnicy chrześcijańskiej wiary. Zachęca ona wiernych do uświadamiania sobie swojej wiary, jak również wyjaśniania i zachwalania jej ludziom spoza Kościoła. Ma na celu prezentowanie intelektualnego, moralnego, wyobrażeniowego i relacyjnego bogactwa wiary chrześcijańskiej – częścio- wo po to, aby dodawać wiernym otuchy i pomagać im w rozwijaniu wiary, ale przede wszystkim po to, by umożliwić osobom spoza wspólnoty wia- ry dostrzeżenie porywającej perspektywy, która zajmuje centrum chrześci- jańskiej Ewangelii. Celem tej książki jest przedstawienie czytelnikom głównych tematów apolo- getyki przez odsłonięcie jej zamiarów i podejścia. Starałem się nadać niniejszej publikacji dostępną, interesującą i użyteczną formę, wskazując jednocześnie bardziej szczegółowe źródła, dzięki którym czytelnik będzie mógł kontynuować 1 G.K. Chesterton, Autobiografia, przeł. M. Reda, Apostolicum–Fronda, Ząbki–Warszawa 2010, s. 270. Wprowadzenie | 11 lekturę w wybranym momencie. Nie jest wyczerpująca, więc jeżeli ktoś zechce, uzupełni ją bardziej dogłębnymi i specjalistycznymi tekstami. Nie przedstawia też punktu widzenia żadnej konkretnej szkoły apologetycznej. Zamiast ograni- czać się do jakiejś jednej, określonej szkoły lub podejścia apologetycznego, praca ta sięga po ich wspólne bogactwo. Ma ona zachęcić i przygotować czytelników, by mogli rozwijać apologetyczny sposób myślenia i samodzielnie dalej zgłębiać, jak objaśniać i propagować Ewangelię w naszej kulturze. Podejście prezento- wane w książce pod wieloma względami odzwierciedla postawę C.S. Lewisa (1898–1963), być może największego apologety XX wieku. Ma ona ułatwić czy- telnikowi zorientowanie się, o jakie zagadnienia chodzi i jak chrześcijanie mogą na nie reagować. Jak każde wprowadzenie, pozostawi ona czytelnika z pragnieniem, by dowiedzieć się więcej i pójść dalej. Nie ma za to wcale na celu odpowiedzieć na wszystkie pytania! Materiał wykorzystany w tej publikacji był przez ponad sześć lat w cało- ści sprawdzany na studentach i w publicznych wystąpieniach, przede wszyst- kim w ramach prowadzonego przeze mnie podstawowego cyklu wykładów w Oksfordzkim Centrum Apologetyki Chrześcijańskiej pt. „Wprowadzenie do apologetyki chrześcijańskiej”. Uzupełniłem go o treści opracowane dla szkół letnich w Oksfordzie oraz Regent College w Vancouver, które koncentrowały się na centralnych zagadnieniach apologetyki oraz na tym, jak umożliwiają one Kościołowi pozytywne i nieustanne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów stawianych przez naszą kulturę. Jestem głęboko wdzięczny moim studentom za ich reakcje, pomysły i zachęty, tak ważne dla mnie przy opracowywaniu podejścia przedstawionego w tej książce. Mam nadzieję, że pomoże ona innym ludziom odkryć, dlaczego apologetyka jest z jednej strony tak ciekawa, a z dru- giej tak decydująca dla przyszłości chrześcijańskiej wiary. Alister McGrath, King’s College, Londyn Grudzień 2010
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: