Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 011093 24121269 na godz. na dobę w sumie
Arbitraż handlowy. Tom 8 - ebook/pdf
Arbitraż handlowy. Tom 8 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1064
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1234-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 8 prezentuje bardzo szczegółowo zagadnienia z zakresu arbitrażu handlowego i jest na polskim rynku wydawniczym pierwszą tego typu publikacją, która w sposób kompleksowy i szeroki omawia tę problematykę.

Część pierwsza pt. Zagadnienia wprowadzające obejmuje pojęcie, rodzaje i charakter prawny arbitrażu handlowego, źródła prawa o arbitrażu handlowym – polskiego i międzynarodowego, modele krajowej regulacji prawnej prawa o arbitrażu handlowym w aspekcie prawno-porównawczym oraz zagadnienia kolizyjno-prawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Część druga dotyczy ogólnych zagadnień arbitrażu handlowego i zawiera szczegółowe omówienia dotyczące: zdatności arbitrażowej, umowy o arbitraż, arbitrów i składu orzekającego, postępowania arbitrażowego, wyroku i zasad wyrokowania, kosztów arbitrażu handlowego, postępowania postarbitrażowego.

Część trzecia dotyczy szczególnych dziedzin arbitrażu handlowego czyli arbitrażu: w umowach budowlanych, morskiego, korporacyjnego, przeprowadzanego w związku z upadłością, internetowego, w europejskich sporach antymonopolowych oraz arbitrażu sportowego. Część czwarta prezentuje arbitraż inwestycyjny, a piąta zagadnienia pozostałe czyli arbitraż a alternatywne formy rozstrzygania sporów (ADR).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki TOM 8 ARBITRA¯ HANDLOWY Wydawnictwo C. H. Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2A. Prawo spó³ek handlowych Tom 2B. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo upad³oœciowe i naprawcze Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Prawo kontraktów miêdzynarodowych Tom 10. Prawo karne gospodarcze ARBITRA¯ HANDLOWY TOM 8 Pod redakcj¹ Profesora Andrzeja Szumañskiego Autorzy: dr Maria Hauser-Morel, r. pr. Andrzej K¹kolecki, prof. AM w Gdyni dr hab. Miros³aw H. Koziñski, adw. Maciej £aszczuk, adw. Piotr Nowaczyk, adw. Sylwester Pieckowski, adw. Pawe³ Pietkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Poczobut, dr Pawe³ Podrecki, dr Marek Porzycki, adw. Justyna Szpara, prof. dr hab. Andrzej Szumañski, dr Maciej Tomaszewski, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr Andrzej W. Wiœniewski, prof. Akademii Leona KoŸmiñskiego dr hab. Tadeusz Wiœniewski, dr Gabriel Wujek Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Maria Hauser-Morel rozdzia³y: 9, 10 Andrzej K¹kolecki rozdzia³ 2 Miros³aw H. Koziñski rozdzia³y: 13, 18 Maciej £aszczuk rozdzia³ 12 Piotr Nowaczyk rozdzia³ 2 Sylwester Pieckowski rozdzia³ 19 Pawe³ Pietkiewicz rozdzia³ 11 Jerzy Poczobut rozdzia³ 4 Pawe³ Podrecki rozdzia³ 16 Marek Porzycki rozdzia³ 5 Justyna Szpara rozdzia³ 12 Andrzej Szumañski rozdzia³y: 1, 8 Maciej Tomaszewski rozdzia³ 7 Andrzej Wach rozdzia³ 17 Andrzej W. Wiœniewski rozdzia³y: 3, 6, 15 Tadeusz Wiœniewski rozdzia³y: 9, 10 Gabriel Wujek rozdzia³ 14 Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Poznañskie Zak³ady Graficzne ISBN 978-83-255-1234-7 Spis tre(cid:286)ci str. Przedmowa ................................................................................................................ XXV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXIX Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce ..................................................................... 1 Rozdział 1. Poj(cid:266)cie, rodzaje i charakter prawny arbitra(cid:298)u handlowego ............. 3 1.1. Poj(cid:266)cie arbitra(cid:298)u handlowego ...................................................................... 6 1.1.1. Istota arbitra(cid:298)u handlowego ............................................................ 6 1.1.1.1. Defi nicja .............................................................................. 6 1.1.1.2. Handlowy charakter arbitra(cid:298)u ............................................. 10 1.1.1.3. Arbitra(cid:298) a s(cid:261)downictwo polubowne .................................... 12 1.1.2. Cechy charakterystyczne arbitra(cid:298)u handlowego .............................. 12 1.1.2.1. Cechy podstawowe a cechy technicznoprawne ................... 12 1.1.2.2. Działanie arbitra(cid:298)u handlowego z woli stron sporu ............ 13 1.1.2.3. Szybki i odformalizowany charakter post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ........................................................................ 14 1.1.2.4. „Ograniczone” stosowanie przepisów prawa materialnego przez arbitra(cid:298) handlowy ........................................................ 17 1.1.2.5. Poufny charakter arbitra(cid:298)u handlowego .............................. 20 1.1.2.6. Cechy technicznoprawne arbitra(cid:298)u handlowego ................ 21 1.1.3. Odgraniczanie arbitra(cid:298)u handlowego od innych form rozstrzygania sporów .............................................................................................. 22 1.1.3.1. Arbitra(cid:298) handlowy a s(cid:261)downictwo powszechne ................. 22 1.1.3.2. Arbitra(cid:298) handlowy a alternatywne formy rozstrzygania sporów (ADR) ........................................................................ 23 1.1.3.3. Arbitra(cid:298) handlowy a mi(cid:266)dzynarodowy arbitra(cid:298) inwestycyjny ........................................................................ 23 1.1.3.4. Arbitra(cid:298) handlowy a szczególne trybunały arbitra(cid:298)owe ...... 24 1.1.4. Zalety i wady arbitra(cid:298)u handlowego ................................................ 25 1.1.4.1. Zalety ................................................................................... 25 1.1.4.2. Wady ................................................................................... 27 1.2. Rodzaje arbitra(cid:298)u handlowego ..................................................................... 28 1.2.1. Arbitra(cid:298) handlowy krajowy i mi(cid:266)dzynarodowy ............................... 28 1.2.1.1. Wspólne cechy arbitra(cid:298)u handlowego krajowego i mi(cid:266)dzynarodowego ............................................................. 28 1.2.1.2. Poj(cid:266)cie mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego ............. 29 1.2.1.3. Specyfi ka mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego ......... 31 1.2.2. Arbitra(cid:298) handlowy instytucjonalny, ad hoc, administrowany .......... 32 1.2.2.1. Arbitra(cid:298) instytucjonalny (stałe s(cid:261)dy polubowne) ................ 32 1.2.2.2. Arbitra(cid:298) ad hoc .................................................................... 35 1.2.2.3. Arbitra(cid:298) administrowany ..................................................... 37 1.2.3. Arbitra(cid:298) ogólny i specjalistyczny .................................................... 37 V Spis tre(cid:286)ci 1.3. Charakter prawny arbitra(cid:298)u handlowego ..................................................... 39 1.3.1. Teorie doktrynalne arbitra(cid:298)u handlowego ........................................ 39 1.3.3.1. Uwagi ogólne ....................................................................... 39 1.3.1.2. Teoria kontraktowa ............................................................. 39 1.3.1.3. Teoria jurysdykcyjna .......................................................... 40 1.3.1.4. Teoria mieszana (hybrydowa) ............................................. 40 1.3.1.5. Teoria autonomiczna (sui generis) ...................................... 41 1.3.2. Prywatnoprawny czy publicznoprawny charakter arbitra(cid:298)u handlowego ....................................................................................... 42 1.3.2.1. Cechy prywatnoprawne arbitra(cid:298)u handlowego ................... 42 1.3.2.2. Cechy publicznoprawne arbitra(cid:298)u handlowego ................... 42 1.3.2.3. Sposób regulacji prawa arbitra(cid:298)owego w systemie prawa krajowego (odesłanie) – wnioski .......................................... 43 1.3.3. Krajowy czy ponadnarodowy charakter regulacji prawnej mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego (odesłanie) .................... 43 1.3.3.1. Zastosowanie norm prawa krajowego o arbitra(cid:298)u handlowym ........................................................................... 43 1.3.3.2. Zastosowanie norm prawa jednolitego (konwencyjnego) o arbitra(cid:298)u handlowym .......................................................... 44 1.3.4. Zastosowanie norm soft law do arbitra(cid:298)u handlowego .................... 45 1.3.4.1. Poj(cid:266)cie norm soft law .......................................................... 45 1.3.4.2. Normy soft law tworzone przez organizacje rz(cid:261)dowe ........ 46 1.3.4.3. Normy soft law tworzone przez organizacje pozarz(cid:261)dowe . 46 1.3.4.4. Regulaminy stałych s(cid:261)dów arbitra(cid:298)owych .......................... 46 1.3.5. Zastosowanie zasady praworz(cid:261)dno(cid:286)ci (porz(cid:261)dku publicznego) ....... 47 1.3.6. Konstytucyjne podstawy arbitra(cid:298)u handlowego w Polsce ............... 48 Rozdział 2. (cid:295)ródła prawa o arbitra(cid:298)u handlowym – polskiego i mi(cid:266)dzynarodowego ................................................................................................. 51 2.1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 53 2.2. Kodeks post(cid:266)powania cywilnego i inne przepisy prawa polskiego odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do arbitra(cid:298)u ........................................................................... 54 2.2.1. Przepisy innych ustaw odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do arbitra(cid:298)u .......................... 61 2.3. Umowy mi(cid:266)dzynarodowe jako (cid:296)ródła prawa arbitra(cid:298)owego ...................... 63 2.3.1. Umowy mi(cid:266)dzynarodowe wielostronne .......................................... 63 2.3.2. Umowy mi(cid:266)dzynarodowe dwustronne ............................................ 66 2.3.3. Traktaty ............................................................................................. 67 2.4. Ustawa Modelowa UNCITRAL .................................................................... 68 2.5. Wytyczne, wskazówki i zalecenia wykorzystywane w arbitra(cid:298)u ............... 69 2.5.1. Wytyczne IBA dotycz(cid:261)ce konfl iktu interesów w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym – IBA Guidelines on Confl ict of Interest in International Arbitration .............................................................. 69 2.5.2. Wytyczne ICDR dla arbitrów dotycz(cid:261)ce wymiany informacji w mi(cid:266)dzynarodowych arbitra(cid:298)ach handlowych – ICDR Guidlines for Arbitrators concerning Exchange of Information ...................... 72 2.5.3. Zalecenia UNCITRAL dotycz(cid:261)ce pomocy instytucjom arbitra(cid:298)owym i innym zainteresowanym organom w arbitra(cid:298)ach według Regulaminu Arbitra(cid:298)owego UNCITRAL – Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules .............................................................................. 73 VI Spis tre(cid:286)ci 2.5.4. Uwagi UNCITRAL dotycz(cid:261)ce organizacji post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego (UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings) ..................................................................................... 74 2.5.5. Techniki kontroli czasu i kosztów w arbitra(cid:298)u (Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration) – dokument MIH .. 76 2.6. Regulaminy modelowe oraz regulaminy zagranicznych stałych s(cid:261)dów (instytucji) arbitra(cid:298)owych ............................................................................ 78 2.6.1. Regulamin Arbitra(cid:298)owy UNCITRAL – UNCITRAL Arbitration Rules ................................................................................................ 78 2.6.2. Regulamin IBA dotycz(cid:261)cy post(cid:266)powania dowodowego w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration) ....... 81 2.6.3. Regulamin Arbitra(cid:298)owy MIH (Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) ............................................ 83 2.6.4. Regulamin w sprawie rozwi(cid:261)zywania w drodze ekspertyzy sporów w zakresie operacji dokumentowych [Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise (DOCDEX)] ..................................................................................... 88 2.6.5. Regulamin w sprawie Ekspertyz Mi(cid:266)dzynarodowej Izby Handlowej (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce) .................................................................................. 88 2.6.6. Regulamin Przedarbitra(cid:298)owego Post(cid:266)powania Referendarskiego (Rules for a Pre-Arbitral Referee Procedure) ................................. 88 2.6.7. Regulaminy Ameryka(cid:276)skiego Stowarzyszenia Arbitra(cid:298)owego i Mi(cid:266)dzynarodowego Centrum Rozwi(cid:261)zywania Sporów ................. 89 2.6.8. Regulamin S(cid:261)du Mi(cid:266)dzynarodowego Arbitra(cid:298)u w Londynie (London Court of International Arbitration Rules) z 1996 r. – zwany dalej: LCIAReg ................................................................... 91 2.6.9. Regulamin Arbitra(cid:298)u i Koncyliacji Mi(cid:266)dzynarodowego Centrum Arbitra(cid:298)owego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej (Regulamin Wiede(cid:276)ski) – VIAC Rules of Arbitration and Conciliation (Vienna Rules) z 2006 r. ............................................... 92 2.6.10. Regulaminy Sztokholmskiej Izby Handlowej (Stockholm Chamber of Commerce) odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do arbitra(cid:298)u ........................ 93 2.6.11. Regulamin Arbitra(cid:298)owy DIS – DIS-Schiedsgerichtsordnung z 1998 r. ............................................................................................ 95 2.6.12. Szwajcarski Regulamin Mi(cid:266)dzynarodowego Arbitra(cid:298)u (Regulamin Szwajcarski) – Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules) z 2006 r. ...................................................................... 97 2.7. S(cid:261)dy Arbitra(cid:298)owe w Polsce, Regulamin S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, inne regulaminy .......................................... 99 2.7.1. Regulamin S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 100 2.7.2. Regulamin S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN .......................................... 104 2.7.3. Regulamin Stałego S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – Gerichtsordnung des Ständigen Schiedsgerichts bei der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer ....................................................... 105 2.7.4. Inne regulaminy ............................................................................... 105 2.8. Ustalone zwyczaje ....................................................................................... 106 VII Spis tre(cid:286)ci Rozdział 3. Modele krajowej regulacji prawa o arbitra(cid:298)u handlowym ............... 109 3.1. Wpływ rozwoju mi(cid:266)dzynarodowej regulacji arbitra(cid:298)u na krajowe systemy prawne ............................................................................................ 111 3.1.1. Konwencje mi(cid:266)dzynarodowe ........................................................... 111 3.1.1.1. Krajowe prawo arbitra(cid:298)owe w okresie przedkonwencyjnym ........................................................... 111 3.1.1.2. Pierwsze konwencje arbitra(cid:298)owe ........................................ 112 3.1.1.3. Konwencja Nowojorska ..................................................... 114 3.1.1.4. Europejska Konwencja Genewska ..................................... 117 3.1.2. Ustawa wzorcowa UNCITRAL z 1985 r. i jej recepcja ................... 119 3.1.3. Ewolucja krajowych przepisów o mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u ...... 120 3.2. Modele krajowej regulacji arbitra(cid:298)u ........................................................... 121 3.2.1. Wprowadzenie .................................................................................. 121 3.2.2. Model szczególnej regulacji arbitra(cid:298)u mi(cid:266)dzynarodowego, zwłaszcza handlowego ..................................................................... 122 3.2.2.1. Francja ................................................................................. 122 3.2.2.2. Szwajcaria ............................................................................ 124 3.2.3. Model zintegrowanej regulacji arbitra(cid:298)u .......................................... 126 3.2.3.1. Systemy prawne oparte na odr(cid:266)bnej ustawowej regulacji arbitra(cid:298)u: Anglia i Szwecja ................................................. 126 3.2.3.2. Systemy „kodeksowe”: prawo niemieckie i austriackie ...... 127 3.2.4. Niektóre inne systemy prawne ......................................................... 128 Rozdział 4. Zagadnienia kolizyjnoprawne w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym ................................................................................................................. 133 4.1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 139 4.2. Umowa o arbitra(cid:298) ......................................................................................... 143 4.2.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 143 4.2.2. Statut podstawowy umowy o arbitra(cid:298) .............................................. 147 4.2.3. Zakres statutu podstawowego umowy o arbitra(cid:298) ............................. 155 4.2.4. Projekt regulacji statutu podstawowego umowy o arbitra(cid:298) .............. 157 4.2.5. Statut formy umowy o arbitra(cid:298) ......................................................... 161 4.2.6. Kwalifi kacja kolizyjnoprawna formy umowy o arbitra(cid:298) .................. 166 4.2.7. Zakres statutu formy umowy o arbitra(cid:298) ........................................... 168 4.2.8. Projekt regulacji statutu formy umowy o arbitra(cid:298) ............................ 168 4.3. Zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sprawy ...................................................................... 170 4.4. Zdolno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa stron umowy o arbitra(cid:298) ............................................ 173 4.5. Umowa stron sporu z arbitrem (arbitrami) .................................................. 175 4.6. Podstawy orzekania przez s(cid:261)d arbitra(cid:298)owyw przedmiocie sporu ................ 180 4.6.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 180 4.6.2. Przepisy prawa .................................................................................. 180 4.6.3. Ogólne zasady prawa ........................................................................ 181 4.6.4. Zasady słuszno(cid:286)ci ............................................................................. 183 4.6.5. Ponadnarodowe prawo kupieckie ..................................................... 185 4.7. Wybór przez strony prawa wła(cid:286)ciwego dla przedmiotu sporu .................... 186 4.7.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 186 4.7.2. Zasada nieograniczonego wyboru prawa wła(cid:286)ciwego przez strony . 187 4.7.3. Charakter prawny wyboru prawa wła(cid:286)ciwego przez strony ............. 189 4.8. Ustalenie przez s(cid:261)d arbitra(cid:298)owy prawa wła(cid:286)ciwego dla przedmiotu sporu .... 191 VIII Spis tre(cid:286)ci 4.8.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 191 4.8.2. Ustalanie prawa wła(cid:286)ciwego na podstawie reguł prawa kolizyjnego ... 192 4.8.2.1. Stosowanie reguł kolizyjnych miejsca arbitra(cid:298)u ................. 192 4.8.2.2. Kumulatywne stosowanie reguł kolizyjnych ró(cid:298)nych systemów prawnych ............................................................ 193 4.8.2.3. Stosowanie ogólnych zasad prawa kolizyjnego .................. 194 4.8.3. Ustalanie prawa wła(cid:286)ciwego bez uwzgl(cid:266)dnienia reguł prawa kolizyjnego ....................................................................................... 194 4.9. Prawo wła(cid:286)ciwe dla post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ....................................... 196 4.9.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 196 4.9.2. Powi(cid:261)zanie post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego z prawem okre(cid:286)lonego pa(cid:276)stwa ............................................................................................. 197 4.9.3. Brak powi(cid:261)zania post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego z prawem okre(cid:286)lonego pa(cid:276)stwa ........................................................................ 200 4.9.4. Teoria delokalizacji mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego ...... 202 Rozdział 5. Upadło(cid:286)ć strony post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ................................... 203 5.1. Uwagi wst(cid:266)pne – cele arbitra(cid:298)u a cele post(cid:266)powania upadło(cid:286)ciowego ....... 204 5.2. Wpływ upadło(cid:286)ci na post(cid:266)powanie arbitra(cid:298)owe w prawie polskim ............ 206 5.2.1. Utrata mocy przez zapis na s(cid:261)d polubowny i umorzenie tocz(cid:261)cych si(cid:266) post(cid:266)powa(cid:276) .................................................................................. 206 5.2.2. Skutki wydania wyroku przez s(cid:261)d polubowny pomimo ogłoszenia upadło(cid:286)ci strony ................................................................................ 209 5.2.3. Wpływ ogłoszenia upadło(cid:286)ci na post(cid:266)powania w przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci s(cid:261)du polubownego .......... 210 5.2.4. Dopuszczalno(cid:286)ć dokonania zapisu na s(cid:261)d polubowny w toku post(cid:266)powania upadło(cid:286)ciowego ......................................................... 212 5.2.4.1. Umowy zawierane w toku post(cid:266)powania upadło(cid:286)ciowego . 212 5.2.4.2. Stosunki prawne sprzed ogłoszenia upadło(cid:286)ci .................... 214 5.2.4.3. Spory wynikaj(cid:261)ce z zaskar(cid:298)enia b(cid:261)d(cid:296) bezskuteczno(cid:286)ci czynno(cid:286)ci upadłego ............................................................. 214 5.3. Kwestie kolizyjnoprawne ............................................................................ 215 5.3.1. Kwestie kolizyjnoprawne w stosunkach mi(cid:266)dzy Polsk(cid:261) a innymi pa(cid:276)stwami członkowskimi UE (z wyj(cid:261)tkiem Danii) ........................ 215 5.3.2. Kwestie kolizyjnoprawne w stosunkach z pa(cid:276)stwami spoza UE oraz Dani(cid:261) ......................................................................................... 217 5.3.2.1. Wpływ zagranicznej upadło(cid:286)ci na tocz(cid:261)ce si(cid:266) w Polsce post(cid:266)powanie arbitra(cid:298)owe .................................................. 217 5.3.2.2. Wpływ polskiego post(cid:266)powania upadło(cid:286)ciowego na post(cid:266)powanie arbitra(cid:298)owe prowadzone poza UE albo w Danii ................................................................................ 218 Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Ogólne zagadnienia arbitra(cid:298)u handlowego ............................................ 221 Rozdział 6. Zdolno(cid:286)ć i zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa ......................................................... 223 6.1. Poj(cid:266)cia zdolno(cid:286)ci i zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej i ich funkcja ............................. 225 6.2. Zdolno(cid:286)ć stron do zawarcia umowy o arbitra(cid:298) ............................................ 225 6.3. Zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporów ...................................................................... 229 6.3.1. Uwagi ogólne. Zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporów w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym i w uj(cid:266)ciu porównawczym ............................. 229 IX Spis tre(cid:286)ci 6.3.2. Rozszerzenie zakresu zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej sporów w prawie polskim w ramach reformy z 2005 r. ................................................ 232 6.3.2.1. Stan prawa przed reform(cid:261) .................................................... 232 6.3.2.2. Regulacja zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej sporów w nowej Ksi(cid:266)dze V KPC ................................................................... 233 6.3.3. Zdatno(cid:286)ć ugodowa jako przesłanka zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej ............. 235 6.3.3.1. Zdatno(cid:286)ć ugodowa i zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporów o prawa maj(cid:261)tkowe na tle porównawczym ......................... 235 6.3.3.2. Zdatno(cid:286)ć ugodowa sporów o prawa maj(cid:261)tkowe w prawie polskim ................................................................ 237 6.3.3.3. Arbitra(cid:298) a osoby trzecie ....................................................... 243 6.3.3.4. Zdatno(cid:286)ć ugodowa i zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporów o prawa niemaj(cid:261)tkowe ...................................................................... 248 6.3.4. Inne przesłanki ograniczenia zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej sporów .......... 250 6.3.4.1. Sprawa cywilna nale(cid:298)(cid:261)ca do drogi s(cid:261)dowej ........................ 250 6.3.4.2. Przepisy szczególne ............................................................ 253 6.3.5. Skutki braku zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej sporu ....................................... 254 6.4. Konkluzje ..................................................................................................... 255 Rozdział 7. Umowa o arbitra(cid:298) .................................................................................. 259 7.1. Wprowadzenie ............................................................................................. 263 7.2. Poj(cid:266)cie umowy o arbitra(cid:298) (zapisu na s(cid:261)d polubowny) ................................ 266 7.3. Zapis na s(cid:261)d polubowny a niektóre inne umowy dotycz(cid:261)ce rozwi(cid:261)zywania sporów ................................................................................ 268 7.3.1. Umowy prorogacyjne i derogacyjne ................................................ 268 7.3.2. Umowy prorogacyjno-arbitra(cid:298)owe ................................................... 268 7.3.3. Umowa o mediacj(cid:266) ........................................................................... 270 7.3.4. Umowy o dokonanie ustale(cid:276) faktycznych lub uzupełnienie tre(cid:286)ci kontraktu przez osob(cid:266) trzeci(cid:261) ................................................. 271 7.3.5. Umowy z arbitrami (receptum arbitrii) ............................................ 271 7.3.6. Akt okre(cid:286)laj(cid:261)cy warunki arbitra(cid:298)u .................................................... 272 7.4. Rodzaje umów o arbitra(cid:298) ............................................................................. 273 7.4.1. Kompromis i klauzula arbitra(cid:298)owa .................................................. 273 7.4.2. Umowa o arbitra(cid:298) ad hoc i umowa o arbitra(cid:298) instytucjonalny ......... 274 7.4.3. Umowa o arbitra(cid:298) krajowy i umowa o arbitra(cid:298) zagraniczny ............ 274 7.4.4. Umowa o arbitra(cid:298) w sporach wielostronnych .................................. 275 7.5. Skutki prawne umowy o arbitra(cid:298) ................................................................. 276 7.5.1. Skutek pozytywny ............................................................................ 277 7.5.2. Skutek negatywny ............................................................................ 279 7.5.3. Inne skutki ........................................................................................ 282 7.6. Charakter prawny umowy o arbitra(cid:298) i jej odr(cid:266)bno(cid:286)ć ................................... 285 7.6.1. Kwalifi kacja systemowa ................................................................... 285 7.6.2. Odr(cid:266)bno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny wobec kontraktu głównego ... 288 7.7. Zdolno(cid:286)ć do zawarcia umowy o arbitra(cid:298) ..................................................... 293 7.8. Tre(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny ................................................................... 295 7.8.1. Elementy niezb(cid:266)dne (konstytutywne) .............................................. 295 7.8.2. Zasada równo(cid:286)ci stron ...................................................................... 298 7.8.3. Elementy fakultatywne ..................................................................... 299 7.8.4. Uzgodnienia dotycz(cid:261)ce post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ...................... 300 X Spis tre(cid:286)ci 7.9. Forma umowy o arbitra(cid:298) .............................................................................. 301 7.9.1. Prawo krajowe .................................................................................. 301 7.9.2. Konwencje arbitra(cid:298)owe .................................................................... 311 7.10. Inne kwestie dotycz(cid:261)ce zawarcia umowy o arbitra(cid:298) .................................... 313 7.10.1. Konsens stron. Zgoda osoby trzeciej ................................................ 313 7.10.2. Zawarcie umowy o arbitra(cid:298) przez pełnomocnika ............................. 314 7.10.3. Uzupełnienie i zmiana zapisu na s(cid:261)d polubowny ............................. 318 7.11. Zakres zwi(cid:261)zania zapisem na s(cid:261)d polubowny ............................................... 318 7.11.1. Zakres podmiotowy (ratione personae) ........................................... 318 7.11.2. Zakres przedmiotowy (ratione materiae) ......................................... 324 7.11.3. Zakres czasowy (ratione temporis) .................................................. 329 7.12. Nieprawidłowo(cid:286)ci zawarcia umowy o arbitra(cid:298) oraz ich skutki .................... 331 7.12.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 331 7.12.2. Nieistnienie (brak) umowy o arbitra(cid:298) .............................................. 331 7.12.3. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć i uniewa(cid:298)nialno(cid:286)ć ........................................................ 332 7.12.4. Bezskuteczno(cid:286)ć ................................................................................ 336 7.12.5. Niewykonalno(cid:286)ć, niemo(cid:298)liwo(cid:286)ć realizacji i patologiczny charakter umowy o arbitra(cid:298) .............................................................. 337 7.13. Utrata mocy zapisu na s(cid:261)d polubowny ....................................................... 338 7.13.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 338 7.13.2. Przyczyny wskazane w KPC ........................................................... 339 7.13.3. Ogłoszenie upadło(cid:286)ci strony ............................................................ 341 7.13.4. Przyczyny przewidziane w KC ........................................................ 342 7.14. Zagadnienia kolizyjnoprawne umowy o arbitra(cid:298) ....................................... 344 7.14.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 344 7.14.2. Statut umowy o arbitra(cid:298) ................................................................... 345 7.14.3. Prawo wła(cid:286)ciwe dla formy umowy o arbitra(cid:298) ................................. 349 7.14.4. Prawo wła(cid:286)ciwe dla zdolno(cid:286)ci stron ................................................ 350 7.14.5. Prawo wła(cid:286)ciwe dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitra(cid:298) ........................................................................................... 351 7.14.6. Projektowane przepisy kolizyjne dotycz(cid:261)ce umowy o arbitra(cid:298) ....... 352 7.14.7. Ustalanie prawa wła(cid:286)ciwego dla umowy o arbitra(cid:298) przez s(cid:261)d polubowny ................................................................................. 353 7.14.8. Odej(cid:286)cie od stosowania norm kolizyjnych do umowy o arbitra(cid:298) we Francji ........................................................................ 354 Rozdział 8. Arbitrzy i zespół orzekaj(cid:261)cy ................................................................. 357 8.1. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... 361 8.1.1. Poj(cid:266)cie arbitra, zespołu orzekaj(cid:261)cego i s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego ............ 361 8.1.1.1. Poj(cid:266)cie arbitra ...................................................................... 361 8.1.1.2. Arbiter a zespół orzekaj(cid:261)cy ................................................. 361 8.1.1.3. Zespół orzekaj(cid:261)cy a s(cid:261)d arbitra(cid:298)owy (polubowny) ............. 362 8.1.2. Status prawny arbitra i szczególny charakter jego funkcji (mandatu) .......................................................................................... 363 8.1.3. Osoby uprawnione do podj(cid:266)cia i pełnienia funkcji arbitra ............... 365 8.1.3.1. Przesłanki ustawowe o charakterze obiektywnym .............. 365 8.1.3.2. Podstawowe cechy arbitra wymagane przez ustaw(cid:266) – bezstronno(cid:286)ć i niezale(cid:298)no(cid:286)ć (odesłanie) ........................... 366 8.1.3.3. Dodatkowe cechy arbitra wymagane przez umow(cid:266) o arbitra(cid:298) lub przez regulamin stałego s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego ... 367 XI Spis tre(cid:286)ci 8.2. Bezstronno(cid:286)ć i niezale(cid:298)no(cid:286)ć arbitra ............................................................. 369 8.2.1. Zagadnienia poj(cid:266)ciowe ..................................................................... 369 8.2.1.1. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce ......................................................... 369 8.2.1.2. Poj(cid:266)cie „bezstronno(cid:286)ci” arbitra („impartiality”) ................. 372 8.2.1.3. Poj(cid:266)cie „niezale(cid:298)no(cid:286)ci” arbitra („independence”) .............. 374 8.2.2. Obowi(cid:261)zek ujawnienia okoliczno(cid:286)ci, które mog(cid:261) wywołać w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci co do bezstronno(cid:286)ci i niezale(cid:298)no(cid:286)ci arbitra .................. 375 8.2.3. Wytyczne IBA dotycz(cid:261)ce konfl iktu interesów w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u z 2004 r. ............................................................................. 378 8.2.3.1. Tre(cid:286)ć i charakter prawny Wytycznych IBA ......................... 378 8.2.3.2. Lista czerwona ..................................................................... 379 8.2.3.3. Lista pomara(cid:276)czowa ............................................................ 380 8.2.3.4. Lista zielona ......................................................................... 381 8.2.4. Problem zachowania bezstronno(cid:286)ci i niezale(cid:298)no(cid:286)ci arbitra powołanego przez stron(cid:266) sporu ........................................................ 381 8.3. Receptum arbitrii, prawa i obowi(cid:261)zki arbitra .............................................. 382 8.3.1. Receptum arbitrii .............................................................................. 382 8.3.1.1. Poj(cid:266)cie, konstrukcja prawna i forma recepti arbitrii ........... 382 8.3.1.2. Strony recepti arbitrii (zakres podmiotowy) ....................... 385 8.3.1.3. Zawarcie recepti arbitrii (powstanie stosunku prawnego pomi(cid:266)dzy arbitrem a stronami sporu) ................................. 387 8.3.1.4. Tre(cid:286)ć recepti arbitrii (zakres przedmiotowy) ...................... 391 8.3.1.5. Receptum arbitrii a umowa o arbitra(cid:298) ................................. 393 8.3.1.6. Charakter prawny recepti arbitrii ........................................ 394 8.3.1.7. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie recepti arbitrii ................................................ 398 8.3.2. Obowi(cid:261)zki arbitra ............................................................................. 400 8.3.2.1. Obowi(cid:261)zek rozstrzygni(cid:266)cia sporu ....................................... 400 8.3.2.2. Obowi(cid:261)zek zachowania mandatu arbitra do czasu jego ustawowego wyga(cid:286)ni(cid:266)cia ................................................... 402 8.3.2.3. Obowi(cid:261)zek zachowania bezstronno(cid:286)ci i niezale(cid:298)no(cid:286)ci ....... 402 8.3.2.4. Obowi(cid:261)zek prowadzenia post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego uczciwie i bez zb(cid:266)dnej zwłoki ............................................. 403 8.3.2.5. Obowi(cid:261)zek zachowania poufno(cid:286)ci ...................................... 404 8.3.2.6. Obowi(cid:261)zek osobistego wykonywania funkcji arbitra .......... 405 8.3.3. Prawa arbitra ..................................................................................... 406 8.3.3.1. Prawo do wynagrodzenia ................................................... 406 8.3.3.2. Prawo do (cid:298)(cid:261)dania zwrotu poniesionych wydatków ............. 407 8.3.3.3. Problem prawa arbitra do jego immunitetu ......................... 408 8.3.4. Skutki niewykonania lub nienale(cid:298)ytego wykonania obowi(cid:261)zków arbitra ................................................................................................ 410 8.3.4.1. Odwołanie arbitra (odesłanie) ............................................. 410 8.3.4.2. Uchylenie wyroku lub odmowa uznania albo stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego (odesłanie) ...... 410 8.3.4.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć odszkodowawcza arbitra wzgl(cid:266)dem stron sporu ........................................................................... 411 8.3.4.4. Problem odpowiedzialno(cid:286)ć arbitra wobec stałego s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego ...................................................................... 413 8.4. Skład zespołu orzekaj(cid:261)cego i powołanie jego członków ............................. 413 8.4.1. Warianty liczbowe zespołu orzekaj(cid:261)cego ......................................... 413 8.4.1.1. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce ......................................................... 413 XII Spis tre(cid:286)ci 8.4.1.2. Arbiter jedyny (zalety, wady) .............................................. 415 8.4.1.3. Trzyosobowy zespół orzekaj(cid:261)cy (zalety, wady) ................. 416 8.4.1.4. Parzysty zespół orzekaj(cid:261)cy .................................................. 417 8.4.1.5. Zespoły orzekaj(cid:261)ce o wi(cid:266)kszej liczbie arbitrów .................. 417 8.4.2. Problem kadłubowych zespołów orzekaj(cid:261)cych ................................ 418 8.4.2.1. Poj(cid:266)cie kadłubowego zespołu orzekaj(cid:261)cego i przyczyny jego powstania .................................................................... 418 8.4.2.2. Spór wokół dopuszczalno(cid:286)ci wydania wyroku przez kadłubowy zespół orzekaj(cid:261)cy ............................................. 419 8.4.3. Powołanie członków zespołu orzekaj(cid:261)cego (powstanie mandatu arbitra) .............................................................................................. 421 8.4.3.1. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce ......................................................... 421 8.4.3.2. Powołanie przez strony sporu .............................................. 424 8.4.3.3. Powołanie przez organ nominacyjny .................................. 426 8.4.3.4. Specyfi ka powołania zespołu orzekaj(cid:261)cego w przypadku arbitra(cid:298)u wielostronnego ..................................................... 429 8.4.3.5. Techniki wyłaniania arbitra ................................................. 430 8.4.3.6. Chwila powołania arbitra oraz zespołu orzekaj(cid:261)cego ......... 432 8.5. Ustanie mandatu arbitra ............................................................................... 433 8.5.1. Poj(cid:266)cie i rodzaje ustania mandatu arbitra ......................................... 433 8.5.1.1. Poj(cid:266)cie ustania mandatu arbitra ........................................... 433 8.5.1.2. Rodzaje ustania mandatu arbitra ......................................... 434 8.5.2. Wykonanie mandatu arbitra .............................................................. 435 8.5.2.1. Wydanie wyroku przez zespół orzekaj(cid:261)cy ........................... 435 8.5.2.2. Problem zachowania mandatu arbitra w post(cid:266)powaniu remisyjnym (odesłanie) ....................................................... 436 8.5.2.3. Problem zachowania mandatu arbitra po uchyleniu wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego (odesłanie) .............................. 436 8.5.3. Wył(cid:261)czenie arbitra ............................................................................ 437 8.5.3.1. Istota prawna wył(cid:261)czenia arbitra ......................................... 437 8.5.3.2. Sposób regulacji prawnej wył(cid:261)czenia arbitra ...................... 437 8.5.3.3. Terminy zwi(cid:261)zane z wył(cid:261)czeniem arbitra .......................... 438 8.5.3.4. Przyczyny wył(cid:261)czenia arbitra (zakres przedmiotowy) ........ 440 8.5.3.5. Osoby uprawnione do wniesienia wniosku o wył(cid:261)czenie arbitra (zakres podmiotowy) ............................................... 441 8.5.3.6. Organ b(cid:261)d(cid:296) podmiot uprawniony do wył(cid:261)czenia arbitra .... 441 8.5.3.7. Post(cid:266)powanie zwi(cid:261)zane z wył(cid:261)czeniem arbitra ................... 442 8.5.3.8. Mo(cid:298)liwe zachowania arbitra, w odniesieniu do którego skierowano wniosek o wył(cid:261)czenie ...................................... 444 8.5.4. Odwołanie arbitra ............................................................................. 444 8.5.4.1. Istota prawna odwołania arbitra (sensu largo) .................... 444 8.5.4.2. Odwołanie arbitra (sensu strico) ......................................... 445 8.5.4.3. Usuni(cid:266)cie arbitra .................................................................. 446 8.5.5. Ust(cid:261)pienie i (cid:286)mierć arbitra ................................................................ 447 8.5.5.1. Istota prawna ust(cid:261)pienia arbitra ........................................... 447 8.5.5.2. Powody rezygnacji arbitra ................................................... 448 8.5.6. Skutki procesowe przedterminowego wyga(cid:286)ni(cid:266)cia mandatu arbitra 449 8.5.6.1. Zast(cid:261)pienie arbitra ............................................................... 449 8.5.6.2. Problem obowi(cid:261)zku powtórzenia post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego w cało(cid:286)ci lub cz(cid:266)(cid:286)ci z udziałem arbitra zast(cid:266)pczego ......................................................................... 450 XIII Spis tre(cid:286)ci 8.5.6.3. Wydanie wyroku przez „kadłubowy” zespół orzekaj(cid:261)cy (odesłanie) ............................................................................. 451 Rozdział 9. Post(cid:266)powanie arbitra(cid:298)owe .................................................................... 453 9.1. Uwagi wst(cid:266)pne ............................................................................................. 455 9.2. Zasady ogólne post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego .............................................. 456 9.2.1. Autonomia stron ............................................................................... 457 9.2.2. Autonomia post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego a ingerencja s(cid:261)dów krajowych ......................................................................................... 459 9.2.3. Prawo do sprawiedliwego (rzetelnego) procesu ............................... 460 9.2.4. Zasada szybko(cid:286)ci i efektywno(cid:286)ci ...................................................... 462 9.2.5. Poufno(cid:286)ć post(cid:266)powania ................................................................... 463 9.3. (cid:295)ródła reguł post(cid:266)powania ........................................................................... 464 9.3.1. Regulaminy arbitra(cid:298)owe ................................................................... 464 9.3.2. Prawo krajowe .................................................................................. 464 9.3.3. Postanowienie w sprawie reguł post(cid:266)powania ................................. 466 9.3.4. Uprawnienia trybunału arbitra(cid:298)owego w zakresie stanowienia reguł post(cid:266)powania .................................................................................... 468 9.4. Pełnomocnicy ............................................................................................... 469 9.5. Terminy i dor(cid:266)czenia ................................................................................... 469 9.5.1. Rodzaje terminów i mo(cid:298)liwo(cid:286)ć ich przedłu(cid:298)enia ............................ 469 9.5.2. Kalendarz procedowania .................................................................. 471 9.5.3. Dor(cid:266)czenia ....................................................................................... 472 9.6. Wniosek o arbitra(cid:298), pozew i inne pisma procesowe w post(cid:266)powaniu arbitra(cid:298)owym ............................................................................................... 473 9.6.1. Wniosek o arbitra(cid:298) i pozew .............................................................. 473 9.6.2. Odpowied(cid:296) na wniosek; pozew wzajemny ...................................... 476 9.6.2.1. Odpowied(cid:296) na wniosek ........................................................ 476 9.6.2.2. Zarzut braku wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................... 476 9.6.2.3. Pozew wzajemny, zarzut potr(cid:261)cenia .................................... 477 9.6.3. Zmiana roszcze(cid:276) w toku post(cid:266)powania ............................................ 477 9.6.4. Inne pisma procesowe w toku post(cid:266)powania ................................... 478 9.7. Zarz(cid:261)dzenia i postanowienia wydawane w toku post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego; decyzje administratora arbitra(cid:298)u ......................................... 479 9.7.1. Rodzaje zarz(cid:261)dze(cid:276) i postanowie(cid:276) ..................................................... 479 9.7.2. Uprawnienie trybunału arbitra(cid:298)owego do wydawania zarz(cid:261)dze(cid:276) i postanowie(cid:276) .................................................................................... 480 9.7.3. Forma zarz(cid:261)dze(cid:276) oraz postanowie(cid:276) .................................................. 480 9.7.4. Decyzje administratora arbitra(cid:298)u ...................................................... 481 9.8. Post(cid:266)powanie zabezpieczaj(cid:261)ce .................................................................... 482 9.8.1. Przesłanki ......................................................................................... 483 9.8.2. Kompetencje trybunału arbitra(cid:298)owego a kompetencje s(cid:261)du pa(cid:276)stwowego .................................................................................... 484 9.8.3. Forma orzecze(cid:276) i skutki .................................................................... 485 9.9. Podział (bifurkacja) post(cid:266)powania ............................................................... 485 9.10. Zawieszenie post(cid:266)powania ........................................................................ 487 9.10.1. Podstawy zawieszenia post(cid:266)powania .............................................. 487 9.10.2. Skutki zawieszenia post(cid:266)powania i przerwanie okresu zawieszenia ..................................................................................... 489 XIV Spis tre(cid:286)ci 9.10.3. Zawieszenie pracy trybunału ............................................................ 489 9.11. Post(cid:266)powanie dowodowe ............................................................................ 490 9.11.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 490 9.11.2. Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu .................................................................................. 490 9.11.3. Zbyteczno(cid:286)ć dowodzenia i ograniczenia dowodowe ....................... 491 9.11.4. Pomoc s(cid:261)dowa w post(cid:266)powaniu arbitra(cid:298)owym ................................ 491 9.11.5. Zasada bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci post(cid:266)powania dowodowego ...................... 492 9.11.6. Podstawowe (cid:286)rodki dowodowe ........................................................ 492 9.11.6.1. Dowody z dokumentów ..................................................... 492 9.11.6.2. Dowód z zezna(cid:276) (cid:286)wiadków .............................................. 493 9.11.6.3. Dowód z opinii biegłego .................................................... 494 9.12. Rozprawa .................................................................................................... 495 9.12.1. Konieczno(cid:286)ć przeprowadzenia rozprawy ......................................... 495 9.12.2. Przygotowanie rozprawy .................................................................. 496 9.12.3. Miejsce i j(cid:266)zyk rozprawy oraz protokół ........................................... 496 9.12.4. Poufno(cid:286)ć rozprawy ........................................................................... 497 9.12.5. Przebieg rozprawy .......................................................................... 497 Rozdział 10. Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zako(cid:276)czenia post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego .................................................................................... 499 10.1. Poj(cid:266)cie wyroku w post(cid:266)powaniu arbitra(cid:298)owym ......................................... 500 10.2. Narada .......................................................................................................... 501 10.3. Przedmiot wyrokowania i zupełno(cid:286)ć wyroku .............................................. 502 10.4. Zwi(cid:261)zanie prawem materialnym, orzekanie ex aequo et bono .................... 503 10.4.1. Okre(cid:286)lenie prawa materialnego ....................................................... 503 10.4.2. Zasada iura novit curia .................................................................... 505 10.4.3. Orzekanie ex aequo et bono ............................................................. 506 10.4.4. Elementy konieczne i fakultatywne wyroku .................................... 507 10.4.5. Uzasadnienie wyroku ...................................................................... 508 10.4.6. Natychmiastowa wykonalno(cid:286)ć wyroku ........................................... 509 10.5. Rodzaje wyroków ........................................................................................ 510 10.5.1. Wyrok ko(cid:276)cowy, wst(cid:266)pny i cz(cid:266)(cid:286)ciowy ............................................ 510 10.5.2. Wyrok wydany na podstawie ugody ................................................ 512 10.5.3. Wyrok zaoczny ................................................................................. 513 10.6. Notyfi kacja wyroku ..................................................................................... 514 10.7. Sprostowanie i wykładnia wyroku, wyrok uzupełniaj(cid:261)cy ........................... 514 10.7.1. Uwagi wst(cid:266)pne ................................................................................. 514 10.7.2. Uzupełnienie wyroku ....................................................................... 515 10.7.2. Sprostowanie i wykładnia ................................................................ 515 10.8. Inne sposoby zako(cid:276)czenia post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ............................ 517 10.8.1. Zwrot wezwania na arbitra(cid:298) ............................................................ 517 10.8.2. Zwrot pozwu .................................................................................... 517 10.8.3. Umorzenie post(cid:266)powania ................................................................. 518 Rozdział 11. Koszty post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ............................. 521 11.1. Wst(cid:266)p ........................................................................................................... 523 11.2. Wynagrodzenie i zwrot wydatków arbitrów ................................................ 526 11.2.1. Zagadnienia ogólne .......................................................................... 526 11.2.2. Porozumienie arbitrów i stron post(cid:266)powania ................................... 527 XV Spis tre(cid:286)ci 11.3. Orzeczenie s(cid:261)du powszechnego ................................................................... 531 11.4. Solidarna odpowiedzialno(cid:286)ć stron za wynagrodzenie i za zwrot wydatków arbitrów ...................................................................................... 535 11.5. Zaliczka na koszty post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ..................... 537 11.6. Ustalenie i pobieranie zaliczki na koszty post(cid:266)powania .............................. 537 11.7. Skutki braku uiszczenia zaliczki .................................................................. 541 11.8. Rozstrzyganie o kosztach post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym .......... 546 11.9. Zabezpieczenie kosztów procesu ................................................................. 557 Rozdział 12. Post(cid:266)powania postarbitra(cid:298)owe .......................................................... 559 12.1. Wprowadzenie ............................................................................................. 566 12.2. Uchylenie wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego ....................................................... 567 12.2.1. Zagadnienia wst(cid:266)pne ........................................................................ 567 12.2.2. Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego . 568 12.2.3. Przedmiot i zakres skargi ................................................................. 573 12.2.3.1. Wyrok s(cid:261)du polubownego jako przedmiot skargi o uchylenie ........................................................................ 573 12.2.3.2. Zakres skargi ...................................................................... 583 12.2.3.3. Wył(cid:261)czenie przez strony skargi o uchylenie ..................... 583 12.2.4. Legitymacja w post(cid:266)powaniu ze skargi ........................................... 584 12.2.4.1. Poj(cid:266)cie legitymacji w sprawie o uchylenie wyroku arbitra(cid:298)owego .................................................................... 584 12.2.4.2. (cid:295)ródło legitymacji ............................................................ 585 12.2.4.3. Podmioty legitymowane czynnie ...................................... 586 12.2.4.4. Podmioty legitymowane biernie ........................................ 587 12.2.5. Podstawy skargi ............................................................................... 588 12.2.5.1. Zagadnienia ogólne ........................................................... 588 12.2.5.2. Podstawy uwzgl(cid:266)dniane na zarzut strony .......................... 591 12.2.5.3. Podstawy uwzgl(cid:266)dniane z urz(cid:266)du ...................................... 607 12.2.6. Termin do wniesienia skargi ............................................................ 615 12.2.7. Jurysdykcja krajowa ........................................................................ 620 12.2.8. Post(cid:266)powanie ze skargi .................................................................... 620 12.2.8.1. S(cid:261)d wła(cid:286)ciwy ..................................................................... 620 12.2.8.2. Wymogi formalne skargi .................................................. 625 12.2.8.3. Przebieg post(cid:266)powania ...................................................... 627 12.2.8.4. Zwrot sprawy s(cid:261)dowi arbitra(cid:298)owemu w celu usuni(cid:266)cia uchybie(cid:276) ............................................................................ 633 12.2.8.5. Wyrok s(cid:261)du w sprawie ze skargi. (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia ....... 637 12.2.9. Skutki uchylenia wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego ................................. 638 12.2.10. Uchylenie wyroku w arbitra(cid:298)u inwestycyjnym ............................. 642 12.3. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego i ugody zawartej przed takim s(cid:261)dem ............................................................ 646 12.3.1. Zagadnienia wst(cid:266)pne ........................................................................ 646 12.3.2. Wyroki krajowe i ugody krajowe a wyroki i ugody zagraniczne – kryterium rozró(cid:298)nienia .................................................................. 647 12.3.3. Istota i skutki uznania oraz stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci .................. 650 12.3.3.1. Istota i skutki uznania oraz stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci krajowego wyroku arbitra(cid:298)owego ..................................... 650 XVI 12.3.3.2. Istota i skutki uznania oraz stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci ugody zawartej przed s(cid:261)dem polubownym ....................... 658 12.3.3.3. Istota i skutki uznania oraz stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci Spis tre(cid:286)ci wyroków i ugód zagranicznych ........................................ 659 12.3.4. Przedmiot uznania i stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci według KPC ......... 662 12.3.4.1. Wyrok s(cid:261)du polubownego ................................................. 662 12.3.4.2. Ugoda zawarta przed s(cid:261)dem polubownym ........................ 667 12.3.5. Podstawy odmowy uznania i stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci ................ 668 12.3.5.1. Brak zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej sporu .................................... 669 12.3.5.2. Klauzula porz(cid:261)dku publicznego ........................................ 670 12.3.6. Jurysdykcja krajowa .......................................................................... 671 12.3.7. Post(cid:266)powanie .................................................................................... 672 12.3.7.1. Charakter post(cid:266)powania .................................................... 672 12.3.7.2. S(cid:261)d wła(cid:286)ciwy ..................................................................... 674 12.3.7.3. Legitymacja czynna i bierna .............................................. 674 12.3.7.4. Wymogi formalne wniosku ............................................... 677 12.3.7.5. Przebieg post(cid:266)powania w sprawie o uznanie oraz o stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci krajowego wyroku lub ugody; (cid:286)rodki zaskar(cid:298)enia .................................................. 679 12.3.7.6. Post(cid:266)powanie o uznanie albo stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci a post(cid:266)powanie ze skargi o uchylenie ............................... 680 12.3.8. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci zagranicznych wyroków i ugód ................................................................................................ 682 12.3.8.1. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci według Konwencji nowojorskiej ...................................................................... 682 12.3.8.2. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci według KPC .......... 709 12.3.8.3. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci według umów dwustronnych .................................................................... 712 12.3.8.4. Uznanie i wykonanie zagranicznych wyroków arbitra(cid:298)owych a Rozporz(cid:261)dzenie Rady (WE) Nr 44/2001 714 12.3.9. Uznanie i wykonanie wyroków wydanych w arbitra(cid:298)u inwestycyjnym .................................................................................. 715 Cz(cid:266)(cid:286)ć III. Szczególne dziedziny arbitra(cid:298)u handlowego ......................................... 719 Rozdział 13. Arbitra(cid:298) morski ................................................................................... 721 13.1. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... 722 13.1.1. Geneza morskiego arbitra(cid:298)u handlowego ........................................ 722 13.1.2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć morskiego arbitra(cid:298)u handlowego ................................. 724 13.1.3. Morski arbitra(cid:298) handlowy a morski arbitra(cid:298) mi(cid:266)dzynarodowy ....... 725 13.2. Rodzaje morskiego arbitra(cid:298)u handlowego ................................................... 728 13.2.1. Arbitra(cid:298) morski ad hoc ...................................................................... 728 13.2.2. Morskie s(cid:261)dy arbitra(cid:298)owe ................................................................. 729 13.2.2.1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................. 729 13.2.2.2. Grupa anglosaska ............................................................... 730 13.2.2.3. Grupa europejska ............................................................... 734 13.2.2.4. Grupa wschodnia ............................................................... 738 13.2.3. Mediacja i inne alternatywne formy rozstrzygania sporów morskich ........................................................................................... 743 13.3. Morskie klauzule arbitra(cid:298)owe ..................................................................... 744 13.3.1. Zjawisko forum shopping w morskim obrocie handlowym ............ 744 XVII Spis tre(cid:286)ci 13.3.2. Standaryzacja umów w morskim obrocie handlowym ..................... 746 13.3.3. Przykłady morskich klauzul arbitra(cid:298)owych ...................................... 747 13.3.3.1. Umowy przewozowe ......................................................... 747 13.3.3.2. Inne umowy ....................................................................... 748 13.3.3.3. Standardowa klauzula BIMCO .......................................... 750 13.3.4. Skuteczno(cid:286)ć morskich klauzul arbitra(cid:298)owych .................................. 750 13.3.4.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 750 13.3.4.2. Klauzule arbitra(cid:298)owe w czarterpartii i w konosamencie ... 752 13.3.4.3. Wybrane polskie orzecznictwo .......................................... 755 13.3.5. Klauzule arbitra(cid:298)owe w konwencjach przewozowych UNCITRAL . 757 13.4. Morski arbitra(cid:298) handlowy w Polsce .............................................................. 761 13.4.1. Uwagi ogólne .................................................................................... 761 13.4.2. Mi(cid:266)dzynarodowy S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy dla Spraw (cid:297)eglugi Morskiej i (cid:285)ródl(cid:261)dowej ...........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Arbitraż handlowy. Tom 8
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: