Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01210 003848 23475863 na godz. na dobę w sumie
Asembler. Leksykon kieszonkowy - książka
Asembler. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4347-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> asembler - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Asemblera i dołącz do elity programistów!

'Asembler' to słowo wywołujące przerażenie u laików i dreszcz emocji u specjalistów. Osoby znające ten język są uważane za elitę wśród profesjonalnych programistów. Nic dziwnego - w końcu nikt lepiej niż oni nie zna podstaw działania współczesnych procesorów i technik umożliwiających tworzenie bardzo wydajnych programów komputerowych. Jednak czy wiedza o Asemblerze naprawdę jest tajemna, dostępna tylko nielicznym? Czy język ten jest aż tak trudny do opanowania? Wcale nie!

Przekonaj się o tym, sięgając po książkę 'Asembler. Leksykon'. Przystępnie i rzeczowo wyjaśni Ci ona sposób działania procesorów zgodnych z architekturą x86, przedstawi strukturę 16-bitowych programów dla środowiska DOS i 32-bitowych programów dla systemów operacyjnych Windows, a także poszerzy Twoją wiedzę o informacje dotyczące Asemblera dla architektury 64-bitowej. Dzięki niej poznasz instrukcje języka, najważniejsze techniki programistyczne, sposoby używania elementów interfejsu użytkownika oraz narzędzia niezbędne w pracy programisty.

Naucz się wydajnie programować w Asemblerze!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciek Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?asemlk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/asemlk.zip ISBN: 978-83-246-4347-9 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treļci 1. Podstawowe informacje 1.1. Säowem wstöpu 1.2. Architektura x86 — podstawowe informacje 1.3. Budowa programu dla podsystemu DOS (16-bitowego) 1.4. Budowa programu dla systemu Windows (32-bitowego) 2. Podstawowe instrukcje procesora 2.1. Instrukcja kopiowania i instrukcje arytmetyczne 2.2. Instrukcje logiczne i przesuniöè bitowych 2.3. Instrukcje wywoäania procedury i powrotu 2.4. Instrukcja porównania i instrukcje skoku 2.5. Instrukcje do operacji na äaþcuchach znaków 3. Makroinstrukcje 3.1. Makroinstrukcje kontroli przepäywu 3.2. Makroinstrukcje do tworzenia pötli 4. Praca z danymi 4.1. Adresowanie i wskaĒniki 4.2. Zmienne i staäe 4.3. Praca ze strukturami 5. Programowanie w systemie Windows 5.1. Konsola w systemie Windows 5.2. Proste okno dialogowe 5.3. Odczyt myszki i klawiatury 5.4. Operacje na plikach i alokacja bloków pamiöci 5.5. Tworzenie menu 5.6. Kontrolka przycisku (Button) 5.7. Kontrolka pola tekstowego (Edit) 5.8. Kontrolka wielokrotnego wyboru (CheckBox) 7 7 10 13 15 18 18 20 26 29 30 35 35 36 39 39 41 42 45 45 47 51 52 55 56 57 60 3 5.9. Kontrolka pojedynczego wyboru (RadioButton) 5.10. Kontrolka listy rozwijanej (ComboBox) 5.11. Kontrolka listy (ListBox) 5.12. Kontrolka paska postöpu (ProgressBar) 5.13. Kontrolka widoku drzewa (TreeView) 5.14. Kontrolka widoku listy (ListView) 5.15. Kontrolka suwaka (TrackBar) 5.16. Kontrolka podpowiedzi (Tooltip) 5.17. Kontrolka do wprowadzania adresu IP (IPAddress) 5.18. Kontrolka tekstu o bogatym formatowaniu (RichEdit) 5.19. Kontrolki w nowym stylu (pliki .manifest) 5.20. Podpiöcia do systemu Windows (Hooks) 5.21. Ekran powitalny (Splashscreen) 5.22. Ikona w zasobniku systemowym (Tray) 5.23. Podmiana procedury obsäugi okna 5.24. Programowanie aplikacji wielowñtkowych 5.25. Tworzenie bibliotek DLL 5.26. Pliki odwzorowane w pamiöci 5.27. Pobieranie adresu IP lokalnego komputera 6. Dodatkowe zestawy instrukcji 6.1. Korzystanie z instrukcji koprocesora (FPU) 6.2. Korzystanie z rozszerzeþ MMX i SSE 6.3. Nowe rozszerzenie — Advanced Vector Extensions (AVX) 7. Asembler 64-bitowy (x86-64) 7.1. Wstöp do Asemblera dla architektury 64-bitowej 8. Opis rozkazów procesorów z rodziny 80x86 8.1. Instrukcje na literö A 8.2. Instrukcje na literö B 8.3. Instrukcje na literö C 8.4. Instrukcje na literö D 8.5. Instrukcje na literö E 8.6. Instrukcje na literö H 8.7. Instrukcje na literö I 8.8. Instrukcje na literö J 8.9. Instrukcje na literö L 8.10. Instrukcje na literö M 8.11. Instrukcje na literö N 4 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy 62 62 64 65 66 68 70 71 78 83 85 87 89 91 93 95 97 99 99 102 102 110 118 120 120 125 125 128 132 137 139 139 140 143 144 148 151 8.12. Instrukcje na literö O 8.13. Instrukcje na literö P 8.14. Instrukcje na literö R 8.15. Instrukcje na literö S 8.16. Instrukcje na literö T 8.17. Instrukcje na literö V 8.18. Instrukcje na literö W 8.19. Instrukcje na literö X 9. Dyrektywy asemblera MASM 9.1. Etykiety kodu 9.2. Warunkowa kontrola przepäywu 9.3. Alokacja danych 9.4. Przyrównania 9.5. Makra 9.6. Procedury 9.7. Rodzaj zestawu instrukcji procesora 9.8. Bloki powtórzeþ 9.9. Zakres 9.10. Segmenty 9.11. Uproszczone segmenty 9.12. ãaþcuchy znaków 9.13. Struktury i rekordy 9.14. RóĔne Dodatki A. Tablica kodów ASCII B. Potýgi liczby dwa C. Lista opkodów procesora 80x86 Skorowidz 152 154 156 160 168 169 169 170 172 172 173 175 177 177 178 179 182 183 184 185 187 188 189 192 192 193 196 202 Spis treļci _ 5 6 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy Rozdziaĥ 4. Praca z danymi W tym rozdziale nauczysz siö, jak pracowaè z danymi, takimi jak na przykäad zmienne czy struktury. Dowiesz siö teĔ, czym jest adres danych w pamiöci i jak go pobieraè. 4.1. Adresowanie i wskaŚniki W Asemblerze bardzo waĔne jest to, aby wiedzieè, czym róĔni siö adres zmiennej (OFFSET) od jej wartoĈci. Adres to miejsce, gdzie znaj- duje siö zmienna, natomiast wartoĈciñ sñ dane umieszczone pod tym adresem. Operator OFFSET Operator OFFSET säuĔy do pobierania adresu zmiennej. Oto przykäad jego uĔycia: .386 .model flat, stdcall option casemap: none include windows.inc include kernel32.inc include user32.inc includelib user32.lib includelib kernel32.lib .data zmienna db Witaj! , 0 .code start: mov eax, offset zmienna ; do rejestru EAX skopiuj adres zmiennej invoke MessageBox, NULL, eax, NULL, NULL ; wyĞwietl komunikat invoke ExitProcess, NULL ; koniec programu end start Operatora OFFSET uĔywamy równieĔ, gdy pobieramy adres zmiennej, odkäadajñc jñ na stos przed wywoäaniem procedury, na przykäad: push NULL push NULL push offset zmienna ; pobieramy adres zmiennej i odkáadamy na stos push NULL call MessageBox Rozdziaĥ 4. Praca z danymi _ 39 Warto zaznaczyè, Ĕe operator OFFSET nie dziaäa na zmiennych lokalnych. Zmienne lokalne Zmienne lokalne moĔemy zadeklarowaè na przykäad wewnñtrz ja- kiejĈ procedury. Aby to zrobiè, podajemy najpierw säowo LOCAL, dalej nazwö zmiennej, a po dwukropku jej rodzaj. Na przykäad: myProc proc LOCAL zmienna1: DWORD ; deklaracja zmiennej lokalnej o rozmiarze podwójnego sáowa ; jakiĞ kod Ret ; powrót myProc EndP Operator ADDR Operatora ADDR uĔywamy najczöĈciej przy przekazywaniu argumen- tów do funkcji wywoäywanej za pomocñ skäadni INVOKE, na przykäad: invoke MessageBox, NULL, addr MsgText, addr MsgCaption, NULL Dereferencja (operator [ ]) PosäuĔymy siö tutaj prostym przykäadem: mov eax, lpvar ; skopiuj adres do EAX mov eax, [eax] ; dereferencja mov nuvar, eax ; skopiuj EAX do nowej zmiennej Nawiasy kwadratowe säuĔñ do wydobycia wartoĈci spod adresu w EAX. Operacja ta jest nazywana dereferencjñ. Instrukcja LEA Instrukcja ta jest skrótem angielskiego wyraĔenia: Load Effective Address. SäuĔy ona do pobierania adresu i kopiowania go do pierwszego ope- randu, na przykäad: lea eax, zmienna invoke MessageBox, NULL, eax, NULL, NULL 40 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy 4.2. Zmienne i staĥe W jözyku Asembler prócz operacji na rejestrach moĔemy definiowaè zmienne oraz staäe, by wykonywaè na nich róĔne operacje. Staĥe Staäe umieszczamy w sekcji .CONST. PosäuĔö siö tutaj prostym przykäadem: .const ; staáe jeden equ 1 ; definicja staáej osiem equ 2*4 ; wartoĞü wyliczona Zmienne Zmienne moĔemy podzieliè na zainicjowane jakñĈ wartoĈciñ oraz niezainicjowane. Zmienne zainicjowane deklarujemy z wartoĈciñ po- czñtkowñ z prawej strony, niezainicjowane natomiast majñ z prawej strony znak zapytania. Zmienne zainicjowane deklarujemy w sekcji .DATA, a niezainicjowane w — .DATA?. Obie te sekcje wystöpujñ przed sekcjñ kodu (.CODE). Zmienne o rozmiarze jednego bajtu/ciégu bajtów Zmienne te deklarujemy dyrektywñ BYTE (lub krótko: DB; ang. Define Byte). .data ; dane zainicjowane wartoĞcią podaną z prawej strony b1 BYTE 0 ; jeden bajt b2 db 0 ; równieĪ jeden bajt b3 db 100 dup(0) ; sto bajtów b4 db asd , 0 ; cztery bajty (ciąg znaków ASCII zakoĔczony zerem) b5 SBYTE 0 ; jeden bajt ze znakiem t1 dt 0 ; dziesiĊü bajtów Zmienne o rozmiarze jednego sĥowa Zmienne te deklarujemy przy uĔyciu dyrektywy WORD (lub krótko: DW; ang. Define Word). w1 word 0 ; sáowo w2 dw 0 ; równieĪ sáowo Zmienne o rozmiarze podwójnego sĥowa Zmienne te deklarujemy za pomocñ dyrektywy DWORD (lub krótko: DD; ang. Define Double Word). Rozdziaĥ 4. Praca z danymi _ 41 d1 dword 0 ; podwójne sáowo d2 dd 0 ; równieĪ podwójne sáowo d3 sdword 0 ; podwójne sáowo ze znakiem Zmienne o rozmiarze poczwórnego sĥowa Zmienne te deklarujemy za pomocñ dyrektywy QWORD (lub krótko: DQ; ang. Define Quad Word). q1 qword 0 ; poczwórne sáowo q2 dq 0 ; równieĪ poczwórne sáowo q3 sqword 0 ; poczwórne sáowo ze znakiem Zmienne o rozmiarze 6 bajtów Zmienne te deklarujemy przy uĔyciu dyrektywy FWORD (lub krótko: DF; ang. Define Fword). f1 fword 0 ; zmienna 6-bajtowa f2 df 0 ; równieĪ zmienna 6-bajtowa Zmienne uŜywane w instrukcjach MMX i SSE Zmienne te deklarujemy za pomocñ dyrektyw: MMWORD i XMMWORD. Pierwsza ma 64 bity, a druga — 128. m1 mmword 0.0 ; 64-bitowa zmienna uĪywana w instrukcjach MMX i SSE x1 xmmword 0.0 ; 128-bitowa zmienna uĪywana w instrukcjach MMX i SSE Zmienne do przechowywania liczb rzeczywistych Zmienne te deklarujemy przy uĔyciu dyrektyw: REAL4, REAL8 i REAL10. n1 real4 0.0 ; liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji (4 bajty) n2 real8 0.0 ; liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji (8 bajtów) n3 real10 0.0 ; liczba zmiennoprzecinkowa 10-bajtowa 4.3. Praca ze strukturami W poprzednim rozdziale byäa mowa o zmiennych i staäych. Teraz opiszö typ danych, jakim jest struktura. Deklaracja przykäadowej struktury dla asemblera MASM wyglñda nastöpujñco (deklaracjö tö umieszczamy PRZED SEKCJð .DATA): Rect STRUCT left dword ? top dword ? right dword ? bottom dword ? Rect ENDS 42 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy Najpierw pojawia siö nazwa struktury (Rect), po niej säowo STRUCT, a ni- Ĕej sñ umieszczone pola struktury. KaĔde z nich jest podwójnym säo- wem (DWORD), niezainicjowanym Ĕadnñ wartoĈciñ (znak ?). Na koþcu mamy znów nazwö struktury i säowo koþczñce deklaracjö ENDS. Teraz utwórzmy zmiennñ typu Rect. Robimy to w ten sposób: .data Rct Rect Do pól struktury odwoäujemy siö, piszñc nazwö struktury i po kropce jej pole, na przykäad: mov Rct.left, 12 mov Rct.top, 24 mov Rct.right, 31 mov Rct.bottom, 10 JeĔeli jakaĈ funkcja wymaga od nas adresu struktury jako argumen- tu, uĔywamy operatora ADDR, na przykäad: invoke Func1, param1, param2, addr Rct MoĔemy równieĔ tworzyè struktury zawierajñce w sobie inne struktury, na przykäad: Rect STRUCT left dword ? top dword ? right dword ? bottom dword ? Rect ENDS Point STRUCT x dword ? y dword ? Point ENDS MyStruct STRUCT item1 Rect ; struktura Rect item2 Point ; struktura Point MyStruct ENDS .data Struct1 MyStruct Wtedy do pól odwoäujemy siö w nastöpujñcy sposób: mov Struct1.item1.left, 10 Do pól struktury moĔemy siö takĔe odnosiè poprzez adres w reje- strze z dodanym przesuniöciem, na przykäad: Rozdziaĥ 4. Praca z danymi _ 43 mov eax, lpRct ; adres struktury do EAX mov [eax], DWORD PTR 10 mov [eax+4], DWORD PTR 12 mov [eax+8], DWORD PTR 14 mov [eax+12], DWORD PTR 16 MoĔna to równieĔ zrobiè przy uĔyciu dyrektywy ASSUME: ASSUME eax:PTR RECT mov eax, lpRct mov [eax].left, 10 mov [eax].top, 12 mov [eax].right, 14 mov [eax].bottom, 16 ASSUME eax: nothing 44 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy Skorowidz 386, 179 386P, 180 387, 180 486, 180 486P, 180 586, 180 586P, 181 686, 181 686P, 181 ASCII, 192 asembler, 7 Asembler, 7 64-bitowy, 120 ASSUME, 44, 184 Auxillary Flag, 11 AVX, 118 instrukcje, 119 AX, 10 A B AAA, 125 AAD, 125 AAM, 126 AAS, 126 AC, 12 ADC, 126 ADD, 19, 127 ADDR, 40 adres IP, Patrz IPAddress lokalnego komputera, 99 adres zmiennej, 39 adresowanie x64, 124 Advanced Vector Extensions, Patrz AVX AF, 11 AH, 10 akumulator, 10 AL, 10 ALIAS, 189 ALIGN, 172 Alignment Check, 12 alokacja bloków pamiöci, 52 danych, 175 ALPHA, 184 alternatywa, 21 alternatywa wykluczajñca, 21 AMD64 Assembly Debugger, 124 AND, 20, 127 aplikacje wielowñtkowe, 95 architektura 64-bitowa, Patrz x64 x86, 10 ARPL, 128 bajt, 9 biblioteki DLL, 97 bit, 9 bloki pamiöci, 52 powtórzeþ, 182 BOUND, 128 BREAK, 36, 173 BS_3STATE, 60 BS_AUTO3STATE, 60 BS_FLAT, 57 BSF, 129 BSR, 129 BST_CHECKED, 60, 61 BST_INDETERMINATE, 60, 61 BST_UNCHECKED, 60, 61 BSWAP, 130 BT, 130 BTC, 130 BTR, 131 BTS, 131 budowa programu DOS, 13, 14 Windows, 15 Button, 56 BYTE, 41, 175 C CALL, 17, 26, 132 CallNextHookEx, 88 hhk, 89 lParam, 89 nCode, 89 wParam, 89 202 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy CallWindowProc, 76, 95 Carry Flag, 11, 22 CARRY?, 36 CATSTR, 187 CB_ADDSTRING, 63 CB_DELETESTRING, 63 CB_GETCOUNT, 63 CB_GETCURSEL, 63 CB_SETCURSEL, 63 CBW, 133 CDQ, 133 CF, 11, 22 CHARFORMAT, 84 CHARRANGE, 83 CheckBox, 60 przykäadowy program, 61 sprawdzanie stanu, 60 ustawianie stanu, 61 CheckDlgButton, 61 hDlg, 61 nIDButton, 61 uCheck, 61 CLC, 134 CLD, 134 CLI, 134 CloseHandle, 99 CLTS, 135 CMC, 135 CMP, 29, 135 CMPS, 31, 136 CODE, 41, 50, 185 Code Segment, 11 ComboBox, 62 komunikaty, 63 przykäadowy program, 63 COMM, 183 COMMENT, 189 CONST, 41, 186 CONTINUE, 173 CPL, 12 CreateFile, 99 CreateFileMapping, 99 CreateThread, 95 dwCreationFlags, 96 dwStackSize, 96 lpParameter, 96 lpStartAddress, 96 lpThreadAttributes, 95 lpThreadId, 96 CreateWindowEx, 72 CS, 11 Current Priority Level, 12 CW_USEDEFAULT, 72 CWD, 136 CWDE, 137 D DAA, 137 DAS, 137 DATA, 41, 186 Data Segment, 11 DATA?, 41, 186 DB, 41, 175 DD, 41 debuggery, 7 aplikacji x64, 124 Debugging Tools for Windows 64-bit Version, 124 DEC, 20, 138 dekrementacja, 20 dereferencja, 40 DF, 12, 30, 42 DI, 10 DialogBoxParam, 50 Direction Flag, 12, 30 DIV, 19, 138 DLL, 97 dodawanie, 19 DOS budowa programu, 13, 14 szablony aplikacji, 14 DOSSEG, 184 double word, 9 DQ, 42 DS, 11 DW, 41 DWORD, 41, 175 dyrektywy asemblera MASM, 172 dzielenie bez znaku, 19 ze znakiem, 20 E EAX, 10 EBP, 10 EBX, 10 ECHO, 189 ECX, 10 EDI, 10 Edit, 57 pobieranie liczby, 58 pobieranie tekstu, 58 przykäadowy program, 60 ustawianie liczby, 59 ustawianie tekstu, 59 EDX, 10 EFLAGS, 11, 13 EIP, 13 ekran powitalny, Patrz Splashscreen ELSE, 35, 173 ELSEIF, 35, 173 EM_EXSETSEL, 83, 84 EM_FINDTEXTEX, 83, 84 EM_SETCHARFORMAT, 84 EM_SETSEL, 84 EM_SETTEXTEX, 84 END, 184 EndDialog, 50 ENDIF, 35, 173 ENDM, 177 ENDP, 27, 178 ENDS, 43, 185 ENDW, 36, 174 ENTER, 139 EQU, 177 ES, 11 ESI, 10 ESP, 10 etykiety, 29 kodu, 172 EVEN, 172 exe, 7 EXIT, 186 EXITM, 177 ExitProcess, 16, 50 EXTERN, 183 EXTERNDEF, 183 Extra Segment, 11 FloatToStr, 103 FloatToStr2, 103 FOR, 182 FORC, 182 FOURTH_IPADDRESS, 78 FPU, 102 FS, 11 funkcje powrót, 27 tworzenie, 27 wywoäanie, 26 FWORD, 42, 175 G GetDlgItem, 72 GetDlgItemInt, 58 bSigned, 58 hDlg, 58 lpTranslated, 58 nIDDlgItem, 58 GetDlgItemText, 58 hDlg, 58 lpString, 58 nIDDlgItem, 58 nMaxCount, 58 gethostbyname, 100 gethostname, 100 GetModuleHandle, 50 GetProcAddress, 98 hModule, 99 lpProcName, 99 GetStdHandle, 45 GoAsm, 124 GOTO, 178 GROUP, 185 GroupBox, 62 GS, 11 GWL_EXSTYLE, 94 GWL_HINSTANCE, 94 GWL_ID, 94 GWL_STYLE, 94 GWL_USERDATA, 94 GWL_WNDPROC, 94 F FARDATA, 186 FARDATA?, 186 FASM, 124 FASTCALL, 123 FDBG, 124 FINDTEXTEX, 83 FIRST_IPADDRESS, 78 flagi, 11 H HIGH-WORD, 10 HLT, 139 Hooks, 87 instalowanie, 88 klawiatura, 89 rodzaje, 87 hostent, 100 Skorowidz _ 203 I I/O Privilege Level, 12 ID, 12 Identification, 12 IDIV, 20, 140 IF, 12, 35, 174 IMUL, 19, 140 IN, 141 INC, 20, 141 INCLUDE, 189 INCLUDELIB, 183 inet_ntoa, 100 InitCommonControls, 50 inkrementacja, 20 INS, 142 INSTR, 187 instrukcje arytmetyczne, 18 AVX, 119 kopiowania, 18 koprocesora, 105 logiczne, 20 MMX, 110 operujñce na äaþcuchach, 30 porównania, 29 przesuniöè bitowych, 21 rodzaje zestawów, 179 skoku, 29 SSE, 111 SSE2, 113 SSE3, 115 SSE4, 117 SSSE3, 116 zmiany w x64, 122 zwiñzane z procedurami, 26 INT, 14, 142 Interrupt Flag, 12 INVOKE, 17, 179 IOPL, 12 IPAddress, 78 czyszczenie zawartoĈci, pobieranie adresu, 78 powiadomienia, 81 przykäadowy program, 81 82 ustawianie adresu, 80 ustawianie focusu, 81 IPM_CLEARADDRESS, 81 IPM_GETADDRESS, 78 IPM_SETADDRESS, 80, 81 IPM_SETFOCUS, 81 IPN_FIELDCHANGED, 81 IRET, 143 IRETD, 143 IsDlgButtonChecked, 60 hDlg, 60 nIDButton, 60 JA, 30 JAE, 30 JB, 30 JBE, 30 Jcc, 143 JE, 30 JG, 30 JGE, 29, 30 JL, 30 JLE, 30 JNE, 30 JNZ, 30 jWasm, 124 JZ, 30 J K K3D, 181 kernel32.dll, 16 kilobajt, 10 klawiatura, 52 kody ASCII, 192 kompilatory Asemblera x64, 124 komunikacja miödzy wñtkami, 96 koniunkcja, 20 konsola w Windows, 45 kolory, 46 pobieranie danych, 45 przykäadowy program, 47 tworzenie aplikacji, 45 wyĈwietlanie danych, 45 konsolidator, 7 kontrola przepäywu, 35, 173 kontrolki listy, Patrz ListBox listy rozwijanej, Patrz ComboBox nowoczesne, 85 paska postöpu, Patrz ProgressBar podpowiedzi, Patrz Tooltip pola tekstowego, Patrz Edit przycisku, Patrz Button 204 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy suwaka, Patrz TrackBar tekstu sformatowanego, Patrz RichEdit widoku drzewa, Patrz TreeView listy, Patrz ListView wprowadzania adresu IP, Patrz IPAddress wyboru pojedynczego, Patrz RadioButton wielokrotnego, Patrz CheckBox konwencja wywoäania x64, 123 kopiowanie, 18 koprocesor, 102 instrukcje, 105 przykäadowy program, 109 rejestry, 102 L LABEL, 172 LAHF, 144 LAR, 145 LB_ADDSTRING, 64 LB_GETCOUNT, 64 LB_GETCURSEL, 64 LB_SETCURSEL, 64 LEA, 40, 145 LEAVE, 145 LGDT, 146 LGS, 146 liczby licznik, 10 LIDT, 146 linker, 7 lista, Patrz ListBox lista rozwijana, Patrz ComboBox ListBox, 64 zmiennoprzecinkowe, 103 komunikaty, 64 przykäadowy program, 64 ListView, 68 elementy, 69 kolumny, 68 przykäadowy program, 69 LLDT, 147 LMSW, 147 LoadIcon, 50 LoadLibrary, 98 lpLibFileName, 98 LOCAL, 40, 178 LOCK, 147 LODS, 32, 148 lokalny adres IP, 99 LOOP, 148 LOW-WORD, 10 LVCF_FMT, 68 LVCF_SUBITEM, 68 LVCF_TEXT, 68 LVCF_WIDTH, 68 LVCFMT_CENTER, 68 LVCFMT_LEFT, 68 LVCFMT_RIGHT, 68 LVCOLUMN, 68 cchTextMax, 69 fmt, 68 imask, 68 iSubItem, 69 lx, 69 pszText, 69 LVIF_IMAGE, 69 LVIF_PARAM, 69 LVIF_STATE, 69 LVIF_TEXT, 69 LVITEM, 69 cchTextMax, 69 iItem, 69 imask, 69 iSubItem, 69 pszText, 69 LVM_INSERTCOLUMN, 68 LVM_INSERTITEM, 69 LVM_SETITEM, 69 LVS_REPORT, 68 L äaþcuchy znaków, 30, 187 M M_LBUTTONDBCLK, 51 MACRO, 178 makroinstrukcje, 35, 177 do tworzenia pötli, 36 kontroli przepäywu, 35 manifest, 85 MapViewOfFile, 99 MASM, 8 MASM64, 124 megabajt, 10 menu, 55 przykäadowy program, 56 MessageBox, 16 MF_BITMAP, 56 MF_CHECKED, 56 MF_DISABLED, 56 MF_GRAYED, 56 MF_MENUBREAK, 56 MF_OWNERDRAW, 56 MF_STRING, 56 mäodsze säowo, 10 MMWORD, 42, 190 MMX, 13, 42, 110, 181 instrukcje, 110 mnoĔenie bez znaku, 19 ze znakiem, 19 MODEL, 187 MOV, 18, 148 MOVS, 30, 149 MOVSX, 150 MOVZX, 150 MSDN, 16 MUL, 19, 151 mysz, 51 N NASM, 124 NEG, 151 Nested Task, 12 nibble, 9 NIM_DELETE, 93 NMHDR, 82 code, 82 hwndFrom, 82 idFrom, 82 NMIPADDRESS, 81 hdr, 81 iField, 81 iValue, 81 NOP, 152 NOT, 21, 152 NOTIFYICONDATA, 92 nowoczesne kontrolki, 85 NT, 12 O obj, 7 obsäuga okna, 93 odczyt klawiatury, 52 myszy, 51 odejmowanie, 19 odpluskwiacz, 7 odwzorowanie plików w pamiöci, 99 OF, 12 OFFSET, 39 okno dialogowe, 47 wäaĈciwoĈci, 48 Olly Debugger, 8 opcode, 196 operacje na plikach, 52 przykäadowy program, operatory porównania, 36 opkody procesora 80x86, 54 196 OPTION, 190 OR, 21, 152 ORG, 172 OUT, 153 OUTS, 153 Overflow Flag, 12 OVERFLOW?, 36 P Parity Flag, 11 PARITY?, 36 pasek postöpu, Patrz ProgressBar PBM_GETPOS, 65 PBM_GETRANGE, 65 PBM_GETSTEP, 65 PBM_SETPOS, 65 PBM_SETRANGE, 65 PBM_SETSTEP, 66 PBM_STEPIT, 66 PBRANGE, 65 pötle, 36 PF, 11 pliki .manifest, 86 odwzorowane w pamiöci, 99 operacje, 52 pobieranie lokalnego adresu IP, 99 poczwórne säowo, 10 podmiana procedury obsäugi okna, 93 przykäadowy program, 95 podpiöcia do Windows, Patrz Hooks podpowiedĒ, Patrz Tooltip podwójne säowo, 9 pole tekstowe, Patrz Edit POP, 13, 18, 154 Skorowidz _ 205 POPA, 154 POPAD, 154 POPCONTEXT, 190 POPF, 155 POPFD, 155 porównanie, 29 operatory, 36 potögi liczby dwa, 193 powrót z funkcji/procedury, 27 powtórzenia, 182 póäbajt, 9 PROC, 27, 179 procedury, 178 powrót, 27 tworzenie, 27 wywoäanie, 26 programowanie w Windows, 45 ProgressBar, 65 66 PROTO, 179 przerwania, 14 przesuniöcia komunikaty, 65 przykäadowy program, arytmetyczne, 21, 22 bitowe, 21 logiczne, 21, 22 logiczne podwójnego rejestru, 24 przycisk, Patrz Button przyrównania, 177 PUBLIC, 184 PURGE, 178 PUSH, 13, 17, 18, 155 PUSHA, 155 PUSHAD, 155 PUSHCONTEXT, 190 PUSHF, 156 PUSHFD, 156 Q quad word, 10 QWORD, 42, 175 REAL10, 42, 176 REAL4, 42, 176 REAL8, 42, 176 RECORD, 188 rejestry, 10 bazowy, 10 danych, 10 flag, 11 indeksowe, 10 koprocesora, 13, 102 MMX, 13 ogólnego przeznaczenia, 10 procesora x64, 121 segmentowe, 11 SSE, 13 wskaĒnikowe, 10 rekordy, 188 REP, 157 REPE, 158 REPEAT, 37, 174, 182 REPNE, 158 REPNZ, 158 REPZ, 158 Resume Flag, 12 RET, 27, 158 RF, 12 RichEdit, 83 formatowanie, 84 przejĈcie do okreĈlonego wiersza, 84 przykäadowy program, 85 wyszukiwanie tekstu, 83 zamienianie wybranego tekstu, 84 zaznaczanie caäego tekstu, 83 rodzaje zestawów instrukcji, 179 ROL, 23, 159 ROR, 24, 159 rotacja bez uĔycia flagi CF, 23, z uĔyciem flagi CF, 23, 24 24 przykäadowy program, 62 R RadioButton, 62 RADIX, 190 RCL, 23, 156 RCR, 24, 157 ReadFile, 45 S SAFESEH, 191 SAHF, 160 SAL, 21, 160 SAR, 22, 161 206 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy SBB, 162 SBYTE, 175 SCAS, 33, 162 SCF_ALL, 84 SDWORD, 175 SECOND_IPADDRESS, 78 SEGMENT, 185 segmenty, 184 uproszczone, 185 SendMessage, 62 hWnd, 63 lParam, 63 Msg, 63 wParam, 63 SEQ, 185 SETcc, 163 SetConsoleTextAttribute, 46 SetDlgItemInt, 59 SetWindowsHookEx, 88, 89 bSigned, 59 hDlg, 59 nIDDlgItem, 59 uValue, 59 SetDlgItemText, 59 hDlg, 59 lpString, 59 nIDDlgItem, 59 SetWindowLong, 93 dwNewLong, 94 hWnd, 94 nIndex, 94 dwThreadId, 88 hMod, 88 idHook, 88 lpfn, 88 SF, 12 SGDT, 164 Shell_NotifyIcon, 92 SHL, 21, 160 SHLD, 24, 164 SHR, 22, 161 SHRD, 24, 165 SI, 10 SIDT, 164 Sign Flag, 12 SIGN?, 36 SIZESTR, 188 skok, 29 SLDT, 165 säowo, 9 mäodsze, 10 poczwórne, 10 podwójne, 9 starsze, 10 SMSW, 166 Splashscreen, 89 przykäadowy program, 91 wykonanie, 90 SS, 11 SSE, 13, 42, 110 instrukcje, 111 SSE2, 113 SSE3, 115 SSE4, 117 SSSE3, 116 STACK, 187 Stack Segment, 11 staäe, 41 starsze säowo, 10 STARTUP, 187 STC, 166 STD, 166 STI, 167 stos, 13 STOS, 33, 167 STR, 167 StrToFloat, 104 STRUCT, 43, 188 struktury, 42, 188 SUB, 19, 168 SUBSTR, 188 suwak, Patrz TrackBar SWORD, 176 systemy liczbowe, 9 binarny, 9 heksadecymalny, 9 szablony aplikacji DOS, 14 T tablica kodów ASCII, 192 TBM_GETPOS, 71 TBM_SETRANGEMAX, 70 TBM_SETRANGEMIN, 70 TBYTE, 176 tekst sformatowany, Patrz RichEdit TEST, 168 TEXTEQU, 177 TF, 12 THIRD_IPADDRESS, 78 TOOLINFO, 73, 75, 76 Tooltip, 71 dostosowywanie wyglñdu, 73 hiperäñcza, 76 podmiana procedury obsäugi okna, 74 przykäadowe programy, 77 tworzenie, 72 TrackBar, 70 pobieranie pozycji suwaka, 71 przykäadowy program, ustawianie zakresu, 70 TranslateMessage, 52 Trap Flag, 12 Tray, 91 przykäadowy program, TreeView, 66 dodawanie elementów, przykäadowy program, 71 93 66 67 sprawdzanie klikniötego elementu, 67 TTF_PARSELINKS, 76 TTI_ERROR, 74 TTI_INFO, 74 TTI_NONE, 74 TTI_WARNING, 74 TTM_ADDTOOL, 73 TTM_POP, 76 TTM_SETMAXTIPWIDTH, 74 TTM_SETTITLE, 74 TTS_BALLOON, 74 TTS_CLOSE, 74 TV_INSERTSTRUCT, 66 hInsertAfter, 66 hParent, 66 item, 67 TVI_FIRST, 66 TVI_LAST, 66 TVI_ROOT, 67 TVI_SORT, 67 TVITEM, 67 TVM_INSERTITEM, 66 TVN_SELCHANGED, 67 tworzenie bibliotek DLL, 97 funkcji, 27 menu, 55 procedur, 27 TYPEDEF, 188 U UnhookWindowsHookEx, 89 UNION, 189 UnmapViewOfFile, 99 UNTIL, 37, 174 UNTILCXZ, 174 uproszczone segmenty, 185 V VERR, 169 VERW, 169 VIF, 12 VIP, 12 Virtual 8086 Mode, 12 Virtual Interrupt Flag, 12 Virtual Interrupt Pending, 12 VM, 12 W WAIT, 169 wartoĈè zmiennej, 39 warunkowa kontrola przepäywu, 173 WH_CALLWNDPROC, 87 WH_CALLWNDPROCRET, WH_CBT, 87 WH_DEBUG, 87 WH_FOREGROUNDIDLE, WH_GETMESSAGE, 87 WH_JOURNALPLAYBACK, WH_JOURNALRECORD, WH_KEYBOARD, 87 WH_KEYBOARD_LL, 87, 89 WH_MOUSE, 87 WH_MOUSE_LL, 88 WH_MSGFILTER, 88 WH_SHELL, 88 WH_SYSMSGFILTER, 88 WHILE, 36, 174, 183 widok drzewa, Patrz TreeView listy, Patrz ListView wielowñtkowoĈè, 95 komunikacja, 96 przykäadowy program, 97 Skorowidz _ 207 87 87 87 87 Win32 Programmer’s Reference, 16 WIN32.HLP, 16 WinAPI, 15 WinAsm, 8 ĈcieĔki do katalogów, 8 Windows adres IP, Patrz IPAddress lokalnego komputera, 99 alokacja bloków pamiöci, 52 aplikacje wielowñtkowe, 95 biblioteki DLL, 97 budowa programu, 15 ekran powitalny, Patrz Splashscreen konsola, 45 lista, Patrz ListBox lista rozwijana, Patrz ComboBox nowoczesne kontrolki, 85 Windows odczyt klawiatury, 52 myszy, 51 okno dialogowe, 47 operacje na plikach, 52 pasek postöpu, Patrz ProgressBar pliki odwzorowane w pamiöci, 99 podmiana procedury obsäugi okna, 93 podpiöcia do systemu, Patrz Hooks podpowiedĒ, Patrz Tooltip pole tekstowe, Patrz Edit program Witaj, Ĉwiecie!, 16 programowanie, 45 przycisk, Patrz Button suwak, Patrz TrackBar tekst sformatowany, Patrz RichEdit tworzenie menu, 55 widok drzewa, Patrz TreeView listy, Patrz ListView wybór pojedynczy, Patrz RadioButton wielokrotny, Patrz CheckBox zasobnik systemowy, Patrz Tray Windows on Windows 64, 120 WM_CHAR, 52, 93 WM_CLOSE, 50 WM_COMMAND, 50, 57, 92 WM_INITDIALOG, 50, 53, 90 WM_KEYDOWN, 52 WM_KEYUP, 52 WM_LBUTTONDOWN, 51, 76 WM_LBUTTONUP, 51 WM_MBUTTONDOWN, 51 WM_MBUTTONUP, 51 WM_MOUSEMOVE, 51, 76 WM_NOTIFY, 67 WM_RBUTTONDBCLK, 51 WM_RBUTTONDOWN, 51, 76 WM_RBUTTONUP, 51 WM_SHELLNOTIFY, 92 word, 9 double, 9 high, 10 low, 10 quad, 10 WORD, 41, 176 WOW64, 120 WriteFile, 45 WS_EX_CLIENTEDGE, 57 WS_EX_DLGMOD ´ALFRAME, 57 WS_EX_STATICEDGE, 57 WS_GROUP, 62 WSAStartup, 100 wskaĒnik bazowy, 10 stosu, 10 wybór pojedynczy, Patrz RadioButton wielokrotny, Patrz CheckBox wyĈwietlanie liczb zmiennoprzecinkowych, 103 wywoäanie funkcji, 26 konwencja dla x64, 123 procedury, 26 X x64, 120 adresowanie, 124 debuggery, 124 format plików wykonywalnych, 120 kompilatory Asemblera, 124 konwencja wywoäania, 123 rejestry procesora, 121 zmiany w instrukcjach, 122 x86, 10 XCHG, 170 XLAT, 170 XLATB, 170 XMM, 182 XMMWORD, 42, 191 XOR, 21, 171 Y YMMWORD, 191 Z zakres, 183 zaokrñglanie, 104 zaprzeczenie, 21 zasobnik systemowy, Patrz Tray Zero Flag, 12 ZERO?, 36 ZF, 12 zmienne, 41 adres, 39 lokalne, 40 rozmiar, 41, 42 wartoĈè, 39 znaczniki, 11 208 _ Asembler. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Asembler. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: