Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 002691 20872809 na godz. na dobę w sumie
Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania - ebook/pdf
Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 305
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-71-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przekazywaną do rąk Czytelnika monografię podzielono na dwie części. W pierwszej z nich zawarto szerokie rozważania dotyczące warunków pracy asystenta rodziny i kontekstu środowiskowego tej pracy, a także obowiązków, jakie na zawód ten nakłada ustawa z 2011 r. W drugiej części monografii zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono wiosną 2015 r. na terenie dwunastu miejskich ośrodków pomocy społecznej regionu Górnego Śląska.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEORIA, PRAKTYKA, BADANIAASYSTENTURARODZINYPod redakcjąMoniki Kornaszewskiej-PolakASYSTENTURA RODZINY. TEORIA, PRAKTYKA, BADANIAPod redakcją Moniki Kornaszewskiej-PolakEfektem wnikliwej analizy środowiska pracy asystentów rodzin w wojewódz-twie śląskim jest monogra(cid:29)a zatytułowana Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Jej celem jest wskazanie zarówno teoretycznych – opartych na dotychczasowej literaturze, jak i praktycznych – wyniki przeprowadzonych badań – uwarunkowań pracy asystenta rodziny.Na podkreślenie zasługuje fakt, że publikację przygotowano we współpracy Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „PRO” WTL UŚ, zespołu naukowo-badawcze-go Instytutu Psychologii i Pedagogiki WSH oraz 12 ośrodków OPS wojewódz-twa śląskiego z Będzina, Bytomia, Gliwic, Katowic, Knurowa, Mikołowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Święto-chłowic.Walorem praktycznym książki jest ukazanie licznych problemów rodzin i sposo-bów ich rozwiązywania poprzez asystenta rodziny. Głównym celem badań było sporządzenie psychologicznego portretu asystenta rodzin. Wyniki badań prezentują także szereg czynników kształtujących pracę asystentów, zarówno wewnętrznych motywatorów, jak i zewnętrznych narzędzi służących wykony-waniu tego zawodu. Analizy badawcze pozwoliły na wskazanie najbardziej newralgicznych obszarów pracy asystentów oraz nakreślenie perspektyw tego nowego zawodu.Książka jest adresowana do szerokiego grona specjalistów i profesjonalistów pracy socjalnej i pomocy społecznej, do studentów kierunków pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii, a także słuchaczy studiów, warsztatów i kursów dla asystentów rodzin. Pragniemy, aby społeczna debata nad tą nową profesją stawała się bardziej wszechstronna i zmierzała ku stworzeniu godziwych warunków pracy dla asystentów rodzin. ASYSTENTURA RODZINY TEORIA, PRAKTYKA, BADANIA pod redakcją Moniki Kornaszewskiej-Polak ASYSTENTURA RODZINY TEORIA, PRAKTYKA, BADANIA pod redakcją Moniki Kornaszewskiej-Polak A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2016 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wójcik Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-71-0 Publikacje dofinansowno ze środków Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Sosnowiec 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP .........................................................................................................................................................7 Sprawozdanie. Mariola T. Kozubek, Hanna Foks, Marcelina Szymczyk Student aktywny – trzy lata Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „Pro” (2012-2015).................................................................................................................................... 11 I. ZADANIA I WYZWANIA ASYSTENTURY RODZIN JAKO NOWEJ PROFESJI W DZIEDZINIE PRACY SOCJALNEJ. TEORIA I PRAKTYKA Rozdział 1. Monika Kornaszewska-Polak Analiza sytuacji współczesnych rodzin z uwzględnieniem problemów regionu śląskiego ..................................................................................................................................... 25 Rozdział 2. Monika Kornaszewska-Polak Asystent i asystowanie jako nowa profesja społeczna w dziedzinie pracy socjalnej ...................... 39 Rozdział 3. Paulina Wadowska Historyczny rys niesienia pomocy potrzebującym. Od religijnych form pomocy ubogim do współczesnych uwarunkowań prawnych .......................................................... 59 Rozdział 4. Katarzyna Gawron Formy współpracy asystenta rodziny z ośrodkiem pomocy społecznej .......................................... 69 Rozdział 5. Katarzyna Noras Wieloproblemowość w rodzinach dysfunkcyjnych na przykładzie serialu „Głęboka woda” ................................................................................................ 79 Rozdział 6. Ilona Bartocha Asystentura rodziny wobec nowych form życia małżeńsko-rodzinnego ........................................ 93 Rozdział 7. Marcelina Szymczyk Istota pracy asystenta rodziny w kontekście trudności opiekuńczo-wychowawczych ........................ 103 Rozdział 8. Adriana Kamińska Asystowanie w kontekście problemów alkoholowych rodzin ........................................................113 Rozdział 9. Hanna Foks Specyfika pracy asystenta z osobą niepełnosprawną i jej rodziną .................................................127 Rozdział 10. Monika Kornaszewska-Polak Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin ....................................................................139 6 II. UWARUNKOWANIA PRACY ASYSTENTÓW RODZIN W ŚRODOWISKU ŚLĄSKIM Rozdział 11. Monika Kornaszewska-Polak Program badań asystentów rodzin: cel, opis grupy badawczej i narzędzi badawczych ...................................................................................159 Rozdział 12. Monika Kornaszewska-Polak Analiza wyników Inwentarza Osobowości NEO-FFI......................................................................171 Rozdział 13. Monika Kornaszewska-Polak, Sylwia Czop, Sylwia Wróbel Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród asystentów rodzin .........................................177 Rozdział 14. Monika Kornaszewska-Polak, Sylwia Czop, Sylwia Wróbel Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród kierowników zespołów asystentów rodzin ................................................................................................................203 Rozdział 15. Monika Kornaszewska-Polak Wnioski z przeprowadzonych badań .................................................................................................225 ZAKOŃCZENIE ..................................................................................................................................231 ANEKSY Aneks 1. Wzory dokumentów wykorzystywanych w pracy asystenta rodziny ............................241 Aneks 2. Stresory w pracy asystenta i objawy wypalenia zawodowego ........................................247 Aneks 3. O pracy terapeutycznej asystenta rodziny – wywiad .......................................................251 Aneks 4. Postawa wyuczonej bezradności ........................................................................................254 Aneks 5. Ankieta dla asystenta rodziny .............................................................................................257 Aneks 6. Kwestionariusz wywiadu z przełożonymi asystentów rodzin ........................................264 Aneks 7. Ośrodki kształcące asystentów rodzin w Polsce ...............................................................266 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................277 BIBLIOGRAFIA DODATKOWA ....................................................................................................291 SUMMARY ...........................................................................................................................................295 INDEKS RZECZOWY .......................................................................................................................299 Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania WSTĘP Asystentura rodzin rozwija się w Polsce pięć lat, biorąc pod uwagę datę Ustawy z 2011 roku1, jednak od powstania tego zawodu (2006 r.) minęło już dziesięć lat. W tym okresie powstawały publikacje teoretyczne i badawcze, monitorujące pracę asystenta w różnych województwach, na bazie wcześniejszych projektów lokalnych o  charakterze ekspery- mentalnym. W trakcie procesu profesjonalizacji asystentury zawód ten był konfrontowa- ny z różnymi oczekiwaniami oraz wyzwaniami, co pozwoliło ukazać jego mocne i słabe strony. Efektem wnikliwej analizy środowiska pracy asystentów rodzin w województwie śląskim jest niniejsza monografia zatytułowana Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Jej celem jest wskazanie zarówno teoretycznych (opartych na dotychczasowej literaturze), jak i praktycznych (wyniki przeprowadzonych badań) uwarunkowań pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny, pracując w obecnej rzeczywistości społecznej, ma zadanie niełatwe, bowiem współczesna sytuacja rodzin jest skomplikowana, na co wpływ mają czynniki wewnętrzne (mające źródło w samej rodzinie), jak i zewnętrzne (zawarte w otoczeniu). W rodzinie odnajdujemy zarówno deficyty, jak i zasoby, którymi są umiejętności, zain- teresowania oraz kompetencje jej członków. Opierając się na tych zasobach oraz kom- pleksowym wsparciu instytucjonalnym, można wyprowadzić niejedną rodzinę z kryzysu, wydobyć z ubóstwa czy zapobiec jej patologizacji (poprzez profilaktykę środowiskową). Najsłabszym ogniwem takiej rodziny, potrzebującym wyjątkowego wsparcia w rozwoju jest dziecko. Stąd największy wysiłek asystentury kierowany jest na ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w  zastępczych formach opieki (placówkach opiekuńczo-wycho- wawczych i rodzinach zastępczych) i uzdrawianie rodziny w jej rodzicielskim wymiarze. W nowej profesji dostrzeżono szansę na podjęcie efektywnych i pełnych zaangażowania działań na rzecz środowisk zaniedbanych, które potrzebują pomocy. Zawody związane z pomocą drugiemu człowiekowi niosą ze sobą ciężkie brzemię od- powiedzialności osobistej i społecznej. Mają jednak tę niepowtarzalną zaletę i atut, jakim jest bliski kontakt, możliwość nawiązania więzi i wzajemnych relacji2. Cenne doświad- czenie daje także osobie pomagającej towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie rozwoju, osiągania samodzielności i niezależności. Wspomniane czynniki stały się prio- rytetowym celem, jaki stawia sobie obecnie system pomocy społecznej w Polsce wobec środowisk najbardziej zaniedbanych. Przekazywaną do rąk Czytelnika monografię podzielono na dwie części. W pierw- szej z  nich zawarto szerokie rozważania dotyczące warunków pracy asystenta rodziny i kontekstu środowiskowego tej pracy, a także obowiązków, jakie na zawód ten nakłada 1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zwana dalej Ustawą. 2 M. Liciński stwierdza: „Dzięki temu, że mogę towarzyszyć bardzo wielu osobom, starając się widzieć świat od ich strony, mam szansę poznać wiele światów, do których sam nigdy bym nie dotarł. Takie doświadczenie prowadzi do wielu życiowych przewartościowań” (Liciński i in., 2009). 8 ustawa z 2011 r. W drugiej części monografii zaprezentowano wyniki badań, które prze- prowadzono wiosną 2015 r. na terenie dwunastu miejskich ośrodków pomocy społecznej regionu Górnego Śląska. Część teoretyczna pt. Zadania i wyzwania asystentury rodzin jako nowej profesji w dzie- dzinie pracy socjalnej zawiera dziesięć rozdziałów podejmujących kwestie historycznych i współczesnych czynników kształtujących pracę asystentów rodzin. Ramy teoretyczne dla podejmowanych tematów stanowią Rozdział 1, Rozdział 2 oraz Rozdział 10. W pierwszym rozdziale została przedstawiona analiza współczesnej rodziny z podkreśleniem obecnego kontekstu kulturowego oraz ze wskazaniem obszarów problemowych, z którymi rodzina często sobie nie radzi. Niemożliwość sprostania problemom powoduje u członków rodzin różnorodne dysfunkcje, w  rozwiązaniu których ma pomóc asystent. Jego rola, zadania, kompetencje i metody pracy zostały przedstawione w drugim rozdziale, wskazano w nim także na te początki asystentury, które wyznaczyły kształt pracy obecnie zatrudnionym asy- stentom rodzin. W dalszym toku rozważań części teoretycznej przyjrzano się zagadnieniom szczegółowym związanym ze specyfiką pracy asystenta w różnych środowiskach. Kwestie szczegółowe dotyczące obowiązków asystenta rodzin podjęły kolejne roz- działy opisujące z jednej strony historyczne korzenie pomagania, z uwzględnieniem ich chrześcijańskich pierwowzorów (Rozdział 3), oraz z drugiej strony – współczesny kon- tekst środowiskowy i instytucjonalny. Sukces w pracy z rodziną zależy w dużej mierze od współpracy z  pracownikami socjalnymi w  ramach tego samego ośrodka OPS oraz z różnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny na terenie gminy (Rozdział 4). Au- torki poszczególnych rozdziałów skupiły się na wskazaniu zarówno opisów trudnej sy- tuacji życiowej środowisk dysfunkcyjnych, jak i na podkreśleniu praktycznych aspektów warsztatu pracy asystentów rodzin w tych środowiskach. W kolejnych rozdziałach pod- jęto następujące zagadnienia problemowe występujące w rodzinach: równoległe wystę- powanie wielu trudności (wieloproblemowość), nowe formy życia małżeńsko-rodzinne- go, trudności opiekuńczo-wychowawcze, problem alkoholowy czy trudności środowisk, w których zamieszkują osoby niepełnosprawne (dzieci lub rodzice) (Rozdziały 5–9). Opis praktycznych aspektów pracy asystenta w wymienionych obszarach ma służyć budowa- niu kompetencji trafnego stawiania diagnozy sytuacji rodziny. Podsumowanie zagadnień teoretycznych znajduje się w Rozdziale 10, który ukazuje aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin. W rozdziale tym analizowana jest skuteczność asystentury opierającej się na określonym warsztacie pracy (metody i narzę- dzia) oraz zagrożenia dla pracy asystenta będące pochodną warunków, w jakich wykonuje on swoje obowiązki. Poruszono również kwestie postulatów optymalizacji pracy asysten- ta oraz przyszłości tego zawodu. Konfrontacja trudności zgłaszanych przez środowisko z tymi, które doświadczają asystenci rodzin oraz ich przełożeni, stała się odniesieniem dla przeprowadzenia badań terenowych. W części badawczej pt. Uwarunkowania pracy asystentów rodzin w środowisku śląskim przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, w toku których przebadano 88 asysten- tów z dwunastu ośrodków OPS oraz ich przełożonych. Celem badań było sporządzenie Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: