Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00449 008466 21042186 na godz. na dobę w sumie
Atak królewsko-indyjski - ebook/pdf
Atak królewsko-indyjski - ebook/pdf
Autor: , , , , , , Liczba stron: 156
Wydawca: RM Język publikacji: polski
ISBN: 9788377737750 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie ma żadnych wątpliwości, że podstawą sukcesu w każdej partii szachowej jest pomyślny start. Po słabo rozegranym debiucie przeciwnik może uzyskać przewagę materialną lub pozycyjną, którą trudno będzie zniwelować. Wniosek jest logiczny: bez poprawnej gry w początkowym stadium partii szachów nie można liczyć na sukcesy sportowe! Dlatego warto sięgnąć po atak królewsko-indyjski. 

Atak królewsko-indyjski już od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród światowej elity szachów. Znalazł miejsce w repertuarze debiutowym takich mistrzów jak Botwinnik, Petrosjan, Smysłow, Kasparow, ale jego największym znawcą był Robert Fischer. Czytelnik będzie miał możliwość prześledzenia w książce twórczości legendarnego arcymistrza w tym zakresie. Także we współczesnej praktyce turniejowej wielu znakomitych szachistów stosuje omawiane otwarcie, na przykład Karjakin, Aronian, Nakamura, Adams, Swidler, Navara, Mamedjarow, Bołogan, Moroziewicz oraz obecny mistrz świata Magnus Carlsen. 

Ta książka repertuarowa adresowana jest do tych sympatyków królewskiej gry, którzy chcą w szybkim tempie poznać otwarcie umożliwiające im rozpoczęcie partii szachowej i odniesienie pierwszego sukcesu! 

Jerzy Konikowski jest mistrzem szachowym i doświadczonym szkoleniowcem I klasy. W latach 1978–1981 był trenerem kadry narodowej Polskiego Związku Szachowego. Pod jego kierunkiem drużyna kobiet zdobyła brązowy medal na olimpiadzie na Malcie w 1980 roku. Jest uznanym teoretykiem szachowym. Jego liczne fachowe książki oraz artykuły ukazały się w Polsce, Niemczech, USA, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Czechach, Luksemburgu i Danii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Atak królewsko-indyjski Jerzy Konikowski Copyright © 2017 by Wydawnictwo RM All rights reserved Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 rm@rm.com.pl www.rm.com.pl Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywa- niem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towa- rowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Wydawnictwo RM dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej książce, jed- nakże nikomu nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji. Wydawnictwo RM nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z infor- macji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli Wydawnictwo RM zostało zawiadomione o możliwości wystąpienia szkód. ISBN 978-83-7773-550-3 ISBN 978-83-7773-736-1 (ePub) ISBN 978-83-7773-737-8 (mobi) ISBN 978-83-7773-775-0 (pdf) Edytor: Tomasz Zajbt Redaktor prowadzący: Irmina Wala-Pęgierska Redakcja: Bartosz Działoszyński Korekta: Justyna Mrowiec Nadzór graficzny i projekt okładki: Grażyna Jędrzejec Redaktor techniczny: Anna Nieporęcka Koordynacja produkcji wersji elektronicznej: Tomasz Zajbt Skład: Marcin Fabijański Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza READ ME – Drukarnia w Łodzi, Olechowska 83, (42) 649-33-91, druk@readme.pl, http://druk.readme.pl W razie trudności z zakupem tej książki prosimy o kontakt z wydawnictwem: rm@rm.com.pl Spis treści Objaśnienie symboli używanych w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . .13 Część 1: Obrona francuska . . . . . . . . . . . .21 Rozdział 1 Kontynuacja 3.£e2 . . . . . . . . . . 26 Rozdział 2 Kontynuacja 5...g6 . . . . . . . . . . . 30 Rozdział 3 Kontynuacja 5...¥d6 . . . . . . . . . 35 Rozdział 4 Kontynuacja 7...0–0 . . . . . . . . . . 42 Rozdział 5 Kontynuacja 7...£c7 . . . . . . . . . . 49 Rozdział 6 Kontynucja 7...b6 . . . . . . . . . . . . 52 Przykładowe partie 1–21 . . . . . . . 58 Część 2: Obrona sycylijska . . . . .83 Rozdział 1 Kontynuacja 2...e6 . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 2 Kontynuacja 2...¤c6. . . . . . . . . . 95 Rozdział 3 Kontynuacja 3...g6 . . . . . . . . . . 100 Przykładowe partie 22–31 . . . . . 104 Część 3: Obrona Caro-Kann . . . . . . . . . . .115 Rozdział 1 Kontynuacja 3...e5 . . . . . . . . . . 116 Rozdział 2 Kontynuacja 3...d:e4 . . . . . . . . 121 Rozdział 3 Kontynuacja 3...g6 . . . . . . . . . . 125 Rozdział 4 Kontynuacja 3... £c7 . . . . . . . . 129 Rozdział 5 Kontynuacja 3...¤f6 . . . . . . . . . 131 Rozdział 6 Kontynuacja 3...¤d7 . . . . . . . . 135 Przykładowe partie 32–37 . . . . . 137 Część 4: Kontynuacja 1...e5 . . . . . . . . . .143 Część 5: Taktyka w ataku królewsko-indyjskim . . . . . . . . .149 Rozwiązania zadań z taktycznych pozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . .155 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . .156 Objaśnienie symboli używanych w tekście ! !! ? silne posunięcie bardzo silne posunięcie słabe posunięcie ?? bardzo słabe posunięcie !? ?! + - - + ± ² μ ³ : + # posunięcie zasługujące na uwagę posunięcie o wątpliwej wartości białe mają decydującą przewagę czarne mają decydującą przewagę białe mają przewagę białe mają minimalną przewagę czarne mają przewagę czarne mają minimalną przewagę bicie szach mat Wstęp Nie ma żadnych wątpliwości, że podstawą sukcesu w każdej partii szachowej jest pomyślny start. Poprawnie rozegrana faza wstęp- na daje szanse na pozytywny rezultat w każdym pojedynku; nawet słabsi zawodnicy mają wówczas realne per- spektywy odniesienia zwycięstwa nad silniejszym i bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Jednakże intensywne zajmowanie się teorią otwarć wymaga kolosalnej pracy. Obecnie na świecie organizuje się wiele zawodów szachowych i tym samym rozgrywa się tysiące partii. Sprzyja to niezwykłemu rozwojowi no- wych idei debiutowych; śledzenie ich na bieżąco jest rzeczą bardzo skom- plikowaną. Z tego względu początkowy etap zmagań na 64 polach – z uwagi na ogrom informacji – sprawia wielu sza- chistom najwięcej problemów. Pró- bują oni zatem w swych pojedynkach ominąć to stadium i przenieść drama- turgię potyczek na szachownicy na grę środkową i końcówkę. Ta strategia walki często nie pro- wadzi do zamierzonego celu. Po słabo rozegranym debiucie przeciwnik może uzyskać przewagę materialną lub po- zycyjną, którą w toku dalszej gry bę- dzie trudno zniwelować. Do końcówki może w ogóle nie dojść. Wniosek jest logiczny: bez popraw- nej gry w początkowym stadium partii szachów nie można liczyć na sukcesy sportowe! „A czy można ograniczyć w proce- sie szkolenia zajęcia z teorii otwarć do minimum i tym samym ominąć dżunglę licznych i skomplikowanych gier?”. To pytanie zadawano mi czę- sto w trakcie mojej wieloletniej dzia- łalności trenerskiej. „Oczywiście” – odpowiadałem. Po 1.e2–e4 można włączyć do swego re- pertuaru debiutowego białym kolorem uniwersalne otwarcie, którego wyj- ściową pozycję ilustruje diagram. XIIIIIIIIY 9-+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+NzP-0 9PzPPsN-zPLzP0 9tR-vLQ+RmK-0 xiiiiiiiiy W tym ustawieniu figurowym bia- łe rezygnują z wykonania aktywnego ruchu d2–d4 oraz rozwijają swe siły w duchu obrony królewsko-indyjskiej, lecz odwróconym kolorem i tym sa- mym z dodatkowym tempem. Zaletą takiej opcji jest zatem ominięcie wielu gruntownie przeanalizowanych, głów- nych wariantów i prowadzenie walki pewnym określonym torem. 10 Atak królewsko-indyjski Ta idea nosi w teorii debiutów naz- wę atak królewsko-indyjski (czasami spotyka się też określenie otwarcie królewsko-indyjskie) i charakteryzuje się wszechstronnością w realizacji różnych planów strategiczno-taktycz- nych. Na przedstawionym diagramie wi- dać, że białe stworzyły twierdzę wokół swojego króla, aby następnie – w za- leżności od sytuacji na szachownicy – zastosować różnorodne metody gry: 1. Akcja na skrzydle królewskim po mo- bilizacji własnych sił według układu: e4–e5, ¦f1–e1, ¤d2–f1, h2–h4, ¤f1–h2–g4 itd. Kolejność posunięć może być oczywiście różna i uzależ- niona jest od gry czarnych. 2. Akcja na skrzydle hetmańskim po c2–c3, a2–a3 i b2–b4. 3. Akcja w centrum po c2–c3, d3– d4 z ewentualnym biciem e4:d5. Innym aktywnym chwytem białych jest – w dogodnym momencie – uderzenie w środku szachownicy ruchem c2–c4. Białe dysponują zatem we wszyst- kich przypadkach znakomitymi środ- kami bojowymi o charakterze pozy- cyjnym i kombinacyjnym, co daje im realne możliwości uzyskania efek- townego oraz szybkiego zwycięstwa. Rzecz jasna, przeciwnik też nie jest bez kontrszans. Dlatego starałem się możliwie obiektywnie przedstawić ty- tułowe otwarcie, jak również pokazać możliwości obronne czarnych. Omawiany debiut jest dla białych niezwykle bogaty w różnorakie idee i czarne muszą grać nadzwyczaj do- kładnie, aby już w początkowym eta- pie partii nie doznać porażki. Moja propozycja pracy z materia- łem zawartym w książce jest nastę- pująca: 1. Zapoznać się najpierw z poszcze- gólnymi wariantami i przedsta- wionymi planami gry obu stron. Konieczne jest dokładne przeanali- zowanie wszystkich przykładowych partii, gdyż to pomoże w jeszcze lepszym zrozumieniu niuansów ot warcia. Zwracam uwagę na pro- blem przestawienia posunięć. Szczególnie uwidacznia się to w różnicach pomiędzy obroną fran- cuską i sycylijską. 2. Wskazana jest wnikliwa analiza poszczególnych gier i następnie wyszukanie własnych idei. 3. Zaleca się ogranie poznanych wa- riantów najpierw w lekkich (towarzy- skich) partiach oraz w błyskawicz- nych lub mało istotnych turniejach. 4. Dopiero po zdobyciu pewnych prak- tycznych doświadczeń można włą- czyć otwarcie do własnego reper- tuaru debiutowego i zastosować w partiach turniejowych. Nie poleca się próbowania go w ważnych za- wodach bez wcześniejszego przy- gotowania! Atak królewsko-indyjski już od daw- na cieszy się dużym zainteresowa- niem wśród elity światowej. Znalazł miejsce w repertuarze debiutowym ta- kich koryfeuszów szachów jak Botwin- nik, Petrosjan, Smysłow, Kasparow, ale jego największym znawcą był je- denasty mistrz świata Robert Fischer. Wstęp 11 Czytelnik będzie miał możliwość prze- śledzenia w książce dokonań legen- darnego arcymistrza w ataku królew- sko-indyjskim. Także we współczesnej prakty- ce turniejowej wielu znakomitych sza chistów stosuje z powodzeniem w swych pojedynkach omawiane otwarcie, np. Karjakin, Aronian, Na- kamura, Adams, Swidler, Navara, Mamedjarow, Bołogan, Moroziewicz. Obecny mistrz świata Magnus Carl- sen też ma w swoim repertuarze de- biutowym atak królewsko-indyjski! Wprowadzenie Obecnie najczęściej spotykanym posunięciem w praktyce turnie- jowej jest 1.e2–e4. XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzppzppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy Jakie są zalety tego ruchu? Białe otworzyły drogę hetmanowi i gońcowi oraz jednocześnie wzięły pod ostrzał ważne pola w centrum d5 i f5. W toku dalszej gry powstaje przeważnie barw- na walka figurowa z elementami kom- binacyjnymi. Statystyki turniejowe wy- kazują, iż to posunięcie daje białym największe szanse na uzyskanie prze- wagi debiutowej. Poleca się je szcze- gólnie młodym i mniej doświadczonym zawodnikom, ponieważ powstające po nim taktyczne pozycje są łatwiejsze do zrozumienia oraz zapamiętania. W pozycji z diagramu czarne mają do wyboru otwarcia, które omówię w kolejności: Część 1: obrona francuska 1...e6 Czarne przygotowują uderzenie …d7–d5, co umożliwia rozpoczęcie XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzpp+pzpp0 9-+-+p+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy aktywnej operacji w centrum. Warto wiedzieć, że otwarcie zawdzięcza swą nazwę zwycięstwu Paryża w meczu korespondencyjnym z Londynem w la- tach 1834–1836, w którym szachiści francuscy zastosowali właśnie ruch pionkiem …e7–e6. Część 2: obrona sycylijska 1...c5 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zpp+pzppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-zp-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy To obecnie najpopularniejszy sys- tem obronny czarnych, który znany jest w kręgach szachistów już od 14 Atak królewsko-indyjski przeszło 200 lat. Prowadzi z reguły do ostrej gry z obustronnymi szansami. Część 3: obrona Caro-Kann 1...c6 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zpp+pzppzpp0 9-+p+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy Polski mistrz Szymon Winawer już w 1883 roku jako pierwszy zastosował ten ruch, którego ideą jest – podobnie jak w obronie francuskiej – manewr …d7–d5. Nazwę otwarciu nadali M. Kann i G. Caro, którzy opublikowali swe analizy w 1886 roku. Część 4: kontynuacja 1...e5 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzpp+pzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+-zp-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy Także po tej symetrycznej odpo- wiedzi białe mogą rozwinąć swe figury w stylu ataku królewsko-indyjskiego po 2.d2–d3 itd. Po dokładnym zapoznaniu się z pla - nami gry przedstawionymi w częś ciach 1–4 oraz zrozumieniu ich subtelności czytelnik może zastosować idee oma- wianego ataku także w innych otwar- ciach. I. 1...¤c6 (obrona Nimzowitscha) 2.d3 XIIIIIIIIY 9r+lwqkvlntr0 9zppzppzppzpp0 9-+n+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 2...e5 (Po 2...d6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 e5 5.¥g2 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¤bd2 bia- łe mogą zmobilizować do boju swe siły zgodnie z ideami omówionymi w dalszej części książki. Podobnie po odpowiedzi 2...¤f6 można wybrać 3.¤f3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 0–0 6.0–0 d6 7.¤bd2 ¥d7 8.c3 e5 9.b4 a6 10.a3 ¦e8 11.¦e1 £c8 12.d4 e:d4 13.c:d4 ¥h3 14.¥b2 ¥:g2 15.¢:g2 £d7 16.£b3 d5 17.e5 ¤h5 18.h3 ¥f8 19.¤f1 ¤g7 20.¤e3 z przewagą pozycyjną białych na skrzy- dle hetmańskim oraz z możliwościami ataku na prawej stronie po ¤e3–g4, Dragojlovic-Garofalo, Livorno 2011) 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.¤f3 ¤ge7 6.0–0 0–0 7.¤bd2 d6 8.c3 h6 9.¦e1 ze standardowym przegrupowaniem skoczka ¤d2–f1–e3 lub h2–h4 i ¤f1– h2, co jest omówione w części 4. II. 1...¤f6 (obrona Alechina) 2.d3 Wprowadzenie 15 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvl-tr0 9zppzppzppzpp0 9-+-+-sn-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 2...d6 3.¤f3 g6 (3...e5 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0–0 6.0–0 itd.) 4.g3 ¥g7 5.¥g2 0–0 6.0–0 c5 7.c3 (lub 7.¤bd2 ¤c6 8.¦e1 £c7 9.¤f1 ¥d7 10.c3 ¦ac8 11.¤e3 e6 12.¤h4 ¤e7 13.f4 ¥c6 14.g4 i białe mają w planie f4–f5 oraz g4–g5 z aktywnymi działaniami na pra- wej flance, Pesztericz-Sandor, Eger 2005) 7...¤c6 8.¦e1 (8.a3 a5!) 8... e5 9.¤bd2 i ta pozycja jest dalej ana- lizowana w części 2 (rozdział 3). III. 1...g6 (Obrona Pirca. Spotyka się też najpierw 1...d6, co z reguły wiąże się z zamianą kolejności ru- chów do głównego wariantu.) 2.d3 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzppzpp+p0 9-+-+-+p+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 2...¥g7 3.¤f3 d6 4.g3 e6 (Po 4... e5 białe mogą pryncypialnie rozwinąć swe figury: 5.¥g2 ¤e7 6.0–0 itd. Lub 4...¤f6 5.¥g2 0–0 6.0–0 c5 7.¤bd2 ¤c6 i teraz można wybierać pomiędzy 8.c3 a 8.¦e1 z dalszym wyborem pla- nu gry w zależności od poczynań prze- ciwnika) 5.¥g2 ¤e7 6.0–0 c5 7.c3 ¤bc6. Wariant ten został omówiony w części 2 (rozdział 2). IV. 1...a6 2.d3 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9+pzppzppzpp0 9p+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 2...b5 3.g3 ¥b7 4.¥g2 e6 (4...g6 5.¤f3 ¥g7 6.0–0 c5 7.¤bd2 d6 8.¦e1 ¤d7 9.¤f1 e5 10.a4 ¤e7 11.¤e3²) 5.¤f3 ¤f6 6.0–0 d6 7.¤bd2 ¥e7 8.¤h4 (W grę wchodzi akcja na skrzydle hetmańskim po 8.a4!?) 8...d5 9.f4 d:e4 10.d:e4 0–0 11.¢h1 £d7 12.£e2 c5 13.g4 z aktywną grą na prawej flance. V. 1...b6 2.d3 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zp-zppzppzpp0 9-zp-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 16 Atak królewsko-indyjski 2...¥b7 3.g3 d5 (3...g6 4.¥g2 ¥g7 5.¤f3 c5 6.0–0 ¤c6 7.¤bd2 itd.) 4.¤d2 d:e4 5.d:e4 g6 6.¥g2 ¥g7 7.¤gf3 ¤h6 (7...¥a6 8.c4!) 8.0–0 0–0 9.£e2 ¤c6 10.c3 z zamiarem ¤d2–c4, ¥c1–f4, ¦a1–d1 itd. Dylemat jest tylko w obronie skan- dynawskiej po 1...d5. XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+p+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy Białym jest tutaj trudno zrealizować z sukcesem idee ataku. Przeanalizuj- my kilka wariantów: I. 2.d3 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+p+-+-0 9-+-+P+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy A) 2...c5 (Akurat po tym ruchu możliwa jest realizacja głównego planu gry.) 3.¤d2 (Po 3.e5 nastąpi 3...¥f5! i białym nie jest łatwo walczyć o prze- wagę debiutową.) 3...¤c6 4.g3 d:e4 (Jeśli 4...e5, to 5.¥g2 ¥e6 6.e:d5 ¥:d5 7.¤gf3 ¥d6 8.0–0 ¤ge7 9.c3 z ideą £d1–c2, ¦f1–e1, ¤d2–f1 i ty- powym ustawieniem sił. Natomiast po 4...b6 5.¥g2 d:e4 6.¤:e4 ¥b7 7.¤f3 e6 8.0–0 ¥e7 9.¥f4 białe elastycznie ustawiły swe figury i mogą liczyć na ak- tywną grę, Fedorow-Hasangatin, Kazań 2016.) 5.d:e4 e5 6.¥g2 ¤f6 7.¤gf3 h6 8.0–0 ¥e6 9.c3 £c7 10.£e2 ¥e7 11.¤c4 0–0 12.¤h4 ¤d7 13.¤f5 ¥:f5 14.e:f5 ¥f6 15.a4 ¤b6 16.¤d2 ¦ad8 17.¤e4 ze zdobyciem pola e4 dla swego skoczka, z jasną przewagą pozycyjną białych, Mowsesjan-Dołu- chanowa, Warszawa 2011. B) 2...d:e4! (Najprostsza reakcja. Po wymianie hetmanów czarne bez większych trudów wyrównują pozycję.) 3.d:e4 £:d1+ 4.¢:d1 e5 5.¥e3 ¥e6 (Po 5...¤f6 trzeba grać 6.f3, aby nie dopuścić do ¤f6–g4!) 6.¤d2 ¤d7 7.c3 ¥c5 8.¥:c5 ¤:c5 9.¢c2 ¤f6 10.f3 a5 11.¥c4 ¢e7 12.¥:e6 ¢:e6 13.¤h3 ¤fd7 14.¤c4 b5 15.¤e3 f6 16.¦hd1 ¦hb8 17.¦d5 b4 18.¦ad1 b:c3 19.b:c3 a4 z wystarczającymi kontrszansami czarnych, Poobalasin- gam-Sowray, Birmingham 2016. II. 2.e5 ¥f5! 3.d3 XIIIIIIIIY 9rsn-wqkvlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+pzPl+-0 9-+-+-+-+0 9+-+P+-+-0 9PzPP+-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy Wprowadzenie 17 A) 3...e6 4.g4 (4.h4 h6 5.h5 ¤e7 6.d4 ¤d7 z następnym …c7-c5 i dobrą grą) 4...¥g6 5.¤e2 (W przy- padku 5.h4 można grać 5...h5 6.g5 ¤e7 7.¤e2 c5 8.¤f4 ¤bc6 9.¤:g6 ¤:g6 10.f4 £b6 z zamiarem …0– 0–0 i świetnymi kontrszansami.) 5... c5 6.h4 h6 7.¤f4 ¥h7 8.¤d2 ¤e7 9.¤f3 ¤d7 10.£e2 £c7 i po …0–0– 0 czarne mogą liczyć na dobrą grę. B) 3...c5 4.f4 h6 (Po 4...¤c6 5.g4 e6?? 6.h4! ginie goniec.) 5.¤f3 e6 6.c3 ¤c6 7.¥e2 ¥e7 8.0–0 g5 9.¤a3 g4 10.¤e1 h5 11.¤ac2 ¤h6 12.¥e3 d4 13.¥f2 ¥g6 14.¤a3 ¤f5 i czarne mają teraz do wyboru dwa ciekawe plany gry: …£d8–d7 z długą roszadą oraz ...¢e8–f8–g7 w obu przypadkach z obustronnymi szansami. Dlatego poleca się główny wariant po: 2.e:d5 XIIIIIIIIY 9rsnlwqkvlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+P+-+-0 9-+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 2...£:d5 Pryncypialna reakcja i dlatego tak gra się najczęściej w praktyce turnie- jowej. Inne możliwości też zdobyły swoich sympatyków: I. 2...e6 3.d:e6 ¥:e6 4.¤f3 ¤f6 5.d4 ¥d6 (5...c5 6.¥b5+ ¤c6 7.0– 0 £b6 8.¤c3 0–0–0 9.d:c5 ¥:c5 10.£e2±) 6.¥e2 ¤bd7 7.c4 c6 8.¤c3 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¥g5 h6 11.¥e3 i białe mają pionka więcej, Kunsztowicz-Mukers, Detmold 1965. II. 2...c6 3.d:c6 ¤:c6 4.¤f3 e5 5.¥b5 ¥d6 (5...¥c5 6.£e2!±) 6.d4 e:d4 7.£:d4 ¤f6 8.¥g5 0–0 9.¥:c6 b:c6 10.0–0 ¥e7 11.¦e1 ¥e6 12.¤c3 h6 13.¥h4 c5 14.£:d8 ¦f:d8 15.¦ad1 z przewagą materialną i lepszymi perspektywami białych, Zo- łotuchin-Zanetti, Moskwa 2006. III. 2...¤f6 3.¤f3 ¤:d5 4.d4 g6 (Oczywiście po 4...¥g4 należy grać 5.¥e2 z planem c2–c4!) 5.c4 ¤b6 (5...¤f6 6.h3!) 6.¤c3 ¥g7 7.h3 (Godną uwagi alternatywą jest 7.c5!? ¤d5 8.¥c4 ¤:c3 9.b:c3 0–0 10.0–0².) 7...0–0 8.¥e3 ¤c6 9.£d2 e5 10.d5 ¤e7 11.g4 f5 (Jeśli 11...e4, to 12.¤g5! z przejściem do głów- nego wariantu.) 12.0–0–0 f:g4 13.¤g5 g3 14.c5 g2 15.¥:g2 ¤c4 16.£e2 ¤:e3 17.f:e3 ¤f5 18.¤ce4 h6 (18...¤g3 19.£c4 ¤:h1 20.d6+ ¢h8 21.d7 ¤f2 22.¤f7+ ¦:f7 23.£:f7+–) 19.¤e6 ¥:e6 20.d:e6 £e7 21.¦d7 £:e6 22.¦:c7 ¦f7 23.¦:f7 £:f7 24.¢b1 i białe mają w pla- nie h3–h4–h5 oraz ¥g2–h3 z inicjatywą, co pokazała partia korespondencyjna Generalov-Veinger 1994. XIIIIIIIIY 9rsnl+kvlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+-+-+-+0 9+-+q+-+-0 9-+-+-+-+0 9+-+-+-+-0 9PzPPzP-zPPzP0 9tRNvLQmKLsNR0 xiiiiiiiiy 18 Atak królewsko-indyjski 3.¤f3 Ruch ten jest tak samo logiczny jak 3.¤c3, którym zająłem się w książce Szachy dla przyszłych mistrzów (Wy- dawnictwo RM 2015). 3...¥g4 4.¥e2 ¤c6 Czarne mają w planie długą rosza- dę. Rzadko stosuje się wymianę po 4...¥:f3 5.¥:f3 £e5+ 6.£e2 £:e2+ 7.¢:e2 c6 8.d4 ¤f6 9.¤c3 ¤bd7 10.¥f4 e6 11.¦he1 ¥e7 12.¢f1 i białe mają z parą gońców aktywniej- szą pozycję. Po 4...¤f6 5.d4 c6 mogą wybrać między 6.c4 a 6.0–0. 5.d4 0–0–0 6.¥e3 XIIIIIIIIY 9-+ktr-vlntr0 9zppzp-zppzpp0 9-+n+-+-+0 9+-+q+-+-0 9-+-zP-+l+0 9+-+-vLN+-0 9PzPP+LzPPzP0 9tRN+QmK-+R0 xiiiiiiiiy 6...¤f6 W grze po 6...e5 7.c4 £a5+ 8.¥d2 ¥b4 9.d5 ¥:f3 10.¥:f3 ¤d4 11.¤c3 £c5 (11...£a6 12.¥e2 ¤e7 13.0–0²) 12.¥e2 ¤f6 13.0–0 ¦he8 14.¦c1 ¢b8 15.a3 ¥:c3 16.¥:c3 ¤:e2+ 17.£:e2 z planem b2–b4 bia- łe są szybsze na lewym skrzydle od przeciwnika na drugiej stronie. 7.0–0 e6 Jeszcze mało zbadaną ideą jest 7...¥:f3!? Czarne rezygnują z pary gońców i liczą na aktywną grę figu- rową. Jednakże po 8.¥:f3 £d7 9.c3 e5 10.£b3 e4 11.¥e2 ¤d5 12.¥b5 z planem c3–c4 ¤b1–c3 białe uzysku- ją znakomite szanse szybkiego ataku na skrzydle hetmańskim. 8.c4 £f5 9.¤bd2 ¥d6 XIIIIIIIIY 9-+ktr-+-tr0 9zppzp-+pzpp0 9-+nvlpsn-+0 9+-+-+q+-0 9-+PzP-+l+0 9+-+-vLN+-0 9PzP-sNLzPPzP0 9tR-+Q+RmK-0 xiiiiiiiiy 10.h3 Zmusza gońca do podjęcia radykal- nej decyzji. Gra się również 10.¦e1 h5 11.a3 g5 12.b4 z możliwościami ataku dla białych. 10...h5 Pozycja króli na różnych skrzy- dłach wymaga energicznej akcji. Po 10...¥h5 białe mogą grać 11.£b3! 11.£b3 i białe stoją lepiej, co ilu- struje partia Małachow-Senoner, Bled 2001, gdzie nastąpiło: 11...e5 12.d:e5 ¤:e5 13.¤h4 £d7 14.h:g4! h:g4 15.g3 ¦:h4 16.g:h4 £f5 17.¥g5 ¤h5 18.¥:d8 ¤f4 19.£e3 ¤:e2+ 20.£:e2 ¤f3+ 21.¢g2 ¢:d8 22.¤:f3 1–0. Część 5: Taktyka w ataku królewsko-indyjskim Po gruntownym przestudiowaniu wszystkich części teoretycznych oraz po analizie partii przykładowych 1–37 czytelnik pozna różne motywy kombi- Wprowadzenie 19 nacyjne występujące w ataku. Będzie mógł sprawdzić zdobyte wiadomości oraz umiejętności taktyczne. W tym celu przygotowałem 18 interesują- cych pozycji, które były już wcześniej omówione w książce, zatem ich roz- wiązanie nie powinno sprawić więk- szych trudności. Podsumowanie: Atak królewsko- -indyjski jest atrakcyjnym dla białych otwarciem o charakterze pozycyjno- -taktycznym. Jego idea powstała na bazie ogólnej oceny klasycznej obro- ny królewsko-indyjskiej, która uważa- na jest za debiut o wszechstronnych możliwościach. W przypadku ataku białe mają jeszcze dodatkowe tempo, co jest istotnym atutem w grze. Zaprezentowany w książce mate- riał umożliwi czytelnikowi opracowa- nie podstawowego repertuaru debiu- towego, który z pewnością pozwoli na uzyskiwanie korzystnych rezultatów w partiach turniejowych. Zwracam uwagę jeszcze na bardzo ważny aspekt kolejności posunięć. Ty- powe pozycje tego otwarcia możemy osiągnąć także po 1. ¤f3; 1.g3, a na- wet 1.d3, nie tylko po 1.e4! Na koniec ważna rada: rzecz jas na nie sposób wykluczyć ewentualnych pomyłek w ocenie przedstawionych wariantów. Czytelnik powinien zatem podejść krytycznie do analizowanych gier. Tylko dzięki własnej wnikliwej pracy analitycznej można zrozumieć technikę poszczególnych potyczek. Dzięki temu uniknie się późniejszych przykrych niespodzianek ze strony realnego przeciwnika w trakcie rozgry- wania partii.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: