Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 026207 23435922 na godz. na dobę w sumie
Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli - ebook/pdf
Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-309-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:
● jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,
● jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,
● jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,
● jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,
● jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Wprowadzenie do tematyki kontroli projektów 1. Wsparcie ze środków UE – podstawowe informacje W oparciu o zapisy Traktatu z Lizbony prowadzona jest polityka spójności w okresie obowiązywania Wieloletnich Ram Finansowych 2014–2020. Zadania z zakresu tej po- lityki są realizowane w Polsce przez następujące narzędzia: 1) fundusze strukturalne; 2) fundusze spójnościowe; 3) Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). W zakresie realizacji wszystkich polityk wspólnotowych Komisja Europejska wymaga, aby systemy zarządzania i kontroli poszczególnych programów, jak również jednost- ki i podmioty gospodarcze zaangażowane w wydatkowanie środków finansowych za- pewniły pełną legalność i prawidłowość w zakresie wydatków, a także konsekwentnie zwalczały oszustwa, korupcję i wszelkie inne niezgodne z prawem działania, które mo- głyby wywrzeć negatywny wpływ na budżet Wspólnoty. Systemy zarządzania i kontro- li wprowadzone przez władze państw członkowskich mają zapobiegać wszelkim nie- prawidłowościom oraz je wykrywać i eliminować na wszystkich poziomach wdrażania polityk wspólnotowych. W perspektywie finansowej 2014–2020 określono zasady mające zastosowanie dla wdrażania polityk wspólnotowych, które uległy doprecyzowaniu w stosunku do zasad obowiązujących w pespektywie finansowej 2007–2013. Zasady te: ■■wyjaśniają odpowiedzialność i zadania różnych organów oraz wzmacniają poczu- cie odpowiedzialności, wymagając od instytucji zarządzających programami przy- gotowania corocznych poświadczeń dotyczących zarządzania wraz z rocznymi podsumowaniami końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. Od instytucji zarządzających wymaga się ustanowienia skutecznych środków za- 11 Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki kontroli projektów pobiegających nadużyciom finansowym, z uwzględnieniem wskazanego ryzyka, zgodnie z zasadami określonymi w treści art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia 1303/2013; ■■zastępują ocenę zgodności systemów zarządzania i kontroli poprzez ustanowienie nowego procesu wyznaczania krajowych instytucji zarządzających; ■■w każdym roku obrachunkowym nakładają obowiązek przygotowywania, badania i akceptowania rozliczeń. Zgodnie z założeniami polityki wspólnotowej rok obra- chunkowy rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca (z wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego). Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w perspektywie finansowej 2014– 2020 wspierają zadania przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Zadania wspierane przez fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności ■■ inwestycje tworzące miej- zwłaszcza i średnich sca pracy, w małych przedsiębiorstwach; ■■ inwestycje w infrastruktu- rę transportową, energe- tyczną, społeczną, zdro- wotną; ■■ wspieranie innowacyjno- ści; ■■ współpraca transgranicz- na, transnarodowa i mię- dzyregionalna. ■■ zapobieganie bezrobociu długoterminowemu i bez- robociu młodzieży; ■■ aktywizacja osób bier- nych zawodowo i bezro- botnych; ■■ zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy; ■■ wspieranie przedsiębior- czości; ■■ zapewnianie wysokiej ja- kości i dostępności szkol- nictwa wyższego; ■■ wzmacnianie kapitału ludzkiego. ■■ ochrona środowiska i go- spodarka niskoemisyjna; ■■ transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T); ■■ usuwanie niedoborów przepustowości infrastruk- tury sieciowej; ■■ zrównoważony transport i efektywne gospodaro- wanie zasobami. Nadrzędne cele wspólnoty w latach 2014–2020 zakładają tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy oraz włączenie społeczne. Są to najważniejsze cele strategii „Europa 2020”. Zadaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwe- stycyjnych jest wsparcie realizacji tej strategii, a także misji specyficznych dla po- szczególnych funduszy, w tym spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Reforma europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres progra- mowania 2014–2020 ma na celu zmaksymalizowanie ich wkładu w tę strategię. Strategia „Europa 2020” obejmuje trzy rozległe cele społeczno-gospodarcze dla Unii Europejskiej, które mają być realizowane w latach 2010–2020. Przedstawia je tabela 2. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: